EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0219

Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — втора част

OJ L 87, 31.3.2009, p. 109–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 212 - 257

In force. Latest consolidated version: 20/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/219/oj

31.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 87/109


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 219/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2009 година

за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол

Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — втора част

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37, член 44, параграф 1, член 71, член 80, параграф 2, член 95, член 152, параграф 4, буква б), член 175, параграф 1 и членове 179 и 285 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4), бе изменено с Решение 2006/512/ЕО (5), което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата по член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или допълването на акта с нови несъществени елементи.

(2)

В съответствие с Декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде процедурата по регулиране с контрол приложима към актовете, приети съгласно процедурата по член 251 от Договора, които вече са в сила, те трябва да бъдат адаптирани в съответствие с приложимите процедури.

(3)

Измененията, внесени в актовете за тази цел, са от технически характер и засягат единствено процедурата на комитет и следователно, в случая на директивите, не е необходимо въвеждането им от държавите-членки,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Актовете, изброени в приложението, се адаптират в съответствие със същото приложение към Решение 1999/468/ЕО, изменено с Решение 2006/512/ЕО.

Член 2

Позоваването на разпоредбите на актовете, посочени в приложението, се счита за позоваване на тези разпоредби, както са адаптирани с настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 35.

(2)  ОВ C 117, 14.5.2008 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 16 февруари 2009 г.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11.

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ  (1)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1257/96 на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да приеме мерки за прилагането на посочения регламент. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1257/96 чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 1257/96 се изменя, както следва:

1.

В член 13 четвъртата алинея се заменя със следното:

„Решенията за продължаване на операциите, предприети съгласно извънредната процедура, се вземат от Комисията в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 17, параграф 2, и в границите, определени във второто тире от член 15, параграф 2.“

2.

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

1.   Комисията приема мерки за прилагането на настоящия регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 4.

2.   Като действа в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 17, параграф 3, Комисията:

взема решения за финансиране от Общността на операциите за защита, посочени в член 2, буква в), в рамките на осъществяването на хуманитарната помощ,

взема решения за предприемането на преки действия от Комисията или за финансиране на действия на специализираните органи на държавите-членки.

3.   Като действа в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 17, параграф 2, Комисията:

одобрява глобални планове, предвиждащи действия в дадена страна или регион, където мащабите и сложността на хуманитарната криза са такива, че е вероятно кризата да продължи, както и бюджетите за тези планове. В този контекст Комисията и държавите-членки разглеждат приоритетите, които трябва да бъдат установени за изпълнението на тези глобални планове,

взема решения по проекти, надхвърлящи 2 милиона ECU, без с това да се засяга член 13.“

3.

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

2.   ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1.   Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки  (2)

По отношение на Директива 75/324/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема необходимите технически адаптации на директивата и измененията, необходими за адаптиране на приложението към техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 75/324/ЕИО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 75/324/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Комисията приема измененията, необходими за адаптиране към техническия прогрес на приложението към тази директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 2.“

2.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заличава.

3.

Член 10, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията може да приема необходимите технически адаптации на настоящата директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 2.

В такъв случай държавата-членка, която е приела защитни мерки, може да ги поддържа до влизането в сила на адаптациите.“

2.2.   Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение  (3)

По отношение на Директива 93/15/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира директивата с цел да се отчетат измененията на препоръките на ООН в бъдеще и да се определят условията за прилагане на член 14, параграф 2. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 93/15/ЕИО чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 93/15/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   Комитетът проучва всеки въпрос, свързан с прилагането на настоящата директива.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

5.   В съответствие с процедурата по управление, посочена в параграф 3, Комисията приема мерки за прилагане, по-специално за да се отчетат измененията на препоръките на ООН в бъдеще.“

2.

