EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1196

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1196 на Комисията от 20 юли 2016 година за изменение на приложенията към Решение 2007/275/ЕО относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 4494) (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/4494

OJ L 197, 22.7.2016, p. 10–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; заключение отменено от 32021R0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1196/oj

22.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/10


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1196 НА КОМИСИЯТА

от 20 юли 2016 година

за изменение на приложенията към Решение 2007/275/ЕО относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2016) 4494)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (1), и по-специално член 4, параграф 5 от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (2), и по-специално член 3, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Решение 2007/275/ЕО на Комисията (3) се предвижда в граничните инспекционни пунктове животните и продуктите, изброени в приложение I към същото решение, да бъдат подлагани на ветеринарни проверки в съответствие с директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО (наричани по-долу „ветеринарните проверки“). С Решение 2007/275/ЕО също така се въвежда дерогация от въпросните ветеринарни проверки за някои съставни продукти и за хранителните продукти, изброени в приложение II към него.

(2)

Списъкът с животни и продукти, включен в приложение I към Решение 2007/275/ЕО, съдържа изрично позоваване на Комбинираната номенклатура („КН“), предвидена в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (4). Този списък се използва от компетентните органи на държавите членки като първа стъпка при подбора на пратките, които трябва да бъдат подложени на ветеринарните проверки.

(3)

От датата на приемане на Решение 2007/275/ЕО досега предвидените в Регламент (ЕИО) № 2658/87 кодове по КН бяха осъвременявани няколкократно, като последните изменения в тях бяха направени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1754 на Комисията (5). Във връзка с направената поредица от изменения в кодовете по КН за продукти от животински произход, списъкът, включен в приложение I към Решение 2007/275/ЕО, следва да бъде актуализиран, за да се вземат предвид тези изменения.

(4)

В определен брой позиции от КН и кодове по КН от списъка в приложение I към Решение 2007/275/ЕО продуктите от животински произход представляват само малка част от стоките, включени в съответната позиция по КН или код по КН. В тези случаи колона 3 от посочения по-горе списък съдържа позоваване на приложимото ветеринарно законодателство на Съюза и дава по-подробна информация за животните и продуктите, които следва да бъдат подлагани на ветеринарни проверки. Предвид използваните терминология и позовавания в други законодателни актове, установяващи ветеринарни норми на Съюза, въпросните позовавания в Решение 2007/275/ЕО следва да бъдат актуализирани, за да бъдат приведени в съответствие с действащото ветеринарно законодателство на Съюза.

(5)

С оглед гарантиране на вътрешната съгласуваност на законодателството на Съюза списъкът, включен в приложение I към Решение 2007/275/ЕО, следва да бъде актуализиран, за да се вземат предвид направените изменения в кодовете по КН и във ветеринарното законодателство на Съюза. Поради това приложение I към Решение 2007/275/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

За съставните продукти и хранителните продукти от списъка в приложение II към Решение 2007/275/ЕО не се предвижда да бъдат подлагани на ветеринарни проверки. Поради това те следва да бъдат ясно различими и е необходимо да бъдат посочени заедно с кодовете им по КН. Същевременно някои съставни продукти и хранителни продукти следва да бъдат заличени от списъка в приложение II към Решение 2007/275/ЕО. Във връзка с това посоченото приложение следва да бъде съответно изменено.

(7)

Поради това Решение 2007/275/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложенията към Решение 2007/275/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2017 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 20 юли 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(3)  Решение 2007/275/ЕО на Комисията от 17 април 2007 г. относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (ОВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 9).

(4)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1754 на Комисията от 6 октомври 2015 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 285, 30.10.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Решение 2007/275/ЕО се изменят, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

В глава 2 таблицата се заменя със следното:

„Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

0201

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

Всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0202

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

Всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

Всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0204

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

Всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0205 00

Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

Всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0206

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

Всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105 , пресни, охладени или замразени

Всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

0208

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени

Всички. Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

Включва другите суровини, предназначени за производството на желатин или колаген за консумация от човека. Включва всички меса и карантии, годни за консумация, от следните подпозиции:

 

0208 10 (от зайци)

 

0208 30 00 (от примати)

 

0208 40 (от китове, делфини и морски свине [бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/]; от ламантини и дюгони [бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/]; от тюлени, морски лъвове и моржове [бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/])

 

0208 50 00 (от влечуги, включително от змии и от морски костенурки)

 

0208 60 00 (от камили и други животни от семейство камилови /Camelidae/)

 

0208 90 (други: от домашни гълъби, от дивеч, различен от зайците): включва месата от пъдпъдъци, северни елени или всякакви други видове бозайници. Включва жабешките бутчета от код по КН 0208 90 70 .

