EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0231

Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 година за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета текст от значение за ЕИП

OJ L 83, 22.3.2012, p. 1–295 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 037 P. 3 - 297

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj

22.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 231/2012 НА КОМИСИЯТА

от 9 март 2012 година

за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 14 и член 30, параграф 4 от него и Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

За добавките в храните, включени в списъците на Съюза в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008, следва да бъдат приети спецификации относно техния произход, критерии за чистота и всякаква друга необходима информация.

(2)

За тази цел спецификациите на добавките в храните, които вече са разработени в Директива 2008/128/ЕО на Комисията от 22 декември 2008 г. за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни (3), Директива 2008/84/ЕО на Комисията от 27 август 2008 г. за определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите (4), и Директива 2008/60/ЕО на Комисията от 17 юни 2008 г. за установяване на специфични критерии за чистота на подсладителите, предназначени за влагане в храни (5), следва да бъдат актуализирани и пренесени в настоящия регламент. Вследствие на това посочените директиви следва да бъдат отменени.

(3)

Необходимо е да се вземат предвид спецификациите и техниките за анализ, определени в Codex Alimentarius, съставен от Съвместния експертен комитет на ФАО—СЗО по добавките в храните (наричан по-долу „СЕКДХ“).

(4)

Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) даде становището си относно безопасността на основния метакрилат кополимер (6) като глазиращ агент. Впоследствие посочената добавка в храните беше разрешена за специфични употреби и ѝ беше приписан номер E 1205. Поради това следва да се приемат спецификации на посочената добавка в храните.

(5)

Според информация, представена от производителите на храни, оцветителите етилов естер на бета-апо-8′-каротеновата киселина (E 160 f) и кафяво FK (E 154), както и съдържащият алуминий носител бентонит (E 558) вече не се използват. Поради това сега действащите спецификации на посочените добавки в храните следва да не се пренасят в настоящия регламент.

(6)

На 10 февруари 2010 г. Органът представи становището си относно безопасността на естерите на мастни киселини и захароза (E 473), получени от винилови естери на мастни киселини (7). Сега действащите спецификации следва да бъдат съответно адаптирани, по-специално като се намалят максималните нива на примесите, които са от значение за безопасността.

(7)

Специфичните критерии за чистота, приложими в момента, следва да бъдат адаптирани, като се намалят максималните нива за отделните тежки метали, които са от значение, където е възможно и където нивата, определени от СЕКДХ, са по-ниски от сега действащите. Съгласно този подход максималните нива на замърсителя 4-метилимидазол в амониевия карамел (E 150 c), на сулфатната пепел в бета-каротин (E 160 a i) и на магнезиевите и алкалните соли в калциевия карбонат (E 170) следва да бъдат намалени. Отклонения от подхода следва да се допуснат само за добавките тринатриев цитрат (E 331 iii) (съдържание на олово), карагенан (E 407) и преработени „eucheuma“ водорасли (E407 a) (съдържание на кадмий), тъй като производителите заявяват, че съответствието с по-строги разпоредби на Съюза, които отразяват нивата на СЕКДХ, би било технически неосъществимо. Счита се, че приносът, който трите добавки в храните имат към общия прием на двата замърсителя (олово и кадмий), не е значителен. При фосфатите (E 338 – E 341 и E 450- E 452) обаче следва да бъдат определени нови значително по-ниски стойности в сравнение с тези на СЕКДХ поради новостите в производствените процеси, като се отчитат неотдавнашните препоръки на Органа относно намаляването на приема на арсен, особено в неорганичната му форма (8). Освен това поради съображения за безопасност следва да бъде предвидена нова разпоредба относно арсена в глутаминовата киселина (E 620). Като цяло тези адаптации са в полза на потребителите, тъй като разпоредбите относно максималните количества на тежките метали стават общо по-строги при повечето добавки в храните. С цел да се улеснят бъдещи решения съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 1333/2008 в спецификациите трябва да бъде включена подробна информация относно процеса на производство и изходните суровини на добавките в храните.

(8)

В спецификациите не следва да се посочват органолептични тестове, отнасящи се до вкуса, тъй като не може да се очаква контролните органи да поемат риска да опитат на вкус химическо вещество.

(9)

В спецификациите не следва да се посочват класове, тъй като това не носи добавена стойност.

(10)

В спецификациите не следва да се посочва и общият параметър „Тежки метали“, тъй като той не се отнася до токсичността, а до генеричен метод на анализ. Параметрите, които се отнасят до отделните тежки метали, са във връзка с токсичността и са включени в спецификациите.

(11)

В момента някои добавки в храните (карбоксиметил целулоза (E 466), напречно свързана натриева карбоксиметил целулоза (E 468), ензимно хидролизирана карбоксиметил целулоза (E 469) и пчелен восък, бял и жълт (E 901) са включени под различни наименования в различните разпоредби на Директива 95/2/ЕО (9). Поради това спецификациите, създадени с настоящия регламент, следва да посочват тези различни наименования.

(12)

Сега действащите разпоредби относно полицикличните ароматни въглеводороди (PAH) са твърде общи и не се отнасят до безопасността — те следва да бъдат заменени от максимални количества за отделните PAH, които предизвикват опасения при добавките в храните растителен въглен (E 153) и микрокристален восък (E 905). Подобни максимални количества следва да бъдат определени за формалдехид в карагенан (E 407) и преработени „eucheuma“ водорасли (E 407 a), за специфични микробиологични критерии при агар (E 406) и за съдържание на Salmonella spp. в манитол (E 421 ii), получен чрез ферментация.

(13)

Употребата на пропан-2-ол (изопропанол, изопропилов алкохол) следва да бъде разрешена за производството на добавките куркумин (E 100) и паприка екстракт (E 160 c) в съответствие със спецификациите на СЕКДХ, тъй като тази употреба се счита за безопасна от Органа (10). Употребата на етанол като заместител на пропан-2-ол при получаването на гума джелан (E 418) следва да бъде разрешена, при условие че крайният продукт отговаря на всички останали спецификации и се счита, че опасенията за безопасността на етанола са по-малки.

(14)

Процентното съдържание на основния оцветител в кохинил, карминова киселина, кармини (E 120) следва да бъде изрично определен, тъй като за него се прилагат максимални количества.

(15)

Системата за номериране на подкатегориите каротини (E 160 a) следва да бъде актуализирана с цел нейното привеждане в съответствие със системата за номериране на Codex alimentarius.

(16)

Твърдата форма на млечната киселина (E 270) също следва да бъде включена в спецификациите, тъй като към момента млечната киселина вече може да се произвежда в твърда форма без опасения за нейната безопасност.

(17)

Сега прилаганата температурна стойност за загуби при сушене за мононатриевия цитрат (E 331 i), безводна форма, следва да бъде коригирана, тъй като при сега посочените условия веществото се разпада. Условията на сушене за тринатриевия цитрат (E 331 iii) също следва да бъдат коригирани с цел да се подобри възпроизводимостта на метода.

(18)

Сега прилаганата стойност за специфична абсорбция за алфа-токоферол (E 307) следва да бъде коригирана, а точката на сублимация за сорбиновата киселина (E 200) следва да бъде заменена с „Тест за разтворимост“, тъй като не е релевантна. Спецификацията за бактериални източници за производството на низин (E 234) и натамицин (E 235) следва да бъде актуализирана в съответствие със сега действащата таксономична номенклатура.

(19)

Тъй като вече съществуват нови, иновативни технологии на производство, с които се получават по-малко замърсени добавки в храните, присъствието на алуминий в добавките в храните следва да бъде ограничено. С цел да бъде повишена правната сигурност и утвърдена недискриминацията е целесъобразно на производителите на добавки в храните да бъде даден преходен период, през който постепенно да се приспособят към тези ограничения.

(20)

Където е приложимо, следва да бъдат определени максимални количества за алуминий за добавките в храните и по-специално за калциевите фосфати (E 341 i)-iii), предназначени за използване в храни за кърмачета и малки деца (11), в съответствие с приложимото становище на Научния комитет по храните, представено на 7 юни 1996 г. (12) В тази рамка следва да бъде определено и максимално количество за алуминий в калциевия цитрат (E 333).

(21)

Максималните количества за алуминий в калциевите фосфати (E 341 i)-iii), динатриевия дифосфат (E 450 i) и калциевия дихидроген дифосфат (E 450 vii) следва да бъдат в съответствие със становището на Органа от 22 май 2008 г. (13) Сега прилаганите количества следва да бъдат намалени, когато това е технически възможно и когато приносът към общия прием на алуминий е значителен. В тази рамка алуминиевите лакове на отделните оцветители следва да бъдат разрешени само ако са технологично необходими.

(22)

Разпоредбите относно максималните количества за алуминий в дикалциевия фосфат (E 341 ii), трикалциевия фосфат (E 341 iii) и калциевия дихидроген дифосфат (E 450 vii) следва да не причиняват сътресения на пазара поради евентуално прекъсване на доставките.

(23)

Съгласно Регламент (ЕС) № 258/2010 на Комисията от 25 март 2010 г. за налагане на специални условия върху вноса на гума гуар, която е с произход от Индия или е изпратена от същата държава, поради риска от замърсяване с пентахлорфенол и диоксини (14), следва да бъдат определени максимални количества за замърсителя пентахлорофенол в гума гуар (E 412).

(24)

Съгласно съображение 48 от Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (15) от държавите-членки се изисква да направят преглед на храните, различни от включените в посочения регламент, за наличие на замърсителя 3-MCPD с цел да обмислят необходимостта да бъдат определени максимални количества за посоченото вещество. Френските органи представиха данни за висока концентрация на 3-MCPD в добавката в храните глицерол (E 422) и в средното количество на употреба на тази добавка в различни категории храни. Следва да бъдат определени максимални количества за 3-MCPD в тази конкретна добавка в храните с цел да се избегне замърсяване на крайния хранителен продукт над допустимото ниво, като се отчита факторът на разреждането.

(25)

Поради разработката на аналитични методи някои сега прилагани спецификации следва да бъдат актуализирани. Сега прилаганата пределна стойност „Не се откриват“ е свързана с развитието на аналитичните методи и следва да бъде заместена от конкретно число за добавките естери на моно- и диглицериди на мастни киселини (E 472 a-f), полиглицеролови естери на мастни киселини (E 475) и пропан-1,2-диол естери на мастни киселини (E 477).

(26)

Спецификациите във връзка с процеса на производство следва да бъдат актуализирани за естерите на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини (E 472 c), тъй като използването на основи в момента е заменено от използването на техните соли, които имат по-меко действие.

(27)

Сега прилаганият критерий „Свободни мастни киселини“ за добавките естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини (E 472 c), естери на моно- и диацетилна винена киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини (E 472 e) не е подходящ. Той следва да бъде заменен от критерия „Киселинност“ тъй като той изразява по-добре титриметричната оценка на свободните киселинни групи. Това съответства на 71-вия доклад на СЕКДХ (16) относно добавките в храните, в който такава промяна беше приета за естерите на моно- и диацетилна винена киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини (E 472 e).

(28)

Сегашното погрешно описание на добавката магнезиев оксид (E 530) следва да бъде поправено в съответствие с информацията, подадена от производителите, за да бъде приведено в съответствие с Европейската фармакопея (17). Сега прилаганата максимална стойност за редуциращото вещество в добавката глюконова киселина (E 574) също следва да бъде актуализирана, тъй като тя не е технически постижима. За оценката на съдържанието на вода в ксилитол (E 967) сега прилаганият метод въз основа на „Загуба при сушене“ следва да бъде заместен от по-подходящ метод.

(29)

Някои от сега прилаганите спецификации на добавката канделилов восък (E 902) следва да не бъдат пренасяни в настоящия регламент, тъй като са непоследователни. За калциевия дихидроген дифосфат (E 450 vii) сегашният запис относно съдържанието на P2O5 следва да бъде поправен.

(30)

В сегашния запис в „Съдържание на основно вещество“ за тауматин (E 957) един от изчислителните коефициенти следва да бъде поправен. Този коефициент следва да бъде използван в метода на Kjeldahl за оценка на общото съдържание на веществото на база измерването на азот. Изчислителният коефициент следва да бъде актуализиран в съответствие с приложимата публикувана литература за тауматин (E 957).

(31)

Органът оцени безопасността на стевиол гликозидите като подсладител и представи становището си на 10 март 2010 г. (18) Употребата на стевиол гликозиди, на които е приписан номер E 960, впоследствие беше разрешена въз основа на добре дефинирани условия на употреба. Поради това за тази добавка следва да бъдат приети спецификации.

(32)

Поради таксономична промяна сегашните спецификации на изходните материали (дрожди), използвани в производството на еритритол (E 968), следва да бъдат актуализирани.

(33)

За куилая екстракта (E 999) сега прилаганата спецификация по отношение на диапазона на pH следва да бъде коригирана с цел да бъде приведена в съответствие със спецификациите на СЕКДХ.

(34)

Комбинацията от лимонена киселина и фосфорна киселина (всяка от които в момента поотделно е разрешена за употреба в производството на добавката полидекстроза (E 1200), следва да бъде разрешена, при условие че крайният продукт продължава да отговаря на спецификациите за чистота, тъй като повишава добивите и дава по-контролируема кинетика на реакцията. Подобно изменение не е свързано с опасения за безопасността.

(35)

За разлика от малките молекули молекулната маса на полимерите не е една-единствена стойност. Даден полимер може да има дистрибуция на молекули с различна маса. Дистрибуцията може да зависи от начина, по който е получен полимерът. Физическите свойства и поведението на полимерите са свързани с тяхната маса и с дистрибуцията на молекули с определена маса в сместа. Група математически модели описва сместа по различни начини с цел да изясни дистрибуцията на молекулите в нея. Сред съществуващите различни модели в научната литература се препоръчва да се използва среднопретегленото молекулно тегло (Mw) за описание на полимерите. Спецификациите на поливинилпиролидон (E 1201) следва да бъдат съответно коригирани.

(36)

Критерият „Ниво на дестилация“, който се използва в сега прилаганите спецификации на пропан-1,2 диол (E 1520), води до противоречиви заключения спрямо резултатите от тестовете за съдържание на основно вещество. Поради това посоченият критерий следва да бъде коригиран и преименуван на „Тест за дестилация“.

(37)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спецификации на добавките в храните

Спецификациите на добавките в храните, включително за оцветителите и подсладителите, посочени в приложения II и III на Регламент (ЕО) № 1333/2008, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Отмяна

Директиви 2008/60/ЕО, 2008/84/ЕО и 2008/128/ЕО се отменят, считано от 1 декември 2012 г.

Член 3

Преходни мерки

Храните, съдържащи добавки в храните, които са били законосъобразно пуснати на пазара преди 1 декември 2012 г., но които не отговарят на настоящия регламент, могат да продължат да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 декември 2012 г.

Спецификациите, посочени в приложението за добавките стевиол гликозиди (E 960) и основен метакрилат кополимер (E 1205), се прилагат обаче от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 6, 10.1.2009 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 253, 20.9.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 158, 18.6.2008 г., стр. 17.

(6)  Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени към храните (ANS); Научно становище по искане на Европейската комисия относно употребата на основен метакрилат кополимер като добавка в храните. EFSA Journal 2010; 8(2):1513.

(7)  Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени към храните (ANS); Научно становище по искане на Комисията относно безопасността на естерите на мастни киселини, получени от винилови естери на мастни киселини, и относно удължаване на употребата на естерите на мастни киселини със захароза като ароматизанти. EFSA Journal 2010; 8(3):1512.

(8)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига (CONTAM); Научно становище относно арсена в храните. EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

(9)  ОВ L 61, 18.3.1995 г., стр. 1.

(10)  Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени към храните (ANS); Научно становище относно повторната оценка на куркумин (E 100) като добавка в храните. EFSA Journal 2010; 8(9):1679.

(11)  Както са определени в Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца (кодифициран текст), ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 16.

