EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0202

Регламент (ЕС) № 202/2011 на Комисията от 1 март 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета относно определението за „рибни продукти“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията по отношение на формулярите за предизвестие, показателите за пристанищни инспекции и признатите схеми за документиране на улова, одобрени от регионалните организации за управление на риболова

OB L 57, 2.3.2011, p. 10–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/202/oj

2.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 202/2011 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2011 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета относно определението за „рибни продукти“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията по отношение на формулярите за предизвестие, показателите за пристанищни инспекции и признатите схеми за документиране на улова, одобрени от регионалните организации за управление на риболова

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (1), и по-специално член 9, параграф 1, член 12, параграф 5, член 13, параграф 1 и член 52 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1005/2008 се отнася за рибните продукти, определени в член 2 от него. Приложение I към посочения регламент изброява продуктите, изключени от определението на рибни продукти. Списъкът на изключените продукти може да бъде преразглеждан всяка година и следва да бъде изменян въз основа на новата информация, събрана по линия на административното сътрудничество с трети страни, предвидено в член 20, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

(2)

Продуктите, изключени от определението на „рибни продукти“, са изброени и в приложение ХIII към Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията (2) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2008. За да се избегне ненужно дублиране, изключените продукти следва да са изброени само в приложение I към Регламент (ЕО) № 1005/2008, следователно приложение ХIII към Регламент (ЕО) № 1010/2009 следва да бъде заличено.

(3)

Дял I от Регламент (ЕО) № 1010/2009 съдържа разпоредби относно инспекции на риболовни кораби от трети държави, които трябва да се извършват в пристанища на държавите-членки. Тези разпоредби трябва да бъдат съгласувани със Споразумението за мерки на държавния пристанищен контрол за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, сключено в рамките на Организацията на Обединените нации по прехраната и земеделието (ФАО). Това съгласуване съдържа включването на специфична информация във формулярите, които се използват за предизвестяването за пристигане в пристанище, както и добавянето на специфични критерии към показателите за пристанищни инспекции.

(4)

Приложение V към Регламент (ЕО) № 1010/2009 съдържа списък на схеми за документиране на улова, одобрени от регионални организации за управление на рибарството, за които е признато, че отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2008. Това приложение следва да се позовава и на програмата на ICCAT за документиране на улова на червен тон, посочена в Регламент (ЕС) № 640/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(5)

Регламенти (ЕО) № 1005/2008 и (ЕО) № 1010/2009 следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 1005/2008

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1005/2008 се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕО) № 1010/2009

Регламент (ЕО) № 1010/2009 се изменя, както следва:

1.

В член 4, параграф 1 се добавя следната буква ф):

„ф)

на риболовния кораб е било отказано влизане в пристанище или неговото ползване в съответствие със Споразумението за мерки на държавния пристанищен контрол за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, сключено в рамките на Организацията на обединените нации по прехраната и земеделието (ФАО).“

2.

Приложения IIA и IIБ се заменят с текста в приложение II към настоящия регламент.

3.

В приложение V, част I второто тире се заменя със следния текст:

„—

Програма на ICCAT за документиране на улова на червен тон, посочена в Регламент (ЕС) № 640/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4).

4.

Приложение XIII се заличава.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 280, 27.10.2009 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 194, 24.7.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 194, 24.7.2010 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на продуктите, изключени от определението за „рибни продукти“ в член 2, точка 8

ex глава 3

ex 1604

ex 1605

Продукти от аквакултури, получени от дребна риба или ларви

ex глава 3

ex 1604

Черен дроб, хайвер и семенна течност, езици, бузи и крила

0301 10 (1)

Декоративни риби, живи

ex 0301 91

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), живи, уловени в пресни води

ex 0301 92 00

Змиорки (Anguilla spp.), живи, уловени в пресни води

0301 93 00

Шарани, живи

ex 0301 99 11

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho), живи, уловени в пресни води

0301 99 19

Други сладководни риби, живи

ex 0302 11

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

ex 0302 12 00

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho), пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

ex 0302 19 00

Други пъстървови (Salmonidae), пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

ex 0302 66 00

Змиорки (Anguilla spp.), пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

0302 69 11

Шарани, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

0302 69 15

Тилапия (Oreochromis spp.), прясна или охладена, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

0302 69 18

Други сладководни риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

ex 0303 11 00

Червена сьомга (Oncorhynchus nerka), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност, охладена, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловена в пресни води

ex 0303 19 00

Други тихоокеански сьомги (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност, охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

ex 0303 21

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност, охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

ex 0303 22 00

Атлантическа сьомга (Salmo salar) и дунавска пъстърва (Hucho hucho), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност, охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

ex 0303 29 00

Други пъстървови, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност, охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

ex 0303 76 00

Змиорки (Anguilla spp.), охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304, уловени в пресни води

0303 79 11

Шарани, охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

0303 79 19

Други сладководни риби, замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

0304 19 01

Филета от риби, пресни или охладени, от нилски костур (Lates niloticus)

0304 19 03

Филета от риби, пресни или охладени, от пангас (Pangasius spp.)

ex 0304 19 13

Филета от риби, пресни или охладени, от тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho), уловени в пресни води

ex 0304 19 15

Филета от риби, пресни или охладени, от вида Oncorhynchus mykiss, с тегло над 400 g всяко, уловени в пресни води

ex 0304 19 17

Филета от риби, пресни или охладени, от пъстърва от вида Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (с тегло 400 g или по-малко), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae, уловени в пресни води

0304 19 18

Филета от риби, пресни или охладени, от други сладководни риби

0304 19 91

Други меса от риби (дори смлени), пресни или охладени, от сладководни риби

0304 29 01

Замразени филета от нилски костур (Lates niloticus)

0304 29 03

Замразени филета от пангас (Pangasius spp.)