0209

Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

Всички; включва мазнина и преработена мазнина, както е описано в колона 2, дори да са подходящи само за промишлена употреба (негодни за консумация от човека).

0210

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

Всички; включва меса, месни продукти и други продукти от животински произход.

Суровините, непредназначени или негодни за консумация от човека, обаче не са обхванати от този код.

Включва преработен животински протеин и сушени свински уши за консумация от човека. Дори когато сушените свински уши са използвани за храна за животни, в приложението към Регламент (ЕО) № 1125/2006 на Комисията (*) се уточнява, че те могат да бъдат класирани в 0210 99 49 . Сушените карантии и свински уши, негодни за консумация от човека, са класирани в 0511 99 85 .

Костите за консумация от човека са включени в позиция 0506 .

Колбасите са включени в позиция 1601 .

Екстрактите и соковете от месо са включени в позиция 1603 .

Пръжките са включени в позиция 2301 .

б)

В глава 5 таблицата се изменя, както следва:

i)

Вписването за № 0506 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„0506

Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези материали

Включително кости, използвани като дъвчащи предмети за кучета, и кости за производство на желатин или колаген, ако са добити от трупове, заклани за консумация от човека.

Костното брашно за консумация от човека е включено в № 0410 .

Специфични изисквания по отношение на подобни продукти, непредназначени за консумация от човека, са посочени в ред 6 (ловни трофеи), в ред 11 (кости и продукти на основата на кости (с изключение на костно брашно), рога и продукти на основата на рога (с изключение на брашно от рога) и копита и продукти на основата на копита (с изключение на брашно от копита), предназначени за употреба, различна от употребата като фуражни суровини, органични торове или подобрители на почвата) и в ред 12 (дъвчащи предмети за кучета) от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.“

ii)

Вписването за код по КН ex 0508 00 00 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 0508 00 00

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите

Празни черупки и обвивки за хранителна употреба и употреба като суровини за глюкозамин.

Освен това са включени и черупките и обвивките, включително костите от сепия, съдържащи меки тъкани и месо, посочени в член 10, буква к), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.“

iii)

Вписването за № ex 0511 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глава 1 или 3, неподходящи за консумация от човека

Всички; включва подпозиции от 0511 10 до 0511 99 .

Включва генетичен материал (сперма и ембриони с произход от животни, като едър рогат добитък, овце, кози, коне и свине) и странични животински продукти от материали от категории 1 и 2, посочени в членове 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Следните случаи са примери за продукти от животински произход, класирани в подпозиции от 0511 10 до 0511 99 :

 

0511 10 00 (сперма от бикове)

 

0511 91 (продукти от риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни): всички; включва рибни яйца, предназначени за размножаване, и мъртви животни, странични животински продукти за производството на храна за домашни любимци и на фармацевтични и други технически продукти. Включва мъртви животни от видовете, посочени в глава 3, негодни за консумация или класифицирани като неподходящи за консумация от човека, например дафнии, наречени водни бълхи, и други изсушени остракоди или филоподи за хранене на аквариумни риби; включва риба стръв.

 

ex 0511 99 10 (сухожилия и нерви; обрезки и други подобни отпадъци от необработени кожи)

Необходими са ветеринарни проверки за необработените кожи по точка В 2 от глава V на приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011, ако са изпълнени изискванията на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1069/2009.

