EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0064

Директива 2013/64/ЕС на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на директиви 91/271/ЕИО и 1999/74/ЕО на Съвета и на директиви 2000/60/ЕО, 2006/7/ЕО, 2006/25/ЕО и 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменението на статуса на Майот по отношение на Европейския съюз

OB L 353, 28.12.2013, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/64/oj

28.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 353/8


ДИРЕКТИВА 2013/64/ЕС НА СЪВЕТА

от 17 декември 2013 година

за изменение на директиви 91/271/ЕИО и 1999/74/ЕО на Съвета и на директиви 2000/60/ЕО, 2006/7/ЕО, 2006/25/ЕО и 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменението на статуса на Майот по отношение на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 349 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет (3) Европейският съвет реши да измени статуса на Майот по отношение на Съюза, считано от 1 януари 2014 г. От тази дата Майот ще престане да бъде отвъдморска страна или територия и ще стане най-отдалечен регион на Съюза по смисъла на член 349 и член 355, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (наричан по-долу „Майот“). Вследствие на това изменение в правния статус на Майот правото на Съюза ще се прилага спрямо Майот от 1 януари 2014 г. Предвид особената структурна социална и икономическа ситуация в Майот в редица области следва да се установят определени специални мерки.

(2)

Целесъобразно е да се вземе под внимание особената ситуация в Майот по отношение състоянието на околната среда, което трябва да бъде значително подобрено за постигане на целите за опазване на околната среда, предвидени в правото на Съюза, за което се изисква допълнително време. С оглед на постепенното подобряване на околната среда следва да бъдат приети конкретни мерки в рамките на конкретни срокове.

(3)

С оглед изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕИО на Съвета (4) в Майот е необходимо да се предприемат мерки, които да гарантират, че агломерациите са съоръжени с канализационни системи за градски отпадъчни води. Тези мерки налагат извършването на инфраструктурни дейности, които следва да спазват подходящи административни процедури и процедури по планиране, както и създаването на системи за измерване и мониторинг на зауствани градски отпадъчни води. Поради особената структурна и икономическа ситуация на Майот на Франция следва да се предостави достатъчно дълъг срок, позволяващ спазването на изискванията.

(4)

В областта на селското стопанство, във връзка с Директива 1999/74/ЕО на Съвета (5) се отбелязва, че в Майот кокошките носачки се отглеждат в неуголемени клетки. С оглед на значителните инвестиции и подготвителната работа, необходима за подмяна на неуголемените клетки с уголемени клетки или алтернативни системи, е необходимо прилагането на забраната за ползване на неуголемени клетки да се отложи за срок от 48 месеца, считано от 1 януари 2014 г. С цел предотвратяване нарушения на конкуренцията яйцата, добити от предприятия, които използват неуголемени клетки, следва да се продават само на местния пазар на Майот. С цел да се улесни извършването на необходимите проверки произведените в неуголемени клетки яйца следва да носят специална маркировка.

(5)

Що се отнася до Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), правилното изпълнение на посочената директива по отношение на плановете за управление на речните басейни изисква Франция да приеме и въведе планове за управление, съдържащи технически и административни мерки за постигане на добро състояние на водите и за предотвратяване влошаването на всички повърхностни водни обекти. Предвид особената структурна и икономическа ситуация в новия най-отдалечен регион Майот следва да се предостави достатъчно дълъг срок за приемането и прилагането на такива мерки.

(6)

По отношение на Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) за спазване на изискванията на посочената директива са необходими значителни подобрения в сегашното състояние на повърхностните води в Майот. Качеството на водите за къпане зависи пряко от пречистването на градските отпадъчни води и разпоредбите от Директива 2006/7/ЕО могат постепенно да бъдат спазени едва когато агломерациите, които влияят върху качеството на градските отпадъчни води, започнат да спазват изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Ето защо трябва да се приемат конкретни срокове, за да се даде възможност на Франция да спази стандартите на Съюза по отношение на качеството на водите за къпане в Майот като нов най-отдалечен регион и предвид особената структурна и икономическа ситуация в Майот.

(7)

В областта на социалната политика следва да се вземат предвид трудността да се спазва Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8) в Майот, считано от 1 януари 2014 г. Предвид преобладаващо особената му структурна и икономическа ситуация в Майот не съществуват технически съоръжения за прилагането на мерките, необходими за спазването на посочената директива по отношение на изкуствените оптични лъчения. Поради това е целесъобразно на Франция да се предостави дерогация от някои от разпоредбите на посочената директива до 31 декември 2017 г., при условие че в Майот няма подобни съоръжения и че не се засягат основните принципи на защита и превенция в областта на здравето и безопасността на работниците.

