EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1971

Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009Текст от значение за ЕИП.

PE/51/2018/REV/1

OJ L 321, 17.12.2018, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1971/oj

17.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1971 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 декември 2018 година

за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета (3) има за цел да създаде вътрешен пазар за електронни съобщения в рамките на Съюза, като същевременно гарантира високо ниво на инвестиции, иновации и защита на потребителите чрез повишена конкуренция. Посочената директива определя също така значителен брой нови задачи за Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), като например издаване на насоки по няколко теми, докладване по технически въпроси, водене на регистри, списъци или бази данни и даване на становища относно процедури на вътрешния пазар за проекти на национални мерки в областта на пазарното регулиране.

(2)

Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4) допълва и подкрепя, доколкото това се отнася до роуминга в рамките на Съюза, правилата, предвидени от регулаторната рамка за електронните съобщения, и установява определени задачи за ОЕРЕС.

(3)

Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета (5) установява допълнителни задачи за ОЕРЕС във връзка с достъпа до отворен интернет. Освен това, насоките на ОЕРЕС от 30 август 2016 г. относно изпълнението на европейските правила за неутралност на мрежата от страна на националните регулаторни органи бяха приветствани като предоставящи ценни разяснения относно гаранцията за стабилен, свободен и отворен достъп до интернет чрез осигуряване на последователно прилагане на правилата за опазване на равнопоставеното и недискриминационно третиране на трафика при предоставяне на услуги за достъп до интернет и свързаните с това права на крайните ползватели.

(4)

С оглед на необходимостта от гарантиране на развитието на последователни регулаторни практики и последователно прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения на Съюза, Комисията създаде, с Решение 2002/627/ЕО на Комисията (6), Група на европейските регулатори за електронни съобщителни мрежи и услуги (ГЕР), която да съветва и подпомага Комисията в консолидирането на вътрешния пазар за електронни съобщения, мрежи и услуги и, в по-общ аспект, да осигурява посредничество между националните регулаторни органи (НРО) и Комисията.

(5)

ОЕРЕС и Службата бяха създадени с Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета (7). ОЕРЕС замени ГЕР и имаше за цел да спомага от една страна за развитието, а от друга страна за по-доброто функциониране на вътрешния пазар на електронни съобщителни мрежи и услуги, като се стреми да гарантира последователното прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения. ОЕРЕС играе ролята на форум за сътрудничество между НРО и между НРО и Комисията при упражняване на пълния обхват на техните отговорности съгласно регулаторната рамка на Съюза. ОЕРЕС беше създаден, за да осигурява експертен опит и да действа по независим и прозрачен начин.

(6)

ОЕРЕС изпълнява и функциите на орган за анализ, разисквания и консултации за Европейския парламент, Съвета и Комисията в областта на електронните съобщения.

(7)

Службата беше създадена като орган на Общността с правосубектност, който да изпълнява задачите, посочени в Регламент (ЕО) № 1211/2009, по-конкретно предоставяне на професионални и административни услуги на ОЕРЕС. За да оказва ефикасна подкрепа на ОЕРЕС, на Службата беше предоставена юридическа, административна и финансова самостоятелност.

(8)

С Решение 2010/349/ЕС (8) представителите на правителствата на държавите членки решиха, че седалището на Службата ще бъде в Рига. Споразумението относно седалището между правителството на Република Латвия и Службата влезе в сила на 5 август 2011 г.

(9)

В своето Съобщение от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“, Комисията предвиди да представи през 2016 г. предложения за амбициозна реформа на регулаторната рамка за електронни съобщения, inter alia, фокусирана върху по-ефективна регулаторна институционална рамка, за да направи правилата в областта на електронните съобщения подходящи за целта като част от създаването на правилните условия за цифровия единен пазар. Тези условия включват разгръщането на мрежи с много голям капацитет, по-координирано управление на радиочестотния спектър за безжичните мрежи и създаване на условия на равнопоставеност за модерните цифрови мрежи и иновативните услуги. В съобщението беше изтъкнато, че променящият се пазар и технологична среда налагат необходимостта от укрепване на институционалната рамка чрез засилване на ролята на ОЕРЕС.

(10)

В Резолюцията си от 19 януари 2016 г.„Към Акт за цифровия единен пазар“ Европейският парламент призова Комисията да интегрира по-тясно цифровия единен пазар, като осигури въвеждането на по-ефективна институционална рамка.

(11)

ОЕРЕС и Службата имаха положителен принос за съгласуваното прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения. При все това, все още има значителни различия между държавите членки по отношение на регулаторната практика, което засяга дружествата, извършващи трансгранична дейност или дейност в значителен брой държави членки, включително в областите, в които съществуват насоки на ОЕРЕС, но биха могли да бъдат доразвити. За да допринесе допълнително за развитието на вътрешния пазар на електронни съобщения в целия Съюз, както и за насърчаването на достъпа до и разпространението на мрежи с много голям капацитет, на конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения и интересите на гражданите на Съюза, настоящият регламент има за цел да засили ролята на ОЕРЕС. Такава засилена роля би допълнила нарасналата роля на ОЕРЕС съгласно Регламент (ЕС) № 531/2012 и Регламент (ЕС) 2015/2120 и Директива(ЕС) 2018/1972.

(12)

С оглед на пазарните и технологичните промени, които често водят до разрастване на трансграничното измерение, и натрупания до момента опит при стремежа да се осигури съгласуваното прилагане в областта на електронните съобщения, е необходимо да се доразвива работата на ОЕРЕС и Службата. Тяхното управление и дейности следва да бъдат рационализирани и адаптирани към задачите, които те трябва да изпълняват. Като се отчитат установените процедури и новият набор от задачи, възложени на ОЕРЕС и на Службата и с оглед повишаване на тяхната ефективност, следва да бъде предвидена допълнителна стабилност за нейното управление, а процесът на вземане на решения следва да бъде опростен.

(13)

ОЕРЕС следва да осигурява експертен опит и да изгради отношения на доверие благодарение на своята независимост, качеството на предоставяната консултативна помощ и информация, прозрачността на своите процедури и методи на работа и добросъвестното изпълнение на възложените задачи. Независимостта на ОЕРЕС не следва да възпрепятства нейния Съвет на регулаторите да провежда обсъждания въз основа на проекти, изготвени от работните групи.

(14)

Новото официално наименование на Службата следва да бъде „Агенция за подкрепа на ОЕРЕС“ („Службата на ОЕРЕС“). Наименованието „Служба на ОЕРЕС“ следва да се използва като съкратено наименование на Агенцията. Службата на ОЕРЕС следва да разполага с юридическа, административна и финансова самостоятелност. За тази цел е необходимо и целесъобразно Службата на ОЕРЕС да бъде орган на Съюза, който има юридическа правосубектност и упражнява предоставените му правомощия. В качеството си на децентрализирана агенция на Съюза Службата на ОЕРЕС следва да осъществява дейността си в рамките на своя мандат и на съществуващата институционална рамка. Тя не следва да се разглежда като представляваща позицията на Съюза пред външна аудитория или като ангажираща Съюза с правни задължения.

(15)

Освен това правилата относно управлението и дейността на Службата на ОЕРЕС, следва, когато е уместно, да бъдат приведени в съответствие с принципите на Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисията от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции.

(16)

Институциите на Съюза и НРО следва да се възползват от помощта и становищата на ОЕРЕС, включително относно съответното регулаторно въздействие на всеки въпрос, свързан с цялостната динамика на цифровите пазари или във връзка с техните отношения, дискусии и обмен с трети страни и разпространението на най-добрите регулаторни практики към тези трети страни. В допълнение към своя принос към обществените консултации, провеждани от Комисията, ОЕРЕС следва при поискване да предоставя становище на Комисията при изготвянето на законодателни предложения. ОЕРЕС следва също да може да предоставя становища на Европейския парламент и на Съвета по тяхно искане или по собствена инициатива.

(17)

Като технически орган с експертиза в областта на електронните съобщения, съставен от представители на НРО и Комисията, ОЕРЕС е най-подходящата структура, на която да бъдат възложени задачи като да допринесе за ефективни процедури за вътрешния пазар, свързани с проекти за национални мерки за регулирането на пазара, да предостави необходимите насоки на НРО и на други компетентни органи с цел осигуряване на общи критерии и съгласуван регулаторен подход и да поддържа някои регистри, бази данни и списъци на равнището на Съюза. Това не засяга задачите, определени за НРО, които са най-близо до пазарите на електронни съобщения и до техните местни условия.

(18)

За да изпълнява задачите си, ОЕРЕС следва да продължава да обединява експертния опит на НРО. ОЕРЕС следва да има за цел да се осигури участието на всички НРО при изпълнението на неговите регулаторни задачи и при функционирането му. С оглед укрепването на ОЕРЕС, повишаването на неговата представителност и съхраняването на неговите експертни умения, опита и познанията за конкретното състояние на целия диапазон от национални пазари, всяка държава членка следва да гарантира, че нейният НРО разполага с достатъчно финансови и човешки ресурси, необходими, за да участва пълноценно в работата на ОЕРЕС.

(19)

В контекста на все по-голямото сближаване между секторите, предоставящи електронни съобщителни услуги и хоризонталното измерение на въпросите на регулирането, свързани с тяхното развитие, на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва да бъде разрешено да сътрудничат с, без да се засяга ролята на, НРО, други органи, служби, агенции и консултативни групи на Съюза, по-специално с Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър, създадена с Решение 2002/622/ЕО на Комисията (9), Европейския надзорен орган за защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (10), Европейския комитет по защита на данните, създаден с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на Съвета (11), Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги, създадена с Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12), Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, създадена с Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета (13), Европейската агенция за ГНСС, създадена с Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета (14), Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, създадена с Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета (15), Европейската мрежа по конкуренция и европейските организации по стандартизация, както и със съществуващите комитети (като Комитета по съобщенията и Комитета по радиочестотния спектър). Освен това на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС следва да бъде разрешено да си сътрудничат със съответните компетентни органи на държавите членки, отговарящи за конкуренцията, защитата на потребителите и защитата на данните, и с компетентните органи на трети държави, по-специално регулаторни органи, компетентни в областта на електронните съобщения, или с групи от такива органи, както и с международни организации, когато това е необходимо за изпълнението на задачите им. ОЕРЕС следва също да може да се консултира със заинтересовани страни посредством обществена консултация.

(20)

ОЕРЕС следва да има правото да установява работни договорености с компетентни органи на Съюза, служби, агенции и консултативни групи, с компетентни органи на трети държави и с международни организации, които не следва да пораждат правни задължения. Целта на такива работни договорености може да бъде, например, да се развиват отношения на сътрудничество и да се обменят мнения по регулаторни въпроси. Комисията следва да гарантира, че необходимите работни договорености са в съответствие с политиката и приоритетите на Съюза, и че ОЕРЕС функционира в рамките на своя мандат и на съществуващата институционална рамка, както и че ОЕРЕС не се разглежда като представляващ позицията на Съюза пред външна аудитория или ангажиращ Съюза с международни задължения.

(21)

ОЕРЕС следва да бъде съставен от Съвета на регулаторите и от работни групи. Ротационното председателство на Съвета на регулаторите следва да допринесе за осигуряването на приемственост в работата на ОЕРЕС. Ротацията на заместник-председателите, представляващи различните НРО, следва също да бъде насърчавана.

(22)

ОЕРЕС следва да може да действа в интерес на Съюза, независимо от всякаква външна намеса, включително политически натиск или търговска намеса. Поради това е важно да се гарантира, че лицата, назначени в Съвета на регулаторите, се ползват от най-високи гаранции за лична и професионална независимост. Ръководителят на НРО, член на неговия колегиален орган, или заместникът на един от двамата, се ползват от такова ниво на лична и професионална независимост. По-конкретно, те следва да действат независимо и обективно, да не търсят или приемат инструкции при изпълнение на функциите си и следва да бъдат защитени срещу произволно уволнение. Функцията на заместника в Съвета на регулаторите може да се изпълнява и от ръководителя на НРО, член на неговия колегиален орган, заместникът на един от двамата или от друг служител на НРО, който действа от името на и в рамките на предоставения мандат на замествания член на Съвета на регулаторите.

