EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0792

Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 година за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията

OJ L 242, 7.9.2012, p. 13–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 173 - 205

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj

7.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 242/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 792/2012 НА КОМИСИЯТА

от 23 август 2012 година

за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (1), и по-специално член 19, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Необходими са разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 338/97 и за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), наричана по-долу „Конвенцията“.

(2)

За да се гарантира еднаквото прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 и Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (2) е необходимо да се установят образци, на които трябва да съответстват разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в посочените регламенти.

(3)

На 15-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията, състояло се в Доха (Катар) от 13 до 25 март 2010 г., бяха изменени редица резолюции, които се отнасят, inter alia, до хармонизирането на разрешителните и сертификатите и измененията на кодовете за произход. Следователно е необходимо тези резолюции да бъдат взети под внимание и образците да бъдат изменени по съответния начин. Промени се изискват и за да се гарантира, че посочените документи ще бъдат по-ясни за лицата, които ги използват, и за националните администрации.

(4)

Поради тази причина следва да се определят еднакви условия за използването на тези формуляри чрез образци, инструкции и обяснения, които да бъдат използвани във връзка с Регламент (ЕО) № 865/2006.

(5)

Тези еднакви условия следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (3). Следователно е необходимо те да бъдат включени в регламент за изпълнение, който е различен от Регламент (ЕО) № 865/2006.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 865/2006 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по търговия с дивата флора и фауна,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обща разпоредба

Форматът и техническите спецификации на формулярите за разрешителни, сертификати и други документи, предвидени в регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 865/2006, са описани в настоящия регламент. Форматът и техническите спецификации се отнасят за следните документи:

1)

разрешителни за внос;

2)

разрешителни за износ;

3)

сертификати за реекспорт;

4)

сертификати за лична собственост;

5)

сертификати за колекция от образци;

6)

нотификации за внос;

7)

сертификати за пътуващи изложби;

8)

листове за продължение към сертификатите за лична собственост и към сертификатите за пътуващи изложби;

9)

сертификати, предвидени в член 5, параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 338/97, и в член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от него;

10)

етикетите, посочени в член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 338/97.

Член 2

Формуляри

1.   Формулярите за разрешителни за внос, разрешителни за износ, сертификати за реекспорт, сертификати за лична собственост, сертификати за колекция от образци, както и заявленията за горепосочените документи отговарят — с изключение на полетата, определени за национално ползване — на образеца, установен в приложение I.

2.   Формулярите за нотификации за внос отговарят — с изключение на полетата, определени за национално ползване — на образеца, установен в приложение II. Те могат да съдържат сериен номер.

3.   Формулярите за сертификати за пътуващи изложби, както и заявленията за такива документи отговарят — с изключение на полетата, определени за национално ползване — на образеца, установен в приложение III.

4.   Формулярите за листовете за продължение към сертификатите за лична собственост и към сертификатите за пътуващи изложби отговарят на образеца, установен в приложение IV.

5.   Формулярите за сертификатите, предвидени в член 5, параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 338/97, и в член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от него, както и заявленията за тези сертификати, отговарят на образеца, установен в приложение V към настоящия регламент, с изключение на полетата, определени за национално ползване.

Независимо от това държавите членки могат да предвидят вместо предварително напечатания текст клетки 18 и 19 да съдържат единствено съответната сертификация и/или одобрение.

6.   Формулярите за етикетите, посочени в член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 338/97, отговарят на образеца, установен в приложение VI към настоящия регламент.

Член 3

Технически спецификации по отношение на формулярите

1.   Хартията, използвана за посочените в член 2 формуляри, е без механични примеси, подготвена за писане и с тегло най-малко 55 g/m2.

2.   Размерът на формулярите, посочени в член 2, параграфи 1—5, е 210 × 297 mm (А4) с максимално отклонение по отношение на дължината до 18 mm по-къс и до 8 mm по-дълъг.

3.   Цветът на използваната хартия за формулярите, посочени в член 2, параграф 1, е, както следва:

а)

бял за формуляр 1 — оригинала, с характерен рисунък на заден план, отпечатан в сиво на лицевата страна, така че да разкрива всяка фалшификация чрез механични или химични средства;

б)

жълт за формуляр 2 — копието за собственика;

в)

светлозелен за формуляр 3 — копието за държавата износител или държавата, осъществяваща реекспорт при наличие на разрешително за внос, или копие, което митниците връщат в случаите на наличие на разрешително за износ или сертификат за реекспорт на издаващия разрешителното управителен орган;

г)

розов за формуляр 4 — копието за издаващия управителен орган;

д)

бял за формуляр 5 — заявлението.