В член 14 втората алинея се заменя със следното:

„Държавите-членки се уверяват дали тези предприятия разполагат със система за контрол на взривните вещества, посредством която взривните вещества могат да бъдат идентифицирани по всяко време. Комисията може да приема мерки за определяне на условията за прилагане на настоящата алинея. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 4.“

2.3.   Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите  (4)

По отношение на Директива 2000/14/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема мерки за изпълнение с оглед адаптирането към техническия прогрес на приложение III. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2000/14/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 2000/14/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 18 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заличава.

2.

Вмъква се следният член:

„Член 18а

Комисията приема мерки за прилагане за адаптирането към техническия прогрес на приложение III, при условие че те не оказват пряко влияние върху измереното ниво на акустична мощност на съоръженията, изброени в член 12, по-специално чрез включването на позоваване на европейските стандарти, приложими в тази област.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 2.“

3.

В член 19 буква б) се заменя със следното:

„б)

подпомага Комисията за адаптиране към техническия прогрес на приложение III.“

2.4.   Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете  (5)

По отношение на Регламент (ЕО) № 2003/2003, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира към техническия прогрес приложенията към регламента, да адаптира методите за измерване, вземане на проби и анализ, да приеме правила по отношение на мерките за контрол и да включи нови видове ЕО торове. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 2003/2003, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 29, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията адаптира и осъвременява методите за измерване, вземане на проби и анализ и при възможност използва европейските стандарти. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 32, параграф 3. Същата процедура се прилага за приемането на правила за прилагане, необходими за определяне на мерките за контрол, предвидени в настоящия член и в членове 8, 26 и 27. Тези правила по-специално се отнасят до въпроса за честотата, с която е необходимо да се повтарят изпитанията, както и мерките, които се разработват за гарантиране на това торът, пуснат на пазара, да е идентичен с изпитания тор.“

2.

Член 31 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията адаптира приложение I с цел включване на нови видове торове.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията адаптира приложенията, за да се отчете техническият прогрес.“;

в)

добавя се следният параграф:

„4.   Мерките, посочени в параграфи 1 и 3, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 32, параграф 3.“

3.

Член 32 се заменя със следното:

„Член 32

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

2.5.   Директива 2004/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно инспектирането и верифицирането на добрата лабораторна практика (ДЛП) (кодифицирана версия)  (6)

По отношение на Директива 2004/9/ЕО, на Комисията по-специално следва да бъде предоставено правомощието да адаптира приложение I към техническия прогрес и да променя формулата в член 2, параграф 2. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/9/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 2004/9/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 6, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Ако Комисията сметне, че са необходими изменения на настоящата директива, за да се разрешат въпросите, посочени в параграф 1, тя приема тези изменения.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.“

2.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 29, параграф 1 от Директива 67/548/ЕИО на Съвета (7), наричан по-долу „Комитетът“.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.

Член 8, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията приема мерки за изпълнение във връзка със следното:

а)

адаптиране на формулата, посочена в член 2, параграф 2;

б)

адаптиране на приложение I, за да се отчете техническият прогрес.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.“

2.6.   Директива 2004/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прилагането на принципите на добра лабораторна практика и верифицирането на тяхното прилагане при изпитвания на химически вещества (кодифицирана версия)  (8)

По отношение на Директива 2004/10/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира приложението към техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/10/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 2004/10/ЕО се изменя, както следва:

1.

Вмъква се следният член:

„Член 3а

Комисията може да адаптира приложение I към техническия прогрес по отношение на принципите на ДЛП.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 4, параграф 2.“

2.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 29, параграф 1 от Директива 67/548/ЕИО на Съвета (9).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.

В член 5, параграф 2 третата алинея се заменя със следното:

„Комисията може да приема мерки за изпълнение с цел да се въведат необходимите технически адаптации на настоящата директива.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 4, параграф 2.

В случая, посочен в трета алинея, държавата-членка, която е приела защитни мерки, може да ги поддържа до влизането в сила на адаптациите.“

2.7.   Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно прекурсорите на наркотичните вещества  (10)

По отношение на Регламент (ЕО) № 273/2004, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме мерки за прилагане на регламента. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 273/2004, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 273/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 14 се изменя, както следва:

а)

уводното изречение се заменя със следното:

„Когато е необходимо, Комисията приема мерки за прилагане относно:“;

б)

добавят се следните алинеи:

„Посочените в първа алинея, букви а)—д) мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 3.