(23)

Опитът показва, че повечето от задачите на ОЕРЕС се изпълняват по-добре чрез работни групи, които следва винаги да осигуряват еднакво съобразяване със становищата и забележките на всички НРО. Затова Съветът на регулаторите следва да създаде работните групи и да назначи техните председатели. НРО следва да отговорят своевременно на искането за номиниране, за да се гарантира бързото създаване на работни групи, по-конкретно на тези, които са свързани с процедури, за които са предвидени срокове. В работните групи следва да могат да участват експерти от Комисията. Служителите на Службата на ОЕРЕС следва да подкрепят и допринасят за дейностите на работните групи.

(24)

При необходимост и в зависимост от конкретния случай Съветът на регулаторите и Управителният съвет следва да могат да канят всяко лице, чието становище би могло да представлява интерес, да участва в техните заседания като наблюдател.

(25)

Когато е целесъобразно и в зависимост от разпределението на задачите на органите във всяка държава членка, мненията на други компетентни органи следва да се вземат предвид в съответната работна група, например чрез консултация на национално равнище или чрез отправяне на покана към тези други органи за участие в съответните заседания, когато е необходима тяхната експертиза. При всички случаи следва се запази независимостта на ОЕРЕС.

(26)

Съветът на регулаторите и Управителният съвет следва да действат успоредно, като първият взема решения основно по регулаторни въпроси, а вторият — по административни въпроси, като бюджет, персонал и одит. По принцип и в допълнение към представителите на Комисията, представителите на НРО в Управителния съвет следва да бъдат същите лица, които са назначени в Съвета на регулаторите, но НРО следва да могат да назначават други представители, които отговарят на същите изисквания.

(27)

Правомощията на органа по назначаването са били упражнявани от заместник-председателя на Управителния комитет на Службата. Настоящият регламент предвижда Управителният съвет да делегира правомощия на съответния орган по назначаването на директора, който е упълномощен да пределегира тези правомощия. Счита се, че това ще допринесе за ефективното управление на персонала на Службата на ОЕРЕС.

(28)

Съветът на регулаторите и Управителният съвет следва да провеждат поне две обикновени заседания годишно. С оглед на миналия опит и засилената роля на ОЕРЕС може да е необходимо Съветът на регулаторите или Управителният съвет да провеждат допълнителни заседания.

(29)

Директорът следва да продължи да представлява Службата на ОЕРЕС по правни и административни въпроси. Управителният съвет следва да назначава директора след открита и прозрачна процедура за подбор, за да се гарантира сериозна оценка на кандидатите и висока степен на независимост. Мандатът на административния ръководител на Службата преди беше три години. Мандатът на директора трябва да бъде достатъчно дълъг, за се гарантира устойчивостта и изпълнението на една дългосрочна стратегия за Службата на ОЕРЕС.

(30)

Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (16) следва да се прилага по отношение на Службата на ОЕРЕС.

(31)

Службата на ОЕРЕС следва да осигурява цялата необходима професионална и административна подкрепа за работата на ОЕРЕС, включително финансова, организационна и логистична подкрепа, и следва да допринася за регулаторната работа на ОЕРЕС.

(32)

За да се гарантира самостоятелността и независимостта на Службата на ОЕРЕС и да се оказва подкрепа на работата на ОЕРЕС, Службата на ОЕРЕС следва да има собствен бюджет, по-голямата част от който следва да се формира от вноски от Съюза. Бюджетът следва да бъде адекватен и да отразява допълнителните задачи, възложени на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС. Финансирането на Службата на ОЕРЕС следва да подлежи на одобрение от страна на бюджетния орган съгласно точка 31 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (17).

(33)

Службата на ОЕРЕС следва да разполага с достатъчно персонал, за да изпълнява задълженията си. Всички задачи, възложени на Службата на ОЕРЕС, включително професионалните и административните услуги, подпомагащи ОЕРЕС при изпълнението на регулаторните му задачи, спазването на финансовите, свързаните с персонала и други приложими правила, както и нарасналата тежест на оперативните задачи, възложени на Службата на ОЕРЕС, в сравнение с административните ѝ задачи, следва да бъдат надлежно оценени и отразени в програмирането на ресурсите.

(34)

С оглед на по-нататъшното разширяване на последователното прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения, Съветът на регулаторите, работните групи и Управителният съвет следва да бъдат отворени за участието на регулаторни органи на трети държави, компетентни в областта на електронните съобщения, когато тези трети държави са сключили споразумения със Съюза за тази цел, като държавите от ЕИП/ЕАСТ и страните кандидатки за членство в Съюза.

(35)

В съответствие с принципа на прозрачност, ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва, когато е уместно, да публикуват информация за работата си на своята уебстраница. По-специално, ОЕРЕС следва да оповестява всички окончателни документи, изготвени при изпълнението на неговите задачи, като становища, насоки, доклади, препоръки, общи позиции и най-добри практики, както и всяко проучване, което е възложено в подкрепа на неговите задачи. ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва също да публикуват актуализирани списъци на своите задачи и актуален списък на членовете, техните заместници и други участници в срещите на организационните им структури, както и декларациите за интереси на членовете на Съвета на регулаторите, на членовете на Управителния съвет и на директора.

(36)

ОЕРЕС с подкрепата на Службата на ОЕРЕС следва да може да извършва комуникационни дейности в сферата на неговата компетентност, които не са в ущърб на основните задачи на ОЕРЕС. Съдържанието и изпълнението на комуникационната стратегия на ОЕРЕС следва да бъдат съгласувани, обективни, актуални и координирани със стратегиите и дейностите на Комисията и другите институции с оглед отчитане на цялостния имидж на Съюза. Комуникационните дейности на Службата на ОЕРЕС се извършват съгласно съответните планове за комуникация и разпространение, приети от управителния съвет.

(37)

За да изпълняват ефективно задачите си, ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва да имат правото да изискват цялата необходима информация от Комисията, НРО и, като крайна мярка, от други органи и предприятия. Исканията за информация следва да бъдат обосновани, пропорционални и да не налагат ненужна тежест върху адресатите. НРО следва да си сътрудничат с ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС и да им предоставят точна и навременна информация, за да се гарантира, че ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС могат да изпълняват своите задачи. ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва също, съгласно принципа на лоялно сътрудничество, да споделят с Комисията, НРО и други компетентни органи цялата необходима информация. Когато е целесъобразно, поверителността на информацията следва да се гарантира. Когато преценява дали дадено искане е надлежно обосновано, ОЕРЕС следва да взема предвид дали исканата информация е свързана с изпълнението на задачи, възложени изключително на съответните органи.

(38)

Службата на ОЕРЕС следва да създаде обща информационна и комуникационна система с цел избягване на дублирането на исканията за информация и улесняване на комуникацията между всички засегнати органи.

(39)

За да се гарантира високо ниво на поверителност и да се избегнат конфликтите на интереси, правилата по тези въпроси, приложими за членовете на организационните структури на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС, следва да се прилагат по отношение на техните заместници.

(40)

Тъй като настоящият регламент възлага нови задачи на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС и тъй като с правни актове на Съюза могат да бъдат възложени допълнителни задачи, Комисията следва да извършва редовна оценка на работата на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС и на ефективността на тяхната институционална структура в променящата се цифрова среда. Ако, като заключение от тази оценка, Комисията установи, че институционалната структура не е подходяща за изпълнението на задачите на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС, и по-специално за гарантирането на последователното прилагане на регулаторната рамка за електронните съобщения, тя следва да проучи всички възможни варианти за подобряване на тази структура.

(41)

Службата на ОЕРЕС, създадена с настоящия регламент, се явява правоприемник на Службата на ОЕРЕС, създадена като орган на Общността с юридическа правосубектност с Регламент (ЕО) № 1211/2009, по отношение на цялата собственост, всички споразумения, включително Споразумението за седалището, правни задължения, трудови договори, финансови ангажименти и задължения. Службата на ОЕРЕС следва да поеме персонала на Службата, чиито права и задължения не следва да бъдат засегнати. За да се осигури приемственост в работата на ОЕРЕС и Службата, техните представители, а именно председателят и заместник-председателите на Съвета на регулаторите, управителния комитет и административният ръководител, следва да завършат целия период на мандатa си.

(42)

Значителен брой потребители в повечето държави членки продължават да разчитат на традиционните международни съобщителни услуги като телефонни повиквания и кратки текстови съобщения, въпреки че все по-голяма част от потребителите имат достъп до междуличностни съобщителни услуги без номера, за нуждите си от международни повиквания на цени, по-ниски от цените на традиционните услуги, или без заплащане в пари.

(43)

През 2013 г. Комисията предложи регламент, придружен от оценка на въздействието, който предвиждаше регулаторни мерки, приложими за съобщителните услуги в рамките на ЕС. В периода от 2017 до 2018 г. ОЕРЕС и Комисията събраха допълнителни данни относно пазара на съобщителни услуги в рамките на ЕС посредством проучване на Комисията и Евробарометър. От тези данни е видно, че продължават да съществуват значителни различия в цените, както на фиксираните, така и на мобилните съобщителни услуги, между националните гласови и текстови съобщителни услуги и съобщителните услуги, които завършват в друга държава членка в контекста на значителни различия в цените между държавите, доставчиците и тарифните пакети, както и между мобилните и фиксираните гласови съобщителни услуги. Доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги с номера често таксуват съобщителните услуги в рамките на ЕС по цени, основани на потреблението, които са значително по-високи от цените по националните тарифи плюс допълнителни разходи. Като средна стойност стандартната цена на повикване в рамките на ЕС от фиксиран или мобилен телефон е три пъти по-висока от стандартната цена за национално повикване, а стандартната цена за изпращане на текстови съобщения в рамките на ЕС е над два пъти по-висока от националната цена. Същевременно зад тези средноаритметични стойности се крият значителни различия между държавите членки.В някои случаи стандартната цена за повикване в рамките на ЕС може да бъде до осем пъти по-висока от стандартната цена за национални повиквания. В резултат на това клиентите в няколко държави членки са изложени на много високи цени за съобщителни услуги в рамките на ЕС. Тези високи цени засягат главно потребителите, по-специално потребителите, които използват такива съобщителни услуги по-рядко или имат малък обем на потребление, каквито са голямото мнозинство потребители, ползващи съобщителни услуги в рамките на ЕС. Същевременно няколко доставчици предлагат специални оферти, които са особено привлекателни за бизнес клиентите и за потребителите със значително потребление на съобщителни услуги в рамките на ЕС. Цената на такива оферти често не се основава на действителното потребление и може да се изразява в определен брой минути за разговор или кратки текстови съобщения в рамките на ЕС за фиксирана месечна такса (оферти с добавяне на елементи) или във включването на определен брой минути за разговор или кратки текстови съобщения в рамките на ЕС в месечния абонаментен план от минути за разговор или кратки текстови съобщения, без допълнителна такса или с малка допълнителна такса. Условията на тези оферти, обаче, често не са привлекателни за потребители, които ползват съобщителни услуги в рамките на ЕС в редки случаи, с непредвидим или сравнително малък обем. Следователно тези потребители са изложени на риск от заплащане на прекомерни цени за ползваните от тях съобщителни услуги в рамките на ЕС и следва да бъдат защитени.

(44)

Нещо повече, високите цени на съобщителните услуги в рамките на ЕС са пречка за функционирането на вътрешния пазар, тъй като препятстват търсенето и закупуването на стоки и услуги от доставчик, разположен в друга държава членка. Поради това е необходимо да се установят специфични и пропорционални ограничения на цената, която доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги с номера могат да изискват от потребителите на съобщителни услуги в рамките на ЕС, за да се премахнат тези високи цени.