(12)  Становище относно добавките в препарати от хранителни вещества за употреба в храни за кърмачета, преходни храни и храни за отбиване. Доклади на Научния комитет по храните (40-а серия), стр. 13—30, (1997).

(13)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества и материалите, които влизат в контакт с храни, относно безопасността на алуминия от хранителния прием. EFSA Journal (2008) 754, стр. 1—34.

(14)  ОВ L 80, 26.3.2010 г., стр. 28.

(15)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5.

(16)  WHO Technical Report Series, № 956, 2010 г.

(17)  ЕФ 7.0 том 2, стр. 2415—2416.

(18)  Експертната група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества (ANS); Научно становище относно безопасността на стевиол гликозидите за предложените употреби като добавка в храните. EFSA Journal (2010); 8(4):1537.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксид.

Алуминиеви лакове за използване при оцветители, само когато е изрично посочено.

Определение

Алуминиевите лакове се приготвят от реакция на оцветители, отговарящи на критериите за чистота, определени в съответната спецификация, с двуалуминиев триоксид във водни условия. Двуалуминиевият триоксид обикновено е прясно приготвен неизсушен материал, получен чрез реакция между алуминиев сулфат или хлорид с натриев или калциев карбонат или бикарбонат или амоняк. След образуване на лака, продуктът се филтрира, промива с вода и изсушава. В крайния продукт може да има наличие на нереагирал двуалуминиев триокис.

Неразтворими в HCl вещества

Не повече от 0,5 %

Неразтворими в ΝаΟΗ вещества

Не повече от 0,5 %, само за Ε 127 еритрозин

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % (при неутрални условия)

За съответните оцветители важат специфични критерии за чистота.

Е 100 КУРКУМИН

Синоними

CI натурално жълто 3; куркумово жълто; дифероил метан

Определение

Куркуминът се получава при екстракция с разтворител на куркума, т.е. земните коренища на сортове на Curcuma Longa L. За получаване на концентриран куркуминов прах екстрактът се пречиства чрез кристализация. Продуктът се състои основно от куркумини, т.е основният оцветител (1,7-бис(4-хидрокси-3-метоксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион) и неговите две десметокси производни в различни съотношения. Може да има наличие на незначителни количества течни масла и смоли, които естествено се срещат в куркумата.

Куркуминът се използва и като алуминиев лак; съдържанието на алуминий е под 30 %.

За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: етилацетат, ацетон, въглероден двуокис, дихлорметан, n-бутанол, метанол, етанол, хексан, пропан-2-ол.

Колор индекс №

75300

EINECS

207-280-5

Химично наименование

I

1,7-бис(4-хидрокси-3-метоксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион

II

1-(4-хидроксифенил)-7-(4-хидрокси-3-метокси-фенил-)хепта-1,6-диен-3,5-дион

III

1,7-бис(4-хидроксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион

Химична формула

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Молекулна маса

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 90 % от общо всички оцветители

Formula1 607 при приблизително 426 nm в етанол

Описание

Жълто-оранжев кристален прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в етанол при приблизително 426 nm

Температура на топене

179 °C—182 °C

Чистота

Остатъци от разтворители

Етилацетат

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Ацетон

n-бутанол

Метанол

Етанол

Хексан

Пропан-2-ол

Дихлорметан: не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 101 i) РИБОФЛАВИН

Синоними

Лактофлавин

Определение

Колор индекс №

 

EINECS

201-507-1

Химично наименование

7,8-диметил-10-(D-рибо-2,3,4,5-тетрахидроксипентил)бензо(g)птеридин-2,4(3H,10H)-дион; 7,8-диметил-10-(1′-D-рибитил)изоалоксазин

Химична формула

C17H20N4O6

Молекулна маса

376,37

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 98 % на анхидратна основа

Formula 328 при приблизително 444 nm във воден разтвор

Описание

Жълто до жълто-оранжев кристален прах със слаб мирис

Идентификация

Спектрометрия

Съотношението А375267 е между 0,31 и 0,33

във воден разтвор

Съотношението А444267 е между 0,36 и 0,39

Максимум във вода при приблизително 375 nm

Специфична ротация

[α]D 20 между -115° и -140° в 0,05 N разтвор на натриев хидроксид

Чистота

Загуба при сушене

Не повече 1,5 % (105 °С, 4 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Първични ароматни амини

Не повече от 100 mg/kg (изчислени като анилин)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Е 101 ii) РИБОФЛАВИН-5′-ФОСФАТ

Синоними

Рибофлавин-5′-фосфат натрий

Определение

Тези спецификации важат за рибофлавин 5′-фосфат, примесен с незначителни количества чист рибофлавин и рибофлавин дифосфат.

Колор индекс №

 

EINECS

204-988-6

Химично наименование

Мононатриев(2R, 3R, 4S)-5-(3′)10′-дихидро-7′,8′-диметил-2′,4′-диоксо-10′-бензо-[γ]птеридинил)-2,3,4-трихидроксипентил фосфат; мононатриева сол на 5′-монофосфатен естер на рибофлавин

Химична формула

За дихидратната форма: C17H20N4NaO9P · 2H2O

За безводната форма: C17H20N4NaO9P

Молекулна маса

514,36

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 95 % от общо всички оцветители, изчислено като C17H20N4NaO9P.2H2O

Formula 250 при приблизително 375 nm във воден разтвор

Описание

Жълт до жълто-оранжев хигроскопичен кристален прах със слаб мирис

Идентификация

Спектрометрия

Съотношението А375267 е между 0,30 и 0,34

във воден разтвор

Съотношението А444267 е между 0,35 и 0,40

Максимум във вода при приблизително 375 nm

Специфична ротация

[α]D 20 между + 38 °C и + 42 °C в 5 мола разтвор на HCl

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 8 % (100 °С, 5 часа във вакуум над P2O5) за дихидратната форма

Сулфатна пепел

Не повече от 25 %

Неорганичен фосфат

Не повече от 1,0 % (изчислен като PO4 на безводна основа)

Спомагателни оцветители

Рибофлавин (свободен): Не повече от 6 %

Рибофлавин дифосфат: Не повече от 6 %

Първични ароматни амини

Не повече от 70 mg/kg (изчислени като анилин)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Е 102 ТАРТРАЗИН

Синоними

CI хранително жълто 4

Определение

Тартразинът се приготвя от 4-амино-бензенсулфонова киселина диазотирана със солна киселина и натриев нитрит. Диазо съединението след това се купелува с 4,5-дихидро-5-оксо-1-(4сулфофенил)-1H-пиразол-3-карбонова киселина или с метиловия естер, етиловия естер или сол на тази карбонова киселина. Полученото багрило се пречиства и изолира като натриева сол. Тартразинът се състои основно от тринатриев 5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил-)-4-(4-сулфонатофенилазо)-H-пиразол-3-карбоксилат и спомагателни оцветители заедно с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Тартразинът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

19140

EINECS

217-699-5

Химично наименование

Тринатриев-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)-4-(4-сулфонатофенилазо)-H-пиразол-3-карбоксилат

Химична формула

C16H9N4Na3O9S2

Молекулна маса

534,37

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по–малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислено като натриева сол

Formula 530 при приблизително 426 nm във воден разтвор

Описание

Светлооранжев прах или гранули

Вид на водния разтвор

Жълт

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 426 nm

Чистота

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 1,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

4-хидразинобензолсулфонова киселина

Общо не повече от 0,5 %

4-аминобензол-1-сулфонова киселина

5-оксо-1-(4-сулфофенил)-2-пиразолин-3-карбоксилна киселина

4,4′-диазоаминоди(бензолсулфонова киселина)

Тетрахидроксиянтарна киселина

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 104 ХИНОЛИН ЖЪЛТО

Синоними

CI хранително жълто 13

Определение

Хинолин жълто се приготвя чрез сулфонирне на 2-(2-хинолил)индан-1,3-дион или на смес, съдържаща около две трети 2-(2-хинолил)индан-1,3-дион и една трета 2-(2-(6-метилхинолил))индан-1,3-дион. Хинолин жълто се състои основно от натриеви соли на смес от дисулфонати (предимно), моносулфонати и трисулфонати на споменатото съединение и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Хинолин жълто се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

47005

EINECS

305-897-5

Химично наименование

Динатриевите соли на дисулфонатите на 2-(2-хинолил)индан-1,3-дион (основен компонент)

Химична формула

C18H9N Na2O8S2 (основен компонент)

Молекулна маса

477,38 (основен компонент)

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по–малко от 70 % от общо всички оцветители, изчислено като натриева сол

Хинолин жълто трябва да има следния състав:

Общо от всички присъстващи оцветители:

динатриевите 2-(2-хинолил)индан-1,3-дион-дисулфонати трябва да са не по-малко от 80 %

натриевите 2-(2-хинолил)индан-1,3-дион-моносулфонати трябва да са не повече от 15 %

тринатриевият 2-(2-хинолил)индан-1,3-дион-трисулфонат трябва да е не повече от 7,0 %

Formula 865 (основен компонент) при приблизително 411 nm във воден разтвор на оцетна киселина

Описание

Жълт прах или гранули

Вид на водния разтвор

Жълт

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във воден разтвор на оцетна киселина с pH 5 при приблизително 411 nm

Чистота

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 4,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

2-метилхинолин

Общо не повече от 0,5 %

2-метилхинолин-сулфонова киселина

фталова киселина

2,6-диметилхинолин

2,6-диметилхинолин-сулфонова киселина

2-(2-хинолил)индан-1,3-дион

Не повече от 4 mg/kg

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

E 110 СЪНСЕТ ЖЪЛТО FCF

Синоними

CI хранително жълто 3; оранжево жълто S

Определение

Сънсет жълто FCF се състои основно от динатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонатофенилазо) нафтален-6-сулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти. Сънсет жълто FCF се произвежда чрез диазотиране на 4-аминобензенсулфонова киселина със солна киселина и натриев нитрит или сярна киселина и натриев нитрит. Диазо съединението след това се купелува с 6-хидрокси-2-нафтален-сулфонова киселина. Багрилото се изолира като натриева сол и се изсушава.

Сънсет жълто FCF се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

15985

EINECS

220-491-7

Химично наименование

Динатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонатофенилазо) нафтален-6-сулфонат

Химична формула

C16H10N2Na2O7S2

Молекулна маса

452,37

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по–малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислено като натриева сол

Formula 555 при приблизително 485 nm във воден разтвор при pH 7

Описание

Оранжево-червен прах или гранули

Вид на водния разтвор

Оранжев

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 485 nm при pH 7

Чистота

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 5,0 %

1-(фенилазо)-2-нафталенол (судан I)

Не повече от 0,5 mg/kg

Органични съединения, различни от оцветители:

 

4-аминобензен-1-сулфонова киселина

Общо не повече от 0,5 %

3-хидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина

6-хидроксинафтален-2-сулфонова киселина

7-хидроксинафтален-1,3-дисулфонова киселина

4,4′-диазоаминоди(бензенсулфонова киселина)

6,6′-оксиди(нафтален-2-сулфонова киселина)

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 120 КОХИНИЛ, КАРМИНОВА КИСЕЛИНА, КАРМИНИ

Синоними

CI натурално червено 4

Определение

Кармини и карминова киселина се получават от водни, водно-алкохолни или алкохолни екстракти от кохинил, който се състои от изсушени тела на женското насекомо Dactylopius coccus Costa.

Активното оцветяващо вещество е карминова киселина.

Могат да се образуват алуминиеви лакове от карминова киселина (кармини), в които се смята, че присъстват алуминий и карминова киселина в моларно съотношение 1:2.

В индустриално произведените продукти активното оцветяващо вещество присъства заедно с амониеви, калциеви, калиеви или натриеви катиони, поотделно или в комбинация, като тези катиони могат да бъдат и в излишък.

Индустриално произведените продукти могат да съдържат и белтъчен материал, извлечен от насекомото източник, както и свободен карминат или малко остатъчно количество несвързани алуминиеви к атиони.

Колор индекс №

75470

EINECS

Кохинил: 215-680-6; карминова киселина: 215-023-3; кармини: 215-724-4

Химично наименование

7-β-D-глюкопиранозил-3,5,6,8-тетрахидрокси-1-метил-9,10-диоксоантрацен-2-карбоксилна киселина (карминова киселина); карминът е хидратираният алуминиев хелат на тази киселина

Химична формула

C22H20O13 (карминова киселина)

Молекулна маса

492,39 (карминова киселина)

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по–малко от 2,0 % карминова киселина в екстрактите, съдържащи карминова киселина; не по-малко от 50 % карминова киселина в хелатите.

Описание

Червено до тъмночервено ронливо твърдо вещество или прах. Кохиниловият екстракт обикновено представлява тъмночервена течност, но може да бъде и изсушен на прах.

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във воден разтвор на амоняк при приблизително 518 nm.

Максимум в разреден хлороводороден разтвор при приблизително 494 nm за карминова киселина

Formula 139 пикова стойност около 494 nm в разредена солна киселина за карминова киселина

Чистота

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 122 АЗОРУБИН, КАРМОИЗИН

Синоними

CI хранително червено 3

Определение

Азорубинът се състои основно от динатриев 4-хидрокси-3-(4-сулфонато-1-нафтилазо)нафтален-1-сулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Азорубинът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

14720

EINECS

222-657-4

Химично наименование

Динатриев 4-хидрокси-3-(4-сулфонато-1-нафтилазо)нафтален-1-сулфонат

Химична формула

C20H12N2Na2O7S2

Молекулна маса

502,44

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

Formula 510 при приблизително 516 nm във воден разтвор

Описание

Червен до червено-кафяв прах или гранули

Вид на водния разтвор

Червен

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 516 nm

Чистота

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 1%

Органични съединения, различни от оцветители:

 

4-аминонафтален-1-сулфонова киселина

Общо не повече от 0,5 %

4-хидроксинафтален-1-сулфонова киселина

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 123 АМАРАНТ

Синоними

CI хранително червено 9

Определение

Амарантът се състои основно от тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафтален-3,6-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти. Амарантът се произвежда чрез купелуване на 4-амино-1-нафталенсулфонова киселина с 3-хидрокси-2,7-нафталендисулфонова киселина.

Амарантът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

16185

EINECS

213-022-2

Химично наименование

Тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафтален-3,6-дисулфонат

Химична формула

C20H11N2Na3O10S3

Молекулна маса

604,48

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

Formula 440 при приблизително 520 nm във воден разтвор

Описание

Червеникаво-кафяв прах или гранули

Вид на водния разтвор

Червен

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 520 nm

Чистота

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 3,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

4-аминонафтален-1-сулфонова киселина

Общо не повече от 0,5 %

3-хидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина

6-хидроксинафтален-2-сулфонова киселина

7-хидроксинафтален-1,3-дисулфонова киселина

7-хидроксинафтален-1,3,6-трисулфонова киселина

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 124 ПОНСО 4R, КОХИНИЛ ЧЕРВЕНО А

Синоними

CI хранително червено 7; нов кохин

Определение

Понсо 4R се състои основно от тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафтален-6,8-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти. Понсо 4R се произвежда чрез купелуване на диазотирана нафтионова киселина с G киселина (2-нафтол-6,8-дисулфонова киселина) и превръщане на продукта от купелуването в тринатриева сол.

Понсо 4R се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

16255

EINECS

220-036-2

Химично наименование

Тринатриев 2-хидрокси-1-(4-сулфонато-1-нафтилазо) нафтален-6,8-дисулфонат

Химична формула

C20H11N2Na3O10S3

Молекулна маса

604,48

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол.

Formula 430 при приблизително 505 nm във воден разтвор

Описание

Червеникав прах или гранули

Вид на водния разтвор

Червен

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 505 nm

Чистота

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 1,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

4-аминонафтален-1-сулфонова киселина

Общо не повече от 0,5 %

7-хидроксинафтален-1,3-дисулфонова киселина

3-хидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина

6-хидроксинафтален-2-сулфонова киселина

7-хидроксинафтален-1,3,6-трисулфонова киселина

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 127 ЕРИТРОЗИН

Синоними

CI хранително червено 14

Определение

Еритрозинът се състои основно от динатриев 2-(2,4,5,7-тетрайодо-3-оксидо-6-оксоксантен-9-ил) бензоат монохидрат и спомагателни оцветители в съчетание с вода, натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти. Еритрозинът се произвежда чрез йодиране на флуоресцин, продуктът от кондензацията на резорцин и фталов анхидрид.

