EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0227

Регламент (ЕС) 2017/227 на Комисията от 9 февруари 2017 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на бис(пентабромофенилов) етер (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/0673

OJ L 35, 10.2.2017, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/227/oj

10.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 35/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/227 НА КОМИСИЯТА

от 9 февруари 2017 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на бис(пентабромофенилов) етер

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Бис(пентабромофениловият) етер („decaBDE“) се използва широко като добавка, представляваща забавител на горенето, с приложения в множество различни сектори, по-специално в пластмасови и текстилни изделия, но също така и в лепила, уплътняващи материали, покрития и мастила.

(2)

На 29 ноември 2012 г. Комитетът на държавите членки, посочен в член 76, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, идентифицира decaBDE като устойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество (PBT) и като много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB) вещество в съответствие с член 57, съответно букви г) и д) от Регламент (ЕО) № 1907/2006. На 19 декември 2012 г. веществото бе вписано в списъка с кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство („SVHC“) с оглед на включването му в приложение XIV към REACH.

(3)

На 2 май 2013 г. Норвегия предложи decaBDE да бъдe включено в списъка в приложение А (елиминиране) към Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (УОЗ).

(4)

След предложението на Норвегия Комисията прецени, че да се подлага decaBDE на изискването за разрешаване по Регламент (ЕО) № 1907/2006 вече не е най-подходящата регулаторна мярка. На 21 юни 2013 г. Комисията изиска от Европейската агенция по химикали („Агенцията“) да изготви досие в съответствие с изискванията на приложение XV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 („досие по приложение XV“) с оглед да започне процес на ограничаване по членове 69—73 от посочения регламент.

(5)

На 4 август 2014 г. Агенцията, в сътрудничество с Норвегия, подаде досие по приложение XV (2) до своя Комитет по оценка на риска (КОР) и до своя Комитет за социално-икономически анализ (КСИА). В досието се доказва, че за справяне с рисковете за човешкото здраве и околната среда, породени от производството, пускането на пазара и употребата на decaBDE — самостоятелно, в състава на други вещества, в смеси или в изделия, е необходимо действие на равнището на Съюза.

(6)

На 2 юни 2015 г. КОР прие становище, в което потвърди, че свойствата на устойчиво и биоакумулиращо вещество на decaBDE пораждат особено безпокойство във връзка с широкото му разпространение и потенциала му да предизвиква необратими поражения в дългосрочен план на околната среда, дори и след прекратяване на емисиите. Освен това, експозицията на decaBDE може да доведе до невротоксичност при бозайниците, включително при човека.

(7)

КОР изрази съгласие със заключението от досието по приложение XV, че общото ограничаване на всички видове употреба на decaBDE, с някои специфични изключения, ще спомогне за намаляването на емисиите на decaBDE във възможно най-голяма степен в средно- и дългосрочен план.

(8)

На 10 септември 2015 г. КСИА прие становище, в което се посочва, че предложеното ограничение с измененията, въведени от КСИА, е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за намаляване на емисиите на decaBDE с оглед на социално-икономическите ползи и социално-икономическите разходи. Становището на КСИА се базира на ефективността по отношение на разходите на измененото предложение за ограничаване, както и на редица допълнителни качествени аргументи.

(9)

КСИА се съгласи с отлагането от осемнадесет месеца на прилагането на ограничаването, предложено в досието по приложение XV, за да се даде възможност на заинтересованите страни да приемат необходимите мерки за съобразяване с него.

(10)

КОР и КСИА се съгласиха за изключване на сектора на гражданското въздухоплаване от ограничаването, предложено в досието по приложение XV. След като се съобрази с коментарите, получени по време на обществената консултация, КСИА също така изрази становището, че то следва да обхваща и военните въздухоплавателни средства.

(11)

Предложеното ограничаване следва да не се прилага за електрическото и електронното оборудване, попадащо в обхвата на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), тъй като пускането на пазара на такова оборудване, съдържащо полибромирани дифенилови етери (наричани по-нататък „PBDE“) в концентрация, надвишаваща 0,1 % от теглото, вече се регулира от посочената директива.

(12)

КОР и КСИА също така се съгласиха да бъдат изключени от предложеното ограничение изделията, които вече са пуснати на пазара преди датата на прилагане на това ограничение.