(45)

Когато доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги с номера, таксуват своите потребители на съобщителни услуги в рамките на ЕС по цени, които изцяло или отчасти се основават на потреблението на такива услуги, включително в случаите на основано на потреблението приспадане от месечния или предплатения абонаментен план за такива услуги, тези цени не следва да надвишават 0,19 евро на минута за повиквания и 0,06 евро за текстови съобщения. Тези пределни стойности съответстват на максималните цени, които понастоящем се прилагат съответно за регулираните роуминг повиквания и кратки текстови съобщения. При използване на роуминг в Съюза потребителите се ползват от закрилата на евротарифите за гласови и кратки текстови съобщения, които постепенно бяха заменени с роуминг „като у дома“. Счита се, че тези пределни стойности са подходящ показател и за установяването на максимална цена за регулирани съобщителни услуги в рамките на ЕС за пет години, считано от 15 май 2019 г. Настоящата пределна стойност представлява опростена, прозрачна и доказана предпазна мярка за защита от високи цени и е подходяща като пределна стойност за цените на дребно за всички регулирани съобщителни услуги в рамките на ЕС. Роуминг повикванията в рамките на Съюза и повикванията в рамките на ЕС имат подобна ценова структура.

(46)

Пределните стойности следва да дадат възможност на доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги с номера да възстановят разходите си, като по този начин се гарантира пропорционална интервенция на пазара на мобилни и фиксирани повиквания. Пределните стойности ще се прилага пряко само за цените, основани на действително потребление. Те следва да окажат дисциплиниращ ефект върху онези оферти, които включват определен обем от съобщителни услуги в рамките на ЕС, без да ги таксуват отделно, тъй като потребителите имат избор да преминат към тарифа, основана на потреблението, за своите съобщителни услуги в рамките на ЕС. Обеми на съобщителни услуги в рамките на ЕС, които надхвърлят предвиденото в пакета и се таксуват отделно, следва да са съобразени с пределната стойност. Мерките следва да гарантират по пропорционален начин, че потребители с ниско ниво на потребление на съобщителни услуги в рамките на ЕС, са защитени от високите цени, като същевременно следва да оказват само умерено въздействие върху доставчиците.

(47)

Доставчиците на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги с номера следва да могат да предлагат на своите потребители оферти за алтернативни тарифи за международни съобщителни услуги с различни цени за регулирани съобщителни услуги в рамките на ЕС, а потребителите следва да са свободни да изберат изрично такива оферти и да ги променят по всяко време и безплатно, дори по отношение на оферти, за които потребителите са сключили договор преди влизането в сила на такива разпоредби. Само приети от потребителя алтернативни оферти за международни съобщителни услуги, като тези, обхващащи всички или някои трети държави, следва да могат да освободят доставчика от задължението да не надхвърля пределните стойности за регулирани съобщителни услуги в рамките на ЕС. Други предимства, като субсидирани крайни устройства или отстъпки по други електронни съобщителни услуги, предлагани от доставчиците на потребителите, са част от обичайното конкурентно взаимодействие и не следва да засягат приложимостта на ценовите пределни стойности за регулирани съобщителни услуги в рамките на ЕС.

(48)

Някои доставчици на обществено достъпни междуличностни съобщителни услуги с номера могат да бъдат засегнати в много по-голяма степен от мнозинството други доставчици в Съюза от пределната стойност на цените на регулирани съобщителни услуги в рамките на ЕС. По-специално такъв би могъл да бъде случаят с онези доставчици, които генерират особено висок дял от своите приходи или оперативни печалби чрез регулирани съобщителни услуги в рамките на ЕС или чиито национални маржове са ниски в сравнение с показателите на отрасъла. В резултат от свиването на маржа по отношение на съобщителните услуги в рамките на ЕС даден доставчик може да не е в състояние да поддържа своя национален ценови модел. Малко вероятно е такива сценарии да се появят, тъй като максималните цени очевидно надвишават разходите за предоставяне на съобщителни услуги в рамките на ЕС. Въпреки това, за да бъдат тези изключително редки сценарии уредени по пропорционален начин, НРО следва да имат правомощие да предоставят дерогация по искане на такъв доставчик в изключителни и обосновани случаи.

(49)

Дерогация следва да се предоставя само ако доставчикът може да докаже, на базата на съответен референтен показател, определен от ОЕРЕС, че е засегнат в значително по-голяма степен от повечето други доставчици в Съюза и че това въздействие би отслабило значително способността на този доставчик да поддържа своя модел на таксуване за национални съобщителни услуги. Когато НРО предостави дерогация, той следва да определи максималното равнище на цените, което доставчикът би могъл да прилага за регулирани съобщителни услуги в рамките на ЕС и което би му позволило да поддържа конкурентно ниво на цените за националните съобщителни услуги. Всяка такава дерогация следва да бъде ограничена до една година и да се подновява, ако доставчикът докаже, че условията за предоставяне на дерогацията продължават да са налице.

(50)

В контекста на принципа на пропорционалност приложимостта на ценовите пределни стойности за регулирани съобщителни услуги в рамките на ЕС следва да бъде ограничена във времето и следва да изтече пет години след влизането му в сила. Тази ограничена продължителност следва да даде възможност за правилна оценка на последиците от мерките, както и за преценка до каква степен продължава да съществува необходимостта от закрила на потребителите.

(51)

За да се гарантира, че потребителите, които са отрицателно засегнати от значителни различия в цените на съобщителните услуги в рамките на ЕС, се ползват от защита, която обхваща целия Съюз, последователна е, навременна е и е ефикасна, тези разпоредби следва да се прилагат пряко и да са заложени в регламент. Най-подходящият регулаторен акт за тази цел е Регламент (ЕС) 2015/2120, който беше приет след оценка на въздействието, която предложи, inter alia, разпоредба относно съобщителните услуги в рамките на ЕС, като необходимо средство за завършване на вътрешния пазар на електронни съобщителни услуги. Вероятното въздействие върху приходите на доставчиците, генерирани от предоставяне на съобщителни услуги в рамките на ЕС, допълнително се смекчава от прилагането на евротарифите за гласови и кратки текстови съобщения за роуминг като пределни стойности за фиксираните и мобилните съобщителни услуги, която служи като предпазен механизъм; както и от данните, представени в анализа на ОЕРЕС от 2018 г., за значителен спад на съответните обеми на фиксиран трафик, засегнати от мярката в периода на намеса. Следователно посочените разпоредби следва да бъдат въведени като изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120, който също следва да бъде адаптиран, за да се гарантира, че държавите членки приемат правила относно санкциите при нарушения на тези разпоредби.

(52)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да се осигури съгласувано прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения, по-специално, по отношение на трансграничните аспекти и чрез ефективни процедури за вътрешния пазар за изготвяне на проекти за национални мерки, както и да се гарантира, че потребителите не се таксуват с прекалено високи цени за извършване на междуличностни комуникации с номера, които се генерират в държавата членка на националния доставчик на потребителя и се терминират във фиксиран или мобилен номер в друга държава членка, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(53)

Настоящият регламент изменя и разширява обхвата на Регламент (ЕО) № 1211/2009. Тъй като измененията, които трябва да бъдат направени, са значителни по естество, от съображения за яснота посоченият акт следва да бъде отменен. Позоваванията на отменения регламент следва да се считат за позовавания на настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се създават Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Агенция за подкрепа на ОЕРЕС („Служба на ОЕРЕС“).

2.   ОРЕС и Службата на ОЕРЕС съответно заменят и са правоприемници на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на Службата, които бяха създадени с Регламент (ЕО) № 1211/2009.

Член 2

Юридическа правосубектност на Службата на ОЕРЕС

1.   Службата на ОЕРЕС е орган на Съюза. Тя има юридическа правосубектност.

2.   Във всяка държава членка Службата на ОЕРЕС се ползва с най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица по силата на националното право. По-специално Службата на ОЕРЕС може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

3.   Службата на ОЕРЕС се представлява от нейния директор.

4.   Службата на ОЕРЕС носи цялата отговорност за възложените ѝ задачи и предоставените ѝ правомощия.

5.   Седалището на Службата на ОЕРЕС е в Рига.

ГЛАВА II

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОЕРЕС

Член 3

Цели на ОЕРЕС

1.   ОЕРЕС осъществява дейността си в рамките на обхвата на регламенти (ЕС) № 531/2012 и (ЕС) 2015/2120 и Директива (ЕС) 2018/1972.

2.   ОЕРЕС преследва целите, набелязани в член 3 от Директива (ЕС) 2018/1972 По-специално, ОЕРЕС се стреми да гарантира последователното прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения в рамките на обхвата, посочен в параграф 1 от настоящия член.

3.   ОЕРЕС изпълнява задачите си независимо, безпристрастно, при пълна прозрачност и своевременно.

4.   ОЕРЕС се ползва от експертния опит, с който разполагат националните регулаторни органи (НРО).

5.   В съответствие с член 9, параграф 3 от Директива (ЕС) 2018/1972 всяка държава членка гарантира, че нейните НРО могат да участват пълноценно в работата на организационните структури на ОЕРЕС.

6.   В държавите членки, в които повече от един НРО е отговорен по силата на Директива (ЕС) 2018/1972, тези НРО се координират помежду си, когато е необходимо.

Член 4

Регулаторни задачи на ОЕРЕС

1.   ОЕРЕС има следните регулаторни задачи:

а)

да оказва съдействие и да съветва НРО, Европейския парламент, Съвета и Комисията, и да сътрудничи с НРО и Комисията, по тяхно искане или по собствена инициатива, по всякакви технически въпроси, свързани с електронните съобщения, в рамките на своята компетентност;

б)

да оказва съдействие и да съветва Комисията по нейно искане във връзка с подготовката на законодателни предложения в областта на електронните съобщения, включително относно всяко предложено изменение на настоящия регламент или на Директива (ЕС) 2018/1972;

в)

да дава становища съгласно посоченото в Регламент (ЕС) № 531/2012 и Директива (ЕС) 2018/1972, по-конкретно относно:

i)

решаването на трансгранични спорове в съответствие с член 27 от Директива (ЕС) 2018/1972;

ii)

проекти за национални мерки, отнасящи се до процедурите на вътрешния пазар за регулиране на пазара в съответствие с членове 32, 33 и 68 от Директива (ЕС) 2018/1972;

iii)

проекти за решения и препоръки за хармонизиране в съответствие с членове 38 и 93 от Директива (ЕС) 2018/1972;

iv)

свързаността от край до край между крайните ползватели в съответствие с член 61, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/1972;

v)

определянето на единна максимална цена за терминиране на мобилни гласови повиквания в рамките на Съюза и единната максимална цена за терминиране на фиксирани гласови повиквания в рамките на Съюза в съответствие с член 75 от Директива (ЕС) 2018/1972;

vi)

образеца на резюмето на договора в съответствие с член 102 от Директива (ЕС) 2018/1972;

vii)

изпълнението на национално равнище и функционирането на общото разрешение и тяхното въздействие върху функционирането на вътрешния пазар в съответствие с член 122, параграф 3 от Директива (ЕС) 2018/1972;

viii)

когато е целесъобразно наблюдението на развитието на пазара и технологиите по отношение на различните видове електронни съобщителни услуги и тяхното въздействие върху прилагането на част III, дял III от Директива (ЕС) 2018/1972 в съответствие с член 123, параграф 1 от посочената директива;

г)

да издава насоки за прилагането на регулаторната рамка на Съюза за електронните съобщения, по-специално съгласно посоченото в регламенти (ЕС) № 531/2012 и (ЕС) 2015/2120 и в Директива (ЕС) 2018/1972, относно:

i)

образеца на нотификация в съответствие с член 12 от Директива (ЕС) 2018/1972;

ii)

последователното изпълнение на задълженията по отношение на географските изследвания и прогнози в съответствие с член 22 от Директива (ЕС) 2018/1972;

iii)