 

0511 99 31 (необработени естествени сюнгери от животински произход): всички, ако са предназначени за консумация от човека; ако не са предназначени за консумация от човека — само онези, които са предназначени за храна за домашни любимци. Специфичните изисквания по отношение на непредназначените за консумация от човека са посочени в ред 12 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

 

0511 99 39 (други, различни от необработени естествени сюнгери от животински произход): всички, ако са предназначени за консумация от човека; ако не са предназначени за консумация от човека — само онези, които са предназначени за храна за домашни любимци. Специфичните изисквания по отношение на непредназначените за консумация от човека са посочени в ред 12 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

 

0511 99 85 (други продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни от видовете, посочени в глава 1, негодни за консумация от човека): всички: ембриони, яйцеклетки, сперма и генетичен материал, необхванат в 0511 10 и от видове, различни от едър рогат добитък, влизат в тази позиция. Включва странични животински продукти за производство на храна за домашни любимци или други технически продукти.

Включва необработените конски косми, различни от восъци пчелни продукти за пчеларството или техническа употреба, спермацети за техническа употреба, мъртви животни, посочени в глава 1, които са негодни за консумация от човека или непредназначени за консумация от човека (например кучета, котки, насекоми), животински материал, чиито основни характеристики не са били променени, и годна за консумация животинска кръв, която не е добита от риби, за консумация от човека.“

в)

Вмъква се следната глава 6:

„ГЛАВА 6

Живи растения и цветарски продукти

Забележки от общ характер

Тази глава обхваща гъбен мицел в компост от обеззаразен тор от животински произход.

Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система

0602 90 10 Гъбен мицел:

Понятието гъбен мицел означава сплъстено тяло от тънки влакна (Thallus или Mycelium), често подпочвено, живеещо и разрастващо се върху гниещи животински или растителни материали или развиващо се в самите тъкани и зараждащо гъбите.

Към тази подпозиция принадлежи също продуктът, който се състои от не напълно развит мицел, представен под форма на микроскопични частици, образувани върху носител от зърна на житни растения и поставени в компост от обеззаразен конски тор (смес от слама и конски тор).

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Гъбен мицел

Само ако съдържа обработен тор от животински произход и ако са предвидени специфични правила в ред 1 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.“

г)

В глава 12 заглавието се изменя, както следва:

„Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи“

д)

Глава 15 се изменя, както следва:

i)

в „Забележки от общ характер“, в раздела, озаглавен „Извадка от обяснителните бележки към Хармонизираната система“, се добавят следните параграфи:

„Позиция 1518 включва негодните за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от тази глава, неупоменати, нито включени другаде.

Тази част обхваща, inter alia, използваното масло за фритюрници, съдържащо например рапично масло, соево масло и малко количество животинска мазнина, предназначено за производството на храни за животни.“;

ii)

таблицата се изменя, както следва:

вписването за код по КН 1505 00 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„1505 00

Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, включително ланолина

Всички, мазнина от вълна (серей), внесена като топена мазнина, както е посочено в приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011, или ланолин, внесен като междинен продукт, както е посочено в приложение XII към Регламент (ЕС) № 142/2011.“

вписванията за кодове по КН 1518 00 95 и 1518 00 99 се заменят със следните:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 1518 00 95

Негодни за консумация смеси или препарати от животински мазнини и масла или от животински и растителни мазнини и масла и техните фракции

Само препарати от мазнини и масла, топени мазнини и производни, добити от животни; включително използвано олио за готвене, предназначено да бъде използвано в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Мастни производни, произведени по метод, посочен в точка 1 от глава XI на приложение XIII към Регламент (ЕС) № 142/2011.

ex 1518 00 99

Други

Само ако съдържат мазнина от животни.“

е)

В таблицата в глава 16 вписванията за код по КН 1603 00 и за № 1604 и 1605 се заменят със следните:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„1603 00

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

Всички; включва екстракти и концентрати от меса; включва рибен протеин във формата на гел, дори охладен или замразен; включва хрущял от акула.

ex 1604

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

Всички; варени или бланширани кулинарни продукти, съдържащи или смесени с риба или рибни продукти. Включва сурими в код по КН 1604 20 05 .

Включва риби в консервни кутии и хайвер в консервни кутии в херметически затворени опаковки, а също суши (при условие че не е предвидено класирането им в код по КН, посочен в глава 19).

