EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0674

Регламент (ЕС) № 674/2012 на Комисията от 23 юли 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР текст от значение за ЕИП

OJ L 196, 24.7.2012, p. 12–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 011 P. 264 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/674/oj

24.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 674/2012 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (1), и по-специално член 37 от него,

след консултация със заинтересованите страни,

като има предвид, че:

(1)

Приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006 бе изменено с Регламент (ЕС) № 664/2011 на Комисията от 11 юли 2011 г. (2) относно превози на отпадъци, така че в него да бъдат включени някои смеси от отпадъци. Вследствие на това, съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, Комисията изпрати писмено искане до всяка страна, за която не се прилага Решението на ОИСР (3), с което се изисква писмено потвърждение, че тези смеси от отпадъци, чиито износ не е забранен съгласно член 36 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, могат да бъдат изнасяни от Европейския съюз за оползотворяване в тази страна, като се изисква и да бъде посочена контролната процедура, ако има такава, която ще се осъществява в страната по местоназначение. Поради това приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 г. относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага (4), следва да бъде съответно изменено, за да се вземат предвид получените отговори.

(2)

Комисията получи също така допълнителна информация от редица страни във връзка с други отпадъци, изброени в приложение III или IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006. Поради това приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 следва да бъде изменено, за да се вземе това предвид,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на четиринадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 182, 12.7.2011 г., стр. 2.

(3)  Решение C(2001)107/окончателен на Съвета на ОИСР относно преразглеждането на Решение C(92) 39/окончателен относно контрола на трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване.

(4)  ОВ L 316, 4.12.2007, стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 се изменя, както следва:

1.

След алинеята, която гласи: „Когато два кода са разделени с точка и запетая, се подразбират въпросните два кода.“, се вмъкват следните алинеи:

„Когато за едно и също вписване са посочени както вариант б), така и вариант г), това означава, че в допълнение към процедурите, установени с член 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, се прилагат местни контролни процедури.

Когато за дадена страна не е посочен конкретен вид отпадъци или смеси от отпадъци, това означава, че страната не е предоставила достатъчно ясно потвърждение, че този вид отпадъци или смеси от отпадъци може да бъде изнасян за оползотворяване в съответната страна, както и каква контролна процедура, ако има такава, ще се използва в тази страна. В съответствие с член 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 в тези случаи са прилага процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, описана в член 35 от посочения регламент.“

2.

Следното вписване за Азербайджан се вмъква в азбучен ред:

Азербайджан

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

B3040“

 

 

 

3.

Следното вписване за Албания се вмъква в азбучен ред:

Албания

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010

благородни метали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак);

скрап от волфрам;

скрап от молибден;

скрап от тантал;

скрап от кобалт;

скрап от титан;

скрап от цирконий;

скрап от германий;

скрап от ванадий;

скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий;

скрап от торий;

скрап от редкоземни елементи;

скрап от хром

от B1010

скрап от желязо и стомана;

скрап от мед;

скрап от никел;

скрап от алуминий;

скрап от цинк;

скрап от калай;

скрап от магнезий;

скрап от бисмут;

скрап от манган

 

от B1010

скрап от желязо и стомана;

скрап от мед;

скрап от никел;

скрап от алуминий;

скрап от цинк;

скрап от калай;

скрап от магнезий;

скрап от бисмут;

скрап от манган

B1020—B2010

 

 

 

 

B2020—B2030

 

B2020—B2030

от B2040

частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

сяра в твърда форма

натриеви, калиеви, калциеви хлориди

бетонни отломки

стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

от B2040

варовик от производството на калциев цианамид (при рН < 9)

карборунд (силициев карбид)

 

от B2040

варовик от производството на калциев цианамид (при рН < 9)

карборунд (силициев карбид)

B2060—B2130

 

 

 

B3010

всички останали отпадъци

B3010

етилен

стирен

полипропилен

 

B3010

етилен

стирен

полипропилен

от B3020

други, включително, но не ограничени до

1.

ламиниран картон;

2.

несортиран скрап

от B3020

Следните материали, при условие че не са смесени с опасни отпадъци:

Отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон

друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата

хартия или картон, произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп) (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

 

от B3020

Следните материали, при условие че не са смесени с опасни отпадъци:

Отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон

друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата

хартия или картон, произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп) (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

 

B3030 – B3035

 

B3030 – B3035

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3050

B3060—B3065

 

 

 

от B3070

отпадъци от слама

неактивен гъбен мицел от производството на пеницилин, който може да бъде използван като храна за животни

от B3070

отпадъци от човешка коса

 

от B3070

отпадъци от човешка коса

B3080—B4030

 

 

 

 

GB040—GC010

 

GB040—GC010

GC020

 

 

 

 

GC030

 

GC030

GC050

 

 

 

 

GE020—GG030

 

GE020—GG030

GG040

 

 

 

 

GH013

 

GH013

GN010—GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

4.