4.   Цветът на използваната хартия за формулярите, посочени в член 2, параграф 2, е, както следва:

а)

бял за формуляр 1 — оригинала;

б)

жълт за формуляр 2 — копието за вносителя.

5.   Цветът на използваната хартия за формулярите, посочени в член 2, параграфи 3 и 5, е, както следва:

а)

жълт за формуляр 1 — оригинала, с характерен рисунък на заден план, отпечатан в сиво на лицевата страна, така че да разкрива всяка фалшификация чрез механични или химични средства;

б)

розов за формуляр 2 — копието за издаващия управителен орган;

в)

бял за формуляр 3 — заявлението.

6.   Цветът на използваната хартия за листовете за продължение и етикетите, посочени съответно в член 2, параграфи 4 и 6, е бял.

7.   Формулярите, посочени в член 2, се отпечатват и попълват на един от официалните езици на Съюза съгласно установеното от управителните органи на всяка държава членка. Когато е необходимо, във формулярите е включен и превод на тяхното съдържание на един от официалните работни езици на Конвенцията.

8.   Държавите членки са отговорни за отпечатването на формулярите по член 2, които в случаите на формулярите, посочени в член 2, параграфи 1—5, могат да бъдат част от компютризиран процес на издаване на сертификати/разрешителни.

Член 4

Регламент (ЕО) № 865/2006 се изменя, както следва:

1)

Членове 2 и 3 се заличават.

2)

Приложения I—VI се заличават.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 27 септември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 август 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Инструкции и обяснения

1.

Посочват се пълното име и адресът на износителя (реекспортиращия), а не на представителя/посредника. В случай на сертификат за лична собственост се посочват пълното име и адресът на законния собственик.

2.

Периодът на валидност на разрешително за износ или сертификат за реекспорт не трябва да надвишава 6 месеца, а за разрешително за внос — 12 месеца. Периодът на валидност на сертификат за лична собственост не трябва да надвишава 3 години. След последния ден на валидност настоящият документ е недействителен и собственикът трябва да върне своевременно оригинала и всички копия на издалия го управителен орган. Разрешителното за внос е невалидно, когато съответният CITES документ от държавата на износ/реекспорт е използван за целта след изтичане на валидността му или когато датата на внос в Съюза е повече от 6 месеца от датата на издаване на документа за износ/реекспорт.

3.

Посочват се пълното име и адресът на вносителя, а не на представителя/посредника. В случай на сертификат за лична собственост да се остави непопълнено.

5.

В случай на сертификат за лична собственост да се остави непопълнено.

6.

За живи екземпляри на видове, описани в приложение А, различни от отгледаните в плен и изкуствено размножените, издаващият орган може да посочи мястото, където да се държат екземплярите, като включи подробностите в тази клетка. Всяко преместване, с изключение на спешно ветеринарно лечение и при условие че екземплярите са върнати директно в одобреното място, изисква предварително разрешение от управителния орган.

8.

Описанието трябва да е възможно най-прецизно и да включва трибуквен код съгласно приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

9—10.

Да се използват мерните единици за количество и/или нето тегло съгласно описаните в приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

11.

Да се впише приложението (I, II или III) към Конвенцията, в което е описан видът към датата на издаване на разрешителното/сертификата.

12.

Да се впише приложението (А, B или C) към Регламент (ЕО) № 338/97, в което е описан видът към датата на издаване на разрешителното/сертификата.

13.

Да се използва един от следните кодове за произход:

W

Екземпляри от природата

R

Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст е била много ниска

D

Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписани в регистъра на секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf. 12.10 (Rev. CoP15), и растения от приложение А, изкуствено размножени за търговски цели съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

A

Растения от приложение А, изкуствено размножени за нетърговски цели, и растения от приложения B и C, изкуствено размножени съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

C

Животни, отгледани в плен съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

F

Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

I

Конфискувани екземпляри или екземпляри под запор (1)

O

Преди влизане в сила на Конвенцията (1)

U

Неизвестен произход (трябва да бъде оправдано)

14.

Да се използва един от следните кодове, за да се покаже целта на вноса/износа/реекспорта на екземплярите:

B

Отглеждане в плен или изкуствено размножаване

E

Образователна

G

За ботанически градини

H

Ловни трофеи

L

Прилагане на законодателство/съдебна/юридическа

M

Медицинска (включително биомедицински изследвания)

N

Въвеждане или повторно въвеждане в природата

P

Лична

Q

Циркове и пътуващи изложби

S

Научна

T

Търговска

Z

За зоологически градини

15—17.

Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени. Когато това е трета държава, в клетки 16 и 17 трябва да се попълни информация за съответното разрешително. Когато екземплярите произхождат от една държава членка на Съюза, но се изнасят от друга, в клетка 15 трябва да се впише само държавата на произход.