0304 29 05

Замразени филета от тилапия (Oreochromis spp.)

ex 0304 29 13

Замразени филета от тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho), уловени в пресни води

ex 0304 29 15

Замразени филета от Oncorhynchus mykiss с тегло над 400 g всяко, уловени в пресни води

ex 0304 29 17

Замразени филета от пъстърва от вида Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (с тегло 400 g или по-малко), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae, уловени в пресни води

0304 29 18

Замразени филета от други сладководни риби

0304 99 21

Други меса от риби (дори смлени), замразени, от сладководни риби

0305 10 00

Брашна, прахове и агломерати под форма на гранули от риби, годни за консумация от човека

ex 0305 30 30

Филета от риби, осолени или в саламура, от тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho), уловени в пресни води

ex 0305 30 90

Филета от риби, сушени, осолени или в саламура, но непушени, от други сладководни риби

ex 0305 41 00

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho), уловени в пресни води

ex 0305 49 45

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), пушени, включително филетата, уловени в пресни води

ex 0305 49 50

Змиорки (Anguilla spp.), пушени, включително филетата, уловени в пресни води

ex 0305 49 80

Други сладководни риби, пушени, включително филетата

ex 0305 59 80

Други сладководни риби, сушени, дори осолени, но непушени

ex 0305 69 50

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho), в саламура или осолени, но несушени, нито пушени, уловени в пресни води

ex 0305 69 80

Други сладководни риби, осолени или несушени, нито пушени, и риби в саламура

0306 19 10

Речни раци, замразени

ex 0306 19 90

Брашна, прахове и агломерати под форма на гранули от ракообразни, замразени, годни за консумация от човека

ex 0306 21 00

Лангусти и други морски омари (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), декоративни

ex 0306 22 10

Омари (Homarus spp.), декоративни, живи

ex 0306 23 10

Малки и големи скариди, от семейство Pandalidae, декоративни, живи

ex 0306 23 31

Сиви скариди от рода Crangon, декоративни, живи

ex 0306 23 90

Други малки и големи скариди, декоративни, живи

ex 0306 24

Раци, декоративни, живи

0306 29 10

Речни раци, живи, пресни, охладени, сушени, осолени или в саламура, с черупки, готвени на пара или сварени във вода, дори неохладени, сушени, солени или в саламура

ex 0306 29 30

Лангустини (Nephrops norvegicus), декоративни, живи

ex 0306 29 90

Други декоративни ракообразни, живи

ex 0306 29 90

Брашна, прахове и агломерати под форма на гранули от ракообразни, незамразени, годни за консумация от човека

0307 10

Стриди, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура

0307 21 00

Миди Сен Жак (морски гребени), включително кралски миди, други миди от родовете Pecten, Сhlamуs или Placopecten, живи, пресни или охладени

0307 29

Миди Сен Жак (морски гребени), включително кралски миди, други миди от родовете Pecten, Сhlamуs или Placopecten, освен живи, пресни или охладени

0307 31

Миди (Mytilus spp., Perna spp.), живи, пресни или охладени

0307 39

Миди (Mytilus spp., Perna spp.), освен живи, пресни или охладени

ex 0307 41

Сепии (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) и сепиоли (Sepiola spp.); калмари и рогачи (Ommastre phes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), декоративни

ex 0307 51

Октоподи (Octopus spp.), декоративни

0307 60 00

Охлюви, различни от морските, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура

ex 0307 91 00

Други водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, упоменати или включени в подпозиции от 0307 10 10 до 0307 60 00, освен Illex spp., сепия от вида Sepia pharaonis и морски охлюви живи от вида Strombus, живи (освен декоративни), пресни или охладени

0307 99 13

Средиземноморски миди и други видове от семейство Veneridae, замразени

0307 99 15

Медузи (Rhopilema spp.), замразени

ex 0307 99 18

Други водни безгръбначни, различни от ракообразните и тези мекотели, упоменати или включени в подпозиции от 0307 10 10 до 0307 60 00 и от 0307 99 11 до 0307 99 15, освен сепия от вида Sepia pharaonis, и морски охлюви от вида Strombus, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека, замразени

ex 0307 99 90

Други водни безгръбначни, различни от ракообразните и тези мекотели, упоменати или включени в подпозиции от 0307 10 10 до 0307 60 00, освен Illex spp., и сепия от вида Sepia pharaonis и морски охлюви от вида Strombus,включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека, сушени, осолени или в саламура

ex 1604 11 00

Сьомга, уловена в пресни води, приготвена или консервирана, цяла или на парчета, с изключение на смлените риби

ex 1604 19 10

Пъстървови, различни от сьомгите, уловени в пресни води, приготвени или консервирани, цели или на парчета, с изключение на смлените риби

ex 1604 20 10

Сьомга, уловена в пресни води, приготвена или консервирана по друг начин (освен цяла или на парчета, с изключение на смлените риби)

ex 1604 20 30

Пъстървови, различни от сьомгите, уловени в пресни води, приготвени или консервирани по друг начин (освен цели или на парчета, с изключение на смлените риби)

ex 1604 19 91

Филета от сладководни риби, сурови, покрити с тесто или с галета, дори предварително пържени в олио, замразени

1604 30 90

Заместители на хайвер

ex 1605 40 00

Речни раци, приготвени или консервирани

1605 90

Други мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани


(1)  Кодове по КН, които отговарят на Регламент (ЕО) № 948/2009 на Комисията (ОВ L 287, 31.10.2009 г.).“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ IIA

Формуляр за предизвестие за риболовни кораби на трети държави, посочени в член 2, параграф 1

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ IIБ

Формуляр за предизвестие за риболовни кораби на трети държави, посочени в член 2, параграф 2

Image


Top