съответните критерии за стимулиране на последователното прилагане на член 61, параграф 3 от Директива (ЕС) 2018/1972;

iv)

общите подходи за идентифициране на крайната точка на мрежата в различни мрежови топологии в съответствие с член 61, параграф 7 от Директива (ЕС) 2018/1972;

v)

общите подходи за удовлетворяване на транснационалното търсене от страна на крайни ползватели в съответствие с член 66 от Директива (ЕС) 2018/1972;

vi)

минималните критерии за типово предложение в съответствие с член 69 от Директива (ЕС) 2018/1972;

vii)

насърчаването на съгласуваното прилагане от страна на НРО на условията, установени в член 76, параграф 1 и на критериите, посочени в приложение IV от Директива (ЕС) 2018/1972;

viii)

критериите, които трябва да са спазени, за да може мрежата да се счита за мрежа с много висок капацитет в съответствие с член 82 от Директива (ЕС) 2018/1972;

ix)

общите критерии за оценка на способността за управление на номерационни ресурси и на риска от изчерпване на номерационните ресурси в съответствие с член 93 от Директива (ЕС) 2018/1972;

x)

съответните параметри за качество на услугата, приложимите методи за измерване, съдържанието и формата на публикацията на информацията и механизмите за сертифициране на качеството в съответствие с член 104 от Директива (ЕС) 2018/1972;

xi)

начините за оценка дали ефективността на системите за предупреждение на населението съгласно член 110, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/1972 е равностойна на ефективността на тези по параграф 1 от посочения член;

xii)

достъпа до роуминг на едро в съответствие с член 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 531/2012;

xiii)

изпълнението на задълженията на НРО по отношение на достъпа до отворен интернет в съответствие с член 5, параграф 3, от Регламент (ЕС) 2015/2120;

xiv)

параметри, които НРО трябва да вземат предвид при извършването на оценката на устойчивостта на националния модел на таксуване в съответствие с член 5а, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2015/2120;

д)

да издава други насоки за осигуряване на съгласуваното прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения и на съгласувани регулаторни решения от страна на НРО, по своя собствена инициатива или по искане от НРО, Европейския парламент, Съвета или Комисията, по-специално по отношение на регулаторните въпроси, засягащи значителен брой държави членки или съдържащи трансграничен елемент;

е)

когато е уместно, да участва във форума за партньорската проверка относно проектомерките за процедурите за подбор в съответствие с член 35 от Директива (ЕС) 2018/1972;

ж)

да взема участие по въпроси от своята компетентност относно регулирането на пазара и конкуренцията във връзка с радиочестотния спектър съгласно член 4 от Директива 2018/1972;

з)

да извършва анализи на потенциалните транснационални пазари в съответствие с член 65 от Директива (ЕС) 2018/1972+ и на транснационалното търсене от страна на крайните ползватели в съответствие с член 66 от посочената директива;

и)

да наблюдава и събира информация и, когато е целесъобразно, да оповестява публично актуална информация за прилагането на Регламент (ЕС) № 531/2012, в съответствие с членове 16 и 19 от него;

й)

да докладва по технически въпроси от неговата компетентност, по-специално относно:

i)

практическото прилагане на становищата и насоките, посочени в букви в), г) и д);

ii)

най-добрите практики на държавите членки в подкрепа на определянето на услуги за подходящ широколентов достъп до интернет в съответствие с член 84 от Директива (ЕС) 2018/1972;

iii)

развитието на моделите на ценообразуване и потребление както на националните услуги, така и на роуминг услугите, развитието на действителните цени на едро за роуминг за небалансиран трафик, връзката между цените на дребно, цените на едро и разходите на едро за роуминг услуги, както и на прозрачността и сравнимостта на тарифите в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 531/2012;

iv)

резултатите от годишните доклади, които НРО представят в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) 2015/2120, чрез публикуване на годишен синтезиран доклад;

v)

развитието на пазара, в сектора на електронните съобщения, на годишна основа;

к)

да издава препоръки и общи позиции и разпространява най-добрите регулаторни практики, адресирани към НРО, с цел да насърчи последователното и по-добро прилагане на регулаторната рамка за електронните съобщения;

л)

да създава и поддържа база данни на:

i)

нотификациите, представяни на компетентните органи от предприятията, които са обект на общо разрешение в съответствие с член 12 от Директива (ЕС) 2018/1972;

ii)

номерационните ресурси с право на извънтериториално използване в рамките на Съюза в съответствие с член 93, параграф 4, четвърта алинея от Директива (ЕС) 2018/1972;

iii)

когато е уместно, номерата на службите на държавите членки за спешно реагиране по препоръка Е.164, в съответствие с член 109, параграф 8, трета алинея от Директива (ЕС) 2018/1972;

м)

да оценява нуждите от регулаторни нововъведения и да координира действията между НРО, за да се осигури възможност за разработването на нови иновативни електронни съобщения;

н)

да насърчава модернизацията, координацията и стандартизацията на събирането на данни от НРО; тези данни следва да се предоставят на обществеността в отворен, машинночетим формат за многократна употреба на уебсайта на ОЕРЕС и на Европейския портал за данни без да се засягат правата върху интелектуалната собственост, правилата за защита на личните данни и необходимото ниво на поверителност;

о)

да изпълнява други задачи, възложени му по силата на правни актове на Съюза, по-специално с регламенти (ЕС) № 531/2012 и (ЕС) 2015/2120 и Директива (ЕС) 2018/1972.

2.   ОЕРЕС оповестява регулаторните си задачи и актуализира тази информация, когато са му възложени нови задачи.

3.   ОЕРЕС оповестява всичките си окончателни становища, насоки, доклади, препоръки, общи позиции и най-добри практики и всички възложени проучвания, както и съответните проекти на документи за целите на обществените консултации, посочени в параграф 5.

4.   Без да се засяга спазването на съответното право на Съюза, НРО и Комисията вземат в максимална степен предвид всяка насока, становище, препоръка, обща позиция и най-добри практики, приети от ОЕРЕС с цел осигуряване на последователното прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения в обхвата, посочен в член 3, параграф 1.

В случаите, когато даден НРО се отклонява от насоките, посочени в параграф 1, буква д), той посочва причините за това.

5.   Когато е целесъобразно ОЕРЕС се консултира със заинтересованите страни и им дава възможност да представят коментарите си в рамките на разумен срок, който е съобразен със сложността на въпроса. Освен при изключителни обстоятелства, този срок е не по-кратък от 30 дни. Без да се засягат разпоредбите на член 38, ОЕРЕС оповестява публично резултатите от подобни обществени консултации. Такива консултации се провеждат възможно най-рано в процеса на вземане на решения.

6.   Когато е целесъобразно ОЕРЕС може да се консултира и да си сътрудничи със съответните национални органи, като например тези, които отговарят за конкуренцията, защитата на потребителите и защитата на данните.

7.   Когато е целесъобразно ОЕРЕС може да си сътрудничи с компетентните органи, служби, агенции и консултативни групи на Съюза, както и с компетентните органи на трети държави и с международни организации в съответствие с член 35, параграф 1.

ГЛАВА III

ЗАДАЧИ НА СЛУЖБАТА НА ОЕРЕС

Член 5

Задачи на Службата на ОЕРЕС

Службата на ОЕРЕС има следните задачи:

а)

да предоставя услуги за професионална и административна подкрепа на ОЕРЕС, по-специално при изпълнението на регулаторните му задачи съгласно член 4;

б)

да събира информация от НРО и да обменя и предава информация във връзка с регулаторните задачи, възложени на ОЕРЕС съгласно член 4;

в)

на основата на информацията, посочена в буква б), да изготвя редовни проекти на доклади относно специфични аспекти на развитието на Европейския пазар на електронни съобщения, като доклади за роуминга и сравнителни доклади, които да бъдат предавани на ОЕРЕC;

г)

да разпространява най-добрите регулаторни практики сред НРО в съответствие с член 4, параграф 1, буква к);

д)

да подпомага ОЕРЕС при създаването и управлението на регистри и бази данни в съответствие с член 4, параграф 1, буква л);

е)

да подпомага ОЕРЕС при създаването и управлението на информационно-комуникационна система в съответствие с член 41;

ж)

да подпомага ОЕРЕС при провеждането на обществени консултации в съответствие с член 4, параграф 5;

з)

да съдейства при подготовката на работата и да предоставя друга административна и свързана със съдържанието подкрепа с цел гарантиране на безпрепятственото функциониране на Съвета на регулаторите;

и)

да съдейства за създаването на работни групи по искане на Съвета на регулаторите, да допринася за регулаторната работа и да предоставя административна подкрепа с цел гарантиране на доброто функциониране на тези групи;

й)

да изпълнява други задачи, възложени ѝ по силата на настоящия регламент или на други правни актове на Съюза.

ГЛАВА IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЕРЕС

Член 6

Организационна структура на ОЕРЕС

ОЕРЕС се състои от:

а)

Съвет на регулаторите;

б)

работни групи.

Член 7

Състав на Съвета на регулаторите

1.   Съветът на регулаторите се състои от по един член от всяка държава членка. Всеки член има право да гласува.

Всеки член се назначава от НРО, който носи основната отговорност за надзора върху ежедневното функциониране на пазарите за електронни съобщителни мрежи и услуги съгласно Директива (ЕС) 2018/1972. Този член се назначава измежду ръководителя на НРО, член на колегиалния орган или заместника на всеки от тях.

2.   Всеки член на Съвета на регулаторите има заместник, който се назначава от НРО. Заместникът представлява съответния член в негово отсъствие. Заместникът се назначава измежду ръководителя на НРО, член на колегиалния орган, заместника на всеки от тях, или от персонала на НРО.

3.   Членовете на Съвета на регулаторите и техните заместници се назначават въз основа на познанията им в областта на електронните съобщения, като се вземат предвид съответните им умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането. За да се осигури приемственост в работата на Съвета на регулаторите всички назначаващи НРО полагат усилия да ограничат текучеството на своите членове и когато е възможно на техните заместници, и се стремят да постигнат балансирано участие на мъжете и жените.

4.   Комисията участва без право на глас във всички обсъждания на Съвета на регулаторите и се представлява на подходящо високо равнище.

5.   Актуализиран списък на членовете на Съвета на регулаторите и техните заместници, заедно с техните декларации за интереси, се оповестява публично.

Член 8

Независимост на Съвета на регулаторите

1.   При изпълнение на възложените му задачи и без това да засяга членовете му, действащи от името на съответния НРО, Съветът на регулаторите действа независимо и обективно в интерес на Съюза, без оглед на конкретни национални или лични интереси.

2.   Без да се засяга координацията, посочена в член 3, параграф 6, членовете на Съвета на регулаторите и техните заместници нито търсят, нито приемат инструкции от никое правителство, институция, лице или орган.

Член 9

Функции на Съвета на регулаторите

Съветът на регулаторите има следните функции:

а)

изпълнява регулаторните задачи на ОЕРЕС, определени в член 4, а именно приема становища, насоки, доклади, препоръки и общи позиции и разпространява най-добри практики, както е посочено в същия член, като в тази си дейност той разчита на подготвителната работа, която се извършва от работните групи;

б)

взема административни решения, свързани с организацията на работата на ОЕРЕС;

в)

приема годишната работна програма на ОЕРЕС, както е посочено в член 21;

г)

приема годишния доклад относно дейността на ОЕРЕС, както е посочено в член 22;

д)

приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси съгласно член 42, както и по отношение на членовете на работните групи;

е)

приема подробни правила относно правото на достъп до документите, държани от ОЕРЕС, в съответствие с член 36;

ж)

приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 37, параграф 2, въз основа на анализ на потребностите;

з)

приема чрез мнозинство от две трети от своите членове и оповестява публично своя процедурен правилник;

и)

разрешава съвместно с директора сключването на работни договорености с компетентни органи, служби, агенции и консултативни групи на Съюза и с компетентните органи на трети държави, и с международни организации в съответствие с член 35;

й)

създава работни групи и назначава председателите им;

к)

дава насоки на директора на Службата на ОЕРЕС относно изпълнението на задачите на Службата на ОЕРЕС.

