EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0471

Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (Текст от значение за ЕИП )

OJ L 152, 16.6.2009, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 53 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; отменен от 32019R2152 . Latest consolidated version: 23/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/471/oj

16.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 471/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Статистическата информация за търговските потоци на държавите-членки с трети страни е от съществено значение за икономическата и търговската политика на Общността и за анализиране на пазарните тенденции за отделни стоки. Следва да се подобри прозрачността на статистическата система, за да ѝ се даде възможност да реагира на променящите се административни условия и да удовлетворява новите изисквания на ползвателите. Следователно Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета от 22 май 1995 г. относно статистиките за търговията със стоки между Общността и нейните държави-членки и трети страни (3) следва да се замени с нов регламент в съответствие с изискванията, установени в член 285, параграф 2 от Договора.

(2)

Статистиката за външната търговия се основава на данни, получени от митнически декларации, както е предвидено в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (4) (наричан по-долу „Митническия кодекс“). Напредъкът в европейската интеграция и последващите го промени в митническото оформяне, включително единните разрешения за използване на опростената декларация или режима за местно митническо оформяне, както и централизираното оформяне, които ще произтекат от настоящия процес на осъвременяване на Митническия кодекс съгласно Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) (5) (наричан по-долу „Модернизиран митнически кодекс“), дават основание за някои промени. По-специално те създават необходимост от коригиране на начина, по който се съставя статистика за външната търговия, от преосмисляне на понятието държава-членка вносител или износител и от по-точно определяне на източника на данни за съставяне на статистика на Общността.

(3)

Опростяването на митническите формалности и контрол съгласно Модернизирания митнически кодекс може да доведе до неизползване на митнически декларации. За да се запази пълнотата при съставянето на статистически данни за външната търговия, следва да се приемат мерки, които да гарантират, че онези икономически оператори, които са облагодетелствани от опростяването, ще предоставят статистически данни.

(4)

С Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията (6) ще се създаде електронна митническа система за обмен на данни, съдържащи се в митническите декларации. За да се регистрира физическият търговски поток на стоки между държави-членки и трети страни и за да се гарантира, че данните за вноса и износа са налични във въпросната държава-членка, са необходими договорености между митническите и статистическите органи, които следва да се конкретизират. Това включва правила за обмена на данни между администрациите на държавите-членки. Тази система за обмен на данни следва да се възползва, доколкото е възможно, от инфраструктурата, създадена от митническите органи.

(5)

За да се причисли износът и вносът на Общността към дадена държава-членка, е необходимо да се съставят данни за „държавата-членка на местоназначение“ при внос и за „държавата-членка на действителен износ“ при износ. В средносрочен план тези държави-членки следва да станат държавата-членка вносител и износител за целите на статистиката за външната търговия.

(6)

За целите на настоящия регламент стоките, предназначени за външна търговия, следва да се класифицират в съответствие с „Комбинираната номенклатура“, установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (7) (наричана по-долу „Комбинираната номенклатура“).

(7)

За да се удовлетворят потребностите на Европейската централна банка и на Комисията от информация за дела на еврото в международната търговия със стоки, валутата на фактуриране при износ и внос следва да се отчита на агрегирано ниво.

(8)

За целите на търговските преговори и управлението на вътрешния пазар на Комисията следва да се предоставя подробна информация за преференциалното третиране на внасяните в Общността стоки.

(9)

Статистиката за външната търговия осигурява данни за съставянето на платежен баланс и национални сметки. Характеристиките, които правят възможно приспособяването им за целите на платежния баланс, следва да станат част от задължителния и стандартен набор от данни.

(10)

Статистиката на държавите-членки относно митнически складове и свободни зони не е предмет на хармонизирани разпоредби. Въпреки това съставянето за национални цели на такава статистика остава по избор.

(11)

Държавите-членки следва да предоставят на Евростат годишни агрегирани данни за търговията с разбивка по характеристики на стопанска дейност, като една от целите, за които ще се използват, е да се улесни анализът на работата на европейските дружества в условията на глобализация. Връзката между стопанската и търговската статистика се осигурява посредством обединяване на данни за вносителя и износителя, съдържащи се в митническата декларация, и на данни, изисквани по силата на Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за установяване на обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели (8).

