EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1232

Регламент (ЕС) № 1232/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

OJ L 326, 8.12.2011, p. 26–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 125 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1232/oj

8.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 326/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1232/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 ноември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (преработен) (2) изисква изделията с двойна употреба (включително програмните продукти и технологиите) да бъдат предмет на ефективен контрол, когато биват изнасяни или транзитно пренасяни през територията на Съюза, или биват доставяни в трета държава в резултат на брокерски услуги, предоставени от брокер, пребиваващ или установен в Съюза.

(2)

Желателно е да се постигне еднообразно и последователно прилагане на контрол в целия Съюз, за да се избегне нелоялната конкуренция между износителите от Съюза, да се хармонизират обхватът на генералните разрешения на Съюза за износ и условията за тяхното използване от износителите от Съюза и да се гарантира ефикасността и ефективността на контрола за сигурност в Съюза.

(3)

В съобщението си от 18 декември 2006 г. Комисията изложи идеята за създаването на нови генерални разрешения на Съюза за износ в опит да се увеличи конкурентоспособността на промишлеността и да се гарантира поставянето при равни условия на всички износители от Съюза, когато изнасят определени специфични изделия с двойна употреба за определени специфични местоназначения, като в същото време гарантира високо ниво на сигурност и пълно спазване на международните задължения.

(4)

С Регламент (ЕО) № 428/2009 беше отменен Регламент (ЕО) № 1334/2000 на Съвета от 22 юни 2000 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба (3), считано от 27 август 2009 г. Съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1334/2000 обаче продължават да се прилагат по отношение на молбите за издаване на разрешения за износ, подадени преди тази дата.

(5)

За да бъдат създадени нови генерални разрешения на Съюза за износ на определени специфични изделия с двойна употреба за определени специфични местоназначения, е необходимо съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 428/2009 да бъдат изменени посредством добавянето на нови приложения към него.

(6)

На компетентните органи на държавата-членка, където е установен износителят, следва да бъде предоставена възможността да забраняват използването на генерални разрешения на Съюза за износ при условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 428/2009, изменен с настоящия регламент.

(7)

След влизането в сила на Договора от Лисабон, за всяко оръжейно ембарго в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на Съюза се приема решение на Съвета. Съгласно член 9 от Протокол (№ 36) относно преходните разпоредби, правните последици от общите позиции, приети от Съвета въз основа на дял V от Договора за Европейския съюз преди влизането в сила на Договора от Лисабон, се запазват дотогава, докато тези актове не бъдат отменени, обявени за нищожни или изменени в приложение на Договорите.

(8)

Регламент (ЕО) № 428/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 428/2009 се изменя, както следва:

1.

В член 2 точка 9 се заменя със следното:

„9.

„Генерално разрешение на Съюза за износ“ означава разрешение за износ в определени държави на местоназначение, достъпно за всички износители, които спазват условията и изискванията за ползване, описани в приложения IIа—IIе.“

2.

В член 4, параграф 2, думите „въведено с обща позиция или съвместно действие, приета(о)“ се заменят с думите „по силата на решение или обща позиция, прието(а)“.

3.

Член 9 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   За износ на някои видове изделия, както е показано в приложения IIа—IIе, с настоящия регламент се въвеждат генерални разрешения на Съюза за износ.

Компетентните органи на държавата-членка, където е установен износителят, могат да забранят на износителя да използва тези разрешения, ако съществува основателно подозрение относно неговата способност да спази условията на дадено разрешение или на разпоредба на законодателството за контрол върху износа.

Компетентните органи на държавите-членки обменят информация относно износителите, на които е отнето правото да използват генерално разрешение на Съюза за износ, освен в случай че определят, че износителят няма да се опита да изнесе изделия с двойна употреба през друга държава-членка. За тази цел се използва системата, посочена в член 19, параграф 4.“;

б)

в параграф 4 буква а) се заменя със следното:

„а)

изключват от обхвата си изделията, описани в приложение IIж“;

в)

в параграф 4, буква в) думите „въведено с обща позиция или съвместно действие, приета(о)“ се заменят с думите „по силата на решение или обща позиция, прието(а)“.

4.

В член 11, параграф 1, първото изречение, позоваването на „приложение II“ се заменя с позоваване на „приложение IIа“.

5.

В член 12, параграф 1, буква б) думите „обща позиция или съвместно действие“ се заменят с думите „решение или обща позиция“.

6.

В член 13 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Всички нотификации, които се изискват съгласно настоящия член, се извършват със защитени електронни средства, включително чрез системата, посочена в член 19, параграф 4.“

7.

