EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0744

Регламент (ЕС) № 744/2010 на Комисията от 18 август 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, по отношение на употребата на халони за критични нужди Текст от значение за ЕИП

OJ L 218, 19.8.2010, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 189 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/744/oj

19.8.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 744/2010 НА КОМИСИЯТА

от 18 август 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, по отношение на употребата на халони за критични нужди

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Веществата халон 1301, халон 1211 и халон 2402 (наричани по-долу „халони“) са нарушаващи озоновия слой вещества, включени като контролирани вещества от група III в приложение I към Регламент (ЕО) № 1005/2009. От 1994 г. насам тяхното производство в държавите-членки е забранено в съответствие с изискванията на Монреалския протокол. Употребата им обаче продължава да бъде разрешена за някои критични нужди, посочени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1005/2009.

(2)

Съгласно изискванията, посочени в член 4, параграф 4, подточка iv) от Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой (2), Комисията направи преглед на приложение VII към посочения регламент. За тази цел Комисията извърши оценка на настоящите употреби на халоните и на наличието и реализацията на технически и икономически осъществими алтернативи или технологии, които са приемливи от гледна точка на околната среда и на здравето (наричани по-долу „алтернативи“). Междувременно Регламент (ЕО) № 2037/2000 бе заменен с Регламент (ЕО) № 1005/2009, а приложение VII към Регламент (ЕО) № 2037/2000 се превърна, без никакво изменение, в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1005/2009.

(3)

При прегледа бяха установени някои несъответствия между държавите-членки в интерпретацията на въпроса кои употреби на халоните са за критични нужди съгласно посоченото в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1005/2009. Следователно е необходимо всеки вид употреба на халоните да бъде описан по-подробно, като се посочат категорията на съответното съоръжение или инсталация, предназначението на употребата, видът на халоносъдържащия пожарогасител и видът халон.

(4)

Освен това прегледът показа, че с много редки изключения халоните вече не са необходими за осигуряване на противопожарната защита при нови проекти на съоръжения и нови инсталации и че понастоящем вече рутинно се инсталират алтернативи. От друга страна обаче халоновите пожарогасители и противопожарни системи продължават да са необходими в някои съоръжения, които се произвеждат или ще бъдат произвеждани съгласно съществуващи проекти.

(5)

Също така прегледът показа, че халоните биват замествани или могат да бъдат заместени, в течение на времето и на разумна цена, при по-голямата част от техните употреби за противопожарна защита, било в рамките на съществуващи съоръжения и инсталации или в съоръжения, които се произвеждат по съществуващи проекти.

(6)

Ето защо е уместно, в светлината на нарасналата разполагаемост и реализация на алтернативи, да бъдат определени за всеки вид употреба гранични дати (cut-off dates), след които използването на халони за нови съоръжения и нови инсталации няма да представлява употреба за критични нужди и следователно няма да е разрешено инсталирането на халонов пожарогасител или противопожарна система. При определянето на термините „нови съоръжения“ и „нови инсталации“ следва да се обърне съответно внимание на следния въпрос — в кой етап от жизнения цикъл на съоръженията или инсталациите реално се определя проектът на съответното място, за което е необходима противопожарна защита.

(7)

Също така е уместно да се определят за всички видове употреби крайни дати (end dates), след които използването на халони в пожарогасители или противопожарни системи на всякакви съоръжения и инсталации — включително в съществуващи съоръжения и съществуващи инсталации, както и в съоръжения, които се произвеждат или ще бъдат произвеждани по съществуващи проекти — ще престане да представлява употреба за критични нужди. При това положение използването на халони вече няма да е разрешено и съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 всички халоносъдържащи пожарогасители и противопожарни системи ще трябва до съответната крайна дата да бъдат заменени, конвертирани или изведени от експлоатация.

