EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0830

Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Текст от значение за ЕИП)

C/2015/3522

OJ L 132, 29.5.2015, p. 8–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/830/oj

29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/830 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 са установени изисквания за съставяне на информационни листове за безопасност, използвано за предоставяне на информация за химични вещества и смеси в Европейския съюз.

(2)

В Глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали (GHS), разработена в рамките на структурите на ООН, са установени международно хармонизирани критерии за класифицирането и етикетирането на химикали, както и правила за информационните листове за безопасност.

(3)

Изискванията за информационните листове за безопасност от приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъдат адаптирани в съответствие с петата редакция на правилата на GHS за информационните листове за безопасност.

(4)

На 1 юни 2015 г. ще влязат в сила едновременно две противоречащи си изменения на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006: едното е въведено с член 59, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2), а другото — с Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията (3). С цел да се избегнат обърквания относно версията на приложение II, която следва да се прилага, посоченото приложение със съответните изменения в него следва да бъде заменено с ново приложение II.

(5)

Въвеждането на изискване към стопанските субекти, които вече са съставили информационни листове за безопасност, да ги актуализират незабавно в съответствие с измененото приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006, ще наложи несъразмерна тежест върху тях. Съответно следва да се позволи на операторите да продължат да използват за определен период от време информационните листове за безопасност, предоставени на някои получатели преди 1 юни 2015 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006, изменено с член 59, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 и с Регламент (ЕС) № 453/2010, се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Без да се засягат разпоредбите на член 31, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, информационните листове за безопасност, предоставени на някои получатели преди 1 юни 2015 г., могат да продължат да се използват и не е необходимо да бъдат в съответствие с приложението към настоящия регламент до 31 май 2017 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юни 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията от 20 май 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ L 133, 31.5.2010 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЧАСТ A

0.1.   Въведение

0.1.1.   В настоящото приложение са изложени изискванията, които доставчикът изпълнява при съставянето на информационен лист за безопасност, предвиден за вещество или смес в съответствие с член 31.

0.1.2.   Информацията, предоставена в информационния лист за безопасност, e в съответствие с информацията в доклада за безопасност на химичното вещество, когато такъв се изисква. Когато е попълнен доклад за безопасност на химичното вещество, съответният(те) сценарий(и) на експозиция се включва(т) в приложение към информационния лист за безопасност.

0.2.   Общи изисквания за съставянето на информационен лист за безопасност

0.2.1.   Информационният лист за безопасност позволява на потребителите да предприемат необходимите мерки, свързани с опазването на здравето на човека и безопасността на работното място, и с опазването на околната среда. Съставителят на информационния лист за безопасност взема предвид, че информационният лист за безопасност трябва да информира потребителите за опасностите от дадено вещество или смес и да предоставя информация за безопасното съхраняване, работата и обезвреждането на веществото или сместа.

0.2.2.   Информацията, предоставена с информационния лист за безопасност, отговаря на изискванията, установени в Директива 98/24/ЕО. По-специално, информационният лист за безопасност позволява на работодателите да определят дали на работното място са налице някои опасни химични агенти и да оценят всеки риск за здравето и безопасността на работниците, произтичащ от тяхната употреба.

0.2.3.   Информацията в информационния лист за безопасност е представена ясно и кратко. Информационният лист за безопасност се изготвя от компетентно лице, което взема предвид специфичните нужди и познания на потребителите, доколкото са известни. Доставчиците на вещества и смеси гарантират, че компетентните лица са получили подходящо обучение, включително опреснително обучение.

0.2.4.   Езикът, използван в информационния лист за безопасност, е прост, ясен и точен, като се избягва употребата на професионален жаргон, акроними и съкращения. Не се използват нито изрази като „може да представлява опасност“, „не оказва последици върху здравето“, „безопасен при повечето условия на употреба“, „безвреден“, нито каквито и да било други изрази, които указват, че веществото или сместа не са опасни, нито каквито и да било други изрази, които не съответстват на класификацията на съответното вещество или смес.

0.2.5.   Датата на съставяне на информационния лист за безопасност се посочва на първата страница. Когато са внесени промени в информационния лист за безопасност и на получателите е предоставен нов редактиран текст, в раздел 16 от информационния лист за безопасност вниманието на получателите се насочва към промените, освен ако те не са указани на друго място. На първата страница на редактираните информационни листове за безопасност се указват датата на съставяне, посочена като „Преработено издание: (дата)“, номерът на редакцията, номерът на преработеното издание, датата на влизане в сила или друго указание за това кой текст е заменен.

0.3.   Формат на информационния лист за безопасност

0.3.1.   Информационният лист за безопасност не е документ с точно определена дължина. Дължината на информационния лист за безопасност е съизмерима с опасността, която представлява веществото или сместа, и информацията, която е налице.

0.3.2.   Всички страници в информационния лист за безопасност, включително приложенията, се номерират и носят означение или за дължината на информационния лист за безопасност (като например „страница 1 от 3“), или означение за това дали е налице следваща страница (като например „Продължава на следващата страница“, или „Край на информационния лист за безопасност“).

0.4.   Съдържание на информационния лист за безопасност

Когато информацията, която се изисква съгласно настоящото приложение, е приложима и е налице, тя се включва в информационния лист за безопасност в съответните подраздели, посочени в част Б. Информационният лист за безопасност не може да съдържа непопълнени подраздели.

0.5.   Други изисквания за информация

В някои случаи, с оглед на широкия обхват на свойствата на веществата и смесите, може да е необходимо в съответните подраздели да се включи допълнителна налична информация, която е от значение.

Изисква се допълнителна информация за безопасността и за околната среда, за да се отговори на потребностите на моряците и на другите работници в сектора на превоза на опасни стоки в наливно състояние в кораби за превоз на наливни товари или в танкери, плаващи по море или по вътрешни водни пътища, за които се прилагат разпоредбите на Международната морска организация или национални разпоредби. В подраздел 14.7. се препоръчва включването на основна информация за класификацията, когато такива товари се превозват в наливно състояние в съответствие с анекс II към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с отнасящия се до нея Протокол от 1978 г., (MARPOL) (1) и Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби за превоз на опасни химикали в наливно състояние (Международен кодекс за химикалите в наливно състояние) (Кодекс IВС) (2). Освен това се изисква преди натоварване корабите, превозващи нефт или нефтени горива съгласно определенията в анекс I към MARPOL, в наливно състояние, или танкери, които превозват нефтени горива, да получат „информационен лист за безопасност на материала“ в съответствие с резолюцията на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация „Препоръки за информационните листове за безопасност на материала за нефтени товари и нефтени горива от анекс I към MARPOL“ (MSC.286(86)). Поради това, с цел наличие на един хармонизиран информационен лист за безопасност за морски и други цели, допълнителните разпоредби на резолюция MSC.286(86) могат да бъдат включени в информационните листове за безопасност, когато е целесъобразно, за превоз по море на товари от анекс I към MARPOL и на корабни горива.

0.6.   Единици

Използват се мерните единици, определени в Директива 80/181/ЕИО на Съвета (3).

0.7.   Специални случаи

Информационни листове за безопасност се изискват и за специалните случаи, изброени в параграф 1.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008, за които са налице дерогации от изискванията за етикетиране.

1.    РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

В този раздел от информационния лист за безопасност се урежда начинът, по който се идентифицира веществото или сместа, както и начинът, по който в информационния лист за безопасност се предоставят данни за идентифицираните употреби, които са от значение, името на доставчика на веществото или сместа и данните за връзка с доставчика на веществото или сместа, включително данни за връзка при спешни случаи.

1.1.   Идентификатор на продукта

Идентификаторът на продукта се посочва в съответствие с член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 за вещество и член 18, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 за смес и се посочва на етикета на официалния(ите) език(ци) на държавата(ите) членка(ки), в която(ито) веществото или сместа е пуснато(а) на пазара, освен ако съответната(ите) държава(и) членка(и) не предвиди(ят) друго.

За вещества, подлежащи на регистрация, идентификаторът на продукта съответства на предоставения при регистрацията, като се посочва и издаденият регистрационен номер в съответствие с разпоредбите на член 20, параграф 3 от настоящия регламент.

