Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H1210(01)

Препоръка на Съвета от 26 ноември 2018 година относно насърчаването на автоматичното взаимно признаване на квалификациите за висше образование и за завършен гимназиален етап на средно образование и квалификациите по обучение и на резултатите от периоди на учене в чужбина

ST/14081/2018/INIT

OJ C 444, 10.12.2018, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 444/1


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 26 ноември 2018 година

относно насърчаването на автоматичното взаимно признаване на квалификациите за висше образование и за завършен гимназиален етап на средно образование и квалификациите по обучение и на резултатите от периоди на учене в чужбина

(2018/C 444/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 165 и 166 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Образователната мобилност насърчава знанията, уменията, компетентностите и опита, включително личностните и социалните компетентности и културната осведоменост, които са от ключово значение за активното участие в обществото и на пазара на труда, както и за насърчаването на европейската идентичност.

(2)

В своето Съобщение относно укрепването на европейската идентичност чрез образование и култура (1) Европейската комисия изложи виждане за създаването до 2025 г. на европейско образователно пространство, в което ученето, обучението и извършването на научно-изследователска дейност няма да бъдат възпрепятствани от границите, включително чрез премахване на пречките пред признаването на квалификациите, придобити както в средното, така и във висшето образование.

(3)

В заключенията на Европейския съвет от 14 декември 2017 г. държавите членки, Съветът и Комисията бяха приканени, в съответствие с областите им на компетентност, да постигнат напредък с оглед на „насърчаване на сътрудничеството между държавите членки в областта на взаимното признаване на дипломите за висше образование и на удостоверенията на ниво средно образование“ (2).

(4)

Конвенцията от 1997 г. за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион (Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите) и нейните допълващи текстове, разработени от Съвета на Европа и ЮНЕСКО, осигурява правна рамка за признаване на квалификациите за висше образование и на квалификациите за завършен гимназиален етап на средно образование, които дават достъп до висше образование.

(5)

В Букурещкото комюнике от 2012 г. министрите на образованието от европейското пространство за висше образование се ангажираха с дългосрочната цел за автоматично признаване на съпоставими академични степени. Осъществен беше напредък, включително чрез работата на проучвателната група относно автоматичното признаване, но целта още не е постигната.

(6)

През 2002 г. министрите, отговарящи за професионалното образование и обучение в държавите членки, се ангажираха с процеса от Копенхаген — процес на засилено сътрудничество, който насърчава признаването на квалификации и компетентности.

(7)

Осигуряването на качеството по-специално има ключова роля за подобряването на прозрачността, като спомага за изграждането на взаимно доверие. Поради това е важно да се надгражда работата, която вече е осъществена в контекста на стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование и Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение, и като се прави позоваване на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот.

(8)

За да се улесни признаването на резултатите от ученето в националното законодателство, включително в рамките на мобилността, следва да продължи работата по въвеждането на Европейска система за трансфер и натрупване на кредити и на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение.

(9)

Препоръката на Съвета от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (3) има за цел да се повишат прозрачността, съпоставимостта и преносимостта на квалификациите, като по този начин се улеснява признаването им.

(10)

В резолюцията си от 20 април 2012 г. за модернизиране на системите за висше образование в Европа Европейският парламент призовава ЕС и държавите членки да положат допълнителни усилия за повишаване на ефективността на признаването и за задълбочаване на хармонизацията по отношение на академичните квалификации (4).

(11)

Във все по-глобализиращия се контекст е важно студентите да могат да използват всички възможности за учене в цяла Европа по възможно най-добрия начин. За да стане реалност това, квалификацията, издадена от компетентен орган в една държава членка, следва да бъде валидна във всяка друга държава членка за получаването на достъп до по-нататъшни учебни дейности. Това се отнася и до гражданите на трети държави, които притежават квалификация от една държава членка и отиват в друга държава членка. Липсата на такова автоматично признаване на квалификациите и на резултатите от периодите на учене в чужбина обаче възпрепятства мобилността. Възприемането на подход на равнище ЕС за автоматично признаване ще осигури необходимата яснота и последователност, за да се преодолеят съществуващите пречки.

(12)

В областта на висшето образование процедурите по признаване често са твърде сложни или твърде скъпи и в много случаи мобилни студенти не получават пълно признаване на успешно постигнатите резултати от ученето. Няколко държави членки обаче поеха инициативата да постигнат напредък по отношение на автоматичното взаимно признаване, включително чрез подписване на регионални споразумения. Тези инициативи биха могли да послужат като модели за създаването на система в целия Съюз.

