EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L0774

Директива (ЕС) 2017/774 на Комисията от 3 май 2017 година за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикала фенол (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/2565

OJ L 115, 4.5.2017, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/774/oj

4.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/47


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/774 НА КОМИСИЯТА

от 3 май 2017 година

за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикала фенол

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (1), и по-специално член 46, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури висока степен на защита на децата срещу рискове, причинени от химически вещества в детските играчки, с Директива 2009/48/ЕО се въвеждат определени изисквания по отношение на химически вещества като например тези, които са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2), алергенните аромати и някои елементи. Освен това с Директива 2009/48/ЕО се оправомощава Комисията да приеме специфични гранични стойности за химикали, използвани в играчки, предназначени за употреба от деца на възраст под 36 месеца, и в други детски играчки, предназначени да бъдат слагани в устата, с цел да се осигури подходяща защита в случай на играчки, при които има висока степен на излагане на тяхното въздействие. Приемането на такива гранични стойности става под формата на включване в допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО.

(2)

По отношение на определен брой химикали прилаганите понастоящем гранични стойности са или твърде високи с оглед на наличните научни доказателства, или изобщо не се прилагат гранични стойности. Поради това за тях следва да се приемат специфични гранични стойности, като се вземат предвид изискванията за опаковане на храни, както и разликите между детски играчки и материали, които са предназначени да влизат в контакт с храни.

(3)

С цел да консултира Европейската комисия при подготовката на законодателни предложения и инициативи, свързани с политиката в областта на безопасността на детските играчки, Комисията създаде експертна група по въпросите на безопасността на детските играчки. Мисията на нейната подгрупа „Химикали“ е да предоставя подобни съвети във връзка с химическите вещества, които е възможно да се използват в детските играчки.

(4)

Фенолът (CAS № 108-95-2) се използва като мономер за фенолни смоли в производството на слепена със смола дървесина (3) за детски играчки. Разпадът на фенолните антиоксиданти в полимерите може да бъде още един източник на фенол в детските играчки (4). Фенол е открит в емисиите от конзоли за видеоигри (5), в една на всеки шест изследвани палатки или тунели за деца (6) и в опаковъчното фолио (7); наличието му бе проверено в детски играчки за вана и други надуваеми детски играчки (8) и се счита, че това вещество присъства в поливинилхлорида (PVC) (9). Фенолът може освен това да се използва като консервант в детските играчки на водна основа, като например образуващи въздушни балончета продукти или течни мастила на водна основа (използвани например във флумастерите) (10).

(5)

За основа на разискванията във връзка с фенола в рамките на подгрупа „Химикали“ послужиха европейски стандарти EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 и EN 71-11:2005. Тези стандарти се отнасят за наличието на фенол в материали за детски играчки (EN 71-9:2005+A1:2007) и предвиждат конкретни методи за подготовка на пробите (EN 71-10:2005) и измерването (EN 71-11:2005). EN 71-11:2005 повтаря и уточнява определените в EN 71-9:2005+A1:2007 гранични стойности за фенола в материали за детски играчки, а именно 15 mg/l (допустима граница на миграция) за фенола като мономер и 10 mg/kg (гранична стойност на съдържанието) за фенола като консервант в течни материали за детски играчки.

(6)

Подгрупа „Химикали“ също така взе под внимание препоръката на Научния комитет по рисковете за здравето и околната среда (НКРЗОС) за намаляване поне 2 пъти на определената в съществуващия европейски стандарт допустима граница на миграция от 15 mg/l за фенол с цел постигане на граница на експозиция от 100 единици, която може да се приеме за достатъчно голяма (11).

(7)

Освен това подгрупа „Химикали“ се съобрази със становището на Експертната група по материали, които влизат в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни средства за обработка (CEF) към Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), който намали приемливата дневна доза (ПДД) фенол от 1,5 mg/kg телесно тегло дневно на 0,5 mg/kg телесно тегло дневно (12).

(8)

По силата на Регламент (ЕО) № 1272/2008 фенолът е класифициран като мутагенно вещество категория 2. В съответствие с раздел III, точка 5 от приложение II към Директива 2009/48/ЕО мутагенни вещества от категория 2 като фенол могат да присъстват в детските играчки в концентрации, равни на или по-малки от съответното равнище на концентрация, определено за класификацията на смесите, съдържащи това вещество, а именно 1 %, което се равнява на 10 000 mg/kg (гранична стойност на съдържанието). Директива 2009/48/ЕО понастоящем не предвижда допустима граница на миграция за фенол.