Без да се засягат установените в член 39 от настоящия регламент задължения на потребителите надолу по веригата, частта от регистрационния номер, която се отнася за отделния регистрант при съвместно заявление, може да не бъде посочвана от доставчик, който е дистрибутор или потребител надолу по веригата, при условие че:

а)

този доставчик поеме отговорността при поискване да предостави пълния регистрационен номер за целите на прилагането, или, ако не разполага с пълния регистрационен номер, да препрати искането до своя доставчик съгласно буква б); и че

б)

този доставчик предостави на органа в държавата членка, който отговаря за прилагането („прилагащият орган“), пълния регистрационен номер в срок от 7 дни при поискване, получено или пряко от прилагащия орган, или препратено от неговия получател, или, ако не разполага с пълния регистрационен номер, този доставчик препраща искането до своя доставчик в срок от 7 дни при поискване и същевременно уведомява за това прилагащия орган.

Може да се предостави един информационен лист за безопасност за повече от едно вещество или смес, когато информацията в този информационен лист за безопасност отговаря на изискванията в настоящото приложение за всяко от тези вещества или смеси.

Други начини на идентификация

Могат да се посочат други наименования или синоними, които се означават върху етикета на веществото или сместа или под които то е общоизвестно, като алтернативни наименования, номера, кодове на продуктите в рамките на дружеството или други единствени по естеството си идентификатори.

1.2.   Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Указват се поне идентифицираните употреби, които са от значение за получателя(ите) на веществото или сместа. За тази цел се прави кратко описание за предназначението на веществото или сместа, като например „забавящ горенето“, „антиоксидант“.

Когато е приложимо, се посочват употребите, които доставчикът не препоръчва, и причините, поради които не ги препоръчва. Не е необходимо изброяването да е изчерпателно.

Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество, информацията в този подраздел от информационния лист за безопасност е в съответствие с идентифицираните в доклада за безопасност на химичното вещество употреби и със сценариите на експозиция от доклада за безопасност на химичното вещество, включени в приложението към информационния лист за безопасност.

1.3.   Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Посочва се доставчикът, независимо дали е производител, вносител, изключителен представител, потребител надолу по веригата или дистрибутор. Посочват се пълният адрес и телефонният номер на доставчика, както и адрес на електронна поща на компетентно лице, което отговаря за информационния лист за безопасност.

Наред с това, ако доставчикът не се намира в държавата членка, в която веществото или сместа се пуска на пазара, и той е определил отговорно лице в тази държава членка, посочват се пълният адрес и телефонният номер на това отговорно лице.

За регистранти информацията е в съответствие с информацията за идентичността на производителя или вносителя, предоставена при регистрацията.

Когато е посочен изключителен представител, могат да бъдат предоставени също данни на производителя или създателя на формулата извън Съюза.

1.4.   Телефонен номер при спешни случаи

Посочват се данни на информационни служби при спешни случаи. Ако съществува официален консултативен орган в държавата членка, в която веществото или сместа се пускат на пазара (възможно е това да бъде посоченият в член 45 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 орган, който отговаря за получаването на информация по здравни въпроси), се посочва неговият телефонен номер и това е достатъчно. Ако достъпът до тези служби е ограничен поради някакви причини, като например работно време, или ако са налице ограничения относно специфичен вид на предоставяната информация, това се посочва ясно.

2.    РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

В този раздел от информационния лист за безопасност се описват опасностите от веществото или сместа и подходящата предупредителна информация във връзка с тези опасности.

2.1.   Класифициране на веществото или сместа

Посочва се класификацията на веществото или сместа, която следва от прилагането на критериите за класифициране в Регламент (ЕО) № 1272/2008. Когато доставчикът е нотифицирал за информация относно веществото в списъка за класифициране и етикетиране в съответствие с член 40 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, класификацията, отбелязана в информационния лист за безопасност, е същата като предоставената в посочената нотификация.

Ако сместа не отговаря на критериите за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, това ясно се посочва.

Информация относно веществата в сместа се съдържа в подраздел 3.2.

Ако класификацията, включително предупрежденията за опасност, не са изцяло изписани, се прави позоваване на раздел 16, в който се предоставя пълният текст на всяка класификация, в това число всяко предупреждение за опасност.

В съответствие с раздели от 9 до 12 от информационния лист за безопасност се посочват най-съществените неблагоприятни физични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда по начин, който позволява на лица, които не са специалисти, да установят опасностите от веществото или сместа.

2.2.   Елементи на етикета

Въз основа на класификацията, върху етикета се посочват най-малко следните елементи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008: пиктограма(и) за опасност, сигнална(и) дума(и), предупреждение(я) за опасност и препоръка(и) за безопасност. Графично изображение в черно и бяло на цялата пиктограма за опасност или графично изображение само на символа могат да заменят цветната пиктограма, предвидена в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Посочват се елементите на етикета, които се прилагат в съответствие с член 25 и член 32, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1272/2008.

2.3.   Други опасности

Предоставя се информация дали веществото или сместа отговаря на критериите за PBT или vPvB в съответствие с приложение XIII.

Предоставя се информация за други опасности, които не влияят върху класификацията, но които могат да допринесат за общата опасност от веществото или сместа, като възникването на замърсители на въздуха при втвърдяване или обработка, запрашеност, експлозивни свойства, които не отговарят на критериите за класифициране от част 2, раздел 2.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008, опасност от експлозия на запалим прах, кръстосана сенсибилизация, задушаване, замръзване, силен мирис или вкус, или въздействия върху околната среда като опасности за организми, обитаващи почвата, или потенциал за фотохимично образуване на озон. При опасност от експлозия на запалим прах е целесъобразно да се посочи предупреждението „При разпръсване може да образува експлозивна прахово-въздушна смес“.

3.    РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

В този раздел от информационния лист за безопасност се описва химичната идентичност на съставката(ите) на веществото или сместа, включително примесите и стабилизиращите добавки, така както е посочено по-долу. Посочва се подходяща налична информация относно химията на повърхностите.

3.1.   Вещества

Посочва се химичната идентичност на основната съставка на веществото като се посочи поне идентификаторът на продукта или един от другите начини на идентификация, посочени в подраздел 1.1.

Химичната идентичност на всеки примес, стабилизираща добавка или отделна съставка, различна от основната, които сами по себе си са класифицирани и които допринасят за класификацията на веществото, се посочва, както следва:

а)

идентификаторът на продукта съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008;

б)

ако не е налице идентификатор на продукта, едно от другите наименования (обичайно наименование, търговско наименование, съкращение) или идентификационните номера.

Доставчиците на вещества могат да изберат освен това да изброят всички съставки, включително тези, които не са класифицирани.

Този раздел може да бъде използван, за да се предостави информация за вещества, включващи повече съставки.

3.2.   Смеси

Посочват се идентификаторът на продукта, концентрацията или границите на концентрация и класификациите поне за веществата, посочени в точка 3.2.1 или 3.2.2. Доставчици на смеси могат да изберат освен това да изброят всички вещества в смесите, включително веществата, които не отговарят на критериите за класифициране. Тази информация позволява на получателя лесно да установи опасностите от веществата в сместа. Опасностите от самата смес се изброяват в раздел 2.

Концентрациите на веществата в дадена смес се описват по един от следните начини:

а)

точни процентни изражения на масови или обемни концентрации в низходящ ред, когато това е технически възможно;

б)

интервали на процентни изражения на масови или обемни концентрации в низходящ ред, когато това е технически възможно.

Когато се използва интервал на процентно изражение на концентрацията, опасностите за здравето на човека и околната среда описват ефектите от най-високата концентрация на всяка съставка.

Ако има информация за ефектите от сместа като цяло, тя се включва в раздел 2.

Когато е разрешено използването на алтернативно химично наименование в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, може да се използва това наименование.

3.2.1.   За смес, която отговаря на критериите за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, се посочват следните вещества заедно с тяхната концентрация или границите на концентрация в сместа:

а)

вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда, по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008, ако тези вещества са налице в концентрации, равни или по-високи от най-ниската от някоя от следните:

iа)

общите гранични стойности, посочени в таблица 1.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008;

iб)

общите пределни концентрации, посочени в части 3—5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008, като се вземат предвид концентрациите, посочени в забележките към някои таблици в част 3 във връзка със задължението за предоставяне на информационен лист за безопасност за сместа при поискване, и за опасност при вдишване (раздел 3.10 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008) ≥ 10 %;

Списък на класовете и категориите на опасност и пределните концентрации, при които веществото следва да се посочи в подраздел 3.2 като вещество в смес

1.1.