(13)

Що се отнася до гимназиалния етап на средното образование и обучение, притежателите на квалификации, даващи достъп до висше образование в една държава членка, често нямат сигурност относно достъпа до висше образование в друга държава членка. По-специално някои държави членки не признават квалификациите, които дават достъп до висше образование на притежателите на квалификации за средно образование в професионалното образование и обучение, придобити в други държави членки. Освен това, докато по-кратките периоди на учене в чужбина невинаги създават проблеми с признаването на квалификации, несигурността продължава да бъде важно предизвикателство по отношение на периодите с продължителност от три месеца до една година.

(14)

Възприемането на поетапен подход ще помогне на държавите членки да въведат условията, които ще направят възможно автоматичното взаимно признаване. Този подход ще се основава на вече съществуващите инструменти за висшето образование и професионалното образование и обучение, но ще подобри тяхното използване и постепенно ще повиши нивото на амбиция. В областта на гимназиалния етап на общото средно образование и обучение ще започне процес на сътрудничество, насочен към изграждане на необходимото равнище на доверие между различните системи за образование и обучение на държавите членки. В настоящата препоръка се предлага допълнителен подход към инициативите на държавите членки, а заложените в нея ангажименти са с доброволен характер.

(15)

Настоящата препоръка не засяга системата за взаимно признаване на професионалните квалификации и хармонизираните минимални изисквания за обучение по отношение на няколко професии съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) относно признаването на професионалните квалификации, изменена с Директива (ЕС) 2013/55 на Европейския парламент и на Съвета (6),

ПРЕПОРЪЧВА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

В съответствие с националното право и правото на Съюза, наличните ресурси и националните обстоятелства, като надграждат върху Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите (7) и нейните допълващи текстове, и в тясно сътрудничество с всички имащи отношение заинтересовани страни:

Основен принцип

1.

Въвеждане до 2025 г. на мерките, необходими за:

а)

постигането на автоматично взаимно признаване (8) за целите на по-нататъшно учене, без да се налага да се преминава през отделна процедура по признаване, така че:

i)

квалификацията за висше образование, придобита в една държава членка, да се признава (9) автоматично на същото равнище в другите държави членки за целите на достъпа до по-нататъшно обучение, без да се засяга правото на висшето училище или на компетентните органи да определят специфични критерии за прием в конкретни програми или да проверяват автентичността на документите;

ii)

резултатите от период на учене в чужбина на равнище висше образование, осъществен в една държава членка, да се признават автоматично и напълно в останалите държави членки — както са посочени в споразумението за обучение и потвърдени в академичната справка, в съответствие с Европейската система за трансфер и натрупване на кредити;

б)

постигането на съществен напредък по отношение на автоматичното взаимно признаване за целите на по-нататъшно учене, така че:

i)

квалификацията за гимназиален етап на средното образование и обучение, даващо достъп до висше образование в държавата членка, където е издадена квалификацията, се признава, само за целите на предоставянето на достъп до висше образование в други държави членки, без да се засяга правото на висшето училище или на компетентните органи да определят специфични правила за прием в конкретни програми или да проверяват автентичността на документите;

ii)

резултатите от период на учене в чужбина с продължителност до една година, осъществен по време на гимназиалния етап на средното образование и обучение в една държава членка, да се признават във всяка друга държава членка, без учещият да трябва да повтаря учебната година или постигнати резултати от ученето в държавата си на произход, при условие че резултатите от ученето в общи линии съответстват на националните учебни програми в държавата на произход.

Висше образование

2.

Като се отчита, че е важно да се насърчи прозрачността и да се изгради взаимно доверие в системите за висше образование, за да се постигне автоматично взаимно признаване за целите на по-нататъшното учене, да постигнат съгласие за изпълнение на следните условия, при които:

а)

националните квалификационни рамки или системи да са съотнесени към Европейската квалификационна рамка, като това съотнасяне се преразглежда и актуализира при необходимост, и да са самосертифицирани спрямо Квалификационната рамка за европейското пространство за висше образование;

б)

системите за висше образование да са организирани в съответствие със структурите и принципите на Болонския процес, да включват рамка с три цикъла и когато е приложимо за съответната държава членка — един кратък цикъл съгласно определеното в Квалификационната рамка за европейското пространство за висше образование; и

в)

външното осигуряване на качеството да се осъществява от независими агенции по осигуряване на качеството, които са регистрирани или са в процес на регистрация в Европейския регистър за осигуряване на качество и които съответно съблюдават както стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование, така и европейския подход за осигуряване на качеството на съвместните програми.