18—20.

При наличие на сертификат за реекспорт държавата на последен реекспорт е третата държава, извършила реекспорта, от която екземплярите са внесени в Съюза, преди да бъдат реекспортирани отново. При наличие на разрешително за внос държавата на последен реекспорт е третата държава, от която екземплярите ще бъдат внесени. Клетки 19 и 20 трябва да съдържат данни относно съответния сертификат за реекспорт.

21.

Научното наименование трябва да е съгласно стандартната номенклатура, описана в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

23—25.

Само за служебна употреба.

26.

Когато е необходимо, вносителят/износителят/реекспортиращият или неговият представител трябва да впише номера на товарителницата.

27.

Попълва се от митническата служба на пункта на въвеждане в Съюза или този на износа/реекспорта. В случай на внос оригиналът (формуляр 1) трябва да бъде върнат на управителния орган на съответната държава членка, а копието за собственика (формуляр 2) — на вносителя. В случай на износ/реекспорт копието за връщане от митницата към органа, издал документа (формуляр 3), трябва да бъде върнато на управителния орган на съответната държава членка, а оригиналът (формуляр 1) и копието за собственика (формуляр 2) — на износителя/реекспортиращия.

Image

Инструкции и обяснения

1.

Посочват се пълното име и адресът на износителя (реекспортиращия), а не на представителя/посредника. В случай на сертификат за лична собственост се посочват пълното име и адресът на законния собственик.

2.

Периодът на валидност на разрешително за износ или сертификат за реекспорт не трябва да надвишава 6 месеца, а за разрешително за внос — 12 месеца. Периодът на валидност на сертификат за лична собственост не трябва да надвишава 3 години. След последния ден на валидност настоящият документ е недействителен и собственикът трябва да върне своевременно оригинала и всички копия на издалия го управителен орган. Разрешителното за внос е невалидно, когато съответният CITES документ от държавата на износ/реекспорт е използван за целта след изтичане на валидността му или когато датата на внос в Съюза е повече от 6 месеца от датата на издаване на документа за износ/реекспорт.

3.

Посочват се пълното име и адресът на вносителя, а не на представителя/посредника. В случай на сертификат за лична собственост да се остави непопълнено.

5.

В случай на сертификат за лична собственост да се остави непопълнено.

6.

За живи екземпляри на видове, описани в приложение А, различни от отгледаните в плен и изкуствено размножените, издаващият орган може да посочи мястото, където да се държат екземплярите, като включи подробностите в тази клетка. Всяко преместване, с изключение на спешно ветеринарно лечение и при условие че екземплярите са върнати директно в одобреното място, изисква предварително разрешение от управителния орган.

8.

Описанието трябва да е възможно най-прецизно и да включва трибуквен код съгласно приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

9—10.

Да се използват мерните единици за количество и/или нето тегло съгласно описаните в приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

11.

Да се впише приложението (I, II или III) към Конвенцията, в което е описан видът към датата на издаване на разрешителното/сертификата.

12.

Да се впише приложението (А, B или C) към Регламент (ЕО) № 338/97, в което е описан видът към датата на издаване на разрешителното/сертификата.

13.

Да се използва един от следните кодове за произход:

W

Екземпляри от природата

R

Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст е била много ниска

D

Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписани в регистъра на секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf. 12.10 (Rev. CoP15), и растения от приложение А, изкуствено размножени за търговски цели съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

A

Растения от приложение А, изкуствено размножени за нетърговски цели, и растения от приложения B и C, изкуствено размножени съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

C

Животни, отгледани в плен съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

F

Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

I

Конфискувани екземпляри или екземпляри под запор (2)

O

Преди влизане в сила на Конвенцията (2)

U

Неизвестен произход (трябва да бъде оправдано)

14.

Да се използва един от следните кодове, за да се покаже целта на вноса/износа/реекспорта на екземплярите:

B

Отглеждане в плен или изкуствено размножаване

E

Образователна

G

За ботанически градини

H

Ловни трофеи

L

Прилагане на законодателство/съдебна/юридическа

M

Медицинска (включително биомедицински изследвания)

N

Въвеждане или повторно въвеждане в природата

P

Лична

Q

Циркове и пътуващи изложби

S

Научна

T

Търговска

Z

За зоологически градини

15—17.

Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени. Когато това е трета държава, в клетки 16 и 17 трябва да се попълни информация за съответното разрешително. Когато екземплярите произхождат от една държава членка на Съюза, но се изнасят от друга, в клетка 15 трябва да се впише само държавата на произход.

18—20.