Член 19 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, буква а), думите „генерални разрешения на Общността за износ“ се заменят с думите „генерални разрешения на Съюза за износ“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията въвежда защитена и криптирана система за обмен на информация между държавите-членки, а по целесъобразност и с Комисията, при консултация с координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба, създадена съгласно член 23. Европейският парламент бива информиран относно бюджета, разработването, временното и окончателното въвеждане и функционирането на системата, както и относно разходите по мрежата.“

8.

В член 23 се добавя следният параграф:

„3.   Комисията представя на Европейския парламент годишен доклад относно работата, извършените проверки и консултации на координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба, като докладът се подчинява на условията в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (4).

9.

Член 25 се заменя със следното:

„Член 25

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в изпълнение на настоящия регламент, включително мерките, посочени в член 24. Комисията препраща информацията до останалите държави-членки.

2.   На всеки три години Комисията извършва преглед на прилагането на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и на Съвета обстоен доклад за прилагането и оценка на въздействието, който може да включва предложения за изменение. Държавите-членки предоставят на Комисията цялата информация, необходима за подготовка на доклада.

3.   Специални раздели от доклада разглеждат:

а)

координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба и нейната дейност. Информацията, която Комисията предоставя относно извършените проверки и консултации на координационната група, се третира като поверителна съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. Във всеки случай информация се счита за поверителна, ако нейното разкриване е вероятно да има значителни неблагоприятни последици за този, който я е предоставил или е източник на такава информация;

б)

прилагането на член 19, параграф 4 и достигнатия етап при въвеждането на защитена и криптирана система за обмен на информация между държавите-членки и Комисията;

в)

прилагането на член 15, параграф 1;

г)

прилагането на член 15, параграф 2;

д)

предоставената пълна информация относно мерките, взети от държавите-членки съгласно член 24 и съобщени на Комисията съгласно параграф 1 от настоящия член.

4.   Не по-късно от 31 декември 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ оценка на прилагането на настоящия регламент, със специално внимание върху прилагането на приложение IIб, генерално разрешение на Съюза за износ № ЕС002, придружен при целесъобразност от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент, по-специално по отношение на пратките с ниска стойност.“

10.

Вмъква се следният член:

„Член 25а

Без да се засягат разпоредбите относно споразуменията или протоколите за административна взаимопомощ по митнически въпроси, сключени между Съюза и трети държави, Съветът може да упълномощи Комисията да води преговори с трети държави за споразумения, предвиждащи взаимно признаване на проверките на износа на изделия с двойна употреба, обхванати от настоящия регламент, и по-специално да премахне изискванията за предоставяне на разрешения за реекспорт на територията на Съюза. Тези преговори биват провеждани съгласно процедурите, установени в член 207, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, по целесъобразност.“

11.

Приложение II се преномерира като приложение IIа и се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС001

(посочено в член 9, параграф 1 от настоящия регламент)

Износ за Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария, включително Лихтенщайн, и САЩ

Издаващ орган: Европейски съюз“;

б)

част 1 се заменя със следното:

Част 1

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща всички изделия с двойна употреба, описани в която и да е точка от приложение I към настоящия регламент, с изключение на изброените в приложение IIж.“;

в)

част 2 се заличава;

г)

част 3 се преномерира като част 2 и се изменя, както следва:

i)

в първата алинея думата „Общността“ се заменя с думата „Съюза“;

ii)

думата „Швейцария“ се заменя с думите „Швейцария, включително Лихтенщайн“;

iii)

думите „генералното разрешение за износ от Общността“ и „настоящото генерално разрешение за износ от Общността“ се заменят с думите „настоящото разрешение“;

iv)

думите „въведено чрез обща позиция или съвместно действие, приета(о)“ се заменят с думите „по силата на решение или обща позиция, прието(а)“.

12.

Вмъкват се приложения IIб—IIж, така както са установени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на тридесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 16 ноември 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

W. SZCZUKA


(1)  Позиция на Европейския парламент от 27 септември 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 27 октомври 2011 г.

(2)  ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 159, 30.6.2000 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ IIб

ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС002

(посочено в член 9, параграф 1 от настоящия регламент)

Износ на определени изделия с двойна употреба за определени местоназначения

Издаващ орган: Европейски съюз

Част 1 —   Изделия

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща следните изделия с двойна употреба, посочени в приложение I към настоящия регламент:

1A001

1A003

1A004

1C003.b. - c.

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001.a.3.

3A001.a.6.-12.