Мерките, посочени в първа алинея, буква е), се приемат в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 15, параграф 2.“

2.

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 30 от Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета (11).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

2.8.   Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите  (12)

По отношение на Регламент (ЕО) № 648/2004, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира приложенията към него и да приеме измененията или допълненията, необходими за прилагането на правилата на този регламент спрямо детергентите на основата на разтворители, когато това е необходимо. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 648/2004, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 648/2004 се изменя, както следва:

1.

Съображение 27 се заличава.

2.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

3.

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Адаптиране на приложенията

1.   Комисията приема необходимите изменения за адаптирането на приложенията и при възможност използва европейските стандарти.

2.   Комисията приема измененията или допълненията, необходими за прилагането на правилата на настоящия регламент спрямо детергентите на основата на разтворители.

3.   Мерките, посочени в параграфи 1 и 2, които са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“

4.

В приложение VII, част А шестата алинея се заменя със следното:

„Когато в зависимост от риска впоследствие от SCCNFP са установени индивидуални пределни концентрации на алергенните ароматни вещества, Комисията предлага приемането на тези пределни стойности, които заменят посочената по-горе пределна стойност от 0,01 %. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“

2.9.   Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата  (13)

По отношение на Регламент (ЕО) № 726/2004, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира някои разпоредби и приложения, да приеме нови разпоредби и да определи специфични условия за прилагане. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 726/2004, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 726/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   След консултации с компетентния комитет към Агенцията Комисията може да преразгледа приложението в светлината на научно-техническия прогрес и да приеме всички необходими изменения без разширяване на приложното поле на централизираната процедура.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 87, параграф 2а.“

2.

В член 14, параграф 7 третата алинея се заменя със следното:

„Комисията приема регламент, с който се предвиждат разпоредби за предоставяне на подобни разрешения. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 87, параграф 2а.“

3.

Член 16, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   След консултация с Агенцията Комисията приема подходящи разпоредби за разглеждане на промените в разрешенията за търговия под формата на регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 87, параграф 2а.“

4.

Член 24 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„Титулярят на разрешението за търговия с лекарствен продукт за хуманна употреба осигурява условия за бързото, не по-късно от 15 дни след получаването на съответната информация, уведомяване на държавите-членки и Агенцията за всички предполагаеми сериозни неочаквани неблагоприятни реакции и всички предполагаеми случаи на предаване на инфекциозни агенти чрез даден лекарствен продукт, наблюдавани на територията на трета страна. Комисията приема разпоредбите относно уведомяването за предполагаемите неочаквани неблагоприятни реакции, които не са сериозни, независимо от това дали същите настъпват на територията на Общността или на територията на трета страна. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 87, параграф 2а.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията може да установи разпоредби за изменение на параграф 3 с оглед на опита, придобит в процеса на неговото прилагане. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 87, параграф 2а.“

5.

Член 29 се заменя със следното:

„Член 29

Комисията може да приеме всяко изменение, което може да се окаже необходимо за актуализиране на разпоредбите от настоящата глава, за да се отчете научно-техническия прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 87, параграф 2а.“

6.

Член 41, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   След консултация с Агенцията Комисията приема подходящи разпоредби за разглеждане на промените в разрешенията за търговия под формата на регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 87, параграф 2а.“

7.

Член 49 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„Титулярят на разрешението за търговия с ветеринарен лекарствен продукт гарантира, че държавите-членки и Агенцията ще бъдат уведомявани бързо, не по-късно от 15 дни след получаването на съответната информация, за всички предполагаеми сериозни неочаквани неблагоприятни реакции и неблагоприятни реакции при хора и всички предполагаеми случаи на предаване на инфекциозни агенти чрез даден лекарствен продукт, наблюдавани на територията на трета страна. Комисията приема разпоредбите, касаещи уведомяването за предполагаемите неочаквани неблагоприятни реакции, които не са сериозни, независимо от това дали същите настъпват на територията на Общността или на територията на трета страна. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 87, параграф 2а.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията може да приеме разпоредби за изменение на параграф 3 с оглед на опита, придобит в процеса на неговото прилагане. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 87, параграф 2а.“

8.

