EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0497

Регламент (ЕС) № 497/2013 на Комисията от 29 май 2013 година за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета текст от значение за ЕИП

OJ L 143, 30.5.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 027 P. 104 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/497/oj

30.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 143/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 497/2013 НА КОМИСИЯТА

от 29 май 2013 година

за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 14 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) се определят спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(2)

Тези спецификации могат да бъдат актуализирани в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(3)

При актуализиране на тези спецификации е необходимо да се вземат под внимание спецификациите и техниките за анализ на добавки в храните, както са определени в Codex Alimentarius от Съвместния ФAO/СЗО експертен комитет по добавките в храните.

(4)

Регламент (ЕС) № 231/2012 съдържа грешки в спецификациите на натриев бисулфит (E 222), натриев лактат (Е 325) и амониеви фосфатиди (Е 442). Тези грешки следва да бъдат поправени.

(5)

С Регламент (ЕС) № 380/2012 на Комисията от 3 май 2012 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за употреба и количествата на употреба на съдържащите алуминий добавки в храните (4) от списъка в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се заличават хранителните добавки калциевоалуминиев силикат (E 556) и алуминиев силикат (каолин) (E 559), считано от 1 февруари 2014 г. Поради това спецификациите за тези хранителни добавки следва също да бъдат заличени.

(6)

Регламент (ЕС) № 231/2012 съдържа две грешки по отношение на Einecs номерата (5) на динатриевия гуанилат (E 627) и дикалиевия гуанилат (E 628). Тези грешки следва да бъдат поправени.

(7)

Поради това Регламент (ЕС) № 231/2012 следва да бъде съответно изменен и поправен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение от страна на Европейския парламент и Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя и поправя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 119, 4.5.2012 г., стр. 14.

(5)  Европейски инвентаризационен списък на съществуващи търговски химични вещества (Einecs).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя и поправя, както следва:

1)

Вписването за E 222 натриев бисулфит се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

E 222 НАТРИЕВ ХИДРОГЕН СУЛФИТ

б)

спецификацията за чистотата на желязото се заменя със следното:

„Желязо

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

2)

Във вписването за E 325 натриев лактат спецификацията за тест за идентификация на калий се заменя със следното:

„Тест за натрий

Издържа теста“

3)

Във вписването за E 442 амониеви фосфатиди спецификациите по отношение на описанието се заменят със следното:

Описание

От мазно полутвърдо вещество до маслоподобна течност“

4)

Заглавието на вписването за E 556 калциевоалуминиев силикат се заменя със следното:

E 556 КАЛЦИЕВОАЛУМИНИЕВ СИЛИКАТ  (1)

5)

Заглавието на вписването за E 559 алуминиев силикат (каолин) се заменя със следното:

E 559 АЛУМИНИЕВ СИЛИКАТ (КАОЛИН)  (2)

6)

Във вписването за E 627 динатриев гуанилат Einecs номерът в определението се заменя със следното:

„Einecs

226-914-1“

7)

Във вписването за E 628 дикалиев гуанилат Einecs номерът в определението се заменя със следното:

„Einecs

221-849-5“


(1)  Срок на прилагане: до 31 януари 2014 г.“

(2)  Срок на прилагане: до 31 януари 2014 г.“


Top