Вписването за Андора се заменя със следното:

Андора

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

5.

Вписването за Аржентина се заменя със следното:

Аржентина

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030—B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070—B1090

от B1100

твърд цинк от горещо поцинковане;

цинк съдържащи шлаки/утайки;

повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

цинкова пяна

 

 

от B1100

алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на мед;

шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране;

тантал съдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

 

 

B1115—B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150—B1170

B1180—B1190

 

 

 

 

 

 

B1200—B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250—B2110

B2120—B2130

 

 

 

от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация;

следните отпадъци от флуорирани полимери:

перфлуороетилен/ пропилен (FEP)

перфлуороалкоксиалкан

тетрафлуороетилен/ перфлуоровинилетер (PFA)

тетрафлуороетилен/ перфлуорометилвинилетер (MFA)

поливинилфлуорид (PVF)

поливинилиденфлуорид (PVDF)

 

 

от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

B3020

само несортиран скрап

 

 

B3020

всички, с изключение на несортиран скрап

 

 

 

B3030—B3120

B3130—B4030

 

 

 

 

 

 

GB040—GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030—GF010

GG030—GH013

 

 

 

 

 

 

GN010—GN030

Смеси от отпадъци

 

 

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

 

смес от B3040 и B3080

 

 

 

смес от B1010

 

 

 

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

смес от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

смес от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксиалкан

 

 

 

смес от B3020

само несортиран скрап

 

 

смес от B3020

с изключение на несортиран скрап

 

 

 

смес от B3030

 

 

 

смес от B3040

 

 

 

смес от B3050“

6.

Следното вписване за Бенин се вмъква в азбучен ред:

Бенин

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

7.

Следното вписване за бивша югославска република Македония се вмъква в азбучен ред:

бивша югославска република Македония

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010—B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050—B2130

 

 

 

 

B3010—B3020

 

 

B3030—B4030

 

 

 

GB040—GH013

 

 

GN010—GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

 

смес от B3020

 

 

Всички останали смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

8.

Следното вписване за Буркина Фасо се вмъква в азбучен ред:

Буркина Фасо

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

9.

Следното вписване за Бурунди се вмъква в азбучен ред:

Бурунди

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

10.

Вписването за Виетнам се заменя със следното:

Виетнам

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010

благородни метали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак);

скрап от тантал;

скрап от кобалт;

скрап от бисмут;

скрап от германий;

скрап от ванадий;

скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий;

скрап от торий;

скрап от редкоземни елементи

 

от B1010

скрап от желязо и стомана;

скрап от мед;

скрап от никел;

скрап от алуминий;

скрап от цинк;

скрап от калай;

скрап от волфрам;

скрап от молибден;

скрап от магнезий;

скрап от цирконий;

скрап от титан;

скрап от манган;

скрап от хром

 

от B1020

скрап от берилий;

скрап от кадмий;

скрап от селен;

скрап от телур

 

от B1020

скрап от антимон;

скрап от олово (без оловнокисели батерии и акумулатори)

 

B1030—B1190

 

 

 

 

 

B1200

 

B1210—B2010

 

 

 

 

 

B2020

 

B2030

 

 

 

от B2040

отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

сяра в твърда форма

варовик от производството на калциев цианамид (при рН < 9)

натриеви, калиеви, калциеви хлориди

карборунд (силициев карбид)

бетонни отломки

стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

 

от B2040

частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

 

B2060—B2130

 

 

 

от B3010

всички останали отпадъци

 

от B3010

етилен;

стирен;

полипропилен;

полиетилен терефталат

поликарбонати

 

 

 

B3020

 

B3030—B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

 

GC010

 

GC020

 

 

 

 

 

GC030

 

GC050—GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

11.

Следното вписване за Габон се вмъква в азбучен ред:

Габон

а)

б)

в)

г)

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

12.

Следното вписване за Гватемала се вмъква в азбучен ред:

Гватемала

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

13.

Вписването за Гвиана се заменя със следното:

Гвиана

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

14.