3A002.c.-f.

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

Част 2 —   Местоназначения

Настоящото разрешение е валидно на цялата територия на Съюза за износ за следните местоназначения:

Аржентина

Исландия

Турция

Хърватия

Южна Африка

Южна Корея

Част 3 —   Условия и изисквания за използване

1.

Настоящото разрешение не разрешава износа на изделия, когато:

(1)

износителят е уведомен от компетентните органи на държавата-членка, в която е установен съгласно определението в член 9, параграф 6 от настоящия регламент, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)

за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)

за военна крайна употреба, съгласно определението в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, в държава, подложена на оръжейно ембарго, наложено с решение или обща позиция, прието(а) от Съвета или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН; или

в)

за употреба като части или компоненти на военните изделия, изброени в националните военни списъци, които са били изнесени от територията на съответната държава-членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава-членка;

(2)

износителят знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че въпросните изделия са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка (1);

(3)

съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение.

2.

Износителите трябва да упоменат справочния ЕС номер X002 и да посочат, че изделията биват изнасяни по силата на генералното разрешение на Съюза за износ ЕС002 в клетка 44 на Единния административен документ.

3.

Всеки износител, който използва настоящото разрешение, трябва да уведоми компетентните органи на държавата-членка, в която е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ или, като алтернатива и в съответствие с изискване на компетентния орган на държавата-членка, в която износителят е установен, преди първото използване на настоящото разрешение. Държавите-членки уведомяват Комисията за механизма за нотифициране, избран за настоящото разрешение. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Държавите-членки определят изискванията за отчитане, свързани с използването на настоящото разрешение, и допълнителната информация, която държавата-членка, откъдето се извършва износът, може да изиска относно изделията, изнасяни съгласно настоящото разрешение.

Държава-членка може да изиска от износителите, установени в тази държава-членка, да се регистрират преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в рамките на 10 работни дни след получаването ѝ, в съответствие с член 9, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато е приложимо, изискванията, посочени във втората и третата алинея, се основават на изискванията, определени за използването на националните генерални разрешения за износ, предоставяни от онези държави-членки, които изискват подобни разрешения.

ПРИЛОЖЕНИЕ IIв

ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС003

(посочено в член 9, параграф 1 от настоящия регламент)

Износ след поправка/замяна

Издаващ орган: Европейски съюз

Част 1 —   Изделия

1.

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща всички изделия с двойна употреба, описани в която и да е точка от приложение I към настоящия регламент, с изключение на изброените в точка 2, когато:

а)

изделията са повторно внесени на митническата територия на Европейския съюз за целите на поддръжка, поправка или замяна и са изнесени или реекспортирани в „държавата на получаване“ без всякаква промяна на първоначалните им характеристики в срок от пет години след датата на предоставяне на първоначалното разрешение за износ; или

б)

изделията са изнесени в „държавата на получаване“ в размяна на изделия със същото качество и брой, които са внесени повторно на митническата територия на Европейския съюз за поддръжка, поправка или замяна в срок от пет години след датата на предоставяне на първоначалното разрешение за износ.

2.

Изключени изделия:

а)

всички изделия, изброени в приложение IIж;

б)

всички изделия от раздели D и Е от приложение I към настоящия регламент;

в)

следните изделия, описани в приложение I към настоящия регламент:

1A002.a.

1C012.a.

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001.b.5.

5A002.a.2. до 5A002.a.9.

5B002 Оборудване, както следва:

а)

оборудване, специално проектирано за „разработване“ или „производство“ на оборудване, описано в 5A002.а.2. до 5А002.а.9.

б)

измервателно оборудване, специално проектирано за оценяване и проверяване на функциите по „информационна сигурност“ на оборудване, описано в 5A002.а.2. до 5A002.a.9.

6A001.a.2.a.1.

6A001.a.2.a.5.

6A002.a.1.с.

6A008l3

8A001.b.

8A001.d.

9A011

Част 2 —   Местоназначение

Настоящото разрешение е валидно на цялата територия на Съюза за износ за следните местоназначения:

 

Албания

 

Аржентина

 

Бивша югославска република Македония

 

Босна и Херцеговина

 

Бразилия

 

Индия

 

Исландия

 

Казахстан

 

Китай (включително Хонконг и Макао)

 

Френски отвъдморски територии

 

Хърватия

 

Чили

 

Мароко

 

Мексико

 

Обединени арабски емирства

 

Русия

 

Сингапур

 

Сърбия

 

Тунис

 

Турция

 

Украйна

 

Черна гора

 

Южна Африка

 

Южна Корея

Част 3 —   Условия и изисквания за използване

1.

