EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0494

Регламент (ЕС) № 494/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий) Текст от значение за ЕИП

OJ L 134, 21.5.2011, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 276 - 279

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/494/oj

21.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 494/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

Със своята резолюция от 25 януари 1988 г. относно програма за действие на Общността (2) Съветът призова Комисията да води борба със замърсяването на околната среда с кадмий.

(2)

Във вписването с номер 23 от таблицата в приложение ХVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 са посочени ограниченията относно употребата и пускането на пазара на кадмий в смеси и изделия.

(3)

Кадмий и кадмиев окис са класифицирани като канцерогенни в категория 1В и в категория 1 за остра и хронична водна токсичност.

(4)

От 31 декември 1992 г. насам по силата на Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (3) е забранена употребата на кадмий като оцветител в редица полимери и бои, както и като стабилизатор в поливинилхлорид (PVC) в редица приложения, а нанасянето на кадмиево покритие (кадмирането) е забранено в редица приложения. Директива 76/769/ЕИО бе отменена и заменена с Регламент (ЕО) № 1907/2006, считано от 1 юни 2009 г.

(5)

През 2007 г. бе завършена европейската оценка на риска по отношение на кадмий (4), изготвена в рамките на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 г. относно оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества (5). На 14 юни 2008 г. Комисията публикува Съобщение относно резултатите от оценката на рисковете и стратегиите за тяхното ограничаване при веществата: кадмий и кадмиев окис (6), в което препоръчва ограничаване на пускането на пазара и употребата на кадмий в пръти за запояване и бижута.

(6)

В съобщението се подчертава необходимостта от специфични мерки за ограничаване на рисковете, произтичащи от използването на пръти за запояване, съдържащи кадмий, и от носенето на съдържащи кадмий бижута. Професионалните, също както и непрофесионалните ползватели са изложени на изпаренията по време на запояване. Потребителите, в това число и децата, са изложени на кадмия, съдържащ се в бижутата, чрез контакт с кожата или с устата.

(7)

Комисията възложи провеждането на проучване на социално-икономическото въздействие на евентуалното осъвременяване на ограниченията за пускане на пазара и употреба на кадмий в бижутерийните изделия, твърдите припои и PVC. Резултатите от проучването бяха публикувани през януари 2010 г. (7)

(8)

Съществуващите разпоредби относно боите, съдържащи цинк, следва да бъдат формулирани по-ясно, за да се определи високото съдържание на цинк. Също така следва да бъдат формулирани по-ясно разпоредбите относно боята, нанесена върху боядисаните изделия.

(9)

От 2001 г. насам европейският PVC отрасъл поде инициативата за доброволно ограничаване на употребата на кадмий като стабилизатор в новопроизведения PVC за приложенията, които все още не са уредени с Директива 76/769/ЕИО. Тази доброволна инициатива в крайна сметка доведе до постепенното преустановяване на употребата на кадмий в PVC.

(10)

Забраната за използване на кадмий следва да се разпростре върху всички изделия от PVC с оглед постигането на целта за предотвратяване на замърсяването с кадмий.

(11)

Следва да се предостави дерогация за смесите, произведени от отпадъци от PVC и наричани по-долу „рециклиран PVC“, за да се позволи пускането им на пазара с цел употреба в определени строителни продукти.

(12)

Следва да се насърчи използването на рециклиран PVC в производството на някои строителни продукти, тъй като това позволява повторната употреба на стар PVC, който обаче може да съдържа кадмий. Съответно за тези строителни продукти следва да се определи по-висока гранична стойност за съдържание на кадмий. По този начин се предотвратява депонирането на PVC в депа за отпадъци или изгарянето му, което води до изпускане на въглероден диоксид и кадмий в околната среда.

(13)

Настоящият регламент следва да започне да се прилага шест месеца след влизането му в сила, за да се даде възможност на операторите да се съобразят с неговите разпоредби.

(14)

Вследствие на забраната за употреба на кадмий в нов PVC се предвижда постепенно да намалява съдържанието на кадмий в строителни продукти, произведени от рециклиран PVC. Поради това граничната стойност за кадмий следва да бъде съответно преразгледана и Европейската агенция по химикали (ECHA) следва да вземе участие в преразглеждането на ограниченията, в съответствие с предвиденото в член 69 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(15)

В съответствие с посочените в член 137, параграф 1, буква а) от регламента REACH разпоредби относно преходните мерки, е необходимо приложение ХVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 да бъде изменено.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 10 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 30, 4.2.1988 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

(5)  ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1.

(6)  ОВ C 149, 14.6.2008 г., стр. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 таблицата, в която се посочват наименованията на веществата, групите от вещества и смесите, както и условията на ограничение, се изменя, както следва:

1.

Във втората колона на вписването с номер 23 параграфи 1—4 се заменят със следното:

 

„1.

