EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0396

Регламент (ЕО) № 396/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд с оглед разширяване кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ

OJ L 126, 21.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 127 - 128

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1304

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/396/oj

21.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 396/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд с оглед разширяване кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 148 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Член 56 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (3) предвижда, че правилата за допустимост на разходите трябва да се определят на национално равнище с някои изключения, предвидени за Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд (ЕСФ).

(2)

Член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4) определя кои разходи представляват допустими разходи за финансиране от ЕСФ, както е определено в член 11, параграф 1 от същия регламент.

(3)

Финансовата криза оправдава необходимостта от допълнително опростяване, с което да се улесни достъпът до безвъзмездни средства, съфинансирани от ЕСФ.

(4)

Европейската сметна палата препоръча в годишния си доклад за 2007 г. законодателните органи и Комисията да бъдат готови за преоценка на концепцията на бъдещите разходни програми, като обърнат дължимото внимание на опростяването на базата за изчисление на допустимите разходи и по-честото използване на еднократни суми или фиксирани плащания вместо възстановяването на „действителни разходи“.

(5)

С цел да се осигури необходимото опростяване в управлението, администрирането и контрола на операциите, които получават безвъзмездни средства от ЕСФ, по-специално когато същите са свързани със система за възстановяване на разходите на основата на резултатите, е подходящо да бъдат добавени две допълнителни форми на допустими разходи, а именно еднократни суми и стандартни таблици за фиксирани разходи за единица продукт.

(6)

С цел да се осигури правна сигурност по отношение на допустимостта на разходите, настоящото опростяване следва да бъде приложимо към всички безвъзмездни средства от ЕСФ. Поради това следва да бъде необходимо прилагане с обратна сила считано от 1 август 2006 г. — датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1081/2006.

(7)

Следователно Регламент (ЕО) № 1081/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1081/2006 се изменя, както следва:

1.

Буква б) се заменя със следното:

„б)

при безвъзмездни средства:

i)

непреки разходи, декларирани на фиксирана база, до 20 % от преките разходи за операция;

ii)

фиксирани разходи, изчислени чрез прилагането на стандартни таблици за разходите за единица продукт, определени от държавата-членка;

iii)

еднократни суми, с които да се покриват всички или част от разходите за операция.“

2.

Добавят се следните алинеи:

„Възможностите, посочени в буква б), подточки i), ii) и iii), могат да се комбинират само когато всяка от тях обхваща различна категория допустими разходи или когато те се използват за различни проекти в рамките на една и съща операция.

Разходите, посочени в буква б), подточки i), ii) и iii), се определят предварително въз основа на коректно, справедливо и проверимо изчисление.

Еднократната сума, посочена в буква б), подточка iii), не може да надвишава 50 000 EUR.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага считано от 1 август 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 6 май 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. KOHOUT


(1)  Становище от 25 февруари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 2 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 5 май 2009 г.

(3)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

(4)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 12.


Top