Член 10

Председател и заместник-председатели на Съвета на регулаторите

1.   Съветът на регулаторите назначава с мнозинство от две трети от своите членове председател и най-малко двама заместник-председатели измежду своите членове.

2.   Един от заместник-председателите автоматично поема задълженията на председателя, ако последният не е в състояние да изпълнява тези задължения.

3.   Мандатът на председателя е едногодишен с право на еднократно подновяване. С цел да се осигури непрекъснатост на работата на ОЕРЕС, новият председател заема, когато е възможно, в продължение на една година длъжността заместник-председател преди началото на мандата му като председател. В процедурния правилник се предвижда по-кратък срок, когато не е възможно новият председател да изпълнява длъжността заместник-председател една година преди мандата му като председател.

4.   Без да се засяга ролята на Съвета на регулаторите по отношение на задачите на председателя, председателят не търси, нито приема инструкции от никое правителство, институция, лице или орган.

5.   Председателят докладва на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на задачите на ОЕРЕС, когато бъде поканен да направи това.

Член 11

Заседания на съвета на регулаторите

1.   Председателят свиква заседанията на Съвета на регулаторите и определя дневния ред на тези заседания, който се оповестява публично.

2.   Съветът на регулаторите провежда най-малко две редовни заседания годишно.

Извънредни заседания се свикват по инициатива на председателя, по искане на най-малко трима от неговите членове или по искане на Комисията.

3.   Директорът на Службата на ОЕРЕС участва във всички обсъждания без право на глас.

4.   Съветът на регулаторите може да покани за участие в своите заседания като наблюдател всяко лице, чието мнение може да бъде от интерес за него.

5.   Членовете на Съвета на регулаторите и техните заместници могат, съгласно неговия процедурен правилник, да бъдат подпомагани по време на заседанията от свои съветници или други експерти.

6.   Службата на ОЕРЕС осигурява секретариата на Съвета на регулаторите.

Член 12

Правила за гласуване на Съвета на регулаторите

1.   Съветът на регулаторите взема решения с обикновено мнозинство на своите членове, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент или в друг правен акт на Съюза.

За становищата, посочени в член 4, параграф 1, буква в), подточки ii) и v), и насоките, посочени в член 4, параграф 1, буква г), подточки i) — iv), vi), vii) и x), се изисква мнозинство от две трети от членовете на Съвета на регулаторите.

Независимо от втора алинея от настоящия параграф, Съветът на регулаторите може да реши с обикновено мнозинство и за всеки случай поотделно да приеме с обикновено мнозинство посочените в член 4, параграф 1, буква в), подточка ii) от настоящия регламент становища, свързани с проекти на мерки по член 76, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/1972, които водят до започването на процедурата по член 33, параграф 5 от посочената директива.

Решенията на Съвета на регулаторите се оповестяват, като по искане на който и да е член съдържат и изразените от него резерви.

2.   Всеки член има един глас. Ако член отсъства, заместникът може да упражни правото на глас на този член.

Ако член и заместникът отсъстват, правото на глас може да бъде делегирано на друг член.

Председателят може да делегира правото си на глас. Председателят участва в гласуването, освен ако той не е делегирал правото си на глас.

3.   В процедурния правилник на Съвета на регулаторите са изложени подробно разпоредбите, уреждащи гласуването, включително условията, при които даден член може да действа от името на друг член, кворума и крайните срокове за уведомленията относно заседания. Освен това процедурният правилник гарантира, че на членовете на Съвета на регулаторите се предоставя пълна информация за дневния ред и проектите за предложения преди всяко заседание, за да имат възможност да предложат изменения, преди да се пристъпи към гласуване. В процедурния правилник може да е предвидена, inter alia, процедура за гласуване в спешни случаи и други практически правила за работата на Съвета на регулаторите.

Член 13

Работни групи

1.   Когато това е оправдано и по-специално за изпълнението на годишната работна програма на ОЕРЕС, Съветът на регулаторите може да сформира работни групи.

2.   Съветът на регулаторите назначава председателите на работните групи, които представляват, доколкото е възможно, различни НРО.

3.   В работните групи могат да участват експерти от всички НРО, участващи в работата на ОЕРЕС, и Комисията.

В работните групи може да участва и персоналът на Службата на ОЕРЕС, който допринася за регулаторната работа на работните групи и им предоставя административна подкрепа.

Експертите от Комисията не вземат участие в работните групи, създадени да изпълняват задачите, посочени в член 4, параграф 1, буква в), подточка ii).

В работните групи, създадени да изпълняват задачите, посочени в член 4, параграф 1, буква в), подточки iv), vi) vii) и viii), буква г), подточки i), ii), ix), xi), x) и xi), буква й), подточка ii) и буква л) от настоящия регламент, както и, когато е приложимо, член 4, параграф 1, буква в), подточка iii) и буква й), подточка i) от него, се вземат предвид мненията на експерти от други компетентни органи, нотифицирани съгласно член 5, параграф 4 от Директива (ЕС) 2018/1972.

В зависимост от конкретния случай Съветът на регулаторите или председателите на работните групи могат при необходимост да канят отделни експерти, признати като компетентни в съответната област, за участие в заседанията на работните групи.

4.   Съветът на регулаторите приема процедурен правилник, в който се определят практическите правила за работата на работните групи.

ГЛАВА V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛУЖБАТА НА ОЕРЕС

Член 14

Организационна структура на Службата на ОЕРЕС

Службата на ОЕРЕС включва:

а)

Управителен съвет;

б)

директор.

Член 15

Състав на управителния съвет

1.   Управителният съвет се състои от лицата, назначени за членове на Съвета на регулаторите, и от един високопоставен представител на Комисията. Всеки член на управителния съвет има право на глас.

Всеки НРО, както е посочено в член 7, параграф 1, втора алинея може да назначи лице, различно от член на Съвета на регулаторите, за член на Управителния съвет. Това лице е ръководителят на НРО, член на колегиалния орган или заместникът на всеки от тях.

2.   Всеки член на Управителния съвет има заместник, който представлява члена в негово отсъствие.

Заместниците на всеки член са лицата, назначени за заместници на членовете на Съвета на регулаторите. Представителят на Комисията също има един заместник.

Всеки НРО, както е посочено в член 7, параграф 1, втора алинея може да назначи лице, различно от заместник на член на Съвета на регулаторите, за заместник на член на Управителния съвет. Това лице е ръководителят на НРО, член на колегиалния орган, заместникът на всеки от тях или от персонала на НРО.

3.   Членовете на Управителния съвет и техните заместници нито търсят, нито приемат инструкции от никое правителство, институция, лице или орган.

4.   Актуализиран списък на членовете на Управителния съвет и техните заместници, заедно с техните декларации за интереси, се оповестява публично.

Член 16

Административни функции на управителния съвет

1.   Управителният съвет има следните административни функции:

а)

задава общата насоченост на дейностите на Службата на ОЕРЕС и приема на годишна основа единния програмен документ на Службата на ОЕРЕС с мнозинство от две трети от членовете си, като взема предвид становището на Комисията и в съответствие с член 23;

б)

приема годишния бюджет на Службата на ОЕРЕС с мнозинство от две трети от членовете си и упражнява други функции във връзка с бюджета на Службата на ОЕРЕС в съответствие с глава VII;

в)

приема, оповестява и извършва оценка на консолидирания годишен доклад за дейността на Службата на ОЕРЕС, както е посочено в член 27, и до 1 юли всяка година представя доклада и оценката си на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата;

г)

приема финансовите правила, приложими за Службата на ОЕРЕС в съответствие с член 29;

д)

приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на рисковете от измами, като се отчитат разходите и ползите от мерките, които ще бъдат взети;

е)

осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

ж)

приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси съгласно член 42, параграф 3;

з)

приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 37, параграф 2, въз основа на анализ на потребностите;

и)

приема свой процедурен правилник;

й)

приема правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица на служителите на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (18), в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

к)

без да се засяга решението, посочено в параграф 2, първа алинея, упражнява по отношение на персонала на Службата на ОЕРЕС правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условията за работа на другите служители на органа, оправомощен да сключва трудови договори („правомощия на органа по назначаването“);

л)

назначава директора и при необходимост удължава срока на мандата му или го отстранява от длъжност в съответствие с член 32;

м)

в съответствие с условията на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители назначава счетоводител, който се ползва с пълна независимост при изпълнението на своите задължения;

н)

взема всички решения относно създаването на вътрешните структури на Службата на ОЕРЕС и, когато е необходимо, относно тяхното изменение, като взема под внимание нуждите за дейността на Службата на ОЕРЕС, както и доброто бюджетно управление.

Във връзка с първа алинея, буква м) службата на ОЕРЕС може да назначи същия счетоводител като друг орган или институция на Съюза. По-специално, Службата на ОЕРЕС и Комисията могат да се договорят счетоводителят на Комисията да действа и като счетоводител на Службата на ОЕРЕС.

2.   Управителният съвет, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица, приема на основание член 2, параграф 1 от посочения правилник и член 6 от Условията за работа на другите служители решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на директора и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Директорът има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

Когато изключителни обстоятелства налагат това, управителният съвет може с решение временно да оттегли правомощията на орган по назначаването, делегирани на директора, както и правомощията, които последният е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на друг служител, различен от директора.

Член 17

Председател и заместник-председатели на управителния съвет

1.   Председателят и заместник-председателите на Управителния съвет са лицата, назначени за председател и заместник-председатели на Съвета на регулаторите. Прилага се същият мандат.

Чрез дерогация от първа алинея Управителният съвет може с мнозинство от две трети от членовете си да избира други членове на Управителния съвет за председател или заместник-председател(и) измежду своите членове, представляващи държавите членки. Техният мандат е същият като този на председателя и заместник-председателите на Съвета на регулаторите.

2.   Един от заместник-председателите автоматично поема задълженията на председателя, ако последният не е в състояние да изпълнява тези задължения.

3.   Председателят на Управителния съвет докладва на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на задачите на Службата на ОЕРЕС, когато бъде поканен да направи това.

Член 18

Заседания на Управителния съвет

1.   Председателят свиква заседанията на Управителния съвет.

2.   Директорът на Службата на ОЕРЕС участва в разискванията, с изключение на разискванията по член 32, без право на глас.

3.   Управителният съвет провежда най-малко две редовни заседания годишно. Освен това председателят свиква извънредни заседания по своя собствена инициатива, по искане на Комисията или на най-малко трима от членовете.

4.   Управителният съвет може да покани на своите заседания като наблюдател всяко лице, чието мнение може да бъде от интерес.

5.   Членовете на Управителния съвет и техните заместници могат, съгласно неговия процедурен правилник, да бъдат подпомагани по време на заседанията от съветници или експерти.

6.   Службата на ОЕРЕС осигурява секретариата на Управителния съвет.

Член 19

Правила за гласуване в управителния съвет

1.   Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от членовете си, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

2.   Всеки член има един глас. Ако член отсъства, заместникът може да упражни правото на глас.

Ако член или заместник отсъстват, правото на глас може да бъде делегирано на друг член.

3.   Председателят може да делегира правото си на глас. Той участва в гласуването, освен ако не е делегирал правото си на глас.

4.   Процедурният правилник на Управителния съвет определя по-подробно условията и реда за гласуване, по-специално процедурата за гласуване по спешни въпроси и условията, при които даден член може да действа от името на друг член.

Член 20

Отговорности на директора

1.   Директорът отговаря за административното управление на Службата на ОЕРЕС. Директорът се отчита пред Управителния съвет.

2.   Директорът съдейства на председателя на Съвета на регулаторите и на председателя на управителния съвет при подготовката на заседанията на съответните органи.

3.   Без да се засягат правомощията на Съвета на регулаторите, Управителния съвет и Комисията, директорът е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от никое правителство, институция, лице или орган.

