EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0504

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/504 на Комисията от 7 март 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите

C/2018/1305

OJ L 86, 28.3.2018, p. 32–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/504/oj

28.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 86/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/504 НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕO) № 2073/2004 (1), и по-специално член 22 от него.

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 на Комисията (2) се определят структурата и съдържанието на съобщенията, свързани с регистрацията на икономическите оператори и данъчните складове в националните регистри и в Централния регистър. С цел да се подобри качеството на данните, използвани в тези съобщения, таблици 1, 2 и 4 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 следва да бъдат изменени.

(2)

В съответствие с член 22 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета (3) при движение на енергийни продукти под режим отложено плащане на акциз по море или по вътрешни водни пътища компетентните органи на държавата членка на изпращане могат да разрешат на изпращача да не попълва в проекта на електронен административен документ, посочен в член 21, параграф 2 от същата директива, данните на получателя в момента на изпращането. В съответствие с Регламент (ЕС) № 612/2013 само лицензиран складодържател има право да не попълни данните на получателя. Поради това, за да се постигне съответствие с член 22 от Директива 2008/118/ЕО, е необходимо при движение на енергийни продукти под режим отложено плащане на акциз по море или по вътрешни водни пътища да се позволи на регистриран изпращач да остави в проекта на електронен административен документ непопълнени полетата за мястото на получаване.

(3)

Обяснението в колона F на таблица 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 следва да съдържа по-ясно определение на елемент от данни „Запитващо учреждение“ с цел привеждане в съответствие с определението в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009

(4)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Настоящия регламент следва да се прилага от 15 февруари 2018 г., така че неговата начална дата на прилагане да се хармонизира с началната дата на прилагане на нова версия на компютризираната система, установена с Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), и да се осигури достатъчно време на държавите членки да се подготвят за промените, произтичащи от настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 15 февруари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 121, 8.5.2012 г., стр. 1

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 на Комисията от 25 юни 2013 г. относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите (ОВ L 173, 26.6.2013 г., стр. 9).

(3)  Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12).

(4)  Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (ОВ L 162, 1.7.2003 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 се изменя, както следва:

1)

Таблици 1 и 2 се заменят със следното:

Таблица 1

Искане от общ характер

(по член 4, параграф 5, член 7, параграф 2 и член 8, параграф 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид на искането

R

 

Възможните стойности са:

2

=

Искане за извличане на референтни данни

3

=

Искане за възстановяване на референтни данни

4

=

Искане за извличане на данни за икономически оператори

5

=

Искане за възстановяване на данни за икономически оператори

6

=

Искане за списък на акцизните учреждения

7

=

Искане за възстановяване на списък на е-АД

8

=

Искане за статистически данни от SEED

n1

 

b

Наименование на съобщението за искане

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“ или „3“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

Възможните стойности са:

„C_COD_DAT“

=

Общ списък на кодовете

„C_PAR_DAT“

=

Общи параметри на системата

„ALL“

=

За цялостна структура

a..9

 

c

Запитващо учреждение

R

 

(Вж. Списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

d

Идентификатор за съответствие на искането

C

„R“, ако <Вид на искането> е „2“, „3“, „4“, „5“, „7“ или „8“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

Стойността на <Идентификатор за съответствие на искането> е уникална за всяка държава членка

an..44

 

e

Начална дата

C

За 1 e и f:

„R“, ако — <Вид на искането> е „3“ или „5“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

дата

 

f

Крайна дата

C

 

дата

 

g

Единна дата

C

„R“, ако — <Вид на искането> е „2“ или „4“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

дата

2

ИСКАНЕ ЗА СПИСЪК НА Е-АД

C

„R“, ако — <Вид на искането> е „7“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Код на държавата членка

R

 

(Вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

2.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧЕН КРИТЕРИЙ

R

 

 

99x

 

a

Код на вида първичен критерий

R

 

Възможните стойности са:

1

=

АРК

2

=

Търговска марка на продукта

3

=

Категории акцизни продукти на движението

4

=

(запазено)

5

=

(запазено)

6

=

(запазено)

7

=

(запазено)

8

=

Град на получателя

9

=

Град на изпращача

10

=

Град на лицето, което предоставя обезпечението

11

=

(запазено)

12

=

Град на мястото на доставка

13

=

Град на данъчния склад на изпращане

14

=

Град на превозвача

15

=

Код на продукта по КН

16

=

Дата на фактурата

17

=

Акцизен номер на получателя

18

=

Акцизен номер на изпращача

19

=

Акцизен номер на лицето, което предоставя обезпечението

20

=

(запазено)