Клас на опасност и категория на опасност

Пределна концентрация

(%)

Остра токсичност, категория 1, 2 и 3

≥ 0,1

Остра токсичност, категория 4

≥ 1

Корозивност/дразнене на кожата, категория 1, подкатегории 1A, 1B, 1C и категория 2

≥ 1

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория 1 и 2

≥ 1

Сенсибилизация на дихателните пътища/кожата

≥ 0,1

Мутагенност за зародишни клетки, категория на опасност 1A и 1B

≥ 0,1

Мутагенност за зародишните клетки, категория 2

≥ 1

Канцерогенност, категория 1А, 1B и 2

≥ 0,1

Токсичност за репродукцията, категория 1А, 1B, 2 и въздействие върху или посредством кърменето

≥ 0,1

Специфична токсичност за определени органи (СТОО) — еднократна експозиция, категория 1 и 2

≥ 1

Специфична токсичност за определени органи (СТОО) — повтаряща се експозиция, категория 1 и 2

≥ 1

Опасност при вдишване

≥ 10

Опасно за водната среда — остра, категория 1

≥ 0,1

Опасно за водната среда — хронична, категория 1

≥ 0,1

Опасно за водната среда — хронична, категории 2, 3 и 4

≥ 1

Опасно за озоновия слой

≥ 0,1

ii)

специфичните пределни концентрации, посочени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008;

iii)

ако е определен М-коефициент в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, общата гранична стойност в таблица 1.1 от приложение I към посочения регламент, актуализирана посредством формулата, посочена в раздел 4.1 от приложение I към посочения регламент;

iv)

специфичната пределна концентрация, посочена в списъка за класифициране и етикетиране, създаден съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008;

v)

пределните концентрации, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1272/2008;

vi)

ако е определен М-коефициент в списъка за класифициране и етикетиране, създаден съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, общата гранична стойност в таблица 1.1 от приложение I към посочения регламент, актуализирана посредством формулата, посочена в раздел 4.1 от приложение I към посочения регламент.

б)

вещества, за които са определени норми за експозиция в работна среда на равнището на Съюза, които не са включени вече в буква а);

в)

вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични или много устойчиви и силно биоакумулиращи според критериите, определени в приложение XIII, или вещества, които са включени в списък, съставен съгласно член 59, параграф 1, на основания, различни от посочените в буква а) опасности, ако концентрацията на отделно вещество е равна на или е по-голяма от 0,1 %.

3.2.2.   За смес, която не отговаря на критериите за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, се посочват вещества, които са налице в индивидуална концентрация, равна или по-голяма от следните концентрации, наред с тяхната концентрация или граници на концентрация:

а)

1 тегловен процент за негазообразни смеси и 0,2 обемни процента за газообразни смеси за:

i)

вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008; или

ii)

вещества, за които са определени норми за експозиция на работното място на равнището на Съюза;

б)

0,1 тегловен процент за вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични или много устойчиви и силно биоакумулиращи според критериите, определени в приложение XIII, или вещества, които са включени в списъка, съставен в съответствие с член 59, параграф 1, на основания, различни от посочените в буква а) опасности.

3.2.3.   По отношение на изброените в подраздел 3.2 вещества се посочва класификацията на веществото в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, включително класът(овете) на опасност и кодът(овете) на категориите опасност, посочени в таблица 1.1 от приложение VI към посочения регламент, както и предупрежденията за опасност, определени в съответствие с предизвиканата от тях физическа опасност, опасност за здравето на човека и околната среда. Не е необходимо предупрежденията за опасност да се изписват изцяло в този раздел, достатъчно е да се посочат техните кодове. Когато не са изцяло изписани, се прави позоваване на раздел 16, в който се съдържа пълният текст на всяко съответно предупреждение за опасност. Ако веществото не отговаря на критериите за класифициране, се описва причината за посочването на веществото в подраздел 3.2., като например „некласифицирано vPvB вещество“ или „вещество с норма за експозиция на работното място в рамките на Съюза“.

3.2.4.   За посочените в подраздел 3.2 вещества се отбелязват наименованието и определеният по реда на член 20, параграф 3 от настоящия регламент номер на регистрация, ако такъв е налице.

Без да се засягат задълженията на потребителите надолу по веригата, уредени в член 39 от настоящия регламент, частта от регистрационния номер, която се отнася за отделния регистрант при съвместно подаване, може да не бъде посочвана от доставчика на сместа, при условие че:

а)

този доставчик поеме отговорността при поискване да предостави пълния регистрационен номер за целите на прилагането, или, ако не разполага с пълния регистрационен номер, да препрати искането до своя доставчик съгласно буква б); и че

б)

този доставчик предостави на органа в държавата членка, който отговаря за прилагането (наричан по-нататък „прилагащ орган“), пълния регистрационен номер в срок от 7 дни при поискване, получено или пряко от прилагащия орган, или препратено от неговия получател, или, ако не разполага с пълния регистрационен номер, този доставчик препраща искането до своя доставчик в срок от 7 дни при поискване и същевременно уведомява за това прилагащия орган.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 се посочва ЕО номерът, ако такъв е налице. Може да се посочат CAS номерът и наименованието според IUPAC, ако са налице.

За вещества, посочени в настоящия подраздел с алтернативно химично наименование в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, регистрационният номер, ЕО номерът и други точни химически идентификатори не са необходими.

4.    РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

В този раздел на информационния лист за безопасност се описват първоначалните грижи по начин, разбираем за оказващо помощ лице, непреминало специално обучение, така че то да може да положи необходимите грижи, без да използва сложно оборудване и без да е налице голям избор от лекарства. Ако са необходими медицински грижи, това се посочва в инструкциите, включително тяхната степен на спешност.

4.1.   Описание на мерките за първа помощ

4.1.1.   Инструкциите за първа помощ се предоставят в зависимост от съответните пътища на експозиция. Използват се подразделения, за да се посочи процедурата за всеки от тези пътища, като вдишване, контакт с кожата или очите и поглъщане.

4.1.2.   Предоставя се съвет дали:

а)

са необходими неотложни медицински грижи и дали могат да се очакват ефекти, настъпващи след известен период от време след експозицията;

б)

се препоръчва преместването на експонираното лице от района на чист въздух;

в)

се препоръчва свалянето и манипулирането на облеклото и обувките на лицето; и дали

г)

се препоръчват лични предпазни средства за лицата, оказващи първа помощ.

4.2.   Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предоставя се кратка обобщена информация относно най-съществените остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти от експозицията.

4.3.   Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Когато е целесъобразно се посочва информация относно клиничните изпитвания и медицинското наблюдение по отношение на настъпващи след известен период от време ефекти, специфични данни относно антидоти (когато те са известни) и противопоказания.

За някои вещества или смеси може да е от значение да се подчертае необходимостта от осигуряване на специални средства за оказване на специфична и неотложна първа помощ на работното място.

5.    РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

Този раздел от информационния лист за безопасност описва изискванията за гасене на пожар, причинен от веществото или сместа, или възникнал в близост до тях.

5.1.   Пожарогасителни средства

 

Подходящи пожарогасителни средства:

Предоставя се информация относно подходящите пожарогасителни средства.

 

Неподходящи пожарогасителни средства:

Предоставят се указания дали някое от пожарогасителните средства е неподходящо в определена ситуация, в която е налице веществото или сместа (напр. да се избягват средства под високо налягане, които биха могли да доведат до образуването на прахово-въздушна смес, която може да е експлозивна).

5.2.   Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Предоставя се информация относно опасностите, които могат да възникнат от веществото или сместа, като опасни продукти на изгаряне, които се образуват при горенето на веществото или сместа, като например „при горене може да се отделят отровни изпарения от въглероден моноксид“ или „при изгаряне се отделят серни и азотни оксиди“.