3.

В сътрудничество с националните информационни центрове за академично признаване, с висшите училища, с агенциите по осигуряване на качеството и с други ключови заинтересовани страни да разработят национални ръководства, с които да се съдейства на висшите училища да създадат и да прилагат ефективно следните инструменти за прозрачност, в съответствие с насоките за Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, като по този начин осигурят последователност и намалят административната тежест за висшите училища и учещите:

а)

актуален каталог на курсовете с описание на програмите за придобиване на степен, единни образователни единици и таблици с разпределение на оценките;

б)

дипломни приложения за всички завършили, които да се издават автоматично и безплатно на широко използван език и при възможност в цифров формат; и

в)

прозрачни критерии за признаване, които да се прилагат във всяко висше училище.

4.

В сътрудничество с националните информационни центрове за академично признаване да предоставят експертна подкрепа и обучение на висшите училища за прилагането на тези национални насоки и да наблюдават изпълнението им.

Гимназиален етап на средното образование и обучение

5.

За да постигнат съществен напредък по отношение на автоматичното взаимно признаване на квалификациите за гимназиален етап на средното образование и обучение само за целите на по-нататъшното учене, да насърчават прозрачността и да изградят взаимно доверие в системите си за средно образование и обучение чрез:

а)

гарантиране, че националните квалификационни рамки или системи са съотнесени към Европейската квалификационна рамка, като това съотнасяне се преразглежда и актуализира при необходимост;

б)

обмен на информация и насърчаване на взаимното учене относно системите за осигуряване на качеството в училищното образование при пълно зачитане на различните национални подходи към осигуряването на качеството; и

в)

разработване на допълнителни инструменти за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение в съответствие с Европейската рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение и по-нататъшното ѝ развитие.

6.

Да улеснят мобилността и признаването на резултатите от периодите на учене в чужбина по време на гимназиалния етап на средното образование и обучение чрез:

а)

подкрепа за институциите за гимназиален етап на средното образование и обучение относно общите принципи и инструменти за признаване, например чрез ръководства или обучение;

б)

насърчаване на използването на прозрачни критерии и инструменти, например основани на резултати от ученето споразумения за обучение между изпращащите и приемащите институции. По отношение на професионалното образование и обучение, да разширят използването на инструментите на Съюза (10); и

в)

насърчаване на ползите от мобилността за институциите за гимназиален етап на средното образование и обучение и учещите и техните семейства.

Национални информационни центрове за академично признаване

7.

Да развият капацитета и да укрепят ролята на националните информационни центрове за академично признаване и на оценителите на квалификации, по-специално по отношение на разпространението на информация, използването на онлайн инструменти за подобряване на ефективността, прозрачността и последователността, и на целта да се намалят административната и финансовата тежест за потребителите на техните услуги.

Възможности за преминаване между отделните сектори и мобилност

8.

Да проучат добрите практики по отношение на признаването на предишно учене и възможностите за преминаване между отделните сектори на образованието и обучението, по-специално между професионалното образование и обучение и висшето образование.

Доказателствена база

9.

Да подобрят доказателствената база чрез събиране и разпространение на данни относно обхвата и естеството на случаите на признаване за целите на настоящата препоръка.

Докладване и оценка

10.

В срок от три години след приемането на настоящата препоръка и редовно след това да докладват посредством съществуващите рамки и инструменти относно опита, добрите практики, включително регионалните споразумения, и напредъка по постигането на автоматично взаимно признаване на квалификациите и на резултатите от периодите на учене в чужбина.

ПРИВЕТСТВА НАМЕРЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА:

11.

Да предоставя целенасочена подкрепа за държавите членки, включително взаимно учене, набелязване на пречките, срещнати при сегашната практика на признаване на квалификациите, обмен на добри практики и улесняване на сътрудничеството между държавите членки и със заинтересованите страни, органите по признаването и международните организации, по-специално Съвета на Европа и Организацията за образование, наука и култура на ООН. Това сътрудничество има за цел да се гарантира цялостното прилагане на инструментите от Болонския процес за висшето образование в Съюза, Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите и нейните допълващи текстове, и на инструментите от процеса от Копенхаген за професионалното образование и обучение.