Вписването за Грузия се заменя със следното:

Грузия

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

 

B1010—B1030

B1031—B1040

 

 

 

 

 

 

B1050—B1070

B1080—B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210—B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030—B2130

 

 

 

 

 

 

B3010—B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

B3060—B4030

 

 

 

GB040—GE020

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030—GG040

 

 

 

 

 

 

GH013—GN010

GN020—GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

 

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

смес от B3040 и B3080

 

 

 

 

 

 

смес от B1010

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

 

 

 

смес от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

смес от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010

перфлуороалкоксиалкан

 

 

 

смес от B3020

 

 

 

смес от B3030

смес от B3040

 

 

 

 

 

 

смес от B3050“

15.

Вписването за Египет се заменя със следното:

Египет

а)

б)

в)

г)

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

16.

Следното вписване за Замбия се вмъква в азбучен ред:

Замбия

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

17.

Следното вписване за Кабо Верде се вмъква в азбучен ред:

Кабо Верде

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

18.

Следното вписване за Казахстан се вмъква в азбучен ред:

Казахстан

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010—B1160

 

 

 

B1170—B1240

 

B1170—B1240

 

B1250—B3035

 

 

 

от B3040

отпадъци и скрап от втвърден каучук (напр. ебонит)

 

от B3040

други каучукови отпадъци (с изключение на такива, упоменати другаде)

 

B3050

 

 

 

B3060

Отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, при условие че не са инфекциозни, с изключение на утайки от вино

 

B3060

само утайки от вино

 

B3065—B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090—B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010—B4030

 

 

 

GB040—GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GH013—GN030

 

 

Смеси от отпадъци

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

 

смес от B3040 и B3080

 

смес от B3040 и B3080

 

смес от B1010

 

 

 

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

смес от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

смес от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010

перфлуороалкоксиалкан

 

 

 

смес от B3020

 

 

 

смес от B3030

 

 

смес от B3040

 

 

 

 

смес от B3050“

 

 

19.

Следното вписване за Катар се вмъква в азбучен ред:

Катар

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

20.

Вписването за Кения се заменя със следното:

Кения

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

Всички отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

21.

Вписването за Киргизстан заменя със следното:

Киргизстан

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

B1010

само скрап от торий

 

 

B1010

отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсионна форма, с изключение на скрап от торий

 

 

 

B1020

B1030—B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120—B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160—B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

от B2030

керамични влакна, неупоменати или невключени другаде

 

 

от B2030

отпадъци и скрап от металокерамични материали

B2040—B2130

 

 

 

от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация;

следните отпадъци от флуорирани полимери:

перфлуороетилен/ пропилен (FEP)

перфлуороалкоксиалкан

тетрафлуороетилен/ перфлуоровинилетер (PFA)

тетрафлуороетилен/ перфлуорометилвинилетер (MFA)

поливинилфлуорид (PVF)

поливинилиденфлуорид (PVDF)

 

 

от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

B3020—B3030

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

от B3050

коркови отпадъци: натрошен, гранулиран или смлян корк

 

 

от B3050

дървесни отпадъци и остатъци, независимо дали са агломерирани или не под формата на трупчета, брикети, топчета или други подобни форми

от B3060

отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, при условие че не са инфекциозни:

утайки от вино

дегра: остатъци, получени от преработката на мазнини или от животински и растителни восъци

отпадъци от риба

обелки от кокосови орехи, черупки, люспи и други кокосови отпадъци

други отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на странични продукти, които отговарят на националните и международните изисквания и стандарти за консумация от хора и животни

 

 

от B3060

отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, при условие че не са инфекциозни:

изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и странични продукти независимо дали са или не под формата на пелети, или във вид, използван за храна на животни, неупоменати и невключени другаде

отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но ненарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани

 

 

 

B3065

B3070—B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010—B4030

 

 

 

GB040—GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

 

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

смес от B3040 и B3080

 

 

 

 

 

 

смес от B1010

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

 

 

 

смес от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

смес от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010

перфлуороалкоксиалкан

 

 

 

 

 

 

смес от B3020

 

 

 

смес от B3030

 

 

 

смес от B3040

 

 

 

смес от B3050“

22.

Вписването за Китай се заменя със следното:

Китай

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010

благородни метали (сребро, без живак);

скрап от молибден;

скрап от кобалт;

скрап от манган;

скрап от индий;

скрап от торий;

скрап от редкоземни елементи;

скрап от хром

 

 

от B1010

благородни метали (само злато и метали от платиновата група, без живак);

скрап от желязо и стомана;

скрап от мед;

скрап от никел;

скрап от алуминий;

скрап от цинк;

скрап от калай;

скрап от волфрам;

скрап от тантал;

скрап от магнезий;

скрап от бисмут;

скрап от титан;

скрап от цирконий;

скрап от германий;

скрап от ванадий;

