EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0398

Регламент (ЕО) № 398/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

OJ L 126, 21.5.2009, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 124 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/398/oj

21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 398/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след като се консултираха с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 338/97 (3) предвижда приемането на някои мерки в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(2)

Решение 1999/468/ЕО бе изменено с Решение 2006/512/ЕО на Съвета (5), което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването на акта с нови несъществени елементи.

(3)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима към актове, приети в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора, които са вече в сила, тези актове трябва да бъдат приведени в съответствие с приложимите процедури.

(4)

По специално, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на определени мерки, регулиращи търговията с видове на дивата флора и фауна, за приемане на определени изменения в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97, както и за приемане на допълнителни мерки за прилагане на резолюциите на Конференцията на страните по Конвенцията за междунарона търговия със застрашени видове на флората и фауната (CITES) (наричана по-долу „Конвенцията“), решения или препоръки на Постоянния комитет на конвенцията и препоръките на секретариата на конвенцията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 338/97, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

По причини за ефективност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, следва да бъдат съкратени за приемането на мерките за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97, така че да се спази срокът за влизане в сила на измененията на допълненията към конвенцията.

(6)

Регламент (ЕО) № 338/97 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения

Регламент (ЕО) № 338/97 се изменя, както следва:

1.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 6 уводното изречение се заменя със следното:

„6.   След консултации със съответните държави по произход съгласно процедурата по регулиране, предвидена в член 18, параграф 2, и след като се вземе предвид становището на групата за научен преглед, Комисията може да установи общи ограничения или ограничения за определени държави на произход с оглед на въвеждането в Общността:“;

б)

параграф 7 се заменя със следното:

„7.   В специални случай на трансбордиране, прехвърляне с въздушен или при железопътен транспорт след въвеждане в Общността, Комисията разрешава ползване на дерогации от извършване на проверки и представяне на документи за внос в граничната митница в пункта на въвеждане, посочени в параграфи 1—4, за да може тези проверки и представяния на документи да се извършат в друга митница, определена съгласно член 12, параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

2.

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Когато заявлението за сертификат за реекспорт се отнася за екземпляри, които са въведени в Общността с разрешение за внос, издадено от друга държава-членка, управителният орган трябва първо да се консултира с управителния орган, който е издал разрешението. Процедурите за консултиране и случаите, в които е необходимо да се направи консултация, се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

б)

в параграф 7 буква б) се заменя със следното:

„б)

Когато управителният орган e уведомен за мерките по буква а), последният информира и изпраща коментари до Комисията, която, ако е уместно, препоръчва ограничения за износа на въпросните видове съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.“

3.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„в)

Критериите за определяне на това дали един екземпляр е роден и отгледан в плен, или изкуствено размножен и дали това е направено с търговски цели, както и специалните условия, посочени в буква б), се уточняват от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

б)

в параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

Ако документът, предвиден в буква б), не е издаден преди износа или реекспорта, екземплярът трябва да бъде иззет и, където е приложимо, може да бъде конфискуван, освен ако документът не се представи с обратна дата в съответствие с условията, определени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

в)

параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   Лично и домашно имущество

Чрез дерогация от членове 4 и 5, разпоредбите в тях не се прилагат за мъртви екземпляри, части и производни от видовете, вписани в приложения А—Г, които се внасят в Общността като лично или домашно имущество или се изнасят, или реекспортират от нея в съответствие с разпоредбите, определяни от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

4.   Научни институции

Документите, посочени в членове 4, 5, 8 и 9, не се изискват в случай на нетърговски заемания, дарения или обмен между учени и научни институции, регистрирани от управителните органи в държавите, в които се намират, или хербарийни екземпляри и други консервирани, изсушени или вградени музейни екземпляри, или жив растителен материал, който е етикетиран по образец, определен съгласно процедурата по регулиране, предвидена в член 18, параграф 2, или подобен етикет, издаден или одобрен от управителния орган на трета държава.“

4.

В член 8 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Общоприложими дерогации от забраните в параграф 1 въз основа на условията в параграф 3, както и общоприложими дерогации по отношение на видовете, вписани в приложение А съгласно член 3, параграф 1, буква б), подточка ii), може да бъдат определяни от Комисията. Всяка подобна дерогация трябва да бъде в съответствие с изискванията на останалото законодателство на Общността за защита на дивата флора и фауна. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

5.

В член 9 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Комисията може да налага ограничения по отношение на държането или придвижването на живи екземпляри от видове, за които са наложени ограничения за въвеждането им в Общността съгласно член 4, параграф 6. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

6.

В член 11 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Комисията определя срокове за издаването на разрешения и сертификати. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

7.

В член 12 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   В изключителни случаи и съгласно критериите, определени от Комисията, управителният орган има правото да разреши въвеждането в Общността или износа, или реекспорта от нея през митници, които са различни от определените съгласно параграф 1. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“

8.

Член 15 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се изменя, както следва:

i)

в буква а) последното изречение се заменя със следното:

„Информацията, която трябва да се представи, и формата на представянето ѝ се определят от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.“;

ii)

в буква в) последното изречение се заменя със следното:

„Информацията, която трябва да се представи, и формата на представянето ѝ се определят от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   С оглед подготовката на измененията на приложенията, компетентните органи на държавите-членки препращат на Комисията цялата релевантна информация. Комисията уточнява каква информация се изисква съгласно процедурата по регулиране, предвидена в член 18, параграф 2.“

9.

Член 18 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5a, параграфи 1—4, и член 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б), и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на един месец, един месец и два месеца.“

10.

Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

1.   В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2 Комисията приема мерките, посочени в член 4, параграф 6, член 5, параграф 7, буква б), член 7, параграф 4, член 15, параграф 4, букви а) и в), член 15, параграф 5 и член 21, параграф 3.

Комисията определя формата на документите, посочени в член 4, член 5, член 7, параграф 4 и член 10, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.

2.   Комисията приема мерките, посочени в член 4, параграф 7, член 5, параграф 5, член 7, параграф 1, буква в), параграф 2, буква в) и параграф 3, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6, член 11, параграф 5 и член 12, параграф 4. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

3.   Комисията определя еднакви условия и критерии за:

а)

издаването, валидността и използването на документите, посочени в член 4, член 5, член 7, параграф 4 и член 10;

б)

използването на фитосанитарните сертификати, посочени в член 7, параграф 1, буква б), подточка i);

в)

установяването на процедури, когато това е необходимо, за маркиране на екземплярите с цел улесняване на идентификацията и за гарантиране изпълнението на разпоредбите;

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

4.   Комисията приема, когато е необходимо, допълнителни мерки за прилагане на резолюциите на Конференцията на страните по конвенцията, решения или препоръки на Постоянния комитет на конвенцията и препоръките на секретариата на конвенцията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.

5.   Комисията изменя приложения А—Г, с изключение на измененията в приложение А, които не са резултат от решения на Конференцията на страните по конвенцията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 4.“

11.

В член 21 параграф 3 уводната част се заменя със следното:

„3.   Два месеца преди да бъде приложен настоящият регламент, Комисията, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2, и след консултация с групата за научен преглед:“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 23 април 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

P. NEČAS


(1)  ОВ C 211, 19.8.2008 г., стр. 45.

(2)  Становище на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 23 март 2009 г.

(3)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11.

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


Top