4.   Директорът докладва на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това.

5.   Директорът е законният представител на Службата на ОЕРЕС.

6.   Директорът отговаря за изпълнението на задачите на Службата на ОЕРЕС и за следването на насоките, предоставени от Съвета на регулаторите и Управителния съвет. По-конкретно, директорът отговаря за:

а)

текущото управление на Службата на ОЕРЕС;

б)

изпълнението на административните решения, приети от Съвета на регулаторите и от Управителния съвет;

в)

изготвянето и предаването на Управителния съвет на единния програмен документ, посочен в член 23;

г)

оказване на съдействие на Съвета на регулаторите при подготовката на годишния доклад за дейността на ОЕРЕС, както е посочено в член 22;

д)

оказване на съдействие на Съвета на регулаторите при подготовката на годишната работна програма на ОЕРЕС, както е посочено в член 21;

е)

изпълнението на единния програмен документ и докладването пред Управителния съвет за неговото изпълнение;

ж)

изготвянето на проект за консолидирания годишен доклад за дейностите на Службата на ОЕРЕС, както е посочено в член 27, и представянето му на Управителния съвет за оценка и приемане;

з)

изготвянето на план за действие въз основа на заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и въз основа на разследвания на OLAF, а също и за представянето на доклади за напредъка — поне веднъж годишно, пред Управителния съвет;

и)

защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагането на превантивни мерки срещу измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, чрез осъществяване на ефективни проверки и възстановяване на неоснователно платени суми при установени нередности и, когато е уместно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни мерки, включително финансови санкции;

й)

изготвянето на стратегия на Службата на ОЕРЕС за борба с измамите и представянето ѝ пред управителния съвет за одобрение;

к)

изготвянето на проект на финансовите правила, приложими по отношение на Службата на ОЕРЕС;

л)

изготвянето на проект на разчет за приходите и разходите на Службата на ОЕРЕС и изпълнението на нейния бюджет;

м)

разрешаване, съвместно със Съвета на регулаторите, на сключването на работни договорености с компетентни органи, служби, агенции, и консултативни групи на Съюза и с компетентните органи на трети държави, и с международни организации в съответствие с член 35.

7.   Под надзора на управителния съвет директорът предприема необходимите мерки, по-специално по отношение на приемането на вътрешни административни указания и публикуването на съобщения, за да гарантира функционирането на Службата на ОЕРЕС в съответствие с настоящия регламент.

8.   Директорът, с предварителното съгласие на Комисията, Управителния съвет и съответните държави членки решава дали ефективното и ефикасно изпълнение на задачите на Службата на ОЕРЕС изисква разполагането на един или повече служители в една или повече държави членки.. В това решение се уточнява обхватът на дейностите, които ще бъдат извършвани, така че да се избягват ненужни разходи и дублиране на административни функции на Службата на ОЕРЕС. Преди да бъде взето такова решение, неговото въздействие по отношение на разпределението на персонала и бюджета се отразява в многогодишния програмен документ, посочен в член 23, параграф 4.

ГЛАВА VI

ОЕРЕС — ПРОГРАМИРАНЕ

Член 21

Годишна работна програма на ОЕРЕС

1.   Съветът на регулаторите приема концепция за годишна работна програма до 31 януари на годината, която предхожда годината, за която се отнася годишната работна програма. След консултации с Европейския парламент, Съвета и Комисията относно техните приоритети, както и с други заинтересовани страни в съответствие с член 4, параграф 5, Съветът на регулаторите приема окончателната годишна работна програма до 31 декември на същата година.

2.   Съветът на регулаторите предава годишната работна програма на Европейския парламент, Съвета и Комисията веднага след като тя бъде приета.

Член 22

Годишен доклад за дейността на ОЕРЕС

1.   Съветът на регулаторите приема годишния доклад за дейността на ОЕРЕС.

2.   Съветът на регулаторите предава годишния доклад за дейността на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейския икономически и социален комитет до 15 юни всяка година.

ГЛАВА VII

БЮДЖЕТ И ПРОГРАМИРАНЕ НА СЛУЖБАТА НА ОЕРЕС

Член 23

Годишно и многогодишно програмиране

1.   Всяка година директорът изготвя проект на програмен документ, който съдържа годишно и многогодишно програмиране („единен програмен документ“) в съответствие с член 32 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, като взема предвид насоките на Комисията.

Всяка година до 31 януари управителният съвет приема проекта на единния програмен документ и го представя на Комисията за становище. Проектът на единния програмен документ се представя също така на Европейския парламент и на Съвета.

Впоследствие Управителният съвет приема единния програмен документ, като взема предвид становището на Комисията. Управителният съвет представя единния програмен документ, както и всяка по-късна негова актуализирана версия, на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Единният програмен документ става окончателен след приемането на общия бюджет на Съюза и, ако е необходимо, се коригира съответно.

2.   Годишният програмен документ включва подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението. В нея се описват също действията, които ще бъдат финансирани, и се посочват финансовите и човешките ресурси, определени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности, както е посочено в член 31. Годишният програмен документ съответства на проекта за годишна работна програма на ОЕРЕС и окончателната годишна работна програма, посочена в член 21, както и на многогодишния програмен документ на Службата на ОЕРЕС, посочена в параграф 4 от настоящия член. В годишната работна програма се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година.

3.   Управителният съвет изменя при необходимост годишния програмен документ след приемането на окончателната годишна работна програма на ОЕРЕС, посочена в член 21, а също, когато се възлага нова задача на ОЕРЕС или на Службата на ОЕРЕС.

Всяко съществено изменение на годишния програмен документ се приема по същата процедура като тази за приемането на първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на директора правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишния програмен документ.

4.   В многогодишния програмен документ е определен общият стратегически план, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението. В него се съдържа също програмиране на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала.

Планирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира при необходимост, и по-специално за да се реагира на констатациите в оценката по член 48.

5.   Единният програмен документ на Службата на ОЕРЕС включва изпълнението на стратегията на ОЕРЕС за отношенията с компетентните органи, служби, агенции, и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на трети държави и с международни организации, както е посочено в член 35, параграф 3, действията, свързани с тази стратегия, и посочване на свързаните с нея ресурси.

Член 24

Съставяне на бюджета

1.   Всяка година директорът изготвя предварителен проект за разчет на приходите и разходите на Службата на ОЕРЕС („проект за разчет“) за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го представя на Управителния съвет.

Информацията в проекта за разчет съответства на проекта на единен програмен документ, посочен в член 23, параграф 1.

2.   Всяка година до 31 януари директорът представя на Комисията проекта за разчет.

3.   Комисията представя проекта за разчет на бюджетния орган заедно с проекта за общ бюджет на Съюза.

4.   Въз основа на проекта за разчет, Комисията вписва в проекта за общ бюджет на Съюза прогнозите, които счита за необходими за щатното разписание и за размера на вноската за сметка на общия бюджет, който Комисията представя пред бюджетния орган в съответствие с членове 313 и 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

5.   Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската, предназначена за Службата на ОЕРЕС.

6.   Бюджетният орган приема щатното разписание на Службата на ОЕРЕС.

7.   Управителният съвет приема бюджета на Службата на ОЕРЕС. Бюджетът става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза. При необходимост в него се внасят съответните промени.

8.   За всички строителни проекти, които биха могли да имат значително отражение върху бюджета на Службата на ОЕРЕС, се прилага Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013.

Член 25

Структура на бюджета

1.   За всяка финансова година, която съвпада с календарната година, се изготвя разчет на всички приходи и разходи на Службата на ОЕРЕС, като те се вписват в бюджета на Службата на ОЕРЕС.

2.   Приходите и разходите в бюджета на Службата на ОЕРЕС са балансирани.

3.   Без да се засяга използването на други ресурси, приходите на Службата на ОЕРЕС се състоят от:

а)

вноска на Съюза;

б)

всички доброволни финансови вноски от държавите членки или НРО;

в)

таксите, получени за публикации и за всяка друга услуга, предоставена от Службата на ОЕРЕС;

г)

всички вноски от трети държави или от регулаторните органи на трети държави, компетентни в областта на електронните съобщения, които участват в работата на Службата на ОЕРЕС, както е предвидено в член 35.

4.   Разходите на Службата на ОЕРЕС включват възнаграждението на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи.

Член 26

Изпълнение на бюджета

1.   Директорът осигурява изпълнението на бюджета на Службата на ОЕРЕС.

2.   Всяка година директорът представя на Европейския парламент и на Съвета цялата информация, свързана с резултатите от процедурите по оценка.

Член 27

Консолидиран годишен отчет за дейността

Управителният съвет приема консолидирания годишен доклад за дейността в съответствие с член 47 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, като взема предвид насоките на Комисията.

Член 28

Представяне на отчетите и освобождаване от отговорност

1.   Счетоводителят на Службата на ОЕРЕС представя предварителните счетоводни отчети за финансовата година на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата финансова година.

2.   Службата на ОЕРЕС представя доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата до 31 март на следващата финансова година.

3.   След като получи забележките на Сметната палата по предварителния счетоводен отчет на Службата на ОЕРЕС, счетоводителят на Службата на ОЕРЕС изготвя на своя отговорност окончателния счетоводен отчет на Службата на ОЕРЕС. Директорът представя окончателния счетоводен отчет на управителния съвет за становище.

4.   Управителният съвет дава становище за окончателния счетоводен отчет на Службата на ОЕРЕС.

5.   Директорът представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата окончателния счетоводен отчет заедно със становището на Управителния съвет до 1 юли на годината, следваща всяка финансова година.

6.   Службата на ОЕРЕС публикува окончателния счетоводен отчет в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на следващата година.

7.   Директорът представя на Сметната палата отговор на нейните забележки до 30 септември на следващата финансова година. Директорът представя този отговор и на управителния съвет.

8.   Директорът представя на Европейския парламент, по негово искане, всяка информация, необходима за безпроблемното прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година, в съответствие с член 165, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (19).

9.   По препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, Европейският парламент освобождава директора от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N до 15 май на година N + 2.

Член 29

Финансови правила

Приложимите за Службата на ОЕРЕС финансови правила се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те не се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, освен ако такова отклонение е необходимо за функционирането на Службата на ОЕРЕС и ако Комисията е дала предварително съгласието си.

ГЛАВА VIII

ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБАТА НА ОЕРЕС

Член 30

Общи разпоредби

Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза, чрез които се прилагат този Правилник за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, се прилагат по отношение на персонала на Службата на ОЕРЕС.

Член 31

Численост на персонала на Службата на ОЕРЕС

1.   В съответствие с принципа за управление на човешките ресурси по дейности Службата на ОЕРЕС разполага с персонала, необходим за изпълнение на нейните задължения.

2.   Броят на служителите и съответните финансови ресурси се предлагат в съответствие с член 23, параграфи 2 и 4 и член 24, параграф 1, като се вземат предвид член 5, буква а) и всички други задачи, които са възложени на Службата на ОЕРЕС с настоящия регламент или по силата на други правни актове на Съюза, както и необходимостта да се спазват разпоредбите, приложими за всички децентрализирани агенции на Съюза.

Член 32

Назначаване на директора

1.   Директорът се назначава като срочно нает служител на Службата на ОЕРЕС съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

2.   Директорът се назначава от Управителния съвет след провеждане на открита и прозрачна процедура за подбор въз основа на неговите качества, умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането и уменията и опита в областта на електронните съобщителни мрежи и услуги.

Списъкът на кандидатите не може да бъде предложен само от председателя или от заместник-председател. В процедурния правилник на Управителния съвет са изложени подробно разпоредбите, уреждащи процедурата за подбор на броя допустими кандидати и процедурата за гласуване.

3.   За целите на сключването на договора с директора Службата на ОЕРЕС се представлява от председателя на управителния съвет.