(8)

При определянето на гранични дати следва да бъде взето под внимание наличието на алтернативи, които да се използват в новите съоръжения и новите инсталации, както и съществуващите препятствия за тяхната реализация. Също така тези дати трябва да осигуряват достатъчно време за разработването на алтернативи за случаите, при които това е необходимо, като в същото време да представляват и стимул за такова разработване. По отношение на летателните апарати, тъй като гражданската авиация се регулира на международно равнище, следва да се обърне надлежно внимание на инициативите на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) относно инсталирането и употребата на халони в пожарогасителите на летателни апарати.

(9)

Освен това крайните дати следва да осигуряват достатъчно време за изпълнение на дейностите за замяна на халоните или за конверсия, в рамките на рутинни или планови ремонти или програми за модернизация, без да се причиняват неоправдани смущения на експлоатацията на съответните съоръжения или инсталации и без това да води до прекомерни разходи. Освен това датите следва да бъдат съобразени с необходимото време за получаване на всички видове сертификати, разрешения или одобрения, необходими за инсталирането на алтернативи в съответните съоръжения или инсталации.

(10)

За болшинството от употребите в нови съоръжения и нови инсталации, при които вече не са необходими или не се инсталират халоносъдържащи пожарогасители и противопожарни системи, е уместно като гранична дата да бъде определена 2010 г. От друга страна обаче е уместно 2011 г. да е граничната дата за някои употреби във военни сухопътни машини и летателни апарати, за които се смята, че вече са налични алтернативи, но те засега не са реализирани в развойни програми в стадий, близък до окончателно изпълнение и по отношение на които употреби съответните изменения вече не са технически и икономически осъществими. Уместно е да се определи 2014 г. като гранична дата за употребите в двигателните гондоли и преносимите кабинни пожарогасители в летателните апарати, което би съответствало на очаквания момент на въвеждане на еквивалентно ограничение от страна на Международната организация за гражданска авиация (ICAO). Също така е уместно да се определи 2018 г. като гранична дата за употребите в товарните отделения на летателни апарати, за които още не са намерени алтернативи, но за които може разумно да се очаква, че в резултат от допълнителни научно-изследователски и развойни работи до тази дата ще съществуват алтернативи за инсталиране в нови летателни апарати, които да бъдат предложени за типово сертифициране.

(11)

За много видове употреби е уместно да бъдат определени крайни дати в периода между 2013 и 2025 г., в зависимост от степента на техническите и икономическите трудности при замяната на халоните или конверсията. Тези крайни дати следва да осигуряват достатъчно време за замяна на халоните в рамките на програмите за рутинна поддръжка и ремонт в по-голямата част от съществуващите съоръжения и инсталации, за които вече съществуват алтернативи. Уместно е да бъде определена 2030 или 2035 г. като крайна дата за някои употреби в сухопътни военни машини и военни кораби, при които замяната на халоните вероятно би била технически и икономически осъществима само в рамките на програми за планови модернизации и реконструкции на съоръженията и за които е възможно да бъдат необходими допълнителни научно-изследователски и развойни работи в някои държави-членки, за да бъде определено доколко са подходящи съответните алтернативи.

(12)

За някои видове употреби — на съществуващи военни сухопътни машини, съществуващи военни надводни кораби, съществуващи военни подводници, съществуващи военни летателни апарати, както и на тези видове съоръжения, които се произвеждат или ще бъдат произвеждани по съществуващи проекти — все още не са намерени технически и икономически осъществими алтернативи на халоните. От друга страна обаче може основателно да се очаква, че до 2040 г. голяма част от съответните съоръжения и инсталации ще са достигнали края на своя експлоатационен период или че дотогава ще съществуват вече алтернативи на халоните, в резултат от допълнителни научни изследвания и развойна дейност. Ето защо е уместно да бъде определена 2040 г. като една разумна крайна дата за тези употреби.