5.3.   Съвети за пожарникарите

Предоставят се съвети относно предпазните действия, които следва да се предприемат при гасенето на пожара като „охлаждайте контейнерите под водна струя“ и специалните предпазни средства за пожарникари като ботуши, гащеризони, ръкавици, предпазни средства за очите и лицето и дихателни апарати.

6.    РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

В този раздел от информационния лист за безопасност се препоръчват ответни мерки при разливи, течове или изпускане, с оглед предотвратяването или намаляването на неблагоприятните ефекти за хората, имуществото и околната среда. При това се прави разграничение между ответните мерки при големи и малки разливи, когато обемът на разлива оказва значително въздействие върху опасността. Ако от процедурите по ограничаване и възстановяване е видно, че са необходими различни практики, те се посочват в информационния лист за безопасност.

6.1.   Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1.   За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Предоставя се съвет в случай на аварийни разливи и изпускане на веществото или сместа, като например:

а)

носене на подходящи предпазни средства (включително личните предпазни средства, посочени в раздел 8 от информационния лист за безопасност), за да се предотврати замърсяването на кожата, очите и личното облекло;

б)

отстраняване на източници на запалване, осигуряване на достатъчна вентилация, контрол на праха; и

в)

процедури при спешни случаи като необходимостта от евакуация от опасната среда или консултация с експерт.

6.1.2.   За лицата, отговорни за спешни случаи

Предоставя се съвет относно подходящата тъкан за личното защитно облекло (като например „подходящ: бутилен“, „неподходящ: PVC“).

6.2.   Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предоставя се съвет относно предпазните мерки за опазване на околната среда, които следва да се предприемат във връзка с аварийни разливи и изпускане на веществото или сместа като предпазване от замърсяване на отточни канализации, повърхностни и подпочвени води.

6.3.   Методи и материали за ограничаване и почистване

6.3.1.   Предоставя се подходящ съвет относно начините, по които да се ограничи разливът. Подходящите техники за ограничаване могат да обхващат следното:

а)

изграждане на защитни насипи, покриване на отточни канализации;

б)

процедури по каптиране.

6.3.2.   Предоставя се подходящ съвет относно начините, по които да се почисти разливът. Подходящите техники за почистване могат да обхващат следното:

а)

техники за неутрализиране;

б)

техники за обезвреждане;

в)

адсорбиращи материали;

г)

техники за почистване;

д)

техники за вакуумно почистване;

е)

необходимо оборудване за ограничаване/почистване (включително, когато е целесъобразно, използването на инструменти и оборудване, които не предизвикват искри).

6.3.3.   Предоставя се всякаква друга информация относно разливи и изпускания, включително съвет относно неподходящи техники за ограничаване или почистване, например посредством указания от вида на „да не се използва …“

6.4.   Позоваване на други раздели

Прави се позоваване на раздели 8 и 13, ако това е целесъобразно.

7.    РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Този раздел от информационния лист за безопасност предоставя съвети относно безопасни начини на работа. В него се подчертават предпазните мерки, които са целесъобразни по отношение на идентифицираните употреби, посочени в подраздел 1.2 и по отношение на единствените по рода си свойства на веществото или сместа.

Информацията в този раздел от информационния лист за безопасност е свързана с опазването на здравето на човека, безопасността и околната среда. Това подпомага работодателя при създаването на подходящи работни процедури и организационни мерки в съответствие с член 5 от Директива 98/24/ЕО и член 5 от Директива 2004/37/ЕО.

Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество, информацията в този раздел от информационния лист за безопасност е в съответствие с информацията, предоставена относно идентифицираните в доклада за безопасност на химичното вещество употреби и съответните сценарии на експозиция, от които е виден контролът на риска, от доклада за безопасност на химичното вещество, изложен в приложението към информационния лист за безопасност.

Освен предоставената в този раздел информация в раздел 8 също е налице информация, която е от значение.

7.1.   Предпазни мерки за безопасна работа

7.1.1.   Посочват се препоръки, които:

а)

позволяват безопасната работа с веществото или сместа, като ограничаване и противопожарни мерки, както и мерки за предотвратяване на образуването на аерозоли и прах;

б)

предотвратяват работата с несъвместими вещества или смеси;

в)

обръщат внимание на операции и условия, водещи до появата на нови рискове чрез промяна на свойствата на веществото или сместа, и на подходящи мерки за противодействие; и

г)

ограничават изпускането на веществото или сместа в околната среда, като предотвратяването на разливи или предпазването от замърсяване на отточни канализации.

7.1.2.   Предоставят се съвети относно общата хигиена на труда, като например:

а)

да не се поемат храна и напитки и да не се пуши в работните пространства;

б)

да се измиват ръцете след употреба; и

в)

да се отстранят замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене.

7.2.   Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Предоставените съвети са в съответствие с физичните и химичните свойства, описани в раздел 9 от информационния лист за безопасност. Ако е целесъобразно, се предоставя съвет относно специфични изисквания за съхраняване, в това число:

а)

как да се управляват рисковете, свързани със:

i)

експлозивна атмосфера;

ii)

корозивни условия;

iii)

опасности от запалване;

iv)

несъвместими вещества или смеси;

v)

условия на изпарение; и

vi)

потенциални източници на запалване (включително електрическо оборудване);

б)

как да се контролират ефектите от:

i)

атмосферните условия;

ii)

налягането на средата;

iii)

температурата;

iv)

слънчевата светлина;

v)

влажността; и

vi)

вибрациите;

в)

как да се запази целостта на веществото или сместа посредством използването на:

i)

стабилизатори; и

ii)

антиоксиданти.

г)

други съвети, включително:

i)

изисквания за вентилация;

ii)

специфично проектиране на помещения за съхранение или на съдове (включително предпазни стени и вентилация);

iii)

граничните количества, които могат да се складират (ако е от значение); и

iv)

съвместимостта на опаковките.

7.3.   Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръките по отношение на вещества и смеси, предназначени за специфична(и) крайна(и) употреба(и), се отнасят до идентифицираната(ите) употреба(и), посочени в подраздел 1.2, и са подробни и изпълними. Може да се направи позоваване на сценарий на експозиция, ако такъв е приложен, или да се представи информацията, изисквана в подраздели 7.1 и 7.2. Ако участник във веригата за доставка е извършил оценка за безопасност по отношение на сместа, е достатъчно информационният лист за безопасност и сценариите на експозиция да са в съответствие с доклада за безопасност на химичната смес, а не с докладите за безопасност за всяко вещество в сместа. Ако са налице специфични указания за дадено производство или сектор, те може да се посочат подробно (включително източник и дата на издаване).

8.    РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Този раздел от информационния лист за безопасност описва приложимите гранични стойности на професионална експозиция и необходимите мерки за управление на риска.

Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество, информацията в този раздел от информационния лист за безопасност е в съответствие с информацията, предоставена относно идентифицираните в доклада за безопасност на химичното вещество употреби и съответните сценарии на експозиция, от които е виден контролът на риска, от доклада за безопасност на химичното вещество, изложен в приложението към информационния лист за безопасност.

8.1.   Параметри на контрол

8.1.1.   Когато са налице, за веществото или за всяко едно от веществата в сместа, се изброяват следните национални гранични стойности, включително правното основание за всяка една от тях, приложими понастоящем в държавата членка, в която се предоставя информационният лист за безопасност. При изброяването на гранични стойности на професионална експозиция се използва химичната идентичност, както е определена в раздел 3.

8.1.1.1.

националните гранични стойности на професионална експозиция, които съответстват на граничните стойности на професионална експозиция в Съюза съгласно Директива 98/24/ЕО, включително всякакви допълнителни записи съгласно член 2, параграф 3 от Решение 2014/113/ЕС на Комисията (4);

8.1.1.2.

националните гранични стойности на професионална експозиция, които съответстват на граничните стойности в Съюза съгласно Директива 2004/37/ЕО, включително всякакви допълнителни записи съгласно член 2, параграф 3 от Решение 2014/113/ЕС на Комисията;

8.1.1.3.

всякакви други национални гранични стойности на професионална експозиция;

8.1.1.4.

националните биологични гранични стойности, които съответстват на биологичните гранични стойности в Съюза съгласно Директива 98/24/ЕО, включително всякакви допълнителни записи съгласно член 2, параграф 3 от Решение 2014/113/ЕС на Комисията;

8.1.1.5.