(8)

С оглед осигуряване на високо ниво на защита на здравето и безопасността на работниците на работното им място следва да се предвиди провеждането на консултации със социалните партньори, да се сведат до минимум рисковете, произтичащи от дерогациите и засегнатите работници да се възползват от засилено наблюдение на здравето. Важно е срокът на дерогацията да бъде възможно най-кратък. Следователно националните мерки за дерогация следва да подлежат на ежегоден преглед и следва да се отменят веднага след отпадането на обстоятелствата, които са ги обосновавали.

(9)

Що се отнася до Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (9), нейното транспониране налага известен брой адаптации за осигуряване на непрекъснатост на обслужването и предоставяне на информация на пациентите. Поради това е целесъобразно на Франция да се предостави допълнителен срок от 30 месеца, считано от 1 януари 2014 г., за да въведе в сила разпоредбите, необходими за спазването на посочената директива по отношение на Майот.

(10)

Ето защо директиви 91/271/ЕИО, 1999/74/ЕО, 2000/60/ЕО, 2006/7/ЕО, 2006/25/ЕО и 2011/24/ЕС следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 91/271/ЕИО

Директива 91/271/ЕИО се изменя, както следва:

1)

В член 3 се вмъква следният параграф:

„1a.   Чрез дерогация от параграф 1, първа и втора алинея, по отношение на Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „Майот“) Франция следи за това всички агломерации да са съоръжени с канализационни системи за градски отпадъчни води:

най-късно до 31 декември 2020 г. за агломерациите, чийто ЕЖ е над 10 000, които ще обхванат поне 70 % от количествата отпадъчни води, генерирани в Майот;

най-късно до 31 декември 2027 г. за агломерациите, чийто ЕЖ е над 2 000.“.

2)

В член 4 се вмъква следният параграф:

„1a.   Чрез дерогация от параграф 1, по отношение на Майот Франция следи за това градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, преди заустването им да са подложени на вторично пречистване или на друга равностойна обработка:

най-късно до 31 декември 2020 г. за агломерациите с ЕЖ над 15 000, които заедно с агломерациите, посочени в член 5, параграф 2а, ще обхванат най-малко 70 % от количествата отпадъчни води, генерирани в Майот;

най-късно до 31 декември 2027 г. за агломерациите, чийто ЕЖ е над 2 000.“.

3)

В член 5 се вмъква следният параграф:

„2a.   Чрез дерогация от параграф 2, по отношение на Майот Франция следи за това градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, преди заустването им в чувствителни зони да са подложени на по-строго пречистване от предвиденото в член 4 най-късно до 31 декември 2020 г. за агломерациите с ЕЖ над 10 000, които заедно с агломерациите, посочени в член 4, параграф 1а, ще обхванат най-малко 70 % от количествата отпадъчни води, генерирани в Майот.“.

4)

В член 7 се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от първа алинея, по отношение на Майот срокът, определен в същата алинея, е 31 декември 2027 г.“.

5)

Член 17 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от първа алинея, по отношение на Майот Франция изготвя програма за изпълнение на настоящата директива най-късно до 30 юни 2014 г.“;

б)

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от първа алинея, по отношение на Майот Франция предоставя на Комисията информациите във връзка с програмата най-късно до 31 декември 2014 г.“.

Член 2

Изменение на Директива 1999/74/ЕО

В член 5 на Директива 1999/74/ЕО се добавя следният параграф:

„3.   Чрез дерогация от параграф 2, в Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „Майот“) кокошките носачки могат да продължават да бъдат отглеждани в клетки, посочени в настоящата глава до 31 декември 2017 г.

От 1 януари 2014 г. в Майот не могат да се строят или пускат в употреба за първи път клетки от вида, посочен в настоящата глава.

Яйцата, добити от стопанствата, в които кокошките носачки се отглеждат в клетки от вида, посочен в настоящата глава, се продават само на местния пазар на Майот. Яйцата и техните опаковки са ясно обозначени със специална маркировка, с цел осъществяване на необходимите проверки. До 1 януари 2014 г. на Комисията се изпраща ясно описание на тази специална маркировка.“.

Член 3

Изменения на Директива 2000/60/ЕО

Директива 2000/60/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„По отношение на Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „Майот“) срокът по буква a), подточка ii), буква а), подточка iii), буква б), подточка ii) и буква в) е 22 декември 2021 г.“;

б)

в параграф 4 уводното изречение се заменя със следното:

„Сроковете, установени в параграф 1, могат да бъдат удължавани с оглед на поетапното постигане на целите за водни обекти, за които е доказано, че липсва по-нататъшно влошаване на състоянието, при условие че са спазени всички изброени по-долу условия: “.

