EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0254

Делегиран регламент (ЕС) 2017/254 на Комисията от 30 ноември 2016 година за изменение на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010, (ЕС) № 1060/2010, (ЕС) № 1061/2010, (ЕС) № 1062/2010, (ЕС) № 626/2011, (ЕС) № 392/2012, (ЕС) № 874/2012, (ЕС) № 665/2013, (ЕС) № 811/2013, (ЕС) № 812/2013, (ЕС) № 65/2014, (ЕС) № 1254/2014, (ЕС) 2015/1094, (ЕС) 2015/1186 и (ЕС) 2015/1187 по отношение на използването на допустими отклонения при процедури за проверка (Текст от значение за ЕИП. )

C/2016/7765

OJ L 38, 15.2.2017, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/254/oj

15.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/254 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2016 година

за изменение на делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010, (ЕС) № 1060/2010, (ЕС) № 1061/2010, (ЕС) № 1062/2010, (ЕС) № 626/2011, (ЕС) № 392/2012, (ЕС) № 874/2012, (ЕС) № 665/2013, (ЕС) № 811/2013, (ЕС) № 812/2013, (ЕС) № 65/2014, (ЕС) № 1254/2014, (ЕС) 2015/1094, (ЕС) 2015/1186 и (ЕС) 2015/1187 по отношение на използването на допустими отклонения при процедури за проверка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Опитът при прилагането на делегираните регламенти на Комисията, приети въз основа на Директива 2010/30/ЕС, показва че контролните допустими отклонения (verification tolerances), които са зададени в делегираните актове и са предназначени да бъдат използвани само от органите за надзор на пазара, са били използвани от някои доставчици за определяне на стойностите, които се изисква да бъдат посочени в техническата документация, или за интерпретиране на тези стойности с цел да постигнат по-добър клас на енергийно етикетиране или по друг начин да обявят по-добри работни показатели на своите продукти.

(2)

Предназначението на контролните допустими отклонения е да отразяват вариациите при измерванията по време на проверочните изпитвания, дължащи се на различията в измервателната апаратура, използвана съответно от доставчиците и надзорните органи в рамките на ЕС. Контролните допустими отклонения не следва да се използват от доставчика за определяне на стойности в техническата документация или за интерпретиране на тези стойности с цел да се постигне по-добър клас на енергийно етикетиране или с цел да се обявят по-добри работни показатели в сравнение с действително измерените или изчислени показатели. Параметрите, които се декларират или публикуват от доставчика, следва да не бъдат по-благоприятни за доставчика от стойностите, посочени в техническата документация.

(3)

За да се осигури честна конкуренция, да се реализират икономиите на енергия, за чието постигане са предназначени съответните регламенти, и за да се предоставя на потребителите точна информация за енергийната ефективност и функционалните показатели на продуктите, е необходимо да се изясни, че контролните допустими отклонения, посочени в делегираните актове, могат да се използват само от органите на държавите членки, за целите по проверка на спазването на изискванията.

(4)

Поради това делегирани регламенти (ЕС) № 1059/2010 (2), (ЕС) № 1060/2010 (3), (ЕС) № 1061/2010 (4), (ЕС) № 1062/2010 (5), (ЕС) № 626/2011 (6), (ЕС) № 392/2012 (7), (ЕС) № 874/2012 (8), (ЕС) № 665/2013 (9), (ЕС) № 811/2013 (10), (ЕС) № 812/2013 (11), (ЕС) № 65/2014 (12), (ЕС) № 1254/2014 (13), (ЕС) 2015/1094 (14), (ЕС) 2015/1186 (15) и (ЕС) 2015/1187 (16) на Комисията следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010

Приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия делегиран регламент.

Член 2

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010

Приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия делегиран регламент.

Член 3

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010

Приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 се изменя в съответствие с приложение III към настоящия делегиран регламент.

Член 4

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010

Приложения VII и VIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 се изменят в съответствие с приложение IV към настоящия делегиран регламент.

Член 5

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011

Приложение VIII към Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011 се изменя в съответствие с приложение V към настоящия делегиран регламент.