всякакви други национални биологични гранични стойности.

8.1.2.   Предоставя се информация за препоръчителни понастоящем процедури за наблюдение поне за най-значимите вещества.

8.1.3.   Когато при използването на веществото или сместа по предназначение се образуват замърсители на въздуха, се изброяват и приложимите за тях гранични стойности на професионална експозиция и/или биологични гранични стойности.

8.1.4.   Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество или е налице посоченото в раздел 1.4 от приложение I DNEL, или посочената в раздел 3.3 от приложение I PNEC, съответните DNEL и PNEC за веществото се посочват за сценариите на експозиция от доклада за безопасност на химичното вещество, представени в приложението към информационния лист за безопасност.

8.1.5.   Когато се използва подход на регулиране чрез обхвати („control banding“) за вземане на решение относно мерки за управление на риска във връзка със специфични употреби, трябва да се предоставят достатъчно подробни данни, за да се предостави възможност за ефективно управление на риска. Ясно се посочват контекстът и границите на конкретната препоръка за регулиране чрез обхвати.

8.2.   Контрол на експозицията

Предоставя се изискваната в този подраздел информация, освен ако тя не се съдържа в приложен към информационния лист за безопасност сценарий на експозицията.

Когато доставчикът се е отказал от провеждането на изпитване по раздел 3 от приложение XI, той посочва специфичните условия на употреба, с които се обосновава този отказ.

Когато веществото е регистрирано като изолиран междинен продукт от реакция (на място или пренесен), доставчикът посочва, че информационният лист за безопасност е в съответствие със специфичните условия, на които се основава обосновката на регистрацията в съответствие с членове 17 или 18.

8.2.1.   Подходящ инженерен контрол

Описанието на подходящите мерки за контрол на експозицията се отнася до посочената(ите) в подраздел 1.2 идентифицирана(и) употреба(и) на веществото или сместа. Тази информация е достатъчна, за да даде възможност на работодателя, когато е целесъобразно, да извърши оценка на породения от наличието на веществото или сместа риск за здравето и безопасността на работниците съгласно членове 4—6 от Директива 98/24/ЕО и членове 3—5 от Директива 2004/37/ЕО.

Тази информация допълва предоставената по раздел 7.

8.2.2.   Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства

8.2.2.1.   Информацията относно използването на лични предпазни средства е в съответствие с добрите практики по хигиена на труда и е свързана с други мерки за контрол, включително инженерен контрол, вентилация и изолация. Когато е целесъобразно, се прави препращане към раздел 5 по отношение на специалните съвети за личните предпазни средства при пожар/химикали.

8.2.2.2.   Като се има предвид Директива 89/686/ЕИО на Съвета (5) и като се прави позоваване на съответните CEN стандарти, се предоставя подробна спецификация относно това кои предпазни средства предоставят целесъобразна и подходяща защита, в това число:

а)

защита на очите/лицето

Посочва се видът на средствата за защита на очите/лицето, които се изискват, въз основа на опасността от веществото или сместа и вероятността от контакт като например предпазни очила, предпазен щит за лицето.

б)

защита на кожата

i)

защита на ръцете

Посочва се ясно видът на ръкавиците, които трябва да се носят при работа с веществото или сместа, предвид опасността, свързана с веществото или сместа, и потенциалната възможност за контакт и с оглед на количеството и продължителността на експозиция на кожата, включително:

видът на материала и неговата дебелина,

обичайното или минималното време на износване на материала на ръкавиците.

Ако е необходимо, се посочват и допълнителни мерки за защита на ръцете.

ii)

други

Ако е необходима защита на друга част от тялото, освен ръцете, въз основа на свързаната с веществото или сместа опасност и вероятността от контакт се посочва видът и качеството на необходимите предпазни средства, като специални ръкавици, костюм, ботуши.

Ако е необходимо, се посочват и други допълнителни мерки за защита на кожата и специфични хигиенни мерки.

в)

защита на дихателните пътища

За газове, пари, мъгла или прах се посочва видът на защитната екипировка, която трябва да бъде използвана въз основа на опасността и вероятността от експозиция, включително пречистващи въздуха респиратори, като се посочи пречиствателят (касета или филтър), подходящите филтри за частици и подходящите маски или автономни апарати за дишане.

г)

термични опасности

Когато се посочват защитните предпазни средства, които трябва да се носят, при материали, които представляват термична опасност, се обръща специално внимание на устройството на личните средства за защита.

8.2.3.   Контрол на експозицията на околната среда

Посочва се информацията, изисквана от работодателя за изпълнение на неговите задължения съгласно законодателството на Съюза в областта на опазване на околната среда.

Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество, за сценариите на експозиция, изложени в приложението към информационния лист за безопасност, се прави обобщение на мерките за управление на риска, посредством които се осъществява подходящ контрол на експозицията на околната среда на въздействието на веществото.

9.    РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

В този раздел от информационния лист за безопасност се описват емпиричните данни относно веществото или сместа, ако те са от значение. Прилага се член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008. Информацията в този раздел е в съответствие с информацията, предоставена в регистрацията и/или в доклада за безопасност на химичното вещество или сместа, когато се изисква такъв, и с класификацията на веществото или сместа.

9.1.   Информация относно основните физични и химични свойства

Следните свойства се посочват ясно, като когато е целесъобразно, се прави позоваване на използваните методи за изпитване и се посочва спецификация на подходящите мерни единици и/или референтни условия. Посочва се и методът за определяне (например методът за определянето на точката на възпламеняване, методът на откритата/затворената чаша), ако той е от значение за интерпретирането на числената стойност:

а)

външен вид:

посочват се агрегатното състояние (твърдо (включително подходящата и налична информация за безопасност по отношение на гранулометрията и специфичната повърхностна площ, ако това не е било посочено на друго място в този информационен лист за безопасност), течно, газообразно) и цветът на веществото или сместа при доставката;

б)

мирис:

ако мирисът е осезаем, се прави кратко описание;

в)

граница на мириса;

г)

pH:

посочва се рН на веществото или сместа при доставката или на воден разтвор; при воден разтвор се посочва и концентрацията;

д)

точка на топене/точка на замръзване;

е)

точка на кипене и интервал на кипене;

ж)

точка на възпламеняване;

з)

скорост на изпаряване;

и)

запалимост (твърдо вещество, газ);

й)

горна/долна граница на запалимост или експлозия;

к)

налягане на парите;

л)

плътност на парите;

м)

относителна плътност;

н)

разтворимост(и);

о)

коефициент на разпределение: n-октанол/вода;

п)

температура на самозапалване;

р)

температура на разлагане;

с)

вискозитет;

т)

експлозивни свойства;

у)

оксидиращи свойства.

Ако се посочва, че определено свойство не се прилага или че не е налице информация относно определено свойство, се посочват причините за това.

С цел да се създаде възможност да бъдат предприети подходящи мерки за контрол, се предоставя цялата информация за веществото или сместа, която е от значение. Информацията в този раздел съответства на информацията, представена при регистрацията, когато такава се изисква.

По отношение на смесите, при вписването ясно се посочва за кое вещество в сместа се отнасят данните, освен ако те не се отнасят за сместа като цяло.

9.2.   Друга информация

При необходимост се посочват други физични или химични параметри, като смесваемост, разтворимост в мазнини (посочва се маслото разтворител), проводимост или газова група. Посочва се подходящата налична информация за безопасност по отношение на редоксипотенциала, способността за образуване на радикали и фотокаталитичните свойства.

10.    РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

В този раздел от информационния лист за безопасност се описва стабилността на веществото или сместа и възможността да възникнат опасни реакции при определени условия на употреба и при изпускания в околната среда, включително, ако е целесъобразно, се прави позоваване на използваните методи за изпитване. Ако се посочва, че определено свойство не се прилага или че не е налице информация относно определено свойство, се посочват причините за това.

10.1.   Реактивност

10.1.1.   Описват се опасностите от реакции на веществото или сместа. Когато са налице, се посочват конкретни данни за веществото или за сместа като цяло. Възможно е обаче информацията да се основава на общи данни за класа или рода на веществото или сместа, ако тези данни представят по подходящ начин предвидимата опасност от веществото или сместа.