Макаронените изделия, пълнени с рибни продукти, спадат към позиция 1902 .

Така наречените рибени шишчета (сурово месо от риба/скариди със зеленчуци, представени на дървен шиш) са класирани в код по КН 1604 19 97 .

За съставните продукти, вж. членове 4 и 6 от настоящото решение.

ex 1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

Всички, включително напълно приготвени или бланширани охлюви. Включва ракообразни или други водни безгръбначни в консервени кутии, а също и миден прах.

За съставните продукти, вж. членове 4 и 6 от настоящото решение.“

ж)

В таблицата в глава 17 вписването за код по КН 1702 11 00 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 1702

Други видове захар, включително химически чистата лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед

Заместители на мед, лактоза, смеси от естествен мед и заместители на мед и смеси, съдържащи лактоза.

За съставните продукти, вж. членове 4 и 6 от настоящото решение.“

з)

Вмъква се следната ГЛАВА 18:

„ГЛАВА 18

Какао и продукти от какао

Забележки от общ характер

Настоящата глава включва продукти от животински произход и съставни продукти, които съдържат преработени продукти от животински произход.

Бележки към глава 18 (извадка от забележките към същата глава от Комбинираната номенклатура (КН), в редакцията ѝ съгласно приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87)

Настоящата глава не включва продуктите от № 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 или 3004

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

Съдържащи продукти от животински произход, като например млечни продукти.

За съставните продукти, вж. членове 4 и 6 от настоящото решение.“

й)

В глава 19 таблицата се изменя, както следва:

i)

вписването за № 1901 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404 , несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде.

Само съдържащите по-малко от 20 % продукти от животински произход; включва храни за кърмачета на млечна основа; включва сурови пици със заливка от животински произход.

Кулинарните продукти са включени в глави 16 и 21.

За съставните продукти, вж. членове 4 и 6 от настоящото решение.“

ii)

следното вписване се вмъква след вписването за код по КН ex 1902 40 и преди вписването за код по КН ex 1904 90 10:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 1904 10 10

Продукти на базата на приготвена чрез набъбване или печене царевица.

Само съдържащите по-малко от 20 % продукти от животински произход, например посочените в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 443/2013 на Комисията (**), и подлежащи на ветеринарни проверки в съответствие с член 4 буква в) от настоящото решение.

iii)

вписването за № ex 1905 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 1905

Тестени сладкарски изделия

Включва онези хранителни продукти, които съдържат по-малко от 20 % месо или други продукти от животински произход, например:

 

ex 1905 32 91 : гофрети и вафли, с пълнеж от месо или сирене (например: бюрек);

 

ex 1905 32 99 : гофрети и вафли, с пълнеж от продукти от животински произход, различни от месо или сирене;

 

ex 1905 90 : полуготова или приготвена пица или киш с пълнеж или заливка от продукти от животински произход;

 

ex 1905 90 90 : ако не е траен.

За съставните продукти, вж. членове 4 и 6 от настоящото решение.“

й)

Глава 21 се изменя, както следва:

i)

в „Бележките към глава 21“, се добавят следните допълнителни забележки:

„Допълнителни забележки

….

5.

Други хранителни продукти, представени под формата на дози, като капсули, таблетки, пастили и хапчета, и които са предназначени за използване като хранителни добавки, трябва да бъдат класирани в № 2106, освен ако са посочени или включени на друго място.“

ii)

таблицата се изменя, както следва:

вписването за № ex 2104 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 2104

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни

Включва онези хранителни продукти, които съдържат продукти от животински произход, включително детски храни в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g.

За съставните продукти, вж. членове 4 и 6 от настоящото решение.“

вписванията за кодове по КН ex 2106 90 92 и ex 2106 90 98 се заменят със следните:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 2106 90 92

Други хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте

Включва онези хранителни продукти (например хранителни добавки), които съдържат продукти от животински произход, например суроватъчен белтък изолат, хондроитин, глюкозамин, хитозан, калциев карбонат, осолен течен пастьоризиран яйчен жълтък, животински масла (например рибено масло в капсули), със или без други вещества.

