EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1923

Регламент (ЕС) 2018/1923 на Комисията от 7 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 360/2012 по отношение на срока на неговото прилагане (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/8088

OB L 313, 10.12.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1923/oj

10.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1923 НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 360/2012 по отношение на срока на неговото прилагане

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (1), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията (2) се приема, че помощ под определен праг, отпусната на предприятия за предоставянето на услуга от общ икономически интерес, не отговаря на всички критерии по член 107, параграф 1 от Договора и следователно се освобождава от изискването за нотифициране съгласно член 108, параграф 3 от Договора, при определени условия.

(2)

Срокът на Регламент (ЕС) № 360/2012 ще изтече на 31 декември 2018 г.

(3)

Въз основа на опита на Комисията при прилагането на Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията изглежда, че основанията за освобождаване на такива компенсаторни мерки от изискването за уведомяване са все още в сила и че условията, въз основа на които са определени обхватът и съдържанието на Регламент (ЕС) № 360/2012, не са се променили съществено. Регламентът осигурява правна сигурност и намалява административната тежест по отношение на мерките за помощ de minimis, отпуснати на предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес. За да се осигури приемственост и за да се избегне увеличаването на разходите за привеждане в съответствие за съответните услуги, на този етап следва да се избягват промените.

(4)

Следователно срокът на прилагане на Регламент (ЕС) № 360/2012 следва да бъде удължен с две години.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 360/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 5 от Регламент (ЕС) № 360/2012 датата „31 декември 2018 г.“ се заменя с „31 декември 2020 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 31 декември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (ОВ L 114, 26.4.2012 г., стр. 8).


Top