При наличие на сертификат за реекспорт държавата на последен реекспорт е третата държава, извършила реекспорта, от която екземплярите са внесени в Съюза, преди да бъдат реекспортирани отново. При наличие на разрешително за внос държавата на последен реекспорт е третата държава, от която екземплярите ще бъдат внесени. Клетки 19 и 20 трябва да съдържат данни относно съответния сертификат за реекспорт.

21.

Научното наименование трябва да е съгласно стандартната номенклатура, описана в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

23—25.

Само за служебна употреба.

26.

Когато е необходимо, вносителят/износителят/реекспортиращият или негов представител трябва да впише номера на товарителницата.

27.

Попълва се от митническата служба на пункта на въвеждане в Съюза или този на износа/реекспорта. В случай на внос оригиналът (формуляр 1) трябва да бъде върнат на управителния орган на съответната държава членка, а копието за собственика (формуляр 2) — на вносителя. В случай на износ/реекспорт копието за връщане от митницата към органа, издал документа (формуляр 3), трябва да бъде върнато на управителния орган на съответната държава членка, а оригиналът (формуляр 1) и копието за собственика (формуляр 2) — на износителя/реекспортиращия.

Image

Инструкции и обяснения

1.

Посочват се пълното име и адресът на износителя (реекспортиращия), а не на представителя/посредника. В случай на сертификат за лична собственост се посочват пълното име и адресът на законния собственик.

2.

Периодът на валидност на разрешително за износ или сертификат за реекспорт не трябва да надвишава 6 месеца, а за разрешително за внос — 12 месеца. Периодът на валидност на сертификат за лична собственост не трябва да надвишава 3 години. След последния ден на валидност настоящият документ е недействителен и собственикът трябва да върне своевременно оригинала и всички копия на издалия го управителен орган. Разрешителното за внос е невалидно, когато съответният CITES документ от държавата на износ/реекспорт е използван за целта след изтичане на валидността му или когато датата на внос в Съюза е повече от 6 месеца от датата на издаване на документа за износ/реекспорт.

3.

Посочват се пълното име и адресът на вносителя, а не на представителя/посредника. В случай на сертификат за лична собственост да се остави непопълнено.

5.

В случай на сертификат за лична собственост да се остави непопълнено.

6.

За живи екземпляри на видове, описани в приложение А, различни от отгледаните в плен и изкуствено размножените, издаващият орган може да посочи мястото, където да се държат екземплярите, като включи подробностите в тази клетка. Всяко преместване, с изключение на спешно ветеринарно лечение и при условие че екземплярите са върнати директно в одобреното място, изисква предварително разрешение от управителния орган.

8.

Описанието трябва да е възможно най-прецизно и да включва трибуквен код съгласно приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

9—10.

Да се използват мерните единици за количество и/или нето тегло съгласно описаните в приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

11.

Да се впише приложението (I, II или III) към Конвенцията, в което е описан видът към датата на издаване на разрешителното/сертификата.

12.

Да се впише приложението (А, B или C) към Регламент (ЕО) № 338/97, в което е описан видът към датата на издаване на разрешителното/сертификата.

13.

Да се използва един от следните кодове за произход:

W

Екземпляри от природата

R

Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст е била много ниска

D

Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписани в регистъра на секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf. 12.10 (Rev. CoP15), и растения от приложение А, изкуствено размножени за търговски цели съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

A

Растения от приложение А, изкуствено размножени за нетърговски цели, и растения от приложения B и C, изкуствено размножени съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

C

Животни, отгледани в плен съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

F

Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

I

Конфискувани екземпляри или екземпляри под запор (3)

O

Преди влизане в сила на Конвенцията (3)

U

Неизвестен произход (трябва да бъде оправдано)

14.

Да се използва един от следните кодове, за да се покаже целта на вноса/износа/реекспорта на екземплярите:

B

Отглеждане в плен или изкуствено размножаване

E

Образователна

G

За ботанически градини

H

Ловни трофеи

L

Прилагане на законодателство/съдебна/юридическа

M

Медицинска (включително биомедицински изследвания)

N

Въвеждане или повторно въвеждане в природата

P

Лична

Q

Циркове и пътуващи изложби

S

Научна

T

Търговска

Z

За зоологически градини

15—17.

Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени. Когато това е трета държава, в клетки 16 и 17 трябва да се попълни информация за съответното разрешително. Когато екземплярите произхождат от една държава членка на Съюза, но се изнасят от друга, в клетка 15 трябва да се впише само държавата на произход.

18—20.

При наличие на сертификат за реекспорт държавата на последен реекспорт е третата държава, извършила реекспорта, от която екземплярите са внесени в Съюза, преди да бъдат реекспортирани отново. При наличие на разрешително за внос държавата на последен реекспорт е третата държава, от която екземплярите ще бъдат внесени. Клетки 19 и 20 трябва да съдържат данни относно съответния сертификат за реекспорт.