(13)

За противопожарните системи на товарните отделения, двигателните гондоли и спомагателните силови установки на съществуващи граждански летателни апарати или на такива, които се произвеждат съгласно съществуваща типова сертификация, алтернативи също все още не са намерени. Нещо повече, в предвидимо бъдеще значителен брой граждански летателни апарати ще продължат да бъдат произвеждани с включване в тях или с разчитане на халони за този вид употреби. Макар и да се приема, че съществуват значителни технически, икономически и регулаторни ограничения по отношение на замяната на халоните при тези техни употреби, и в този случай е уместно да бъде определена 2040 г. като една разумна крайна дата — като се има предвид липсата на сигурност във връзка с дългосрочната разполагаемост на рециклирани халони и необходимостта от допълнителни научно-изследователски и развойни работи за намиране и разработване на подходящи алтернативи.

(14)

Приложение VI, включително времевите периоди за постепенно преустановяване на видовете употреба с критично значение, ще подлежи на преразглеждане, за да бъдат взети предвид продължаващите научни изследвания и разработки на алтернативи, както и евентуална нова информация за тяхното наличие. Също така е възможно да се предоставят дерогации във връзка с крайните дати и граничните дати за конкретни случаи, по отношение на които е установено, че липсва алтернатива.

(15)

По тези причини Регламент (ЕО) № 1005/2009 следва да бъде съответно изменен.

(16)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета, учреден по силата на член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1005/2009 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 август 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

УПОТРЕБА НА ХАЛОНИ ЗА КРИТИЧНИ НУЖДИ

По смисъла на настоящото приложение се прилагат следните определения:

1.

„Гранична дата“ означава дата, след която не трябва да се използват халони в пожарогасители и противопожарни системи, представляващи нови съоръжения и нови инсталации за съответната употреба.

2.

„Нови съоръжения“ означава съоръжения, за които към граничната дата не е настъпило никое от следните събития:

а)

сключване на съответен договор за доставка или разработване;

б)

подаване до компетентния регулаторен орган на заявка за одобрение на типа или за сертифициране на типа.

3.

„Нови инсталации“ означава инсталации, за които към граничната дата не е настъпило никое от следните събития:

а)

сключване на съответния договор за разработване;

б)

подаване до компетентния регулаторен орган на заявка за разрешение за проектиране.

4.

„Крайна дата“ означава датата, след която не трябва да се използват халони за съответната употреба и към която дата съдържащите халони противопожарни системи или пожарогасители трябва да бъдат изведени от употреба.

5.

„Инертиране“ означава предотвратяване на запалването на възпламенима или взривоопасна газова среда чрез добавяне на инхибиращ или разреждащ агент.

6.

„Товарен кораб“ означава кораб, който не е пътнически, който е с над 500 бруто тона и тръгва на международен рейс, съгласно определенията на тези понятия в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот по море (SOLAS). В Конвенцията SOLAS понятието „пътнически кораб“ е определено като „кораб, който превозва повече от дванадесет пътници“, а понятието „международен рейс“ е определено като „плаване от страна, в която е в сила настоящата Конвенция, до пристанище извън такава страна, или обратното“.

7.

„Нормално обитавано“ пространство (помещение) означава защитено пространство, в което през голяма част от времето или постоянно е необходимо присъствието на хора, осигуряващи реалното функциониране на съответно съоръжение или инсталация. При военните употреби статусът на обитаване на дадено защитено пространство се определя от състоянието при бойна обстановка.

8.

„Нормално необитавано“ означава защитено пространство, в което хора присъстват само в ограничени периоди от време, по-специално за провеждане на ремонт и поддръжка, и в което не е необходимо непрекъснато присъствие на хора за реалното функциониране на съответното съоръжение или инсталация.

УПОТРЕБИ НА ХАЛОНИ ЗА КРИТИЧНИ НУЖДИ

Видове употреби

Гранична дата

(31 декември от посочената година)

Крайна дата

(31 декември от посочената година)

категория съоръжение или инсталация

предназначение

вид пожарогасителна система

видове халони

1.

За използване във военни сухопътни машини

1.1.

За защита на машинните отделения

Стационарна система

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.

