EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0599

Регламент (ЕС) № 599/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

OJ L 173, 12.6.2014, p. 79–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/599/oj

12.6.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/79


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 599/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета (2) изисква над изделията и технологиите с двойна употреба да се упражнява ефективен контрол, когато се изнасят или когато преминават транзитно през територията на Съюза, или когато се доставят в трета държава в резултат на брокерски услуги, предоставени от брокер, пребиваващ или установен в Съюза.

(2)

С цел да се даде възможност на държавите членки и Съюза да спазят своите международни ангажименти в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 е установен общ списък на изделия с двойна употреба, които са предмет на мерки за контрол в Съюза. Решения относно изделията, подлежащи на контрол, се вземат в рамките на Австралийската група, Режима за контрол върху ракетните технологии, Групата на ядрените доставчици, Васенаарската договореност и Конвенцията за забрана на химическото оръжие.

(3)

В Регламент (ЕО) № 428/2009 се предвижда списъкът на изделията с двойна употреба, съдържащ се в приложение I към посочения регламент, да се актуализира в съответствие със съответните задължения и ангажименти и евентуалните промени в тях, които държавите членки са поели като членове на международните режими за неразпространение и договореностите за контрол върху износа, или посредством ратификация на съответните международни договори.

(4)

Необходимо е редовно да се актуализира списъкът на изделията с двойна употреба, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009, така че да се осигури пълно спазване на международните задължения по отношение на сигурността, да се осигури прозрачност и да се запази конкурентоспособността на износителите. Евентуалното забавяне по отношение на актуализирането на списъка на изделията с двойна употреба може да се отрази неблагоприятно върху сигурността и международните усилия за неразпространение, както и върху осъществяването на икономически дейности от износителите в Съюза. Същевременно техническото естество на измененията, както и фактът, че тези изменения трябва да съответстват на решенията, взети в рамките на международните режими за контрол на износа, означава, че следва да се използва ускорена процедура, за да влязат необходимите актуализации в сила в Съюза.

(5)

С Регламент (ЕО) № 428/2009 се въвеждат генерални разрешения на Съюза за износ като един от четирите вида разрешения за износ, достъпни съгласно посочения регламент. Генералните разрешения на Съюза за износ позволяват на износителите, установени в Съюза, да изнасят някои конкретно посочени изделия за някои конкретно посочени местоназначения при спазване на условията на разрешенията.

(6)

С приложение II към Регламент (ЕО) № 428/2009 се уреждат генералните разрешения на Съюза за износ, които понастоящем се прилагат в Съюза. Като се има предвид естеството на тези генерални разрешения на Съюза за износ, може да се наложи от обхвата на разрешенията да бъдат изключени някои местоназначения, по-специално ако променящите се обстоятелства сочат, че по отношение на определено местоназначение не следва повече да бъдат разрешавани улеснени експортни сделки по генерално разрешение на Съюза за износ. Такова изключване на местоназначение от обхвата на генерално разрешение на Съюза за износ не следва да бъде пречка за износителя да кандидатства за друг вид разрешение за износ съгласно приложимите разпоредби на Регламент (ЕО) № 428/2009.

(7)

С цел да се осигури редовното и навременно актуализиране на общия списък на изделията с двойна употреба в съответствие със задълженията и ангажиментите, поети от държавите членки в рамките на международните режими за контрол на износа, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), във връзка с изменения в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009, попадащи в обхвата на член 15 от посочения регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище.

(8)

За да се осигури възможност за бърза реакция на Съюза на променящите се обстоятелства по отношение на оценката на чувствителността на износа, осъществяван в съответствие с генерални разрешения на Съюза за износ, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС, във връзка с изменения в приложение II към Регламент (ЕО) № 428/2009 с оглед изключването на местоназначения от обхвата на генералните разрешения на Съюза за износ. Тъй като такива изменения следва да бъдат внасяни само вследствие на повишаване на констатирания риск, свързан със съответния износ, и тъй като продължителната употреба на генерални разрешения на Съюза за износ по отношение на този износ би могла да има неизбежни неблагоприятни последици върху сигурността на Съюза и неговите държави членки, Комисията може да използва процедурата за спешност.

(9)

При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(10)

Поради това Регламент (ЕО) № 428/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 428/2009 се изменя, както следва:

1)

В член 9, параграф 1 се добавят следните алинеи:

„За да се гарантира, че само нискорискови сделки са обхванати от генералните разрешения на Съюза за износ, включени в приложения IIа — IIе, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23а за изключване на местоназначения от обхвата на генералните разрешения на Съюза за износ, ако за подобни местоназначения бъде наложено оръжейно ембарго съгласно член 4, параграф 2.