12.

В областта на общия гимназиален етап на средното образование — да започне съвместно с държавите членки процес на сътрудничество на равнището на Съюза в рамките на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението „Образование и обучение 2020“ или всяка друга последваща рамка, да постави началото на по-тясно сътрудничество и обмен на практики между държавите членки по отношение на гимназиалния етап на средното образование, за да се постигнат определените в настоящата препоръка цели за насърчаване на прозрачността и за изграждане на взаимно доверие в училищните образователни системи в целия Съюз.

13.

В сътрудничество с държавите членки да установи лесна за ползване онлайн информационна услуга на равнището на Съюза относно квалификациите за завършен гимназиален етап на средното образование и обучение, които дават достъп до висше образование във всяка държава членка, като доразвие съществуващите онлайн платформи.

14.

Да проучи възможностите за синергия между инструментите на Съюза за прозрачност (11) и, където е подходящо — да ги доразвие с цел подобряване на сътрудничеството и мобилността между секторите на образованието и обучението.

15.

Да проучи в сътрудничество с държавите членки потенциала на новите технологии, например блокверижната технология, за улесняване на автоматичното взаимно признаване.

16.

Да проучи в сътрудничество с държавите членки и националните информационни центрове за академично признаване възможността за разширяване на ролята на тези центрове, така че да бъдат обхванати и други сектори на образованието и обучението, както и начините да им окаже подкрепа за това разширяване.

17.

Да подкрепя използването на европейски източници на финансиране, като програмата Еразъм+ и европейските структурни и инвестиционни фондове, когато това е уместно и съответства на техните финансови възможности, правна рамка, процедури за вземане на решения и определени приоритети за периода 2014—2020 г., без да се засягат преговорите за следващата многогодишна финансова рамка. Да укрепи мобилността в областта на средното образование и обучение в рамките на програмата Еразъм+ и нейната програма приемник.

18.

Да докладва на Съвета в рамките на четири години относно последващите действия по настоящата препоръка посредством съществуващите рамки и инструменти, въз основа на информация от държавите членки,

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2018 година.

За Съвета

Председател

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  COM(2017) 673 final.

(2)  EUCO 19/1/17 REV 1.

(3)  ОВ C 189, 15.6.2017 г., стр. 15.

(4)  P7_TA(2012) 0139.

(5)  Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).

(6)  Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 132).

(7)  Лисабонска конвенция за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион.

(8)  Съгласно определеното в приложението

(9)  Съгласно определеното в Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите и потвърдено за последен път във връзка с Болонския процес в Комюникето от Париж от 25 май 2018 г.

(10)  Например инструментите в рамките на онлайн платформата на „Европас“ и Меморандума за разбирателство и Споразумението за обучение, които са част от Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение.

(11)  Например дипломното приложение, приложението към удостоверение, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение, Европейската квалификационна рамка, както и инструментите по линия на онлайн платформата на „Европас“.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЧНИК

Автоматично взаимно признаване на квалификация: правото на притежателите на квалификация от определена степен, издадена от една държава членка, да кандидатстват за достъп до програма за висше образование за следващата степен в друга държава членка, без да е необходимо да преминават през каквато и да е отделна процедура по признаване. Това не следва да засяга правото на висшето училище или компетентните органи да определят специфични критерии за оценка и прием за конкретна програма. Това не засяга и правото на проверка на автентичността на квалификацията, а в случай на квалификация за гимназиален етап на средното образование и обучение — на проверка дали тя действително дава достъп до висше образование в държавата членка на издаване или, в надлежно обосновани случаи, дали издадената квалификация отговаря на изискванията за достъп до конкретна програма за висше образование в приемащата държава членка.

