EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1956

Решение за изпълнение (EC) 2019/1956 на Комисията от 26 ноември 2019 година относно изготвените в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета хармонизирани стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

C/2019/8192

OJ L 306, 27.11.2019, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1956/oj

27.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2019/1956 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2019 година

относно изготвените в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета хармонизирани стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 12 от Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) се счита, че електрическите съоръжения, които отговарят на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, са в съответствие с целите, свързани с безопасността, указани в член 3 от посочената директива и определени в приложение I към нея, които са обхванати от тези хармонизирани стандарти или части от тях.

(2)

С писмо M/511 от 8 ноември 2012 г. Комисията отправи искане към Европейския комитет за стандартизация (CEN), Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (Cenelec) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) за предоставяне на първия пълен списък на заглавията на хармонизираните стандарти и за изготвянето, преразглеждането и приключването на работата по хармонизираните стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС. Целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 от Директива 2014/35/ЕС и определени в приложение I към посочената директива, не са се променили от момента на отправяне на искането до CEN, Cenelec и ETSI.

(3)

Въз основа на искане M/511 CEN и Cenelec изготвиха следните хармонизирани стандарти и техни изменения: EN 60204-1:2018 за електрообзавеждане на машини; EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-4:2010/A11:2018, EN 60335-2-15:2016, EN 60335-2-16:2003/A11:2018, EN 60335-2-28:2003/A11:2018, EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-2-55:2003/A11:2018, EN 60335-2-59:2003/A11:2018, EN 60335-2-74:2003/A11:2018, EN 60335-2-85:2003/A11:2018, EN 60335-2-109:2010/A1:2018 и EN 60335-2-109:2010/A2:2018 за битови и подобни електрически уреди; EN 60715:2017, EN 60947-2:2017, EN 60947-5-1:2017 и EN 60947-5-5:1997/A2:2017 за комутационни апарати за ниско напрежение; EN 60898-1:2019, EN 61008-1:2012/A12:2017, EN 62606:2013/A1:2017 и EN 63024:2018 за автоматични прекъсвачи и подобни устройства за битови и подобни приложения; EN IEC 61010-2-201:2018 за измерване, управление и лабораторно оборудване; EN IEC 61058-1:2018 за превключватели за електрически уреди; EN 61643-11:2012/A11:2018 за устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение; и EN 62560:2012/A11:2019 за лампи и съответното оборудване.

(4)

Заедно със CEN и Cenelec Комисията направи оценка дали тези изготвени от CEN и CENELEC стандарти и техни изменения са в съответствие с искане M/511.

(5)

Тези стандарти и техните изменения отговарят на целите, свързани с безопасността, които е необходимо да обхванат и които са определени в Директива 2014/35/ЕС. Поради това е целесъобразно данните за тези стандарти да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

(6)

Няколко хармонизирани стандарта, изготвени от CEN и Cenelec, заменят следните хармонизирани стандарти, включително техните изменения, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (3): EN 50557:2011 се заменя с EN 63024:2018; EN 60204-1:2006 се заменя с EN 60204-1:2018; EN 60335-2-15:2002 се заменя с EN 60335-2-15:2016; EN 60715:2001 се заменя с EN 60715:2017; EN 60898-1:2003 се заменя с EN 60898-1:2019; EN 60947-2:2006 се заменя с EN 60947-2:2017; EN 60947-5-1:2004 се заменя с EN 60947-5-1:2017; EN 61010-2-201:2013 се заменя с EN IEC 61010-2-201:2018; и EN 61058-1:2002 се заменя с EN IEC 61058-1:2018.

(7)

С изготвените от CEN и Cenelec изменения се изменят следните хармонизирани стандарти: EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-16:2003, EN 60335-2-28:2003, EN 60335-2-29:2004, EN 60335-2-55:2003, EN 60335-2-59:2003, EN 60335-2-74:2003, EN 60335-2-85:2003, EN 60335-2-109:2010, EN 60947-5-5:1997, EN 61008-1:2012, EN 61643-11:2012 и EN 62560:2012, EN 62606:2013, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (4), както и EN 60335-2-15:2016, данните за който все още не са публикувани.