За съставните продукти, вж. членове 4 и 6 от настоящото решение.

ex 2106 90 98

Други хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

Включва онези хранителни продукти (например: хранителни добавки, фондю от сирене), които съдържат продукти от животински произход, например хондроитин, глюкозамин, животински масла (например рибено масло в капсули).

За съставните продукти, вж. членове 4 и 6 от настоящото решение.“

к)

В таблицата в глава 22 вписването за код по КН ex 2202 90 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 2202 90 91

Други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009 и съдържащи тегловно по-малко от 0,2 % мазнини от продуктите от № 0401 до 0404 .

Включва онези безалкохолни напитки, които съдържат преработени продукти от животински произход, например киселомлечни напитки с люспи от житни растения, кафе или шоколадови напитки.

За съставните продукти, вж. членове 4 и 6 от настоящото решение.

ex 2202 90 95

Други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009 и съдържащи тегловно 0,2 % или повече, но по-малко от 2 % мазнини от продуктите от № 0401 до 0404 .

Включва онези безалкохолни напитки, които съдържат преработени продукти от животински произход, например киселомлечни напитки с люспи от житни растения, кафе или шоколадови напитки.

За съставните продукти, вж. членове 4 и 6 от настоящото решение.

ex 2202 90 99

Други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009 и съдържащи тегловно 2 % или повече мазнини от продуктите от № 0401 до 0404 .

Включва онези безалкохолни напитки, които съдържат преработени продукти от животински произход, например киселомлечни напитки с люспи от житни растения, кафе или шоколадови напитки.

За съставните продукти, вж. членове 4 и 6 от настоящото решение.

ex 2208 70

Ликьори

Ликьорите, включително спиртните напитки, които се състоят от емулсии на спирт с продукти от животински произход, като например яйчен жълтък или сметана.

За съставните продукти, вж. членове 4 и 6 от настоящото решение.“

л)

В таблицата в глава 23 вписването за № ex 2309 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

Всички, ако съдържат продукти от животински произход, с изключение на подпозиции 2309 90 20 и 2309 90 91 .

Включва, наред с други неща, храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно (подпозиция 2309 10 ), съдържащи продукти от животински произход, и продукти от риби или морски бозайници, наречени „разтворими“ (код по КН 2309 90 10 ). Продукти за хранене на животни, включително смеси от прахове (като копита и рога).

Тази позиция включва течно мляко, коластра и продукти, съдържащи млечни продукти, коластра или въглехидрати, всички годни за храна за животни, а не за консумация от човека.

Включва храни за домашни любимци, дъвчащи предмети за кучета и смеси от прахове, като тези смеси могат да включват мъртви насекоми.

Специфичните изисквания по отношение на храните за домашни любимци са посочени в ред 12 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Включва яйчни продукти, непредназначени за консумация от човека, и други преработени продукти от животински произход, непредназначени за консумация от човека.

Специфичните изисквания по отношение на яйчните продукти са посочени в ред 9 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.“

м)

В таблицата в глава 29 вписването за код по КН ex 2932 99 00 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 2922 49

Други аминокиселини, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група, и техните естери; соли на тези продукти

Само суровини от животински произход, използвани за хранителни добавки или за хранене на животни.

ex 2925 29 00

Други имини и техните производни, различни от хлордимеформ (ISO); соли на тези продукти

Креатин от животински произход.

ex 2930

Органични тиосъединения:

Някои аминокиселини от животински произход:

 

ex 2930 90 13 Цистеин и цистин;

 

ex 2930 90 16 Производни на цистеина и на цистина.

ex 2932 99 00

Други хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми

Само ако са от животински произход, например глюкозамин, глюкозамин-6-фосфат и техните сулфати.

ex 2942 00 00

Други органични съединения

Само ако са от животински произход.“

н)

В глава 30 таблицата се изменя, както следва:

i)

вписването за код по КН 3001 90 91 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 3001 90 91

Субстанции от животински произход, приготвени за терапевтични или профилактични цели: хепарин и неговите соли;

Всички продукти от животински произход, които са предназначени за по-нататъшна преработка в съответствие с член 34, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, за да съответстват на определенията, посочени в букви от а) до е) от член 33 от същия регламент.“

ii)

вписването за код по КН ex 3002 10 99 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 3002 10 98

Други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път

Само продукти, извлечени от животни.“

о)

В таблицата в глава 31 вписването за код по КН ex 3101 00 00 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 3101 00 00

Торове от животински или растителен произход, дори смесени помежду си или обработени химически; торове, получени в резултат на смесване или химична обработка на продукти от животински или растителен произход

Само продукти, получени от животни, без примеси с по-ниско качество.

