EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0324

Регламент (ЕС) 2017/324 на Комисията от 24 февруари 2017 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на основен метакрилат кополимер (E 1205) (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/1197

OJ L 49, 25.2.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/324/oj

25.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/324 НА КОМИСИЯТА

от 24 февруари 2017 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на основен метакрилат кополимер (E 1205)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 14 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) се определят спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(2)

Тези спецификации могат да бъдат актуализирани в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(3)

На 21 ноември 2014 г. бе подадено заявление за изменение на спецификациите на добавката в храните основен метакрилат кополимер (E 1205). На държавите членки бе предоставен достъп до заявлението в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(4)

Заявителят поиска определението за добавката в храните да бъде изменено по отношение на краткото описание на производствения процес вследствие на неговото модернизиране. След задълбочен преглед на размера на частиците в настоящата спецификация, заявителят поиска да бъде внесена промяна в размера на частиците на праха.

(5)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) прие становище относно безопасността на предложеното изменение на спецификациите на основен метакрилат кополимер (E 1205) като добавка в храните (4). Въз основа на данните, предоставени от заявителя, и като взе предвид първоначалната оценка на веществото, направена през 2010 г. (5), Органът стигна до заключението, че предложените изменения на спецификациите на добавката в храните основен метакрилат кополимер (E 1205) не пораждат опасения във връзка с безопасността.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 231/2012 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016;14(5):4490, стр. 13.

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2010;8(2):1513, стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 вписванията за добавката в храните Е 1205 основен метакрилат кополимер се изменят, както следва:

1)

Вписването за определението се заменя със следното:

Определение

Основният метакрилат кополимер се получава чрез термично контролирана полимеризация на мономерите метил метакрилат, бутил метакрилат и диметиламиноетил метакрилат, разтворени в пропан-2-ол, като се използва донорска инициаторна система за свободни радикали. Като модифициращ веригата агент се използва алкил меркаптан. Полимерният разтвор се екструдира и гранулира във вакуум, за да се отстранят остатъчните летливи съставки. Получените гранули се предлагат на пазара като такива или преминават второ смилане (микронизация).“

2)

Вписването за размера на частиците се заменя със следното:

„Размер на частиците на праха (при използване образува филм)

< 50 μm поне 95 %

< 20 μm поне 50 %

< 3 μm не повече от 10 %“


Top