Член 6

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012

Приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 се изменя в съответствие с приложение VI към настоящия делегиран регламент.

Член 7

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012

Приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 се изменя в съответствие с приложение VII към настоящия делегиран регламент.

Член 8

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013

Приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013 се изменя в съответствие с приложение VIII към настоящия делегиран регламент.

Член 9

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013

Приложение VIII към Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 се изменя в съответствие с приложение IX към настоящия делегиран регламент.

Член 10

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013

Приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 се изменя в съответствие с приложение X към настоящия делегиран регламент.

Член 11

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 65/2014

Приложение VIII към Делегиран регламент (ЕС) № 65/2014 се изменя в съответствие с приложение XI към настоящия делегиран регламент.

Член 12

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014

Приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014 се изменя в съответствие с приложение XII към настоящия делегиран регламент.

Член 13

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1094

Приложение X към Делегиран регламент (ЕС) 2015/1094 се изменя в съответствие с приложение XIII към настоящия делегиран регламент.

Член 14

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1186

Приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) 2015/1186 се изменя в съответствие с приложение XIV към настоящия делегиран регламент.

Член 15

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1187

Приложение X към Делегиран регламент (ЕС) 2015/1187 се изменя в съответствие с приложение XV към настоящия делегиран регламент.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 17).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 47).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с енергийното етикетиране на телевизори (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 64).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011 на Комисията от 4 май 2011 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори (ОВ L 178, 6.7.2011 г., стр. 1).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 на Комисията от 1 март 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини (ОВ L 123, 9.5.2012 г., стр. 1).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (ОВ L 258, 26.9.2012 г., стр. 1).

(9)  Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на прахосмукачки (ОВ L 192, 13.7.2013 г., стр. 1).

(10)  Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на отоплителни топлоизточници, комбинирани топлоизточници, комплекти от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение и комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 1).

(11)  Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013 на Комисията от 18 февруари 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение (ОВ L 239, 6.9.2013 г., стр. 83).

(12)  Делегиран регламент (ЕС) № 65/2014 на Комисията от 1 октомври 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови фурни и абсорбатори (ОВ L 29, 31.1.2014 г., стр. 1).

(13)  Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014 на Комисията от 11 юли 2014 г. по отношение на енергийното етикетиране на вентилационните агрегати за жилищни помещения (ОВ L 337, 25.11.2014 г., стр. 27).

(14)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1094 на Комисията от 5 май 2015 г. за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на професионални хладилни шкафове за съхранение (ОВ L 177, 8.7.2015 г., стр. 2).

(15)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1186 на Комисията от 24 април 2015 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на локални отоплителни топлоизточници (ОВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 20).

(16)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1187 на Комисията от 27 април 2015 г. за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водогрейни котли на твърдо гориво и пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения (ОВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 43).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изменения на приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010

Приложение V се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели домакински съдомиялни машини не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност, избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, вписани в техническата документация на доставчика като еквивалентни модели.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели домакински съдомиялни машини не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателни процедури, които са съобразени с общопризнати, надеждни, точни и възпроизводими измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, описани в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз. Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Годишна консумация на енергия (AEC )

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на AEC с повече от 10 %.

Потребление на вода (Wt )

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Wt с повече от 10 %.

Индекс на ефективност на подсушаване (ID )

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на ID с повече от 19 %.

Консумация на енергия (Et )

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Et с повече от 10 %. В случаите, при които се подбират за изпитване три допълнителни бройки, средноаритметичната стойност на резултатите, определени за тези три бройки, не трябва да превишава обявената стойност на Et с повече от 6 %.

Времетраене на програма (Tt )

Определената стойност не трябва да превишава обявените стойности Tt с повече от 10 %.

Консумирана мощност в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“ (Po и Pl )

Ако определените стойности за консумация на мощност Po и Pl са по-големи от 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на Po и Pl с повече от 10 %. Ако определените стойности за консумация на мощност Po и Pl са по-малки или равни на 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на Po и Pl с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“ (Tl )

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Tl с повече от 10 %.