скрап от хафний, ниобий, рений и галий

B1020—B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070

B1080—B1100

 

 

 

 

 

 

B1115

от B1120

преходни метали (освен тези, които съдържат >10 % V2O5), с изключение на отпадъчни катализатори (отработени катализатори, отработени течни катализатори или други катализатори) от списък A;

лантаниди (редкоземни метали)

 

 

от B1120

преходни метали (само тези, които съдържат >10 % V2O5), с изключение на отпадъчни катализатори (отработени катализатори, отработени течни катализатори или други катализатори) от списък A

B1130—B1200

 

 

 

 

 

 

B1210

B1220

 

 

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

с изключение на отпадъци от слюда

 

 

B2010

само отпадъци от слюда

B2020

 

 

 

от B2030

отпадъци и скрап от металокерамични материали (освен скрап от волфрамов карбид)

керамични влакна, неупоменати или невключени другаде

 

 

от B2030

отпадъци и скрап от металокерамични материали (само скрап от волфрамов карбид)

B2040—B2130

 

 

 

от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация (освен фенолформалдехидни смоли и полиамиди)

 

 

от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери (всички)

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация (само фенолформалдехидни смоли и полиамиди)

следните отпадъци от флуорирани полимери:

перфлуороетилен/ пропилен (FEP)

перфлуороалкоксиалкан

тетрафлуороетилен/ перфлуоровинилетер (PFA)

тетрафлуороетилен/ перфлуорометилвинилетер (MFA)

поливинилфлуорид (PVF)

поливинилиденфлуорид (PVDF)

 

 

 

B3020

от B3030

Следните материали, при условие че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

копринени отпадъци (вкл. копринени пашкули, неподходящи за намотаване, отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци)

некардирани или пенирани

други

ленени влакна и отпадъци

влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от коноп (Cannabis sativa L.)

влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от юта и други текстилни влакна от лико (с изключение на лен, коноп, рамия)

влакна и отпадъци (вкл. отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от сизал и други текстилни влакна от рода Agave

влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от кокосови орехи

влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от абака (Manila hemp или Musa textilis Nee)

влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от рамия и други растителни текстилни влакна, неупоменати и невключени другаде

употребявани дрехи и други износени текстилни артикули

употребявани парцали, въжета, корда, шнурове и кабели и износени артикули от въжета, корда, шнурове и кабели от текстилни материали

сортирани

други

 

 

от B3030

Следните материали, при условие че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

отпадъци от вълна или фина или груба (необработена) животинска козина, включително отпадъци от прежди, но изключващи развлакнени отпадъци

дреб от вълна или фина животинска козина

други отпадъци от вълна или фина животинска козина

отпадъци от необработена животинска козина

отпадъци от памук (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци)

отпадъци от прежда (включително отпадъци от конци)

развлакнени отпадъци

други

отпадъци (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от синтетични влакна

от синтетични влакна

от изкуствени влакна

B3035

 

 

 

B3040

с изключение на невулканизиран каучук

 

 

B3040

само невулканизиран каучук

 

 

 

B3050

B3060 – B3070

 

 

 

B3080

с изключение на невулканизиран каучук

 

 

B3080

само невулканизиран каучук

B3090 – B4030

 

 

 

GB040

с изключение на шлака от конвертор, получена от медна стопилка със съдържание на мед > 10 %

 

 

GB040

само шлака от конвертор, получена от медна стопилка със съдържание на мед > 10 %

 

 

 

GC010

GC020

с изключение на скрап от кабели и жици, скрап от електромотори

 

 

GC020

само скрап от кабели и жици, скрап от електромотори

 

 

 

GC030

GC050 – GG040

 

 

 

 

 

 

GH013

GN010 – GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

смес от B1010 и B1050

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B1010 и B1050

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

смес от B1010 и B1070

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B1010 и B1070

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

смес от B3040 и B3080

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B3040 и B3080

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

смес от B1010

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B1010

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B3010 скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

смес от B3010 втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксиалкан

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B3010 перфлуороалкоксиалкан

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

 

 

 

смес от B3020

смес от B3030

ако за някои от включените неопасни отпадъци вносът не е разрешен

 

 

смес от B3030

ако за всеки един от включените неопасни отпадъци вносът е разрешен

смес от B3040

 

 

 

 

 

 

смес от B3050“

23.