Еритрозинът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

45430

EINECS

240-474-8

Химично наименование

Динатриев 2-(2,4,5,7-тетрайодо-3-оксидо-6-оксоксантен-9-ил)бензоат монохидрат

Химична формула

C20H6I4Na2O5 H2O

Молекулна маса

897,88

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 87 % от общо всички оцветители, изчислени като безводна натриева сол

Formula1 100 при приблизително 526 nm във воден разтвор при pH 7

Описание

Червен прах или гранули

Вид на водния разтвор

Червен

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 526 nm при pH 7

Чистота

Неорганични йодиди

Не повече от 0,1 % (изчислени като натриев йодид)

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители (с изключение на флуоресцин)

Не повече от 4,0 %

Флуоресцин

Не повече от 20 mg/kg

Органични съединения, различни от оцветители:

 

Три-йодорезорцин

Не повече от 0,2 %

2-(2,4-дихидрокси-3,5-дийодобензоил) бензоена киселина

Не повече от 0,2 %

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % от разтвор с pH от 7 до 8

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 129 АЛУРА ЧЕРВЕНО AC

Синоними

CI хранително червено 17

Определение

Алура червено AC се състои основно от динатриев 2-хидрокси-1-(2-метокси-5-метил-4-сулфонато-фенилазо) нафтален-6-сулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти. Алура червено AC се произвежда чрез купелуване на диазотирана 5-амино-4-метокси-2-толуенсулфонова киселина с 6-хидрокси-2-нафтален сулфонова киселина.

Алура червено AC се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

16035

EINECS

247-368-0

Химично наименование

Динатриев 2-хидрокси-1-(2-метокси-5-метил-4-сулфонатофенилазо) нафтален-6-сулфонат

Химична формула

C18H14N2Na2O8S2

Молекулна маса

496,42

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

Formula 540 при приблизително 504 nm във воден разтвор при pH 7

Описание

Тъмночервен прах или гранули

Вид на водния разтвор

Червен

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 504 nm

Чистота

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 3,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

6-хидрокси-2-нафтален сулфонова киселина, натриева сол

Не повече от 0,3 %

4-амино-5-метокси-2-метилбензен сулфонова киселина

Не повече от 0,2 %

6,6-оксибис (2-нафтален сулфонова киселина) динатриева сол

Не повече от 1,0 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % от разтвор с рН 7

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 131 ПАТЕНТ СИНЬО V

Синоними

CI хранително синьо 5

Определение

Патент синьо V се състои основно от калциево или натриево съединение на [4-(α-(4-диетиламинофенил)-5-хидрокси-2,4-дисулфофенил-метилиден)2,5-циклохексадиен-1-илиден] диетиламониев хидроксид вътрешнокомплексна сол и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат и/или калциев сулфат като основни безцветни компоненти.

Допуска се и калиева сол.

Колор индекс №

42051

EINECS

222-573-8

Химично наименование

Калциево или натриево съединение на [4-(α-(4-диетиламинофенил)-5-хидрокси-2,4-дисулфофенил-метилиден) 2,5-циклохексадиен-1-илиден] диетиламониев хидроксид вътрешнокомплексна сол

Химична формула

Калциево съединение: C27H31N2O7S2Ca1/2

Натриево съединение: C27H31N2O7S2Na

Молекулна маса

Калциево съединение: 579,72

Натриево съединение: 582,67

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

Formula2 000 при приблизително 638 nm във воден разтвор при pH 5

Описание

Тъмносин прах или гранули

Вид на водния разтвор

Син

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 638 nm при pH 5

Чистота

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 2,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

3-хидрокси бензалдехид

Общо не повече от 0,5 %

3-хидрокси бензоена киселина

3-хидрокси-4-сулфобензоена киселина

N,N-диетиламино бензен сулфонова киселина

Левко база

Не повече от 4,0 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % от разтвор с рН 5

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 132 ИНДИГОТИН, ИНДИГО КАРМИН

Синоними

CI хранително синьо 1

Определение

Индиготинът се състои основно от смес от динатриев 3,3′диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,5′-дисулфонат и динатриев 3,3′-диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,7′-дисулфонат, и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Индиготин се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Индиго карминът се получава чрез сулфониране на индиго. Това се постига чрез загряване на индиго (или индигова паста) в присъствието на сярна киселина. Багрилото се изолира и подлага на процедури за пречистване.

Колор индекс №

73015

EINECS

212-728-8

Химично наименование

Динатриев 3,3′-диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,5′-дисулфонат

Химична формула

C16H8N2Na2O8S2

Молекулна маса

466,36

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол;

Динатриев 3,3′-диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,7′-дисулфонат: не повече от 18 %

Formula 480 при приблизително 610 nm във воден разтвор

Описание

Тъмносин прах или гранули

Вид на водния разтвор

Син

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 610 nm

Чистота

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

С изключение на динатриев 3,3′-диоксо-2,2′-би-индолилиден-5,7′-дисулфонат: не повече от 1,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

изатин-5-сулфонова киселина

Общо не повече от 0,5 %

5-сулфоантранилова киселина

Антранилова киселина

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 133 БРИЛЯНТНО СИНЬО FCF

Синоними

CI хранително синьо 2

Определение

Брилянтно синьо FCF се състои основно от динатриев α-(4-(N-етил-3-сулфонатобензиламино) фенил)-α-(4-N-етил-3-сулфонатобензиламино) циклохекса-2,5-диенилиден) толуол-2-сулфонат и неговите изомери и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Брилянтно синьо FCF се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

42090

EINECS

223-339-8

Химично наименование

Динатриев α-(4-(N-етил-3-сулфонатобензиламино) фенил)-α-(4-N-етил-3-сулфонатобензиламино) циклохекса-2,5-диенилиден) толуол-2-сулфонат

Химична формула

C37H34N2Na2O9S3

Молекулна маса

792,84

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол

Formula1 630 при приблизително 630 nm във воден разтвор

Описание

Червеникаво-син прах или гранули

Вид на водния разтвор

Син

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 630 nm

Чистота

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 6,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

Сума от 2-,3- и 4-формилбензен сулфонови киселини

Не повече от 1,5 %

3-((етил)(4-сулфофенил) амино) метилбензен сулфонова киселина

Не повече от 0,3 %

Левко база

Не повече от 5,0 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при рН 7

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 140 i) ХЛОРОФИЛИ

Синоними

CI натурално зелено 3; магнезиев хлорофил; магнезиев феофитин

Определение

Хлорофилите се получават при екстракция с разтворител на сортове годен за консумация растителен материал, трева, люцерна и коприва. Последващото отнемане на разтворителя може да доведе до пълно или частично отделяне на естествено съдържащия се координиран магнезий от хлорофилите, в резултат на което се получават съответните феофитини. Основните оцветители са феофитините и магнезиевите хлорофили. Извлеченият продукт, от който е бил отнет разтворителят, съдържа и други пигменти, като каротиноиди, както и масла, мазнини и восъци, извлечени от изходния материал. За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглероден двуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.

Колор индекс №

75810

EINECS

Хлорофили: 215-800-7, хлорофил a: 207-536-6, хлорофил b: 208-272-4

Химично наименование

Основните активни оцветители са:

фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-132-метоксикарбонил-2,7,12,18-тетраметил-13′-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента[т]-порфирин-17-ил)пропионат, (феофитин a) или като магнезиев комплекс (хлорофил a)

фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-7-формил-132-метоксикарбонил-2,12,18-триметил-13′-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента[т]-порфирин-17-ил)пропионат, (феофитин b) или като магнезиев комплекс (хлорофил b)

Химична формула

Хлорофил a (магнезиев комплекс): C55H72MgN4O5

Хлорофил-а: C55H74N4O5

Хлорофил b (магнезиев комплекс): C55H70MgN4O6

Хлорофил b: C55H72N4O6

Молекулна маса

Хлорофил a (магнезиев комплекс): 893,51

Хлорофил а: 871,22

Хлорофил b (магнезиев комплекс): 907,49

Хлорофил b: 885,20

Съдържание на основно вещество

Съдържанието на всички комбинирани хлорофили и техните магнезиеви комплекси е не по-малко от 10 %

Formula 700 при приблизително 409 nm в хлороформ

Описание

Восъкообразно твърдо вещество, чийто цвят варира от маслинено зелено до тъмнозелено в зависимост от съдържанието на координиран магнезий

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в хлороформ при приблизително 409 nm

Чистота

Остатъци от разтворители

Ацетон

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Метил етил кетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Дихлорметан:

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Е 140 ii) ХЛОРОФИЛИНИ

Синоними

CI натурално зелено 5; натриев хлорофилин; калиев хлорофилин

Определение

Алкалните соли на хлорофилините се получават чрез осапуняване на разтворим екстракт от сортове годен за консумация растителен материал, трева, люцерна и коприва. Осапуняването отстранява метиловите и фитол естерните групи и може частично да разцепи циклопентениловия пръстен. Киселинните групи се неутрализират до образуване на калиеви и/или натриеви соли.

За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглероден двуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.

Колор индекс №

75815

EINECS

287-483-3

Химично наименование

Основните активни оцветители в техните киселинни форми са:

3-(10-карбоксилато-4-етил-1,3,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил) пропионат (хлорофилин a)

и

3-(10-карбоксилато-4-етил-3-формил-1,5,8-триметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил) пропионат (хлорофилин b)

В зависимост от степента на хидролиза циклопентениловият пръстен може да се разцепи с произтичащото образуване на трета карбоксилна функция.

Могат да присъстват и магнезиеви комплекси.

Химична формула

Хлорофилин a (киселинна форма): C34H34N4O5

Хлорофилин b (киселинна форма): C34H32N4O6

Молекулна маса

Хлорофилин a: 578,68

Хлорофилин b: 592,66

Ако циклопентениловият пръстен е разцепен, всяка от тези маси може да се увеличи с 18 далтона.

Съдържание на основно вещество

Общото съдържание на всички хлорофилини е не по-малко от 95 % от пробата, изсушена при приблизително 100 °C в продължение на 1 час.

Formula 700 при приблизително 405 nm във воден разтвор при pH 9

Formula при приблизително 653 nm във воден разтвор при pH 9

Описание

Тъмнозелен до син/черен прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във водно фосфатен буферен разтвор при pH 9 при приблизително 405 nm и при приблизително 653 nm

Чистота

Остатъци от разтворители

Ацетон

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Метилетилкетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Дихлорметан:

не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Е 141 i) МЕДНИ КОМПЛЕКСИ НА ХЛОРОФИЛИ

Синоними

CI натурално зелено 3; меден хлорофил; меден феофитин

Определение

Медните хлорофили се получават чрез добавяне на медна сол към веществото, получено при екстракция с разтворител на сортове годен за консумация растителен материал, трева, люцерна и коприва. Продуктът, от който е бил отстранен разтворителят, съдържа и други пигменти, като каротиноиди, както и мазнини и восъци, получени от изходния материал. Основните оцветители са медните феофитини. За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглероден двуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.

Колор индекс №

75810

EINECS

Меден хлорофил a: 239-830-5; меден хлорофил b: 246-020-5

Химично наименование

[Фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-132-метоксикарбонил-2,7,12,18-тетраметил-13′-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента[т]-порфирин-17-ил)пропионат] мед (II) (меден хлорофил a)

[Фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-7-формил-132-метоксикарбонил-2,12,18-триметил-13′-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента[т]-порфирин-17-ил)пропионат] мед (II) (меден хлорофил b)

Химична формула

Меден хлорофил a: C55H72Cu N4O5

Меден хлорофил b: C55H70Cu N4O6

Молекулна маса

Меден хлорофил a: 932,75

Меден хлорофил b: 946,73

Съдържание на основно вещество

Общото съдържание на медни хлорофили е не по-малко от 10 %

Formula 540 при приблизително 422 nm в хлороформ

Formula 300 при приблизително 652 nm в хлороформ

Описание

Восъчно твърдо вещество, чийто цвят варира от синьо-зелено до тъмнозелено в зависимост от изходния материал

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в хлороформ при приблизително 422 nm и при приблизително 652 nm

Чистота

Остатъци от разтворители

Ацетон

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Метилетилкетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Дихлорметан:

не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Медни йони

Не повече от 200 mg/kg

Общо мед

Не повече от 8,0 % от общо всички медни феофитини

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 141 ii) МЕДНИ КОМПЛЕКСИ НА ХЛОРОФИЛИНИ

Синоними

Натриев меден хлорофилин; калиев меден хлорофилин; CI натурално зелено 5

Определение

Алкалните соли на медните хлорофилини се получават чрез добавяне на мед към продукта, получен от осапуняването на разтворим екстракт от сортове годен за консумация растителен материал, трева, люцерна и коприва; осапуняването отстранява метиловите и фитол естерните групи и може частично да разцепи циклопентениловия пръстен. След прибавяне на мед към пречистените хлорофилини киселинните групи се неутрализират до образуване на калиеви и/или натриеви соли.

За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглероден двуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.

Колор индекс №

75815

EINECS

 

Химично наименование

Основните активни оцветители в техните киселинни форми са 3-(10-карбоксилато-4-етил-1,3,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил)пропионат, меден комплекс (меден хлорофилин a) и 3-(10-карбоксилато-4-етил-3-формил-1,5,8-триметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил)пропионат, меден комплекс (меден хлорофилин b).

Химична формула

Меден хлорофилин a (киселинна форма): C34H32Cu N4O5

Меден хлорофилин b (киселинна форма): C34H30Cu N4O6

Молекулна маса

Меден хлорофилин a: 640,20

Меден хлорофилин b: 654,18

Ако циклопентениловият пръстен е разцепен, всяка от тези маси може да се увеличи с 18 далтона.

Съдържание на основно вещество

Съдържанието на всички медни хлорофилини е не по-малко от 95 % от пробата, изсушена при 100 °C в продължение на 1 час.

Formula 565 при приблизително 405 nm във водно фосфатен буферен разтвор при pH 7,5

Formula 145 при приблизително 630 nm във водно фосфатен буферен разтвор при pH 7,5

Описание

Тъмнозелен до син/черен прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във водно фосфатен буферен разтвор при pH 7,5 при приблизително 405 nm и при 630 nm

Чистота

Остатъци от разтворители

Ацетон

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Метил етил кетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Дихлорметан:

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Медни йони

Не повече от 200 mg/kg

Общо мед

Не повече от 8,0 % от общо всички медни хлорофилини

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 142 ЗЕЛЕНО S

Синоними

CI хранително зелено 4, брилянтно зелено BS

Определение

Зелено S се състои основно от натриев N-[4-[[4-(диметиламино)фенил] 2-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил)метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-метилметанаминиум и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Зелено S се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

44090

EINECS

221-409-2

Химично наименование

Натриев N-[-4-[[4-диметиламино)фенил](2-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил)-метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-метилметанаминиум; Натриев 5-[4-диметиламино-α-(4-диметилиминоциклохекса-2,5-диенилиден)бензил]-6-хидрокси-7-сулфонато-нафтален-2-сулфонат (алтернативно химично наименование)

Химична формула

C27H25N2NaO7S2

Молекулна маса

576,63

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по–малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислено като натриева сол

Formula1 720 при приблизително 632 nm във воден разтвор

Описание

Тъмносин или тъмнозелен прах или гранули

Вид на водния разтвор

Син или зелен

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 632 nm

Чистота

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 1,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

4,4′-бис(диметиламино)-бензхидрилов алкохол

Не повече от 0,1 %

4,4′-бис(диметиламино)-бензофенон

Не повече от 0,1 %

3-хидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина

Не повече от 0,2 %

Левко база

Не повече от 5,0 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 150а ОБИКНОВЕН КАРАМЕЛ

Синоними

Основен карамел

Определение

Обикновеният карамел се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват мономерите глюкоза и фруктоза и/или техни полимери, като например глюкозни сиропи, захароза и/или инвертни сиропи и декстроза). За подпомагане на карамелизацията могат да се използват киселини, основи и соли, с изключение на амониеви съединения и сулфити.