21

=

(запазено)

22

=

Акцизен номер на данъчния склад на получаване

23

=

Акцизен номер на данъчния склад на изпращане

24

=

(запазено)

25

=

Код на акцизния продукт

26

=

Времетраене на транспорта

27

=

Държава членка на получаване

28

=

Държава членка на изпращане

29

=

Име/наименование на получателя

30

=

Име/наименование на изпращача

31

=

Име/наименование на лицето, което предоставя обезпечението

32

=

(запазено)

33

=

Наименование на мястото на доставка

34

=

Наименование на данъчния склад на изпращане

35

=

Име/наименование на превозвача

36

=

Номер на фактурата

37

=

Пощенски код на получателя

38

=

Пощенски код на изпращача

39

=

Пощенски код на лицето, което предоставя обезпечението

40

=

(запазено)

41

=

Пощенски код на мястото на доставка

42

=

Пощенски код на данъчния склад на изпращане

43

=

Пощенски код на превозвача

44

=

Количество на стоките (в стоковата част на е-АД)

45

=

Местен референтен номер, който представлява определен от изпращача пореден номер

46

=

Вид на транспорта

47

=

(запазено)

48

=

(запазено)

49

=

Номер за целите на ДДС на получателя

50

=

(запазено)

51

=

Номер за целите на ДДС на превозвача

52

=

Промяна на мястото на получаване (пореден номер >= 2)

n..2

2.1.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧНА СТОЙНОСТ

O

 

 

99x

 

a

Стойност

R

 

 

an..255

3

ИСКАНЕ_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

„R“, ако — <Вид на искането> е „8“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Вид на статистическите данни

R

 

Възможните стойности са:

1

=

Активни и неактивни икономически оператори

2

=

Разрешения, чийто срок на действие предстои да изтече

3

=

Икономически оператори по вид и данъчни складове

4

=

Акцизна дейност

5

=

Промени на акцизни разрешения

n1

3.1

Код от СПИСЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

R

 

 

99x

 

a

Код на държавата членка

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

4

ПЕРИОД_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

„R“, ако — <Вид на искането> е „8“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Година

R

 

 

n4

 

b

Полугодие

C

За 4 b, c и d:

Следните три полета за данни са незадължителни и изключващи се:

<Полугодие>

<Тримесечие>

<Месец>

Това означава, че ако е попълнено едно от тези полета за данни, другите две не се попълват.

Възможните стойности са:

1

=

Първо полугодие

2

=

Второ полугодие

n1

 

c

Тримесечие

C

Възможните стойности са:

1

=

Първо тримесечие

2

=

Второ тримесечие

3

=

Трето тримесечие

4

=

Четвърто тримесечие

n1

 

d

Месец

C

Възможните стойности са:

1

=

януари

2

=

февруари

3

=

март

4

=

април

5

=

май

6

=

юни

7

=

юли

8

=

август

9

=

септември

10

=

октомври

11

=

ноември

12

=

декември

n..2

5

ИСКАНЕ_РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ

C

„R“, ако — <Вид на искането> е „2“ или „3“

В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Знак за общи критерии за оценка на риска

O

 

Възможните стойности са:

0

=

„Не“ или „Не е вярно“

1

=

„Да“ или „Вярно“

n1

5.1

Код от СПИСЪКА НА КОДОВЕТЕ

O

 

 

99x

 

a

Поискан списък на кодовете

O

 

Възможните стойности са:

1

=

Мерни единици

2

=

Видове събития

3

=

Видове доказателства

4

=

(запазено)

5

=

(запазено)

6

=

Кодове на езиците

7

=

Държави членки

8

=

Кодове на държавите

9

=

Кодове на опаковките

10

=

Причини за незадоволително съобщение за получаване или за незадоволителен доклад за проверки

11

=

Причини за прекратяването

12

=

(запазено)

13

=

Видове транспорт

14

=

Транспортни единици

15

=

Лозарски зони

16

=

Кодове на извършените манипулации на вината

17

=

Категории на акцизните продукти

18

=

Акцизни продукти

19

=

Кодове по КН

20

=

Съответствия между кода по КН и акцизния продукт

21

=

Причини за анулирането

22

=

Причини за сигнала или отхвърлянето на е-АД

23

=

Обяснения за закъснението

24

=

(запазено)

25

=

Лица, които изпращат съобщение за събитието

26

=

Причини за отказа

27

=

Причини за закъснял резултат

28

=

Действия за административно сътрудничество

29

=

Причини за искането за административно сътрудничество

30

=

(запазено)