Издаван въздушен шум

Определената стойност трябва да отговаря на обявената стойност.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изменения на приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010

Приложение VII се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели домашни хладилни уреди не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност, избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, вписани в техническата документация на доставчика като еквивалентни модели.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели домашни хладилни уреди не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VI и приложение VIII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Брутен обем

Определената стойност не трябва да е по-малка от обявената стойност с повече от 3 % или 1 литър, като се взема по-голямата от двете стойности.

Полезен обем

Определената стойност не трябва да е по-малка от обявената стойност с повече от 3 % или 1 литър, като се взема по-голямата от двете стойности. В случай че обемите на охладителното отделение (cellar compartment) и на отделението за съхранение на пресни храни (fresh food storage compartment) са регулируеми помежду си от потребителя, посочената неопределеност при измерването се отнася за положението, при което охладителното отделение е намалено до неговия минимален възможен обем.

Капацитет за замразяване

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 10 %.

Консумация на енергия

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност (E24h ) с повече от 10 %.

Влажност в хладилни уреди за съхранение на вино

Определената стойност на относителната влажност, наблюдавана по време на изпитването, не трябва да излиза извън обявения обхват с повече от 10 % във всяка от двете посоки.

Издаван въздушен шум

Определената стойност трябва да отговаря на обявената стойност.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изменения на приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010

Приложение V се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели битови перални машини не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност, избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, вписани в техническата документация на доставчика като еквивалентни модели.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели битови перални машини не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателни процедури, които са съобразени с общопризнати, надеждни, точни и възпроизводими измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, описани в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз. Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Годишна консумация на енергия (AEC )

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на AEC с повече от 10 %.

Консумация на енергия (Et )

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Et с повече от 10 %. В случаите, при които се подбират за изпитване три допълнителни бройки, средноаритметичната стойност на резултатите, определени за тези три бройки, не трябва да превишава обявената стойност на Et с повече от 6 %.

Времетраене на програма (Tt )

Определената стойност не трябва да превишава обявените стойности Tt с повече от 10 %.

Потребление на вода (Wt )

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Wt с повече от 10 %.

Остатъчно съдържание на влага (D)

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на D с повече от 10 %.

Скорост на центрофугиране

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 10 %.

Консумирана мощност в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“ (Po и Pl )

Ако определените стойности за консумация на мощност Po и Pl са по-големи от 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на Po и Pl с повече от 10 %. Ако определените стойности за консумация на мощност Po и Pl са по-малки или равни на 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на Po и Pl с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“ (Tl )

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Tl с повече от 10 %.

Издаван въздушен шум

Определената стойност трябва да отговаря на обявената стойност.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Изменения на приложения VII и VIII към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010

(1)

Приложение VII се изменя както следва:

а)

В част 2 се заличава подточка iv) от буква а).

б)

Част 3 се заличава.

в)

Заглавието на част 4 се заменя със следното:

„4.   Измервания на отношението на върховите яркости съгласно таблица 2 от приложение VIII

(2)

Приложение VIII се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 2.

(3)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 2, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 2, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 2

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Консумация на мощност в режим „включен“

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 7 %.

Консумация на енергия в режим „изключен“ и режим „в готовност“

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 0,10 W.

Отношение на върховите яркости

Определената стойност трябва да е не по-ниска от 60 % от върховата яркост при най-яркото състояние в режим „включен“, която телевизорът може да осигури.“


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Изменения на приложение VIII към Делегиран регламент (ЕС) № 626/2011

Приложение VIII се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER)

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 8 %.

Сезонен коефициент на преобразуване (SCOP)

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 8 %.

Консумирана мощност в режим „изключен“

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 10 %.

Консумирана мощност в режим „в готовност“

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 10 %.

Коефициент на енергийна ефективност (EERrated )

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 10 %.

Коефициент на преобразуване (COPrated )

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 10 %.

Ниво на звуковата мощност

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 2 dB(A).“


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Изменения на приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012

Приложение V се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели битови барабанни сушилни машини не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност, избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, вписани в техническата документация на доставчика като еквивалентни модели.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели битови барабанни сушилни машини не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателни процедури, които са съобразени с общопризнати, надеждни, точни и възпроизводими измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, описани в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз. Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC )

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на AEC с повече от 6 %.