Колор индекс №

 

EINECS

232-435-9

Химично наименование

 

Химична формула

 

Молекулна маса

 

Съдържание на основно вещество

 

Описание

Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества

Идентификация

 

Чистота

Цветна връзка с DEAE целулоза

Не повече от 50 %

Цветна връзка с фосфорил целулоза

Не повече от 50 %

Интензитет на цвета (1)

0,01—0,12

Общо азот

Не повече от 0,1 %

Общо сяра

Не повече от 0,2 %

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Е 150b КАРАМЕЛ (ОСНОВЕН СУЛФИТ)

Синоними

 

Определение

Карамел (основен сулфит) се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват мономерите глюкоза и фруктоза и/или техни полимери, напр. глюкозни сиропи, захароза и/или инвертни сиропи и декстроза) със или без киселини или основи в присъствието на сулфитни съединения (сериста киселина, калиев сулфит, калиев бисулфит, натриев сулфит и натриев бисулфит); не се използват амониеви съединения.

Колор индекс №

 

EINECS

232-435-9

Химично наименование

 

Химична формула

 

Молекулна маса

 

Съдържание на основно вещество

 

Описание

Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества

Идентификация

 

Чистота

Цветна връзка с DEAE целулоза

Над 50 %

Интензитет на цвета (2)

0,05—0,13

Общ азот

Не повече от 0,3 % (3)

Серен диоксид

Не повече от 0,2 % (3)

Обща сяра

0,3—3,5 % (3)

Сяра, свързана от DEAE целулоза

Над 40 %

Абсорбционен коефициент за цветова връзка с DEAE целулоза

19—34

Абсорбционен коефициент (А 280/560)

По-голям от 50

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Е 150c АМОНИЕВ КАРАМЕЛ

Синоними

 

Определение

Амониевият карамел се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват мономерите глюкоза и фруктоза и/или техни полимери, напр. глюкозни сиропи, захароза и/или инвертни сиропи и декстроза) със или без киселини или основи в присъствието на амониеви съединения (амониев хидроокис, амониев карбонат, амониев хидроген карбонат и амониев фосфат); не се използват сулфитни съединения.

Колор индекс №

 

EINECS

232-435-9

Химично наименование

 

Химична формула

 

Молекулна маса

 

Съдържание на основно вещество

 

Описание

Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества

Идентификация

 

Чистота

Цветна връзка с DEAE целулоза

Не повече от 50 %

Цветна връзка с фосфорил целулоза

Над 50 %

Интензитет на цвета (4)

0,08—0,36

Амонячен азот

Не повече от 0,3 % (5)

4-метилимидазол

Не повече от 200 mg/kg (5)

2-ацетил-4-тетрахидрокси-бутилимидазол

Не повече от 10 mg/kg (5)

Обща сяра

Не повече от 0,2 % (5)

Общ азот

0,7—3,3 % (5)

Абсорбционен коефициент за цветова връзка с фосфорил целулоза

13—35

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Е 150d КАРАМЕЛ (АМОНИЕВ СУЛФИТ)

Синоними

 

Определение

Карамел (амониев сулфит) се приготвя чрез контролирана топлинна обработка на въглехидрати (налични в търговската мрежа подсладители за храни, които представляват мономерите глюкоза и фруктоза и/или техни полимери, напр. глюкозни сиропи, захароза и/или инвертни сиропи и декстроза) със или без киселини или основи в присъствието едновременно на сулфитни и амониеви съединения (сериста киселина, калиев сулфит, калиев бисулфит, натриев сулфит, натриев бисулфит, амониев хидроокис, амониев карбонат, амониев хидроген карбонат, амониев фосфат, амониев сулфат, амониев сулфит и амониев хидроген сулфит).

Колор индекс №

 

EINECS

232-435-9

Химично наименование

 

Химична формула

 

Молекулна маса

 

Съдържание на основно вещество

 

Описание

Тъмнокафяви до черни течности или твърди вещества

Идентификация

 

Чистота

Цветна връзка с DEAE целулоза

Над 50 %

Интензитет на цвета (6)

0,10 - 0,60

Амонячен азот

Не повече от 0,6 % (7)

Серен диоксид

Не повече от 0,2 % (7)

4-метилимидазол

Не повече от 250 mg/kg (7)

Общ азот

0,3 - 1,7 % (7)

Обща сяра

0,8 - 2,5 % (7)

Отношение азот/сяра на алкохолния преципитат

0,7 - 2,7

Абсорбционен коефициент на алкохолния преципитат (8)

8 – 14

Абсорбционен коефициент (А 280/560)

Не повече от 50

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Е 151 БРИЛЯНТНО ЧЕРНО BN, ЧЕРНО PN

Синоними

CI хранително черно 1

Определение

Брилянтно черно BN се състои основно от тетранатриев-4-ацетамидо-5-хидрокси-6-[7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо] нафтален-1,7-дисулфонат и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Брилянтно черно BN се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

28440

EINECS

219-746-5

Химично наименование

Тетранатриев 4-ацетамидо-5-хидрокси-6-[7-сулфонато-4-(4-сулфонатофенилазо)-1-нафтилазо] нафтален-1,7-дисулфонат

Химична формула

C28H17N5Na4O14S4

Молекулна маса

867,69

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по–малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислено като натриева сол

Formula 530 при приблизително 570 nm в разтвор

Описание

Черен прах или гранули

Вид на водния разтвор

Черно-синкав

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 570 nm

Чистота

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 4 % (изразени въз основа на багрилното съдържание)

Органични съединения, различни от оцветители:

 

4-ацетамидо-5-хидроксинафтален-1,7-дисулфонова киселина

Общо не повече от 0,8 %

4-амино-5-хидроксинафтален-1,7-дисулфонова киселина

8-аминонафтален-2-сулфонова киселина

4,4′-диазоаминоди-(бензенсулфонова киселина)

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 153 РАСТИТЕЛЕН ВЪГЛЕН

Синоними

Растително черно

Определение

Растителният активен въглен се получава чрез овъгляване на растителен материал, като дърво, целулозни остатъци, торф, кокосови и други черупки. Така полученият активен въглен се смила с валцова мелница и полученият силно активиран прахообразен въглен се прекарва през циклон. Дребната фракция от циклона се пречиства чрез промиване със солна киселина, неутрализира се и се изсушава. Полученият продукт традиционно е известен като растително черно. Продукти с по-голям багрилен потенциал се получават от дребната фракция чрез допълнителна обработка с циклон или допълнително смилане, последвани от промиване с киселина, неутрализация и изсушаване. Състои се преобладаващо от фино разделен въглерод. Може да съдържа малки количества азот, водород и кислород. Продуктът може да абсорбира известно количество влага след приключване на производствения цикъл.

Колор индекс №

77266

EINECS

231-153-3

Химично наименование

Въглерод

Химична формула

C

Атомна маса

12,01

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 95 % въглерод, изчислени на безводна и несъдържаща пепел основа

Загуба при сушене

Не повече от 12 % (120 °C 4 h)

Описание

Черен прах без мирис

Идентификация

Разтворимост

Неразтворим във вода и органични разтворители

Горене

При нагорещяване до червено гори бавно без пламък

Чистота

Пепел (общо)

Не повече от 4,0 % (температура на възпламеняване: 625 °C)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Полициклични ароматни въглеводороди

Бензо(а)пирен по-малко от 50 μg/kg в екстракта, получен от екстракция на 1 g продукт с 10 g чист циклохексан при непрекъсната екстракция.

Вещества, разтворими в основи

Филтратът, получен чрез кипване на 2 g от пробата с 20 ml N натриева основа и филтриране, трябва да е безцветен.

Е 155 КАФЯВО HT

Синоними

CI хранително кафяво 3

Определение

Кафяво НТ се състои основно от динатриев 4,4′-(2,4-дихидрокси-5-хидроксиметил-1,3-фенилен бисазо) ди(нафтален-1-сулфонат) и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или сулфат като основни безцветни компоненти.

Кафяво HT се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

20285

EINECS

224-924-0

Химично наименование

Динатриев 4,4′-(2,4-дихидрокси-5-хидроксиметил-1,3-фенилен бисазо)ди (нафтален-1-сулфонат)

Химична формула

C27H18N4Na2O9S2

Молекулна маса

652,57

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 70 % от общо всички оцветители, изчислени като натриева сол.

Formula 403 при приблизително 460 nm във воден разтвор при pH 7

Описание

Червеникаво-кафяв прах или гранули

Вид на водния разтвор

Кафяв

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода с pH 7 при приблизително 460 nm

Чистота

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 10 % (метод ТСХ)

Органични съединения, различни от оцветители:

 

4-аминонафтален- 1-сулфонова киселина

Не повече от 0,7 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % в разтвор с pH 7

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

E 160 a i) БЕТА-КАРОТИН

Синоними

CI хранително оранжево 5

Определение

Настоящите спецификации се прилагат предимно към всички трансизомери на бета-каротина, примесени с незначителни количества други каротиноиди. Разредените и стабилизирани препарати могат да имат друго съотношение на транс-цис-изомерите.

Колор индекс №

40800

EINECS

230-636-6

Химично наименование

Бета-каротин; бета, бета-каротин

Химична формула

C40H56

Молекулна маса

536,88

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 96 % от всички оцветители (изразено като бета-каротин)

Formula2 500 при приблизително 440 nm до 457 nm в циклохексан

Описание

Червени до червеникавокафяви кристали или кристален прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в циклохексан при 453—456 nm

Чистота

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Спомагателни оцветители

Каротиноиди, различни от бета-каротин: не повече от 3,0 % от общо всички оцветители

Олово

Не повече от 2 mg/kg

E 160 a ii) РАСТИТЕЛНИ КАРОТИНИ

Синоними

CI хранително оранжево 5

Определение

Растителните каротини се получават при екстракция с разтворител от сортове на годни за консумация растения, моркови, растителни масла, трева, алфалфа (люцерна) и коприва.

Основният оцветител се състои от каротиноиди, сред които най-голям дял има бета-каротинът. Срещат се и алфа-каротин и гама-каротин, както и други пигменти. Освен цветните пигменти, това вещество може да съдържа и масла, мазнини и восъци, които естествено се срещат в суровината.

При екстракцията могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, метанол, етанол, пропан-2-ол, хексан (9), дихлорометан и въглероден двуокис.

Колор индекс №

75130

EINECS

230-636-6

Химично наименование

 

Химична формула

Бета-каротин: C40H56

Молекулна маса

Бета-каротин: 536,88

Съдържание на основно вещество

Съдържание на каротини (изчислено като бета-каротин) не по-малко от 5 %. За продукти, получени чрез екстракция на растителни масла: не по-малко от 0,2 % в годни за консумация мазнини

Formula2 500 при приблизително 440 nm до 457 nm в циклохексан

Описание

 

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в циклохексан 440—457 nm и 470—486 nm

Чистота

Остатъци от разтворители

Ацетон

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Метил етил кетон

Метанол

Пропан-2-ол

Хексан

Етанол

Дихлорметан

Не повече от 10 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

E 160 a iii) БЕТА-КАРОТИН ОТ Blakeslea trispora

Синоними

CI хранително оранжево 5

Определение

Получава се чрез ферментационен процес на смесена култура от двата полови типа — тип (+) и тип (–) на щамове на гъбата Blakeslea trispora. Бета-каротинът се извлича от биомасата с етил ацетат или изобутил ацетат, последвани от пропан-2-ол и се кристализира. Кристализираният продукт съдържа основно транс бета-каротин. Поради протичащите биологични процеси в гъбата източник, продуктът съдържа и около 3 % смесени каротини, което е специфично за него.

Колор индекс №

40800

EINECS

230-636-6

Химично наименование

Бета-каротин; бета,бета-каротин

Химична формула

C40H56

Молекулна маса

536,88

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 96 % от всички оцветители (изразено като бета-каротин)

Formula2 500 при приблизително 440 nm до 457 nm в циклохексан

Описание

Червени, червеникавокафяви или пурпурновиолетови кристали или кристален прах (цветът варира според използвания екстракционен разтворител и условията на кристализация)

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в циклохексан при 453—456 nm

Чистота

Остатъци от разтворители

Етил ацетат

Не повече от 0,8 %, поединично или в комбинация

Етанол

Изобутил ацетат: Не повече от 1,0 %

Пропан-2-ол: Не повече от 0,1 %

Сулфатна пепел

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Каротиноиди, различни от бета-каротин: не повече от 3,0 % от общо всички оцветители

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Микробиологични критерии

Плесени

Не повече от 100 колонии за грам

Дрожди

Не повече от 100 колонии за грам

Salmonella spp.

Да не се установява в 25 g

Escherichia coli

Да не се установява в 5 g

E 160 a iv) КАРОТИНИ ОТ ВОДОРАСЛИ

Синоними

CI хранително оранжево 5

Определение

Смесени каротини могат да бъдат получени и от видове на водораслото Dunaliella salina, отглеждано в големите солени езера в Whyalla, Южна Австралия. Бета-каротинът се извлича с етерично масло. Препаратът представлява 20 до 30-процентна суспензия в годно за консумация растително масло. Съотношението на транс-цис-изомерите е от 50/50 до 71/29.

Основният оцветител се състои от каротиноиди, сред които най-голям дял има бета-каротинът. Срещат се и алфа-каротин, лутеин, зеаксантин и бета-криптоксантин. Освен цветните пигменти това вещество може да съдържа и масла, мазнини и восъци, които естествено се срещат в суровината.

Колор индекс №

75130

EINECS

 

Химично наименование

 

Химична формула

Бета-каротин: C40H56

Молекулна маса

Бета-каротин: 536,88

Съдържание на основно вещество

Съдържание на каротини (изчислено като бета-каротин) не по-малко от 20 %.

Formula2 500 при приблизително 440 nm до 457 nm в циклохексан

Описание

 

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в циклохексан 440—457 nm и 474—486 nm

Чистота

Естествени токофероли в годно за консумация растително масло

Не повече от 0,3 %

Олово

Не повече от 2 mg/kg

E 160b АНАТО, БИКСИН, НОРБИКСИН

I)   БИКСИН И НОРБИКСИН, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ЕКСТРАКЦИЯ С РАЗТВОРИТЕЛ

Синоними

CI натурално оранжево 4

Определение

Биксинът се получава при екстракция от външната обвивка на семената на дървото анато Bixa orellana L.) с един или повече от следните разтворители: ацетон, метанол, хексан или дихлорметан, въглероден двуокис, след което разтворителят се отстранява.

Норбиксинът се приготвя чрез хидролиза с воден разтвор на основа на извлечения биксин.

Биксинът и норбиксинът могат да съдържат и други материали, извлечени от анатовите семена.

Биксиновият прах съдържа няколко оцветени компонента, сред които в най-голямо единично количество е биксинът, който може да присъства както в цис-, така и в трансформи. Може да има наличие и на продукти от термичното разграждане на биксина.

Норбиксиновият прах съдържа продукта от хидролизата на биксин във формата на натриеви или калиеви соли като основен активен оцветител. Могат да присъстват както цис-, така и трансформи.

Колор индекс №

75120

EINECS

Анато: 215-735-4, екстракт от семена на анато: 289-561-2; биксин: 230-248-7

Химично наименование

Биксин:

6′-метилводород-9′-цис-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоат

6′-метилводород-9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоат

Норбиксин:

9′-цис-6,6′-диапокаротен-6,6′-дионова киселина

9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-дионова киселина

Химична формула

Биксин:

C25H30O4

Норбиксин:

C24H28O4

Молекулна маса

Биксин:

394,51

Норбиксин:

380,48

Съдържание на основно вещество

Съдържание на биксинови прахове — не по-малко от 75 % от общо всички каротиноиди, изчислени като биксин.