31

=

(запазено)

32

=

(запазено)

33

=

(запазено)

34

=

Причини за невъзможността да се предприеме действието за административно сътрудничество

35

=

Причини за отхвърлянето на искане от общ характер

36

=

(запазено)

37

=

Причини за искането за проверка на движението

38

=

Действия по проверка на движението

n..2


Таблица 2

Операции по регистъра на икономическите оператори

(по член 3, параграф 3, член 4, параграфи 2 и 3 и член 6, параграф 3)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид съобщение

R

 

Възможните стойности са:

1

=

Актуализиране на данни за икономически оператори (Уведомление за промени в CD/RD)

2

=

Разпространение на актуализираните данни за икономически оператори

3

=

Възстановяване на данни за икономически оператори

4

=

Извличане на данни за икономически оператори

n1

 

b

Идентификатор за съответствие на искането

C

„R“, ако — <Вид на съобщението> е „3“ или „4“

В противен случай не се попълва

(вж. „Вид съобщение“ в клетка 1a)

Стойността на <Идентификатор за съответствие на искането> е уникална за всяка държава членка

an..44

2

РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА

O

 

 

999999x

 

a

Акцизен номер на търговеца

R

 

(Виж Списък на кодовете 1 в приложение II.

<Акцизен номер на търговеца> трябва да бъде уникален за списъка <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>.

an13

 

b

Номер за целите на ДДС

O

 

 

an..14

 

c

Начална дата на разрешението

R

 

 

дата

 

d

Крайна дата на разрешението

O

 

 

дата

 

e

Код за вида оператор

R

 

Възможните стойности са:

1

=

Лицензиран складодържател

2

=

Регистриран получател

3

=

Регистриран изпращач

Стойността на елемента от данни <Код на вида оператор> не може да бъде променяна след създаването на РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА

n1

 

f

Референтен номер на акцизното учреждение

R

 

(Вж. Списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

2.1

ДЕЙСТВИЕ

R

 

 

 

 

a

Операция

R

 

Възможните стойности са:

C

=

Създаване

U

=

Актуализиране

I

=

Анулиране

a1

 

b

Дата на активиране

C

„R“, ако <Операцията> е „C“ или „U“

в противен случай „О“

(вж. Операция в клетка 2.1a)

Ако <Датата на активиране> не е въведена, то за <Дата на активиране на Операция анулиране> се счита датата, на която Операция анулиране е въведена в Централния регистър.

дата

 

c

Отговорен администратор на данни

O

 

 

an..35

2.2

ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС

R

 

 

99x

 

a

Наименование

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(Вж. Списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

2.2.1

АДРЕС

R

 

 

 

 

a

Улица — име

R

 

 

an..65

 

b

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

c

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

d

Град

R

 

 

an..50

 

e

Код на държавата членка

R

 

(Вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

2.3

Код за ФУНКЦИЯТА НА ОПЕРАТОРА

O

 

 

9x

 

a

Код за функцията на оператора

R

 

Възможните стойности са:

1

=

С позволение да извършва директна доставка

2

=

С позволение да остави непопълнени полетата за мястото на получаване в съответствие с член 22 от Директива 2008/118/ЕО.

Комбинациите <Код за вида оператор/код за функцията на оператора> са, както следва:

ВИД ОПЕРАТОР/ ФУНКЦИЯ НА ОПЕРАТОРА

ЛИЦ. СКЛАДОДЪРЖАТЕЛ

РЕГ. ПОЛУЧАТЕЛ

РЕГ. ИЗПРАЩАЧ

С позволение да извършва директна доставка

X

X

 

С позволение да остави непопълнени полетата за мястото на получаване в съответствие с член 22 от Директива 2008/118/ЕО.

X

 

X

n1

2.4

Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни от <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ >

 

999x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II)

<Код на категорията на акцизните продукти> трябва да бъде уникален за списъка на < Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или<ДАНЪЧЕН СКЛАД>

a1

2.5

Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни от <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ >

 

999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

<Код на категорията на акцизните продукти> от <Код на акцизния продукт> не трябва да съществува в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

<Код на акцизния продукт> трябва да бъде уникален за списъка на < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>, <ДАНЪЧЕН СКЛАД> или <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>

an..4

2.6

(ИЗПОЛЗВАНЕ НА) ДАНЪЧЕН СКЛАД

C

„R“, ако <Код за вида оператор> е „Лицензиран складодържател“

В противен случай не се попълва

(вж. Код за вида оператор в клетка 2e)

 

99x

 

a

Референтен номер на данъчния склад

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II)

„Референтният номер на данъчния склад“ трябва да е от групата данни <ДАНЪЧЕН СКЛАД. Референтен номер на данъчния склад>, така че да съществува поне една Активна версия с Период на валидност, който съвпада поне за един ден с Периода на валидност на <РАЗРЕШЕНИЕТО НА ТЪРГОВЕЦА> след Датата на активиране на последния.

