EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0070

Регламент (ЕС) № 70/2014 на Комисията от 27 януари 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета текст от значение за ЕИП

OJ L 23, 28.1.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/70/oj

28.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 23/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 70/2014 НА КОМИСИЯТА

от 27 януари 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 7, параграф 6, член 8, параграф 5 и член 10, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 1178/2011 (2) на Комисията се определят подробни правила за някои свидетелства за летателна правоспособност за пилоти и за преобразуването на национални свидетелства и сертификати, както и условията за признаване на свидетелства за правоспособност, издадени от трети държави. Освен това Регламент (ЕС) № 1178/2011 включва разпоредби относно сертифицирането на одобрени организации за обучение и на оператори на полетни симулатори, използвани за обучение, изпитване и проверка на пилоти.

(2)

Член 5 от Регламент (ЕО) № 216/2008, който се отнася до летателната годност, бе разширен, за да включи в правилата за прилагане на типово сертифициране също така елементите на оценка на експлоатационната годност.

(3)

Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) констатира, че е необходимо да се измени Регламент (ЕС) № 748/2012 (3), за да се даде възможност на Агенцията да одобрява данните за експлоатационна годност като част от процеса на типово сертифициране.

(4)

Данните за експлоатационна годност следва да включват задължителни дисциплини за обучението на полетния екипаж за придобиване на квалификационен клас за тип. Тези елементи следва да служат като основа за разработването на курсове за обучение за тип.

(5)

Изискванията, свързани със създаването на курсове за обучението на полетния екипаж за придобиване на квалификационен клас за тип, се отнасят до данните за експлоатационна годност, но когато не се разполага с данни за експлоатационната годност, следва да има обща разпоредба, както и преходни мерки.

(6)

Агенцията подготви проект на правилник за прилагане на концепцията за данните за експлоатационна годност и го представи под формата на становище (4) на Комисията в съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(7)

Поради това Регламент (ЕС) № 1178/2011 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1178/2011 се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член 9а:

„Член 9а

Обучение за квалификационен клас за тип и данни за експлоатационна годност

1.   Когато в приложенията към настоящия регламент има позоваване на данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012, и тези данни не са налични за съответния тип въздухоплавателно средство, кандидатът за курс за обучение за придобиване на квалификационен клас за тип спазва само разпоредбите, съдържащи се в приложенията към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

2.   В курсовете за обучение за придобиване на квалификационен клас за тип, одобрени преди одобрението на минималната програма за обучение на пилоти за придобиване на квалификационен клас за тип в данните за експлоатационна годност за съответния тип въздухоплавателно средство съгласно Регламент (ЕС) № 748/2012, се включват задължителните дисциплини не по-късно от 18 декември 2017 г. или в срок от две години след одобряването на данните за експлоатационна годност, ако той изтича на по-късна дата.“

2)

Приложение VII (ЧАСТ ORA) се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1.

(4)  Становище № 07/2011 на Европейската агенция за авиационна безопасност от 13 декември 2011 г., което е на разположение на адрес http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VII (ЧАСТ ORA) към Регламент (ЕС) № 1178/2011 се изменя, както следва:

1)

В точка ORA.GEN.160 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

Без да се засяга буква а), организацията докладва на компетентния орган и на организацията, отговорна за проектирането на въздухоплавателното средство, всеки инцидент, неизправност, технически дефект, превишаване на техническите ограничения и събитие, което разкрива неточна, непълна или неясна информация, съдържаща се в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията (1), или друго необичайно обстоятелство, което е застрашило или е могло да застраши безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство, без да е довело до произшествие или сериозен инцидент.

2)

Точка ORA.ATO.145 се заменя със следния текст:

ORA.ATO.145   Предварителни условия за обучението

а)

АТО гарантира, че обучаемите отговарят на всички предварителни условия за обучение, определени в част MED, част FCL и, ако е приложимо, както е определено в задължителната част на данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012.

б)

В случай че АТО осигурява подготовката на лица за полетни изпитания, обучаемите трябва да отговарят на всички предварителни условия за обучение, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012.“

3)

В точка ORA.FSTD.210, буква а), подточка 2 се заменя със следния текст:

„2)

данните за съответствие на въздухоплавателното средство, определени в задължителната част на данните за експлоатационна годност, одобрени съгласно Регламент (ЕС) № 748/2012, ако е приложимо; и“.


(1)  ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1.“


Top