Включва птичи тор (гуано), с изключение на минерализираното гуано.

Включва оборски тор, смесен с преработен животински протеин, ако се използва като тор. но смесите на оборски тор и химикали, използвани като торове, се изключват (вж. № 3105 , който включва само минерални или химични торове).

Специфичните изисквания по отношение на оборския тор, преработения оборски тор или продуктите от преработен оборски тор са посочени в ред 1 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

ex 3105 10 00

Продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg

Само торове, съдържащи продукти, извлечени от животни.

Специфичните изисквания по отношение на оборския тор, преработения оборски тор или продуктите от преработен оборски тор са посочени в ред 1 от таблица 2 в глава II, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.“

п)

Вмъкват се следните глави 32 и 33:

„ГЛАВА 32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

ex 3204

Синтетични органични багрилни вещества, дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава на базата на синтетични органични багрилни вещества; синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция или като луминофори, дори с определен химичен състав

Само цветни дисперсии в млечни мазнини, използвани при производството на храни или фуражи.

ГЛАВА 33

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; други препарати на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производството на напитки

Само цветни дисперсии в млечни мазнини, използвани при производството на храни или фуражи.“

р)

В глава 35 таблицата се изменя, както следва:

i)

вписването за код по КН ex 3503 00 се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„3503 00

Желатини (включително представените под формата на изрязани квадратни или правоъгълни листа, дори с обработена повърхност или оцветени) и техните производни; ихтиокол; други лепила от животински произход, с изключение на казеиновите лепила от № 3501

Включва желатин, предназначен за консумация от човека и за хранителната промишленост.

Желатинът, класиран в № 3913 (втвърдени протеини) и 9602 (обработен невтвърден желатин и изделия от невтвърден желатин), например празни капсули, непредназначени за консумация от човека или от животни, се изключва от ветеринарните проверки.

В ред 5 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011 са посочени специфичните изисквания по отношение на желатин и хидролизиран протеин, непредназначени за консумация от човека, а в раздел 11 на глава II от приложение XIV към посочения регламент — по отношение на желатина за фотографски цели.“

ii)

добавя се следното вписване:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 3507 90 90

Други ензими, различни от сирище и неговите концентрати; липопротеин липаза и алкална протеаза от вида Aspergillus.

Само ако са от животински произход и са използвани в хранително-вкусовата промишленост, например пепсин или ензими с 45 % лактоза.“

с)

Глава 38 се изменя, както следва:

i)

след заглавието и преди таблицата се вмъкват следните бележки:

„Бележки към глава 38 (извадка от забележките към същата глава от Комбинираната номенклатура (КН), в редакцията ѝ съгласно приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87)

4.

Навсякъде в номенклатурата под „битови отпадъци“ се разбират отпадъците от видовете, събрани от домакинствата, хотели, ресторанти, болници, магазини, офиси и т.н., отпадъците, събирани от улиците и тротоарите, както и отпадъците от строителни материали и остатъците от разрушаване и реконструкция на сгради. Битовите отпадъци обикновено са съставени от най-разнообразни материали като пластмаси, каучук, дървен материал, хартия, текстилни материали, стъкло, метал, хранителни продукти, счупени мебели и други повредени или бракувани артикули. ….“

ii)

таблицата се изменя, както следва:

вписванията за кодове по КН 3822 00 00 и ex 3825 10 00 се заменят със следните:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 3822 00 00

Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв носител, приготвени диагностични или лабораторни реактиви, дори представени върху носител, различни от посочените в № 3002 или 3006 ; сертифицирани еталонни материали

Извлечени само от животински продукти, с изключение на медицинските изделия съгласно определението в член 1, параграф 2, буква а) от Директива 93/42/ЕИО на Съвета (***) и диагностичните медицински изделия in vitro съгласно определението в член 1, параграф 2, буква б) от Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (****)

ex 3825 10 00

Битови отпадъци

Само онези кухненски отпадъци, които съдържат животински продукти, ако попадат в приложното поле на член 2, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, с изключение на кухненските отпадъци, които произхождат пряко от превозни средства, работещи по международни линии, и унищожавани в съответствие с член 12, буква г) от същия регламент.