Настоящото разрешение може да бъде използвано единствено когато първоначалният износ е осъществен съгласно генерално разрешение на Съюза за износ или първоначално разрешение за износ е било издадено от компетентните органи на държавата-членка, където е установен първоначалният износител за износ на изделия, които впоследствие са повторно внесени в митническата територия на Съюза за целите на поддръжка, поправка или замяна. Настоящото разрешение е валидно единствено за износ до първоначалния краен потребител.

2.

Настоящото разрешение не разрешава износа на изделия, когато:

(1)

износителят е уведомен от компетентните органи на държавата-членка, в която е установен съгласно определението в член 9, параграф 6 от настоящия регламент, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)

за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)

за военна крайна употреба, съгласно определението в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, когато купуващата държава или държавата на местоназначение са подложени на оръжейно ембарго, наложено с решение или обща позиция, прието(а) от Съвета или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН; или

в)

за употреба като части или компоненти на военните изделия, изброени в национален военен списък, които са били изнесени от територията на съответната държава-членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава-членка;

(2)

износителят знае, че въпросните изделия са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка (1);

(3)

съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение;

(4)

първоначалното разрешение е анулирано, спряно, изменено или отменено;

(5)

износителят знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че крайната употреба на въпросните изделия е различна от посочената в първоначалното разрешение за износ.

3.

При износ на което и да е от изделията съгласно настоящото разрешение износителите трябва:

(1)

да посочат в декларацията за износ за митниците справочния номер на първоначалното разрешение за износ заедно с името на държавата-членка, която е издала разрешението, справочния ЕС номер X002 и да посочат, че изделията се изнасят съгласно генерално разрешение на Съюза за износ ЕС003, в клетка 44 на Единния административен документ;

(2)

при поискване да представят на митническите служители документни доказателства за датата на вноса на изделията в Съюза, за всяка поддръжка, поправка или замяна на изделията, извършена в Съюза, и за факта, че изделията са върнати на крайния потребител и в държавата, от която са внесени в Съюза.

4.

Всеки износител, който използва настоящото разрешение, трябва да уведоми компетентните органи на държавата-членка, в която е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ или, като алтернатива и в съответствие с изискване на компетентния орган на държавата-членка, в която износителят е установен, преди първото използване на настоящото разрешение. Държавите-членки уведомяват Комисията за механизма за нотифициране, избран за настоящото разрешение. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Отчетните изисквания, свързани с използването на настоящото разрешение и допълнителната информация относно изнесени по силата на настоящото разрешение изделия, която държавата-членка, от която е извършен износът, може да изиска, се определят от държавите-членки.

Всяка държава-членка може да изиска установеният в нея износител да се регистрира преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в рамките на 10 работни дни след получаването на заявлението за регистрация, при спазване на член 9, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато е приложимо, изискванията, посочени във втората и третата алинея, се основават на изискванията, определени за използването на националните генерални разрешения за износ, предоставяни от онези държави-членки, които изискват подобни разрешения.

5.

Настоящото разрешение обхваща изделия, предвидени за „поправка“, „замяна“ и „поддръжка“. Това може да включва непланирано подобрение на първоначалните изделия, т.е. произтичащо от използването на модерни резервни части или от прилагането от съображения за надеждност или безопасност на по-нов конструктивен стандарт, при условие че в резултат на това не се увеличават функционалните възможности на изделията, както и не им се придават нови или допълнителни функции.

ПРИЛОЖЕНИЕ IIг

ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС004

(посочено в член 9, параграф 1 от настоящия регламент)

Временен износ за изложение или панаир

Издаващ орган: Европейски съюз

Част 1 —   Изделия

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща всички изделия с двойна употреба, посочени в която и да е точка от приложение I към настоящия регламент, с изключение на:

а)

всички изделия, изброени в приложение IIж;

б)

всички изделия от раздел D от приложение I към настоящия регламент (това не включва програмни продукти, необходими за правилното функциониране на оборудването за целите на демонстрации);

в)

всички изделия от раздел Е от приложение I към настоящия регламент;

г)

следните изделия, описани в приложение I към настоящия регламент:

1A002.a.

1C002.b.4.

1C010

1C012.a.

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001.b.5.

5A002.a.2. до 5A002.a.9.

5B002 оборудване, както следва:

а)

оборудване, специално проектирано за „разработването“ или „производството“ на оборудване, посочено в 5A002.a.2. до 5A002.a.9.

