EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0057

Регламент (ЕС) № 57/2013 на Комисията от 23 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР текст от значение за ЕИП

OJ L 21, 24.1.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 234 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/57/oj

24.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 57/2013 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (1), и по-специално член 37, параграф 2, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 г. относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага (2), бе изменено с Регламент (ЕС) № 674/2012 (3).

(2)

В съответствие с член 37, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 Комисията взе предвид отговора, който получи от Малайзия вследствие на изпратеното писмено искане. Впоследствие Малайзия заяви писмено, че предоставената в този отговор информация във връзка с вписване B1100, подпозиция „твърд цинк от горещо поцинковане“, и с вписвания B3010 и GH013 не отговаря на съществуващото законодателство и процедури, с които не се забранява вносът на посочените отпадъци. Поради това Малайзия поиска процедурата, посочена за вписване B1100, подпозиция „твърд цинк от горещо поцинковане“, да се промени от вариант а) на вариант в), а процедурата за вписвания B3010 и GH013 — от вариант a) на вариант г).

(3)

За да се поправи тази грешка и като се има предвид въздействието върху икономическите оператори, приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на четиринадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 196, 24.7.2012 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 се изменя, както следва:

1.

Следното вписване за Малайзия:

„B1020—B1100“

 

 

 

се заменя със следните вписвания:

„B1020—B1100, с изключение на твърд цинк от горещо поцинковане от B1100

 

от B1100:

твърд цинк от горещо поцинковане“

 

2.

Следното вписване за Малайзия:

„B3010“

 

 

 

се заменя със следното вписване:

 

 

 

„B3010“

3.

Следното вписване за Малайзия:

„GG030—GH013“

 

 

 

се заменя със следните вписвания:

„GG030—GG040

 

 

 

 

 

 

GH013“


Top