Съдържание на норбиксинови прахове — не по-малко от 25 % от общо всички каротиноиди, изчислени като норбиксин.

Биксин:

Formula

2 870 при приблизително 502 nm в хлороформ

Норбиксин:

Formula

2 870 при приблизително 482 nm в разтвор на KOH

Описание

Червеникаво-кафяв прах, суспензия или разтвор

Идентификация

Спектрометрия

Биксин:

Максимум в хлороформ при приблизително 502 nm

Норбиксин:

Максимум в разреден разтвор на КОН при приблизително 482 nm

Чистота

Остатъци от разтворители

Ацетон

не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Метанол

Хексан

Дихлорметан:

не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

II)   ИЗВЛЕЧЕНО С ОСНОВА АНАТО

Синоними

CI натурално оранжево 4

Определение

Водоразтворимо анато се приготвя чрез екстракция с воден разтвор на основа (натриев или калиев хидроокис) на външната обвивка на семената на дървото анато (Bixa orellana L.)

Като основен активен оцветител, водоразтворимото анато съдържа норбиксин, продукта от хидролизата на биксин, във формата на натриеви или калиеви соли. Могат да присъстват както цис-, така и трансформи.

Колор индекс №

75120

EINECS

Анато: 215-735-4, екстракт от семена на анато: 289-561-2; биксин: 230-248-7

Химично наименование

Биксин:

6′-метилводород-9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоат

6′-метилводород-9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоат

Норбиксин:

9′-цис-6,6′-диапокаротен-6,6′-дионова киселина

6′-метилводород-9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоат

Химична формула

Биксин:

C25H30O4

Норбиксин:

C24H28O4

Молекулна маса

Биксин:

394,51

Норбиксин:

380,48

Съдържание на основно вещество

Съдържа не по-малко от 0,1 % от общо всички каротиноиди, изразени като норбиксин.

Норбиксин:

Formula

2 870 при приблизително 482 nm в разтвор на KOH

Описание

Червеникаво-кафяв прах, суспензия или разтвор

Идентификация

Спектрометрия

Биксин:

Максимум в хлороформ при приблизително 502 nm

Норбиксин:

Максимум в разреден разтвор на КОН при приблизително 482 nm

Чистота

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

III)   ИЗВЛЕЧЕНО С МАЗНИНА АНАТО

Синоними

CI натурално оранжево 4

Определение

Маслени екстракти на анато под формата на разтвор или суспензия се приготвят чрез екстракция от външната обвивка на семената на дървото анато (Bixa orellana L.) с годно за консумация растително масло. Масленият екстракт на анато съдържа няколко оцветени компонента, сред които в най-голямо единично количество е биксинът, който може да присъства както в цис-, така и в трансформа. Може да има наличие и на продукти от термичното разграждане на биксина.

Колор индекс №

75120

EINECS

Анато: 215-735-4, екстракт от семена на анато: 289-561-2; биксин: 230-248-7

Химично наименование

Биксин:

6′-метилводород-9′-цис-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоат

6′-метилводород-9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-диоат

Норбиксин:

9′-цис-6,6′-диапокаротен-6,6′-дионова киселина

9′-транс-6,6′-диапокаротен-6,6′-дионова киселина

Химична формула

Биксин:

C25H30O4

Норбиксин:

C24H28O4

Молекулна маса

Биксин:

394,51

Норбиксин:

380,48

Съдържание на основно вещество

Съдържа не по-малко от 0,1 % от общо всички каротиноиди, изразени като биксин.

Биксин:

Formula

2 870 при приблизително 502 nm в хлороформ

Описание

Червеникаво-кафяв прах, суспензия или разтвор

Идентификация

Спектрометрия

Биксин:

Максимум в хлороформ при приблизително 502 nm

Норбиксин:

Максимум в разреден разтвор на КОН при приблизително 482 nm

Чистота

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Е 160с ПАПРИКА ЕКСТРАКТ, КАПСАНТИН, КАПСОРУБИН

Синоними

Олеорезин от червени чушки

Определение

Паприка екстрактът се получава чрез екстракция с разтворител на сортове червен пипер, който се състои от надземните плодове, със или без семена, на Capsicum annuum L. и съдържа основните активни оцветители на този вид. Основните активни оцветители са капсантин и капсорубин. Известно е наличието на голям брой различни други оцветени съединения.

При екстракцията могат да се използват само следните разтворители: метанол, етанол, ацетон, хексан, дихлорметан, етил ацетат, пропан-2-ол и въглероден двуокис.

Колор индекс №

 

EINECS

Капсантин: 207-364-1, капсорубин: 207-425-2

Химично наименование

Капсантин: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-дихидрокси-β,κ-каротин-6-едно

Капсорубин: (3S, 3′S, 5R, 5R′)-3,3′-дихидрокси-κ,κ-каротин-6,6′-дион

Химична формула

Капсантин:

C40H56O3

Капсорубин:

C40H56O4

Молекулна маса

Капсантин:

584,85

Капсорубин:

600,85

Съдържание на основно вещество

Паприка екстракт: съдържание не по-малко от 7,0 % каротиноиди

Капсантин/капсорубин: не по-малко от 30 % от общо всички каротиноиди

Formula2 100 при приблизително 462 nm в ацетон

Описание

Тъмночервена вискозна течност

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в ацетон при приблизително 462 nm

Цветна реакция

При добавяне на една капка сярна киселина към една капка от проба в 2—3 капки хлороформ се получава наситен син цвят

Чистота

Остатъци от разтворители

Етил ацетат

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Метанол

Етанол

Ацетон

Хексан

Пропан-2-ол

Дихлорметан:

не повече от 10 mg/kg

Капсацин

Не повече от 250 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

E 160 d ЛИКОПЕН

i)   Синтетичен ликопен

Синоними

Ликопен, получен чрез химичен синтез

Определение

Синтетичният ликопен е смес от геометрични изомери на ликопени и се получава чрез кондензация на Wittig на междинни синтетични продукти, широко използвани при производството на други каротиноиди, използвани в храните. Синтетичният ликопен се състои предимно от изцяло транс-ликопен, плюс 5-цис-ликопен и незначителни количества от други изомери. Препаратите от ликопен за търговски цели, предназначени за влагане в храни, са под формата на суспензии в годни за консумация масла или във воднодисперсируеми или водноразтворими прахове.

Колор индекс №

75125

EINECS

207-949-1

Химично наименование

ψ,ψ-каротин, изцяло транс-ликопен, (изцяло E)-ликопен, (изцяло E)-2,6,10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-дотриаконтатридекан

Химична формула

C40H56

Молекулна маса

536,85

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 96 % общо ликопени (не по-малко от 70 % изцяло транс-ликопен)

Formula при 465 — 475 nm в хексан (за 100% чист изцяло транс-ликопен) е 3 450

Описание

Червен кристален прах

Идентификация

Спектрофотометрия

Разтворът в хексан показва максимална абсорбция при приблизително 470 nm

Тест за каротиноиди

Цветът на разтвора на пробата в ацетон изчезва след последователни прибавяния на 5-процентен разтвор на натриев нитрит и 1N сярна киселина

Разтворимост

Неразтворим във вода, свободно разтворим в етанол

Свойства на 1-процентен разтвор в хлороформ

Бистър е и с наситен червено-оранжев цвят

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 0,5% (40 °C, 4 h при 20 mm Hg)

Апо-12'-ликопенал

Не повече от 0,15%

Трифенил фосфин оксид

Не повече от 0,01%

Остатъци от разтворители

Метанол не повече от 200 mg/kg

Хексан, пропан-2-ол: не повече от 10 mg/kg за всеки.

Дихлорметан: не повече от 10 mg/kg (само в препарати за търговски цели)

Олово

Не повече от 1 mg/kg

ii)   Ликопен от червени домати

Синоними

Натурално жълто 27

Определение

Ликопенът се получава чрез екстракция с разтворител на червени (Lycopersicon esculentum L.) с последващо отстраняване на разтворителя. Могат да се влагат само следните разтворители: въглероден диоксид, етил ацетат, ацетон, пропан-2-ол, метанол, етанол и хексан. Основният активен оцветител в доматите е ликопен; може да има наличие и на незначителни количества други каротиноидни пигменти. Освен тях продуктът може да съдържа и масла, мазнини, восъци и други ароматични съставки, които естествено се съдържат в доматите.

Колор индекс №

75125

EINECS

207-949-1

Химично наименование

Ψ,Ψ-каротин, изцяло транс-ликопен, (изцяло E)-ликопен, (изцяло E)-2,6,10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-дотриаконтатридекан

Химична формула

C40H56

Молекулна маса

536,85

Съдържание на основно вещество

Formula при 465 — 475 nm в хексан (за 100% чист изцяло транс-ликопен) е 3 450.

Съдържание — не по-малко от 5% от общо всички оцветители

Описание

Тъмночервена вискозна течност

Идентификация

Спектрофотометрия

Максимум в хексан при приблизително 472 nm

Чистота

Остатъци от разтворители

Пропан-2-ол

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Хексан

Ацетон

Етанол

Метанол

Етил ацетат

Сулфатна пепел

Не повече от 1 %

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

iii)   Ликопен от Blakeslea trispora

Синоними

Натурално жълто 27

Определение

Ликопен от Blakeslea trispora се извлича от гъбната биомаса и се пречиства посредством кристализация и филтриране. Състои се предимно от изцяло транс-ликопен. Съдържа също така незначителни количества други каротиноиди. Пропан-2-ол и изобутил ацетат са единствените разтворители, използвани в производствения процес. Препаратите от ликопен за търговски цели, предназначени за влагане в храни, са под формата на суспензии в годни за консумация масла или във воднодисперсируеми или водноразтворими прахове.

Колор индекс №

75125

EINECS

207-949-1

Химично наименование

Ψ,Ψ-каротин, изцяло транс-ликопен, (изцяло E)-ликопен, (изцяло E)-2,6,10,14,19,23,27,31-октаметил-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-дотриаконтатридекан

Химична формула

C40H56

Молекулна маса

536,85

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 95 % общо ликопени и не по-малко от 90 % изцяло транс-ликопен от общо всички оцветители

Formula при 465 — 475 nm в хексан (за 100% чист изцяло транс-ликопен) е 3 450.

Описание

Червен кристален прах

Идентификация

Спектрофотометрия

Разтворът в хексан показва максимална абсорбция при приблизително 470 nm

Тест за каротиноиди

Цветът на разтвора на пробата в ацетон изчезва след последователни прибавяния на 5-процентен разтвор на натриев нитрит и 1N сярна киселина

Разтворимост

Неразтворим във вода, свободно разтворим в етанол

Свойства на 1-процентен разтвор в хлороформ

Бистър е и с наситен червено-оранжев цвят

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 0,5% (40 °C, 4 h при 20 mm Hg)

Други каротиноиди

Не повече от 5 %

Остатъци от разтворители

Пропан-2-ол: Не повече от 0,1 %

Изобутил ацетат: Не повече от 1,0 %

Дихлорметан: не повече от 10 mg/kg (само в препарати за търговски цели)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,3 %

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Е 160е БЕТА-АПО-8′-КАРОТЕНАЛ (C30)

Синоними

CI хранително оранжево 6

Определение

Тези спецификации важат предимно за изцяло транс изомерите на β-апо-8′-каротенал в съчетание с незначителни количества други каротеноиди. Разредените и стабилизирани форми се приготвят от β-апо-8′-каротенал, който отговаря на тези спецификации и включват разтвори или суспензии на β-апо-8′-каротенал в годни за консумация мазнини или масла, емулсии и вододисперсни прахове. Те могат да имат различни съотношения на цис/транс изомерите.

Колор индекс №

40820

EINECS

214-171-6

Химично наименование

β-апо-8′-каротенал; транс-β-апо-8'-каротенал-алдехид

Химична формула

C30H40O

Молекулна маса

416,65

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 96 % от общо всички оцветители

Formula2 640 при 460—462 nm в циклохексан

Описание

Тъмновиолетови кристали с метален блясък или кристален прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в циклохексан при 460—462 nm

Чистота

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Спомагателни оцветители

Каротеноиди, различни от β-апо-8′-каротенал:

не повече от 3,0 % от общо всички оцветители

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

E 161 b ЛУТЕИН

Синоними

Смесени каротиноиди; ксантофили

Определение

Лутеинът се получава чрез екстракция с разтворител от сортове годни за консумация плодове и растения, треви, люцерна (алфалфа) и Tagetes erecta. Основният активен оцветител се състои от каротиноиди, по-голямата част от които са лутеин и неговите естери с мастни киселини. Присъстват и различни количества каротини. Лутеинът може да съдържа мазнини, масла и восъци, които естествено се съдържат в растителния материал.

За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: метанол, етанол, пропан-2-ол, хексан, ацетон, метил етил кетон и въглероден двуокис.

Колор индекс №

 

EINECS

204-840-0

Химично наименование

3,3′-дихидрокси-d-каротин

Химична формула

C40H56O2

Молекулна маса

568,88

Съдържание на основно вещество

Съдържание от общо всички оцветители не по-малко от 4 %, изчислени като лутеин

Formula2 550 при приблизително 445 nm в хлороформ/етанол (10 + 90) или в хексан/етанол/ацетон (80 + 10 + 10)

Описание

Тъмна, жълтеникаво-кафява течност

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в хлороформ/етанол (1:9) при приблизително 445 nm

Чистота

Остатъци от разтворители

Ацетон

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Метил етил кетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 3 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Е 161g КАНТАКСАНТИН

Синоними

CI хранително оранжево 8

Определение

Тези спецификации важат за предимно изцяло транс-изомери на кантаксантин, заедно с незначителни количества други каротиноиди. Разредените и стабилизирани форми се приготвят от кантаксантин, който отговаря на тези спецификации, и включват разтвори или суспензии на кантаксантин в годни за консумация мазнини или масла, емулсии и вододисперсни прахове. Те могат да имат различни съотношения на цис/транс изомерите.

Колор индекс №

40850

EINECS

208-187-2

Химично наименование

β-каротин-4,4'-дион; кантаксантин; 4,4'-диоксо-β-каротин

Химична формула

C40H52O2

Молекулна маса

564,86

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 96 % от общо всички оцветители (изразени като кантаксантин)

Formula

2 200

при приблизително 485 nm в хлороформ

при 468—472 nm в циклохексан

при 464—467 nm в петролеев етер

Описание

Наситено виолетови кристали или кристален прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в хлороформ при приблизително 485 nm

Максимум в циклохексан при 468—472 nm

Максимум в петролеев етер при 464—467 nm

Чистота

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Спомагателни оцветители

Каротиноиди, различни от кантаксантин: не повече от 5,0 % от общо всички оцветители

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

E 162 ОЦВЕТИТЕЛ ОТ ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО, БЕТАНИН

Синоними

Червено от цвекло

Определение

Оцветителят от червено цвекло се получава от корените на сортове червено цвекло (Beta vulgaris L. var. rubra) чрез пресоване на смляно цвекло до получаване на сок или чрез водна екстракция на настъргани корени от цвекло и последващо концентриране на активното вещество. Оцветителят се състои от различни пигменти, всички принадлежащи към клас беталаин. Основният оцветител се състои от бетацианини (червени), от които бетанинът е 75—95 %. Възможно е наличие на незначителни количества бетаксантин (жълто) и продукти от разпадането на беталаини (светлокафяво).

Освен оцветяващи пигменти, сокът или екстрактът се състои от захари, соли и/или протеини, които естествено се срещат в червеното цвекло. Разтворът може да се концентрира, а някои продукти могат да се пречистят с оглед отстраняване на повечето захари, соли и протеини.

