EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0281

Делегиран регламент (ЕС) 2015/281 на Комисията от 26 ноември 2014 година за замяна на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

OJ L 54, 25.2.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/281/oj

25.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 54/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/281 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2014 година

за замяна на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (1), и по-специално член 77 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1215/2012 урежда движението на съдебни решения, автентични актове и съдебни спогодби в Съюза. Той ще започне да се прилага на 10 януари 2015 г.

(2)

В приложения I и II към Регламент (ЕС) № 1215/2012 се съдържат формуляр за удостоверението за решение по граждански и търговски дела и формуляр за удостоверението за автентичен акт/съдебна спогодба по граждански и търговски дела.

(3)

Латвия прие еврото като своя валута, считано от 1 януари 2014 г. Поради това всички позовавания на предишната валута на Латвия следва да бъдат заличени от формулярите. Литва ще приеме еврото като своя валута, считано от 1 януари 2015 г. Поради това всички позовавания на валутата на Литва следва да бъдат заличени от формулярите.

(4)

Хърватия се присъедини към Съюза, считано от 1 юли 2013 г. По тази причина във формулярите следва да се включат позовавания на Хърватия и нейната валута.

(5)

Съгласно членове 1 и 2 от Протокола (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не е участвала в приемането на Регламент (ЕС) № 1215/2012 и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(6)

Съгласно член 3, параграф 2 от Споразумението между Европейския съюз и Дания обаче, с писмо от 20 декември 2012 г. Дания е уведомила (2) Комисията за решението си да прилага съдържанието на Регламент (ЕС) № 1215/2012. По тази причина във формулярите следва да се включат позовавания на Дания и нейната валута.

(7)

По съображения за яснота е целесъобразно приложения I и II да бъдат заменени.

(8)

По тези причини Регламент (ЕС) № 1215/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕС) № 1215/2012 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 79, 21.3.2013 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image

Image


Top