(12)

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (9) осигурява референтна рамка за разпоредбите, предвидени в настоящия регламент. Все пак най-подробната степен на информацията за търговията със стоки изисква специални правила за поверителност, за да бъде тази статистика релевантна.

(13)

Предаването на поверителни статистически данни се урежда с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 223/2009 и Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета от 11 юни 1990 г. за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности (10). Мерките, предприети в съответствие с тези регламенти, осигуряват физическата и логическата защита на поверителните данни и гарантират, че при изготвянето и разпространяването на статистиката на Общността не се извършва неправомерно разкриване и използване на данни за нестатистически цели.

(14)

При създаването и разпространяването на статистика на Общността съгласно настоящия регламент националните и общностните статистически органи следва да вземат под внимание принципите, заложени в Европейския кодекс за статистическа практика, който беше приет от Статистическия програмен комитет на 24 февруари 2005 г. и беше приложен към Препоръката на Комисията от 25 май 2005 г. относно независимостта, интегритета и отчетността на националните и общностните статистически органи.

(15)

Следва да се формулират специални разпоредби, които да останат в сила, докато промените в митническото законодателство доведат до получаване на допълнителни данни от митническата декларация и електронният обмен на митнически данни се изисква по силата на общностно законодателство.

(16)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на обща рамка за систематичното изготвяне на статистика за външната търговия, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно поради обхвата и последиците на действието може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(17)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (11).

(18)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за адаптиране на списъка на митническите режими или митническо направление, които определят даден износ или внос за статистиката за външната търговия; за приемане на различни или специфични правила за стоки или движения, които по методологични причини изискват специални разпоредби; за адаптиране на списъка на стоките или движенията, изключени от статистиката за външната търговия; за уточняване на други източници на данни, освен митническата декларация относно записите за внос и износ на специфични стоки или движения; за уточняване на статистическите данни, включително кодовете, които да се използват; за установяване на изисквания за данните, отнасящи се за специфични стоки или движения; за определяне на изисквания за съставянето на статистиката; за уточняване на характеристиките на извадката; за установяване на отчетния период и агрегираното ниво за държавите-партньори, стоките и валутите; а също и за адаптиране на крайния срок за предаване на статистическите данни, съдържанието, обсега и условията за преразглеждане на вече предадените статистически данни; и за установяване крайния срок за предаване на статистиката за търговията с разбивка по характеристики на стопанска дейност и на статистиката за търговията по валута на фактуриране. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент създава обща рамка за систематичното изготвяне на статистика на Общността, свързана с търговията със стоки с трети страни (наричана по-долу „статистика за външната търговия“).

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„стоки“ означава всички движими вещи, включително електроенергия;

б)

„статистическа територия на Общността“ означава „митническата територия на Общността“, както е определена в Митническия кодекс, като се добавя остров Хелголанд към територията на Федерална република Германия;

в)

„национални статистически органи“ означава националните статистически институти и други органи, отговарящи във всяка държава-членка за изготвянето на статистика за външната търговия;

г)

„митнически органи“ означава „митническите органи“ съгласно определението в Митническия кодекс;

д)

„митническа декларация“ означава „митническо деклариране“ съгласно определението в Митническия кодекс;

е)

„решение на митниците“ означава всеки официален акт на митническите органи, свързан с приети митнически декларации и притежаващ правно действие за едно или повече лица.

Член 3

Приложно поле

1.   Статистиката за външната търговия регистрира вноса и износа на стоки.

Държавите-членки регистрират износ, в случай че стоките напускат статистическата територия на Общността съгласно един от следните митнически режими или митническо направление, установени в Митническия кодекс:

а)

износ;

б)

пасивно усъвършенстване;

в)

реекспорт след активно усъвършенстване или след обработка под митнически контрол.

Държавите-членки регистрират внос, в случай че стоките влизат в статистическата територия на Общността съгласно един от следните митнически режими, установени в Митническия кодекс:

а)

допускане за свободно обращение;

б)

активно усъвършенстване;

в)

обработка под митнически контрол.

