EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1320

Регламент (ЕС) № 1320/2014 на Комисията от 1 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

OJ L 361, 17.12.2014, p. 1–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1320/oj

17.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 361/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1320/2014 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (1), и по-специално член 19, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 338/97 са посочени животинските и растителните видове, търговията с които е ограничена или контролирана. Те обхващат видовете, изброени в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), наричана по-долу „Конвенцията“.

(2)

В приложение III към Конвенцията неотдавна бяха включени следните видове: Dalbergia tucurensis (с анотация) по искане на Никарагуа; Antilope cervicapra, Boselaphus tragocamelus, Capra hircus aegagrus, Capra sibirica, Gazella bennettii, Pseudois nayaur, Axis porcinus, Herpestes edwardsi, Herpestes javanicus, Hyaena hyaena, Lophura leucomelanos, Pavo cristatus, Pucrasia macrolopha по искане на Пакистан; Quercus mongolica и Fraxinus mandshurica (с анотация за двата вида) по искане на Руската федерация.

(3)

Нито една от държавите членки не е внесла възражение по отношение на посочените изменения.

(4)

Поради това и вследствие на внесените изменения в приложение III към Конвенцията е необходимо да се измени приложение C към Регламент (ЕО) № 338/97.

(5)

Видът Lygodactylus williamsi се определя като критично застрашен в Червения списък на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) и като ендемичен за малка област в Танзания. Данните сочат, че той е пряко засегнат от улова за целите на международната търговия с домашни любимци, като съществува голяма вероятност мащабите на този улов да застрашат популацията на вида. Известно е, че посоченият вид е предмет на търсене и търговия в рамките на Съюза — главно под формата на диви екземпляри. От това следва, че Lygodactylus williamsi отговаря на критериите за включване в приложение B към Регламент (ЕО) № 338/97 в съответствие с член 3, параграф 2, буква в), подточка i) от него. Комисията проведе консултации с Обединена република Танзания относно възможното включване на вида в приложение B към Регламент (ЕО) № 338/97. Поради това Lygodactylus williamsi следва да бъде включен в приложение B към посочения регламент.

(6)

През 2001 г. Bradypus pygmaeus бе разделен от Bradypus variegatus. Поради недоглеждане този вид не е бил включен в приложение II към Конвенцията. Пропускът бе коригиран на 20 ноември 2013 г. и Bradypus pygmaeus следва да бъде включен в приложение B към Регламент (ЕО) № 338/97.

(7)

Lophura leucomelanos следва да се заличи от приложение D, тъй като този вид бе включен в приложение C.

(8)

В Бележките по тълкуването на приложения A, B, C и D следва да се включат определенията на понятията „екстракт“, „крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно“, „прах“ и „дървени стърготини“, които през март 2013 г. бяха приети на 16-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията.

(9)

Бележката под линия за Agalychnis spp. следва да се заличи, тъй като тя става излишна след приемането на таксономичния контролен списък на земноводните, изброени в Конвенцията.

(10)

Анотацията за корали следва да се актуализира в съответствие с приложенията към Конвенцията.

(11)

Бяха извършени някои стилистични изменения на приложенията, продиктувани от съображения за яснота.

(12)

Предвид разширения обхват на измененията и с оглед на яснотата е целесъобразно приложението към посочения регламент да се замени изцяло.

(13)

Поради това Регламент (ЕО) № 338/97 следва да бъде съответно изменен.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговия с видове от дивата фауна и флора, създаден по силата на член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Бележки по тълкуването на приложения A, B, C и D

1.

Видовете, включени в приложения A, B, C и D, се посочват:

а)

с наименованието на вида или

б)

като всички видове, включени в по-висш таксон или определена част от него.

2.

Съкращението „spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.

3.

Другите означения за таксони, които са по-висши от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.

4.

Видовете, отпечатани с получерен шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, предвиденa в Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) или Директива 92/43/ЕИО на Съвета (2).

5.

Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:

а)

„ssp.“ се използва за означаване на подвид;

б)

„var(s).“ се използва за означаване на вариетет (вариетети);

в)

„fa“ се използва за означаване на форма.

6.

Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висш таксон, се отнасят за приложенията към Конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки 7, 8 и 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в приложенията към Конвенцията.

7.

(I) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение I към Конвенцията.

8.

(II) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение II към Конвенцията.

9.

(III) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение III към Конвенцията. В такъв случай се посочва също държавата, по отношение на която видът или по-висшият таксон е включен в приложение III.

10.

Съгласно 8-ото издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“„сорт“ означава съвкупност от растения, която а) е селекционирана с оглед на един или няколко характерни белега, б) е обособена, еднородна и стабилна в характерните си белези и в) ако е отгледана изкуствено чрез подходящи средства, запазва характерните си белези. Нов таксон на сорт не може да бъде смятан за такъв, преди наименованието и обозначението му да са официално публикувани в най-актуалното издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“.

11.

Допуска се в приложенията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в природата. Хибридните животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включен в приложение А или B, са предмет на настоящия регламент, както ако бяха истински вид дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.

12.

Когато даден вид е включен в приложение A, B или C, всички части и производни от вида също са включени в същото приложение, освен ако за вида има анотация, за да се означи, че са включени само отделни негови части и производни. В съответствие с член 2, буква у) символът „#“, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-висшия таксон, включен в приложение B или C, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на настоящия регламент, както следва:

#1

Означава всички части и производни, с изключение на:

а)

семена, спори и цветен прашец (включително полинии — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките);

б)

разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;

в)

рязани цветове от изкуствено размножени растения; както и

г)

плодове, части от тях и техни производни, получени от изкуствено размножени растения от рода Vanilla.

#2

Означава всички части и производни, с изключение на:

а)

семена и цветен прашец; както и

б)

крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.

#3

Означава цели или срязани корени и части от корени, с изключение на произведени части или производни като прахчета, хапчета, екстракти, тоници, чайове и сладкарски изделия.

#4

Означава всички части и производни, с изключение на:

а)

семена (включително семена от Orchidaceae), спори и цветен прашец (включително полинии). Изключението не се отнася до семена от Cactaceae spp., изнасяни от Мексико, както и семена от Beccariophoenix madagascariensis и Neodypsis decaryi, изнасяни от Мадагаскар;

б)

разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;

в)

рязани цветове от изкуствено размножени растения;

г)

плодове и части от тях, както и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от рода Vanilla (Orchidaceae) и от семейство Cactaceae;

д)

стъбла, цветове, както и отделни части и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от родовете Opuntia, подрод Opuntia и Selenicereus (Cactaceae); както и

е)

крайни продукти от Euphorbia antisyphilitica, пакетирани и готови за продажба на дребно.

#5

Означава дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

#6

Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове и шперплат.

#7

Означава дървесни трупи, дървесни стърготини, прах и екстракти.

#8

Означава подземните части (напр. корени, коренища): цели, на части и на прах.

#9

Означава всички части и производни, с изключение на тези, върху които има етикет „Произведени от материал от Hoodia spp., получен чрез контролирана сеч и производство съгласно споразумение със съответния управителен орган по CITES от [Ботсуана съгласно Споразумение № BW/xxxxxx] [Намибия съгласно Споразумение № NA/xxxxxx] [Южна Африка съгласно Споразумение № ZA/xxxxxx]“.

#10

Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, включително недовършени изделия от дърво, използвани за производството на лъкове за струнни музикални инструменти.

#11

Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат, прах и екстракти.