Вписването за Китайски Тайпе се заменя със следното:

Китайски Тайпе

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

от B1010

благородни метали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак);

скрап от молибден;

скрап от тантал;

скрап от кобалт;

скрап от бисмут;

скрап от цирконий;

скрап от манган;

скрап от ванадий;

скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий,

скрап от торий;

скрап от редкоземни елементи;

скрап от хром

 

от B1010

скрап от желязо и стомана;

скрап от мед;

скрап от никел;

скрап от алуминий;

скрап от цинк;

скрап от калай;

скрап от волфрам;

скрап от магнезий;

скрап от титан;

скрап от германий

от B1020

скрап от кадмий;

скрап от олово (без оловнокисели батерии и акумулатори);

скрап от селен

от B1020

скрап от антимон;

скрап от берилий;

скрап от телур

 

 

 

B1030—B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 – B1090

 

 

 

от B1100

алуминиева пяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки;

отпадъци от огнеупорни облицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на мед;

шлаки от производството на благородни метали, предназначени за последващо рафиниране;

тантал съдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

от B1100

твърд цинк от горещо поцинковане

цинк съдържащи шлаки/утайки:

повърхностни дроси от галванизация (> 90 % Zn)

дънни утайки от галванизация (> 92 % Zn)

цинкова шлака при леене (> 85 % Zn)

цинкова шлака от горещо галванизиране (> 92 % Zn)

цинкова пяна

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130—B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010—B2030

 

 

 

B2040

с изключение на шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

 

B2040

само шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

 

B2060—B2130

 

 

 

от B3010

полиуретан (несъдържащ CFCs)

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери, с изключение на полиуретан (несъдържащ CFCs)

следните отпадъци от флуорирани полимери:

перфлуороетилен/ пропилен (FEP)

перфлуороалкоксиалкан

тетрафлуороетилен/ перфлуоровинилетер (PFA)

тетрафлуороетилен/ перфлуорометилвинилетер (MFA)

поливинилфлуорид (PVF)

поливинилиденфлуорид (PVDF)

 

 

 

B3020

 

B3030—B3035

 

 

 

 

 

B3040—B3050

 

B3060—B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090—B3100

 

 

 

 

B3110—B4030

 

 

GB040—GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GEO20

 

GF010—GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010

 

 

 

 

GN020—GN030

 

 

Смеси от отпадъци

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

 

смес от B3040 и B3080

 

 

 

смес от B1010

 

 

 

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

 

 

смес от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

смес от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010

перфлуороалкоксиалкан

 

 

 

 

 

смес от B3020

 

смес от B3030

 

 

 

 

 

смес от B3040

с изключение на излезли от употреба гуми или преработен гранулат от излезли от употреба гуми с диаметър над 4 mm

 

 

 

смес от B3050“

24.

Следното вписване за Колумбия се вмъква в азбучен ред:

Колумбия

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

B1020—B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

B1115—B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170—B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230—B1250

 

 

 

B2010

с изключение на отпадъци от слюда

B2010

само отпадъци от слюда

 

 

B2020—B2030

 

 

 

B2040

с изключение на шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

B2040

само шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

 

 

B2060—B3020

 

 

 

B3035—B3040

 

 

 

от B3050

Необработен корк и дървесни отпадъци:

коркови отпадъци: натрошен, гранулиран или смлян корк

от B3050

Необработен корк и дървесни отпадъци:

дървесни отпадъци и остатъци, независимо дали са агломерирани или не под формата на трупчета, брикети, топчета или други подобни форми

 

 

от B3060

Отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, при условие че не са инфекциозни:

утайки от вино

други отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на странични продукти, които отговарят на националните и международните изисквания и стандарти за консумация от хора и животни

от B3060

Отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, при условие че не са инфекциозни:

изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и странични продукти независимо дали са или не под формата на пелети, или във вид, използван за храна на животни, неупоменати и невключени другаде

дегра: остатъци, получени от преработката на мазнини или от животински и растителни восъци

отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но ненарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани

отпадъци от риба

обелки от кокосови орехи, черупки, люспи и други кокосови отпадъци

 

 

 

B3065

 

 

от B3070

отпадъци от човешка коса

отпадъци от слама

от B3070

неактивен гъбен мицел от производството на пеницилин, който може да бъде използван като храна за животни

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090—B3100

 

 

B3110—B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

 

B4010

 

 

B4020—B4030

 

 

 

GB040—GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030—GF010

 

 

 

 

GG030—GG040

 

 

GH013

 

 

 

 

GN010—GN030“

25.

Следното вписване за Конго (Демократична република Конго) се вмъква в азбучен ред:

Конго (Демократична република Конго)

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

26.

Вписването за Коста Рика се заменя със следното:

Коста Рика

а)

б)

в)

г)

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

27.

Следното вписване за Кувейт се вмъква в азбучен ред:

Кувейт

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

28.