2.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, свързани с адаптирането на списъка на митническите режими или митническо направление, посочени в параграф 1, с цел да се отчетат промените в Митническия кодекс или разпоредбите, произтичащи от международни конвенции, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

3.   По методологически причини някои стоки или движения изискват специални разпоредби. Това се отнася до промишлени заводи, плавателни съдове и въздухоплавателни средства, морски продукти, стоки, доставени на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, разсрочени пратки, военни стоки, стоки за или от офшорни съоръжения, космически апарати, електроенергия и газ и отпадъчни продукти (наричани по-долу „специфични стоки или движения“).

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, отнасящи се до специфични стоки и движения или за различни или специфични разпоредби, приложими към тях, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

4.   По методологически причини някои стоки или движения се изключват от статистиката за външната търговия. Това се отнася до монетарно злато и законни платежни средства; стоки, чиято употреба е по предназначение с дипломатически или сходен с него характер; движения на стоки между държавата-членка вносител и износител и техни национални въоръжени сили, разположени зад граница, както и някои стоки, придобити и отчуждени от чуждестранни въоръжени сили; по-специално стоки, които не са предмет на търговска сделка; движения на сателитни пускови съоръжения преди пуска им; стоки за и след ремонт, стоки за и след временна употреба; стоки, използвани за носители на индивидуализирана и изтеглена информация; и стоки, декларирани устно пред митническите органи, които или са с търговски характер, при положение че тяхната стойност не надхвърля статистическия праг от 1 000 EUR, или чиято нетна маса не надхвърля 1 000 килограма, или са с нетърговски характер.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, отнасящи се до изключване на стоки или движения от статистиката за външната търговия, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

Член 4

Източник на данни

1.   Източникът на данни за записите за внос и износ на стоките, посочени в член 3, параграф 1, е митническата декларация, включително и всички възможни допълнения или изменения на статистическите данни, произтичащи от свързани с нея решения на митниците.

2.   Когато допълнителното опростяване на митническите формалности и контрол съгласно член 116 от Модернизирания митнически кодекс доведе до липса на записи за внос и износ на стоки у митническите органи, икономическият оператор, на който е разрешено това опростяване, предоставя статистическите данни, посочени в член 5 от настоящия регламент.

3.   Държавите-членки могат да продължат да използват други източници на данни за съставянето на националната статистика до датата на въвеждане на механизъм за взаимен обмен на данни по електронен път съгласно член 7, параграф 2.

4.   За посочените в член 3, параграф 3 специфични стоки и движения могат да се използват източници на данни, различни от митническата декларация.

5.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, отнасящи се до събирането на данни съгласно параграфи 2 и 4 от настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3. Тези мерки максимално отчитат необходимостта от създаване на ефикасна система, която да сведе до минимум административната тежест за икономическите оператори и администрациите.

Член 5

Статистически данни

1.   Държавите-членки получават следния набор от данни от записите за внос и износ, посочени в член 3, параграф 1:

а)

търговския поток (внос, износ);

б)

месечния референтен период;

в)

статистическата стойност на стоките на националната граница на държавите-членки вносители или износители;

г)

количеството, изразено в нетна маса и в допълнителна единица, ако е посочено в митническата декларация;

д)

търговеца — вносител/получател при внос и износител/изпращач при износ;

е)

държавите-членки вносители или износители, под което се разбира държавата-членка, в която е подадена митническата декларация, ако това е посочено в митническата декларация:

i)

при внос — държавата-членка на местоназначение;

ii)

при износ — държавата-членка на действителен износ;

ж)

държавите партньори, като това са:

i)

при внос — държавата на произход и държавата на изпращане/експедиране;

ii)

при износ — държавата на последното известно местоназначение;

з)

стоките съгласно Комбинираната номенклатура, като това е:

i)

при внос — кодът на стоките от подпозиция по Таric;

ii)

при износ — кодът на стоките от подпозиция по Комбинираната номенклатура;

и)

митническия процедурен правилник, който да бъде използван за определянето на статистическата процедура;

й)

вида на сделката, ако е посочен в митническата декларация;

к)

преференциално третиране при внос, когато е предоставено от митническите органи;

л)

валутата на фактуриране, ако е посочена в митническата декларация;

м)

начина на транспортиране, като се уточнява:

i)

начинът на транспортиране на границата;

ii)

начинът на вътрешно транспортиране;

iii)

контейнерът.

