EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0821

Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони

OJ L 130, 19.5.2017, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/821/oj

19.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 130/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/821 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 май 2017 година

за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Макар и със значителен потенциал за развитие, природните минерални ресурси могат да предизвикат спорове в засегнати от конфликти или високорискови зони, когато приходите от тях предизвикват или поддържат ожесточени конфликти, подкопаващи усилията за развитие, добро управление и върховенство на закона. Решаващ елемент за гарантиране на мира, развитието и стабилността в тези зони е прекъсването на взаимовръзката между конфликтите и незаконния добив на полезни изкопаеми.

(2)

Предизвикателството, породено от желанието да се предотврати финансирането на въоръжени групировки и сили за сигурност в богатите на ресурси зони, беше поето от правителства и международни организации, заедно с икономически оператори и организации на гражданското общество, включително организации на жените, които са начело на усилията за привличане на внимание към условията на експлоатация, налагани от тези групировки и сили, както и към изнасилванията и насилието, използвани за контрол над местното население.

(3)

Нарушенията на правата на човека са често срещано явление в богатите на ресурси, засегнати от конфликти и високорискови зони и могат да включват детски труд, сексуално насилие, изчезване на хора, принудително преселване и разрушаване на важни от ритуална или културна гледна точка обекти.

(4)

Съюзът участва активно в инициативата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за насърчаване на отговорното снабдяване с полезни изкопаеми от зони на конфликти, която с подкрепата на правителствата с участието на множество заинтересовани страни доведе до приемането на Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони („Насоки на ОИСР по надлежната проверка“), включително всички приложения и допълнения към тях. През май 2011 г. Съветът на министрите на ОИСР препоръча активно да се насърчава спазването на тези насоки.

(5)

Концепцията за отговорно снабдяване е посочена в актуализираните Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия (2) и е в съответствие с целите на Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека (3). Тези документи имат за цел насърчаване на практики за надлежна проверка на веригата на доставки, когато снабдяването за търговските дейности е с произход от зони, засегнати от конфликт и нестабилност. На най-високо международно равнище в Резолюция 1952 (2010) на Съвета за сигурност на ООН, конкретно насочена към Демократична република Конго (ДРК) и съседните ѝ държави в Централна Африка, се призовава да се спазва изискването за надлежна проверка на веригата на доставки. Като следва посочената резолюция групата експерти от ООН в ДРК също така се застъпи за спазването на Насоките на ОИСР по надлежната проверка.

(6)

В допълнение към многостранните инициативи на 15 декември 2010 г. в Лусака държавните глави и правителствените ръководители от региона на Големите африкански езера поеха политически ангажимент за борба с незаконната експлоатация на природните ресурси в региона и одобриха, inter alia, регионален механизъм за сертифициране въз основа на Насоките на ОИСР по надлежната проверка.

(7)

Настоящият регламент, чрез контрол над търговията с полезни изкопаеми от засегнати от конфликт зони, е един от начините да се премахне финансирането на въоръжени групировки. Действията на Съюза в областта на външната политика и политиката на развитие също допринасят за борбата с корупцията на местно равнище, за укрепване на границите и предоставяне на обучение за местното население и неговите представители, за да им се помогне да посочват злоупотребите.

(8)

В своето Съобщение от 4 ноември 2008 г.„Инициатива за суровините: посрещане на нашите основни потребности от растеж и работни места в Европа“ Комисията признава, че гарантирането на надежден и неизкривен достъп до суровини е важен фактор за конкурентоспособността на Съюза. Инициативата за суровините, която се съдържа в посоченото съобщение на Комисията, е интегрирана стратегия, целяща да отговори на различни предизвикателства, свързани с достъпа до суровини, различни от енергийните или селскостопанските. В тази инициатива се признава и насърчава финансовата прозрачност, както и прозрачността на веригата на доставки, а също и прилагането на стандартите за корпоративна социална отговорност.

(9)

В своите резолюции от 7 октомври 2010 г., 8 март 2011 г., 5 юли 2011 г. и 26 февруари 2014 г. Европейският парламент отправи призив Съюзът да приеме законодателство по примера назакона на САЩ за полезните изкопаеми от зони на конфликт, раздел 1502 от Закона Дод/Франк за реформа на „Уол Стрийт“ и за защита на потребителите. В своите съобщения от 2 февруари 2011 г.„Посрещане на предизвикателствата, свързани със стоковите пазари и суровините“ и от 27 януари 2012 г.„Търговия, растеж и развитие: адаптиране на търговската и инвестиционната политика към най-нуждаещите се страни“ Комисията обяви намерението си да проучи начините за подобряване на прозрачността по цялата верига на доставки, включително аспектите на надлежната проверка. В последното съобщение и в съответствие с ангажимента, поет от нея пред Съвета на министрите на ОИСР през май 2011 г., Комисията се застъпи и за по-голяма подкрепа и за по-широко използване на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и на Насоките на ОИСР по надлежната проверка дори в държави, които не членуват в ОИСР.

(10)

Граждани на Съюза и участници от гражданското общество са повишили осведомеността за това, че икономически оператори от Съюза, не са държани отговорни за тяхната потенциална връзка с незаконния добив и търговия с полезни изкопаеми от зони на конфликти. Тези полезни изкопаеми, потенциално присъстващи в потребителските продукти, свързват потребителите с конфликти извън Съюза. Така потребителите индиректно биват свързвани с конфликти, оказващи сериозно отражение върху правата на човека, по-специално върху правата на жените, тъй като въоръжените групировки често използват масовите изнасилвания като преднамерена стратегия за сплашване и контролиране на местното население, за да защитават своите интереси. За тази цел граждани на Съюза отправиха искания, по-специално чрез петиции, Комисията да представи законодателно предложение до Европейския парламент и до Съвета, в което да бъде предвидено икономическите оператори да носят отговорност съгласно съответните насоки, установени от ООН и ОИСР.

(11)

В контекста на настоящия регламент и в съответствие с Насоките на ОИСР по надлежната проверка, надлежната проверка на веригата на доставки е непрекъснат, проактивен и последващ процес, чрез който икономическите оператори следят и управляват своите покупки и продажби с цел да се гарантира, че те не допринасят за конфликти или неблагоприятните последици от тях.

(12)

Извършваният от трета страна одит на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки на даден икономически оператор гарантира доверието в полза на икономическите оператори надолу по веригата на доставки и допринася за подобряването на практиките за надлежна проверка нагоре по веригата.