#12

Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат и екстракти. Крайните продукти, съдържащи като съставки такива екстракти, включително аромати, не се считат за обхванати от настоящата анотация.

#13

Означава ядката (също позната като „ендосперма“, „пулпа“ или „копра“) и всички нейни производни.

#14

Означава всички части и производни, с изключение на:

а)

семена и цветен прашец;

б)

разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;

в)

плодове;

г)

листа;

д)

дестилиран и изсушен прах от агарово дърво, включително компресиран прах под всякаква форма; както и

е)

крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно, като това изключение не се отнася до мъниста, броеници и резбовани изделия.

13.

Определения на понятията и изразите, използвани в анотации в посочените приложения:

Екстракт

Всяко вещество, което — независимо от производствения процес — е получено непосредствено от растителен материал чрез физични или химични средства. Екстрактите могат да са твърди (напр. кристали, смола, фини или груби частици), полутвърди (напр. клей и восък) или течни (напр. разтвори, тинктури, масла и етерични масла).

Крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно

Продукти, експедирани поотделно или на партиди, за които не е необходима допълнителна обработка и които са пакетирани и етикетирани за крайна употреба или за продажба на дребно във вид, готов за продажба или употреба на широкия пазар.

Прах

Сухо и твърдо вещество под формата на фини или груби частици

Дървени стърготини

Малки частици дървесина.

14.

Тъй като нито един от видовете или по-висшите таксони от част „FLORA (ФЛОРА)“, включени в приложение A, не е анотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно член 4, параграф 1, това означава, че изкуствено размножените хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният прашец (включително полиниите), рязаните цветове, разсадът или тъканните култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на настоящия регламент.

15.

Урината, животинските изпражнения и амбрата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на настоящия регламент.

16.

По отношение на видовете животни, включени в приложение D, настоящият регламент се прилагат само за живи екземпляри и цели или почти цели мъртви екземпляри, с изключение на таксоните, които са анотирани по следния начин с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:

§ 1

Всички цели или почти цели кожи, необработени или щавени.

§ 2

Всички пера или всяка кожа или друга част с пера по нея.

17.

По отношение на видовете от част „FLORA (ФЛОРА)“, включени в приложение D, настоящият регламент се прилага само за живи екземпляри, с изключение на таксоните, които са анотирани по следния начин, с цел да се покаже, че други части и производни също са обхванати:

§ 3

Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени/издънки, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.

§ 4

Дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

 

Приложение A

Приложение B

Приложение C

Обикновено име

FAUNA (ФАУНА)

CHORDATA (ХОРДОВИ)

MAMMALIA

 

 

 

Бозайници

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Вилороги антилопи

 

Antilocapra americana (I) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

 

Вилорога антилопа

Bovidae

 

 

 

Кухороги

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Антилопа адакс

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Гривест козел

 

 

 

Antilope cervicapra (III Непал/Пакистан)

Антилопа гарна

 

 

Bison bison athabascae (II)

 

Горски бизон

 

Bos gaurus (I) (Без домашния вид, познат като Bos frontalis, който не е предмет на настоящия регламент)

 

 

Гаур

 

Bos mutus (I) (Без домашния вид, познат като Bos grunniens, който не е предмет на настоящия регламент)

 

 

Див як

 

Bos sauveli (I)

 

 

Купрей

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Пакистан)

Антилопа нилгау

 

 

 

Bubalus arnee (III Непал) (Без домашния вид, познат като Bubalus bubalis, който не е предмет на настоящия регламент)

Бивол арни

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Бивол аноа

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Тамарау

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Планински бивол аноа

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Такин

 

Capra falconeri (I)

 

 

Виторог козел

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Пакистан) (Екземпляри от домашните видове не са предмет на настоящия регламент)

Безоаров козел

 

 

 

Capra sibirica (III Пакистан)

Сибирски козирог

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Китайски серау

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Червен серау

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Суматренски серау

 

Capricornis thar (I)

 

 

Хималайски серау

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Дукер на Брук

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Черногръб дукер

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Либерийски горски дукер

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Дукер на Оджилби

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Жълтогръб дукер

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Зебров дукер

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Белонос бубал

 

 

 

Gazella bennettii (III Пакистан)

Индийска газела

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Газела на Кювиер

 

 

 

Gazella dorcas (III Алжир/Тунис)

Газела доркас

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Тънкорога газела

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Черна конска антилопа

 

 

Kobus leche (II)

 

Воден козел лeче

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Червен горал

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Дългоопашат горал

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Хималайски горал

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Китайски горал

 

Nanger dama (I)

 

 

Газела дама

 

Oryx dammah (I)

 

 

Саблерог орикс

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Арабски орикс

 

 

Ovis ammon (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A)

 

Архар

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Тибетски архар

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Аргали от Кара–тау

 

 

Ovis canadensis (II) (Само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

Големорога овца

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Кипърски муфлон

 

 

Ovis vignei (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A)

 

Уриал

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Ладакски уриал

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Тибетска антилопа

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Син дукер

 

 

 

Pseudois nayaur (III Пакистан)

Барал

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Саола

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Апенинска дива коза

 

 

Saiga borealis (II)

 

Монголска сайга

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Степна сайга

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Непал)

Четирирога антилопа

Camelidae

 

 

 

Камилови

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Гуанако

 

Vicugna vicugna (I) (С изключение на популациите на: Аржентина [популациите на провинция Жуйy, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популацията на Примера Рехион]; Еквадор [цялата популация] и Перу [цялата популация], които са включени в приложение B)

Vicugna vicugna (II) (Само популациите на Аржентина  (3) [популациите на провинция Жуйy, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия  (4) [цялата популация]; Чили  (5) [популацията на Примера Рехион]; Еквадор  (6) [цялата популация] и Перу  (7) [цялата популация]; всички останали популации са включени в приложение A)

 

Викуня

Cervidae

 

 

 

Плътнороги

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Филипински елен

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Бавеански елен

 

 

 

Axis porcinus (III Пакистан) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A)

Свински елен

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Индокитайски свински елен

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Блатен елен

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Бактрийски елен

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Алжир/Тунис)

Берберски елен

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Хангул

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Месопотамски петнист елен

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Андски елени

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Гватемала)

Централноамериканска мазама

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Черен мунтджак

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Гигански мунтджак

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Гватемала)

Гватемалски белоопашат елен

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Пампаски елен

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Еквадорски пуду

 

Pudu puda (I)

 

 

Обикновен пуду

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Барасинга

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Таменг

Hippopotamidae

 

 

 

Хипопотамови

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Либерийски хипопотам

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Хипопотам

Moschidae

 

 

 

Кабаргови

 

Moschus spp. (I) (Само на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички останали популации са включени в приложение B)

Moschus spp. (II) (С изключение на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение A)

 

Кабарги

Suidae

 

 

 

Свинови

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Бабирус

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Бола Батов бабирус

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Северен целебески бабирус

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Тогеански бабирус

 

Sus salvanius (I)

 

 

Свиня пигмей

Tayassuidae

 

 

 

Пекариеви

 

 

Tayassuidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A и с изключение на популациите на Pecari tajacu на Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

Пекари

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Чакско пекари

CARNIVORA

 

 

 

Хищници

Ailuridae

 

 

 

Пандови

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Малка панда

Canidae

 

 

 

Кучета

 

 

 

Canis aureus (III Индия)

Златен чакал

 

Canis lupus (I/II)