Следното вписване за Кюрасао се вмъква в азбучен ред:

Кюрасао

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010—B3020

 

 

от B3030

употребявани дрехи и други износени текстилни артикули

употребявани парцали, въжета, корда, шнурове и кабели и износени артикули от въжета, корда, шнурове и кабели от текстилни материали

от B3030

всички останали отпадъци

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040—B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080—B4030

 

 

 

GB040—GF010

 

 

GG030—GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010—GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

29.

Вписването за Либерия се заменя със следното:

Либерия

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

30.

Следното вписване за Мавриций (Република Мавриций) се вмъква в азбучен ред:

Мавриций (Република Мавриций)

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

31.

Следното вписване за Мадагаскар се вмъква в азбучен ред:

Мадагаскар

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

32.

Вписването за Макао, Китай се заменя със следното:

Макао (Китай)

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

33.

Вписването за Малайзия се заменя със следното:

Малайзия

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010

скрап от никел;

скрап от цинк;

скрап от волфрам;

скрап от тантал;

скрап от магнезий;

скрап от титан;

скрап от манган;

скрап от германий;

скрап от ванадий;

скрап от хафний, индий, ниобий, рений и галий;

скрап от редкоземни елементи;

скрап от хром

от B1010

скрап от молибден;

скрап от кобалт;

скрап от бисмут;

скрап от цирконий;

скрап от торий

от B1010

благородни метали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак);

скрап от желязо и стомана;

скрап от мед;

скрап от алуминий;

скрап от калай

 

B1020—B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

B1120—B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160—B1190

 

 

 

 

 

B1200—B1210

 

B1220—B1240

 

 

 

 

 

B1250—B2030

 

от B2040

частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

 

от B2040

отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

сяра в твърда форма

варовик от производството на калциев цианамид (при рН < 9)

натриеви, калиеви, калциеви хлориди

карборунд (силициев карбид)

бетонни отломки

стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

 

 

 

B2060

 

B2070—B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110—B2130

 

B3010

 

 

 

 

 

B3020—B3030

 

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

 

от B3050

дървесни отпадъци и остатъци, независимо дали са агломерирани или не под формата на трупчета, брикети, топчета или други подобни форми

от B3050

коркови отпадъци: натрошен, гранулиран или смлян корк

 

 

от B3060

изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и странични продукти независимо дали са или не под формата на пелети, или във вид, използван за храна на животни, неупоменати или невключени другаде;

отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но ненарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани;

обелки от кокосови орехи, черупки, люспи и други кокосови отпадъци;

други отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на странични продукти, които отговарят на националните и международните изисквания и стандарти за консумация от хора и животни

от B3060

от B3060

други отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на странични продукти, които отговарят на националните и международните изисквания и стандарти за консумация от хора и животни

 

B3065—B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040—GC050

 

 

 

 

 

GE020—GF010

 

GG030—GH013

 

 

 

 

GN 010—GN030

 

GN 010—GN030

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

34.

Вписването за Молдова (Република Молдова) се заменя със следното:

Молдова (Република Молдова)

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

B1010—B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030—B3010

 

 

 

от B3020

други, включително, но не ограничени до

ламиниран картон

несортиран скрап

 

 

от B3020

отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон

друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата

хартия или картон, произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп) (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

B3030—B4030

 

 

 

GB040—GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

смес от B3020

само ако съдържа ламиниран картон или несортиран скрап

 

 

смес от B3020

освен ако съдържа ламиниран картон или несортиран скрап

всички останали смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006"

 

 

 

35.

Следното вписване за Нова Зелания се вмъква в азбучен ред:

Нова Зеландия

а)

б)

в)

г)

 

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

36.

Следното вписване за Обединени арабски емирства се вмъква в азбучен ред:

Обединени арабски емирства

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

37.

Следното вписване за Руанда се вмъква в азбучен ред:

Руанда

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

38.

Следното вписване за Сенегал се вмъква в азбучен ред:

Сенегал

а)

б)

в)

г)

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

39.

Вписването за Сърбия се заменя със следното:

Сърбия

а)

б)

в)

г)

 

 

 

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

40.