10.1.2.   Ако не са налице данни относно смесите, се посочват данни относно веществата. При установяване на несъвместимост се взимат предвид веществата, контейнерите и замърсителите, на които може да бъде експонирано веществото при транспортирането, съхранението и употребата му.

10.2.   Химична стабилност

Посочва се дали при обичайните или предвидимите условия, свързани с температурата и налягането, веществото или сместа са стабилни или нестабилни при съхранение и работа с тях. Описват се стабилизаторите, които се използват или може да е необходимо да се използват за запазването на химичната стабилност на веществото или сместа. Посочва се значението за безопасността на всяка промяна във външния вид на веществото или сместа.

10.3.   Възможност за опасни реакции

Ако това е от значение, се посочва дали веществото или сместа ще реагират или ще полимеризират, като при това се освобождава излишъкът от налягане или топлина или се създават други опасни условия. Описват се условията, при които могат да възникнат опасни реакции.

10.4.   Условия, които трябва да се избягват

Изброяват се условия като температура, налягане, светлина, удар, освобождаване на статично електричество, вибрации или други физични влияния, които могат да доведат до опасна ситуация, като ако е целесъобразно, се прави кратко описание на мерките за управление на риска, свързан с тези опасности, които следва да бъдат взети.

10.5.   Несъвместими материали

Изброяват се определен род вещества или смеси или специфични вещества, като вода, въздух, киселини, основи, окислителни агенти, с които веществото или сместа може да встъпи в реакция и да се предизвика опасна ситуация (като експлозия, отделяне на токсични или запалими материали или отделяне на прекомерна топлина), като ако е целесъобразно, се прави кратко описание на мерките за управление на риска, свързан с тези опасности, които следва да бъдат взети.

10.6.   Опасни продукти на разпадане

Изброяват се известни и разумно предвидими опасни продукти на разпадане, образувани вследствие на употреба, съхранение, разлив и загряване. Опасните продукти на изгаряне се включват в раздел 5 от информационния лист за безопасност.

11.    РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Този раздел от информационния лист за безопасност е предназначен за използване преди всичко от медици, специалисти в сферата на здравето и безопасността на работното място, токсиколози. Предоставя се сбито, но пълно и разбираемо описание на различните токсикологични ефекти (ефекти върху здравето) и използваните налични данни за идентифицирането им, включително, ако е целесъобразно, информация относно токсикокинетиката, метаболизма и разпределението. Информацията в този раздел е в съответствие с информацията, предоставена в регистрацията и/или в доклада за безопасност на химичното вещество, когато се изисква такъв, и с класификацията на веществото или сместа.

11.1.   Информация за токсикологичните ефекти

Съответните класове на опасност, за които се посочва информация, са:

а)

остра токсичност;

б)

корозивност/дразнене на кожата;

в)

сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

г)

сенсибилизация на дихателните пътища или кожата;

д)

мутагенност на зародишните клетки;

е)

канцерогенност;

ж)

токсичност за репродукцията;

з)

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

и)

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

й)

опасност при вдишване.

Тези опасности винаги се изброяват в информационния лист за безопасност.

За веществата, които подлежат на регистрация, се предоставят кратки резюмета на информацията, произтичаща от прилагане на изискванията на приложения VII—ХI, включително, когато е целесъобразно, позоваване на използваните методи за изпитване. За веществата, които подлежат на регистрация, информацията включва също резултата от сравнението на наличните данни с критериите, установени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 за канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества, категории 1A и 1B, съгласно точка 1.3.1 от приложение I към настоящия регламент.

11.1.1.   Предоставя се информация за всеки клас опасност или подразделение. Ако е посочено, че веществото или сместа не са класифицирани за конкретен клас опасност или подразделение, в информационния лист за безопасност ясно се посочва дали това се дължи на липсата на данни, на техническа невъзможност да бъдат получени данните, на наличието на данни, недостатъчни за формулиране на заключение, или на наличието на данни, които са достатъчни за формулиране на заключение, но недостатъчни за класифициране; в последния случай в информационния лист за безопасност се отбелязва „въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.“

11.1.2.   Включените в този раздел данни се отнасят за веществото или сместа, както са пуснати на пазара. По отношение на смес, данните описват токсикологичните свойства на сместа като цяло, освен ако се прилага член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1272/2008. Посочват се и съответните токсикологични свойства на опасните вещества в сместа, като LD50 стойности, оценки на остра токсичност или LC50 стойности, ако са налице.

11.1.3.   Когато за веществото или сместа е налице значително количество данни от изпитванията, може да е необходимо обобщаването на резултатите от използваните критични изследвания, например по пътища на експозиция.

11.1.4.   Когато не са изпълнени критериите за класифициране за определен клас опасност, се предоставя информация в подкрепа на това заключение.

11.1.5.   Информация относно вероятните пътища на експозиция

Предоставя се информация относно вероятните пътища на експозиция и ефектите от веществото или сместа при всеки от възможните пътища на експозиция, т.е. при поглъщане, вдишване или експозиция на кожата/очите. Ако не са известни ефекти върху здравето, това се посочва.

11.1.6.   Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

Описват се възможни неблагоприятни ефекти и симптоми, свързани с експозицията на веществото или сместа и нейните съставки или известни странични продукти. Предоставя се наличната информация относно симптомите, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики на веществото или сместа след експозиция. Прави се описание от първите симптоми при ниска степен на експозиция до последиците от висока степен на експозиция, като например „възможна е появата на главоболие или замайване, които могат да доведат до припадък или загуба на съзнание; като последица от високи дози може да настъпи кома и смърт“.

11.1.7.   Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последствия от краткотрайна и дълготрайна експозиция

Предоставя се информация дали след краткотрайна или дълготрайна експозиция могат да се очакват настъпващи след известен период от време ефекти или непосредствени ефекти. Предоставя се и информация за остри и хронични ефекти върху здравето, свързани с експозицията на хора на веществото или сместа. Когато не са налице данни по отношение на хората, се обобщават данни за животни, като ясно се посочват животинските видове. Посочва се дали токсикологичните данни се основават на данни за хора или за животни.

11.1.8.   Взаимодействия

Включва се информация за взаимодействията, ако тя е от значение и е достъпна.

11.1.9.   Липса на специфични данни

Възможно е понякога да не може да бъде получена информация относно опасностите, които представлява дадено вещество или смес. Когато не са налице данни за специфично вещество или смес, може да се използват данни за подобни вещества или смеси, ако това е целесъобразно, при условие че е установено(а) съответно(а) сходно(а) вещество или смес. Когато не са използвани специфични данни или те не са налице, това се отбелязва по ясен начин.

11.1.10.   Смеси

Когато сместа не е изпитвана като цяло по отношение на оказваните от нея ефекти върху здравето, за определен ефект върху здравето се посочва информация от значение за съответните вещества, изброени в раздел 3.

11.1.11.   Информация за сместа и информация за веществата

11.1.11.1.   Веществата в дадена смес могат да си взаимодействат в тялото и да последват различни степени на абсорбция, метаболизъм и отделяне. Като последица от това токсичните действия могат да се променят и цялостната токсичност на сместа може да бъде различна от тази на отделните вещества в нея. Това следва да се има предвид при предоставянето на токсикологична информация в този раздел от информационния лист за безопасност.

11.1.11.2.   Необходимо е да се вземе предвид дали концентрацията на всяко вещество е достатъчна, за да допринесе за общите ефекти, които сместа оказва върху здравето. За всяко вещество се предоставя информацията за токсичните ефекти, освен в следните случаи:

а)

ако информацията се повтаря, тя се посочва само веднъж за сместа като цяло, например, когато всяко от две различни вещества предизвиква повръщане и диария;

б)

ако е малко вероятно ефектите да се проявят при наличните концентрации, например когато слабо дразнещо вещество е разредено под определена концентрация в разтвор, който не предизвиква дразнене;

в)

когато не е налице информация за взаимодействията между различните вещества в сместа, не се правят предположения, а се изброяват отделно ефектите на всяко вещество върху здравето.

11.1.12.   Друга информация

Включва се друга относима информация за неблагоприятните ефекти върху здравето, дори когато тя не се изисква съгласно критериите за класифициране.