<Референтен номер на данъчния склад> трябва да бъде уникален за списъка <ДАНЪЧЕН СКЛАД >.

an13

3

ДАНЪЧЕН СКЛАД

O

 

 

999999x

 

a

Референтен номер на данъчния склад

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II)

<Референтен номер на данъчния склад> трябва да бъде уникален за списъка <ДАНЪЧЕН СКЛАД >.

„Референтният номер на данъчния склад“ трябва да бъде същият като един от групата данни <(ИЗПОЛЗВАНЕ НА) ДАНЪЧЕН СКЛАД. Референтен номер на данъчния склад> в рамките на една или повече групи данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> от вида „Лицензиран складодържател“, като също така трябва да отговаря на изискванията на Правило 204.

an13

 

b

Начална дата на валидност

R

 

 

дата

 

c

Крайна дата на валидност

O

 

 

дата

 

d

Референтен номер на акцизното учреждение

R

 

(Вж. Списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

3.1

ДЕЙСТВИЕ

R

 

 

 

 

a

Операция

R

 

Възможните стойности са:

C

=

Създаване

U

=

Актуализиране

I

=

Анулиране

a1

 

b

Дата на активиране

C

„R“, ако <Операция> е „C“ или „U“

в противен случай „О“

(вж. Операция в клетка 3.1a)

Ако <Дата на активиране> не е въведена, то за Дата на активиране на Операция анулиране се счита датата, на която Операция анулиране е въведена в Централния регистър.

дата

 

c

Отговорен администратор на данни

O

 

 

an..35

3.2

ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС

R

 

 

99x

 

a

Име/Наименование

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(Вж. Списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

3.2.1

АДРЕС

R

 

 

 

 

a

Улица — име

R

 

 

an..65

 

b

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

c

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

d

Град

R

 

 

an..50

 

e

Код на държавата членка

R

 

(Вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

3.4

Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни от <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ >

 

999x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II)

<Код на категорията на акцизните продукти> трябва да бъде уникален за списъка на < Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> в рамките на една и съща група данни от <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или<ДАНЪЧЕН СКЛАД>

an1

3.5

Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ >

 

999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(Вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

<Код на категорията на акцизните продукти> на <Код на акцизния продукт> не трябва да съществува в рамките на една и същи група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

<Код на акцизния продукт> трябва да бъде уникален за списъка на < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>, <ДАНЪЧЕН СКЛАД> или <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>

an..4

4

ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ

O

 

 

999999x

 

a

Референтен номер на временното разрешение

R

 

(вж. Списък на кодовете 2 в приложение II)

an13

 

b

Референтен номер на издаващото учреждение

R

 

(Вж. Списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

c

Дата на изтичане на срока на валидност

R

 

 

дата

 

d

Знак за подлежащо на повторна употреба временно разрешение

R

 

Възможните стойности са:

0

=

„Не“ или „Не е вярно“

1

=

„Да“ или „Вярно“

n1

 

e

Номер за целите на ДДС

O

 

 

an..14

 

f

Начална дата на разрешението

R

 

 

дата

 

g

Знак за малък винопроизводител

O

 

Възможните стойности са:

0

=

„Не“ или „Не е вярно“

1

=

„Да“ или „Вярно“

n1

4.1

ДЕЙСТВИЕ

R

 

 

 

 

a

Операция

R

 

Възможните стойности са:

C

=

Създаване

U

=

Актуализиране

I

=

Анулиране

a1

 

b

Дата на активиране

C

„R“, ако <Операцията> е „C“ или „U“

в противен случай „О“

(вж. Операция в клетка 4.1a)

Ако <Дата на активиране> не е въведена, то за Дата на активиране на Операция анулиране се счита датата, на която Операция анулиране е въведена в Централния регистър.