(8)

CEN и Cenelec също така изготвиха следните поправки: поправка EN 60529:1991/AC:2016-12 на хармонизиран стандарт EN 60529:1991 и поправка EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 на хармонизиран стандарт EN 60529:1991/A2:2013 за обвивки, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (5); поправки EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 и EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09 на хармонизиран стандарт EN 60598-2-22:2014 за лампи и съответното оборудване, данните за който са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (6); поправка EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06 на хармонизиран стандарт EN 61008-1:2012/A1 за автоматични прекъсвачи и подобни устройства за битови и подобни приложения, данните за който са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (7); и поправка EN 61851-23:2014/AC:2016-06 на хармонизиран стандарт EN 61851-23:2014 за електрически системи за електрически пътни превозни средства, данните за който са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (8). Поради факта, че с тези поправки се въвеждат технически корекции, и за да се гарантира правилно и последователно прилагане на хармонизираните стандарти, данните за които са били публикувани преди това, е целесъобразно в Официален вестник на Европейския съюз данните за тези хармонизирани стандарти да се публикуват заедно с данните за техните поправки.

(9)

Поради това е необходимо данните за стандартите, които са заменени, изменени или поправени, да бъдат заличени от Официален вестник на Европейския съюз. С цел на производителите да се предостави достатъчно време, за да се подготвят за прилагането на хармонизираните стандарти, с които се извършва замяна, изменение или поправка, е необходимо да се отложи заличаването на хармонизираните стандарти, които са заменени, изменени или поправени.

(10)

Съответствието с хармонизиран стандарт осигурява презумпция за съответствие със съответните съществени изисквания, включително с целите, свързани с безопасността, определени в законодателството на Съюза за хармонизация, считано от датата на публикуване на данните за този стандарт в Официален вестник на Европейския съюз. Поради това настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Данните за хармонизираните стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в някои граници на напрежението, които са изготвени в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС и са изброени в приложение I към настоящото решение, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2

Данните за хармонизираните стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в някои граници на напрежението, които са изготвени в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС и са изброени в приложение II към настоящото решение, се заличават от Официален вестник на Европейския съюз от датите, посочени в същото приложение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

(2)  Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).

(3)  ОВ C 326, 14.9.2018 г., стр. 4.

(4)  ОВ C 326, 14.9.2018 г., стр. 4.

(5)  ОВ C 326, 14.9.2018 г., стр. 4.

(6)  ОВ C 326, 14.9.2018 г., стр. 4.

(7)  ОВ C 326, 14.9.2018 г., стр. 4.

(8)  ОВ C 326, 14.9.2018 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

No

Данни за стандарта

1.

EN 60204-1:2018

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания (IEC 60204-1:2016, с промени)S

2.

EN 60335-1:2012

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:2010, с промени)

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

3.

EN 60335-2-4:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-4: Специфични изисквания за центрофуги за пране (IEC 60335-2-4:2008, с промени)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

4.

EN 60335-2-15:2016

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15: Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (IEC 60335-2-15:2012, с промени)

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

5.

EN 60335-2-16:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-16: Специфични изисквания за уреди за раздробяване на хранителни отпадъци (IEC 60335-2-16:2002, с промени)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

EN 60335-2-16:2003/A11:2018

6.

EN 60335-2-28:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-28: Специфични изисквания за шевни машини (IEC 60335-2-28:2002, с промени)

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

EN 60335-2-28:2003/A11:2018

7.

EN 60335-2-29:2004

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-29: Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни батерии (IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004)

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

EN 60335-2-29:2004/A11:2018

8.

EN 60335-2-55:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-55: Специфични изисквания за електрически уреди за употреба в аквариуми и градински басейни (IEC 60335-2-55:2002)

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

EN 60335-2-55:2003/A11:2018

9.

EN 60335-2-59:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-59: Специфични изисквания за уреди за унищожаване на насекоми (IEC 60335-2-59:2002, с промени)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-2-59:2003/A11:2018

10.