12.    РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

В този раздел от информационния лист за безопасност се предоставя информация, която да позволи извършването на оценка на въздействието на веществото или сместа върху околната среда при изпускането му/ѝ в околната среда. В подраздели 12.1—12.6 от информационния лист за безопасност се представя кратко резюме на данните, като се включват съответни данни от изпитванията, когато такива са налице, и ясно се посочват животинските видове, средата, мерните единици, продължителността на изпитванията и условията на изпитване. Тази информация може да е от помощ при боравенето с разливи, и при оценяването на практиките по третиране на отпадъците, при контрола на изпусканията, мерките при аварийно изпускане и при транспорт. Ако се посочва, че определено свойство не се прилага (поради факта, че наличните данни сочат, че веществото или сместа не отговаря на критериите за класифициране) или ако не е налице информация относно определено свойство, се посочват причините за това. Освен това, ако веществото или сместа не са класифицирани поради други причини (например поради техническа невъзможност да бъдат получени данните или поради наличието на данни, недостатъчни за формулиране на заключение), това ясно се посочва в информационния лист за безопасност.

Някои свойства са специфични за конкретното вещество, а именно биоакумулацията, устойчивостта и разградимостта, и тази информация се посочва, когато е налице и посочването ѝ е целесъобразно, за всяко вещество от значение в сместа (т.е. онези вещества, за които има изискване да бъдат изброени в раздел 3 от информационния лист за безопасност и са опасни за околната среда или PBT/vPvB вещества). Предоставя се информация и за опасни продукти на превръщане, които възникват при разграждането на вещества и смеси.

Информацията в този раздел е в съответствие с информацията, предоставена в регистрацията и/или в доклада за безопасност на химичното вещество, когато се изисква такъв, и с класификацията на веществото или сместа.

12.1.   Токсичност

Когато е налице, се предоставя информация относно токсичността, като се използват данни от изпитвания, проведени върху водни и/или сухоземни организми. Тук се включват относимите налични данни за токсичност във водна среда, както острата, така и хроничната токсичност за риби, ракообразни, водорасли и други водни растения. Освен това, когато е налице, може да се включи информация за токсичността за почвените микро- и макроорганизми, и други организми със значение за околната среда, като птици, пчели и растения. Когато веществото или сместа притежава инхибиращи ефекти върху активността на микроорганизмите, се описва и възможното въздействие върху пречиствателните станции.

За вещества, подлежащи на регистрация, се включват резюмета на информацията, получена при прилагането на изискванията на приложения VII—XI от настоящия регламент.

12.2.   Устойчивост и разградимост

Устойчивостта и разградимостта е способността на веществото или съответните вещества в дадена смес да се разграждат в околната среда, посредством биоразграждане или посредством други процеси, като окисляване или хидролиза. Посочват се резултати от изпитванията за оценка на устойчивостта и разградимостта, когато такива резултати са налице. Ако са цитирани периоди на полуразграждане, трябва да се посочи дали те се отнасят до минерализацията или до първичното разграждане. Упоменава се и способността на веществото или на определени вещества в сместа да се разграждат в пречиствателни станции.

Когато е налице тази информация и посочването ѝ е целесъобразно, тя се предоставя за всяко отделно вещество в сместа, което следва да бъде посочено в раздел 3 от информационния лист за безопасност.

12.3.   Биоакумулираща способност

Биоакумулиращата способност е способността на веществото или на определени вещества в дадена смес да се натрупват (акумулират) в биотата и, в крайна сметка, да преминават през хранителната верига. Посочват се резултати от изпитванията, които са от значение за оценката на биоакумулиращата способност. Това включва упоменаването на коефициента на разпределение октанол-вода (Kow) и фактора за биоконцентрация (BCF), ако те са налице.

Когато е налице тази информация и посочването ѝ е целесъобразно, тя се предоставя за всяко отделно вещество в сместа, което следва да бъде посочено в раздел 3 от информационния лист за безопасност.

12.4.   Преносимост в почвата

Преносимостта в почвата е способността на веществото или на компонентите на дадена смес, в случай че са изпуснати в околната среда, да се пренасят под влияние на природните сили към подпочвените води или на разстояние от мястото на изпускане. Способността за пренасяне в почвата се посочва, когато е налице. Информацията относно преносимостта в почвата може да бъде определена въз основа на съответни данни относно преносимостта като изследвания на адсорбцията или изследвания на извличането, известното или прогнозирано разпространение в компонентите на околната среда или повърхностно напрежение. Така например Koc стойностите могат да бъдат прогнозирани въз основа на коефициентите на разпределение октанол-вода (Kow). Извличането и преносимостта могат да бъдат прогнозирани въз основа на модели.

Когато е налице тази информация и посочването ѝ е целесъобразно, тя се предоставя за всяко отделно вещество в сместа, което следва да бъде посочено в раздел 3 от информационния лист за безопасност.

Когато са налице експериментални данни, те по правило се ползват с предимство пред модели и прогнози.

12.5.   Резултати от оценката на PBT и vPvB

Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество, трябва да се представят резултатите от оценката на PBT и vPvB, както са дадени в доклада за безопасност на химичното вещество.

12.6.   Други неблагоприятни ефекти

Когато е налице, се включва информация за всички други неблагоприятни ефекти върху околната среда, като съдба в околната среда (експозиция), способност за фотохимично образуване на озон, способност за разрушаване на озона, способност за увреждане на ендокринната система и/или потенциал за глобално затопляне.

13.    РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Този раздел от информационния лист за безопасност предоставя информация за подходящото управление на отпадъците по отношение на веществото или сместа и/или опаковките им, с цел да се подпомогне държавата членка, в която е предоставен информационният лист за безопасност, да набележи безопасни и екологосъобразни варианти за управление на отпадъците, отговарящи на изискванията на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6). Информацията, която е от значение за безопасността на лицата, извършващи дейности по управление на отпадъците, допълва предоставената в раздел 8 информация.

Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество и когато е направен анализ на отпадъчния етап, информацията относно мерките за управление на отпадъците трябва да е в съответствие с идентифицираните в доклада за безопасност на химичното вещество употреби и със сценариите на експозиция от доклада за безопасност на химичното вещество, включен в приложението към информационния лист за безопасност.

13.1.   Методи за третиране на отпадъци

В този подраздел от информационния лист за безопасност:

а)

се посочват контейнерите и методите за третиране на отпадъците, включително подходящите методи за третиране на отпадъците както по отношение на веществото или сместа, така и по отношение на всяка замърсена опаковка (например изгаряне, рециклиране, депониране);

б)

се посочват физичните/химичните свойства, които могат да окажат въздействие върху вариантите за третиране на отпадъците;

в)

не се насърчава обезвреждането посредством изхвърляне в канализационната система;

г)

когато е целесъобразно, се набелязват специални предпазни мерки по отношение на всеки препоръчан вариант за управление на отпадъците.

Посочват се всички свързани с отпадъците разпоредби на Съюза, които са от значение, или при липсата на такива, всички относими национални или регионални разпоредби, които са в сила.

14.    РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В този раздел от информационния лист за безопасност се предоставя основна информация за класификацията за транспортирането/превоза на посочените в раздел 1 вещества или смеси по шосе, железници, море, вътрешни водни пътища или въздух. Когато не е налице такава информация или тя не е от значение, това обстоятелство се посочва.

Когато е от значение, в този раздел се предоставя информация за транспортната класификация по всички примерни правила на ООН: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (7), Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари (RID) (8) и Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) (9), като и трите са въведени в законодателството посредством Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10), както и Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG) (11) (по море) и Техническите инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ИКАО) (12) (по въздух).

14.1.   Номер по списъка на ООН

Посочва се номерът по списъка на ООН (т.е. четиризначният идентификационен номер на веществото, сместа или изделието, пред който са изписани буквите UN) по примерните правила на ООН.

14.2.   Точно наименование на пратката по списъка на ООН

Посочва се точното наименование на пратката по списъка на ООН от примерните правила на ООН, освен ако то не е посочено като идентификатор на продукта в подраздел 1.1.

14.3.   Клас(ове) на опасност при транспортиране

Посочват се класът на опасност при транспортиране (и евентуални допълнителни рискове), определени за веществата или смесите въз основа на преобладаващата опасност, която те представляват, в съответствие с примерните правила на ООН.