(Всички популации, с изключение на тази на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-ия паралел. Популациите на Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в приложение I; всички останали популации са включени в приложение II. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като Canis lupus familiaris и Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Популациите на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-ия паралел. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като Canis lupus familiaris и Canis lupus dingo)

 

Вълк

 

Canis simensis

 

 

Етиопски вълк

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Лисица крабояд

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Гривест вълк

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Азиатско червено куче

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Андска лисица

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Дарвинова лисица

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Аржентинска сива лисица

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Пампаска лисица

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Южноамериканско храстово куче

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Индия)

Бенгалска лисица

 

 

Vulpes cana (II)

 

Афганска лисица

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Фенек

Eupleridae

 

 

 

Мадагаскарски вивери

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Фоса

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Дребнозъба мангуста

 

 

Fossa fossana (II)

 

Мадагаскарска цивета

Felidae

 

 

 

Коткови

 

 

Felidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A. Екземпляри от домашните видове не са предмет на настоящия регламент)

 

Котки

 

Acinonyx jubatus (I) (Годишна квота за износ на живи екземпляри и ловни трофеи е получена, както следва: Ботсуана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията с такива видове е предмет на член 4, параграф 1)

 

 

Гепард

 

Caracal caracal (I) (Само популацията на Азия; всички останали популации са включени в приложение B)

 

 

Азиатски каракал

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Азиатска златна котка

 

Felis nigripes (I)

 

 

Чернокрака котка

 

Felis silvestris (II)

 

 

Дива котка

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Котка на Жофруа

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Андска котка

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Оцелот

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Тигрова котка

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Дългоопашата тигрова котка

 

Lynx lynx (II)

 

 

Евроазиатски рис

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Иберийски рис

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Опушен леопард

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Азиатски лъв

 

Panthera onca (I)

 

 

Ягуар

 

Panthera pardus (I)

 

 

Леопард

 

Panthera tigris (I)

 

 

Тигър

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Мраморна котка

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Само популациите на Бангладеш, Индия и Тайланд; всички останали популации са включени в приложение B)

 

 

Бенгалска котка

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Ириoмотова котка

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Суматренска котка

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Само популацията на Индия; всички останали популации са включени в приложение B)

 

 

Рижава петниста котка

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

Флоридска пума

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Костариканска пума

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

Източна пума

 

Puma yagouaroundi (I) (Само популациите на Централна и Северна Америка; всички останали популации са включени в приложение B)

 

 

Ягуарунди

 

Uncia uncia (I)

 

 

Снежен леопард

Herpestidae

 

 

 

Мангустови

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Индия/Пакистан)

Индийска сива мангуста

 

 

 

Herpestes fuscus (III Индия)

Индийска кафява мангуста

 

 

 

Herpestes javanicus (III Пакистан)

Малка азиатска мангуста

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Индия)

Малка индийска мангуста

 

 

 

Herpestes smithii (III Индия)

Индийска червена мангуста

 

 

 

Herpestes urva (III Индия)

Мангуста крабояд

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Индия)

Ивичестошия мангуста

Hyaenidae

 

 

 

Хиенови

 

 

 

Hyaena hyaena (III Пакистан)

Ивичеста хиена

 

 

 

Proteles cristata (III Ботсуана)

Земен вълк

Mephitidae

 

 

 

Скунксови

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Хумболтов скункс

Mustelidae

 

 

 

Порови

Lutrinae

 

 

 

Видри

 

 

Lutrinae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Видри

 

Aonyx capensis microdon (I) (Само популациите на Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение B)

 

 

Камерунска видра

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Южна морска видра

 

Lontra felina (I)

 

 

Котешка видра

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Дългоопашата видра

 

Lontra provocax (I)

 

 

Южна видра

 

Lutra lutra (I)

 

 

Европейска видра

 

Lutra nippon (I)

 

 

Японска видра

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Гигантска видра

Mustelinae

 

 

 

Порове

 

 

 

Eira barbara (III Хондурас)

Тайра

 

 

 

Galictis vittata (III Коста Рика)

Голям гризон

 

 

 

Martes flavigula (III Индия)

Жълтогърда харза

 

 

 

Martes foina intermedia (III Индия)

Индийска белка

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Индия)

Южнокитайска харза

 

 

 

Mellivora capensis (III Ботсуана)

Медоед

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Североамерикански чернокрак пор

Odobenidae

 

 

 

Моржови

 

 

Odobenus rosmarus (III Канада)

 

Морж

Otariidae

 

 

 

Ушати тюлени

 

 

Arctocephalus spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Южни морски котки

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Чилийска морска котка

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Гуаделупска морска котка

Phocidae

 

 

 

Същински тюлени

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Южен морски слон

 

Monachus spp. (I)

 

 

Тюлени монаси

Procyonidae

 

 

 

Енотови

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Коста Рика)

Южноамерикански енот

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Коста Рика)

Централноамерикански кокомицли

 

 

 

Nasua narica (III Хондурас)

Белоносо носато мече

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Уругвай)

Южнобразилско носато мече

 

 

 

Potos flavus (III Хондурас)

Кинкажу

Ursidae

 

 

 

Мечкови

 

 

Ursidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Мечки

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Голяма панда

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Малайска мечка

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Бърнеста мечка

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Очилата мечка

 

Ursus arctos (I/II)

(Само популациите на Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвидът Ursus arctos isabellinus са включени в приложение I; всички останали популации и подвидове са включени в приложение II)

 

 

Кафява мечка

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Хималайска мечка

Viverridae

 

 

 

Виверови

 

 

 

Arctictis binturong (III Индия)

Бинтуронг

 

 

 

Civettictis civetta (III Ботсуана)

Африканска цивета

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Видрова цивета

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Ивичеста палмова цивета

 

 

 

Paguma larvata (III Индия)

Хималайска цивета

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Индия)

Обикновен мусанг

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Индия)

Южноиндийски мусанг

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Ивичест линзанг

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Петнист линзанг

 

 

 

Viverra civettina (III Индия)

Малабaрска цивета

 

 

 

Viverra zibetha (III Индия)

Индийска цивета

 

 

 

Viverricula indica (III Индия)

Малка цивета

CETACEA

 

 

 

Китоподобни

 

CETACEA spp. (I/II)  (8)

 

 

Китоподобни

CHIROPTERA

 

 

 

Прилепи

Phyllostomidae

 

 

 

Американски листоноси прилепи

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Уругвай)

Белоивичест широконос прилеп

Pteropodidae

 

 

 

Плодоядни прилепи

 

 

Acerodon spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Летящи лисици

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Жълтошапчеста летяща лисица

 

 

Pteropus spp. (II) С изключение на видовете, включени в приложение A, и с изключение на Pteropus brunneus)

 

Летящи лисици

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Островна летяща лисица

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Черна коморска летяща лисица

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Японска летяща лисица

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Марианска летяща лисица

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Булдогова летяща лисица

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Палаоска летяща лисица

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Голяма палаоска летяща лисица

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Родригесова летяща лисица

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Самоанска летяща лисица

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Тонганска летяща лисица

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Козраенска летяща лисица

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Пембанска летяща лисица

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Летяща лисица от о-в Япен

CINGULATA

 

 

 

Броненосци

Dasypodidae

 

 

 

Броненосцови

 

 

 

Cabassous centralis (III Коста Рика)

Централноамерикански броненосец

 

 

 

Cabassous tatouay (III Уругвай)

Уругвайски броненосец

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Установена е нулева годишна квота за износ. Всички екземпляри трябва да се считат за екземпляри, включени в приложение A, и търговията с тях трябва да се регулира съобразно с това)

 