EN 60335-2-74:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-74: Специфични изисквания за преносими потопяеми нагреватели (IEC 60335-2-74:2002)

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

EN 60335-2-74:2003/A11:2018

11.

EN 60335-2-85:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-85: Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара (IEC 60335-2-85:2002)

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

12.

EN 60335-2-109:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-109: Специфични изисквания за уреди за обработване на вода с UV лъчи (IEC 60335-2-109:2010)

EN 60335-2-109:2010/A1:2018

EN 60335-2-109:2010/A2:2018

13.

EN 60529:1991

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989)

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/AC:2016-12

EN 60529:1991/A2 :2013/AC:2019-02

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

14.

EN 60598-2-22:2014

Осветители. Част 2-22: Специфични изисквания. Осветители за аварийно осветление (IEC 60598-2-22:2014)

EN 60598-2-22/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

15.

EN 60715:2017

Размери на комутационни апарати за ниско напрежение. Стандартизирано монтиране върху релси за механична опора на комутационни апарати и апарати за управление и принадлежности (IEC 60715:2017)

16.

EN 60898-1:2019

Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (IEC 60898-1:2015, с промени)

17.

EN 60947-2:2017

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи (IEC 60947-2:2016)

18.

EN 60947-5-1:2017

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление (IEC 60947-5-1:2016)

19.

EN 60947-5-5:1997

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-5: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електрическо аварийно устройство за спиране с механично заключване (IEC 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

20.

EN 61008-1:2012

Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, без интегрирана защита срещу свръхток за битово и подобно използване (АПЗОТ). Част 1: Общи правила (IEC 61008-1:2010, с промени)

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A2:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A12:2017

21.

EN IEC 61010-2-201:2018

Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-201: Специфични изисквания за управляващи устройства (IEC 61010-2-201:2017)

22.

EN IEC 61058-1:2018

Превключватели за електрически уреди. Част 1: Общи изисквания (IEC 61058-1:2016)

23.

EN 61643-11:2012

Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част 11: Устройства за защита срещу отскоци на напрежението, свързани към електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Технически изисквания и методи за изпитване (IEC 61643-11:2011, с промени)

EN 61643-11:2012/A11:2018

24.

EN 61851-23:2014

Кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с електрическо задвижване. Част 23: Зарядна станция с постоянно напрежение за превозни средства с електрическо задвижване (IEC 61851-23:2014)

EN 61851-23:2014/AC:2016-06

25.

EN 62560:2012

Светодиодни лампи с вградени баласти за общо осветление с напрежение > 50 V. Технически изисквания за безопасност (IEC 62560:2011, с промени)

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A11:2019

26.

EN 62606:2013

Общи изисквания за апарати за откриване на дъгово късо съединение (IEC 62606:2013, с промени)

EN 62606:2013/A1:2017

27.

EN 63024:2018

Изисквания за апарати за автоматично повторно включване (ААПВ) за автоматични прекъсвачи, АПЗОТС и АПЗОТ, за битови и подобни приложения (IEC 63024:2017, с промени)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Данни за стандарта

Дата на заличаването

1.

EN 50557:2011

Изисквания за апарати с автоматично повторно затваряне (ААПЗ) за автоматични прекъсвачи — АПЗОТС-АПЗОТ за битово и подобно използване

27 май 2021 г.

2.

EN 60204-1:2006

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания (IEC 60204-1:2005, с промени)

EN 60204-1:2006/A1:2009

27 май 2021 г.

3.

EN 60335-1:2012

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 60335-1:2010, с промени)

EN 60335-1:2012/A11:2014

27 май 2021 г.

4.

EN 60335-2-4:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-4: Специфични изисквания за центрофуги за пране (IEC 60335-2-4:2008, с промени)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

27 май 2021 г.

5.

EN 60335-2-15:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15: Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности (IEC 60335-2-15:2002)

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

27 май 2021 г.

6.

EN 60335-2-16:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-16: Специфични изисквания за уреди за раздробяване на хранителни отпадъци (IEC 60335-2-16:2002, с промени)

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

27 май 2021 г.

7.

EN 60335-2-28:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-28: Специфични изисквания за шевни машини (IEC 60335-2-28:2002, с промени)

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

27 май 2021 г.

