EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1739

Регламент (ЕС) 2015/1739 на Комисията от 28 септември 2015 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на употребата на железен тартарат като антислепващ агент в солта и нейните заместители (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 253, 30.9.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1739/oj

30.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1739 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2015 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на употребата на железен тартарат като антислепващ агент в солта и нейните заместители

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 и член 14 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) се определят спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(3)

Този списък може да се актуализира в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(4)

На 18 януари 2012 г. бе подадено заявление за разрешаване на употребата на железен тартарат като антислепващ агент в солта и нейните заместители. На държавите членки бе предоставен достъп до заявлението в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(5)

Европейският орган за безопасност на храните направи оценка на безопасността на желeзния тартарат, който е комплексно съединение на натриев тартарат и железен(III) хлорид, като добавка в храните и в становището (4) си от 9 декември 2014 г. стигна до заключението, че като се вземат предвид токсикологичните данни и консервативните допускания, включени в оценката на експозицията, употребата му като антислепващ агент в солта и нейните заместители не поражда опасения във връзка с безопасността при предлаганото ниво на употреба.

(6)

Добавянето на антислепващ агент в солта и нейните заместители се счита за необходимо, за да се подобри течливостта и да се избегне образуването на втвърдени агломерати при излагане на влага и при съхранение. Железният тартарат може да се използва като алтернатива на други понастоящем разрешени добавки, като фероцианиди (E 535—538) и силициев диоксид — силикати (E 551—553). Поради това е целесъобразно да се разреши употребата на железния тартарат като антислепващ агент в солта и нейните заместители и за Е-номер на тази добавка да се определи E 534.

(7)

Спецификациите на железния тартарат (Е 534) следва да се включат в Регламент (ЕС) № 231/2012 при включването на добавката за първи път в списъка на Съюза на добавките в храните, съдържащ се в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 1333/2008 и Регламент (ЕС) № 231/2012 следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(1):3980.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

1)

В част Б, точка 3 „Добавки, различни от оцветители и подсладители“ след вписването за добавката в храни Е 530 се добавя следното ново вписване:

„E 534

Железен тартарат“

2)

Част Д се изменя, както следва:

а)

в категория 12.1.1 „Сол“:

i)

след вписването за добавката в храни Е 530 се добавя следното ново вписване:

 

„E 534

Железен тартарат

110

(92)“

 

ii)

добавя се следната бележка под линия:

 

 

„(92): Изразено в сухо вещество“

б)

в категория 12.1.2 „Заместители на солта“:

i)

след вписването за добавката в храни Е 338—452 се добавя следното ново вписване:

 

„E 534

Железен тартарат

110

(92)“

 

ii)

добавя се следната бележка под линия:

 

 

„(92): Изразено в сухо вещество“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 след вписването за добавката в храни E 530 се добавя следното ново вписване:

„E 534 ЖЕЛЕЗЕН ТАРТАРАТ

Синоними

Железен мезо-тартарат; комплексно съединение на натриев тартарат и железен(III) хлорид

Определение

Железен тартарат се получава чрез изомеризация на L-тартарат до равновесна смес от D-, L- и мезо-тартарат, след което се добавя железен(III) хлорид.

CAS номер

1280193-05-9

Химично наименование

Комплексно съединение на желязо(III) и D(+)-, L(-)- и мезо-2,3-дихидроксибутандиови киселини

Химична формула

Fe(OH)2 C4H4O6Na

Молекулна маса

261,93

Съдържание на основно вещество

мезо-тартарат

> 28 %, изразено като анион на суха база

D(-)- и L(+)-тартарат

> 10 %, изразено като анион на суха база

Желязо(III)

> 8 %, изразено като анион на суха база

Описание

Тъмнозелен воден разтвор, обикновено състоящ се тегловно от около 35 % комплексни съединения

Идентификация

Високоразтворим във вода

 

Положителни тестове за откриване на тартарат и желязо

 

pH на 35 % воден разтвор на комплексни съединения между 3,5 и 3,9

Чистота

Хлорид

Не повече от 25 %

Натрий

Не повече от 23 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Оксалат

Не повече от 1,5 %, изразено като оксалат на суха база“


Top