За защита на отделенията за екипажа

Стационарна система

1301

2402

2011

2040

1.3.

За защита на отделенията за екипажа

Преносим пожарогасител

1301

1211

2011

2020

2.

За използване във военни надводни кораби

2.1.

За защита на нормално обитавани машинни отделения

Стационарна система

1301

2402

2010

2040

2.2.

За защита на нормално необитавани машинни отделения

Стационарна система

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.

За защита на нормално необитавани електротехнически помещения

Стационарна система

1301

1211

2010

2030

2.4.

За защита на командни центрове

Стационарна система

1301

2010

2030

2.5.

За защита на помещения с разположени в тях горивоподаващи системи

Стационарна система

1301

2010

2030

2.6.

За защита на помещения, в които се съхраняват възпламеними течности

Стационарна система

1301

1211

2402

2010

2030

2.7.

За защита на летателни апарати, намиращи се в хангари и зони за техническо обслужване

Преносим пожарогасител

1301

1211

2010

2016

3.

За използване във военни подводници

3.1.

За защита на машинни отделения

Стационарна система

1301

2010

2040

3.2.

За защита на командни центрове

Стационарна система

1301

2010

2040

3.3.

За защита на помещения с дизелови генератори

Стационарна система

1301

2010

2040

3.4.

За защита на електротехнически помещения

Стационарна система

1301

2010

2040

4.

За използване във въздухоплавателни средства

4.1.

За защита на нормално необитавани товарни отделения

Стационарна система

1301

1211

2402

2018

2040

4.2.

За защита на кабини и помещения за екипажа

Преносим пожарогасител

1211

2402

2014

2025

4.3.

За защита на двигателните гондоли и на спомагателните силови установки

Стационарна система

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.

За инертиране на горивните резервоари

Стационарна система

1301

2402

2011

2040

4.5.

За защита на контейнерите за отпадъци в тоалетните

Стационарна система

1301

1211

2402

2011

2020

4.6.

За защита на сухите отсеци в самолетните крила

Стационарна система

1301

1211

2402

2011

2040

5.

За използване в нефтени и нефтохимични инсталации

5.1.

За защита на пространства, в които е възможно изтичане на запалими течности или газове

Стационарна система

1301

2402

2010

2020

6.

За използване в търговски товарни кораби

6.1.

За инертиране на нормално обитаеми пространства, в които е възможно изтичане на запалими течности или газове

Стационарна система

1301

2402

1994

2016

7.

За използване в наземни командни и комуникационни центрове, които са от критично значение за националната сигурност

7.1.

За защита на нормално обитавани пространства

Стационарна система

1301

2402

2010

2025

7.2.

За защита на нормално обитавани пространства

Преносим пожарогасител

1211

2010

2013

7.3.

За защита на нормално необитавани пространства

Стационарна система

1301

2402

2010

2020

8.

За използване в летища и аерогари

8.1.

За летищни спасителни противопожарни коли

Преносим пожарогасител

1211

2010

2016

8.2.

За защита на летателни апарати, намиращи се в хангари и зони за техническо обслужване

Преносим пожарогасител

1211

2010

2016

9.

За използване в ядрени енергийни и изследователски обекти

9.1.

За защита на пространства в случаи, при които е необходимо да се сведе до минимум рискът от разпръскване на радиоактивни материали

Стационарна система

1301

2010

2020

10.

За използване в тунела под Ламанша

10.1.

За защита на технически инсталации

Стационарна система

1301

2010

2016

10.2.

За защита на двигателните вагони и на междинните вагони на влаковете, използвани в тунела под Ламанша

Стационарна система

1301

2010

2020

11.

За употреби в други области

11.1.

За начално гасене на пожари от противопожарни команди в случаите, когато използването на халони е от съществено значение за личната безопасност

Преносим пожарогасител

1211

2010

2013

11.2

За защита на хора, осъществявана от военен и полицейски персонал

Преносим пожарогасител

1211

2010

2013


Top