8.

EN 60335-2-29:2004

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-29: Специфични изисквания за зарядни устройства за акумулаторни батерии (IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004)

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

27 май 2021 г.

9.

EN 60335-2-55:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-55: Специфични изисквания за електрически уреди за употреба в аквариуми и градински басейни (IEC 60335-2-55:2002)

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

27 май 2021 г.

10.

EN 60335-2-59:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-59: Специфични изисквания за уреди за унищожаване на насекоми (IEC 60335-2-59:2002, с промени)

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

27 май 2021 г.

11.

EN 60335-2-74:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-74: Специфични изисквания за преносими потопяеми нагреватели (IEC 60335-2-74:2002)

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

27 май 2021 г.

12.

EN 60335-2-85:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-85: Специфични изисквания за уреди за почистване на тъкани с пара (IEC 60335-2-85:2002)

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

27 май 2021 г.

13.

EN 60335-2-109:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-109: Специфични изисквания за уреди за обработване на вода с UV лъчи (IEC 60335-2-109:2010)

27 май 2021 г.

14.

EN 60529:1991

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989)

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

27 май 2020 г.

15.

EN 60598-2-22:2014

Осветители. Част 2-22: Специфични изисквания. Осветители за аварийно осветление (IEC 60598-2-22:2014)

EN 60598-2-22/AC:2015

27 май 2020 г.

16.

EN 62560:2012

Светодиодни лампи с вградени баласти за общо осветление с напрежение > 50 V. Технически изисквания за безопасност (IEC 62560:2011, с промени)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27 май 2021 г.

17.

EN 60715:2001

Размери на комутационни апарати за ниско напрежение. Стандартизирано монтиране върху релси за механична опора на електрически устройства в уредби с комутационни апарати за ниско напрежение (IEC 60715:1981 + A1:1995)

27 май 2021 г.

18.

EN 60898-1:2003

Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение (IEC 60898-1:2002, с промени)

EN 60898-1:2003/A1:2004

EN 60898-1:2003/A11:2005

EN 60898-1:2003/A13:2012

27 май 2021 г.

19.

EN 60947-2:2006

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи (IEC 60947-2:2006)

EN 60947-2:2006/A1:2009

EN 60947-2:2006/A2:2013

27 май 2021 г.

20.

EN 60947-5-1:2004

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление (IEC 60947-5-1:2003)

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

27 май 2021 г.

21.

EN 60947-5-5:1997

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-5: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електрическо аварийно устройство за спиране с механично заключване (IEC 60947-5-5:1997)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

27 май 2021 г.

22.

EN 61008-1:2012

Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, без интегрирана защита срещу свръхток за битово и подобно използване (АПЗОТ). Част 1: Общи правила (IEC 61008-1:2010, с промени)

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A2:2014

27 май 2021 г.

23.

EN 61010-2-201:2013

Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-201: Специфични изисквания за управляващи устройства (IEC 61010-2-201:2013)

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

27 май 2021 г.

24.

EN 61058-1:2002

Превключватели за електрически уреди. Част 1: Общи изисквания (IEC 61058-1:2000, с промени + A1:2001)

EN 61058-1:2002/A2:2008

27 май 2021 г.

25.

EN 61643-11:2012

Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част 11: Устройства за защита срещу отскоци на напрежението, свързани към електроразпределителни мрежи за ниско напрежение. Технически изисквания и методи за изпитване (IEC 61643-11:2011, с промени)

27 май 2021 г.

26.

EN 61851-23:2014

Кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с електрическо задвижване. Част 23: Зарядна станция с постоянно напрежение за превозни средства с електрическо задвижване (IEC 61851-23:2014)

27 май 2020 г.

27.

EN 62560:2012

Светодиодни лампи с вградени баласти за общо осветление с напрежение > 50 V. Технически изисквания за безопасност (IEC 62560:2011, с промени)

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

27 май 2021 г.

28.

EN 62606:2013

Общи изисквания за апарати за откриване на дъгово късо съединение (IEC 62606:2013, с промени)

27 май 2021 г.


Top