Колор индекс №

 

EINECS

231-628-5

Химично наименование

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-карбокси-5(β-D-глюкопиранозилокси)-2,3-дихидро-6-хидрокси-1H-индол-1-ил)етенил)-2,3-дихидро-2,6-пиридин-дикарбоксилна киселина; 1-(2-(2,6-дикарбокси-1,2,3,4-тетрахидро-4-пиридилиден)етилиден)-5-β-D-глюкопиранозилокси)-6-хидроксииндол-2-карбоксилат

Химична формула

Бетанин: C24H26N2O13

Молекулна маса

550,48

Съдържание на основно вещество

Съдържанието на червен оцветител (изразено като бетанин) е не по-малко от 0,4 %

Formula1 120 при приблизително 535 nm във воден разтвор при pH 5

Описание

Червена или тъмночервена течност, паста, прах или твърдо вещество

Идентификация

Спектрометрия

Максимум във вода с pH 5 при приблизително 535 nm

Чистота

Нитрат

Не повече от 2 g нитратни аниони/g червен оцветител (изчислен от съдържанието на основното вещество).

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

E 163 АНТОЦИАНИНИ

Синоними

 

Определение

Антоцианините се получават чрез изкисване или екстракция със сулфитна вода, подкислена вода, въглероден двуокис, метанол или етанол от сортове зеленчуци и годни за консумация плодове с последващо концентриране и/или пречистване, ако е необходимо. Полученият продукт може да бъде трансформиран в прах чрез индустриален процес на сушене. Антоцианините съдържат общи компоненти със суровината, а именно антоцианин, органични киселини, танини, захари, минерали и др., но не задължително в същите пропорции, в каквито се съдържат в изходния материал. Като следствие от процеса на изкисване може естествено да присъства и етанол. Активното оцветяващо вещество е антоцианин. Продуктите се предлагат на пазара в зависимост от силата на цвета им, определена съгласно съдържанието на основното вещество. Цветното съдържание не се изразява с количествени единици.

Колор индекс №

 

EINECS

208-438-6 (цианидин); 205-125-6 (пеонидин); 208-437-0 (делфинидин); 211-403-8 (малвидин); 205-127-7 (пеларгонидин); 215-849-4 (петунидин)

Химично наименование

3,3′, 4′5,7-пентахидрокси-флавилиум хлорид (цианидин)

3,4′, 5,7-тетрахидрокси-3′-метоксифлавилиум хлорид (пеонидин)

3,4′, 5,7-тетрахидрокси-3′5′-диметоксифлавилиум хлорид (малвидин)

3,5,7-трихидрокси-2-(3,4,5,трихидроксифенил)-1-бензопирилиум хлорид (делфинидин)

3,3′4′,5, 7-пентахидрокси-5′-метоксифлавилиум хлорид (петунидин)

3,5,7-трихидрокси-2-(4-хидроксифенил)-1-бензопирилиум хлорид (пеларгонидин)

Химична формула

Цианидин: C15H11O6Cl

Пеонидин: C16H13O6Cl

Малвидин: C17H15O7Cl

Делфинидин: C15H11O7Cl

Петунидин: C16H13O7Cl

Пеларгонидин: C15H11O5Cl

Молекулна маса

Цианидин: 322,6

Пеонидин: 336,7

Малвидин: 366,7

Делфинидин: 340,6

Петунидин: 352,7

Пеларгонидин: 306,7

Съдържание на основно вещество

Formula

300 за чистия пигмент при 515-535 nm при pH 3,0

Описание

Пурпорночервена течност, прах или паста със слаб характерен мирис

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в метанол с 0,01 % конц. HCl

Цианидин: 535 nm

Пеонидин: 532 nm

Малвидин: 542 nm

Делфинидин: 546 nm

Петунидин: 543 nm

Пеларгонидин: 530 nm

Чистота

Остатъци от разтворители

Метанол

Не повече от 50 mg/kg

Етанол

Не повече от 200 mg/kg

Серен диоксид

Не повече от 1 000 mg/kg на процент пигмент

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

E 170 КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ

Синоними

CI бял пигмент 18; тебешир

Определение

Калциевият карбонат е продуктът, който се получава от смлян варовик или чрез преципитация на калциеви йони с карбонатни йони.

Колор индекс №

77220

EINECS

Калциев карбонат: 207-439-9

Варовик: 215-279-6

Химично наименование

Калциев карбонат

Химична формула

CaCO3

Молекулна маса

100,1

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 98 % на анхидратна основа

Описание

Бял кристален или аморфен прах без вкус и мирис

Идентификация

Разтворимост

Практически неразтворим във вода и алкохол. Разтваря се с бурно отделяне на газове в разредена оцетна киселина, в разредена солна киселина и в разредена азотна киселина, а след кипване получените разтвори дават положителни резултати за съдържание на калций.

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 2,0 % (при 200 °C, в продължение на 4 часа)

Неразтворими в киселина вещества

Не повече от 0,2 %

Магнезиеви и алкални соли

Не повече от 1 %

Флуорид

Не повече от 50 mg/kg

Антимон (като Sb)

Не повече от 100 mg/kg, поединично или в комбинация

Мед (като Cu)

Хром (като Cr)

Цинк (като Zn)

Барий (като Ba))

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

E 171 ТИТАНОВ ДИОКСИД

Синоними

CI бял пигмент 6

Определение

Титановият диоксид се състои основно от чист анатаз и/или рутил титаниев диоксид, който може да се покрие с малки количества двуалуминиев триоксид и/или силициев диоксид за подобряване на технологичните свойства на продукта.

Пигментиращият титанов диоксид под формата на анатаз може да бъде получен чрез сулфатния метод, при който се получава голямо количество сярна киселина като страничен продукт. Титановият диоксид под формата на рутил по принцип се получава чрез хлоридния метод.

Някои видове титанов диоксид под формата на рутил се получават като за основа за формирането на основната пластинчата структура се използва слюда (известна и като калиевоалуминиев силикат). Повърхността на слюдата се покрива с титанов диоксид по специална патентована технология.

Титановият диоксид под формата на рутил, пластинчата форма се получава, като седефеният пигмент от слюда, покрита с титанов диоксид (рутил), се подлага на екстракционно разтваряне в киселина, последвано от екстракционно разтваряне в основа. При този процес се отделя всичката слюда, а полученият продукт е пластинчата форма на рутилов титанов диоксид.

Колор индекс №

77891

EINECS

236-675-5

Химично наименование

Титанов диоксид

Химична формула

TiO2

Молекулна маса

79,88

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 %, изчислени на базата на несъдържащ двуалуминиев триоксид и силициев диоксид продукт

Описание

Бял до леко оцветен прах

Идентификация

Разтворимост

Неразтворим във вода и в органични разтворители. Разтваря се бавно във флуороводородна киселина и в гореща концентрирана сярна киселина.

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 0,5 % (при 105 °C, 3 часа)

Загуба при накаляване

Не повече от 1,0 % на база несъдържащ летливи вещества продукт (при 800 °C)

Алуминиев оксид и/или силициев диоксид

Общо не повече от 2,0 %

Вещества, разтворими в разтвор от 0,5 N HCl

Не повече от 0,5 % на база несъдържащ двуалуминиев триоксид и силициев диоксид продукт, а за продуктите, които съдържат двуалуминиев триоксид и/или силициев диоксид — не повече от 1,5 % на база продукта в състоянието, в което се продава.

Водоразтворими вещества

Не повече от 0,5 %

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg след екстракция с 0,5 N HCl.

Антимон

Не повече от 2 mg/kg след екстракция с 0,5 N HCl.

Арсен

Не повече от 1 mg/kg след екстракция с 0,5 N HCl.

Олово

Не повече от 10 mg/kg след екстракция с 0,5 N HCl.

Живак

Не повече от 1 mg/kg след екстракция с 0,5 N HCl.

Е 172 ЖЕЛЕЗНИ ОКСИДИ И ЖЕЛЕЗНИ ХИДРОКСИДИ

Синоними

Жълт железен оксид: CI жълт пигмент 42 и 43

Червен железен оксид: CI червен пигмент 101 и 102

Черен железен оксид: CI черен пигмент 11

Определение

Железните оксиди и железните хидроксиди се произвеждат синтетично и се състоят основно от безводни и/или хидратирани железни оксиди. Гамата от цветови тонове включва жълти, червени, кафяви и черни оттенъци. Предназначените за влагане в храни железни оксиди се отличават от промишлените си аналози главно по относително ниската степен на замърсяване с други метали. Това се постига чрез подбор и контрол на източника на желязо и/или чрез степента на химическо пречистване по време на производствения процес.

Колор индекс №

Жълт железен оксид:

77492

Червен железен оксид:

77491

Черен железен оксид:

77499

EINECS

Жълт железен оксид:

257-098-5

Червен железен оксид:

215-168-2

Черен железен оксид:

235-442-5

Химично наименование

Жълт железен оксид: хидриран фериоксид, хидриран железен (III) оксид

Червен железен оксид: безводен фериоксид, безводен железен (III) оксид

Черен железен оксид: феро фери оксид, безводен железен (II, III) оксид

Химична формула

Жълт железен оксид:

FeO(OH) · H2O

Червен железен оксид:

Fe2O3

Черен железен оксид:

FeO.Fe2O3

Молекулна маса

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO.Fe2O3

Съдържание на основно вещество

За жълтия железен оксид не по-малко от 60 %, а за червения и черния — не по-малко от 68 % от общото съдържание на желязо, изразено като желязо

Описание

Прах с жълт, червен, кафяв или черен оттенък

Идентификация

Разтворимост

Неразтворими във вода и органични разтворители

Разтворими в концентрирани минерални киселини

Чистота

Водоразтворими вещества

Не повече от 1,0 %

При пълно разтваряне

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Хром

Не повече от 100 mg/kg

Мед

Не повече от 50 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Никел

Не повече от 200 mg/kg

Цинк

Не повече от 100 mg/kg

Е 173 АЛУМИНИЙ

Синоними

CI метален пигмент

Определение

Алуминиевият прах се състои от фино разделени алуминиеви частици. Стриването може да се осъществи със или без присъствие на годни за консумация растителни масла и/или годни за добавки в храни мастни киселини. В него няма примеси на други вещества, освен годни за консумация растителни масла и/или годни за добавки в храни мастни киселини.

Колор индекс №

77000

EINECS

231-072-3

Химично наименование

Алуминий

Химична формула

Al

Атомна маса

26,98

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 %, изчислени като Al на несъдържаща масла основа

Описание

Сребристосив прах или тънки листове

Идентификация

Разтворимост

Неразтворим във вода и органични разтворители. Разтваря се в разредена солна киселина.

Тест за алуминий

Проба, разтворена в разредена солна киселина, издържа теста

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 0,5 % (при 105 °С, до постоянно тегло)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Е 174 СРЕБРО

Синоними

Аргентум

Определение

Колор индекс №

77820

EINECS

231-131-3

Химично наименование

Сребро

Химична формула

Ag

Атомна маса

107,87

Съдържание на основно вещество

Съдържание на не по-малко от 99,5 % Ag

Описание

Прах или тънки листове със сребърен цвят

Идентификация

 

Чистота

 

Е 175 ЗЛАТО

Синоними

Метален пигмент 3; аурум

Определение

Колор индекс №

77480

EINECS

231-165-9

Химично наименование

Злато

Химична формула

Au

Атомна маса

197,0

Съдържание на основно вещество

Съдържание на не по-малко от 90 % Au

Описание

Златист прах или тънки листове

Идентификация

 

Чистота

Сребро

Не повече от 7 %

След пълно разтваряне

Мед

Не повече от 4 %

Е 180 ЛИТОЛРУБИН BK

Синоними

CI червен пигмент 57; рубин пигмент; кармин 6B

Определение

Литолрубин BK се състои основно от калциев 3-хидрокси-4-(4-метил-2-сулфонотофенилазо)-2-нафталенкарбоксилат и спомагателни оцветители в съчетание с вода, калциев хлорид и/или калциев сулфат като основни безцветни компоненти.

Колор индекс №

15850:1

EINECS

226-109-5

Химично наименование

Калциев 3-хидрокси-4-(4-метил-2-сулфонатофенилазо)-2-нафталенкарбоксилат

Химична формула

C18H12CaN2O6S

Молекулна маса

424,45

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 90 % от общо всички оцветители

Formula 200 при приблизително 442 nm в диметилформамид

Описание

Червен прах

Идентификация

Спектрометрия

Максимум в диметилформамид при приблизително 442 nm

Чистота

Спомагателни оцветители

Не повече от 0,5 %

Органични съединения, различни от оцветители:

 

2-амино-5-метилбензенсулфонова киселина, калциева сол

Не повече от 0,2 %

3-хидрокси-2-нафталенкарбоксилна киселина, калциева сол

Не повече от 0,4 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изразени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % от разтвор с рН 7

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се използват алуминиеви лакове на този оцветител.

Е 200 СОРБИНОВА КИСЕЛИНА

Синоними

 

Определение

EINECS

203-768-7

Химично наименование

Сорбинова киселина; транс, транс-2,4-хексадиенова киселина

Химична формула

C6H8O2

Молекулна маса

112,12

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 99 % на безводна база

Описание

Безцветни иглички или бял подвижен прах с лека специфична миризма, чийто цвят не се променя след 90 минути нагряване при температура 105 °С.

Идентификация

Температура на топене

Между 133 °С и 135 °С, след обезводняване във вакуум в продължителност на 4 часа в сушилен шкаф със сярна киселина.

Спектрометрия

В разтвор на пропан-2-ол (1 към 4 000 000) има максимална абсорбция при 254 ± 2 nm

Тест за двойни връзки

Издържа теста

Разтворимост

Слабо разтворим във вода, разтворим в етанол

Чистота

Съдържание на вода

Не повече от 0,5 % (по метода на Карл Фишер)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,2 %

Алдехиди

Не повече от 0,1 % (изразени във формалдехиди)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 202 КАЛИЕВ СОРБАТ

Синоними

 

Определение

EINECS

246-376-1

Химично наименование

Калиев сорбат; калиев (Е,Е)-2,4-хексадиеноат; калиева сол на транс, транс-2,4-хексадиеновата киселина

Химична формула

C6H7O2K

Молекулна маса

150,22

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 99 % на суха маса

Описание

Бял кристален прах, чийто цвят не се променя след 90 минути загряване при температура 105 °С.

Идентификация

Температура на топене на сорбиновата киселина

Температурата на топене на сорбинова киселина, изолирана чрез подкиселяване и без прекристализация, е 133 °С до 135 °С, след обезводняване в сушилен шкаф със сярна киселина.

Тест за калий

Издържа теста

Тест за двойни връзки

Издържа теста

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 1,0 % (при 105 °C, 3 часа)

Киселинност или алкалност

Не повече от 1,0 % (изразени като сорбинова киселина или К2СО3)

Алдехиди

Не повече от 0,1 % (изразени като формалдехид)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 203 КАЛЦИЕВ СОРБАТ

Синоними

 

Определение

EINECS

231-321-6

Химично наименование

Калциев сорбат; калциеви соли на транс, транс-2,4-хексадиеновата киселина

Химична формула

C12H14O4Ca

Молекулна маса

262,32

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 98 % на суха маса

Описание

Фин, бял кристален прах, чийто цвят не се променя след 90 минути загряване при 105 °С.

Идентификация

Температура на топене на сорбиновата киселина

Температурата на топене на сорбинова киселина, изолирана чрез подкиселяване и без прекристализация, е 133 °С до 135 °С, след обезводняване в сушилен шкаф със сярна киселина.