(13)

Публичната отчетност на даден икономически оператор относно политиките и практиките за надлежна проверка на неговата верига на доставки осигурява необходимата прозрачност, която да доведе до обществено доверие в мерките, които вземат икономическите оператори.

(14)

Вносителите от Съюза запазват личната си отговорност да спазват задълженията за надлежна проверка, установени в настоящия регламент. Въпреки това много съществуващи и бъдещи схеми за надлежна проверка на веригата на доставки („схеми за надлежна проверка“) биха могли да допринесат за постигането на целите на настоящия регламент. Вече съществуват схеми за надлежна проверка, насочени към прекъсване на връзката между конфликтите и снабдяването с калай, тантал, волфрам и злато. Тези схеми използват независими одити от трети страни за сертифициране на топилни предприятия и обогатителни фабрики, които разполагат със системи за гарантиране на отговорно снабдяване с полезни изкопаеми. Следва да бъде възможно тези схеми да бъдат признати в системата на Съюза за надлежна проверка на веригата на доставки („системата на Съюза“). Методологията и критериите, съгласно които подобни схеми се признават за еквивалентни на изискванията на настоящия регламент, следва да бъдат установени посредством делегиран акт, който да позволи спазването на настоящия регламент от отделни икономически оператори, участващи в посочените схеми, и да избегне дублирането на одити. Тези схеми следва да включват всеобхватни принципи за надлежна проверка, да гарантират, че изискванията са съобразени със специфичните препоръки на Насоките на ОИСР по надлежната проверка и да отговарят на процедурните изисквания като участие на заинтересованите страни, механизми за подаване на оплаквания и способност за реагиране.

(15)

В хода на обществената консултация икономическите оператори от Съюза изразиха своя интерес към отговорното снабдяване с полезни изкопаеми и докладваха за настоящите схеми за надлежна проверка, предназначени за изпълнение на целите на тяхната корпоративна социална отговорност, исканията на клиентите или постигането на сигурност на техните доставки. Икономическите оператори от Съюза обаче съобщават и за многобройни трудности и практически предизвикателства при извършването на надлежната проверка на веригата на доставки поради дългите и сложни глобални вериги на доставки, включващи голям брой икономически оператори, които често са недостатъчно информирани или не са загрижени за етичността. Комисията следва да извършва преглед на разходите за отговорно снабдяване и за одитиране от трети страни, за административните последици от такова снабдяване и одитиране и потенциалното им въздействие върху конкурентоспособността, по-специално тази на малките и средните предприятия (МСП) и следва да докладва констатациите си на Европейския парламент и Съвета. Комисията следва да гарантира, че микро-, малките и средните предприятия могат да се възползват от адекватна техническа помощ и следва да улеснява обмена на информация с цел прилагането на настоящия регламент. Следователно установените в Съюза микро-, малки и средни предприятия, които внасят полезни изкопаеми и метали следва да могат да се възползват от програмата COSME, създадена с Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(16)

Топилните предприятия и обогатителните фабрики са важен етап във веригите за доставки на полезни изкопаеми в световен мащаб, тъй като те обикновено са последният етап, в който може да се осигури ефективна надлежна проверка чрез събиране, оповестяване и проверка на информация за произхода на полезните изкопаеми и чрез система за проследяване. След този етап на преработка на полезните изкопаеми често се счита за невъзможно да се проследи произхода им. Същото се отнася и за рециклираните метали, които са преминали допълнителни етапи от процеса на преработка. Поради тази причина списък на Съюза, съдържащ отговорните в световен мащаб топилни предприятия и обогатителни фабрики би могъл да осигури прозрачност и сигурност на икономическите оператори надолу по веригата на доставки по отношение на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки. В съответствие с Насоките на ОИСР по надлежната проверка икономическите оператори нагоре по веригата, като топилните предприятия и обогатителните фабрики, следва да бъдат одитирани от независима трета страна във връзка с техните практики за надлежна проверка на веригата на доставки и с оглед на включването им в списъка на отговорните в световен мащаб топилни предприятия и обогатителни фабрики.

(17)

От съществено значение е вносителите от Съюза на полезни изкопаеми и метали, които попадат в обхвата на настоящия регламент, да спазват неговите разпоредби, включително топилните предприятия и обогатителните фабрики от Съюза, които внасят и преработват полезни изкопаеми и техни концентрати.

(18)

С цел да се гарантира правилното функциониране на системата на Съюза, като същевременно се гарантира, че за огромната част от полезните изкопаеми и металите, попадащи в обхвата на настоящия регламент и внесени в Съюза, се прилагат неговите изисквания, настоящият регламент не следва да се прилага в случаите, когато годишните обеми на внос на вносителите от Съюза на всеки от въпросните полезни изкопаеми или метали са под праговете за обем, посочени в приложение I към настоящия регламент.

(19)

С цел да се осигури правилното функциониране на системата на Съюза и да се улесни оценката на схемите за надлежна проверка, които могат да бъдат признати съгласно настоящия регламент, на Комисията следва да се делегират правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за изменението на приложение I към настоящия регламент чрез определянето и изменението на праговете за обем на полезните изкопаеми и металите и по отношение на определянето на методологията и критериите, които следва да се спазват при тази оценка, като отчита във връзка с това работата на ОИСР. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (5). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(20)

Компетентните органи на държавите членки следва да носят отговорност за осигуряване на еднаквото спазване от страна на вносителите от Съюза на полезни изкопаеми или метали, които попадат в обхвата на настоящия регламент, чрез извършване на съответните последващи проверки. Данните от тези проверки следва да се съхраняват най-малко пет години. Държавите членки следва да предвидят правила, приложими при нарушения на настоящия регламент.

(21)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Изпълнителните правомощия, свързани с признаването на схемите за надлежна проверка за еквивалентни, отнемането на еквивалентност в случай на пропуски в схемите, както и съставянето на списъка на отговорните в световен мащаб топилни предприятия и обогатителни фабрики, следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6). С оглед на естеството на тези актове за изпълнение, като се имат предвид ограничените правомощия на Комисията, както и на факта, че тези актове следва да се основават на методологията и критериите, които ще бъдат приети чрез делегирани актове за признаването на схемите за надлежна проверка от Комисията, процедурата по консултиране се счита за подходящата процедура за приемането на тези актове за изпълнение.