21.

Научното наименование трябва да е съгласно стандартната номенклатура, описана в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

23—25.

Само за служебна употреба.

26.

Когато е необходимо, вносителят/износителят/реекспортиращият или негов представител трябва да впише номера на товарителницата.

27.

Попълва се от митническата служба на пункта на въвеждане в Съюза или този на износа/реекспорта. В случай на внос оригиналът (формуляр 1) трябва да бъде върнат на управителния орган на съответната държава членка, а копието за собственика (формуляр 2) — на вносителя. В случай на износ/реекспорт копието за връщане от митницата към органа, издал документа (формуляр 3), трябва да бъде върнато на управителния орган на съответната държава членка, а оригиналът (формуляр 1) и копието за собственика (формуляр 2) — на износителя/реекспортиращия.

Image

Image

Инструкции и обяснения

1.

Посочват се пълното име и адресът на износителя (реекспортиращия), а не на представителя/посредника. В случай на сертификат за лична собственост се посочват пълното име и адресът на законния собственик.

2.

Не е приложимо.

3.

Посочват се пълното име и адресът на вносителя, а не на представителя/посредника. В случай на сертификат за лична собственост да се остави непопълнено.

5.

В случай на сертификат за лична собственост да се остави непопълнено.

6.

Да се попълни във формуляра на заявлението само в случай на живи екземпляри от видове, описани в приложение А, различни от отгледани в плен и изкуствено размножени.

8.

Описанието трябва да е възможно най-прецизно и да включва трибуквен код съгласно приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

9—10.

Да се използват мерните единици за количество и/или нето тегло съгласно описаните в приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

11.

Да се впише приложението (I, II или III) към Конвенцията, в което е описан видът към датата на подаване на заявление за разрешителното/сертификата.

12.

Да се впише приложението (А, B или C) към Регламент (ЕО) № 338/97, в което е описан видът към датата на подаване на формуляра на заявлението.

13.

Да се използва един от следните кодове за произход:

W

Екземпляри от природата

R

Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст е била много ниска

D

Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписани в регистъра на секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf. 12.10 (Rev. CoP15), и растения от приложение А, изкуствено размножени за търговски цели съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

A

Растения от приложение А, изкуствено размножени за нетърговски цели, и растения от приложения B и C, изкуствено размножени съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

C

Животни, отгледани в плен съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

F

Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

I

Конфискувани екземпляри или екземпляри под запор (4)

O

Преди влизане в сила на Конвенцията (4)

U

Неизвестен произход (трябва да бъде оправдано)

14.

Да се използва един от следните кодове, за да се покаже целта на вноса/износа/реекспорта на екземплярите:

B

Отглеждане в плен или изкуствено размножаване

E

Образователна

G

За ботанически градини

H

Ловни трофеи

L

Прилагане на законодателство/съдебна/юридическа

M

Медицинска (включително биомедицински изследвания)

N

Въвеждане или повторно въвеждане в природата

P

Лична

Q

Циркове и пътуващи изложби

S

Научна

T

Търговска

Z

За зоологически градини

15—17.

Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени. Когато това е трета държава, в клетки 16 и 17 трябва да се попълни информация за съответното разрешително. Когато екземплярите произхождат от една държава членка на Съюза, но се изнасят от друга, в клетка 15 трябва да се впише само държавата на произход.

18—20.

При наличие на сертификат за реекспорт държавата на последен реекспорт е третата държава, извършила реекспорта, от която екземплярите са внесени в Съюза, преди да бъдат реекспортирани отново. При наличие на разрешително за внос държавата на последен реекспорт е третата държава, от която екземплярите ще бъдат внесени. Клетки 19 и 20 трябва да съдържат данни относно съответния сертификат за реекспорт.

21.

Научното наименование трябва да е съгласно стандартната номенклатура, описана в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

23.

Да се предоставят възможно най-много подробности и да се оправдае всяка липса на изискваната по-горе информация.


(1)  Да се използва само заедно с друг код за произход.

(2)  Да се използва само заедно с друг код за произход.

(3)  Да се използва само заедно с друг код за произход.

(4)  Да се използва само заедно с друг код за произход.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Инструкции и обяснения

1.

Посочват се пълното име и адресът на вносителя или неговия упълномощен представител.

4.

Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени.

5.

Попълва се само когато държавата, от която са внесени екземплярите, не е държавата на произход.

6.

Описанието трябва да е възможно най-точно.

9.

Научното наименование трябва да е същото, което е използвано в приложение C или D към Регламент (ЕО) № 338/97.