Чилийски четинест броненосец

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Гигантски броненосец

DASYUROMORPHIA

 

 

 

Хищни торбести

Dasyuridae

 

 

 

Торбести хищници

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Дългоопашат торбест тушканчик

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Пясъчeн торбест тушканчик

DIPROTODONTIA

 

 

 

Двурезцови торбести

Macropodidae

 

 

 

Кенгурови

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Сиво дървесно кенгуру

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Белогушо дървесно кенгуру

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Западно зайцеподобно кенгуру

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Ивичесто зайцеподобно кенгуру

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Нокътоопашато валаби

Phalangeridae

 

 

 

Лазещи торбести

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Източен кускус

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Южен обикновен кускус

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Сив кускус

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Адмиралски кускус

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Петнист кускус

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Папуаски кускус

Potoroidae

 

 

 

Кенгурови плъхове

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Кенгурови плъхове

Vombatidae

 

 

 

Вомбатови

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Вомбат на Крефт

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Зайцеви

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Асамски заек

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Вулканов заек

MONOTREMATA

 

 

 

Еднопроходни

Tachyglossidae

 

 

 

Ехиднови

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Проехидни

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

Бандикутоподобни

Paramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Грубочетинест ивичест бандикут

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Голям зайцеподобен бандикут

PERISSODACTYLA

 

 

 

Нечифтокопитни

Equidae

 

 

 

Коне

 

Equus africanus (I) (Без домашния вид, познат като Equus asinus, който не е предмет на настоящия регламент)

 

 

Африканско диво магаре

 

Equus grevyi (I)

 

 

Зебра на Греви

 

Equus hemionus (I/II) (Видът e включен в приложение II, но подвидовете Equus hemionus hemionus и Equus hemionus khur са включени в приложение I)

 

 

Азиатско диво магаре

 

Equus kiang (II)

 

 

Тибетско диво магаре, Кианг

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Кон на Пржевалски

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Хартманова планинска зебра

 

Equus zebra zebra (I)

 

 

Планинска зебра

Rhinocerotidae

 

 

 

Носорогови

 

Rhinocerotidae spp. (I) (С изключение на подвидовете, включени в приложение B)

 

 

Носорози

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Само популациите на Южна Африка и Свазиленд; всички останали популации са включени в приложение A. В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходящи и приемливи местоназначения и търговия с ловни трофеи. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение A и търговията с тях трябва да бъде регулирана съобразно с това)

 

Южен бял носорог

Tapiridae

 

 

 

Тапирови

 

Tapiridae spp. (I) (С изключение на видовете, включени в приложение B)

 

 

Тапири

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Бразилски тапир

PHOLIDOTA

 

 

 

Люспеници

Manidae

 

 

 

Люспеници

 

 

Manis spp. (II)

(Установена е нулева годишна квота за износ на Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica и Manis pentadactyla за екземпляри, уловени в природата и използвани предимно с търговска цел)

 

Люспеници

PILOSA

 

 

 

Непълнозъби

Bradypodidae

 

 

 

Трипръсти ленивци

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Трипръст ленивец джудже

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Кафявогърл ленивец

Megalonychidae

 

 

 

Двупръсти ленивци

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Коста Рика)

Хофманов ленивец

Myrmecophagidae

 

 

 

Мравоядови

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Гигански мравояд

 

 

 

Tamandua mexicana (III Гватемала)

Мексикански мравояд

PRIMATES

 

 

 

Примати

 

 

PRIMATES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Примати

Atelidae

 

 

 

Паякообразни маймуни

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Коибски ревач

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Мантиест ревач

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Гватемалски черен ревач

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Черновежда паякообразна маймуна

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Червена паякообразна маймуна

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Вълнеста паякообразна маймуна

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Северна паякообразна маймуна

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Златистоопашата вълнеста маймуна

Cebidae

 

 

 

Хватателноопашати маймуни

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Гилдиева мармозетка

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Белоуха мармозетка

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Жълтоглава мармозетка

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Лъвски тамарини

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Двуцветен тамарин

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Тамарин на Жофруа

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Белокрак тамарин

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Мартинсов тамарин

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Едипов тамарин

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Червеногръб саймир

Cercopithecidae

 

 

 

Маймуни на стария свят

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Качулато мангабе

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Гвенон диана

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Гвенон ролоуей

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Жълтоопашат гвенон

 

Colobus satanas (II)

 

 

Черен колобус

 

Macaca silenus (I)

 

 

Лъвски макак

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Дрил

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Мандрил

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Дългоноса маймуна

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Централноафрикански червен колобус

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Узунгвански червен колобус

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Занзибарски червен колобус

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Пенантов колобус

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Камерунски червен колобус

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Червенoшапчест колобус

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Угандски червен колобус

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Толонов червен колобус

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Ментавийски лангур

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Чипоноси лангури

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Лангури

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Кашмирски сив лангур

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Южен равнинен лангур

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Обикновен лангур

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Тарайски лангур

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Чернокрак лангур

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Качулат сив лангур

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Непалски лангур

 

Simias concolor (I)

 

 

Свинеопашат лангур

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Лангур на Делакур

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Индокитайски лангур

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Златен лангур

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Хатинхов лангур

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Нилгирийски лангур

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Лаоски лангур

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Шапчест лангур

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Белоглав лангур

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Лангур на Шортридж

Cheirogaleidae

 

 

 

Лемури джуджета

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Лемури джуджета

Daubentoniidae

 

 

 

Ай-ай

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Ай-ай

Hominidae

 

 

 

Човекоподобни маймуни

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Планинска горила

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Равнинна горила

 

Pan spp. (I)

 

 

Шимпанзета

 

Pongo abelii (I)

 

 

Суматренски орангутан

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Борнейски орангутан

Hylobatidae

 

 

 

Гибонови

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Гибони

Indriidae

 

 

 

Индриеви

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Индриеви

Lemuridae

 

 

 

Същински лемури

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Същински лемури

Lepilemuridae

 

 

 

Тънкотели лемури

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Тънкотели лемури

Lorisidae

 

 

 

Лориеви

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Дебели лорита

Pitheciidae

 

 

 

Уакари

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Уакари

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Браунова скокливка

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Черноръка скокливка

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Чернолика скокливка

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Атлантическа скокливка

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Белонос саки

Tarsiidae

 

 

 

Дългопети

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Дългопети

PROBOSCIDEA

 

 

 

Хоботни

Elephantidae

 

 

 

Слонови

 

Elephas maximus (I)

 

 

Азиатски (Индийски) слон

 

Loxodonta africana (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение B)

Loxodonta africana (II)

(Само популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (9); всички останали популации са включени в приложение A)

 

Африкански слон

RODENTIA

 

 

 

Гризачи

Chinchillidae

 

 

 

Чинчилови

 

Chinchilla spp. (I) (Екземпляри от домашните видове не са предмет на настоящия регламент)

 

 

Чинчили

Cuniculidae

 

 

 

Паки

 

 

 

Cuniculus paca (III Хондурас)

Равнинно пака

Dasyproctidae

 

 

 

Агутиеви

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Хондурас)

Петнист агути

Erethizontidae

 

 

 

Дървесни бодливи свинчета

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Хондурас)

Мексиканско дървесно бодливо свинче

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Уругвай)

Обикновено дървесно бодливо свинче

Hystricidae

 

 

 

Бодливи свинчета

 

Hystrix cristata

 

 

Гребенесто бодливо свинче

Muridae

 

 

 