4.   Преди назначаването, към избрания от Управителния съвет кандидат се отправя покана да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

5.   Мандатът на директора е със срок пет години. Преди изтичането на този срок председателят на Управителния съвет прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на директора и задачите и предизвикателствата пред Службата на ОЕРЕС. Тази оценка се представя на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Като взема предвид оценката, посочена в параграф 5, Управителният съвет може да удължи мандата на директора еднократно, за не повече от пет години.

7.   Управителният съвет уведомява Европейския парламент, ако възнамерява да удължи мандата на директора. В рамките на един месец преди такова удължаване директорът може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

8.   Директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност след края на кумулативния период.

9.   В случай че мандатът на директора не бъде удължен, с решение на Управителния съвет той остава на длъжност след изтичането на първоначалния мандат до назначаването на правоприемник.

10.   Директорът може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на Управителния съвет по предложение на който и да е член.

11.   Управителният съвет взема решения относно назначаването, удължаването на мандата или освобождаването от длъжност на директора с мнозинство от две трети от своите членове.

Член 33

Командировани национални експерти и други служители

1.   Службата на ОЕРЕС може да използва командировани национални експерти или други служители, които не са наети от нея. Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители не се прилагат за такъв персонал.

2.   Управителният съвет приема решение за определяне на правилата за командироване на национални експерти в Службата на ОЕРЕС.

ГЛАВА IХ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34

Привилегии и имунитети

По отношение на Службата на ОЕРЕС и нейния персонал се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Член 35

Сътрудничество с органите на Съюза, трети държави и международни организации

1.   Доколкото е необходимо, за да постигнат посочените в настоящия регламент цели и да изпълняват своите задачи, и без да се засягат областите на компетентност на държавите членки и на институциите на Съюза, ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС могат да си сътрудничат с компетентните органи, служби, агенции и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на трети държави и с международни организации.

За тази цел, с предварителното одобрение на Комисията, ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС могат да установяват работни договорености. Тези договорености не създават правни задължения.

2.   Съветът на регулаторите, работните групи и Управителният съвет са отворени за участие на регулаторни органи на трети държави с основна отговорност в областта на електронните съобщения, когато тези трети държави са сключили споразумения със Съюза за тази цел.

Съгласно съответните разпоредби на тези споразумения се изготвят работни договорености, определящи по-специално характера, мащаба и начина, по който тези регулаторни органи на съответните трети държави ще участват без право на глас в работата на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС, включително разпоредби, свързани с участието в инициативите, предприети от ОЕРЕС, финансовите вноски и персонала към Службата на ОЕРЕС. По отношение на въпросите, свързани с персонала, при всички случаи посочените договорености са в съответствие с Правилника за длъжностните лица.

3.   Като част от годишната работна програма, посочена в член 21, Съветът на регулаторите приема стратегията на ОЕРЕС за отношенията с компетентните органи, служби, агенции и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на трети държави и с международни организации относно въпросите от компетентността на ОЕРЕС. Комисията, ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС сключват подходящи работни договорености, с цел да се осигури осъществяването на дейността на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС в рамките на техния мандат и на съществуващата институционална рамка.

Член 36

Достъп до документи и защита на данните

1.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (20) се прилага по отношение на документи, съхранявани от ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС.

2.   До 21 юни 2019 г. Съветът на регулаторите и Управителният съвет приемат подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

3.   Спрямо обработката на лични данни от ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС се прилага Регламент (ЕС) 2018/1725.

4.   До 21 юни 2019 г. Съветът на регулаторите и Управителният съвет определят мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1725 от ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС, включително мерки, отнасящи се до назначаването на длъжностно лице за защита на данните в Службата на ОЕРЕС. Тези мерки се установяват след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Член 37

Прозрачност и комуникация

1.   ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС изпълняват своите дейности при високо ниво на прозрачност. ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС гарантират, че на обществеността и на всички заинтересовани страни се предоставя подходяща, обективна, надеждна и лесно достъпна информация, по-специално по отношение на техните задачи и резултатите от тяхната дейност.

2.   ОЕРЕС с подкрепата на Службата на ОЕРЕС може да извършва комуникационна дейност по собствена инициатива в своята област на компетентност съгласно съответните планове за комуникация и разпространение, приети от Съвета на регулаторите. Отпускането на средства за подобна подкрепа за комуникационна дейност в рамките на бюджета на Службата на ОЕРЕС не е в ущърб на ефективното изпълнение на задачите на ОЕРЕС, посочени в член 4, и на задачите на Службата на ОЕРЕС, посочени в член 5.

Комуникационните дейности на Службата на ОЕРЕС се извършват съгласно съответните планове за комуникация и разпространение, приети от Управителния съвет.

Член 38

Поверителност

1.   Без да се засягат член 36, параграф 1 и член 40, параграф 2, ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС не разкриват на трети страни информация, която те обработват или получават и за която е отправено обосновано искане за цялостно или частично поверително третиране.

2.   Членовете и други участници на заседанията на Съвета на регулаторите, на Управителния съвет и на работните групи, директорът, командированите национални експерти и другите служители, които не са наети от Службата на ОЕРЕС, съблюдават изискванията за поверителност по член 339 от ДФЕС дори след прекратяване на своите функции.

3.   Съветът на регулаторите и Управителният съвет определят практическите правила за прилагане на правилата относно поверителността, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 39

Правила за сигурност относно защитата на класифицирана информация и некласифицирана чувствителна информация

ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС приемат свои собствени правила за сигурност, еквивалентни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицираната информация на Европейския съюз и чувствителната некласифицирана информация, inter alia, разпоредбите за обмена, обработването и съхраняването на такава информация, както е предвидено в решения (ЕС, Евратом) 2015/443 (21) и (ЕС, Евратом) 2015/444 (22) на Комисията. Като друга възможност ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС могат да вземат решение да прилагат правилата на Комисията mutatis mutиis.

Член 40

Обмен на информация

1.   По обосновано искане от ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС, Комисията и НРО, представени в Съвета на регулаторите и другите компетентни органи предоставят навременно и точно на ОЕРЕС или на Службата на ОЕРЕС цялата необходима информация за изпълнението на техните задачи, при условие че имат законен достъп до съответната информация и че искането за информация е необходимо във връзка с естеството на съответната задача.

ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС може също така да поиска такава информация да се предоставя редовно и в определен формат. Когато е възможно, за тези искания се използват общи формати за докладване.

2.   По обосновано искане от Комисията или НРО, ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС предоставя навременно и точно всяка информация, необходима на Комисията, НРО или друг компетентен орган за изпълнението на задачите им, съгласно принципа на лоялно сътрудничество. Когато ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС смята информацията за поверителна, Комисията, НРО или другите компетентни органи гарантират такава поверителност в съответствие с правото на Съюза и националното право, включително Регламент (ЕО) № 1049/2001. Търговската тайна не възпрепятства своевременния обмен на информация.

3.   Преди да поискат информация в съответствие с настоящия член и с цел избягване на дублиране на задължения за докладване, ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС вземат предвид всяка съществуваща публично достъпна информация, която е от значение.

4.   Когато информацията не е предоставена от НРО своевременно, ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС може да отправи обосновано и мотивирано искане или до други НРО и други компетентни органи на съответната държава членка, или директно до съответните предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения.

ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС уведомява съответните НРО, които не са предоставили информацията, за искания в съответствие с първа алинея.

По искане на ОЕРЕС или на Службата на ОЕРЕС, НРО оказват съдействие на ОЕРЕС при събирането на информацията.

5.   Държавите членки гарантират, че НРО и другите компетентни органи имат правомощието да изискват от друг отговорен национален орган или от предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги, свързаните с тях съоръжения или отнасящи се до тях услуги, да предоставят цялата информация, необходима за изпълнението на техните задачи, посочени в настоящия член.

Други компетентни национални органи или предприятия, посочени в първа алинея, предоставят такава информация своевременно при поискване и в съответствие със сроковете и изискваната степен на подробност.

Държавите членки гарантират, че НРО и другите компетентни органи имат правомощието да налагат изпълнението на такива искания за информация чрез прилагането на санкции, които са подходящи, ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 41

Информационна и комуникационна система

1.   Службата на ОЕРЕС създава и управлява информационна и комуникационна система с най-малко следните функции:

а)

обща платформа за обмен на информация, която осигурява на ОЕРЕС, Комисията и НРО необходимата информация за целите на съгласуваното прилагане на регулаторната рамка на Съюза за електронни съобщения;

б)

специален интерфейс за искания за информация и уведомяване за тези искания, както е посочено в член 40, за достъп на ОЕРЕС, Службата на ОЕРЕС, Комисията и НРО;

в)

платформа за ранно идентифициране на нуждите от координация между НРО.

2.   Управителният съвет приема техническите и функционалните спецификации, с цел създаване на информационната и комуникационна система, посочена в параграф 1. Тази система се разработва, без да се засягат правата върху интелектуалната собственост и необходимото ниво на поверителност.

3.   Посочената информационна и комуникационна система започва да функционира до 21 юни 2020 г.

Член 42

Деклариране на интереси

1.   Членовете на Съвета на регулаторите и на Управителния съвет, директорът, командированите национални експерти и другите служители, които не са наети от Службата на ОЕРЕС, представят писмена декларация за своята ангажираност и за липсата или наличието на преки или косвени интереси, които биха могли да се считат за накърняващи тяхната независимост.

Тези декларации се представят при встъпването в длъжност, те са точни и изчерпателни, и се актуализират в случай на риск от наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват независимостта на лицата, които изготвят декларацията.

Декларациите, представени от членовете на Съвета на регулаторите, членовете на управителния съвет и директора се оповестяват публично.

2.   Членовете на Съвета на регулаторите, на Управителния съвет и на работните групи, както и другите участници в техните заседания, директорът, командированите национални експерти и другите служители, които не са наети от Службата на ОЕРЕС, декларират точно и изчерпателно най-късно в началото на всяко заседание наличието на интереси, които биха могли да се считат за засягащи тяхната независимост по отношение на точките в дневния ред, и се въздържат от участие в обсъждането на тези точки и от гласуването по тях.

3.   Съветът на регулаторите и Управителният съвет определят правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, и по-специално за практическите правила във връзка с прилагането на параграфи 1 и 2.

Член 43

Борба с измамите

1.   С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (23), до 21 юни 2019 г. Службата на ОЕРЕС се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (24), и приема необходимите разпоредби, приложими към всички служители на Службата на ОЕРЕС, като използва образеца, съдържащ се в приложението към това споразумение.

2.   Сметната палата разполага с правомощия за извършване на одити по документи и на база проверки на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза от Службата на ОЕРЕС.

3.   OLAF може да извършва разследвания, включително контрол и проверки на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (25), за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка със споразумение или решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор, финансирани от Службата на ОЕРЕС.

4.   Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията за отпускане на безвъзмездни средства съдържат разпоредби, с които Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат такива одити и разследвания в съответствие с компетентността, с която разполагат.

Член 44

Отговорност

1.   Договорната отговорност на Службата на ОЕРЕС се урежда от законодателството, приложимо към съответния договор.

2.   Съдът на Европейския съюз (Съдът) е компетентен да се произнася с решение по силата на всяка арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от Службата на ОЕРЕС.

3.   В случай на извъндоговорна отговорност, в съответствие с основните принципи, споделяни от законодателствата на държавите членки, Службата на ОЕРЕС възстановява всяка вреда, причинена от нейните отдели или служители при изпълнението на техните функции.

4.   Съдът е компетентен по спорове, свързани с обезщетения за посочените в параграф 3 вреди.

5.   Личната отговорност на персонала на Службата на ОЕРЕС към нея се урежда от приложимите за персонала разпоредби на Правилника за длъжностните лица или на Условията за работа на другите служители.

Член 45

Административни разследвания

Дейностите на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС подлежат на разследване от страна на Европейския омбудсман в съответствие с член 228 от ДФЕС.

Член 46

Езиков режим

1.   Регламент № 1 (26) се прилага по отношение на Службата на ОЕРЕС.