14.4.   Опаковъчна група

Посочва се номерът на опаковъчната група по примерните правила на ООН, ако такъв се прилага. Номерът на опаковъчната група е определен за дадени вещества в зависимост от степента на опасност, която представляват.

14.5.   Опасности за околната среда

Посочва се дали веществото или сместа представляват опасност за околната среда съгласно критериите на примерните правила на ООН (отразени в Кодекса IMDG, ADR, RID и ADN) и/или замърсява морските води, съгласно Кодекса IMDG. Ако се разрешава превозът на веществото или сместа по вътрешни водни пътища посредством танкери или те са предназначени за такъв вид превоз, се посочва дали веществото или сместа в танкерите представлява опасност за околната среда само в съответствие с ADN.

14.6.   Специални предпазни мерки за потребителите

Посочва се информация относно всички специални предпазни мерки, които потребителят следва или трябва да вземе, или за които да е осведомен, по отношение на транспорта или превозването, както в своите обекти, така и извън тях.

14.7.   Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Настоящият подраздел се прилага само когато товарите са предназначени за превоз в наливно състояние в съответствие със следните актове на Международната морска организация: анекс II към MARPOL и Кодексът IBC.

Посочва се наименованието на продукта (ако е различно от посоченото в подраздел 1.1), както се изисква в превозния документ и в съответствие с наименованието, използвано в списъците с наименования на продукти, изброени в раздели 17 и 18 от Кодекса IВС или в последното издание на Циркулярно писмо 2 на Комитета за опазване на морската околна среда на ММО (MEPC) (13). Посочват се изискваният вид кораб и категорията замърсяване.

15.    РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

В този раздел на информационния лист за безопасност се описва другата информация относно правната уредба за веществото или сместа, която още не е посочена в информационния лист за безопасност (като например дали по отношение на веществото или сместа се прилага Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета (14), Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета (15) или Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета (16)).

15.1.   Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Посочва се информация относно приложимите разпоредби от правната уредба на Съюза относно безопасността, здравето и околната среда (например категория по Seveso/посочени вещества от приложение I към Директива 96/82/ЕО на Съвета (17)) или информация на национално равнище относно състоянието на правната уредба за веществото или сместа (в това число веществата в сместа), включително съвет относно действията, които получателят следва да предприеме в резултат на посочените разпоредби. Когато това е от значение, се упоменават съответните национални законодателни актове на съответните държави членки, с които се прилагат посочените разпоредби, както и всички други мерки на национално равнище, които са от значение.

Ако към веществото или сместа, за които се изготвя информационният лист за безопасност, се прилагат специфични разпоредби, свързани с опазването на здравето на човека или на околната среда на равнището на Съюза (например разрешения, издавани по реда на дял VII или ограничения по дял VIII), тези разпоредби се посочват.

15.2.   Оценка на безопасността на химично вещество или смес

В този подраздел от информационния лист за безопасност се посочва дали доставчикът е извършил оценка на безопасността на химичното вещество или сместа.

16.    РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Този раздел от информационния лист за безопасност съдържа друга информация, която не е включена в раздели 1—15, в това число информация относно редактирането на информационния лист за безопасност като:

а)

когато информационният лист за безопасност е редактиран, ясно се посочва къде са нанесени промени в предходната редакция на информационния лист за безопасност, освен ако това не е посочено на друго място в информационния лист за безопасност, наред с обяснение на промените, когато това е целесъобразно. При поискване доставчикът на веществото или сместа следва да може да предостави обяснение за промените;

б)

указател или списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними;

в)

основни позовавания и източници на данни в литературата;

г)

по отношение на смеси се указва кой от посочените в член 9 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 методи за оценка на информацията е бил използван за целите на класификацията;

д)

списък на съответните предупреждения за опасност и/или препоръки за безопасност. Изписва се пълният текст на предупрежденията и препоръките, които не са изцяло изписани в раздели 2—15;

е)

съвети за обучение, подходящо за работниците, за да се гарантира опазване на здравето на човека и на околната среда.

ЧАСТ Б

Информационният лист за безопасност съдържа следните 16 заглавия в съответствие с член 31, параграф 6 и наред с това изброените подзаглавия, с изключение на раздел 3, където трябва да бъде включен само подраздел 3.1 или 3.2 в зависимост от целесъобразността:

РАЗДЕЛ 1:

Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1.

Идентификатор на продукта

1.2.

Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.3.

Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

1.4.

Телефонен номер при спешни случаи

РАЗДЕЛ 2:

Описание на опасностите

2.1.

Класифициране на веществото или сместа

2.2.

Елементи на етикета

2.3.

Други опасности

РАЗДЕЛ 3:

Състав/информация за съставките

3.1.

Вещества

3.2.

Смеси

РАЗДЕЛ 4:

Мерки за първа помощ

4.1.

Описание на мерките за първа помощ

4.2.

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

4.3.

Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

РАЗДЕЛ 5:

Противопожарни мерки

5.1.

Пожарогасителни средства

5.2.

Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

5.3.

Съвети за пожарникарите

РАЗДЕЛ 6:

Мерки при аварийно изпускане

6.1.

Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.2.

Предпазни мерки за опазване на околната среда

6.3.

Методи и материали за ограничаване и почистване

6.4.

Позоваване на други раздели

РАЗДЕЛ 7:

Работа и съхранение

7.1.

Предпазни мерки за безопасна работа

7.2.

Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

7.3.

Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

РАЗДЕЛ 8:

Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1.

Параметри на контрол

8.2.

Контрол на експозицията

РАЗДЕЛ 9:

Физични и химични свойства

9.1.

Информация относно основните физични и химични свойства

9.2.

Друга информация

РАЗДЕЛ 10:

Стабилност и реактивност

10.1.

Реактивност

10.2.

Химична стабилност

10.3.

Възможност за опасни реакции

10.4.

Условия, които трябва да се избягват

10.5.

Несъвместими материали

10.6.

Опасни продукти на разпадане

РАЗДЕЛ 11:

Токсикологична информация

11.1.

Информация за токсикологичните ефекти

РАЗДЕЛ 12:

Екологична информация

12.1.

Токсичност

12.2.

Устойчивост и разградимост

12.3.

Биоакумулираща способност

12.4.

Преносимост в почвата

12.5.

Резултати от оценката на PBT и vPvB

12.6.

Други неблагоприятни ефекти

РАЗДЕЛ 13:

Обезвреждане на отпадъците

13.1.

Методи за третиране на отпадъци

РАЗДЕЛ 14:

Информация относно транспортирането

14.1.

Номер по списъка на ООН

14.2.

Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

14.3.

Клас(ове) на опасност при транспортиране

14.4.

Опаковъчна група

14.5.

Опасности за околната среда

14.6.

Специални предпазни мерки за потребителите

14.7.

Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

РАЗДЕЛ 15:

Информация относно нормативната уредба

15.1.

Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.2.

Оценка на безопасността на химично вещество или смес

РАЗДЕЛ 16:

Друга информация

(1)  MARPOL — Консолидирано издание 2006 г., Лондон, Международна морска организация 2007 г., ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  Кодекс IВС, издание 2007 г., Лондон, Международна морска организация 2007 г., ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Директива 80/181/ЕИО на Съвета от 20 декември 1979 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО (ОВ L 39, 15.2.1980 г., стр. 40).

(4)  Решение 2014/113/ЕС на Комисията от 3 март 2014 г. за създаване на Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти и за отмяна на Решение 95/320/ЕО (ОВ L 62, 4.3.2014 г., стр. 18).

(5)  Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС) (ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18).

(6)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(7)  Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации, текст, приложим от 1 януари 2015 г., ISBN 978-92-1-139149-7.

(8)  Приложение 1 към притурка Б (Единни правила за договора за международен железопътен превоз на товари) към Конвенцията за международни железопътни превози, текст в сила от 1 януари 2009 г.

(9)  Редактиран текст към 1 януари 2007 г.

(10)  Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).

(11)  Международна морска организация, издание 2006 г., ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, издание 2007—2008 г.

(13)  Циркулярно писмо 2 на MEPC, Временна категоризация на вещества в течно състояние, редакция 19, в сила от 17 декември 2013 г.

(14)  Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7).

(16)  Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).

(17)  Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13).


Top