Мишевидни

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Австралийски дългоух плъх

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Лъжлива мишка от акуловия залив

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Лъжлив воден плъх

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Дебелоопашат централноавстралийски плъх

Sciuridae

 

 

 

Катерицови

 

 

Callosciurus erythraeus (Само живи екземпляри)

 

Червенокоремна катерица

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Мексиканско прерийно кученце

 

 

 

Marmota caudata (III Индия)

Дългоопашат мармот

 

 

 

Marmota himalayana (III Индия)

Хималайски мармот

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Гигантски катерици

 

 

Sciurus carolinensis (Само живи екземпляри)

 

Сива катерица

 

 

 

Sciurus deppei (III Коста Рика)

Катерица на Деп

 

 

Sciurus niger (Само живи екземпляри)

 

Черна катерица

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Тупаи

SIRENIA

 

 

 

Сирени, морски крави

Dugongidae

 

 

 

Дюгонови

 

Dugong dugon (I)

 

 

Дюгон

Trichechidae

 

 

 

Ламантинови

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

Амазонски ламантин

 

Trichechus manatus (I)

 

 

Карибски ламантин

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

Африкански ламантин

AVES

 

 

 

Птици

ANSERIFORMES

 

 

 

Гъскоподобни

Anatidae

 

 

 

Патицови

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Окландска кафява патица

 

 

Anas bernieri (II)

 

Мадагаскарска патица

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Кафявa патица

 

 

Anas formosa (II)

 

Байкалска патица

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Лайзанска патица

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Камбелова патица

 

Anas querquedula

 

 

Лятно бърне

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Белокрила патица

 

Aythya innotata

 

 

Мадагаскарска потапница

 

Aythya nyroca

 

 

Белоока потапница

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Алеутска гъска

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Червеногуша гъска

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Хавайска гъска

 

 

 

Cairina moschata (III Хондурас)

Мускусна патица

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Коскороба

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Черношиест лебед

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Кубинска дървесна патица

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Хондурас)

Чернокорема дървесна патица

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Хондурас)

Двуцветна дървесна патица

 

Mergus octosetaceus

 

 

Бразилски нирец

 

 

Oxyura jamaicensis (Само живи екземпляри)

 

Ямайска потапница

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Тръноопашата потапница

 

Rhodonessa caryophyllacea (възможно е да е изчезнал) (I)

 

 

Розовоглава патица

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Гребеноклюна патица

 

Tadorna cristata

 

 

Качулат ангъч

APODIFORMES

 

 

 

Бързолетоподобни

Trochilidae

 

 

 

Колиброви

 

 

Trochilidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Колибри

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Извитоклюн колибър

CHARADRIIFORMES

 

 

 

Дъждосвирцоподобни

Burhinidae

 

 

 

Туриликови

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Гватемала)

Двуивичест турилик

Laridae

 

 

 

Чайкови

 

Larus relictus (I)

 

 

Реликтова чайка

Scolopacidae

 

 

 

Бекасови

 

Numenius borealis (I)

 

 

Ескимосов свирец

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Тънкоклюн свирец

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Охотски зеленокрак брегобегач

CICONIIFORMES

 

 

 

Щъркелоподобни

Ardeidae

 

 

 

Чаплови

 

Ardea alba

 

 

Голяма бяла чапла

 

Bubulcus ibis

 

 

Биволска чапла

 

Egretta garzetta

 

 

Малка бяла чапла

Balaenicipitidae

 

 

 

Китоглави чапли

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Китоглава чапла

Ciconiidae

 

 

 

Щъркелови

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Далекоизточен щъркел

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Черен щъркел

 

Ciconia stormi

 

 

Щъркел на Сторм

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Ябиру

 

Leptoptilos dubius

 

 

Азиатски марабу

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Млечен щъркел

Phoenicopteridae

 

 

 

Фламингови

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Фламинги

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Розово фламинго

Threskiornithidae

 

 

 

Ибисови

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Червен ибис

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Южен горски ибис

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Северен горски ибис

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Японски бял ибис

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Бяла лопатарка

 

Pseudibis gigantea

 

 

Гигантски ибис

COLUMBIFORMES

 

 

 

Гълъбоподобни

Columbidae

 

 

 

Гълъбови

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Никобарски гълъб

 

Claravis godefrida

 

 

Моравокрила гугутка

 

Columba livia

 

 

Скален гълъб

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Миндорски плодояден гълъб

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Лузонски гълъб

 

 

Goura spp. (II)

 

Венценосни гълъби

 

Leptotila wellsi

 

 

Гренадски гълъб

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Мавриций)

Маврицийски розов гълъб

 

Streptopelia turtur

 

 

Гургулица

CORACIIFORMES

 

 

 

Синявицоподобни

Bucerotidae

 

 

 

Птици носорози

 

 

Aceros spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Птици носорози

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Червеноврат калао

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Птици носорози

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Птици носорози

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Птици носорози

 

 

Buceros spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Птици носорози

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Двурога птица носорог

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Пенелопови птици носорози

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Шлемоносна птица носорог

 

 

Rhyticeros spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Птици носорози

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Равнинна торбеста птица носорог

CUCULIFORMES

 

 

 

Кукувицоподобни

Musophagidae

 

 

 

Туракови

 

 

Tauraco spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Турако

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Банерманово турако

FALCONIFORMES

 

 

 

Соколоподобни

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(С изключение на видовете, включени в приложение A; с изключение на един вид от семейство Cathartidae, включен в приложение C; другите видове от това семейство не са включени в приложенията към настоящия регламент; и с изключение на Caracara lutosa)

 

Соколоподобни

Accipitridae

 

 

 

Ястребови

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Късопръст ястреб

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Голям ястреб

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Малък ястреб

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Черен лешояд

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Императорски орел

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Скален орел

 

Aquila clanga (II)

 

 

Голям креслив орел

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Кръстат (царски) орел

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Малък креслив орел

 

Buteo buteo (II)

 

 

Обикновен мишелов

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Северен мишелов

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Белоопашат мишелов

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Кубинска извитоклюна каня

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Орел змияр

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Тръстиков блатар

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Полски блатар

 

Circus macrourus (II)

 

 

Степен блатар

 

Circus pygargus (II)

 

 

Ливаден блатар

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Сива каня

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Мадагаскарски орел змияр

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Брадат лешояд

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Белоглав лешояд

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla e включен в приложение I; другите видове са включени в приложение II)

 

 

Морски орли

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Харпия

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Ястребов орел

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Малък орел

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Сивогръб ястреб

 

Milvus migrans (II) (С изключение на Milvus migrans lineatus, който е включен в приложение B)

 

 

Черна каня

 

Milvus milvus (II)

 

 

Червена каня

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Египетски лешояд

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Осояд

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Филипински орел маймунояд

Cathartidae

 

 

 

Пуйкови лешояди

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Калифорнийски кондор

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Хондурас)

Кралски лешояд

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Андски кондор

Falconidae

 

 

 

Соколови

 

Falco araeus (I)

 

 

Сейшелска ветрушка

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Далматински сокол

 

Falco cherrug (II)

 

 

Ловен сокол

 

Falco columbarius (II)

 

 

Малък сокол

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Средиземноморски сокол

 

Falco jugger (I)

 

 

Лагаров сокол

 

Falco naumanni (II)

 

 

Белошипа ветрушка

 

Falco newtoni (I) (Само популацията на Сейшелските острови)

 

 

Нютонова ветрушка

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Берберски сокол

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Сокол скитник

 

Falco punctatus (I)

 

 

