EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011Y0108(01)

Споразумение от 13 декември 2010 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз

OJ C 5, 8.1.2011, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 93 - 96

8.1.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 5/3


СПОРАЗУМЕНИЕ

от 13 декември 2010 година

между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз

2011/C 5/04

1.

Българска народна банка

пл. „Княз Александър I“ № 1

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

1093 København K

DANMARK

Eesti Pank

Estonia pst. 13

15095 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Latvijas Banka

K. Valdemara iela 2a

Rīga, LV-1050

LATVIJA

Lietuvos bankas

Totorių g. 4

LT-01121 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Szabadság tér 8-9.

1054

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

POLSKA/POLAND

Banca Națională a României

Str. Lipscani nr. 25, sector 3

030031 București

ROMÂNIA

Sveriges Riksbank

Brunkebergstorg 11

SE-103 37 Stockholm

SVERIGE

Bank of England

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

UNITED KINGDOM

и

2.

Европейска централна банка (ЕЦБ)

(наричани по-долу „Страните“)

Като има предвид, че:

(1)

В Резолюцията си от 16 юни 1997 г. (наричана по-долу „резолюцията“) Европейският съвет постигна съгласие за създаване на механизъм на обменните курсове (наричан по-долу „ERM II“) на 1 януари 1999 г., когато започва третият етап от икономическия и паричен съюз.

(2)

Съгласно резолюцията, ERM II има за цел да съдейства да се гарантира, че държавите-членки извън еврозоната, които участват в ERM II, насочват своите политики към стабилност, насърчават сближаването и по този начин механизмът подпомага усилията на държавите-членки извън еврозоната за приемане на еврото.

(3)

Естония, като държава-членка с дерогация, участва в ERM II от 28 юни 2004 г. Eesti Pank е страна по Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз (1), изменено със Споразумението от 21 декември 2006 г. (2), със Споразумението от 14 декември 2007 г. (3) и със Споразумението от 8 декември 2008 г. (4) (наричано по-долу „Споразумението между централните банки относно ERM II“).

(4)

Съгласно член 1 от Решение 2010/416/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 г. в съответствие с член 140, параграф 2 от Договора относно приемането на еврото от Естония на 1 януари 2011 г. (5), дерогацията в полза на Естония, посочена в член 4 от Акта за присъединяване от 2003 г., се отменя считано от 1 януари 2011 г. Еврото ще бъде валута в Естония от 1 януари 2011 г. и Eesti Pank няма повече да е страна по Споразумението между централните банки относно ERM II от тази дата.

(5)

Поради това е необходимо да се измени Споразумението между централните банки относно ERM II, за да се вземе предвид отмяната на дерогацията в полза на Естония и промените в критериите за допустимост на контрагентите за интервенция на границите на диапазона на колебание в ERM II,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Изменение на Споразумението между централните банки относно ERM II предвид отмяната на дерогацията в полза на Естония

От 1 януари 2011 г., Eesti Pank не е вече страна по Споразумението между централните банки относно ERM II.

Член 2

Замяна на приложение II към Споразумението между централните банки относно ERM II

Приложение II към Споразумението между централните банки относно ERM II се заменя с текста на приложението към настоящото споразумение.

Член 3

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото споразумение изменя с действие от 1 януари 2011 г. Споразумението между централните банки относно ERM II.

2.   Настоящото споразумение се изготвя на английски език и се подписва надлежно от оправомощените представители на страните. ЕЦБ, която съхранява оригинала на споразумението, изпраща заверено копие от оригинала на споразумението на всяка НЦБ от еврозоната и на всяка НЦБ извън еврозоната. Настоящото споразумение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 13 декември 2010 година.

За

Българска народна банка

За

Česká národní banka

За

Danmarks Nationalbank

За

Eesti Pank

За

Latvijas Banka

За

Lietuvos bankas

За

Magyar Nemzeti Bank

За

Narodowy Bank Polski

За

Banca Națională a României

За

Sveriges Riksbank

За

Bank of England

За

Европейската централна банка


(1)  ОВ C 73, 25.3.2006 г., стр. 21.

(2)  ОВ C 14, 20.1.2007 г., стр. 6.

(3)  ОВ C 319, 29.12.2007 г., стр. 7.

(4)  ОВ C 16, 22.1.2009 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 196, 28.7.2010 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАВАНИ НА ДОСТЪПА ДО ФИНАНСОВОТО УЛЕСНЕНИЕ С МНОГО КРАТЪК СРОК, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕНОВЕ 8, 10 И 11 ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ ОТНОСНО ERM II

в сила от 1 януари 2011 г.

(в милиони EUR)

Централни банки, страни по настоящото споразумение

Тавани (1)

Българска народна банка

530

Česká národní banka

710

Danmarks Nationalbank

720

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

690

Narodowy Bank Polski

1 800

Banca Națională a României

1 030

Sveriges Riksbank

960

Bank of England

4 840

Европейска централна банка

Нула


Национални централни банки от еврозоната

Тавани

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Нула

Deutsche Bundesbank

Нула

Eesti Pank

Нула

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Нула

Bank of Greece

Нула

Banco de España

Нула

Banque de France

Нула

Banca d’Italia

Нула

Central Bank of Cyprus

Нула

Banque centrale du Luxembourg

Нула

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Нула

De Nederlandsche Bank

Нула

Oesterreichische Nationalbank

Нула

Banco de Portugal

Нула

Banka Slovenije

Нула

Národná banka Slovenska

Нула

Suomen Pankki

Нула“


(1)  Посочените суми са условни за централните банки, които не участват в ERM II.


Top