б)

измервателно оборудване, специално проектирано за оценяване и проверяване на функциите по „информационна сигурност“ на оборудване, описано в 5A002.а.2. до 5A002.a.9.

6A001

6A002.a.

6A008l3

8A001.b.

8A001.d.

9A011

Част 2 —   Местоназначения

Настоящото разрешение е валидно на цялата територия на Съюза при износ за следните местоназначения:

Албания, Аржентина, Бивша югославска република Македония, Босна и Херцеговина, Бразилия, Индия, Исландия, Казахстан, Китай (включително Хонконг и Макао), Мароко, Мексико, Обединени арабски емирства, Русия, Сингапур, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Френски отвъдморски територии, Хърватия, Черна гора, Чили, Южна Африка, Южна Корея

Част 3 —   Условия и изисквания за използване

1.

Настоящото разрешение разрешава износа на изделия, включени в част 1, при условие че става въпрос за временен износ за изложение или панаир, както е определено в точка 6, и че изделията се внасят обратно в рамките на 120 дни след първоначалния износ, комплектовани и без модификации, на митническата територия на Европейския съюз.

2.

Компетентният орган на държавата-членка, в която износителят е установен, както е определено в член 9, параграф 6 от настоящия регламент, може да отмени по молба на износителя изискването за обратен внос на изделията, както е посочено в параграф 1. За процедурата по отмяна се прилага съответно процедурата за отделни разрешения, предвидена в член 9, параграф 2 и в член 14, параграф 1 от настоящия регламент.

3.

Настоящото разрешение не разрешава износа на изделия, когато:

(1)

износителят е уведомен от компетентните органи на държавата-членка, в която е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)

за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)

за военна крайна употреба, както е определено в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, когато купуващата държава или държавата на местоназначение са подложени на оръжейно ембарго, наложено с решение или обща позиция, прието(а) от Съвета или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН, или

в)

за употреба като части или компоненти на военните изделия, изброени в национален военен списък, които са били изнесени от територията на съответната държава-членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава-членка;

(2)

износителят знае, че въпросните изделия са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка (1);

(3)

съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение;

(4)

износителят е уведомен от компетентните органи на държавата-членка, в която той е установен, или по друг начин знае (например от информация, получена от производителя), че въпросните изделия са класирани от компетентните органи като изделия, на които е дадена защитна маркировка за национална сигурност, еквивалентна или по-висока от „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“;

(5)

връщането им в първоначалното им състояние, без отстраняване, копиране или разпространение на компоненти или програмни продукти, не може да бъде гарантирано от износителя, или когато трансферът на технология е свързан с презентация;

(6)

съответните изделия се изнасят за частна презентация или демонстрация (например вътрешнофирмени изложения);

(7)

съответните изделия ще бъдат събрани при който и да е производствен процес;

(8)

съответните изделия ще се използват по предназначение, освен в минималната степен, необходима за ефективна демонстрация, но без конкретните резултати от тестването да стават достъпни за трети страни;

(9)

износът ще се осъществи в резултат от търговска сделка, в частност продажба, отдаване под наем или лизинг на съответните изделия;

(10)

съответните изделия ще се складират на изложение или панаир само за целите на продажба, отдаване под наем или лизинг, без да бъдат представяни или демонстрирани;

(11)

износителят предприема действия, които биха го възпрепятствали да държи съответните изделия под свой контрол през целия период на временния износ.

4.

Износителите трябва да упоменат справочния ЕС номер X002 и да посочат, че изделията се изнасят по силата на генералното разрешение на Съюза за износ ЕС004 в клетка 44 на Единния административен документ.

5.

Всеки износител, който използва настоящото разрешение, трябва да уведоми компетентните органи на държавата-членка, в която е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ или, като алтернатива и в съответствие с изискване на компетентния орган на държавата-членка, в която износителят е установен, преди първото използване на настоящото разрешение. Държавите-членки уведомяват Комисията относно механизма за нотифициране, избран за настоящото генерално разрешение за износ. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Отчетните изисквания, свързани с използването на настоящото разрешение и допълнителната информация относно изнесени по силата на настоящото разрешение изделия, която държавата-членка, от която е извършен износът, може да изиска, се определят от държавите-членки.

Всяка държава-членка може да изиска установените в нея износители да се регистрират преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в рамките на 10 работни дни след получаване на заявлението за регистрация, при спазването на член 9, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато е приложимо, изискванията, посочени във втората и третата алинея, се основават на изискванията, определени за използването на националните генерални разрешения за износ, предоставяни от онези държави-членки, които изискват подобни разрешения.