Маврицийски сокол

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Северен сокол

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Сокол орко

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Черношипа ветрушка (керкенез)

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Вечерна ветрушка

Pandionidae

 

 

 

Орли рибари

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Орел рибар

GALLIFORMES

 

 

 

Кокошоподобни

Cracidae

 

 

 

Краксови

 

Crax alberti (III Колумбия)

 

 

Синьоклюн кракс

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Червеноклюн кракс

 

 

 

Crax daubentoni (III Колумбия)

Жълтоклюн кракс

 

 

Crax fasciolata

 

Гололик кракс

 

 

 

Crax globulosa (III Колумбия)

Оранжевоклюн кракс

 

 

 

Crax rubra (III Колумбия/Коста Рика/Гватемала/Хондурас)

Голям кракс

 

Mitu mitu (I)

 

 

Остроклюн миту

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Рогат хуан

 

 

 

Ortalis vetula (III Гватемала/Хондурас)

Обикновена чачалака

 

 

 

Pauxi pauxi (III Колумбия)

Шлемоносен кракс

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Белокрил хуан

 

 

 

Penelope purpurascens (III Хондурас)

Качулат хуан

 

 

 

Penelopina nigra (III Гватемала)

Черен хуан

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Черногръд хоко

 

Pipile pipile (I)

 

 

Тринидатски хоко

Megapodiidae

 

 

 

Големокраки кокошки

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Малео

Phasianidae

 

 

 

Фазанови

 

 

Argusianus argus (II)

 

Аргус

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Валихов фазан

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Масков вирджински пъдпъдък

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Бял ушат фазан

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Кафяв ушат фазан

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Сива храстова кокошка

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Кървав фазан

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Хималайски монал

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Китайски монал

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Склатеров монал

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Едуардов фазан

 

 

Lophura hatinhensis

 

Виетнамски огненокръст фазан

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Пакистан)

Непалски фазан

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Седлат фазан

 

 

 

Meleagris ocellata (III Гватемала)

Петниста пуйка

 

Odontophorus strophium

 

 

Колумбийски горки пъдпъдък

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Хималайски пъдпъдък

 

 

 

Pavo cristatus (III Пакистан)

Обикновен паун

 

 

Pavo muticus (II)

 

Зелен паун

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Сив паунов фазан

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Гермайнов паунов фазан

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Малайски качулат паунов фазан

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Палавански паунов фазан

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Борнейски паунов фазан

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Пакистан)

Коклас фазан

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Качулат аргус

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Елиотов фазан

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Фазан на Юм

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Микадо

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Каспийски улар

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Тибетски улар

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Трагопан на Блит

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Трагопан на Кабот

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Черноглав трагопан

 

 

 

Tragopan satyra (III Непал)

Сатир трагопан

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Прериен тетрев на Атуотър

GRUIFORMES

 

 

 

Жеравоподобни

Gruidae

 

 

 

Жеравови

 

 

Gruidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Жеравови

 

Grus americana (I)

 

 

Американски жерав

 

Grus canadensis (I/II) (Видът e включен в приложение II, но подвидовете Grus canadensis nesiotes и Grus canadensis pulla са включени в приложение I)

 

 

Канадски жерав

 

Grus grus (II)

 

 

Сив жерав

 

Grus japonensis (I)

 

 

Японски жерав

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Сибирски жерав

 

Grus monacha (I)

 

 

Монашески жерав

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Черноврат жерав

 

Grus vipio (I)

 

 

Даурски жерав

Otididae

 

 

 

Дроплови

 

 

Otididae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Дроплови

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Индийска дропла

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Макуинова дропла

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Хубара

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Бенгалска дропла

 

Otis tarda (II)

 

 

Голяма дропла

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Индийска дропла

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Малка дропла (стрепет)

Rallidae

 

 

 

Дърдавцови

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Дърдавец на лорд Хувър

Rhynochetidae

 

 

 

Кагу

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Кагу

PASSERIFORMES

 

 

 

Врабчоподобни

Atrichornithidae

 

 

 

Атрихорнисови

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Атрихорнис

Cotingidae

 

 

 

Котингови

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Колумбия)

Амазонска чадърова котинга

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Колумбия)

Мустаката чадърова котинга

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Петниста котинга

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Скални петлета

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Белокрила котинга

Emberizidae

 

 

 

Овесаркови

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Жълт кардинал

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Мантиест кардинал

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Червенокачулат кардинал

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Седемцветна тангара

Estrildidae

 

 

 

Астрилдови

 

 

Amandava formosa (II)

 

Маслиненозелена муния

 

 

Lonchura fuscata

 

Тиморска амадина

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Оризарка

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Южна черногърла астрилда

Fringillidae

 

 

 

Чинкови

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Червена скатия

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Жълтолика скатия

Hirundinidae

 

 

 

Лястовицови

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Белоока лястовица

Icteridae

 

 

 

Трупиалови

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Жълтокорема иктерия

Meliphagidae

 

 

 

Медаркови

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Шлемоносна медарка

Muscicapidae

 

 

 

Мухоловкови

 

Acrocephalus rodericanus (III Мавриций)

 

 

Родригесово шаварче

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Суматренска синя мухоловка

 

Dasyornis broadbenti litoralis (възможно е да е изчезнал) (I)

 

 

Западноавстралийски ръждив четинест нектарник

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Западноавстралийски четинест нектарник

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Очилат славей

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Тайвански славей

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Белоух китайски славей

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Обикновен китайски славей

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Омейска тималиа

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Белошия горска врана

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Сивоврата горска врана

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Мавриций)

Маскаренска райска мухоловка

Paradisaeidae

 

 

 

Райски птици

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Райски птици

Pittidae

 

 

 

Питови

 

 

Pitta guajana (II)

 

Синьоопашата пита

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Черногърда пита

 

Pitta kochi (I)

 

 

Лузонска пита

 

 

Pitta nympha (II)

 

Пита нимфа

Pycnonotidae

 

 

 

Бюлбюлови

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Жълтоглав бюлбюл

Sturnidae

 

 

 

Скорцови

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Свещена мейна

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Балийска мейна

Zosteropidae

 

 

 

Белоочкови

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Белогърда белоочка

PELECANIFORMES

 

 

 

Пеликаноподобни

Fregatidae

 

 

 

Фрегатови

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Белокоремна фрегата

Pelecanidae

 

 

 

Пеликанови

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Къдроглав пеликан

Sulidae

 

 

 

Рибояди

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Рибояд на Абот

PICIFORMES

 

 

 

Кълвачоподобни

Capitonidae

 

 

 

Мустакати кълвачи

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Колумбия)

Туканов мустакат кълвач

Picidae

 

 

 

Кълвачови

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Триамски кълвач

Ramphastidae

 

 

 

Туканови

 

 

 

Baillonius bailloni (III Аржентина)

Шафранен тукан

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Черногърл тукан

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Аржентина)

Кафявоух тукан

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Зелен тукан

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Аржентина)

Червеногръд тукан

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Ръбестоклюн тукан

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Тукан токо

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Червеноклюн тукан

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Каналестоклюн тукан

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Аржентина)

Петнистоклюн тукан

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

Гмурецоподобни

Podicipedidae

 

 

 

Гмурцови

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Атитлан

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

Буревестникоподобни

Diomedeidae

 

 

 

Албатросови

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Белогръб албатрос

PSITTACIFORMES

 

 

 

Папагалоподобни

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(С изключение на видовете, включени в приложение A и на видовете Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus и Psittacula krameri, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