2)

Член 11 се изменя, както следва:

а)

в параграф 7 се добавя следната алинея:

„По отношение на Майот сроковете, посочени в първа алинея, са съответно 22 декември 2015 г. и 22 декември 2018 г.“;

б)

в параграф 8 се добавя следната алинея:

„По отношение на Майот срокът, посочен в първа алинея, е 22 декември 2021 г.“.

3)

Член 13 се изменя, както следва:

а)

в параграф 6 се добавя следната алинея:

„По отношение на Майот срокът, посочен в първа алинея, е 22 декември 2015 г.“;

б)

в параграф 7 се добавя следната алинея:

„По отношение на Майот срокът, посочен в първа алинея, е 22 декември 2021 г.“.

Член 4

Изменения на Директива 2006/7/ЕО

Директива 2006/7/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„По отношение на Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „Майот“) срокът, посочен в първа алинея, е 31 декември 2019 г.“;

б)

в параграф 3 се добавя следната алинея:

„По отношение на Майот срокът, посочен в първа алинея, е 31 декември 2031 г.“.

2)

В член 6, параграф 1 се добавя следната алинея:

„По отношение на Майот срокът, посочен в първа алинея, е 30 юни 2015 г.“.

3)

В член 13, параграф 2 се добавя следната алинея:

„По отношение на Майот срокът, посочен в първа алинея, е 30 юни 2014 г.“.

Член 5

Изменение на Директива 2006/25/ЕО

В Директива 2006/25/ЕО се вмъква следният член:

„Член 14а

1.   Без да се засягат основните принципи на защита и превенция в областта на здравето и безопасността на работниците, на Франция се предоставя дерогация до 31 декември 2017 г. от прилагането на разпоредбите, необходими за изпълнение на изискванията на тази директива в Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „Майот“), доколкото за това прилагане са необходими специфични технически съоръжения, каквито няма в Майот.

Първа алинея не се прилага към задълженията, предвидени в член 5, параграф 1 от настоящата директива, нито към разпоредбите на настоящата директива, които отразяват общите принципи, определени в Директива 89/391/ЕИО.

2.   Всички дерогации от настоящата директива, които произтичат от прилагането на мерки, съществуващи към 1 януари 2014 г., или от приемането на нови мерки, се предшестват от консултации със социалните партньори в съответствие с националното право и практика. Такива дерогации се прилагат при условия, които, като се вземат предвид конкретните обстоятелства в Майот, гарантират, че произтичащите от тях рискове за работниците са сведени до минимум и че засегнатите работници се ползват от засилено наблюдение на здравето.

3.   Националните мерки за дерогация подлежат на ежегоден преглед след консултация със социалните партньори и се отменят веднага, след отпадането на обстоятелствата, които са ги обосновавали.“.

Член 6

Изменение на Директива 2011/24/ЕС

В член 21 от Директива 2011/24/ЕС се добавя следният параграф:

„3.   Чрез дерогация от параграф 1, първо изречение, Франция въвежда в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобрази с настоящата директива по отношение на Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 ДФЕС, до 30 юни 2016 г.“.

Член 7

Транспониране

1.   Франция приема и публикува законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобрази с настоящата директива, както следва:

а)

по отношение на член 1, точки 1, 2 и 3 — до 31 декември 2018 г.;

б)

по отношение на член 1, точка 5 — до датите, посочени съответно в букви а) и б) от него;

в)

по отношение на член 2 — до 1 януари 2014 г.;

г)

по отношение на член 3, точка 1 — до 31 декември 2018 г.;

д)

по отношение на член 3, точки 2 и 3 — до датите, посочени в тях;

е)

по отношение на член 4, точка 1, буква а) — до 31 декември 2018 г.;

ж)

по отношение на член 4, точка 1, буква б) — до 30 юни 2021 г.;

з)

по отношение на член 4, точки 2 и 3 — до датите, посочени в тях;

и)

по отношение на член 5 — до 1 януари 2014 г., освен ако Франция не използва възможността, предвидена в същия член;

й)

по отношение на член 6 — до 30 юни 2016 г.

Франция незабавно съобщава на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато Франция приема тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от Франция.

2.   Франция съобщава на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, което тя приема в областта, уредена с настоящата директива.

Член 8

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на 1 януари 2014 г.

Член 9

Адресати

Адресат на настоящата директива е Френската република.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2013 година.

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


(1)  Становище от 12 декември 2013 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C, 341, 21.11.2013, стp. 97.

(3)  Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз (ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131).

(4)  Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

(5)  Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки (ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53).

(6)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(7)  Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/ЕИО (ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37).

(8)  Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (Деветнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 38).

(9)  Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).


Top