Среднопретеглена консумация на енергия (Et )

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Et с повече от 6 %.

Среднопретеглена ефективност на кондензацията (Ct )

Определената стойност не трябва да е по-малка от обявената стойност на Ct с повече от 6 %.

Среднопретеглено времетраене на програма (Tt )

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Tt с повече от 6 %.

Консумирана мощност в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“ (Po и Pl )

Ако определените стойности за консумация на мощност Po и Pl са по-големи от 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на Po и Pl с повече от 6 %. Ако определените стойности за консумация на мощност Po и Pl са по-малки или равни на 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на Po и Pl с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“ (Tl )

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Tl с повече от 6 %.

Ниво на звуковата мощност, LWA

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на LWA .“


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Изменения на приложение V към Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012

Приложение V се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ И СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ, ПРЕДЛАГАНИ НА ПАЗАРА КАТО ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ

(1)

Органите на държавите членки изпитват партида от минимум двадесет лампи от един и същ модел на един и същ производител, по възможност получени в равни части от четири произволно избрани източника.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

ако при изпитването на бройките от модела средноаритметичните стойности на съответните параметри, измерени при изпитването и изчислени въз основа на тези измервания, попадат в рамките на съответното допустимо отклонение от 10 %.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а), буква б) или буква в), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателни процедури, които отразяват общопризнатите най-добри текущи практики и са надеждни, точни и възпроизводими, включително методи, описани в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз. Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролно допустимо отклонение в размер на 10 % и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 4. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

2.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ОСВЕТИТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПРОДАВАНИ НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Счита се, че осветителят съответства на изискванията, формулирани в настоящия регламент, ако е придружен от изискваната продуктова информация, ако е заявена неговата съвместимост с всичките лампови класове на енергийна ефективност, с които е съвместим, и ако при прилагане на отговарящи на съвременното техническо равнище методи и критерии за оценяване на съвместимостта е установено, че той е съвместим с ламповите класове на енергийна ефективност, с които е заявено, че е съвместим съгласно точка 2.IV, букви а) и б) от част 2 на приложение I.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Изменения на приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) № 665/2013

Приложение VII се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 4.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели прахосмукачки не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност, избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, вписани в техническата документация на доставчика като еквивалентни модели прахосмукачки.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 4, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели прахосмукачки не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VI.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 4, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 4

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Годишна консумация на енергия

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 10 %.

Коефициент на събиране на прах от килим

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 0,03.

Коефициент на събиране на прах от твърд под

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 0,03.

Обратно изпускане на прах

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 15 %.

Ниво на шума

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Изменения на приложение VIII към Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013

Приложение VIII се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 16.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 16, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 16, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 16

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Енергийна ефективност при отопление, η s

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 8 %.

Енергийна ефективност при подгряване на вода, η wh

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 8 %.

Ниво на шума

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 2 dB(A).

Клас на регулаторите на температурата

Класът на регулаторите на температурата трябва да съответства на обявения клас на устройството.

КПД на слънчевите колектори, η col

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 5 %.

Загуби при нулев товар, S

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Спомагателно потребление на електроенергия, Q aux

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Изменения на приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 812/2013

Приложение IX се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 9.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички други еквивалентни модели водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода, слънчеви съоръжения или комплекти от водоподгреватели и слънчеви съоръжения не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни еквивалентни модели.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 9, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че моделът и всички други еквивалентни модели водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода, слънчеви съоръжения или комплекти от модели водоподгреватели и слънчеви съоръжения не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VII и приложение VIII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 9, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 9

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Дневно електропотребление, Qelec

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Ниво на шума, LWA , съответно вътре и вън от сградата

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 2 dB.

Дневно потребление на гориво, Qfuel

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Седмично потребление на гориво с включено интелигентно регулиране, Qfuel,week,smart

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Седмично електропотребление с включено интелигентно регулиране, Q elec,week,smart

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Седмично потребление на гориво без включено интелигентно регулиране, Qfuel,week

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Седмично електропотребление без включено интелигентно регулиране, Qelec,week

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Топлоакумулиращ воден обем, V

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 2 %.

