EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0348

Регламент (ЕС) № 348/2013 на Комисията от 17 април 2013 година за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали ( „REACH“ ) текст от значение за ЕИП

OJ L 108, 18.4.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 238 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/348/oj

18.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 348/2013 НА КОМИСИЯТА

от 17 април 2013 година

за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално членове 58 и 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1907/2006 се предвижда, че на разрешаване могат да подлежат вещества, отговарящи на критериите за класифициране като канцерогенни (категория 1A или 1B), мутагенни (категория 1A или 1B) и токсични за репродукцията (категория 1A или 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (2), вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични, вещества, които са много устойчиви и много биоакумулиращи, и вещества, за които има научно доказателство за вероятни сериозни въздействия върху здравето на човека или околната среда, и които пораждат еквивалентна степен на безпокойство.

(2)

Веществото трихлороетилен отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посочения регламент.

(3)

Веществото хромен триоксид отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1А) и мутагенно (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, букви а) и б) от посочения регламент.

(4)

Киселините, получени от хромен триоксид, и техните олигомери отговарят на критериите за класифициране като канцерогенни (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговарят на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, буква а) от посочения регламент.

(5)

Веществото натриев дихромат отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1B), мутагенно (категория 1B) и токсично за репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, букви а), б) и в) от посочения регламент.

(6)

Веществото калиев дихромат отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1B), мутагенно (категория 1B) и токсично за репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, букви а), б) и в) от посочения регламент.

(7)

Веществото амониев дихромат отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1B), мутагенно (категория 1B) и токсично за репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, букви а), б) и в) от посочения регламент.

(8)

Веществото калиев хромат отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1B) и мутагенно (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, букви а) и б) от посочения регламент.

(9)

Веществото натриев хромат отговаря на критериите за класифициране като канцерогенно (категория 1B), мутагенно (категория 1B) и токсично за репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговаря на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, букви а), б) и в) от посочения регламент.

(10)

Тези вещества са идентифицирани и включени в списъка на кандидат-веществата в съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Посочените по-горе вещества са определени за приоритетни за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 от Европейската агенция по химикали („Агенцията“) в препоръката ѝ от 20 декември 2011 г. (3) в съответствие с член 58 от посочения регламент. Следователно е целесъобразно веществата да бъдат включени в посоченото приложение.

(11)

Съединенията на кобалта: кобалтов (II) сулфат, кобалтов дихлорид, кобалтов (II) динитрат, кобалтов (II) карбонат и кобалтов (II) диацетат, отговарят на критериите за класифициране като канцерогенни (категория 1B) и токсични за репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и поради това отговарят на критериите за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006, установени в член 57, букви а) и в) от посочения регламент. Те са идентифицирани и включени в списъка на кандидат-веществата в съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(12)

Посочените кобалтови съединения са определени за приоритетни за включване в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 от Агенцията в препоръката ѝ от 20 декември 2011 г. в съответствие с член 58 от посочения регламент. Въпреки това Комисията смята, че поне една от употребите на посочените вещества (т.е. повърхностната обработка) представлява риск за човешкото здраве, който не е контролиран адекватно и изисква внимание. Поради това в съответствие с член 69, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 Комисията следва да поиска от Агенцията да изготви досие в съответствие с изискванията на приложение XV към посочения регламент. Следователно е уместно да се отложи решението за включването на тези вещества в приложение XIV, докато не приключи процесът, посочен в членове 69—73 от посочения регламент.

(13)

В препоръката си от 20 декември 2011 г. Агенцията определи последните крайни срокове за получаване на заявления, предвидени в член 58, параграф 1, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, за всяко от веществата, посочени в приложението към настоящия регламент. Тези крайни срокове са определени въз основа на очакваното време, което би било необходимо за подготовка на заявлението за разрешение, като се вземе предвид наличната информация за различните вещества и информацията, получена по време на обществената консултация, проведена в съответствие с член 58, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Капацитетът на Агенцията да разгледа заявленията в сроковете, предвидени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, също е взет под внимание.