Следното вписване за Таджикистан се вмъква в азбучен ред:

Таджикистан

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010—B1150

 

 

B1160—B1200

 

 

 

 

B1210—B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010—B2030

 

 

B2040

само бетонни отломки

B2040

всички останали отпадъци

 

 

 

B2060—B2110

 

 

B2120—B2130

 

 

 

 

B3010—B3020

 

 

от B3030

Следните материали, при условие че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

копринени отпадъци (вкл. копринени пашкули, неподходящи за намотаване, отпадъци от прежда и развлакнени отпадъци)

некардирани или пенирани

други

отпадъци от вълна или фина или груба (необработена) животинска козина, включително отпадъци от прежди, но изключващи развлакнени отпадъци

дреб от вълна или фина животинска козина

други отпадъци от вълна или фина животинска козина

отпадъци от необработена животинска козина

ленени влакна и отпадъци

влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от коноп (Cannabis sativa L.)

влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от юта и други текстилни влакна от лико (с изключение на лен, коноп, рамия)

влакна и отпадъци (вкл. отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от сизал и други текстилни влакна от рода Agave

влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от кокосови орехи

влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от абака (Manila hemp или Musa textilis Nee)

влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от рамия и други растителни текстилни влакна, неупоменати и невключени другаде

от B3030

Следните материали, при условие че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

отпадъци от памук (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци)

отпадъци от прежда (включително отпадъци от конци)

развлакнени отпадъци

други

отпадъци (вкл. дреб, отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от изкуствени влакна

от синтетични влакна

от изкуствени влакна

употребявани дрехи и други износени текстилни артикули

употребявани парцали, въжета, корда, шнурове и кабели и износени артикули от въжета, корда, шнурове и кабели от текстилни материали

сортирани

други

 

 

 

B3035—B3040

 

 

B3050

 

 

 

от B3060

утайки от вино

изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и странични продукти независимо дали са или не под формата на пелети, или във вид, използван за храна на животни, неупоменати и невключени другаде

дегра: остатъци, получени от преработката на мазнини или от животински и растителни восъци

от B3060

отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но ненарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани

отпадъци от риба

обелки от кокосови орехи, черупки, люспи и други кокосови отпадъци

други отпадъци от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на странични продукти, които отговарят на националните и международните изисквания и стандарти за консумация от хора и животни

 

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090—B3120

 

 

 

 

B3130—B3140

 

 

B4010—B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040—GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050—GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GH013

 

 

GN010—GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

 

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

41.

Вписването за Тайланд се заменя със следното:

Тайланд

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

 

B1010—B1100

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 –B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170—B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090—B2110

 

 

B2120—B2130

 

 

 

B3010

 

B3010

 

 

B3020—B3035

 

B3040

само за излезли от употреба гуми

 

B3040

с изключение на излезли от употреба гуми

 

 

 

B3050—B3070

 

B3080

само за излезли от употреба гуми

 

B3080

с изключение на излезли от употреба гуми

 

 

 

B3090—B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010—B4020

 

 

B4030

 

B4030

 

 

GB040

 

 

GC010—GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

 

GC050—GF010

 

 

GG030—GG040

 

 

 

GH013

 

GH013

 

 

 

GN010—GN030

Смеси от отпадъци

 

 

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

смес от B3040 и B3080

само за излезли от употреба гуми

 

смес от B3040 и B3080

с изключение на излезли от употреба гуми

 

 

 

смес от B1010

 

 

 

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

смес от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

смес от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

смес от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

смес от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

смес от B3010

перфлуороалкоксиалкан

 

смес от B3010

перфлуороалкоксиалкан

 

 

смес от B3020

 

 

 

смес от B3030

 

смес от B3040

само за излезли от употреба гуми

 

смес от B3040

с изключение на излезли от употреба гуми

 

 

 

смес от B3050“

 

42.

Следното вписване за Танзания се вмъква в азбучен ред:

Танзания

а)

б)

в)

г)

Смеси от отпадъци

Всички смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“

 

 

 

43.

Вписването за Тунис се заменя със следното:

Тунис

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

 

B1010

 

B1010

B1020—B1220

 

 

 

 

B1230—B1240

 

B1230—B1240

B1250—B2130

 

 

 

от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери включително, но не ограничени до следните:

поливинилов алкохол

поливинилбутирал

поливинилацетат

втвърдени отпадъци от смоли и продукти на кондензация, включващи следните:

карбамидформалдехидни смоли

фенолформалдехидни смоли

меламинформалдехидни смоли

епоксидни смоли

алкидни смоли

полиамиди

следните отпадъци от флуорирани полимери:

перфлуороетилен/

пропилен (FEP)

перфлуороалкоксиалкан

тетрафлуороетилен/ перфлуоровинилетер (PFA)

тетрафлуороетилен/ перфлуорометилвинилетер (MFA)

поливинилфлуорид (PVF)

поливинилиденфлуорид (PVDF)

от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери включително, но не ограничени до следните:

етилен

стирен

полипропилен

полиетилен терефталат

акрилонитрил

бутадиен

полиацетали

полиамиди

полибутилен терефталат

поликарбонати

полиетери

полифенилен сулфиди

акрилни полимери

алкани С10-С13 (пластификатори)

полиуретан (несъдържащ CFCs)

полисилоксани

полиметил метакрилат

 

от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери включително, но не ограничени до следните:

етилен

стирен

полипропилен

полиетилен терефталат

акрилонитрил

бутадиен

полиацетали

полиамиди

полибутилен терефталат

поликарбонати

полиетери

полифенилен сулфиди

акрилни полимери

алкани С10-С13 (пластификатори)

полиуретан (несъдържащ CFCs)

полисилоксани

полиметил метакрилат

от B3020

Хартия, картон и хартиени отпадъци:

други, включително, но не ограничени до

ламиниран картон

несортиран скрап

от B3020

Хартия, картон и хартиени отпадъци:

Следните материали, при условие че не са смесени с опасни отпадъци:

отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон

друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата

хартия или картон, произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп) (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

 

от B3020

Хартия, картон и хартиени отпадъци:

Следните материали, при условие че не са смесени с опасни отпадъци:

отпадъци и остатъци от хартия или картон от:

неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон

друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата

хартия или картон, произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп) (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

 

B3030

Текстилни отпадъци, с изключение на употребявани дрехи и други износени текстилни артикули

B3030

само употребявани дрехи и други износени текстилни артикули

B3030

Текстилни отпадъци, с изключение на употребявани дрехи и други износени текстилни артикули

 

B3035—B3065

 

B3035—B3065

от B3070

Неактивен гъбен мицел от производството на пеницилин, който може да бъде използван като храна за животни

от B3070

отпадъци от човешка коса

отпадъци от слама

 

от B3070

отпадъци от човешка коса

отпадъци от слама

 

B3080

 

B3080

B3090—B4030

 

 

 

GB040—GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

смес от B1010 и B1050

 

 

 

смес от B1010 и B1070

 

 

 

 

смес от B3040 и B3080

 

смес от B3040 и B3080

 

смес от B1010

 

смес от B1010

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

 

смес от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

смес от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

смес от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010

перфлуороалкоксиалкан

 

 

 

 

смес от B3020

 

смес от B3020

 

смес от B3030

 

смес от B3030

 

смес от B3040

 

смес от B3040

 

смес от B3050

 

смес от B3050“

44.

Вписването за Филипини се заменя със следното:

Филипини

а)

б)

в)

г)

Вписвания за отпадъци от един вид

от B1010

скрап от кобалт;

скрап от хром

 

 

от B1010

благородни метали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак);

всякакъв друг скрап

B1020—B1030

 

 

 

 

B1031—B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070—B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100 –B1120

 

 

B1130—B1140

 

 

 

 

B1150—B1240

 

 

 

 

B1250

 

B2010

 

 

 

 

 

B2020 –B2030

 

от B2040

частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

сяра в твърда форма

варовик от производството на калциев цианамид (при рН < 9)

натриеви, калиеви, калциеви хлориди

карборунд (силициев карбид)

бетонни отломки

стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

от B2040

шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301 и DIN 8201), основно за строителни и абразивни нужди

 

 

B2060—B2130

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

B3030

 

 

 

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060-B4030

 

 

 

 

GB040—GC030

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020—GF010

 

GG030

 

 

 

 

GG040

 

 

 

 

 

GH013

GN010—GN030

 

 

 

Смеси от отпадъци

смес от B1010 и B1050

само ако съдържа скрап от кобалт

 

 

смес от B1010 и B1050

освен ако съдържа скрап от кобалт

смес от B1010 и B1070

само ако съдържа скрап от кобалт

 

 

смес от B1010 и B1070

освен ако съдържа скрап от кобалт

смес от B3040 и B3080

 

 

 

смес от B1010

само ако съдържа скрап от кобалт

 

 

смес от B1010

освен ако съдържа скрап от кобалт

смес от B2010

 

 

 

смес от B2030

 

 

 

 

 

 

смес от B3010

скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери

 

 

 

смес от B3010

втвърдени отпадъци от смоли или продукти на кондензация

 

 

 

смес от B3010

перфлуороалкоксиалкан

 

 

смес от B3020

 

 

 

смес от B3030

 

смес от B3040

 

 

 

 

 

смес от B3050“

 

45.

Следното вписване за Хондурас се вмъква в азбучен ред:

Хондурас

а)

б)

в)

г)

Всички отпадъци, изброени в приложение III, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIА към Регламент (ЕО) № 1013/2006“