Използваното олио за готвене, предназначено да бъде използвано в обхвата на Регламент (ЕО) № 1069/2009, например за органични торове или биогаз, може да бъде обхванато от този код по КН.

вписването за код по КН 3826 00 се заличава.

т)

В глава 39 таблицата се изменя, както следва:

i)

вписването за код по КН ex 3913 90 00 в таблицата се заменя със следното:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 3913 90 00

Други естествени полимери (с изключение на алгинова киселина и нейните соли и естери) и модифицирани естествени полимери (например втвърдени протеини, химични производни на естествения каучук), неупоменати, нито включени другаде, в първични форми

Извлечени само от животински продукти, например хондроитин сулфат, хитозан, втвърден желатин.“

ii)

добавят се следните вписвания:

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

„ex 3926 90 92

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от № 3901 до 3914 , произведени от листове

Празни капсули от втвърден желатин за консумация от животните; специфичните изисквания са посочени в ред 5 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.

ex 3926 90 97

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от № 3901 до 3914 , произведени не от листове

Празни капсули от втвърден желатин за консумация от животните; специфичните изисквания са посочени в ред 5 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011.“

у)

Следната глава 71 се вмъква след глава 67:

„ГЛАВА 71

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети

Становище относно класиране в Хармонизираната система 7101.21/1: Стриди, негодни за консумация от човека, съдържащи една или повече култивирани перли, консервирани в саламура и поставени в херметически затворени метални контейнери.

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Култивирани перли, необработени

Включва стриди, негодни за консумация от човека, съдържащи една или повече култивирани перли, консервирани в саламура или по различни методи, поставени в херметически затворени метални контейнери.

Култивирани перли, необработени, съгласно определението в глава IV, раздел 2 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011, освен ако са изключени от обхвата на Регламент (ЕО) № 1069/2009, както е предвидено в член 2, параграф 2, буква е) от посочения регламент.“

ф)

Следната глава 96 се вмъква след глава 95:

„ГЛАВА 96

Разни видове изделия

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Обработен невтвърден желатин (различен от този в № 3503 ) и изделия от невтвърден желатин

Празни капсули от невтвърден желатин за консумация от човека или от животните; в ред 5 от таблица 1 в глава I, раздел 1 на приложение XIV към Регламент (ЕС) № 142/2011 са посочени специфичните изисквания във връзка с консумацията от животни.“

х)

Глава 99 се заменя със следното:

„ГЛАВА 99

Специални кодове по Комбинираната номенклатура

Подглава II

Статистически кодове за някои специфични движения на стоки

Забележки от общ характер

Настоящата глава се отнася до животните, храните от животински произход, съставните продукти и страничните животински продукти с произход от трети страни и доставени до плавателни съдове и въздухоплавателни средства в рамките на Европейския съюз под митнически режим транзит (Т1). Дерогация от санитарните изисквания на Европейския съюз във връзка с вноса се прилага за храните от животински произход и съставните продукти, доставени до плавателни съдове в съответствие с член 13, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО, със или без временно съхранение в одобрени свободни зони, свободни или митнически складове.

Код по КН

Описание на стоката

Уточнения и обяснения

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Стоки от глави 1 до 24 по КН, доставени до плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства

Храни от животински произход, включително съставните продукти, предназначени за снабдяване на кораб, както е предвидено в членове 12 и 13 от Директива 97/78/ЕО.

ex 9930 99 00

Стоки, класирани другаде, доставени на кораби и въздухоплавателни превозни средства

Храни от животински произход, включително съставните продукти, предназначени за снабдяване на кораб, както е предвидено в членове 12 и 13 от Директива 97/78/ЕО.“

2)

Приложение II се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на съставните продукти и хранителните продукти, които по силата на член 6, параграф 1, буква б) от настоящото решение не подлежат на ветеринарни проверки

В настоящия списък са изброени съставните продукти и хранителните продукти съгласно използваната в Съюза номенклатура на стоките, които не е необходимо да бъдат подлагани на ветеринарни проверки в граничните инспекционни пунктове.