Когато при наличие на такова оръжейно ембарго наложителни съображения за спешност налагат изключването на конкретни местоназначения от обхвата на генерално разрешение на Съюза за износ, за делегираните актове, приети съгласно настоящия параграф, се прилага процедурата, предвидена в член 23б.“

2)

В член 15 се добавя следният параграф:

„3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема в съответствие с член член 23а делегирани актове, във връзка с актуализиране на списъка на изделията с двойна употреба, съдържащ се в приложение I. Актуализирането на приложение I се извършва в рамките на обхвата, определен в параграф 1 от настоящия член. Когато актуализирането на приложение I е свързано с изделията с двойна употреба, които са изброени и в приложения IIа — IIж или в приложение IV, тези приложения се изменят съответно.“

3)

Вмъкват се следните членове:

„Член 23а

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 1 и член 15, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 2 юли 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграф 1 и член 15, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегирани актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 1 и член 15, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският съвет, нито Съветът не са представили възражение в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 23б

1.   Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 23а, параграф 5. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 (ОВ C 68Е, 7.3.2014 г.,стр. 112) и позиция на Съвета на първо четене от 3 март 2014 г. (ОВ C 100, 4.4.2014 г., стр. 6). Позиция на Европейския парламент от 3 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(2)  Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).


Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно прегледа на системата за контрол на износа на изделия с двойна употреба

Европейският парламент, Съветът и Комисията отчитат, че е важно непрекъснато да се подобряват ефективността и съгласуваността на режима на ЕС за контрол на стратегическия износ, като се гарантират висока степен на сигурност и необходимата прозрачност без да се възпрепятства конкурентоспособността и законната търговия с изделия с двойна употреба.

Трите институции смятат, че модернизирането и по-нататъшното уеднаквяване на системата са необходими, за да бъде тя приспособена към новите заплахи и технологичното развитие, за да се намалят нарушенията, да се създаде истински общ пазар на изделия с двойна употреба (еднакви условия на конкуренция за износителите) и за да продължи системата за контрол на износа да служи като образец за трети страни.

За тази цел е от съществено значение да се опрости процесът на актуализиране на списъците за контрол (приложенията към регламента), да се подобрят оценката на риска и обменът на информация, да се разработят по-добри промишлени стандарти и да се намалят несъответствията при прилагането.

Европейският парламент, Съветът и Комисията признават, че има спорни въпроси във връзка с износа на някои информационни и комуникационни технологии (ИКТ), които могат да се използват в контекста на нарушения на правата на човека, да заплашват сигурността на ЕС, особено технологиите за масово наблюдение, мониторинг, проследяване и цензуриране, както и в контекста на уязвимостта на софтуерните програми.

Във връзка с това започнаха технически консултации, включително в рамките на партньорските посещения по въпросите на изделията с двойна употреба в ЕС, координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба и режимите за контрол на износа, и продължават да се предприемат действия за прилагане на санкции или национални мерки в спешни случаи (съгласно член 215 от ДФЕС). Ще бъдат положени и по-интензивни усилия за насърчаване на многостранните споразумения в контекста на режимите за контрол на износа и ще бъдат проучени възможностите за разглеждане на този въпрос в рамките на текущия преглед на политиката на ЕС за контрол на износа на изделия с двойна употреба и на изготвянето на съобщението на Комисията. Във връзка с това трите институции взеха под внимание споразумението на участващите страни във Васенаарската договореност от 4 декември 2013 г. да въведат контрол върху комплексните средства за наблюдение, които дават възможност за непозволен достъп до компютърните системи, и върху системите за наблюдение на IP мрежата.

Освен това Европейският парламент, Съветът и Комисията поемат ангажимент за по-нататъшно разработване на съществуващия механизъм за обхващане на всички изделия с двойна употреба, които не попадат в обхвата на приложение I към регламента, за да се укрепи допълнително системата за контрол на износа и прилагането ѝ в Европейския единен пазар.


Изявление на Комисията относно делегираните актове

В контекста на настоящия регламент Комисията припомня задължението, което е поела в параграф 15 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия да предоставя на Парламента изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката на делегирани актове.


Изявление на Комисията относно актуализирането на регламента

За да осигури по-цялостно, ефикасно и съгласувано прилагане на европейския подход към движението (износ, трансфер, брокерска дейност и транзит) на стратегически изделия, Комисията ще представи във възможно най-кратки срокове ново предложение за актуализиране на регламента.


Top