Папагалоподобни

Cacatuidae

 

 

 

Какадута

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Гофиново какaду

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Филипинско какаду

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Молукско какaду

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Малко жълтокачулато какаду

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Палмово какаду

Loriidae

 

 

 

Лориеви

 

Eos histrio (I)

 

 

Червено-син лори

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina e включен в приложение I, другите видове са включени в приложение II)

 

 

Ултрамаринов лорикет

Psittacidae

 

 

 

Съшински папагали

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Червеногърла амазона

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Жълтотила амазона

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Жълтораменна амазона

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Бразилска амазона

 

Amazona finschi (I)

 

 

Лилавочела амазона

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Гулдова амазона

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Императорска амазона

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Кубинска (белоглава) aмазона

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Жълточела амзона

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Червеноока амазона

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Червенотеменна амазона

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Червеночела амазона

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Сентлусийска амазона

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Виолетовогърда амазона

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Зеленобуза амазона

 

Amazona vittata (I)

 

 

Пуерториканска амазона

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Хиацинтови ари

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Жълтозелен ара

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Зеленогърл ара

 

Ara macao (I)

 

 

Червен ара

 

Ara militaris (I)

 

 

Военен ара

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Червеноух ара

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Спиксов ара

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Норфолкски какарики

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Чатамски жълточел какарики

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Червеночел какарики

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Новокаледонски какарики

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Коксеново смокиново папагалче

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Рогат папагал

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Златна аратинга

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Оранжевокоремно треварче

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Жълтоуха аратинга

 

Pezoporus occidentalis (възможно е да е изчезнал) (I)

 

 

Нощен папагал

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Земен папагал

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Червеночел папагал

 

Primolius couloni (I)

 

 

Синьоглав ара

 

Primolius maracana (I)

 

 

Синьокрил ара

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Златнораменно пойно папагалче

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Черноглаво пойно папагалче

 

Psephotus pulcherrimus (възможно е да е изчезнал) (I)

 

 

Червеночело пойно папагалче

 

Psittacula echo (I)

 

 

Мавриций огърличест папагал

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Синьогуша зеленка

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Дебелоклюни ари

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Какапо

RHEIFORMES

 

 

 

Нандуподобни

Rheidae

 

 

 

Нандута

 

Pterocnemia pennata (I) (С изключение на Pterocnemia pennata pennata, който е включен в приложение B)

 

 

Малко нанду

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Малко нанду

 

 

Rhea americana (II)

 

Нанду

SPHENISCIFORMES

 

 

 

Пингвиноподобни

Spheniscidae

 

 

 

Пингвинови

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Очилат пингвин

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Хумболтов пингвин

STRIGIFORMES

 

 

 

Совоподобни

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A, и с изключение на Sceloglaux albifacies)

 

Совоподобни

Strigidae

 

 

 

Същински сови

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Пернатонога кукумявка

 

Asio flammeus (II)

 

 

Блатна сова

 

Asio otus (II)

 

 

Горска ушата сова

 

Athene noctua (II)

 

 

Домашна кукумявка

 

Bubo bubo (II) (С изключение на Bubo bubo bengalensis, който е включен в приложение B)

 

 

Бухал

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Врабчова кукумявка

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Малка горска кукумявка

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Гигантски чухал

 

Ninox natalis (I)

 

 

Великденска ястребова сова

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Норфолдска ястребова сова

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Снежна сова

 

Otus ireneae (II)

 

 

Сококов чухал

 

Otus scops (II)

 

 

Чухал

 

Strix aluco (II)

 

 

Горска улулица

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Брадата улулица

 

Strix uralensis (II) (С изключение на Strix uralensis davidi, който е включен в приложение B)

 

 

Уралска улулица

 

Surnia ulula (II)

 

 

Ястребова сова

Tytonidae

 

 

 

Забулени сови

 

Tyto alba (II)

 

 

Забулена сова

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Мадагаскарска забулена сова

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

Щраусоподобни

Struthionidae

 

 

 

Щраусови

 

Struthio camelus (I) (Само популациите на Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканската република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички останали популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

 

Щраус

TINAMIFORMES

 

 

 

Тинамуподобни

Tinamidae

 

 

 

Тинамови

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Сивокръсто тинаму

TROGONIFORMES

 

 

 

Трогоноподобни

Trogonidae

 

 

 

Трогонови

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Кветзал

REPTILIA

 

 

 

Влечуги

CROCODYLIA

 

 

 

Крокодили

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Крокодили

Alligatoridae

 

 

 

Алигаторови

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Китайски алигатор

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Крокодилов кайман от река Апапорис

 

Caiman latirostris (I) (С изключение на популацията на Аржентина, която е включена в приложение B)

 

 

Широкомуцунест кайман

 

Melanosuchus niger (I) (С изключение на популацията на Бразилия, която е включена в приложение B, и популацията на Еквадор, която е включена в приложение B и е обект на нулева годишна квота за износ докато годишна квота за износ не бъде одобрена от Секретариата на CITES и Групата специалисти по крокодилите на IUCN/SSC)

 

 

Черен кайман

Crocodylidae

 

 

 

Същински крокодили

 

Crocodylus acutus (I) (С изключение на популацията на Куба, която е включена в приложение B)

 

 

Американски крокодил

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Африкански тесномуцунест крокодил

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Оринокски крокодил

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Филипински крокодил

 

Crocodylus moreletii (I) (С изключение на популациите на Белиз и Мексико, които са включени в приложение B и са обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел)

 

 

Централноамерикански крокодил

 

Crocodylus niloticus (I) (С изключение на популациите на Ботсуана, Египет [обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел], Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [обект на годишна квота за износ от не повече от 1 600 диви екземпляра, включително ловни трофеи, в допълнение към дивоуловените екземпляри, отгледани в контролирана среда], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение B)

 

 

Нилски крокодил

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Блатен крокодил

 

Crocodylus porosus (I) (С изключение на популациите на Австралия, Индонезия и Папуа Нова Гвинея, които са включени в приложение B)

 

 

Гребенест крокодил

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Кубински крокодил

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Сиамски крокодил

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Западноафрикански малък крокодил

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Гавиалов крокодил

Gavialidae

 

 

 

Гавиали

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Гавиал

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

Хатерии

Sphenodontidae

 

 

 

Хатериеви

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Хатерии

SAURIA

 

 

 

Гущери

Agamidae

 

 

 

Агамови

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Шипоопашати гущери

Chamaeleonidae

 

 

 

Хамелеонови

 

 

Archaius spp. (II)

 

Сейшелски хамелеони

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Южноафрикански хамелеони джуджета

 

 

Brookesia spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Мадагаскарски хамелеони джуджета

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Бодлив хамелеон джудже

 

 

Calumma spp. (II)

 

Мадагаскарски хамелеони

 

 

Chamaeleo spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Същински хамелеони

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Европейски хамелеон

 

 

Furcifer spp. (II)

 

Пантерови хамелеони

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Източноафрикански хамелеони джуджета

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Малавийски хамелеони джуджета

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Поясоопашати гущери

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Поясоопашати гущери

Gekkonidae

 

 

 

Геконови

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Нова Зеландия)

Лепкавопръсти гекони

 

 

Lygodactylus williamsi

 

Тюркоазен гекон джудже

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Гекон от остров Серпент

 

 

Naultinus spp. (II)

 

Новозеландски дървесни гекони

 

 

Phelsuma spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Дневни гекони

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Гюнтеров дневен гекон

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Плоскоопашати гекони

Helodermatidae

 