(22)

За да се гарантира ефективното изпълнение на настоящия регламент, следва да се предвиди преходен период, за да може, inter alia, да бъдат създадени компетентните органи на държавите членки, Комисията да признае схеми за надлежна проверка, а икономическите оператори да се запознаят със задълженията си съгласно настоящия регламент.

(23)

Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност следва редовно да правят преглед на финансовото подпомагане и политическите ангажименти по отношение на засегнатите от конфликти и високорисковите зони, където се добива калай, тантал, волфрам и злато, и особено в региона на Големите африкански езера, с цел да се осигури последователност на политиките и да се стимулира и укрепи спазването на доброто управление, върховенството на закона и етични минни дейности.

(24)

Комисията следва да докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета относно въздействието от прилагането на системата на Съюза, определена с настоящия регламент. До 1 януари 2023 г. и на всеки три години след това Комисията следва да извършва преглед на функционирането и ефективността на системата на Съюза и на нейното въздействие по места по отношение на насърчаването на отговорното снабдяване с полезните изкопаеми, попадащи в обхвата на настоящия регламент, от засегнати от конфликти и високорискови зони и по отношение на икономическите оператори от Съюза, включително МСП, и да докладва на Европейския парламент и на Съвета. Тези доклади могат при необходимост да бъдат придружени от подходящи законодателни предложения, които да включват допълнителни мерки със задължителен характер.

(25)

В съвместното си съобщение от 5 март 2014 г.„Отговорно снабдяване с полезни изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони: към интегриран подход на ЕС“ („съвместното съобщение от 5 март 2014 г.“) Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност се ангажираха с изпълнението на съпътстващи мерки, които да доведат до интегриран подход на Съюза към отговорното снабдяване с полезни изкопаеми успоредно с настоящия регламент, с цел не само постигане на висока степен на участие на икономическите оператори в предвидената в настоящия регламент система на Съюза, но и гарантиране на възприемането на глобален, съгласуван и всеобхватен подход за насърчаване на отговорно снабдяване от засегнати от конфликти и високорискови зони.

(26)

Предотвратяването на използването на печалбите от търговията с полезни изкопаеми и метали за финансиране на въоръжени конфликти посредством надлежна проверка и прозрачност ще насърчи доброто управление и устойчивото икономическо развитие. Следователно настоящият регламент обхваща също така области, които попадат в рамките на политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие в допълнение към основната си област, която попада в обхвата на общата търговска политика на Съюза,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се създава система на Съюза за надлежната проверка на веригата на доставки („система на Съюза“) с цел да се ограничат възможностите въоръжени групировки и сили за сигурност да търгуват с калай, тантал и волфрам, с рудите на тези метали и със злато. Настоящият регламент е предназначен да осигури прозрачност и сигурност по отношение на практиките за снабдяване на вносителите от Съюза, както и на топилните предприятия и обогатителните фабрики, които се снабдяват от засегнати от конфликти и високорискови зони.

2.   С настоящия регламент се определят задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от Съюза на полезни изкопаеми или метали, съдържащи или състоящи се от калай, тантал, волфрам или злато, както е посочено в приложение I.

3.   Настоящият регламент не се прилага към вносителите от Съюза на полезни изкопаеми или метали, когато техният годишен обем на вноса за всяко от въпросните полезни изкопаеми или метали е под праговете за обем, предвидени в приложение I.

Всички прагове за обем са определени на равнище, което гарантира, че за огромната част, но не по-малко от 95 %, от общия обем на вноса в Съюза на всяко полезно изкопаемо и метал съгласно код по Комбинираната номенклатура, се прилагат задълженията на вносителите от Съюза, установени с настоящия регламент.

4.   Комисията приема делегиран акт в съответствие с членове 18 и 19, ако е осъществимо до 1 април 2020 г., но не по-късно от 1 юли 2020 г., за изменение на приложение I, като определя праговете за обем за танталови или ниобиеви руди и концентрати, златни руди и концентрати, калаени оксиди и хидроксиди, танталати и танталови карбиди.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с членове 18 и 19 за изменение на съществуващите прагове, посочени в приложение I, на всеки три години след 1 януари 2021 г.

6.   С изключение на член 7, параграф 4, настоящият регламент не се прилага за рециклираните метали.

7.   Настоящият регламент не се прилага за стокови запаси, за които вносителят от Съюза докаже, че са били създадени в настоящия им вид на проверима дата преди 1 февруари 2013 г.

8.   Настоящият регламент се прилага спрямо полезните изкопаеми и металите, посочени в приложение I, които са получени като вторични продукти съгласно определението по член 2, буква у).

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„полезни изкопаеми“ означава следното, съгласно посоченото в приложение I, част А:

руди и концентрати, съдържащи калай, тантал или волфрам, и

злато;

б)

„метали“ означава метали, съдържащи или състоящи се от калай, тантал, волфрам или злато, както е посочено в част Б от приложение I;

в)

„верига на доставки на полезни изкопаеми“ означава системата от дейности, организации, участници, технологии, информация, ресурси и услуги във връзка с преместването и преработката на полезните изкопаеми от мястото на добива до влагането им в крайния продукт;

г)

„надлежна проверка на веригата на доставки“ означава задълженията на вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато във връзка с тяхната система за управление, управлението на риска, независими одити от трета страна и оповестяването на информация с оглед установяване и справяне със съществуващи и потенциални рискове, свързани със засегнати от конфликти и високорискови зони, с цел избягване или намаляване на неблагоприятните въздействия, свързани с дейността им по снабдяването;

д)

„система за проследяване или система за проследяване на веригата на доставки“ означава регистриране на последователността на икономическите оператори, които са отговорни за полезните изкопаеми и металите при тяхното движение по веригата на доставки;

е)

„засегнати от конфликти и високорискови зони“ означава зони в състояние на въоръжен конфликт или в нестабилна ситуация след края на конфликт, както и зони със слаби или несъществуващи структури на управление и недостатъчна или липсваща сигурност, например нефункциониращи държави, както и такива с широкоразпространени и системни нарушения на международното право, включително нарушения на правата на човека;

ж)

„въоръжени групировки и сили за сигурност“ означава групировките, посочени в приложение II към Насоките на ОИСР по надлежната проверка;

з)

„топилно предприятие и обогатителна фабрика“ означава физическо или юридическо лице, осъществяващо форми на дейност по извличане на метали в металургията, включващи етапи на преработка с цел добиване на метал от полезно изкопаемо;