2.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, отнасящи се до допълнителното уточняване на данните, посочени в параграф 1 от настоящия член, включително кодовете, които трябва да се използват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

3.   Когато не е посочено друго и без да се засяга митническото законодателство, данните се съдържат в митническата декларация.

4.   За специфични стоки или движения по смисъла на член 3, параграф 3 и за предоставените данни съгласно член 4, параграф 2 могат да бъдат поискани ограничени набори от данни.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, отнасящи се до тези ограничени набори от данни, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

Член 6

Съставяне на статистика за външната търговия

1.   Държавите-членки съставят за всеки месечен референтен период статистика за вноса и износа на стоки в стойностно и количествено изражение по:

а)

код на стоката;

б)

държави-членки вносители/износители;

в)

държави-партньори;

г)

статистическа процедура;

д)

вид на сделката;

е)

преференциално третиране при внос;

ж)

начин на транспортиране.

Комисията може да определя разпоредби за прилагане за съставянето на статистика в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

2.   Държавите-членки съставят годишна статистика за търговията по характеристики на стопанската дейност, а именно стопанската дейност, извършвана от предприятието, съгласно раздела или двуцифреното ниво по общата статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE) и класа по размер, определен по броя на служителите.

Статистиката се съставя чрез свързване на данни за различните сфери на стопанска дейност, регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 177/2008, с данните, регистрирани съгласно член 5, параграф 1 от настоящия регламент, за вноса и износа. За тази цел националните митнически органи предават идентификационния номер на съответните търговци на националните статистически органи.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, отнасящи се до свързването на данните и статистиката, която следва да се състави, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

3.   На всеки две години държавите-членки съставят статистика за търговията с разбивка по валута на фактуриране.

Държавите-членки съставят статистика, като използват представителна извадка от записите за внос и износ от митнически декларации, които съдържат данните за валутата на фактуриране. Ако валутата на фактуриране при износ не е посочена в митническата декларация, се провежда изследване за събиране на необходимите данни.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, свързани с характеристиките на извадката, отчетния период и степента на агрегиране за държавите-партньори, стоките и валутите, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

4.   Може да бъде определено съставянето на допълнителна статистика от държавите-членки за национални цели, когато данните се съдържат в митническата декларация.

5.   Държавите-членки не са задължени да съставят и предават на Комисията (Евростат) статистика за външната търговия относно статистически данни, които съгласно Митническия кодекс или национални инструкции все още не са регистрирани, нито могат да бъдат пряко изведени от други данни в митническата декларация, подавана до техните митнически органи. Поради това предаването на следните данни не е задължително за държавите-членки:

а)

при внос — държавата-членка на местоназначение;

б)

при износ — държавата-членка на действителен износ;

в)

вида на сделката.

Член 7

Обмен на данни

1.   Без забава и най-късно през месеца, следващ този, през който митническите декларации са били приети или са били предмет на съответни решения на митницата, националните статистически органи получават от митническите органи записите за внос и износ, съставени на базата на декларациите, които са подадени пред тези органи.

Записите включват най-малко статистическите данни, изброени в член 5, които, съгласно Митническия кодекс или национални инструкции, се съдържат в митническата декларация.

2.   С действие от датата на въвеждане на механизъм за взаимен обмен на данни по електронен път митническите органи гарантират, че записите за внос и износ биват предавани на националния статистически орган на държавата-членка, посочена в записа като:

а)

при внос — държавата-членка на местоназначение;

б)

при износ — държава-членка на действителен износ.

Механизмът за взаимен обмен на данни се въвежда най-късно, когато стане приложим дял I, глава 2, раздел 1 от Модернизирания митнически кодекс.