6.

За целите на настоящото разрешение „изложение или панаир“ означават търговски събития с определена продължителност, на които няколко изложители показват своите продукти на търговци или на широката общественост.

ПРИЛОЖЕНИЕ IIд

ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС005

(посочено в член 9, параграф 1 от настоящия регламент)

Телекомуникации

Издаващ орган: Европейски съюз

Част 1 —   Изделия

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща следните изделия с двойна употреба, посочени в приложение I към настоящия регламент:

а)

следните изделия от категория 5, част 1:

i)

изделия, включително специално проектирани или разработени компоненти и принадлежности за тях, описани в 5A001.b.2. и 5A001.c. и d.;

ii)

изделия, описани в 5B001 и 5D001, когато се отнася до оборудване за тестване, контрол и производство и софтуер за изделия, упоменати в буква а);

б)

технология, управлявана от 5E001.a., когато това се изисква за инсталирането, експлоатирането, поддръжката или поправката на изделия, описани в буква а) и предназначени за същия краен ползвател.

Част 2 —   Местоназначения

Настоящото разрешение е валидно на цялата територия на Съюза за износ за следните местоназначения:

Аржентина, Индия, Китай (включително Хонконг и Макао), Русия, Турция, Украйна, Хърватия, Южна Африка, Южна Корея.

Част 3 —   Условия и изисквания за използване

1.

Настоящото разрешение не разрешава износа на изделия, когато:

(1)

износителят е уведомен от компетентните органи на държавата-членка, в която е установен, както е определено в член 9, параграф 6 от настоящия регламент, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)

за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)

за военна крайна употреба, както е определено в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, когато купуващата държава или държавата на местоназначение са подложени на оръжейно ембарго, наложено с решение или обща позиция, прието(а) от Съвета или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН,

в)

за употреба като части или компоненти на военните изделия, изброени в национален военен списък, които са били изнесени от територията на съответната държава-членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава-членка, или

г)

за употреба, свързана с нарушаване на правата на човека, демократичните принципи или свободата на словото, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз, чрез използване на технологии за прихващане и устройства за предаване на цифрова информация за наблюдение на мобилни телефони и текстови съобщения и целево наблюдение на използването на интернет (например чрез центрове за мониторинг и портали за законно прихващане);

(2)

износителят, по силата на своето задължение за надлежна проверка, знае, че въпросните изделия са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка (1);

(3)

износителят, по силата на своето задължение за надлежна проверка, знае, че въпросните изделия ще бъдат реекспортирани към държава на местоназначение, различна от посочените в част 2 на настоящото приложение или от посочените в част 2 на приложение IIa или към държави-членки;

(4)

съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение.

2.

Износителите трябва да посочат справочния ЕС номер X002 и да посочат, че изделията биват изнасяни по силата на генералното разрешение на Съюза за износ ЕС005 в клетка 44 на Единния административен документ.

3.

Всеки износител, който използва настоящото разрешение, трябва да уведоми компетентните органи на държавата-членка, в която е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ или, като алтернатива, и в съответствие с изискване на компетентния орган на държавата-членка, в която износителят е установен, преди първото използване на настоящото разрешение. Държавите-членки уведомяват Комисията относно механизма за нотифициране, избран за настоящото разрешение. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Отчетните изисквания, свързани с използването на настоящото разрешение и допълнителната информация относно изнесени по силата на настоящото разрешение изделия, която държавата-членка, от която е извършен износът, може да изиска, се определят от държавите-членки.

Всяка държава-членка може да изиска установените в нея износители да се регистрират преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в рамките на 10 работни дни след получаването на заявлението за регистрация, при спазването на член 9, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато е приложимо, изискванията, посочени във втората и третата алинея, се основават на изискванията, определени за използването на националните генерални разрешения за износ, предоставяни от онези държави-членки, които изискват подобни разрешения.

ПРИЛОЖЕНИЕ IIе

ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС006

(посочено в член 9, параграф 1 от настоящия регламент)

Химически продукти

Част 1 —   Изделия

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща следните изделия с двойна употреба, посочени в приложение I към настоящия регламент:

 

1C350:

1.

Тиодигликол (111–48–8);

2.

Фосфорен оксихлорид (10025–87–3);

3.

Диметил метилфосфонат (756—79—6);

5.

Метилфосфонил дихлорид (676—97—1);

6.

Диметил фосфит (DMP) (868—85—9);

7.

Фосфорен трихлорид (7719—12—2);

8.