и)

„отговорни в световен мащаб топилни предприятия и обогатителни фабрики“ означава топилни предприятия и обогатителни фабрики, намиращи се в рамките на Съюза или извън него, за които се счита, че отговарят на изискванията на настоящия регламент;

й)

„нагоре по веригата“ означава веригата на доставки на полезни изкопаеми от мястото на добива до топилните предприятия и обогатителните фабрики, като включва и тях самите;

к)

„надолу по веригата“ означава веригата на доставки на метали от топилните предприятия и обогатителните фабрики до крайния продукт;

л)

„вносител от Съюза“ означава всяко физическо или юридическо лице, което подава декларация относно полезни изкопаеми и метали за допускане за свободно обращение по смисъла на член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7) или всяко физическо или юридическо лице, от името на което се изготвя декларацията, както е посочено в елементите от данни 3/15 и 3/16 в съответствие с приложение Б от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (8);

м)

„схема за надлежна проверка на веригата на доставки“ или „схема за надлежна проверка“ означава комбинация от доброволни процедури, инструменти и механизми за надлежна проверка на веригата на доставки, включително независими одити от трети страни, разработени от правителства, сдружения на промишлените предприятия или групи заинтересовани организации и върху които те упражняват надзор;

н)

„компетентни органи на държава членка“ означава определени от държавите членки в съответствие с член 10 органи с експертни познания и опит по отношение на суровините, производствените процеси и одита;

о)

„Насоки на ОИСР по надлежната проверка“ означава Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони (второ издание, ОИСР (2013), включително всички приложения и допълнения към тях;

п)

„механизъм за подаване на оплаквания“ означава механизъм за ранно предупреждение и осведомяване за риск, който позволява всяка заинтересована страна, включително лице, сигнализиращо за нередности, да изрази загриженост относно обстоятелства, свързани с добива, търговията и третирането на полезни изкопаеми в засегнати от конфликти и високорискови зони и техния износ от такива зони;

р)

„модел на политика за веригата на доставки“ означава политика за верига на доставки, която съответства на приложение II към Насоките на ОИСР по надлежната проверка, където се описват рисковете от значителни неблагоприятни въздействия, които могат да бъдат свързани с добива, търговията и третирането на полезни изкопаеми в засегнати от конфликти и високорискови зони и техния износ от такива зони;

с)

„план за управление на риска“ означава писмен отговор на вносителите от Съюза на установените рискове по веригата на доставки въз основа на приложение III към Насоките на ОИСР по надлежната проверка;

т)

„рециклирани метали“ означава възстановени крайни или използвани от потребителя продукти или преработен метален скрап, създадени по време на производството на продукти, включително излишни, остарели, дефектни и отпадъчни метални материали, съдържащи обогатени или преработени метали, подходящи за рециклиране при производството на калай, тантал, волфрам или злато. За целите на настоящото определение, частично преработените или непреработените полезни изкопаеми и вторичните продукти от друга руда не се считат за рециклирани метали;

у)

„вторичен продукт“ означава полезно изкопаемо или метал, попадащи в обхвата на настоящия регламент, получени при обработката на полезно изкопаемо или метал, попадащи извън обхвата на настоящия регламент, и които не биха били получени без обработката на първоначалното полезно изкопаемо или метал, попадащи извън обхвата на настоящия регламент;

ф)

„проверима дата“ означава дата, която може да бъде проверена посредством проверка на физически печати с дати на продуктите или на инвентарните списъци.

Член 3

Спазване от страна на вносителите от Съюза на задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки

1.   Вносителите от Съюза на полезни изкопаеми или метали спазват задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки, посочени в настоящия регламент, и поддържат документация, доказваща, че спазват тези задължения, и която включва резултатите от одити от независима трета страна.

2.   Компетентните органи на държавите членки отговарят за извършването на съответните последващи проверки в съответствие с член 11.

3.   В съответствие с член 8, параграф 1 заинтересованите страни могат да представят схеми за надлежна проверка на веригата на доставки за признаване от Комисията с оглед улесняване на спазването от страна на вносителите от Съюза на съответните изисквания, предвидени в членове 4—7.

Член 4

Задължения за система за управление

Вносителите от Съюза на полезни изкопаеми или метали:

а)

приемат и ясно представят на доставчиците и на обществеността актуална информация за своята политика за веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали, евентуално с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони;

б)

включват в своята политика за веригата на доставки стандартите, по които трябва да се извършва надлежната проверка на веригата на доставки, в съответствие със стандартите, заложени в модел на политика за веригата на доставки в приложение II към Насоките на ОИСР по надлежната проверка;

в)

структурират съответните си системи за вътрешно управление в подкрепа на надлежната проверка на веригата на доставки чрез възлагане на отговорност на висшето ръководство в случаите, когато вносителят от Съюза не е физическо лице, да упражнява надзор на процеса на надлежна проверка на веригата на доставки, както и да съхранява данни за тези системи най-малко пет години;

г)

засилват своя ангажимент към доставчиците, като включват в своята политика за веригата на доставки договори и споразумения с доставчиците в съответствие с приложение II към Насоките на ОИСР по надлежната проверка;

д)

установяват механизъм за подаване на оплаквания като система за ранно предупреждение и осведомяване за риск или осигуряват такъв механизъм чрез съвместни споразумения с други икономически оператори или организации или чрез улесняване на прибягването до услугите на външен експерт или орган, като например омбудсман;

е)

по отношение на полезните изкопаеми управляват система за проследяване или система за проследяване на веригата на доставки, която предоставя следната информация, подкрепена с документация:

i)

описание на полезното изкопаемо, включително неговото търговско наименование и вид;

ii)

име и адрес на доставчика на вносителя от Съюза;

iii)

държава на произход на полезните изкопаеми;

iv)

количества и дати на добив, ако са налични, изразени в обем или тегло;

v)

когато полезни изкопаеми произхождат от засегнати от конфликти и високорискови зони или когато вносителят от Съюза установи други рискове по веригата на доставки, посочени в Насоките на ОИСР по надлежната проверка, допълнителна информация, в съответствие със специфичните препоръки за икономическите оператори нагоре по веригата, както са определени в Насоките на ОИСР по надлежната проверка, като например рудника на произход на полезното изкопаемо, местата, на които полезните изкопаемите се консолидират, търгуват и преработват, както и платените данъци, такси и концесионни възнаграждения;