3.   Разпоредби за прилагане, определящи предаването, посочено в параграф 2 от настоящия член, може да бъдат определяни в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

Член 8

Предаване на статистика за външната търговия на Комисията (Евростат)

1.   Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) статистиката, посочена в член 6, параграф 1, не по-късно от 40 дни след края на всеки месечен референтен период.

Държавите-членки гарантират, че статистиката съдържа информация за целия внос и износ през въпросния референтен период, като правят корекции, когато няма налични записи.

Държавите-членки предават актуализирани статистически данни, когато вече предадени статистически данни подлежат на преразглеждане.

Държавите-членки включват в резултатите, предавани на Комисията (Евростат), всякаква статистическа информация, която е поверителна.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, свързани с адаптирането на крайния срок за предаване на статистика, съдържанието, обхвата и условията за преразглеждане на вече предадена статистиката, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

2.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, свързани с крайния срок за предаване на статистиката за търговията по сфери на стопанската дейност, посочени в член 6, параграф 2, и на статистиката за търговията по валута на фактуриране, посочени в член 6, параграф 3, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

3.   Държавите-членки предават статистиката в електронен вид в съответствие със стандарт за взаимен обмен. Практическите договорености за предаването на резултатите могат да бъдат определяни в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

Член 9

Оценка на качеството

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните критерии за оценка на качеството на предаваните статистически данни:

а)

„относимост“, който се отнася до степента, в която статистиката отговаря на настоящите и на потенциалните потребности на ползвателите;

б)

„точност“, който се отнася до близостта на прогнозите до неизвестните действителни стойности;

в)

„актуалност“, който се отнася до периода от време между датата на предоставянето на данните и събитието или явлението, което те описват;

г)

„навременност“, който се отнася до периода от време между датата на предоставянето на данните и целевата дата (датата, на която е трябвало да бъдат представени данните);

д)

„достъпност“ и „яснота“, които се отнасят до условията и формите за получаване, използване и тълкуване на данни от ползвателите;

е)

„съпоставимост“, който се отнася до измерването на въздействието на различията в приложените статистически понятия и оценъчни инструменти и процедури, когато се съпоставят статистически данни между различни географски области, отраслови области или периоди от време;

ж)

„съгласуваност“, който се отнася до пригодността на данните да бъдат надеждно съчетавани по различни начини и за различни цели.

2.   Всяка година държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) доклад за качеството на предадените статистически данни.

3.   При прилагането критериите за оценка на качеството, установени в параграф 1 към статистиката, включена в обхвата на настоящия регламент, редът и условията, както и структурата на докладите за качество се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.

Комисията (Евростат) оценява качеството на предадените статистически данни.

Член 10

Разпространяване на статистика за външната търговия

1.   На общностно равнище статистиката за външната търговия, съставена в съответствие с член 6, параграф 1 и предадена от държавите-членки, се разпространява от Комисията (Евростат) най-малко по подпозиция по Комбинираната номенклатура.

Само по искане на вносител или износител националните органи на дадена държава-членка решават дали статистиката за външната търговия от тази държава-членка, въз основа на която би било възможно идентифицирането на този вносител или износител, ще се разпространява или променя така, че нейното разпространяване да не засегне статистическата поверителност.

2.   Без да се засяга режимът на разпространяване на данни на национално равнище, подробните статистически данни по подпозиция по Taric и преференции не се разпространяват от Комисията (Евростат), ако тяхното разкриване би накърнило защитата на обществения интерес по отношение на търговската и селскостопанската политика на Общността.

Член 11

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитет по статистика за търговията със стоки с трети страни.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 12

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1172/95 се отменя считано от 1 януари 2010 г.

Той продължава да се прилага за данни, свързани с референтни периоди преди 1 януари 2010 г.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 6 май 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. KOHOUT


(1)  ОВ C 70, 15.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Становище на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник), обща позиция на Съвета от 16 февруари 2009 г. (ОВ С 75 Е, 31.3.2009 г., стр. 58) и позиция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  ОВ L 118, 25.5.1995 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 23, 26.1.2008 г., стр. 21.

(7)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 61, 5.3.2008 г., стр. 6.

(9)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(10)  ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


Top