дата

 

c

Отговорен администратор на данни

O

 

 

an..35

4.2

ТЪРГОВЕЦ Изпращач

R

 

 

 

 

a

Акцизен номер на търговеца

C

„R“, ако <Временно разрешение – Знак за малък винопроизводител> не е налице или е със стойност „Не е вярно“

в противен случай „О“

За ТЪРГОВЕЦ Изпращач

Съществуващ идентификатор <Акцизен номер на търговеца> в набор от данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>

<Код на вида оператор> от посочения <ТЪРГОВЕЦ> трябва да бъде:

„Лицензиран складодържател“; ИЛИ

„Регистриран изпращач“

an13

 

b

Име/наименование на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица — име

R

 

 

an..65

 

d

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

(Вж. Списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

4.3

ДАННИ ЗА ВРЕМЕННОТО РАЗРЕШЕНИЕ

R

 

 

999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(Вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

<Код на акцизния продукт> трябва да бъде уникален за списъка на < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>, <ДАНЪЧЕН СКЛАД> или <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>

Ако <Временно разрешение – Знак за малък винопроизводител> е на лице и стойността е Вярно, ТОГАВА

<Код на акцизния продукт> трябва да бъде:

„W200“; ИЛИ

„W300“;

an..4

 

b

Количество

R

 

 

n..15,3

4.4

ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС

R

 

 

99x

 

a

Име/наименование

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията)

a2

4.4.1

АДРЕС

R

 

 

 

 

a

Улица — име

R

 

 

an..65

 

b

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

c

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

d

Град

R

 

 

an..50

 

e

Код на държавата членка

R

 

(Вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2“

2)

Таблица 4 се заменя със следното:

Таблица 4

Статистически данни от SEED

(по член 7, параграф 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Идентификатор за съответствие на искането

R

 

Стойността на <Идентификатор за съответствие на искането> е уникална за всяка държава членка

an..44

2

ПЕРИОД_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

R

 

 

 

 

a

Година

R

 

 

n4

 

b

Полугодие

C

За 2 b, c и d:

Следните три полета за данни са незадължителни и изключващи се:

<Полугодие>

<Тримесечие>

<Месец>

Това означава, че ако е попълнено едно от тези полета за данни, другите две не се попълват.

Възможните стойности са:

1

=

Първо полугодие

2

=

Второ полугодие

n1

 

c

Тримесечие

C

Възможните стойности са:

1

=

Първо тримесечие

2

=

Второ тримесечие

3

=

Трето тримесечие

4

=

Четвърто тримесечие

n1

 

d

Месец

C

Възможните стойности са:

1

=

януари

2

=

февруари

3

=

март

4

=

април

5

=

май

6

=

юни

7

=

юли

8

=

август

9

=

септември

10

=

октомври

11

=

ноември

12

=

декември

n..2

3

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ_ПО_ДЧ

O

 

 

99x

 

a

Код на държавата членка

R

 

(Вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

 

b

Брой активни икономически оператори

O

 

 

n..15

 

c

Брой неактивни икономически оператори

O

 

 

n..15

 

d

Брой разрешения, чийто срок на валидност предстои да изтече

O

 

 

n..15

 

e

Брой данъчни складове

O

 

 

n..15

 

f

Брой промени на акцизни разрешения

O

 

 

n..15

3.1

ВИД_ОПЕРАТОР

O

 

 

9x

 

a

Код за вида оператор

R

 

Възможните стойности са:

1

=

Лицензиран складодържател

2

=

Регистриран получател

3

=

Регистриран изпращач

n1

 

b

Брой икономически оператори

R

 

 

n..15

3.2

КАТЕГОРИЯ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ_ДЕЙНОСТ

O

 

 

9x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II)

a1

 

b

Брой икономически оператори

R

 

 

n..15

3.3

ДЕЙНОСТ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ

O

 

 

9999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(Вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an..4

 

b

Брой икономически оператори

R

 

 

n..15

4

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

 

 

a

Общ брой активни икономически оператори

O

 

 

n..15

 

b

Общ брой неактивни икономически оператори

O

 

 

n..15

 

c

Общ брой разрешения, чийто срок на валидност предстои да изтече

O

 

 

n..15

 

d

Общ брой данъчни складове

O

 

 

n..15

 

e

Общ брой промени на акцизни разрешения

O

 

 

n..15

4.1

ВИД ОПЕРАТОР_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

9x

 

a

Код за вида оператор

R

 

Възможните стойности са:

1

=

Лицензиран складодържател

2

=

Регистриран получател

3

=

Регистриран изпращач

n1

 

b

Общ брой икономически оператори

R

 

 

n..15

4.2

КАТЕГОРИЯ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ_ДЕЙНОСТ_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

9x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II)

a1

 

b

Общ брой икономически оператори

R

 

 

n..15

4.3

ДЕЙНОСТ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

9999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(Вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an..4

 

b

Общ брой икономически оператори

R

 

 

n..15“


Top