Автоматично взаимно признаване на резултатите от период на учене в чужбина: на равнище висше образование, правото на признаване на учебните резултати от даден период на учене: както са договорени предварително в споразумение за обучение и потвърдени в академичната справка, в съответствие с Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS). По-конкретно, това означава да се прилага правилото, посочено в Ръководството за потребителя относно ECTS от 2015 г., в което се посочва, че: всички кредити, придобити по време на период на учене в чужбина или по време на виртуалната мобилност, договорени в споразумение за обучение и потвърдени в академична справка, следва да се прехвърлят незабавно и да бъдат зачетени за степента на студента без никаква допълнителна работа или оценка на студента. На равнище гимназиален етап на средното образование, правото на признаване в държавата на произход на резултатите от ученето от даден период на учене в чужбина в държава членка, при условие че учебните резултати в общи линии съответстват на националните учебни програми в държавата на произход. Това не засяга правото на институциите за образование и обучение предварително да определят специфични изисквания за даден период на образователна мобилност или да проверяват дали тези изисквания са спазени при завръщането от период на образователна мобилност.

Блокова верига: начин да се даде възможност информацията да бъде записвана и споделяна от дадена общност. Всеки член на общността поддържа свое собствено копие на информацията. Записите са постоянни и прозрачни и позволяват търсене. Всяка актуализация е нов „блок“, добавен към края на „веригата“.

Приложение към сертификат: документ, който се прилага към сертификат за професионално образование и обучение или професионален сертификат, издаден от компетентните органи или служби, с цел да се улесни разбирането от трети лица — по-специално в друга държава — на резултатите от ученето, постигнати от притежателя на квалификацията, както и естеството, нивото, контекста, съдържанието и статуса на завършеното образование и обучение и придобитите умения.

Каталог на курсовете: съгласно описанието в Ръководството за потребителя относно ECTS (2015 г.) каталогът на курсовете включва подробна, лесна за ползване и актуална информация за учебната среда на институцията (обща информация за институцията и за нейните ресурси и услуги, както и академична информация за нейните програми и отделни образователни компоненти), която следва да бъде на разположение на студентите, преди те да започнат обучението си, както и по време на цялото им обучение, за да могат да направят правилни избори и да оползотворяват времето си по най-ефективния начин. Каталогът на курсовете следва да бъде публикуван на уебсайта на институцията, като наименованията на курсовете/предметите бъдат посочени на националния език (или на регионалния език, ако е уместно), както и на английски език, така че всички заинтересовани страни да имат лесен достъп до него. Институцията има свободата да избира формата на каталога, както и в каква последователност да бъде представена информацията. Каталогът следва да бъде публикуван достатъчно рано, за да могат бъдещите студенти да направят своите избори.

Компетентен орган: лице или организация, които имат законово делегирани или предоставени власт, капацитет или правомощия да изпълняват определена функция.

Оценител на квалификациите: лице, което оценява квалификации или взема решения относно тяхното признаване.

Дипломно приложение: документ, който се прилага към диплома за висше образование, издаден от компетентните органи или служби, с цел да се улесни разбирането от трети лица — по-специално в друга държава — на резултатите от ученето, придобити от притежателя на квалификацията, както и естеството, нивото, контекста, съдържанието и статуса на завършеното образование и обучение и придобитите умения.

Европейски подход за осигуряване на качеството на съвместните програми: одобрен от министрите на образованието от европейското пространство за висше образование през 2015 г., неговата цел е да се подобри осигуряването на качеството на съвместните програми чрез определяне на стандарти и премахване на пречките пред тяхното признаване.

Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET): техническа рамка за трансфера, признаването и когато е приложимо — натрупването на резултати от ученето на отделните лица с цел постигане на квалификация. Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение се основава на описанието на квалификациите по единици резултати от ученето, на процесите на трансфер, признаване и натрупване, както и на редица допълнителни документи, като например меморандуми за разбирателство и споразумения за обучение.

Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS): съгласно описанието в Ръководството за потребителя относно ECTS (2015 г.) това е ориентирана към учещия система за натрупване и трансфер на кредити, основана на принципа на прозрачност на процесите на учене, преподаване и оценяване. Целта ѝ е да се улеснят планирането, осъществяването и оценяването на учебните програми и студентската мобилност чрез признаване на учебните постижения, квалификациите и периодите на учене.

Квалификационна рамка за европейското пространство за висше образование (КРЕПВО): обща рамка за квалификациите в европейското пространство за висше образование, което включва 48 държави. Тя обхваща четири цикъла (кратък цикъл, бакалавърска, магистърска и докторска степен), включително, в национален контекст, междинни квалификации, генерични дескриптори за всеки цикъл, основани на резултатите от ученето и компетентностите, както и броя на кредитите в първия и втория цикъл.