ж)

по отношение на металите управляват система за проследяване или система за проследяване на веригата на доставки, която предоставя следната информация, подкрепена с документация:

i)

описание на метала, включително неговото търговско наименование и вид;

ii)

име и адрес на доставчика на вносителя от Съюза;

iii)

име и адрес на топилните предприятия и обогатителните фабрики във веригата на доставки на вносителя от Съюза;

iv)

данни, ако има такива, за одитните доклади от трети страни за топилните предприятия и обогатителните фабрики или доказателства за съответствие със схема за надлежна проверка на веригата на доставки, призната от Комисията в съответствие с член 8;

v)

ако данните, посочени в подточка iv), не са налични:

държави на произход на полезните изкопаеми във веригата на доставки на топилните предприятия и обогатителните фабрики;

когато металите се получават от полезни изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони или когато вносителят от Съюза установи други рискове по веригата на доставки, посочени в Насоките на ОИСР по надлежната проверка, допълнителна информация в съответствие със специфичните препоръки за икономическите оператори надолу по веригата, съдържащи се в тези насоки;

з)

по отношение на вторичните продукти предоставят подкрепена с документация информация от мястото на произход на тези вторични продукти, а именно мястото на първото отделяне на вторичния продукт от първичните полезни изкопаеми или метали, попадащи извън обхвата на настоящия регламент.

Член 5

Задължения за управление на риска

1.   Вносителите от Съюза на полезни изкопаеми:

а)

установяват и извършват оценка на рисковете от неблагоприятни въздействия в своята верига на доставки на полезни изкопаеми въз основа на информацията, предоставена съгласно член 4, по стандартите на своята политика за веригата на доставки, в съответствие с приложение II и препоръките за надлежна проверка от Насоките на ОИСР по надлежната проверка;

б)

прилагат стратегия в отговор на установените рискове, предназначена да предотврати или намали неблагоприятните въздействия, като:

i)

докладват констатациите от извършената оценка на риска на веригата на доставки пред висшето ръководство, определено за тази цел, в случаите, в които вносителят от Съюза не е физическо лице;

ii)

приемат мерки за управление на риска в съответствие с приложение II и препоръките за надлежна проверка от Насоките на ОИСР по надлежната проверка, като отчитат тяхната способност да оказват влияние и, където е необходимо, да предприемат стъпки за упражняване на натиск върху доставчици, които могат най-ефективно да предотвратят или намалят установения риск, като имат възможността да:

продължат търговията, като същевременно полагат измерими усилия за намаляване на риска;

спрат търговията, като същевременно полагат измерими усилия за намаляване на риска; или

прекратят връзките с дадения доставчик след неуспешни опити за намаляване на риска;

iii)

прилагат плана за управление на риска; извършват наблюдение и проследяване на резултатите от усилията за намаляване на риска; докладват пред висшето ръководство, определено за тази цел, в случаите, в които вносителят от Съюза не е физическо лице; и обмислят спирането или прекратяването на връзките с дадения доставчик след неуспешни опити за намаляване на риска;

iv)

извършват допълнителни оценки на фактите и рисковете по отношение на рисковете, които трябва да бъдат намалени, или при промяна на обстоятелствата.

2.   Ако даден вносител от Съюза на полезни изкопаеми полага усилия за намаляване на риска, като същевременно продължава търговията или временно спира търговията, той се консултира с доставчиците и засегнатите заинтересовани страни, включително местни и централни правителствени органи, международни организации или организации на гражданското общество и засегнатите трети страни, и договаря стратегия за измеримо намаляване на риска в плана за управление на риска.

3.   ,За да разработят в плана за управление на риска чувствителни към конфликти и към значителен риск стратегии за намаляване на риска, вносителите от Съюза на полезни изкопаеми използват мерките и показателите, посочени в приложение III към Насоките на ОИСР по надлежната проверка, и измерват постепенното подобряване.

4.   Вносителите от Съюза на метали установяват и оценяват, в съответствие с приложение II към Насоките на ОИСР по надлежната проверка и специфичните препоръки, съдържащи се в тези насоки, рисковете в своята верига на доставки въз основа на наличните одитни доклади от трети страни за топилните предприятия и обогатителните фабрики във въпросната верига и като оценяват, когато е подходящо, практиките за надлежна проверка на тези топилни предприятия и обогатителни фабрики. Тези одитни доклади са в съответствие с член 6, параграф 1 от настоящия регламент. При липса на такива одитни доклади от трети страни от топилните предприятия и обогатителните фабрики в тяхната верига на доставки вносителите от Съюза на метали установяват и оценяват рисковете в своята верига на доставки като част от своята собствена система за управление на риска. В такива случаи вносителите от Съюза на метали извършват одити на собствената си надлежна проверка на веригата на доставки чрез независима трета страна в съответствие с член 6 от настоящия регламент.

5.   В случаите, в които не са физически лица, вносителите от Съюза на метали докладват констатациите от оценката на риска, посочена в параграф 4, на висшето си ръководство, определено за тази цел, и прилагат ответна стратегия за предотвратяване или намаляване на неблагоприятните въздействия, в съответствие с приложение II към Насоките на ОИСР по надлежната проверка и със специфичните препоръки, съдържащи се в тези насоки.

Член 6

Задължения за одит от трета страна

1.   Вносителите от Съюза на полезни изкопаеми или метали извършват одити чрез независима трета страна („одит от трета страна“).

Одитът от трета страна:

а)

включва в обхвата си всички дейности, процеси и системи на вносителя от Съюза, използвани за извършване на надлежната проверка на веригата на доставки по отношение на полезни изкопаеми или метали, включително системата на вносителя от Съюза за управление, управление на риска и оповестяване на информация съгласно съответно членове 4, 5 и 7;

б)

има за цел определянето на съответствието на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителя от Съюза с членове 4, 5 и 7;

в)

отправя препоръки към вносителя от Съюза за подобряване на неговите практики за надлежна проверка на веригата на доставки, и

г)

спазва одиторските принципи за независимост, компетентност и отчетност, както е посочено в Насоките на ОИСР по надлежната проверка.

2.   Вносителите от Съюза на метали се освобождават от задължението да извършват одити от трети страни съгласно параграф 1, при условие че предоставят достатъчно доказателства, включително одитни доклади от трети страни, които да показват, че всички топилни предприятия и обогатителни фабрики по тяхната верига на доставки спазват настоящия регламент.