10.

Да се попълни III за видовете, описани в приложение III към CITES.

12.

Да се посочи приложението (C или D) към Регламент (ЕО) № 338/97, в което фигурира видът.

13.

Вносителят трябва да представи на митническата служба на въвеждане в Съюза подписания оригинал (формуляр 1) и копието за вносителя (формуляр 2), когато е уместно заедно с документите по приложение III към CITES, издадени от държавата на внос/реекспорт.

14.

Митническите служби изпращат подпечатания оригинал (формуляр 1) на съответния управителен орган в своята държава и връщат подпечатаното копие за вносителя (формуляр 2) на вносителя или на неговия упълномощен представител.

Image

Инструкции и обяснения

1.

Посочват се пълното име и адресът на вносителя или неговия упълномощен представител.

4.

Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени.

5.

Попълва се само когато държавата, от която са внесени екземплярите, не е държавата на произход.

6.

Описанието трябва да е възможно най-точно.

9.

Научното наименование трябва да е същото, което е използвано в приложение C или D към Регламент (ЕО) № 338/97.

10.

Да се попълни III за видове, описани в приложение III към CITES.

12.

Да се посочи приложението (C или D) към Регламент (ЕО) № 338/97, в което фигурира видът.

13.

Вносителят трябва да представи на митническата служба на въвеждане в Съюза подписания оригинал (формуляр 1) и копието за вносителя (формуляр 2), когато е уместно заедно с документите по приложение III към CITES, издадени от държавата на внос/реекспорт.

14.

Митническите служби изпращат подпечатания оригинал (формуляр 1) на съответния управителен орган в своята държава и връщат подпечатаното копие за вносителя (формуляр 2) на вносителя или на неговия упълномощен представител.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Инструкции и обяснения

1.

Издаващият управителен орган трябва да генерира индивидуален номер за сертификата.

2.

Датата на валидност на документа не може да е повече от три години след датата на неговото издаване. Когато пътуващата изложба произхожда от трета държава, датата на валидност на документа не трябва да е по-късна от датата, вписана в съответния сертификат, издаден от третата държава.

3.

Да се попълнят пълното име, постоянният адрес и държавата на собственика на екземпляра, за който е издаден сертификатът. При липса на подпис на собственика сертификатът е невалиден.

4.

Името, адресът и държавата на издаващия документа управителен орган трябва да са отпечатани предварително върху формуляра.

5.

Тази клетка е попълнена предварително, за да се посочи валидността на сертификата за многократни преминавания на граница от екземпляра заедно с изложбата и единствено за изложбени цели съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 и да поясни, че сертификатът не бива да бъде задържан, а да придружава екземпляра/собственика. Тази клетка може също да бъде използвана, за да се оправдае липсата на съответна информация.

6.

Тази клетка е попълнена предварително, за да поясни, че е разрешено движението през граница за държавите, приемащи настоящия сертификат като част от националното законодателство.

7.

Тази клетка е попълнена предварително с код Q за циркове и пътуващи изложби.

8.

Когато е възможно, да се отбележи номерът на осигурителната марка в клетка 19.

9.

Научното наименование трябва да е съгласно стандартната номенклатура, описана в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

10.

Да се опише възможно най-точно екземплярът, за който е издаден сертификатът, включително идентификационната маркировка (етикети, пръстени, индивидуална маркировка и др.), така че компетентните органи на държавата, в която влиза изложбата, да могат да удостоверят, че сертификатът съответства на пренасяния с него екземпляр. Когато е възможно, трябва да се посочат полът и възрастта на екземпляра към датата на издаване на сертификата.

11.

Да се попълни броят на екземплярите. В случай на живи животни обикновено трябва да е едно. Ако екземплярите са повече от един, да се впише „вж. приложения инвентарен лист“.

12.

Да се впише приложението (I, II или III) към Конвенцията, в което е описан видът към датата на издаване на сертификата.

13.

Да се впише приложението (А, B или C) към Регламент (ЕО) № 338/97, в което е описан видът към датата на издаване на сертификата.

14.

За посочване на произхода да се използват дадените по-долу кодове. Настоящият сертификат не може да бъде използван за екземпляри с кодове за произход W, R, F или U, освен в случаите, когато екземплярите са придобити или внесени в Съюза преди изискванията за видовете, описани в приложение I, II или III към Конвенцията, приложение С към Регламент (ЕИО) № 3626/82 или приложения А, B и C към Регламент (ЕО) № 338/97, да са влезли в сила за тях и когато са използвани заедно с код О.