Бележки към таблицата:

Колона 1 — Код по КН

В тази колона е посочен кодът по КН. Комбинираната номенклатура (КН), създадена с Регламент (ЕИО) № 2658/87, се основава на международната хармонизирана система за описание и кодиране на стоките (ХС), разработена от Съвета за митническо сътрудничество — днешната Световна митническа организация (СМО), въведена с Международната конвенция, сключена в Брюксел на 14 юни 1983 г. и одобрена от името на Европейската икономическа общност с Решение 87/369/ЕИО (наричана по-долу „Конвенцията за ХС“). КН възпроизвежда позициите и подпозициите от ХС до шест цифри, като само седмата и осмата цифра създават допълнителни подпозиции, които са специфични за нея.

Когато е използван четирицифрен код: освен ако не е указано друго, всички съставни продукти и хранителни продукти, спадащи към този четирицифрен код или чийто код започва с тези четири цифри, не трябва да бъдат подлагани на ветеринарни проверки в граничен инспекционен пункт.

В случаите, когато само някои специфични продукти с четири-, шест- или осемцифрен код съдържат продукти от животински произход и в КН не съществува специално подразделение на този код, кодът се отбелязва с ex (например ex 2001 90 65: за продуктите в колона (2) не се изискват ветеринарни проверки).

Колона 2 — Код по КН

Тази колона дава подробна информация за съставните продукти и хранителните продукти, които по дерогация не подлежат на ветеринарни проверки в граничните инспекционни пунктове. Когато е необходимо, официалните ветеринарни лекари в граничните инспекционни пунктове трябва да установят какъв е съставът на даден съставен продукт или хранителен продукт и да посочат дали животинският продукт, съдържащ се в съставния продукт или хранителния продукт, е бил преработен в достатъчна степен, за да не подлежи на ветеринарните проверки, предвидени в законодателството на Съюза.

Кодове по КН

Обяснения

(1)

(2)

1704 , 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50

Сладкарски продукти (включително бонбони) и шоколад, съдържащи по-малко от 50 % преработени млечни и яйчни продукти и обработени, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква а) от настоящото решение.

1902 19 , 1902 30 , 1902 40

Макаронени изделия и юфка без примеси или пълнеж от продукт от месо; съдържащи по-малко от 50 % преработени млечни и яйчни продукти и обработени, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква а) от настоящото решение.

1905 10 , 1905 20 , 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 , 1905 40 10 , 1905 90 10 , 1905 90 20 , 1905 90 30 , 1905 90 45 , 1905 90 55 , 1905 90 60 , ex 1905 90 90 ;

Хляб, кексове, бисквити, гофрети и вафли, сухари, препечен хляб и подобни препечени продукти; съдържащи по-малко от 20 % преработени млечни и яйчни продукти и обработени, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква а) от настоящото решение.

1905 90 включва само сухи и трошливи продукти.

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00

ex 1604

Маслини, пълнени с по-малко от 20 % риба

Маслини, пълнени с повече от 20 % риба

ex 2104 10 и ex 2104 20

Пакетирани заготовки за супи и овкусители, предназначени за крайния потребител, съдържащи по-малко от 50 % рибни масла, прахове или екстракти от риби и се третират, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква а) от настоящото решение.

ex 2106 10 , ex 2106 90

Хранителни добавки, пакетирани за крайния потребител, съдържащи малки количества (общо по-малко от 20 %) преработени продукти от животински произход (включително глюкозамини, хондроитин и/или хитозан), различни от продукти от месо.“


(*)  Регламент (ЕО) № 1125/2006 на Комисията от 21 юли 2006 г. за класиране на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 3).“

(**)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 443/2013 на Комисията от 7 май 2013 г. относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 130, 15.5.2013 г., стр. 17).“

(***)  Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).

(****)  Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro (ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1).“


Top