Изискването за достатъчно доказателства се счита за изпълнено, когато вносителите от Съюза на метали докажат, че се снабдяват изключително от топилни предприятия и обогатителни фабрики, посочени от Комисията в съответствие с член 9.

Член 7

Задължения за оповестяване на информация

1.   Вносителите от Съюза на полезни изкопаеми или метали предоставят на компетентните органи на държавата членка докладите от всеки одит от трета страна, извършен в съответствие с член 6, или доказателства за съответствие със схема за надлежна проверка на веригата на доставки, призната от Комисията съгласно член 8.

2.   Вносителите от Съюза на полезни изкопаеми или метали предоставят на разположение на непосредствените си купувачи надолу по веригата цялата информация, получена и поддържана вследствие на надлежната проверка на своята верига на доставки, при надлежно спазване на търговската тайна и отчитане на други свързани с конкуренцията съображения.

3.   Вносителите от Съюза на полезни изкопаеми или метали докладват публично и оповестяват възможно най-широко, включително по интернет и на годишна основа, своите политики и практики за надлежна проверка на веригата на доставки за отговорно снабдяване. Докладът съдържа стъпките, предприети от тях за изпълнение на задълженията по отношение на тяхната система за управление съгласно член 4, и тяхното управление на риска съгласно член 5, както и обобщен отчет за одитите от трета страна, включително името на одитора, при надлежно отчитане на търговската тайна и други свързани с конкуренцията съображения.

4.   Когато вносител от Съюза може основателно да стигне до заключението, че металите произлизат единствено от рециклирани източници или скрап, при надлежно отчитане на търговската тайна и други свързани с конкуренцията съображения той:

а)

оповестява публично своето заключение; и

б)

описва с разумни подробности мерките за надлежна проверка на веригата на доставки, които е приложил, за да достигне до това заключение.

Член 8

Признаване на схеми за надлежна проверка на веригата на доставки

1.   Правителствата, промишлените сдружения и групи от заинтересовани организации, които имат създадени схеми за надлежна проверка („собствениците на схеми“), могат да подадат заявление до Комисията за признаване на схемите за надлежна проверка на веригата на доставки, разработени от тях и върху които те упражняват надзор. Това заявление се придружава със съответните доказателства и информация.

2.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 19 за допълнение на настоящия регламент чрез определяне на методологията и критериите, които дават възможност на Комисията да преценява дали схемите за надлежна проверка на веригата на доставки улесняват спазването от страна на икономическите оператори на изискванията по настоящия регламент и които позволяват на Комисията да признава схеми.

3.   Когато въз основа на доказателствата и информацията, предоставени съгласно параграф 1, и в съответствие с методологията и критериите за признаване, определени съгласно параграф 2, Комисията стигне до заключението, че схемата за надлежна проверка на веригата на доставки, в случай че се прилага ефективно от вносител от Съюза на полезни изкопаеми или метали, позволява на вносителя да спазва настоящия регламент, тя приема акт за изпълнение за признаване на еквивалентността на тази схема с изискванията на настоящия регламент. Преди да приеме такива актове за изпълнение, Комисията се консултира със секретариата на ОИСР, ако е подходящо.

При вземането на решение относно признаване на схема за надлежна проверка Комисията взема предвид разнообразните промишлени практики, обхванати от тази схема, както и основаните на риска подход и метод, използвани от тази схема за установяване на засегнатите от конфликти и високорискови зони, и изброените резултати от тях. Изброените резултати се оповестяват от собственика на схемата.

Актовете за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 15, параграф 2.

4.   Комисията също така, когато е подходящо, проверява периодично дали признатите схеми за надлежна проверка на веригата на доставки продължават да отговарят на критериите, довели до приемането на решението за еквивалентност съгласно параграф 3.

5.   Собственикът на схема за надлежна проверка на веригата на доставки, призната за еквивалентна съгласно параграф 3, незабавно информира Комисията за всякакви промени или актуализации на тази схема.

6.   При наличие на доказателства за повтарящи се или значими случаи, при които икономически оператори, прилагащи схема, призната съгласно параграф 3, не са спазили изискванията на настоящия регламент, Комисията проверява, консултирайки се със собственика на признатата схема, дали тези случаи показват пропуски в схемата.

7.   Когато Комисията открие неспазване на настоящия регламент или пропуски в призната схема за надлежна проверка на веригата на доставки, тя може да даде на собственика на схемата подходящ срок за предприемане на коригиращи действия.

Когато собственикът на схемата не изпълни или откаже да предприеме необходимите коригиращи действия и когато Комисията установи, че неспазването на задълженията или посочените в първа алинея от настоящия параграф пропуски застрашават способността на вносителя от Съюза да прилага схемата за спазване на настоящия регламент, или когато повтарящи се или значими случаи на неспазване от страна на икономическите оператори, които прилагат схемата, са свързани с пропуски в схемата, Комисията приема акт за изпълнение в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 15, параграф 2, за оттегляне на признаването на схемата.

8.   Комисията създава и поддържа актуален регистър на признатите схеми за надлежна проверка на веригата на доставки. Този регистър е обществено достъпен чрез интернет.

Член 9

Списък на отговорните в световен мащаб топилни предприятия и обогатителни фабрики

1.   Комисията приема актове за изпълнение, с които се съставя или изменя списък с наименованията и адресите на отговорните в световен мащаб топилни предприятия и обогатителни фабрики.

Този списък се съставя, като се вземат предвид отговорните в световен мащаб топилни предприятия и обогатителни фабрики, обхванати от схемите за надлежна проверка на веригата на доставки, признати от Комисията в съответствие с член 8, и информацията, предоставена от държавите членки в съответствие с член 17, параграф 1.

2.   Комисията полага максимални усилия да установи онези топилни предприятия и обогатителни фабрики, включени в списъка, посочен в параграф 1 от настоящия член, които се снабдяват — поне частично — от засегнати от конфликти и високорискови зони, по-специално като използва информацията, предоставена от собствениците на схеми за надлежна проверка на веригата на доставки, признати съгласно член 8.

3.   Комисията съставя или изменя списъка, като използва образеца в приложение II, и в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 15, параграф 2. Когато е подходящо се провежда консултация със секретариата на ОИСР преди приемането на този списък.