Тест за калций

Издържа теста

Тест за двойни връзки

Издържа теста

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 2,0 %, определени след обезводняване в продължение на 4 часа във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина

Алдехиди

Не повече от 0,1 % (изразени като формалдехид)

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 210 БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА

Синоними

 

Определение

EINECS

200-618-2

Химично наименование

Бензоена киселина; бензенкарбоксилова киселина; фенилкарбоксилова киселина

Химична формула

C7H6O2

Молекулна маса

122,12

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 99,5 % на безводна база

Описание

Бял кристален прах

Идентификация

Температура на топене

121,5 °C -123,5 °C

Тест за сублимация

Издържа теста

Тест за бензоат

Издържа теста

pH

Около 4 (воден разтвор)

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 0,5 % (3 часа в среда на сярна киселина)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %

Хлорни органични съединения

Не повече от 0,07 % изразени в хлор, което отговаря на 0,3 %, изразени като монохлорбензоена киселина

Лесно окислими вещества

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипене и към разтвора се прибавя 0,1 N КМnO4 на капки до получаване на розов цвят, който остава такъв в продължение на около 30 секунди. Разтваря се 1 g от пробата, претеглен с точност до mg, в загретия разтвор и се титрува с 0,1 N КМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Добавеното количество не трябва да бъде повече от 0,5 ml

Лесно карбонизиращи вещества

Студен разтвор, приготвен от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml сярна киселина 94,5—95,5 %, не трябва да има по-силен цвят от този на базисен разтвор, съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид TSC (10), 0,3 ml железен хлорид TSC (11), 0,1 ml меден сулфат TSC (12) и 4,4 ml вода.

Полициклични киселини

При фракционно подкиселяване на разтвор, неутрализиран с бензоена киселина, първият преципитат не трябва да има температура на топене, различна от тази на бензоената киселина.

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 211 НАТРИЕВ БЕНЗОАТ

Синоними

 

Определение

EINECS

208-534-8

Химично наименование

Натриев бензоат; натриева сол на бензенкарбоксилна киселина; натриева соли на фенилкарбоксилна киселина

Химична формула

C7H5O2Na

Молекулна маса

144,11

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % C7H5O2Na, измерено след изсушаване в при 105 °С в продължение на 4 часа.

Описание

Бял кристален прах или бели гранули на практика без мирис

Идентификация

Разтворимост

Лесно разтворим във вода, умерено разтворим в етанол

Температура на топене на бензоената киселина

Интервалът на топене на бензоената киселина, изолирана чрез подкиселяване без повторна кристализация: 121,5 °С—123,5 °С, след обезводняване в сушилен шкаф със сярна киселина.

Тест за бензоат

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 1,5 % (при 105 °C, 4 часа)

Лесно окислими вещества

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипене и към разтвора се прибавя 0,1 N КМnO4 на капки до получаване на розов цвят, който остава такъв в продължение на около 30 секунди. Разтваря се 1 g от пробата, претеглен с точност до mg, в загретия разтвор и се титрува с 0,1 N КМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Добавеното количество не трябва да бъде повече от 0,5 ml

Полициклични киселини

При фракционното подкиселяване на разтвор, неутрализиран с натриев бензоат първият преципитат не трябва да има интервал на топене, различен от този на бензоената киселина.

Хлорорганични съединения

Не повече от 0,06 %, изразени като хлор, което отговаря на 0,25 %, изразени като монохлорбензоена киселина

Киселинност или алкалност

Неутрализацията на 1 g натриев бензоат в присъствието на фенолфталеин не трябва да изисква повече от 0,25 ml от 0,1 N NaOH или 0,1 N HCl.

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 212 КАЛИЕВ БЕНЗОАТ

Синоними

 

Определение

EINECS

209-481-3

Химично наименование

Калиев бензоат; калиева сол на бензенкарбоксилна киселина; калиева сол на фенилкарбоксилна киселина

Химична формула

C7H5KO2·3H2O

Молекулна маса

214,27

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % C7H5KO2, измерено след изсушаване в при 105 °С до постоянна маса.

Описание

Бял кристален прах

Идентификация

Температура на топене на бензоената киселина

Температурата на топене на бензоената киселина след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина е от 121,5 °С до 123,5 °С.

Тест за бензоат

Издържа теста

Тест за калий

Издържа теста

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 26,5 % (при 105 °C, 4 часа)

Хлорорганични съединения

Не повече от 0,06 %, изразени като хлор, което отговаря на 0,25 %, изразени като монохлорбензоена киселина

Лесно окислими вещества

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипене и към разтвора се прибавя 0,1 N КМnO4 на капки до получаване на розов цвят, който остава такъв в продължение на 30 секунди. Разтваря се 1 g от пробата, претеглен с точност до mg, в загретия разтвор и се титрува с 0,1 N КМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Добавеното количество не трябва да бъде повече от 0,5 ml

Лесно карбонизиращи вещества

Студен разтвор от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml сярна киселина 94,5—95,5 % не трябва да има по-силен цвят от този на базисен разтвор, съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид TSC, 0,3 ml железен хлорид TSC, 0,1 ml меден сулфат TSC и 4,4 ml вода

Полициклични киселини

При фракционно подкиселяване на (неутрализиран) разтвор на калиев бензоат първият преципитат не трябва да има интервал на топене, различен от този на бензоената киселина.

Киселинност или алкалност

Неутрализацията при наличие на фенолфталеин на 1 g калиев бензоат не трябва да изисква повече от 0,25 ml от 0,1 N NаОН или 0,1 N HCl.

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 213 КАЛЦИЕВ БЕНЗОАТ

Синоними

Монокалциев бензоат

Определение

EINECS

218-235-4

Химично наименование

Калциев бензоат; калциев дибензоат

Химична формула

Безводен:

C14H10O4Ca

Монохидратен:

C14H10O4Ca·Н2O

Трихидратен:

C14H10O4Ca·3H2O

Молекулна маса

Безводен:

282,31

Монохидратен:

300,32

Трихидратен:

336,36

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % след изсушаване в при 105 °С

Описание

Бели или безцветни кристали или бял прах

Идентификация

Температура на топене на бензоената киселина

Температурата на топене на бензоената киселина след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина е от 121,5 °С до 123,5 °С.

Тест за бензоат

Издържа теста

Тест за калций

Издържа теста

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 17,5 % (при 105 °С, до постоянна маса)

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,3 %

Хлорорганични съединения

Не повече от 0,06 %, изразени като хлор, което отговаря на 0,25 %, изразени като монохлорбензоена киселина

Лесно окислими вещества

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипене и към разтвора се прибавя 0,1 N КМnO4 на капки до получаване на розов цвят, който остава такъв в продължение на 30 секунди. Разтваря се 1 g от пробата, претеглен с точност до mg, в загретия разтвор и се титрува с 0,1 N КМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Добавеното количество не трябва да бъде повече от 0,5 ml

Лесно карбонизиращи вещества

Студен разтвор от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml сярна киселина 94,5—95,5 %, не трябва да има по-силен цвят от този на базисен разтвор, съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид TSC, 0,3 ml железен хлорид TSC, 0,1 ml меден сулфат TSC и 4,4 ml вода.

Полициклични киселини

При фракционно подкиселяване на (неутрализиран) разтвор на калиев бензоат първият преципитат не трябва да има интервал на топене, различен от този на бензоената киселина.

Киселинност или алкалност

Неутрализацията в присъствието на фенолфталеин на 1 g калциев бензоат не трябва да изисква повече от 0,25 ml от 0,1 N NаОН или 0,1 N HCl.

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 214 ЕТИЛОВ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Синоними

Етилпарабен; етилов р-оксибензоат

Определение

EINECS

204-399-4

Химично наименование

Етил-р-хидроксибензоат; етилов естер на р-хидроксибензоената киселина

Химична формула

C9H10O3

Молекулна маса

166,8

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99,5 % след обезводняване при 80 °С в продължение на 2 часа.

Описание

Малки безцветни кристали, практически без мирис, или бял, кристален прах

Идентификация

Температура на топене

115 °C - 118 °C

Тест за р-хидроксибензоат

Температура на топене на р-хидроксибензоената киселина, изолирана чрез подкиселяване без прекристализация: от 213 °С до 217 °С, след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина

Тест за алкохол

Издържа теста

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 0,5 % (при 80 °C, 2 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %

р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина

Не повече от 0,35 %, изразени като р-хидроксибензоена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 215 НАТРИЕВ ЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Синоними

 

Определение

EINECS

252-487-6

Химично наименование

Натриев етил р-хидроксибензоат; Натриево производно на етиловия естер на р-хидроксибензоената киселина

Химична формула

C9H9O3Na

Молекулна маса

188,8

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 83 % етилов естер на р-хидроксибензоената киселина на безводна основа

Описание

Бял кристален хигроскопичен прах

Идентификация

Температура на топене

От 115 °С до 118 °С, след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина

Тест за р-хидроксибензоат

Температурата на топене на р-хидроксибензоената киселина, получена от пробата, е от 213 °С до 217 °С.

Тест за натрий

Издържа теста

pH

9,9 - 10,3 (0,1 % воден разтвор)

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 5 % (след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина)

Сулфатна пепел

От 37 до 39 %

р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина

Не повече от 0,35 %, изразени като р-хидроксибензоена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 218 МЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Синоними

Метилпарабен; метил р-оксибензоат

Определение

EINECS

243-171-5

Химично наименование

Метил p-хидроксибензоат; метилов естер на р-хидроксибензоената киселина

Химична формула

C8H8O3

Молекулна маса

152,15

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % след обезводняване при 80 °С в продължение на 2 часа.

Описание

Малки безцветни кристали, почти без мирис, или бял кристален прах

Идентификация

Температура на топене

125 °C - 128 °C

Тест за р-хидроксибензоат

Температурата на топене на р-хидроксибензоената киселина, получена от пробата е 213 °С— 17 °С след обезводняване в продължение на 2 часа при температура 80 °С.

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 0,5 % (при 80 °C, 2 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %

р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина

Не повече от 0,35 %, изразени като р-хидроксибензоена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 219 НАТРИЕВ МЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Синоними

 

Определение

EINECS

 

Химично наименование

Натриев метил р-хидроксибензоат; натриево съединение на метиловия естер на с-хидроксибензоената киселина

Химична формула

C8H7O3Na

Молекулна маса

174,15

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 99,5 % на безводна база

Описание

Бял хигроскопичен прах

Идентификация

Температура на топене

След измиване с вода и изсушаване при 80 °С в продължение на два часа белият преципитат, получен чрез подкиселяване със солна киселина на 10-процентен воден разтвор (тегло/обем) на натриевия дериват на метиловия естер на р-хидроксибензоената киселина (за индикатор се използва лакмусова хартия) трябва да има температура на топене между 125 °С и 128 °С.

Тест за натрий

Издържа теста

pH

9,7 – 10,3 (0,1 % разтвор във вода, несъдържаща въглероден диоксид)

Чистота

Съдържание на вода

Не повече от 5 % (по метода на Карл Фишер)

Сулфатна пепел

от 40 до 44,5 % на безводна основа

р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина

Не повече от 0,35 %, изразени като р-хидроксибензоена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 220 СЕРЕН ДВУОКИС

Синоними

 

Определение

EINECS

231-195-2

Химично наименование

Серен диоксид; анхидрид на сернистата киселина

Химична формула

SO2

Молекулна маса

64,07

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 99 %

Описание

Безцветен негорим задушлив газ със силна миризма

Идентификация

Тест за серни вещества

Издържа теста

Чистота

Съдържание на вода

Не повече от 0,05 % (по метода на Карл Фишер)

Нелетливи остатъчни вещества

Не повече от 0,01 %

Серен триоксид

Не повече от 0,1 %

Селен

Не повече от 10 mg/kg

Други газове, които не влизат в естествения състав на въздуха

Без следи

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 221 НАТРИЕВ СУЛФИТ

Синоними

 

Определение

EINECS

231-821-4

Химично наименование

Натриев сулфит (безводен или хептахидрат)

Химична формула

Безводен:

Na2SO3

Хептахидрат:

Na2SO37H2O

Молекулна маса

Безводен:

126,04

Хептахидрат:

252,16

Съдържание на основно вещество

Безводен:

Не по-малко от 95 % Na2SO3 и не по-малко от 48 % SO2

Хептахидрат:

Не по-малко от 48 % Na2SO3 и не по-малко от 24 % SO2

Описание

Бял кристален прах или безцветни кристали

Идентификация

Тест за сулфит

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

pH

8,5 - 11,5, (безводен: 10-процентен разтвор; хептахидрат: 20-процентен разтвор)

Чистота

Тиосулфат

Не повече от 0,1 % на основата на съдържанието на SO2

Желязо

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 5 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 222 НАТРИЕВ БИСУЛФИТ

Синоними

 

Определение

EINECS

231-921-4

Химично наименование

Натриев бисулфит; натриев хидроген сулфит

Химична формула

NaHSO3 във воден разтвор

Молекулна маса

104,06

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 32 % w/w NaHSO3

Описание

Бистър, безцветен до жълт разтвор

Идентификация

Тест за сулфит

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

pH

2,5 - 5,5 (10 % воден разтвор)

Чистота

Желязо

Не повече от 10 mg/kg Na2SO3 на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 5 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 223 НАТРИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ

Синоними

Пиросулфит; натриев пиросулфит

Определение

EINECS

231-673-0

Химично наименование

Натриев дисулфит; динатриев пентаоксодисулфат

Химична формула

Na2S2O5

Молекулна маса

190,11

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 95 % Na2S2O5 и не по-малко от 64 % SO2

Описание

Бели кристали или кристален прах

Идентификация

Тест за сулфит

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

pH

4,0 - 5,5 (10 % воден разтвор)

Чистота

Тиосулфат

Не повече от 0,1 % на основата на съдържанието на SO2

Желязо

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 5 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 224 КАЛИЕВ МЕТАБИСУЛФИТ

Синоними

Калиев пиросулфит

Определение

EINECS

240-795-3

Химично наименование

Калиев дисулфит; калиев пентаоксодисулфат

Химична формула

K2S2O5

Молекулна маса

222,33

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 90 % K2S2O5 и не по-малко от 51,8 % SO2, като останалото се състои на практика изцяло от калиев сулфат

Описание

Безцветни кристали или бял кристален прах

Идентификация

Тест за сулфит

Издържа теста

Тест за калий

Издържа теста

Чистота

Тиосулфат

Не повече от 0,1 % на основата на съдържанието на SO2

Желязо

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 5 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 226 КАЛЦИЕВ СУЛФИТ

Синоними

 

Определение

EINECS

218-235-4

Химично наименование

Калциев сулфит

Химична формула

CaSO3·2H2O

Молекулна маса

156,17

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 95 % CaSO3·2H2O и не по-малко от 39 % SO2

Описание

Бели кристали или бял кристален прах

Идентификация

Тест за сулфит

Издържа теста

Тест за калций

Издържа теста

Чистота

Желязо

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 5 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 227 КАЛЦИЕВ БИСУЛФИТ

Синоними

 

Определение

EINECS

237-423-7

Химично наименование

Калциев бисулфит; калциев хидроген сулфит

Химична формула

Ca(HSO3)2

Молекулна маса

202,22

Съдържание на основно вещество

от 6 до 8 % (w/v) серен диоксид и от 2,5 до 3,5 % (w/v) калциев диоксид, съответстващ на от 10 до 14 % (w/v) калциев бисулфит [Ca(HSO3)2]

Описание

Бистър воден разтвор със жълтозелен цвят и характерна миризма на серен диоксид

Идентификация

Тест за сулфит

Издържа теста

Тест за калций

Издържа теста

Чистота

Желязо

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 5 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 228 КАЛИЕВ БИСУЛФИТ

Синоними

 

Определение

EINECS

231-870-1

Химично наименование

Калиев бисулфит; калиев хидроген сулфит

Химична формула

KHSO3 във воден разтвор

Молекулна маса

120,17

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 280 g KHSO3 на литър (или 150 g SO2 на литър)

Описание

Бистър безцветен воден разтвор

Идентификация

Тест за сулфит

Издържа теста

Тест за калий

Издържа теста

Чистота

Желязо

Не повече от 10 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Селен

Не повече от 5 mg/kg на основата на съдържанието на SO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 234 НИЗИН

Синоними

 

Определение

Низинът се състои от няколко много близки полипептида, произвеждани от щамове на Lactococcus lactis subsp. lactis.