Европейски регистър за осигуряване на качество във висшето образование (EQAR): регистър на агенциите по осигуряване на качеството, в който са изброени агенциите, които са доказали значително съответствие с общ набор от принципи за осигуряване на качеството в Европа. Тези принципи са определени в стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование (ESG).

Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET): общност от практики, която обединява държавите членки, социалните партньори и Европейската комисия с цел развиване и подобряване на осигуряването на качеството в професионалното образование и обучение.

Европейска квалификационна рамка (ЕКР): инструмент за превод, който улеснява комуникацията и сравнението между квалификационните системи в Европа. Нейните осем общи европейски референтни нива са описани с оглед на резултатите от ученето: знания, умения и отговорност и самостоятелност. Това позволява всички национални квалификационни системи, национални квалификационни рамки и квалификации в Европа да бъдат съотнесени към нивата по Европейската квалификационна рамка. Учещите, завършилите, доставчиците на образование и обучение и работодателите могат да използват тези нива, за да разберат и сравнят квалификациите, издадени в различни държави и от различни системи за образование и обучение.

Споразумение за обучение: в областта на висшето образование, съгласно определението в Ръководството за потребителя относно ECTS (2015 г.) това е официално споразумение, сключено между трите страни, които участват в мобилността — студента, изпращащата институция и приемащата институция или организация/предприятие, за да се улесни организирането на мобилност с цел придобиване на кредити и нейното признаване. Споразумението трябва да бъде подписано от трите страни преди началото на периода на мобилност и има за цел да даде на студента потвърждение, че кредитите, които той получава по време на периода на мобилност, ще бъдат признати. В областта на гимназиалния етап на средното образование и обучение, споразумение, сключено между трите страни, които участват в мобилността — ученика/стажанта или неговото семейство, изпращащата институция и приемащата институция или организация/предприятие, така че да се улесни организирането на периода на учене и неговото признаване. Всяка от трите страни, които подписват споразумението за обучение, се ангажира да спазва всички приети договорености, като при това се гарантира, че на ученика/стажанта ще бъде признат периодът на учене или резултатите от обучението без допълнителни изисквания.

Резултати от ученето: констатациите относно това, което учещият знае, разбира и може да прави след завършване на даден учебен процес, които се правят въз основа на усвоените знания, умения и компетентности.

Национална квалификационна рамка: инструмент за класификация на квалификациите съгласно набор от критерии за достигнати конкретни нива в процеса на обучение, чиято цел е да се обединят и съгласуват националните квалификационни подсистеми и да се подобрят прозрачността, достъпът, подреждането и качеството на квалификациите по отношение на пазара на труда и гражданското общество.

Висше училище: всеки вид висше училище, което съгласно действащото национално право или практика предлага признати степени или други признати квалификации за висше образование, без значение как се нарича тази институция, както и всеки друг вид висше училище, което е признато от националните органи като част от съответната национална система за висше образование.

Квалификация: официален резултат от процес на оценяване и валидиране, получен, когато компетентният орган или служба определи, че дадено лице е постигнало резултати от ученето, които съответстват на определени стандарти.

Признаване на предходно учене: признаването на резултати от учене (независимо дали са от формално образование и обучение или от неформално или самостоятелно учене), придобити, преди да бъде поискано те да бъдат валидирани (1).

Стандарти и насоки за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование: набор от стандарти и насоки за вътрешно и външно осигуряване на качеството във висшето образование, разработени в рамките на Болонския процес. Те предоставят насоки за областите, които са от съществено значение за успешното осигуряване на качеството и за учебната среда във висшето образование. Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование трябва да се разглеждат в по-широк контекст, включващ квалификационните рамки, Европейската система за трансфер и натрупване на кредити и дипломните приложения — всички допринасящи за насърчаването на прозрачността и взаимното доверие в европейското пространство за висше образование.

Академична справка: съгласно определението в Ръководството за потребителя относно ECTS (2015 г.) това е актуален запис на напредъка на студентите в обучението им: образователните компоненти, които са изучавали, броя на получените от тях точки по Европейската система за трансфер и натрупване на кредити и оценките, които са им били поставени. Това е документ от съществено значение за отчитането на напредъка и за признаването на учебните постижения, включително за студентската мобилност. Повечето институции изготвят академичната справка въз основа на своите институционални бази данни.


(1)  Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1).


Top