4.   Чрез акт за изпълнение Комисията премахва от списъка наименованията и адресите на топилни предприятия и обогатителни фабрики, които вече не са признати като отговорни, въз основа на информацията, получена в съответствие с член 8 и член 17, параграф 1. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 15, параграф 2.

5.   Комисията своевременно актуализира и публично оповестява, включително в интернет, информацията, включена в списъка на отговорните в световен мащаб топилни предприятия и обогатителни фабрики.

Член 10

Компетентни органи на държава членка

1.   Всяка държава членка определя един или повече компетентни органи, отговорни за прилагането на настоящия регламент.

Държавите членки информират Комисията за наименованията и адресите на компетентните органи до 9 декември 2017 г. Държавите членки информират Комисията за всяка промяна в наименованията или адресите на компетентните органи.

2.   Комисията оповестява публично, включително по интернет, списък на компетентните органи, като използва образеца в приложение III. Комисията редовно актуализира този списък.

3.   Компетентните органи на държавата членка отговарят за осигуряването на ефективното и еднакво прилагане на настоящия регламент на територията на Съюза.

Член 11

Последващи проверки на вносители от Съюза

1.   Компетентните органи на държавите членки отговарят за извършването на съответните последващи проверки, за да гарантират, че вносителите от Съюза на полезни изкопаеми или метали спазват задълженията, предвидени в членове 4—7.

2.   Последващите проверки, посочени в параграф 1, се извършват чрез използване на основан на риска подход, както и в случаи, когато даден компетентен орган разполага със съответна информация, включително въз основа на изразена от трети страни основателна загриженост, във връзка със спазването на настоящия регламент от даден вносител от Съюза.

3.   Последващите проверки, посочени в параграф 1, могат да включват, inter alia:

а)

преглед на изпълнението от страна на вносителя от Съюза на задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки по настоящия регламент, включително относно системата за управление, управлението на риска, одита от независима трета страна и оповестяването на информация;

б)

преглед на документация и данни, удостоверяващи правилното спазване на задълженията, посочени в буква а);

в)

проверка на задълженията за одит в съответствие с обхвата, целите и принципите, изложени в член 6.

Последващите проверки, посочени в параграф 1, следва да включват проверки на място, включително в помещенията на вносителя от Съюза.

4.   Вносителите от Съюза осигуряват необходимото съдействие, за да улеснят извършването на последващите проверки, посочени в параграф 1, по-специално по отношение на достъпа до помещения и представянето на документация или данни.

5.   За да се гарантира яснота на задачите и съгласуваност на действията между компетентните органи на държавите членки, Комисията изготвя незадължителни насоки под формата на наръчник, в който подробно се описват стъпките, които да бъдат следвани от компетентните органи на държавите членки, извършващи последващите проверки по параграф 1. Тези насоки включват, по целесъобразност, образци на документи за улесняване на изпълнението на настоящия регламент.

Член 12

Данни за последващите проверки на вносители от Съюза

Компетентните органи на държавите членки съхраняват данни за последващите проверки, посочени в член 11, параграф 1, като посочват по-специално характера и резултатите от тези проверки, включително исканията за коригиращи действия, направени съгласно член 16, параграф 3.

Данните за последващите проверки, посочени в член 11, параграф 1, се съхраняват най-малко пет години.

Член 13

Сътрудничество и обмен на информация

1.   Компетентните органи на държавите членки обменят информация, включително със съответните митнически органи, по въпроси, отнасящи се до надлежната проверка на веригата на доставки и извършените последващи проверки.

2.   Компетентните органи на държавите членки обменят с компетентните органи на други държави членки и с Комисията информация относно пропуски, установени чрез последващите проверки, посочени в член 11, параграф 1, и относно правила, приложими при нарушение в съответствие с член 16.

3.   Сътрудничеството по параграфи 1 и 2 е при пълно зачитане на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (10) относно защитата на данни, както и Регламент (ЕС) № 952/2013 във връзка с разкриването на поверителна информация.

Член 14

Насоки

1.   За да създаде яснота и сигурност за икономическите оператори, и по-специално МСП, както и съгласуваност между техните практики, Комисията, след като се консултира с Европейската служба за външна дейност и ОИСР, изготвя незадължителни насоки под формата на наръчник за икономическите оператори, в който се обяснява как най-добре да се прилагат критериите за установяване на засегнати от конфликти и високорискови зони. Този наръчник се базира на определението за засегната от конфликти и високорискова зона, установено в член 2, буква е) от настоящия регламент, и взема предвид Насоките на ОИСР по надлежната проверка в тази област, както и други сигнализиращи опасност рискове по веригата на доставки, определени в съответните допълнения към насоките.

2.   Комисията използва външен експертен опит, който предоставя насочващ, неизчерпателен, редовно актуализиран списък на засегнати от конфликти и високорискови зони. Този списък се изготвя въз основа на анализа на външните експерти на наръчника, посочен в параграф 1, и съществуващата информация от, inter alia, академичните среди и схемите за надлежна проверка на веригата на доставки. Вносителите от Съюза, които се снабдяват от зони, които не са включени в този списък, също запазват отговорността си да спазват задълженията за надлежна проверка съгласно настоящия регламент.

Член 15

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато становището на комитета трябва да бъде получено по писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на срока за даване на становище председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета отправят такова искане.

Член 16

Правила, приложими при нарушение

1.   Държавите членки определят правилата, приложими при нарушения на настоящия регламент.

2.   Държавите членки нотифицират на Комисията правилата, посочени в параграф 1, и я нотифицират незабавно за всяко тяхно последващо изменение.

3.   В случай на нарушение на настоящия регламент компетентните органи на държавите членки издават предупреждение за предприемане на коригиращи действия от вносителя от Съюза.

Член 17

Докладване и преглед

1.   Най-късно до 30 юни всяка година държавите членки представят на Комисията доклад за изпълнението на настоящия регламент, и по-конкретно за предупрежденията за предприемане на коригиращи действия, издадени от техните компетентни органи съгласно член 16, параграф 3, и за одитните доклади от трети страни, предоставени съгласно член 7, параграф 1.

