EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1224

Регламент (ЕС) № 1224/2012 на Комисията от 18 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 текст от значение за ЕИП и за Швейцария

OJ L 349, 19.12.2012, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 155 - 156

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1224/oj

19.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 349/45


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1224/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (2), и по-специално член 92 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се вземат предвид определени изменения в законодателството на някои държави членки или желанието им да се опрости прилагането на системата за координация на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, до Административната комисия за координация на системите за социална сигурност са отправени искания от държавите членки за изменение на някои приложения към Регламент (ЕО) № 883/2004 и към Регламент (ЕО) № 987/2009.

(2)

Административната комисия за координация на системите за социална сигурност даде съгласието си за поисканите изменения и направи до Комисията съответните предложения за технически адаптации на приложенията.

(3)

Комисията изразява съгласието си със съответните предложения.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 883/2004 се изменя, както следва:

1)

Приложение VI се изменя, както следва:

а)

след раздел „ЛАТВИЯ“ се добавят следните нови раздели:

„УНГАРИЯ

Считано от 1 януари 2012 г. съгласно Закон CXCI от 2011 г. относно обезщетенията за лица с променена работоспособност и съгласно измененията на някои други актове:

а)

обезщетение за рехабилитация;

б)

обезщетение за инвалидност.

СЛОВАКИЯ

Пенсия за инвалидност на лице, което се е инвалидизирало по времето, когато е било дете на издръжка, или по време на докторантура в редовна форма на обучение преди навършването на 26-годишна възраст и за което винаги се счита, че притежава изисквания осигурителен период (член 70, параграф 2, член 72, параграф 3 и член 73, параграфи 3 и 4 от Закон № 461/2003 за социалното осигуряване, изменен).“;

б)

в раздел „ШВЕЦИЯ“„(Закон 1962:381, след измененията му със Закон 2001:489)“ се заменя с „(Глава 34 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110).“;

в)

раздел „ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО“ се заменя със следното:

„ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Помощ за заетост и подкрепа

а)   Великобритания

Част 1 от Закона за реформа на социалното подпомагане от 2007 г.

б)   Северна Ирландия

Част 1 от Закона за реформа на социалното подпомагане в Северна Ирландия от 2007 г.“

2)

Приложение VIII се изменя, както следва:

а)

в част 1 раздел „АВСТРИЯ“ се изменя, както следва:

i)

буква в) се заменя със следния текст: „в) Всички заявления за пенсии на преживели лица, основани на пенсионен влог съгласно Общия закон за пенсиите (APG) от 18 ноември 2004 г., с изключение на случаите, предвидени в част 2.“

ii)

добавя се следната нова буква ж): „ж) Всички заявления за обезщетения съгласно Закона за застраховането на нотариусите от 3 февруари 1972 г. – NVG от 1972 г.“;

б)

в част 1 раздел „ШВЕЦИЯ“ се заменя със следното:

„ШВЕЦИЯ

а)

Заявления за гарантирана пенсия под формата на пенсия за старост (Глави 66 и 67 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110);

б)

заявления за гарантирана пенсия под формата на пенсия на преживели лица (Глава 81 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110).“;

в)

в част 2 след раздел „БЪЛГАРИЯ“ се добавя следният нов раздел:

„ДАНИЯ

а)

Лични пенсии;

б)

обезщетения в случай на смърт (начислени въз основа на вноски към Arbejdsmarkedets Tillægspension за периода преди 1 януари 2002 г.);

в)

обезщетения в случай на смърт (начислени въз основа на вноски към Arbejdsmarkedets Tillægspension за периода след 1 януари 2002 г.), посочени в Консолидирания закон за допълнителната пенсия на пазара на труда (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.“;

г)

в част 2 раздел „ШВЕЦИЯ“ се заменя със следното:

„ШВЕЦИЯ

Пенсии за осигурителен стаж и възраст и допълнителни пенсии (Глави 62 и 64 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110).“

3)

Приложение IX се изменя, както следва:

а)

в част I, в раздел „ШВЕЦИЯ“„(Закон 1962:381)“ се заменя с „(Глава 34 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110).“;

б)

в част II, в раздел „СЛОВАКИЯ“ буква б) се заличава;

в)

в част II раздел „ШВЕЦИЯ“ се заменя със следното:

„ШВЕЦИЯ

Пенсии за инвалидност за лица, загубили напълно или частично работоспособността си завинаги, под формата на гарантирано обезщетение (Глава 35 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110).

Наследствени пенсии на преживелия съпруг, изчислени въз основа на признатите осигурителни периоди (Глава 84 от Кодекса за социално осигуряване (2010:110).“

Член 2

Регламент (ЕО) № 987/2009 се изменя, както следва:

1)

В приложение 1, в раздел „ИСПАНИЯ – ПОРТУГАЛИЯ“ буква a) се заличава.

2)

Приложение 3 се изменя, както следва:

а)

раздели „ИТАЛИЯ“ и „МАЛТА“ се заличават;

б)

след раздел „ИСПАНИЯ“ се добавя нов раздел „КИПЪР“.

3)

В приложение 5 след раздел „ЧЕШКА РЕПУБЛИКА“ се добавя нов раздел „ДАНИЯ“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.


Top