EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0397

Регламент (ЕО) № 397/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство

OJ L 126, 21.5.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 129 - 130

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1301

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/397/oj

21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 397/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейскaтa общност, и по-специално член 162 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

С оглед насърчаване на потенциала на Европа за устойчив растеж в дългосрочен план Комисията прие на 26 ноември 2008 г. съобщение относно Европейския план за икономическо възстановяване, в което се разглежда значимостта на инвестиране за подобряване на енергийната ефективност на сградите, включително в сектора на жилищното строителство.

(2)

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) подпомага интервенциите в сектора на жилищното строителство, включително в енергийна ефективност, единствено в полза на държавите-членки, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или след тази дата, когато са изпълнени условията, определени в член 7, параграф 2 от Регламент (EО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3). Такава помощ за инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в сектора на жилищното строителство следва да бъде налице за всички държави-членки.

(3)

Следва да бъде предоставена помощ за инвестициите, осъществявани в рамките на публични схеми, в съответствие с целите на Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги (4).

(4)

За да се гарантира, че са постигнати целите на кохезионната политика, определени в член 158 от Договора, интервенциите следва да подпомагат социалното сближаване.

(5)

Европейската сметна палата препоръча в годишния си доклад за 2007 г. законодателните органи и Комисията да бъдат готови за преоценка на концепцията на бъдещите разходни програми, като обърнат дължимото внимание на опростяването на базата за изчисление на допустимите разходи и по-честото използване на еднократни суми или фиксирани плащания вместо възстановяването на „действителни разходи“.

(6)

С цел да се осигури необходимото опростяване в управлението, администрирането и контрола на операциите, които получават безвъзмездни средства от ЕФРР, по-специално когато същите са свързани със система за възстановяване на разходите на основата на резултатите, е подходящо да бъдат добавени две допълнителни форми на допустими разходи, а именно еднократни суми и стандартни таблици за фиксирани разходи за единица продукт.

(7)

С цел да се осигури правна сигурност по отношение на допустимостта на разходите, настоящото опростяване следва да бъде приложимо към всички безвъзмездни средства от ЕФРР. Ето защо е необходимо прилагане с обратна сила считано от 1 август 2006 г. — датата на влизане в сила на Регламент (EО) № 1080/2006.

(8)

Следователно Регламент (ЕО) № 1080/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 7 от Регламент (ЕО) № 1080/2006 се изменя, както следва:

1.

Вмъква се следният параграф:

„1a.   Във всяка държава-членка разходите за подобрения на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в съществуващи жилища се допускат до сума в размер 4 % от общия размер на разпределените от ЕФРР средства.

Държавите-членки определят категориите допустимо жилищно строителство в националните правила в съответствие с член 56, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, за да подпомагат социалното сближаване.“

2.

В параграф 2 уводната част се заменя със следното:

„2.   Разходи за жилищно строителство, с изключение на разходите за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници, както са определени в параграф 1а, се допускат само за тези държави-членки, присъединили се към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или след тази дата, когато са изпълнени следните условия:“.

3.

Добавя следният параграф:

„4.   В случай на безвъзмездни средства са допустими следните разходи за финансиране от ЕФРР, при условие че са направени в съответствие с националните правила, включително счетоводните правила и съгласно специфичните условия, предвидени по-долу:

i)

непреки разходи, декларирани на фиксирана основа, до 20 % от преките разходи за операция;

ii)

фиксирани разходи, изчислени чрез прилагане на стандартни таблици за разходите за единица продукт, определени от държавата-членка;

iii)

еднократни суми, с които да се покриват всички или част от разходите за операция.

Възможностите, посочени в подточки i), ii) и iii), може да се комбинират само когато всяка от тях обхваща различна категория допустими разходи или когато те се използват за различни проекти в рамките на една и съща операция.

Разходите, посочени в подточки i), ii) и iii), се определят предварително въз основа на коректно, справедливо и проверимо изчисление.

Еднократната сума, посочена в подточка iii), не надвишава 50 000 EUR.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграф 3 се прилага считано от 1 август 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 6 май 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. KOHOUT


(1)  Становище от 25 февруари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 2 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 5 май 2009 г.

(3)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64.


Top