 

 

Отровни гущери

 

 

Heloderma spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A)

 

Отровни гущери

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Гватемалски отровен гущер

Iguanidae

 

 

 

Игуанови

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Морска игуана

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Фиджийски игуани

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Галапагоски сухоземни игуани

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Шипоопашата игуана на Бейкър

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Хондураска шипоопашата игуана

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Роатанска шипоопашата игуана

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Гватемалска шипоопашата игуана

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Поясоопашати игуани

 

 

Iguana spp. (II)

 

Същински игуани

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Рогат гущер на Блейнвил

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Рогат гущер от о-в Седрос

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Kоронован рогат гущер

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Рогат гущер на Уигинс

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Разноцветна чакахуала

Lacertidae

 

 

 

Същински гущери

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Гигантски гущер от остров Хиеро

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Лилфордов стенен гущер

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Питиузки стенен гущер

Scincidae

 

 

 

Сцинкови

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Гигантски дървесен сцинк

Teiidae

 

 

 

Камшикоопашати гущери

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Драконов гущер

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Кайманови гущери

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Варанови гущери, тегу

Varanidae

 

 

 

Варанови

 

 

Varanus spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Варани

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Индийски варан

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Жълт варан

 

Varanus griseus (I)

 

 

Сив варан

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Комодски варан

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

Пъстър варан

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Варан на Грей

Xenosauridae

 

 

 

Крокодилови гущери

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Крокодилов гущер

SERPENTES

 

 

 

Змии

Boidae

 

 

 

Бои

 

 

Boidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Бои

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Мадагаскарски наземни бои

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Аржентинска боа

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Пуерториканска боа

 

Epicrates monensis (I)

 

 

Дървесна боа от Вирджинските острови

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Ямайска боа

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Турска боа

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Мадагаскарска дървесна боа

Bolyeriidae

 

 

 

Срасналочелюстни бои

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Срасналочелюстни бои

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Ровеща боа от остров Раунд

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Наземна боа от остров Раунд

Colubridae

 

 

 

Смокови

 

 

 

Atretium schistosum (III Индия)

Гърбонакилена змия

 

 

 

Cerberus rynchops (III Индия)

Кучеглава змия

 

 

Clelia clelia (II)

 

Мусурана

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Лъжлива водна кобра

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Индийска яйцеядна змия

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Индийски смок

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Индия)

Пъстра рибоядна змия

Elapidae

 

 

 

Аспидови

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Широкоглава змия

 

 

 

Micrurus diastema (III Хондурас)

Атлантическа коралова змия

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Хондурас)

Централноамериканска коралова змия

 

 

Naja atra (II)

 

Китайска плюеща кобра

 

 

Naja kaouthia (II)

 

Моноклева кобра

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

Бирманска плюеща кобра

 

 

Naja naja (II)

 

Индийска кобра

 

 

Naja oxiana (II)

 

Средноазиатска кобра

 

 

Naja philippinensis (II)

 

Севернофилипинска плюеща кобра

 

 

Naja sagittifera (II)

 

Андаманска кобра

 

 

Naja samarensis (II)

 

Южнофилипинска плюеща кобра

 

 

Naja siamensis (II)

 

Индокитайска плюеща кобра

 

 

Naja sputatrix (II)

 

Южноиндонезийска плюеща кобра

 

 

Naja sumatrana (II)

 

Златна плюеща кобра

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Кралска кобра

Loxocemidae

 

 

 

Мексикански питони

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Мексикански питони

Pythonidae

 

 

 

Питонови

 

 

Pythonidae spp. (II) (С изключение на подвидовете, включени в приложение A)

 

Питонови

 

Python molurus molurus (I)

 

 

Индийски тигров питон

Tropidophiidae

 

 

 

Бои джуджета

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Бои джуджета

Viperidae

 

 

 

Отровници

 

 

 

Crotalus durissus (III Хондурас)

Южноамериканска гърмяща змия

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

Гърмяща змия от остров Аруба

 

 

 

Daboia russelii (III Индия)

Броенична отровница

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Мангска копиеглава усойница

 

Vipera latifii

 

 

Латифиева усойница

 

Vipera ursinii (I) (Само популацията на Европа, с изключение на районите, които съставляваха бившия СССР; тези последни популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

 

Остромуцунеста усойница

 

 

Vipera wagneri (II)

 

Вагнерова усойница

TESTUDINES

 

 

 

Костенурки

Carettochelyidae

 

 

 

Двуноктести костенурки

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Свиненоса костенурка

Chelidae

 

 

 

Австралоамерикански страничношийни костенурки

 

 

Chelodina mccordi (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа)

 

Маккордиева змиешийна костенурка

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Западна мочурна костенурка

Cheloniidae

 

 

 

Морски костенурки

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Морски костенурки

Chelydridae

 

 

 

Кайманови костенурки

 

 

 

Macrochelys temminckii (III Съединени американски щати)

Алигаторова костенурка

Dermatemydidae

 

 

 

Речни костенурки

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Централноамериканска речна костенурка

Dermochelyidae

 

 

 

Кожести костенурки

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Кожеста костенурка

Emydidae

 

 

 

Сладководни костенурки

 

 

Chrysemys picta (Само живи екземпляри)

 

Петниста блатна костенурка

 

 

Clemmys guttata (II)

 

Точкова водна костенурка

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Блатна костенурка на Бландинг

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Горска блатна костенурка

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Тресавищна блатна костенурка

 

 

 

Graptemys spp. (III Съединени американски щати)

Географски костенурки

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Американска диамантена костенурка

 

 

Terrapene spp. (II) (С изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Украсени костенурки

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

Водна украсена костенурка

 

 

Trachemys scripta elegans (Само живи екземпляри)

 

Червенобуза блатна костенурка

Geoemydidae

 

 

 

Южни костенурки

 

Batagur affinis (I)

 

 

Южен батагур

 

Batagur baska (I)

 

 

Батагур

 

 

Batagur borneoensis (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)

 

Калимантански батагур

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

Триивичест батагур

 

 

Batagur kachuga (II)

 

Червеноглав батагур

 

 

Batagur trivittata (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)

 

Бирмански батагур

 

 

Cuora spp. (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis и C. zhoui за екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)

 

Шарнирни костенурки

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

Листоподобни костенурки

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Индийска петниста костенурка

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

Нансейска черногърда костенурка

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Черногърда костенурка

 

 

Hardella thurjii (II)

 

Браминска речна костенурка

 

 

Heosemys annandalii (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)

 

Жълтоглава храмова костенурка

 

 

Heosemys depressa (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)

 

Араканска горска костенурка

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Голяма горска костенурка

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Бодлива горска костенурка

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Целебеска горска костенурка

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Охлювоядна костенурка

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Оризищна костенурка

 

 

Mauremys annamensis (II) (Установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри, взети от дивата природа и продавани с търговска цел)

 

Анамска блатна костенурка

 

 

 

Mauremys iversoni (III Китай)

Фуджиянска блатна костенурка

 

 

Mauremys japonica (II)

 

Японска блатна костенурка

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Китай)

Голямоглава блатна костенурка

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Жълта блатна костенурка

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

Червеноврата блатна костенурка

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Китай)

Блатна костенурка на Причард

 

 

 

Mauremys reevesii (III Китай)

Блатна костенурка на Рийвс

 

 

 

Mauremys sinensis (III Китай)

Китайска блатна костенурка

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Трикилова костенурка

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Индийска черна костенурка

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Бирманска очилата костенурка