W

Екземпляри от природата

R

Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст е била много ниска

A

Растения от приложение А, изкуствено размножени за нетърговски цели, и растения от приложения B и C, изкуствено размножени съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

C

Животни, отгледани в плен съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

F

Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

U

Неизвестен произход (трябва да бъде оправдано)

O

Преди влизане в сила на Конвенцията (може да се използва с всеки друг код)

15—16.

Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени. Когато това е трета държава, в клетка 16 трябва да се попълни информация за съответното разрешително. Когато екземплярите произхождат от една държава членка на Съюза, но се изнасят от друга, в клетка 15 трябва да се впише само държавата на произход.

17.

Тази клетка трябва да съдържа регистрационния номер на изложбата.

18.

Да се попълни датата на придобиване само за екземплярите, които са придобити или внесени в Съюза, преди изискванията за видове, описани в приложение I, II или III към Конвенцията; приложение С към Регламент (ЕИО) № 3626/82 или приложения А, B и C към Регламент (ЕО) № 338/97, да са влезли в сила за тях.

19.

Да се попълни от служителя, издаващ сертификата. Сертификат може да бъде издаден само от управителния орган на държавата, в която се намира пътуващата изложба, и само когато собственикът на пътуващата изложба е регистрирал екземпляра с всичките му данни към този управителен орган. В случай на пътуваща изложба, произхождаща от трета държава, сертификат може да бъде издаден само от управителните органи на държавата, която е първа дестинация. Посочва се пълното име на служителя, издаващ документа. Печатът, подписът и номерът на осигурителната марка (ако има такъв) трябва да са четливи.

20.

Тази клетка може да се използва за указване на националното законодателство или други специални условия за преминаването през граница, поставени от издаващия документа управителен орган.

21.

Тази клетка се попълва предварително във връзка с приложението към сертификата, в което трябва да са описани всички преминавания през граница.

В съответствие с клетка 5 след изтичане на срока на настоящия документ той трябва да бъде върнат на издалия го управителен орган.

Собственикът или неговият упълномощен представител трябва да представи за удостоверяване на митническата служба, посочена съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, оригинала на настоящия сертификат (формуляр 1), а при необходимост — и сертификата за пътуваща изложба, издаден от трета държава, заедно с листа за продължение към него или (когато сертификатът е издаден на основание на съответен сертификат, издаден от трета държава) два листа за продължение и копия от тях. След попълване на листа (или листовете) за продължение митническата служба връща на собственика или негов упълномощен представител оригинала на настоящия сертификат (формуляр 1), оригинала на сертификата, издаден от трета държава (когато има такъв), и листа (или листовете) за продължение и изпраща подпечатано копие на листа за продължение към сертификата, издаден от управителния орган на държавата членка, на съответните органи в нея съгласно член 45 от Регламент (ЕО) № 865/2006.

Image

Image

Инструкции и обяснения

3.

Да се попълнят пълното име, постоянният адрес и държавата на собственика на екземпляра, за който е издаден сертификатът (a не на неговия представител). При липса на подпис на собственика сертификатът е невалиден.

8.

Когато е възможно, да се отбележи номерът на осигурителната марка в клетка 19.

9.

Научното наименование трябва да е съгласно стандартната номенклатура, описана в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

10.

Да се опише възможно най-точно екземплярът, за който е издаден сертификатът, включително идентификационната маркировка (етикети, пръстени, индивидуална маркировка и др.), така че компетентните органи на държавата, в която влиза изложбата, да могат да удостоверят, че сертификатът съответства на пренасяния с него екземпляр. Когато е възможно, трябва да се посочат полът и възрастта на екземпляра към датата на издаване на сертификата.

11.

Да се попълни броят на екземплярите. В случай на живи животни обикновено трябва да е едно. Ако екземплярите са повече от един, да се впише „вж. приложения инвентарен лист“.

12.

Да се впише приложението (I, II или III) към Конвенцията, в което е описан видът към датата на издаване на разрешителното или сертификата.

13.

Да се впише приложението (А, B или C) към Регламент (ЕО) № 338/97, в което е описан видът към датата на подаване на формуляра на заявлението.

14.

За посочване на произхода да се използват дадените по-долу кодове. Настоящият сертификат не може да бъде използван за екземпляри с кодове за произход W, R, F или U, освен в случаите, когато екземплярите са придобити или внесени в Съюза, преди изискванията за видовете, описани в приложение I, II или III към Конвенцията, приложение С към Регламент (ЕИО) № 3626/82 или приложения А, B и C към Регламент (ЕО) № 338/97, да са влезли в сила за тях и когато са използвани заедно с код О.

