EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0476

2010/476/ЕС: Решение на Комисията от 30 август 2010 година за изменение на Решение 2006/593/ЕО относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните ангажименти, поети във връзка с цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ , за периода 2007—2013 г. по отношение на Чешката република и Словакия (нотифицирано под номер C(2010) 5818)

OJ L 232, 2.9.2010, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/476/oj

2.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 232/11


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 август 2010 година

за изменение на Решение 2006/593/ЕО относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните ангажименти, поети във връзка с цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“, за периода 2007—2013 г. по отношение на Чешката република и Словакия

(нотифицирано под номер C(2010) 5818)

(2010/476/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (1), и по-специално член 18, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2006/593/ЕО (2) Комисията определи показателно разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за поети задължения във връзка с цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ за периода 2007—2013 г.

(2)

Съгласно параграф 10 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1083/2006 през 2010 г. бе установено, че общият БВП за периода 2007—2009 г. в Чешката република, в Полша и в Словакия за всяка една от държавите се различава с повече от ± 5 % от общия БВП, предвиден в съответствие с параграф 9 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1083/2006, включително в резултат на колебания на обменния курс. Поради това размерът на средствата, предвидени за Чешката република и за Словакия за периода 2011—2013 г., следва да бъде съответно коригиран.

(3)

Съгласно точки 16 и 17 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (3) на 16 април 2010 г. Комисията прие Съобщение относно техническата корекция на финансовата рамка за 2011 г. в съответствие с промените в БНД, включително корекцията на сумите, разпределени от фондовете в подкрепа на сближаването за държавите-членки, чийто действителен БВП се е отклонил от разчетите за БВП за периода 2007—2009 г. (4), с което тя уведоми за необходимостта от положителна корекция за Чешката република в размер на 237 045 801 EUR и за Словакия в размер на 137 711 534 EUR, която корекция да бъде разпределена на равни части през годините 2011, 2012 и 2013.

(4)

За да се определят сумите, разпределени за съответните държави-членки, е необходимо да се вземе предвид пропорционалното разпределение между цели „Сближаване“ и „Регионална конкурентоспособност и заетост“ за текущия програмен период 2007—2013 г. за всяка една от съответните държави-членки, както и потребността от прилагането на възможно най-рационален подход при разпределянето на средствата за изпълнявани понастоящем проекти. Следователно с настоящото решение следва да се разпредели само частта от общите положителни корекции, която се отнася до цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“.

(5)

Поради това Решение 2006/593/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2006/593/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 август 2010 година.

За Комисията

Johannes HAHN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

(2)  ОВ L 243, 6.9.2006 г., стр. 32.

(3)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(4)  COM(2010) 160 окончателен.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Индикативно разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за поети задължения за регионите, които отговарят на условията за финансиране от структурните фондове по цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

(EUR)

ТАБЛИЦА 1 —

Размер на бюджетните кредити (по цени за 2004 г.)

Държава-членка

Региони, които отговарят на критериите за финансиране по цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“

Допълнително финансиране съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 1083/2006 по параграф:

10

16

20

23

25

26

28

29

Belgique/België

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

4 633 651

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Éire/Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

7 006 030

 

 

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

778 631 938

 

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

37 194 148 334

11 639 681

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Държава-членка

ТАБЛИЦА 2 —

Годишно разпределение на бюджетни кредити (по цени за 2004 г.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Belgique/België

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

54 696 847

54 665 961

54 635 679

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Éire/Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

55 518 251

58 543 272

68 370 355

Suomi/Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Общо

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 521 026 234

5 524 020 369

5 533 817 170“


Top