Не се употребяват в смеси и изделия, произведени от синтетични органични полимери (наричани по-долу „пластмаса“), като:

полимери и съполимери от винилхлорид (PVC) [3904 10] [3904 21]

полиуретан (PUR) [3909 50]

полиетилен с ниска плътност (LDPE), с изключение на полиетилен с ниска плътност, използван при дребносерийно производство [3901 10]

целулозен ацетат (CA) [3912 11]

целулозен ацетат бутират (CAB) [3912 11]

епоксидни смоли [3907 30]

меламин-формалдехидни (MF) смоли [3909 20]

карбамид-формалдехидни (UF) смоли [3909 10]

ненаситени полиестери (UP) [3907 91]

полиетилен терефталат (PET) [3907 60]

полибутилен терефталат (PBT)

прозрачен полистирен за масова употреба [3903 11]

акрилонитрил метилметакрилат (AMMA)

армиран полиетилен (VPE)

високоустойчив полистирен

полипропилен (PP) [3902 10]

полиетилен с висока плътност (HDPE) [3901 20]

акрилонитрил бутадиен стирен (ABS) [3903 30]

поли(метилметакрилат) (PMMA) [3906 10].

Смесите и изделията, произведени от пластмаса, не трябва да се пускат на пазара, ако концентрацията на кадмий (изразена като кадмий метал) е равна на или е по-висока от 0,01 тегловни % от пластмасата.

Чрез дерогация втора алинея не се прилага за изделия, пуснати на пазара преди 10 януари 2012 г.

Първа и втора алинея се прилагат, без да се засягат Директива 94/62/ЕО на Съвета (1) и актовете, приети въз основа на нея.

2.

Не се употребяват в бои [3208] [3209].

За бои със съдържание на цинк, надвишаващо 10 тегловни % от боята, концентрацията на кадмий (изразена като кадмий метал) не трябва да е равна или по-висока от 0,1 тегловни %.

Боядисани изделия не трябва да се пускат на пазара, ако концентрацията на кадмий (изразена като кадмий метал) е равна на или е по-висока от 0,1 тегловни % от боята, нанесена върху боядисаното изделие.

3.

Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се прилагат за изделия, оцветени със смеси, съдържащи кадмий, от съображения за безопасност.

4.

Чрез дерогация параграф 1, втора алинея не се прилага за:

смеси, произведени от PVC отпадъци, наричани по-долу „рециклиран PVC“,

смеси и изделия, съдържащи рециклиран PVC, ако концентрацията на кадмий в тях (изразена като кадмий метал) не надвишава 0,1 тегловни % от пластмасата в следните твърди PVC приложения:

а)

профили и твърди платна за строителни приложения,

б)

врати, прозорци, капаци, стени, щори, огради и покривни улуци,

в)

палуби и тераси,

г)

кабелни канали,

д)

тръби за непитейна вода, ако рециклираният PVC е използван в средния слой на многослойна тръба и е изцяло покрит със слой новопроизведен PVC в съответствие с параграф 1 по-горе.

Преди да бъдат пуснати за първи път на пазара смесите и изделията, съдържащи рециклиран PVC, доставчиците следят за това, те да са обозначени по видим, четлив и незаличим начин, както следва: „Съдържа рециклиран PVC“ или чрез следната пиктограма:

Image

В съответствие с член 69 от настоящия регламент дерогацията, предоставена в параграф 4, ще бъде преразгледана, а именно, за да се намали граничната стойност за кадмий и за да се направи повторна оценка на дерогацията за посочените в букви а)—д) приложения, преди 31 декември 2017 г.

2.

Във втората колона на вписването с номер 23 се добавят следните параграфи 8, 9, 10 и 11:

 

„8.

Не се употребяват в пълнители за запояване в концентрация, равна на или по-висока от 0,01 тегловни %.

На пазара не трябва да се пускат пълнители за запояване, ако концентрацията на кадмий в тях (изразена като кадмий метал) е равна на или е по-висока от 0,01 тегловни %.

За целите на настоящия параграф „спояване с твърд припой“ означава техника за съединяване чрез използване на припои при температура над 450 °C.

9.

Чрез дерогация параграф 8 не се прилага за пълнители за запояване, използвани в отбранителни и авиационно-космически приложения, и за пълнители за запояване, използвани от съображения за безопасност.

10.

Не трябва да се употребяват или пускат на пазара, ако концентрацията е равна на или е по-висока от 0,01 тегловни % от метала, в:

i)

метални перли и други метални съставни елементи за изработване на бижутерийни изделия,

ii)

метални части на бижутерийни изделия и изделия — бижутерийна имитация, както и аксесоари за коса, в това число:

гривни, колиета и пръстени,

пиърсинг бижутерия,

ръчни часовници и гривни,

брошки и ръкавели.

11.

Чрез дерогация параграф 10 не се прилага за изделия, пуснати на пазара преди 10 януари 2012 г., и за бижутерийни изделия, по-стари от 50 години, считано към 10 януари 2012 г.“


(1)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.“


Top