(9)

С оглед на гореизложеното подгрупа „Химикали“ препоръча на своите заседания на 26 март 2014 г. и 18 февруари 2015 г. допустимото съдържание на фенол в детските играчки да се ограничи до 5 mg/l (допустима граница на миграция), когато се подлага на анализ в полимерни материали, и до максимална концентрация от 10 mg/kg (гранична стойност на съдържанието), когато се подлага на анализ като консервант, като се подразбира, че 10 mg/kg (гранична стойност на съдържанието) фактически се явява забрана за употреба. Анализите следва да се извършват в съответствие с европейските стандарти EN 71-10:2005 и EN 71-11:2005.

(10)

При все че съществува обща допустима граница на миграция за фенол като мономер, предназначен за употреба в определени материали, предназначени да влизат в контакт с храни, изходните хипотези при определяне на тази допустима граница на миграция се различават от тези за допустимата граница на миграция за фенол като мономер в детските играчки. Употребата на фенол като консервант не е регламентирана по отношение на материалите, предназначени да влизат в контакт с храни.

(11)

С оглед на гореизложеното, допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО следва да бъде изменено, като в него се включи допустима граница на миграция, както и гранична стойност на съдържанието за фенола в детските играчки.

(12)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 47 от Директива 2009/48/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО се добавя следното вписване:

Вещество

CAS №

Гранична стойност

„Фенол

108-95-2

5 mg/l (допустима граница на миграция) в полимерни материали в съответствие с методите, посочени в EN 71-10:2005 и EN 71-11:2005.

10 mg/kg (гранична стойност на съдържанието) като консервант в съответствие с методите, посочени в EN 71-10:2005 и EN 71-11:2005“

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 4 ноември 2018 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 4 ноември 2018 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 3 май 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  E. Edmonds (2013 г.), „Occurrence of Phenol and Formaldehyde in Toys“ („Присъствие на фенол и формалдехид в детските играчки“). Доклад, изготвен по поръчка на Toy Industries of Europe, стр. 4.

(4)  Вж. бележка под линия 3, стр. 5 и 8.

(5)  Датска агенция за опазване на околната среда (2003 г.), „Survey of chemical substances in consumer products“ („Проучване за наличие на химични вещества в потребителските продукти“), бр. 32 от 2003 г. „Emission and evaluation of chemical substances from selected electrical and electronic products“ („Емисии и оценка на химически вещества от избрани електрически и електронни продукти“), стр. 47. http://eng.mst.dk/media/mst/69115/32.pdf

(6)  Датска агенция за опазване на околната среда (2004 г.), „Mapping of Chemical Substances in Consumer Products“ („Картографиране на химическите вещества в потребителските продукти“), бр. 46 от 2004 г. „Release of chemical substances from tents and tunnels for children“ („Изпускане на химически вещества от палатки и тунели за деца“). http://eng.mst.dk/media/mst/69127/46.pdf

(7)  Bundesinstitut für Risikobewertung (Федерален институт за оценка на риска) (2009 г.), „Limit values for phenol in food-contact articles and toys are to be updated“ („Граничните стойности за фенол в изделия и детски играчки, влизащи в контакт с храни, следва да бъдат осъвременени“). Становище № 038/2009, 18 август 2009 г. http://www.bfr.bund.de/cm/349/limit_values_for_phenol_in_food_contact_articles_and_toys_are_to_be_updated.pdf

(8)  Voedsel en Waren Autoriteit (2004 г.), „Market Surveillances on Toy Safety“ („Дейности по надзор на пазара във връзка с безопасността на детските играчки“). Доклад № ND04o063/01. https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/communicatie/inspectieresultaten/consument/2016m/market-surveillances-on-toy-safety/ND04o063-01_speelgoed.pdf.

(9)  Suortti T. (1990 г.), „Determination of phenol in poly(vinyl chloride“ („Определяне на съдържанието на фенол в поли(винилхлорид“). Journal of Chromatography от 16 май 1990 г.; 507:417-20. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2380304

(10)  CEN TC 52 (2002 г.), „Final report of the work of CEN/TC 52/WG 9 — Risk assessment“ („Окончателен доклад с резултатите от работата на CEN/TC 52/WG 9 — оценка на риска“). Договор BC/CEN/97/29.1.1. август 2002 г., стр. 85.

(11)  Научен комитет по рисковете за здравето и околната среда (НКРЗОС), Opinion on „CEN's response to the opinion of the CSTEE on the assessment of CEN report on the risk assessment of organic chemicals in toys“ (становище относно „Реакцията на CEN в отговор на становището на CSTEE по оценката в доклада на CEN относно оценката на риска от органични химикали в детските играчки“), прието на 29 май 2007 г., стр. 8 и 9.

(12)  Европейски орган за безопасност на храните (EFSA), Scientific Opinion on the toxicological evaluation of phenol (научно становище относно токсикологичната оценка на фенола), EFSA Journal 2013;11(4):3189 [44 стр.]. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3189.htm


Top