Триметил фосфит (TMP) (121—45—9);

9.

Тионил хлорид (7719—09—7);

10.

3-хидрокси-1-метилпиперидин (3554—74—3);

11.

N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (96—79—7);

12.

N,N- диизопропил-(бета)-аминоетан тиол (5842—07—9);

13.

хинуклидин-3-ол (1619–34–7);

14.

Калиев флуорид (7789—23—3);

15.

2-хлороетанол (107—07—3);

16.

Диметиламин (124—40—3);

17.

Диетил етилфосфонат (78—38—6);

18.

Диетил-N,N-диметилфосфорамидат (2404—03—7);

19.

Диетил фосфит (762—04—9);

20.

Диметиламин хидрохлорид (506—59—2);

21.

Етил фосфинил дихлорид (1498—40—4);

22.

Етил фосфонил дихлорид (1066—50—8);

24.

Флуороводород (7664—39—3);

25.

Метил бензилат (76—89—1);

26.

Метил фосфинил дихлорид (676—83—5);

27.

N,N- диизопропил-(бета)-амино етанол (96—80—0);

28.

Пинаколинов алкохол (464—07—3);

30.

Триетил фосфит (122—52—1);

31.

Арсенов трихлорид (7784—34—1);

32.

Бензилова киселина (76—93—7);

33.

Диетил метилфосфонит (15715—41—0);

34.

Диметил етилфосфонат (6163—75—3);

35.

Етил фосфинил дифлуорид (430—78—4);

36.

Метил фосфинил дифлуорид (753—59—3).

37.

3-хиноклидон (3731—38—2);

38.

Фосфорен пентахлорид (10026—13—8);

39.

Пинаколон (75–97–8);

40.

Калиев цианид (151–50–8);

41.

Калиев бифлуорид (7789—29—9);

42.

Амониев хидроген флуорид или амониев бифлуорид (1341—49—7);

43.

Натриев флуорид (7681—49—4);

44.

Натриев бифлуорид (1333—83—1);

45.

Натриев цианид (143—33—9);

46.

Триетаноламин (102—71—6);

47.

Фосфорен пентасулфид (1314—80—3);

48.

Ди-изопропиламин (108—18—9);

49.

Диетиламиноетанол (100—37—8);

50.

Натриев сулфид (1313—82—2);

51.

Серен монохлорид (10025—67—9);

52.

Серен дихлорид (10545—99—0);

53.

Триетаноламин хидрохлорид (637—39—8);

54.

N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (4261—68—1);

55.

Метилфосфорна киселина (993—13—5);

56.

Диетил метилфосфонат (683–08—9);

57.

N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (677—43—0);

58.

Триизопропил фосфит (116—17—6);

59.

Етилдиетаноламин (139—87—7);

60.

O,O-диетил фосфоротиоат (2465—65—8);

61.

O,O-диетил фосфородитиоат (298–06—6);

62.

Натриев хексафлуоросиликат (16893—85—9);

63.

Метилфосфонотиоик дихлорид (676—98—2).

 

1C450.a.:

4.

Фосген: карбонил дихлорид (75—44—5);

5.

Хлорциан (506—77—4);

6.

Циановодород (74—90—8);

7.

Хлорпикрин: Трихлоронитрометан (76—06—2);

 

1C450.b.:

1.

Химикали, с изключение на описаните в Мерки за контрол на военни изделия или в 1C350, съдържащи фосфорен атом, към който са свързани една метилова, етилова или пропилова (нормална или изо) група, но не и други въглеродни атоми;

2.

N, N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидодихалогенфосфати, различни от N,N-диметиламинофосфорил дихлорид, който е описан в 1C350.57;

3.

Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидофосфати, с изключение на диетил-N,N-диметиламидофосфат, който е описан в 1C350;

4.

N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетил-2-хлориди и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид или N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид, които са описани в 1C350;

5.

N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-оли и съответните протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетанол (96—80—0) и N,N-диетиламиноетанол (100—37—8), които са описани в 1C350;

6.

N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-тиоли и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетан тиол, описан в 1C350;

8.

Метилдиетаноламин (105—59—9).

Част 2 —   Местоназначения

Настоящото разрешение е валидно на цялата територия на Съюза при износ за следните местоназначения:

Аржентина, Исландия, Турция, Украйна, Хърватия, Южна Корея.

Част 3 —   Условия и изисквания за използване

1.

