EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0661

Регламент (ЕС) № 661/2011 на Комисията от 8 юли 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР Текст от значение за ЕИП

OJ L 181, 9.7.2011, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 168 - 170

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/661/oj

9.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 661/2011 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (1), и по-специално член 37, параграф 2, трета алинея от него,

след консултация със заинтересованите страни,

като има предвид, че:

Комисията получи допълнителна информация, свързана с Босна и Херцеговина и с Малайзия. Поради това приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 (2) следва да бъде изменено, за да се вземе това предвид,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на четиринадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 1418/2007 се изменя, както следва:

1.

Вписването за Босна и Херцеговина се заменя със следното:

Босна и Херцеговина

a)

б)

в)

г)

 

 

 

от B1010:

скрап от желязо и стомана

скрап от мед

скрап от алуминий

скрап от цинк

скрап от калай

 

 

 

от B1020:

скрап от олово (с изключение на оловнокисели батерии и акумулатори)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100:

тантал съдържащи калаени шлаки със съдържание на калай под 0,5 %

 

 

 

от B1120:

преходни метали, с изключение на отпадъчни катализатори (отработени катализатори, отработени течни катализатори или други катализатори) от списък A

скандий

ванадий

манган

кобалт

мед

итрий

ниобий

хафний

волфрам

титан

хром

желязо

никел

цинк

цирконий

молибден

тантал

рений

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020“

2.

Вписването за Малайзия относно код на отпадъци GH013 се заменя със следното:

Малайзия

а)

б)

в)

г)

 

 

 

GH013 3915 30

ex 390410-40“


Top