EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0264

Регламент (ЕС) № 264/2014 на Комисията от 14 март 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на съполимер на винилпиролидон и винилацетат в хранителни добавки, предлагани в твърдо състояние, и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията текст от значение за ЕИП

OJ L 76, 15.3.2014, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/264/oj

15.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 76/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 264/2014 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2014 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на съполимер на винилпиролидон и винилацетат в хранителни добавки, предлагани в твърдо състояние, и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3, член 14 и член 30, параграф 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) се определят спецификациите на добавките в храните, включително за оцветителите и подсладителите, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(3)

Тези списъци могат да бъдат актуализирани в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(4)

На 6 октомври 2009 г. беше подадено заявление за разрешаване на употребата на съполимер на винилпиролидон и винилацетат в хранителни добавки, предлагани в твърдо състояние, като свързващо/покриващо вещество. На държавите членки бе предоставен достъп до заявлението в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(5)

Европейският орган за безопасност на храните направи оценка на безопасността на съполимера на винилпиролидон и винилацетат (4) при употребата му като добавка в храните и стигна до заключението, че употребата на съполимера на винилпиролидон и винилацетат в хранителни добавки, предлагани в твърдо състояние, като свързващо/покриващо вещество е малко вероятно да породи опасения във връзка с безопасността при предложените видове употреба.

(6)

Налице е технологична необходимост за добавяне на съполимера на винилпиролидон и винилацетат към целулозния състав в хранителните добавки. По този начин се подобрява устойчивостта на покритието, подобрява се способността за нанасяне на покритие и се увеличава сцеплението на покритието. То също така позволява да не се прекъсва процесът на нанасяне на покритие, което спестява време. Поради това е целесъобразно да се разреши употребата на тази добавка като глазиращ агент в хранителни добавки, предлагани в твърдо състояние, и да ѝ се зададе номер E 1208 като Е-номер за съполимер на винилпиролидон и винилацетат.

(7)

Спецификациите на съполимер на винилпиролидон и винилацетат (E 1208) следва да се включат в Регламент (ЕС) № 231/2012 при включването на добавката за първи път в списъците на Съюза на добавките в храните, установени в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(8)

Поради това регламенти (ЕО) № 1333/2008 и (ЕС) № 231/2012 следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).

(4)  EFSA Journal 2010 г.; 8(12):1948.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

1)

В част Б, точка 3 „Добавки, различни от оцветители и подсладители“ след вписването за добавката в храни Е 1207 Анионен метакрилат кополимер се вмъква следното вписване:

„E 1208

Съполимер на винилпиролидон и винилацетат“

2)

В част Д, в категория храни 17.1 „Хранителни добавки, предлагани в твърдо състояние, включително ампули, таблетки и подобни форми, с изключение на формите за дъвчене“ след вписването за E 1207 Анионен метакрилат кополимер се вмъква следното ново вписване:

 

„E 1208

Съполимер на винилпиролидон и винилацетат

100 000“

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 след вписването за E 1207 (Анионен метакрилат кополимер) се вмъква следното ново вписване:

„E 1208 СЪПОЛИМЕР НА ВИНИЛПИРОЛИДОН И ВИНИЛАЦЕТАТ

Синоними

Съполивидон; съповидон; съполимер на 1-винил-2-пиролидон и винилацетат; полимер на 1-етенил-2-пиролидинон с етенилацетат

Определение

Произвежда се чрез радикалнова съполимеризация на N-винил-2-пиролидон и винилацетат в разтвор на пропан-2-ол в присъствието на инициаторите

ЕINECS

 

Химично наименование

Полимер на етенилов естер на оцетна киселина с 1-етенил-2-пиролидинон

Химична формула

(C6H9NO)n.(C4H6O2)m

Средна вискозитетна молекулна маса

Между 26 000 и 46 000 g/mol

Съдържание на основно вещество

7,0—8,0 % съдържание на азот

Описание

Физичното състояние се описва като бял до жълтеникавобял прах или люспи със среден размер на частиците от 50 – 130 μm

Идентификация

Разтворимост

Свободно разтворим във вода, етанол, етиленов хлорид и етер

Инфрачервена абсорбционна спектроскопия

Ще бъде уточнена

Европейско изпитване за цветове (цвят BY)

Минимални BY5

Стойност на K (1) (1 % сухо вещество във воден разтвор)

25,2 – 30,8

Стойност на pH

3,0 – 7,0 (10 % воден разтвор)

Чистота

Компонент на винилацетат в съполимер

Не повече от 42,0 %

Свободен винилацетат

Не повече от 5 mg/kg

Общо пепел

Не повече от 0,1 %

Алдехид

Не повече от 2 000 mg/kg (като ацеталдехид)

Свободен N-винилпиролидон

Не повече от 5 mg/kg

Хидразин

Не повече от 0,8 mg/kg

Съдържание на пероксид

Не повече от 400 mg/kg

Пропан-2-ол

Не повече от 150 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg


(1)  Стойност на K: безразмерен индекс, изчислен от измервания за кинематичен вискозитет на разредени разтвори, използван за посочване на вероятната степен на полимеризация или молекулен размер на полимера.“


Top