Настоящото разрешение не разрешава износа на изделия, когато:

(1)

износителят е уведомен от компетентните органи на държавата-членка, в която е установен, както е определено в член 9, параграф 6 от настоящия регламент, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)

за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)

за военна крайна употреба, както е определено в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, когато купуващата държава или държавата на местоназначение са подложени на оръжейно ембарго, наложено с решение или обща позиция, прието(а) от Съвета или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН, или

в)

за употреба като части или компоненти на военните изделия, изброени в национален военен списък, които са били изнесени от територията на съответната държава-членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава-членка;

(2)

износителят, по силата на своето задължение за надлежна проверка, знае, че въпросните изделия са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка (1);

(3)

износителят, по силата на своето задължение за надлежна проверка, знае, че въпросните изделия ще бъдат реекспортирани към държава на местоназначение, различна от посочените в част 2 на настоящото приложение или от посочените в приложение IIa, или към държави-членки; или

(4)

съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение.

2.

Износителите трябва да посочат справочния ЕС номер X002 и да посочат, че изделията биват изнасяни по силата на генералното разрешение на Съюза за износ ЕС006 в клетка 44 на Единния административен документ.

3.

Всеки износител, който използва настоящото разрешение, трябва да уведоми компетентните органи на държавата-членка, в която е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ или, като алтернатива и в съответствие с изискване на компетентния орган на държавата-членка, в която износителят е установен, преди първото използване на настоящото разрешение. Държавите-членки уведомяват Комисията относно механизма за нотифициране, избран за настоящото разрешение. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Отчетните изисквания, свързани с използването на настоящото разрешение и допълнителната информация относно изнесени по силата на настоящото разрешение изделия, която държавата-членка, от която е извършен износът, може да изиска, се определят от държавите-членки.

Всяка държава-членка може да изиска установените в нея износители да се регистрират преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в рамките на 10 работни дни след получаването на заявлението за регистрация, при спазването на член 9, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато е приложимо, изискванията, посочени във втората и третата алинея, се основават на изискванията, определени за използването на националните генерални разрешения за износ, предоставяни от онези държави-членки, които изискват подобни разрешения.

ПРИЛОЖЕНИЕ IIж

(Списък, посочен в член 9, параграф 4, буква а) от настоящия регламент и в приложения IIа, IIв и IIг към настоящия регламент)

Посочените по-долу точки невинаги дават пълното описание на изделията и съпътстващите ги бележки в приложение I. Единствено приложение I съдържа пълното описание на изделията.

Посочването на изделие в настоящото приложение не засяга прилагането на общата бележка за софтуера (ОБС) в приложение I.

Всички изделия, описани в приложение IV.

0С001 „Природен уран“ или „обеднен уран“ или торий във формата на метал, сплав, химично съединение или концентрат и всеки друг материал, съдържащ един или повече от един от горните.

0С002 „Специални ядрени материали“, различни от посочените в приложение IV.

0D001 „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на изделия, посочени в категория 0, доколкото същият има отношение към 0С001 или към онези изделия от 0С002, които са изключени от приложение IV.

0Е001 „Технологии“ в съответствие с бележката за ядрените технологии за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на изделия, посочени в категория 0, доколкото същите имат отношение към 0С001 или към онези изделия от 0С002, които са изключени от приложение IV.

1А102 Повторно наситени разложени при висока температура компоненти въглерод-въглерод, проектирани за космически ракети носители, описани в 9А004, или ракети - сонди, описани в 9А104.

1С351 Човешки патогени, зоонози и „токсини“.

1С352 Животински патогени.

1С353 Генетични елементи и генетично модифицирани организми.

1С354 Растителни патогени.

1C450.a.1. амитон: O,O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (78-53-5) и съответните му алкилирани или протонирани соли.

1C450.a.2. ПФИБ: 1,1,3, 3,3-пентафлуоро2-(трифлуорометил)1-пропен (382—21—8).

7E104 „Технологии“ за въвеждане на данните от управлението на полета, насочването и задвижването в система за управление на полета с цел оптимизиране на траекторията на ракетната система.

9A009.a. Хибридни ракетни двигателни системи с обща импулсна мощност над 1,1 MNs.

9А117 Механизми за степени, механизми за отделяне и междинни степени, използваеми за „ракети“.


ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Комисията има намерение да преработи настоящия регламент до 31 декември 2013 г., особено по отношение на условията за оценка на евентуалното въвеждане на генерално разрешение за износ на пратките с ниска стойност.


ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ПРАТКИТЕ С НИСКА СТОЙНОСТ

Настоящият регламент не засяга общите национални разрешения за износ на пратките с ниска стойност, издадени от държавите-членки въз основа на член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 428/2009.


Top