2.   До 1 януари 2023 г. и на всеки три години след това Комисията прави преглед на действието и ефективността на настоящия регламент. Прегледът взема предвид въздействието на настоящия регламент по места, включително върху насърчаването на отговорното снабдяване с попадащи в обхвата на настоящия регламент полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони и разходите за отговорното снабдяване, както и въздействието на настоящия регламент върху икономическите оператори от Съюза, включително МСП, както и придружаващите мерки, очертани в съвместното съобщение от 5 март 2014 г. Комисията обсъжда доклада за прегледа с Европейския парламент и със Съвета. Прегледът включва независима оценка на дела на общия брой икономически оператори от Съюза надолу по веригата, в чиято верига на доставки има калай, тантал, волфрам или злато, които са установили схеми за надлежна проверка. Прегледът оценява пригодността и изпълнението на тези схеми за надлежна проверка, и въздействието на системата на Съюза по места, както и необходимостта от допълнителни задължителни мерки, за да се гарантира достатъчно въздействие на цялостния пазар на Съюза върху отговорната верига на доставки на полезни изкопаеми в световен мащаб.

3.   Въз основа на констатациите в прегледа по параграф 2 Комисията оценява дали компетентните органи на държавите членки следва да имат правомощия да налагат санкции на вносители от Съюза в случай на продължаващо неспазване на задълженията по настоящия регламент. Тя може, когато е подходящо, да внесе законодателно предложение до Европейския парламент и до Съвета във връзка с това.

Член 18

Методология за изчисляване на праговете

Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, въз основа на митническата информация, предоставяна при поискване на Комисията от държавите членки относно годишния обем на вноса по вносител от Съюза и по код по Комбинираната номенклатура, посочен в приложение I, в съответните им територии, Комисията избира най-високия годишен обем на вноса по вносител от Съюза и по код по Комбинираната номенклатура, който отговаря на не по-малко от 95 % от общия годишен обем на вноса в Съюза за този код по Комбинираната номенклатура, като нов праг, който да бъде включен в приложение I. За да направи това, Комисията разчита на информацията за вноса за всеки вносител от Съюза, предоставена от държавите членки за предходните две години.

Член 19

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграфи 4 и 5 и член 8, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 8 юни 2017 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 5 и член 8, параграф 2, се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграфи 4 и 5 и член 8, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграфи 4 и 5 и член 8, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 20

Влизане в сила и начална дата на прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   С изключение на разпоредбите, посочени в параграф 3, настоящият регламент се прилага от 9 юли 2017 г.

3.   Член 1, параграф 5, член 3, параграфи 1 и 2, членове 4—7, член 8, параграфи 6 и 7, член 10, параграф 3, член 11, параграфи 1, 2, 3 и 4, членове 12 и 13, член 16, параграф 3 и член 17 се прилагат от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 17 май 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

C. ABELA


(1)  Позиция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 3 април 2017 г.

(2)  Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, ОИСР, издание от 2011 г.

(3)  Ръководни принципи на ООН за бизнеса и правата на човека: изграждане на рамката на Организацията на обединените нации „Защита, съблюдаване и средства за правна защита“, одобрени от Съвета на ООН по правата на човека в негова резолюция 17/4 от 6 юли 2011 г. (A/HRC/RES/17/4).

(4)  Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

(5)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(7)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(8)  Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(9)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(10)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на полезните изкопаеми и металите, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/821, класифицирани в Комбинираната номенклатура

Част А: Полезни изкопаеми

Описание

Код по КН

Подразделение по ТАРИК

Праг на вноса (kg)

Калаени руди и техните концентрати

2609 00 00

 

5 000

Волфрамови руди и техните концентрати

2611 00 00

 

250 000

Танталови или ниобиеви руди и техните концентрати

ex 2615 90 00

10

прилагат се член 1, параграф 4 и член 18

Златни руди и техните концентрати

ex 2616 90 00

10

прилагат се член 1, параграф 4 и член 18

Злато в необработени или полуобработени форми или на прах с концентрация на златото под 99,5 %, което не е преминало фазата на рафиниране

ex 7108  (*1)

 

100

Част Б: Метали

Описание

Код по КН

Подразделение по ТАРИК

Праг на вноса (kg)

Волфрамови оксиди и хидроксиди

2825 90 40

 

100 000

Калаени оксиди и хидроксиди

ex 2825 90 85

10

прилагат се член 1, параграф 4 и член 18

Калаени хлориди

2827 39 10

 

10 000

Волфрамати

2841 80 00

 

100 000

Танталати

ex 2841 90 85

30

прилагат се член 1, параграф 4 и член 18

Волфрамови карбиди

2849 90 30

 

10 000

Танталови карбиди

ex 2849 90 50

10

прилагат се член 1, параграф 4 и член 18

Злато в необработени или полуобработени форми или на прах с концентрация на златото 99,5 % или повече, което е преминало фазата на рафиниране

ex 7108  (*2)

 

100

Фероволфрам и феросиликоволфрам

7202 80 00

 

25 000

Необработен калай

8001

 

100 000

Пръти, профили и тел от калай

8003 00 00

 

1 400

Калай и други изделия

8007 00

 

2 100

Волфрам на прах

8101 10 00

 

2 500

Необработен волфрам, включително прътите, получени само чрез синтероване

8101 94 00

 

500

Телове от волфрам

8101 96 00

 

250

Пръти от волфрам (различни от тези, получени само чрез синтероване), профили, ламарини, ленти, листове, фолио и др.

8101 99

 

350

Необработен тантал, включително прътите, получени само чрез синтероване; прахове

8103 20 00

 

2 500

Пръти (различни от получените само чрез синтероване), профили, телове, ламарини, ленти, листове, фолио и др.

8103 90

 

150


(*1)  За целите на изменението на този праг внесеният обем, получен чрез прилагане на методологията и критериите по член 18, се определя за праг и на двете тарифни линии с код ex 7108, включени в приложение I.

(*2)  За целите на изменението на този праг внесеният обем, получен чрез прилагане на методологията и критериите по член 18, се определя за праг и на двете тарифни линии с предишен код ex 7108, включени в приложение I.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец на списъка на отговорните в световен мащаб топилни предприятия и обогатителни фабрики, посочен в член 9

Колона А:

Наименование на топилното предприятие и обогатителната фабрика по азбучен ред

Колона Б:

Адрес на топилното предприятие или обогатителната фабрика

Колона В:

* показател, ако топилното предприятие или обогатителната фабрика се снабдява с полезни изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони


А

Б

В


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образец на списъка на компетентните органи на държавите членки, посочен в член 10

Колона А:

Име на държавите членки по азбучен ред

Колона Б:

Наименование на компетентния орган

Колона В:

Адрес на компетентния орган


А

Б

В


Top