Приемна площ на колектора, Asol

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 2 %.

Консумирана мощност на помпата, solpump

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 3 %.

Консумирана мощност в режим на готовност, solstandby

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Топлинни загуби при нулев товар, S

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Изменения на приложение VIII към Делегиран регламент (ЕС) № 65/2014

Приложение VIII се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 6.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност, избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, вписани в техническата документация на доставчика като еквивалентни модели.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 6, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 6, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 6

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Маса на фурната, M

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на M с повече от 5 %.

Вместимост на затвореното отделение на фурната, V

Определената стойност не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност на V с повече от 5 %.

ECел.затв.отдел. , ECгаз.затв.отдел.

Определените стойности не трябва да превишават обявените стойности на ECел.затв.отдел. и ECгаз.затв.отдел. с повече от 5 %.

WBEP , WL

Определените стойности не трябва да превишават обявените стойности на WBEP и WL с повече от 5 %.

QBEP , PBEP

Определените стойности не трябва да бъдат по-малки от обявените стойности на QBEP и PBEP с повече от 5 %.

Qмакс

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на Qмакс с повече от 8 %.

Eсредно

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на Eсредно с повече от 5 %.

GFEабсорбатор

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност на GFEабсорбатор с повече от 5 %.

Po , Ps

Определените стойности на консумацията на мощност Po и Ps не трябва да превишават обявените стойности на Po и Ps с повече от 10 %. Ако определените стойности за консумация на мощност Po и Ps са по-малки или равни на 1,00 W, те не трябва да превишават обявените стойности на Po и Ps с повече от 0,10 W.

Ниво на звуковата мощност, LWA

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност на LWA .“


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Изменения на приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014

Приложение IX се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички други еквивалентни модели не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни еквивалентни модели.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 1, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че моделът и всички други еквивалентни модели не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VIII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 1, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

SPI

Определената стойност не трябва да е по-голяма от обявената стойност, умножена по 1,07.

Топлинен КПД на ВАЖ

Определената стойност не трябва да е по-малка от обявената стойност, умножена по 0,93.

Ниво на звуковата мощност

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност плюс 2 dB.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Изменения на приложение X към Делегиран регламент (ЕС) 2015/1094

Приложение X се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 4.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели професионални хладилни шкафове за съхранение не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност, избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, вписани в техническата документация като еквивалентни модели.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 4, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели професионални хладилни шкафове за съхранение не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VIII и приложение IX.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 4, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 4

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Нетен обем

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 3 %.

Потребление на енергия (E24h )

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 10 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

Изменения на приложение IX към Делегиран регламент (ЕС) 2015/1186

Приложение IX се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 6. Съответната бройка трябва да бъде изпитана с гориво, чиито характеристики са в същия диапазон като характеристиките на горивото, което е било използвано от доставчика при провеждането на измерванията, описани в приложение VIII.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност, избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, вписани в техническата документация на доставчика като еквивалентни модели.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 6, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VIII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 6, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 6

Контролни допустими отклонения

Параметър

Контролно допустимо отклонение

Индекс за енергийна ефективност (EEI)

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 8 %.“


ПРИЛОЖЕНИЕ XV

Изменения на приложение X към Делегиран регламент (ЕС) 2015/1187

Приложение X се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1)

Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2)

За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а)

посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б)

публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 5. Съответната бройка трябва да бъде изпитана с гориво, чиито характеристики са в същия диапазон като характеристиките на горивото, което е било използвано от доставчика при провеждането на измерванията, описани в приложение VIII.

(3)

Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4)

Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност, избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни модела, вписани в техническата документация на доставчика като еквивалентни модели.

(5)

Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 5, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6)

Ако резултатът по точка 5 не е постигнат, се смята, че моделът и всички посочени в техническата документация на доставчика еквивалентни модели не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VIII и приложение IX.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 5, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 5

Контролни допустими отклонения

Параметър

Контролно допустимо отклонение

Индекс на енергийна ефективност

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 6 %.“


Top