(14)

По отношение на седемте хромни съединения Агенцията предложи крайният срок за получаване на заявленията да бъде определен на 21 месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Въз основа на обсъждане с държавите членки обаче оценката — в по-широк план на значимостта на специфичната структура на съответните пазари и на свързаните с тях вериги за доставка, води до заключението, че крайният срок за получаване на заявленията следва да се определи на 35 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

(15)

Датата на забрана съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, за всяко от веществата, посочени в приложението към настоящия регламент, следва да бъде 18 месеца след крайния срок за получаване на заявлението, предвиден в член 58, параграф 1, буква в), подточка ii) от посочения регламент.

(16)

Датите, посочени в член 58, параграф 1, буква в), подточки i) и ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, е целесъобразно да се конкретизират в приложение XIV към посочения регламент.

(17)

В член 58, параграф 1, буква д) във връзка с член 58, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 се предвижда възможност за освобождаване от изискването за разрешаване на употреби или категории употреби в случаите, когато съществува специално законодателство на Съюза, с което се налагат минимални изисквания, свързани със защитата на здравето на човека или опазването на околната среда, като се осигурява подходящ контрол на рисковете. В съответствие с наличната понастоящем информация не е целесъобразно да бъдат предоставяни освобождавания въз основа на тези разпоредби.

(18)

Въз основа на наличната понастоящем информация не е целесъобразно да бъдат предоставяни освобождавания по отношение на научноизследователската и развойна дейност, свързана с продукти и процеси.

(19)

Въз основа на наличната понастоящем информация не е целесъобразно да бъдат определяни периоди за преразглеждане за определени употреби.

(20)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблицата в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавят следните вписвания:

Вписване №

Вещество

Характерно(и) свойство(а), посочено(и) в член 57

Преходни разпоредби

Освободени (категории) употреби

Периоди за преразглеждане

Краен срок за получаване на заявления (1)

Дата на забрана (2)

„15.

Трихлороетилен

ЕО №: 201-167-4

CAS №: 79-01-6

Канцерогенно

(категория 1B)

21 октомври 2014 г.

21 април 2016 г.

16.

Хромен триоксид

ЕО №: 215-607-8

CAS №: 1333-82-0

 

Канцерогенно

(категория 1A)

 

Мутагенно

(категория 1B)

21 март 2016 г.

21 септември 2017 г.

17.

Киселини, получени от хромен триоксид, и техните олигомери

Група, която съдържа:

 

Хромова киселина

ЕО №: 231-801-5

CAS №: 7738-94-5

 

Дихромова киселина

ЕО №: 236-881-5

CAS №: 13530-68-2

 

Олигомери на хромовата киселина и на дихромовата киселина

ЕО №: Не е зададен все още.

CAS №: Не е зададен все още.

Канцерогенно

(категория 1B)

21 март 2016 г.

21 септември 2017 г.

18.

Натриев дихромат

ЕО №: 234-190-3

CAS №: 7789-12-0

10588-01-9

 

Канцерогенно

(категория 1B)

 

Мутагенно

(категория 1B)

 

Токсично за репродукцията

(категория 1B)

21 март 2016 г.

21 септември 2017 г.

19.

Калиев дихромат

ЕО №: 231-906-6

CAS №: 7778-50-9

 

Канцерогенно

(категория 1B)

 

Мутагенно

(категория 1B)

 

Токсично за репродукцията

(категория 1B)

21 март 2016 г.

21 септември 2017 г.

20.

Амониев дихромат

ЕО №: 232-143-1

CAS №: 7789-09-5

 

Канцерогенно

(категория 1B)

 

Мутагенно

(категория 1B)

 

Токсично за репродукцията

(категория 1B)

21 март 2016 г.

21 септември 2017 г.

 

 

21.

Калиев хромат

ЕО №: 232-140-5

CAS №: 7789-00-6

 

Канцерогенно

(категория 1B)

 

Мутагенно

(категория 1B)

21 март 2016 г.

21 септември 2017 г.

 

 

22.

Натриев хромат

ЕО №: 231-889-5

CAS №: 7775-11-3

 

Канцерогенно

(категория 1B)

 

Мутагенно

(категория 1B)

 

Токсично за репродукцията

(категория 1B)

21 март 2016 г.

21 септември 2017 г.“

 

 


(1)  Датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(2)  Датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.


Top