W

Екземпляри от природата

R

Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст е била много ниска

A

Растения от приложение А, изкуствено размножени за нетърговски цели, и растения от приложения B и C, изкуствено размножени съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

C

Животни, отгледани в плен съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

F

Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

U

Неизвестен произход (трябва да бъде оправдано)

O

Преди влизане в сила на Конвенцията (може да се използва с всеки друг код)

15—16.

Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени. Когато това е трета държава (т.е. тя не е членка на ЕС), в клетка 16 трябва да се попълнят данните за съответното разрешително. Когато екземплярите произхождат от една държава членка на Съюза, но се изнасят от друга, в клетка 15 трябва да се впише само държавата на произход.

17.

Тази клетка трябва да съдържа регистрационния номер на изложбата.

18.

Да се попълни датата на придобиване само за екземплярите, които са придобити или внесени в Съюза преди изискванията за видове, описани в приложение I, II или III към Конвенцията; приложение С към Регламент (ЕИО) № 3626/82 или приложения А, B и C към Регламент (ЕО) № 338/97, да са влезли в сила за тях.

19.

Да се предоставят възможно най-много подробности и да се оправдае всяка липса на изискваната по-горе информация.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image

Инструкции и обяснения

1.

Посочват се пълното име и адресът на собственика на сертификата, а не на представителя/посредника.

2.

Попълва се само в случай че разрешителното за внос посочва мястото, където да се държат екземплярите, или в случай че те са взети от природата в държава членка и се изисква да пребивават на одобрен адрес.

Всякакво преместване, с изключение на спешно ветеринарно лечение и при условие че екземплярите се върнат директно на одобреното място, изисква предварително разрешение от управителния орган.

4.

Описанието трябва да е възможно най-прецизно и да включва трибуквен код съгласно приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

5/6.

Да се използват мерните единици за количество и/или нето тегло съгласно описаните в приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

7.

Да се впише приложението (I, II или III) към Конвенцията, в което е описан видът към датата на издаване на сертификата.

8.

Да се впише приложението (А, B или C) към Регламент (ЕО) № 338/97, в което е описан видът към датата на издаване на сертификата.

9.

Да се използва един от следните кодове за произход:

W

Екземпляри от природата

R

Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст е била много ниска

D

Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписани в регистъра на секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf. 12.10 (Rev. CoP15), и растения от приложение А, изкуствено размножени за търговски цели съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

A

Растения от приложение А, изкуствено размножени за нетърговски цели, и растения от приложения B и C, изкуствено размножени съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

C

Животни, отгледани в плен съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

F

Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

I

Конфискувани екземпляри или екземпляри под запор (1)

O

Преди влизане в сила на Конвенцията (1)

U

Неизвестен произход (трябва да бъде оправдано)

10—12.

Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени.

13—15.

Когато е приложимо, държавата членка на внос е държавата, издала разрешителното за внос на екземплярите.

16.

Научното наименование трябва да е съгласно стандартната номенклатура, описана в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

Image Image

Инструкции и обяснения

1.

Посочват се пълното име и адресът на заявителя на сертификата, а не на представителя/посредника.

2.

Да се попълни във формуляра на заявлението само в случай на живи екземпляри от видове, описани в приложение А, различни от отгледани в плен и изкуствено размножени.

4.

Описанието трябва да е възможно най-прецизно и да включва трибуквен код съгласно приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

5—6.

Да се използват мерните единици за количество и/или нето тегло съгласно описаните в приложение VII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

7.

Да се впише приложението (I, II или III) към Конвенцията, в което е описан видът към датата на подаване на формуляра на заявлението.

8.

Да се впише приложението (А, B или C) към Регламент (ЕО) № 338/97, в което е описан видът към датата на подаване на формуляра на заявлението.

9.

Да се използва един от следните кодове за произход:

W

Екземпляри от природата

R

Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст е била много ниска

D

Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписани в регистъра на секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf. 12.10 (Rev. CoP15), и растения от приложение А, изкуствено размножени за търговски цели съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

A

Растения от приложение А, изкуствено размножени за нетърговски цели, и растения от приложения B и C, изкуствено размножени съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

C

Животни, отгледани в плен съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

F

Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях

I

Конфискувани екземпляри или екземпляри под запор (2)

O

Преди влизане в сила на Конвенцията (2)

U

Неизвестен произход (трябва да бъде оправдано)

10—12.

Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени.

13—15.

Когато е приложимо, държавата членка на внос е държавата, издала разрешителното за внос на екземплярите.

16.

Научното наименование трябва да е съгласно стандартната номенклатура, описана в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

18.

Да се предоставят възможно най-много подробности и да се оправдае всяка липса на изискваната по-горе информация.


(1)  Да се използва само заедно с друг код за произход.

(2)  Да се използва само заедно с друг код за произход.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Image


Top