EINECS

215-807-5

Химично наименование

 

Химична формула

C143H230N42O37S7

Молекулна маса

3 354,12

Съдържание на основно вещество

Низиновият концентрат съдържа по-малко от 900 единици на милиграм в смес от сухо вещество на обезмаслено мляко с минимално съдържание на натриев хлорид 50 %.

Описание

Бял прах

Идентификация

 

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 3 % (102 °C до 103 °C до постоянно тегло)

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 235 НАТАМИЦИН

Синоними

Пимарицин

Определение

Натамицинът е фунгицид от групата на макролидните полиени и се добива от щамове на Streptomyces natalensis и други подходящи видове.

EINECS

231-683-5

Химично наименование

Стереоизомер на 22-(3-амино-3,6-дидеокси-β-D- манопираносилокси)-1,3,26-трихидрокси-12-метил-10-оксо-6,11,28-триоксатрицикло[22.3.1.05,7]октакоза-8,14,16,18,20-пентаен-25-карбоксилна киселина

Химична формула

C33H47O13N

Молекулна маса

665,74

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 95 % на суха маса

Описание

Бял до кремав кристален прах

Идентификация

Цветна реакция

Ако върху препаратно стъкло към няколко кристала натамицин се добави капка

 

концентрирана солна киселина, се получава син цвят,

 

концентрирана фосфорна киселина, се получава зелен цвят, който след няколко минути се променя на бледочервен

Спектрометрия

0,0005 % разтвор (w/v) в 1-процентен разтвор на метанол оцетна киселина има максимална абсорбция при около 290 nm, 303 nm и 318 nm, средно равнище при около 280 nm и минимално равнище на абсорбция при около 250 nm, 295,5 nm и 311 nm

pH

5,5 — 7,5 (1 % разтвор (w/v) в предварително неутрализирана смес от 20 части диметилформамид и 80 части вода)

Специфична ротация

[α]D 20 = + 250 ° до + 295 ° (1 % разтвор (w/v) в ледена оцетна киселина при 20 °С и изчислено на основата на сухото вещество)

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 8 % (от P2O5, във вакуум при 60 °С и постоянно тегло)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,5 %

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Микробиологични критерии

Общ брой на микроорганизмите

Не повече от 100 колонии за грам

Е 239 ХЕКСАМЕТИЛЕН ТЕТРАМИН

Синоними

Хексамин; метенамин

Определение

EINECS

202-905-8

Химично наименование

1,3,5,7-тетраазатрицикло [3.3.1.13,7]-декан, хексаметилентетрамин

Химична формула

C6H12N4

Молекулна маса

140,19

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 99 % на безводна база

Описание

Безцветен или бял кристален прах

Идентификация

Тест за формалдехид

Издържа теста

Тест за амоняк

Издържа теста

Температура на сублимиране

Около 260 °C

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 0,5 % (при 105 °C във вакуум в среда на P2O5 в продължение на 2 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %

Сулфати

Не повече от 0,005 %, изразени като SO4

Хлориди

Не повече от 0,005 % изразени като Cl

Амониеви соли

Не се откриват

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 242 ДИМЕТИЛ ДИКАРБОНАТ

Синоними

DMDC; диметил пирокарбонат

Определение

EINECS

224-859-8

Химично наименование

Диметил дикарбонат; диметилов естер на пирокарбонова киселина

Химична формула

C4H6O5

Молекулна маса

134,09

Съдържание на основно вещество

Съдържание, не по-малко от 99,8 %

Описание

Безцветна течност, разлага се във воден разтвор. Корозивен за кожата и очите и токсичен при поглъщане и вдишване

Идентификация

Разлагане

След разреждане положителен резултат за CO2 и метанол

Температура на топене

17 °C

Температура на кипене

172 °С с разлагане

Плътност при 20 °С

Около 1,25 g/cm3

Инфрачервен абсорбционен спектър

Максимум при 1 156 и 1 832 cm– 1

Чистота

Диметил карбонат

Не повече от 0,2 %

Общ хлор

Не повече от 3 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 249 КАЛИЕВ НИТРИТ

Синоними

 

Определение

EINECS

231-832-4

Химично наименование

Калиев нитрит

Химична формула

KNO2

Молекулна маса

85,11

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 95 % на безводна основа (14)

Описание

Бели или жълтеникави разтворими гранули

Идентификация

Тест за нитрит

Издържа теста

Тест за калий

Издържа теста

pH

6,0 до 9,0 (5 % разтвор)

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 3 % (4 часа върху силикагел)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 250 НАТРИЕВ НИТРИТ

Синоними

 

Определение

EINECS

231-555-9

Химично наименование

Натриев нитрит

Химична формула

NaNO2

Молекулна маса

69,00

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 97 % на безводна основа (15)

Описание

Бял кристален прах или жълтеникави частици

Идентификация

Тест за нитрит

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 0,25 % (4 часа върху силикагел)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 251 НАТРИЕВ НИТРАТ

I.   КРИСТАЛЕН НАТРИЕВ НИТРАТ

Синоними

Чилийска селитра; натриева селитра

Определение

EINECS

231-554-3

Химично наименование

Натриев нитрат

Химична формула

NaNO3

Молекулна маса

85,00

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 99 % на безводна база

Описание

Бял кристален прах, слабо хигроскопичен

Идентификация

Тест за нитрат

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

pH

5,5 до 8,3 (5 % разтвор)

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 2 % (при 105 °C, 4 часа)

Нитрити

Не повече от 30 mg/kg, изразени като NaNO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

II.

ТЕЧЕН НАТРИЕВ НИТРАТ

Синоними

 

Определение

Течният натриев нитрат е воден разтвор на натриев нитрат като пряк резултат от химическата реакция между натриев хидроксид и азотна киселина в стехиометрични отношения без последваща кристализация. Стандартизираните форми, приготвени от течен натриев нитрат, които отговарят на тези спецификации, могат да съдържат азотна киселина в излишък, ако това е ясно заявено или посочено на етикета

EINECS

231-554-3

Химично наименование

Натриев нитрат

Химична формула

NaNO3

Молекулна маса

85,00

Съдържание на основно вещество

Съдържание на NaNO3 между 33,5 и 40,0 % NaNO3

Описание

Бистра безцветна течност

Идентификация

Тест за нитрат

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

pH

1,5 - 3,5

Чистота

Свободна азотна киселина

Не повече от 0,01 %

Нитрити

Не повече от 10 mg/kg, изразени като NaNO2

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg

Живак

Не повече от 0,3 mg/kg

Тази спецификация се отнася за 35-процентов воден разтвор.

Е 252 КАЛИЕВ НИТРАТ

Синоними

Чилийска селитра; калиева селитра

Определение

EINECS

231-818-8

Химично наименование

Калиев нитрат

Химична формула

KNO3

Молекулна маса

101,11

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 99 % на безводна база

Описание

Бял кристален прах или прозрачни призми с леко солен, характерен вкус и охлаждаш ефект

Идентификация

Тест за нитрат

Издържа теста

Тест за калий

Издържа теста

pH

4,5 - 8,5 (5 % разтвор)

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 1 % (при 105 °C, 4 часа)

Нитрити

Не повече от 20 mg/kg, изразени като KNO2

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 260 ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

Синоними

 

Определение

EINECS

200-580-7

Химично наименование

Оцетна киселина; етанолова киселина

Химична формула

C2H4O2

Молекулна маса

60,05

Съдържание на основно вещество

Съдържание, не по-малко от 99,8 %

Описание

Бистра безцветна течност с остра специфична миризма

Идентификация

Температура на кипене

118 °С под налягане от 760 mm (живачен стълб)

Специфично тегло

Около 1,049

Тест за ацетат

Разтвор едно към три дава положителен резултат за ацетат.

Точка на втвърдяване

Не по-ниска от 14,5 °С.

Чистота

Нелетливи остатъчни вещества

Не повече от 100 mg/kg

Мравчена киселина, формати и други окисляеми вещества

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени като мравчена киселина

Лесно окислими вещества

Разтварят се 2 милилитра от пробата в съд със стъклена запушалка в 10 ml вода и се добавят 0,1 ml 0,1 N калиев перманганат. В продължение на 30 минути розовият цвят не се променя в кафяв.

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 0,5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 261 КАЛИЕВ АЦЕТАТ

Синоними

 

Определение

EINECS

204-822-2

Химично наименование

Калиев ацетат

Химична формула

C2H3O2K

Молекулна маса

98,14

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 99 % на безводна база

Описание

Безцветни, втечняващи се на въздух кристали или бял кристален прах или без мирис, или с лека оцетна миризма

Идентификация

pH

7,5—9,0 (5 % воден разтвор)

Тест за ацетат

Издържа теста

Тест за калий

Издържа теста

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 8 % (при 150 °C, 2 часа)

Мравчена киселина, формати и други окисляеми вещества

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени като мравчена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 262 i) НАТРИЕВ АЦЕТАТ

Синоними

 

Определение

EINECS

204-823-8

Химично наименование

Натриев ацетат

Химична формула

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 или 3)

Молекулна маса

Безводен:

82,03

Трихидрат:

136,08

Съдържание на основно вещество

Съдържание (и за безводения, и за трихидрата) не по-малко от 98,5 % на основа на безводното вещество

Описание

Безводен:

Бял хигроскопичен, гранулиран прах без мирис

Трихидрат:

Прозрачни, безцветни кристали или бял гранулиран прах без миризма или със слаб мирис на оцет Разпада се на прах в топъл и сух въздух

Идентификация

pH

8,0—9,5 (1 % воден разтвор)

Тест за ацетат

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

Чистота

Загуба при сушене

Безводен:

Не повече от 2 % (при 120 °C, 4 часа)

Трихидрат:

Между 36 и 42 % (120 °C, 4 часа)

Мравчена киселина, формати и други окисляеми вещества

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени като мравчена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 262 ii) НАТРИЕВ ДИАЦЕТАТ

Синоними

 

Определение

Натриевият диацетат е молекулно съединение на натриевия ацетат и на оцетната киселина.

EINECS

204-814-9

Химично наименование

Натриев хидроген диацетат

Химична формула

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 или 3)

Молекулна маса

142,09 (безводен)

Съдържание на основно вещество

Съдържание на свободна оцетна киселина от 39 до 41 % и на натриев ацетат от 58 до 60 %

Описание

Бяло, хигроскопично, кристалнто твърдо вещество с миризма на оцет

Идентификация

pH

4,5—5,0 (10 % воден разтвор)

Тест за ацетат

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

Чистота

Съдържание на вода

Не повече от 2 % (по метода на Карл Фишер)

Мравчена киселина, формати и други окисляеми вещества

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени като мравчена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 263 КАЛЦИЕВ АЦЕТАТ

Синоними

 

Определение

EINECS

200-540-9

Химично наименование

Калциев ацетат

Химична формула

Безводен:

C4H6O4Ca

Монохидрат:

C4H6O4Ca·Н2O

Молекулна маса

Безводен:

158,17

Монохидрат:

176,18

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 98 % на безводна база

Описание

Безводният калциев ацетат е бяло, хигроскопично и обемно кристално твърдо вещество с леко горчив вкус. Може да има лека миризма на оцетна киселина. Калциевият ацетат монохидрат може да бъде под формата на иглички, гранули или прах.

Идентификация

pH

6,0—9,0 (10 % воден разтвор)

Тест за ацетат

Издържа теста

Тест за калций

Издържа теста

Чистота

Загуба при сушене

Не повече 11 % (при 155 °С до постоянно тегло, за монохидрата)

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,3 %

Мравчена киселина, формати и други окисляеми вещества

Не повече от 1 000 mg/kg, изразени като мравчена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 270 МЛЕЧНА КИСЕЛИНА

Синоними

 

Определение

Състои се от смес от млечна киселина (C3H6O3) и лактат на млечната киселина (C6H10O5). Получава се чрез млечна ферментация на захари или синтетично.

Млечната киселина е хигроскопична и когато е концентрирана чрез изваряване се кондензира и образува лактат на млечната киселина, който при разреждане и загряване се хидролизира до млечна киселина.

EINECS

200-018-0

Химично наименование

Млечна киселина; 2-хидроксипропионова киселина; 1-хидроксиетан-1-карбоксилна киселина

Химична формула

C3H6O3

Молекулна маса

90,08

Съдържание на основно вещество

Съдържание, не по-малко от 76 %

Описание

Безцветна или жълтеникава вискозна течност, стигаща до твърдо вещество, почти без мирис

Идентификация

Тест за лактат

Издържа теста

Чистота

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Хлорид

Не повече от 0,2 %

Сулфати

Не повече от 0,25 %

Желязо

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Забележка: Тази спецификация се отнася за 80-процентен воден разтвор; за по-слаби водни разтвори да се изчислят стойностите, отговарящи на съдържанието на млечна киселина в разтвора.

Е 280 ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА

Синоними

 

Определение

EINECS

201-176-3

Химично наименование

Пропионова киселина; пропанова киселина

Химична формула

C3H6O2

Молекулна маса

74,08

Съдържание на основно вещество

Съдържание, не по-малко от 99,5 %

Описание

Мазна, безцветна или бледожълтеникава течност с леко остър мирис

Идентификация

Температура на топене

– 22 °C

Температура на дестилация

138,5 °C до 142,5 °C

Чистота

Нелетливи остатъчни вещества

Не повече от 0,01 % след сушене при температура 140 °С до постоянно тегло

Алдехиди

Не повече от 0,1 %, изразени във формалдехид

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 281 НАТРИЕВ ПРОПИОНАТ

Синоними

 

Определение

EINECS

205-290-4

Химично наименование

Натриев пропионат; натриев пропаноат

Химична формула

C3H5O2Na

Молекулна маса

96,06

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 99 % след сушене при 105 °C в продължение на 2 часа

Описание

Хигроскопичен кристален бял прах или фин бял прах

Идентификация

Тест за пропионат

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

pH

7,5—10,5 (10 % воден разтвор)

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 4 % (при 105 °C, 2 часа)

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,1 %

Желязо

Не повече от 50 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 282 КАЛЦИЕВ ПРОПИОНАТ

Синоними

 

Определение

EINECS

223-795-8

Химично наименование

Калциев пропионат

Химична формула

C6H10O4Ca

Молекулна маса

186,22

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % след сушене в продължение на 2 часа при температура 105 °C

Описание

Бял кристален прах

Идентификация

Тест за пропионат

Издържа теста

Тест за калций

Издържа теста

pH

6,0—9,0 (10 % воден разтвор)

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 4 % (при 105 °C, 2 часа)

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,3 %

Желязо

Не повече от 50 mg/kg

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 283 КАЛИЕВ ПРОПИОНАТ

Синоними

 

Определение

EINECS

206-323-5

Химично наименование

Калиев пропионат; калиев пропионат

Химична формула

C3H5KO2

Молекулна маса

112,17

Съдържание на основно вещество

Съдържание не по-малко от 99 % след сушене при 105 °C в продължение на 2 часа

Описание

Бял кристален прах

Идентификация

Тест за пропионат

Издържа теста

Тест за калий

Издържа теста

Чистота

Загуба при сушене

Не повече от 4 % (при 105 °C, 2 часа)

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,1 %

Желязо

Не повече от 30 mg/kg

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 284 БОРНА КИСЕЛИНА

Синоними

Борна киселина; ортоборна киселина; борофакс

Определение

EINECS

233-139-2

Химично наименование

 

Химична формула

H3BO3

Молекулна маса

61,84

Съдържание на основно вещество

Съдържание, не по-малко от 99,5 %

Описание

Прозрачни, безцветни кристали без мирис или бели гранули или прах; леко мазни на пипане; среща се в природата като минерала сасолит.

Идентификация

Температура на топене

Около 171 °C

Тест за горене

По време на горене отделя зелен пламък

pH

3,8—4,8 (3,3 % воден разтвор)

Чистота

Пероксиди

Когато се прибави КI-разтвор, не трябва да има промяна на цвета.

Арсен

Не повече от 1 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Е 285 НАТРИЕВ ТЕТРАБОРАТ (БОРАКС)

Синоними

Натриев бора