2.   Услугите за превод, необходими за функционирането на Службата на ОЕРЕС, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

ГЛАВА X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 47

Споразумение за седалището и условия за функциониране

1.   Договореностите за настаняването на Службата на ОЕРЕС в приемащата държава членка и за съоръженията, които трябва да бъдат предоставени от тази държава членка, както и конкретните правила, приложими в приемащата държава членка по отношение на директора, членовете на Управителния съвет, служителите на Службата на ОЕРЕС и членовете на техните семейства, се определят в споразумение за седалището между Службата на ОЕРЕС и приемащата държава членка, сключено след одобрение от Управителния съвет и не по-късно от 21 декември 2020 г.

2.   Приемащата държава членка осигурява необходимите условия за безпроблемното и ефективно функциониране на Службата на ОЕРЕС, в това число многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

Член 48

Оценка

1.   До 21 декември 2023 г. и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка в съответствие с насоките на Комисията, за да оцени постигнатите от ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС резултати във връзка с техните цели, мандат, задачи и местонахождение. В оценката се разглеждат по-специално евентуалната необходимост от изменение на структурата или мандата на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС, както и финансовите последици от такова изменение.

2.   Когато Комисията сметне, че съществуването на ОЕРЕС или на Службата на ОЕРЕС вече не е оправдано от гледна точка на възложените им цели, мандат и задачи, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен.

3.   Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и Управителния съвет за заключенията от своята оценка и оповестява тези заключения.

Член 49

Преходни разпоредби

1.   Службата на ОЕРЕС е правоприемник на Службата, създадена с Регламент (ЕО) № 1211/2009, по отношение на цялата собственост, всички споразумения, правни задължения, трудови договори, финансови ангажименти и задължения.

По-конкретно, настоящият регламент не засяга правата и задълженията на служителите на Службата. Техните договори могат да бъдат подновени съгласно настоящия регламент в съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители и съгласно бюджетните ограничения на Службата на ОЕРЕС.

2.   От 20 декември 2018 г. административният ръководител, назначен въз основа на Регламент (ЕО) № 1211/2009, действа като директор с функциите, предвидени в настоящия регламент. Останалите условия на договора на административния ръководител се запазват без промяна.

3.   Управителният съвет може да реши да поднови мандата на директора, посочен в параграф 2 от настоящия член, за още един мандат. Член 32, параграфи 5 и 6 се прилагат mutatis mutandis. Кумулативният мандат на директора не надвишава десет години.

4.   Съветът на регулаторите и Управителният съвет, посочени в членове 7 и 15 от настоящия регламент, се състоят от членовете на Съвета на регулаторите и Управителния комитет, посочени в членове 4 и 7 от Регламент (ЕО) № 1211/2009, до назначаването на нови представители.

5.   Председателите и заместник-председателите на Съвета на регулаторите и на Управителния комитет, които са назначени по силата на Регламент (ЕО) № 1211/2009, продължават да изпълняват длъжността на председател и заместник-председатели на Съвета на регулаторите, както е посочено в член 10 от настоящия регламент и на председател и заместник-председатели на Управителния съвет, както е посочено в член 17 от настоящия регламент до края на едногодишния си мандат. Назначенията на председателите и заместник-председателите на Съвета на регулаторите и на Управителния комитет, въз основа на Регламент (ЕО) № 1211/2009, които са направени преди 20 декември 2018 г., но продължават след тази дата, се зачитат.

6.   Процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, одобрен въз основа на член 11 от Регламент (ЕО) № 1211/2009, се провежда в съответствие с правилата, установени с посочения регламент.

Член 50

Изменения на Регламент (ЕС) 2015/2120

Регламент (ЕС) 2015/2120 се изменя, както следва:

1)

заглавието се заменя със следното:

„Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012“;

2)

в член 1 се добавя следният параграф:

„3.   С настоящия регламент се установяват и общи правила, за да се гарантира, че потребителите не се таксуват с прекомерни цени за междуличностни съобщителни услуги с номера, които се генерират в държавата членка, в която е установен националният доставчик на потребителя, и се терминират във фиксиран или мобилен номер в друга държава членка.“;

3)

в член 2, втора алинея се добавят следните точки:

„3)   „регулирани комуникации в рамките на ЕС“ означава всяка междуличностна съобщителна услуга с номера, която се генерира в държавата членка, в която е установен националният доставчик на потребителя, и се терминира във фиксиран или мобилен номер от националния номерационен план на друга държава членка и която се таксува изцяло или частично на базата на реалното потребление.

4)   „междуличностна съобщителна услуга с номера“ означава междуличностна съобщителна услуга, така както е определена в член 2, точка 6) от Директива 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета (*1).

(*1)  Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр. 36).“;"

4)

вмъква се следният член:

„Член 5а

Цени на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС

1.   От 15 май 2019 г. цената на дребно (без ДДС) за потребители за регулирани комуникации в рамките на ЕС не надвишава 0 EUR,19 на минута за повиквания и 0 EUR,06 за текстови съобщения.

2.   Независимо от задълженията, установени в параграф 1, доставчиците на регулирани комуникации в рамките на ЕС могат освен това да предложат, а потребителите изрично да изберат, тарифа за международни комуникации, различна от установената в съответствие с параграф 1, по силата на която потребителите се ползват от тарифа за регулирани комуникации в рамките на ЕС, различна от тарифата, която би им се начислявала при липса на такъв избор. Преди потребителите да изберат различна тарифа, доставчикът на регулирани комуникации в рамките на ЕС ги информира за естеството на предимствата, които по този начин ще бъдат загубени.

3.   Когато тарифа за регулирани комуникации в рамките на ЕС, отговаряща на изискванията по параграф 2, превишава пределните стойности, установени в параграф 1, на потребителите, които не са потвърдили или изразили в срок от два месеца, считано от 15 май 2019 г., избор на тарифа, както е посочено в параграф 2, автоматично се предоставят тарифите, установени в параграф 1.

4.   Потребителите могат да се прехвърлят безплатно от или обратно към тарифа, установена в параграф 1, в рамките на един работен ден от получаване на искането от доставчика, като доставчиците гарантират, че подобно прехвърляне не води до условия или ограничения, свързани с елементи на абонамента, различни от комуникациите, регулирани в рамките на ЕС.

5.   Когато максималните цени, посочени в параграф 1 са изразени в парични единици, различни от еврото, първоначалните граници се определят в тези парични единици, като се прилагат усреднените референтни обменни курсове, публикувани на 15 януари, 15 февруари и 15 март 2019 г. от Европейската централна банка в Официален вестник на Европейския съюз. Границите, изразени в парични единици, различни от еврото, се преразглеждат ежегодно, считано от 2020 г. Ежегодно преразглежданите граници в тези парични единици се прилагат от 15 май, като се използват усреднените референтни обменни курсове, публикувани на 15 януари, 15 февруари и 15 март същата година.

6.   Националните регулаторни органи следят пазара и развитието на цените за регулирани комуникации в рамките на ЕС и докладват за тях на Комисията.

Когато доставчик на регулирани комуникации в рамките на ЕС установи, че поради специфични и изключителни обстоятелства, които го отличават от повечето други доставчици на Съюза, прилагането на пределната стойност, посочена в параграф 1 би имало значително въздействие върху неговата способност да поддържа съществуващите си цени за национални комуникации, националният регулаторен орган може, при поискване от доставчика, да предостави дерогация от параграф 1, само доколкото е необходимо и за подновяем период от една година. Оценката на устойчивостта на модела на национално таксуване се основава на съответни обективни фактори, специфични за доставчика на регулирани комуникации в рамките на ЕС, и на равнището на националните цени и приходи.

Когато доставчикът заявител е представил приложимата доказателствена тежест, националният регулаторен орган определя максималното ценово равнище, превишаващо една или и двете пределни стойности, посочени в параграф 1, което ще бъде необходимо, за да се гарантира устойчивостта на националният модел на таксуване на доставчика. ОЕРЕС публикува насоки относно параметри, които националните регулаторни органи да вземат предвид при извършването на своите оценки.“;

5)

в член 6 се добавя следният параграф:

„Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими в случай на нарушение на член 5а, и вземат всички необходими мерки, за да се гарантира тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези правила и мерки, установени с цел да се гарантира прилагането на член 5а, до 15 май 2019 г. и уведомяват Комисията без забавяне за всяко последващо изменение, което ги засяга.“;

6)

в член 10 се добавя следният параграф:

„5.   Срокът на действие на член 5а изтича на 14 май 2024 г.“

Член 51

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1211/2009 се отменя.

Позоваването на отменения регламент се счита за позоваване на настоящия регламент и се чете съгласно таблицата на съответствието, поместена в приложението.

Член 52

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 11 декември 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  ОВ C 125, 21.4.2017 г., стр. 65.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 4 декември 2018 г.

(3)  Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за създаване на Европейски кодекс за електронните съобщения (вж. страница 36 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 172, 30.6.2012 г., стр. 10).

(5)  Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 310, 26.11.2015 г., стр. 1).

(6)  Решение 2002/627/ЕО на Комисията от 29 юли 2002 г. относно създаване на Група на европейските регулатори за електронни съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 200, 30.7.2002 г., стр. 38).

(7)  Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба (ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1).

(8)  Решение, взето с общо съгласие на представителите на правителствата на държавите членки, от 31 май 2010 г. относно седалището на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (2010/349/ЕС) (ОВ L 156, 23.6.2010 г., стр. 12).

(9)  Решение 2002/622/ЕО на Комисията от 26 юли 2002 г. относно създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49).

(10)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции, органи, служби и агенции на Съюза и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(11)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(12)  Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004 (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41).

(14)  Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11).

(15)  Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).

(16)  Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

(17)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(18)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите, и за установяване на специални мерки, временно приложими за длъжностните лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

(19)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, и Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Съвета (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(20)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(21)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

(22)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

(23)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(24)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

(25)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(26)  Регламент № 1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ X 17, 6.10.1958 г., стр. 385).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1211/2009

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1

Член 1, параграф 2

Член 3, параграф 1

Член 1, параграф 3

Член 3, параграфи 2 и 3

Член 1, параграф 4

Член 3, параграф 4 и член 4, параграф 1, букви а) и б)

Член 2

Член 4

Член 3

Член 4

Член 4, параграф 1

Член 6

Член 4, параграф 2

Член 7, параграфи 1, 2 и 4, член 8, параграфи 1 и 2

Член 4, параграф 3

Член 11, параграфи 4 и 5 и член 36

Член 4, параграф 4

Член 10, параграфи 1, 2 и 3

Член 4, параграф 5

Член 10, параграф 4

Член 4, параграф 6

Член 11

Член 4, параграф 7

Член 13

Член 4, параграф 8

Член 7, параграф 4

Член 4, параграф 9

Член 12, параграфи 1 и 2

Член 4, параграф 10

Член 12, параграф 3

Член 4, параграф 11

Член 5

Член 5

Член 4

Член 6, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 5

Член 6, параграф 3

Член 14, параграф 1

Член 6, параграф 4

Член 2, параграф 2

Член 6, параграф 5

Членове 20 и 31

Член 7, параграф 1

Член 15, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 32

Член 7, параграф 3

Член 20, параграф 6

Член 7, параграф 4

Член 16, параграф 1, буква к)

Член 7, параграф 5

Член 13

Член 8

Член 32

Член 9

Член 20

Член 10, параграф 1

Членове 30 и 34

Член 10, параграф 2

Член 16, параграф 1, буква й)

Член 10, параграф 3

Член 16, параграф 2

Член 10, параграф 4

Член 33

Член 11

Член 25

Член 12

Член 24

Член 13

Член 26

Член 14

Член 15

Член 29

Член 16

Член 43

Член 17

Член 4, параграф 5

Член 18

Член 37

Член 19

Членове 39 и 40

Член 20

Член 38

Член 21

Член 42

Член 22

Член 36

Член 23

Член 34

Член 24

Член 44

Член 25

Член 48

Член 26

Член 52


Top