(13)

Въз основа на информацията от обществената консултация, КСИА предложи изключения за резервни части за моторните превозни средства, обхванати от Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), за земеделските и горските превозни средства, обхванати от Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) и за машините, обхванати от Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламенти и на Съвета (6), при условие че тези превозни средства и машини са произведени преди 1 юли 2018 г. КСИА обоснова тези изключения с прекомерната тежест, която предложеното ограничаване би наложило по отношение на такива резервни части, като се имат предвид малките обеми, постепенното намаляване на необходимото количество decaBDE (с достигането на края на експлоатационния срок на превозните средства и машините) и разходите за изпитване на алтернативни материали за производството на такива резервни части. КСИА не вижда основание за третиране на резервните части за тези превозни средства и машини по различен начин, въпреки че експлоатационните им цикли се различават.

(14)

По време на процеса на ограничаване бяха проведени консултации с форума за обмен на информация за прилагане към Агенцията, посочен в член 76, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, и неговите препоръки бяха взети под внимание.

(15)

На 28 септември 2015 г. Агенцията предостави на Комисията становищата на КОР и КСИА (7).

(16)

Въз основа на тези становища, Комисията застъпва становището, че съществува неприемлив риск за здравето на човека и за околната среда, произтичащ от производството, употребата или пускането на пазара на decaBDE, в самостоятелен вид, като съставка на други вещества, в смеси и в изделия. Комисията смята, че по отношение на тези рискове следва да се предприемат действия в рамките на целия Съюз.

(17)

С оглед на оставащата несигурност по отношение на способността на сектора за рециклиране да гарантира управлението на отпадъците, които съдържат decaBDE, Комисията застъпва становището, че е необходим период на отлагане по-дълъг от осемнадесет месеца.

(18)

Възможността за гарантиране на постоянна наличност на decaBDE за производството на въздухоплавателни средства, независимо дали са граждански или военни, следва да се ограничи до десет години от влизането в сила на настоящия регламент, с оглед на това, че по този начин промишлеността ще получи достатъчно време, за да се адаптира. Освен това трябва да се предоставят изключения по отношение на производството и пускането на пазара на резервни части за всички въздухоплавателни средства, граждански или военни, произведени преди изтичане на този срок.

(19)

Следва да се направи изключение за производството и пускането на пазара на резервни части за превозните средства и машините, посочени в съображение 13, които са произведени преди 2 март 2019 г.

(20)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/a3f810b8-511d-4fd0-8d78-8a8a7ea363bc

(3)  Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88).

(4)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1).

(6)  Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24).

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/b5ac0c91-e110-4afb-a68d-08a923b53275


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следното вписване:

„67.

Бис(пентабромофенилов) етер

(декабромодифенилов етер; decaBDE)

CAS № 1163-19-5

EC № 214-604-9

1.

Не трябва да бъде произвеждан или пускан на пазара като самостоятелно вещество след 2 март 2019 г.

2.

Не трябва да се използва в производството или да бъде пускан на пазара:

а)

като съставка на друго вещество;

б)

в смес;

в)

в изделие или част от него, в концентрация, равна на 0,1 % тегловно или по-висока, след 2 март 2019 г.

3.

Точки 1 и 2 не се прилагат за вещество, съставка на друго вещество или смес, които трябва да се използват, или се използват:

а)

за производството на въздухоплавателното средство преди 2 март 2027 г.;

б)

за производството на резервни части за някое от следните:

i)

въздухоплавателно средство, произведено преди 2 март 2027 г.,

ii)

моторни превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2007/46/ЕО, земеделски и горски превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*1) или машини, попадащи в обхвата на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*2), произведени преди 2 март 2019 г.

4.

Точка 2, буква в) не се прилага за никое от следните:

а)

изделия, пуснати на пазара преди 2 март 2019 г.;

б)

въздухоплавателни средства, произведени в съответствие с точка 3, буква а);

в)

резервни части за въздухоплавателни средства, превозни средства или машини, произведени в съответствие с точка 3, буква б);

г)

електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2011/65/ЕС.

5.

За целите на настоящото вписване „въздухоплавателно средство“ означава едно от следните:

а)

гражданско въздухоплавателно средство, произведено в съответствие със сертификат за тип, издаден съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (*3), или с одобрение на проекта, издадено съгласно националните нормативни актове на договарящите се държави на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), или за което е издаден сертификат за летателна годност от държава — договаряща страна от ИКАО по силата на приложение 8 на към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване,

б)

военно въздухоплавателно средство.


(*1)  Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1).

(*2)  Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24).

(*3)  Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).“


Top