Член 54 се заменя със следното:

„Член 54

Комисията може да приеме всяко изменение, което може да се окаже необходимо за актуализиране на разпоредбите от настоящата глава, за да се отчете научно-техническия прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 87, параграф 2а.“

9.

Член 70, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Независимо от това Комисията приема разпоредби за определяне на обстоятелствата, при които малките и средните предприятия могат да заплащат такси в намален размер, да отлагат плащанията на таксите или да получават административно съдействие. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 87, параграф 2а.“

10.

В член 84, параграф 3 първата алинея се заменя със следното:

„По искане на Агенцията Комисията може да наложи финансови санкции на титулярите на разрешения за търговия, предоставени на основание на настоящия регламент, ако същите не спазват някои от задълженията, установени във връзка с разрешенията. Максималният размер, както и условията и методите за събиране на въпросните санкции, се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 87, параграф 2а.“

11.

Член 87 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„2а.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 4 се заличава.

3.   ОКОЛНА СРЕДА

3.1.   Директива 82/883/ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 г. относно процедури за наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от отпадъци от производството на титанов двуокис  (14)

По отношение на Директива 82/883/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране към научно-техническия прогрес съдържанието на приложенията по отношение на параметрите, изброени в колоната за определяне по избор и еталонните методи на измерване. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 82/883/ЕИО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 82/883/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Комисията приема необходимите изменения за привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на съдържанието на приложенията по отношение параметрите, изброени в колоната „по избор“ и еталонните методи на измерване.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 2.“

2.

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

1.   Комисията се подпомага от комитета.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

3.2.   Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието  (15)

По отношение на Директива 86/278/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира разпоредбите на приложенията към научно-техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 86/278/ЕИО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 86/278/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Комисията адаптира към научно-техническия прогрес разпоредбите на приложенията към настоящата директива, с изключение на параметрите и стойностите, включени в приложения IА, IБ и IВ, всички фактори, които е вероятно да се отразят на измерването на стойностите, и параметрите за анализ, посочени в приложения IIА и IIБ.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2.“

2.

Член 15 се заменя със следното:

„Член 15

1.   Комисията се подпомага от комитета.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

3.3.   Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки  (16)

По отношение на Директива 94/62/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за разглеждане и, при необходимост, преразглеждане на обяснителните примери за определението за опаковка и за определяне на условията, при които нивата на концентрация на тежки метали в опаковката или съставки на опаковката не се прилагат за някои материали и обвързани продукти, видовете опаковки, които се освобождават от изискванията относно нивата на концентрация, и техническите мерки, които са необходими за разрешаване на трудностите при прилагане на разпоредбите на настоящата директива. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 94/62/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 94/62/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 3, точка 1 четвъртата алинея се заменя със следното:

„Ако е целесъобразно, Комисията разглежда и, когато е необходимо, преразглежда обяснителните примери за определението за опаковка, посочени в приложение I. Като приоритет се разглеждат следните артикули: CD- и видеокутии, саксии за цветя, тръби и цилиндри, около които се навиват еластични материали, хартия за самозалепващи се етикети и опаковъчна хартия. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3.“

2.

Член 11, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията определя условията, при които нивата на концентрация, посочени в параграф 1, не се прилагат за рециклирани материали и за обвързани продукти, които са в затворена и контролирана верига, както и видовете опаковки, които се освобождават от изискванията, посочени в параграф 1, трето тире.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3.“

3.

Член 12, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За да се хармонизират характеристиките и представянето на събраните данни и за да станат данните на държавите-членки съвместими, държавите-членки предоставят на Комисията съществуващите данни във формат, приет въз основа на приложение III, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2.“

4.

Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Адаптиране към научно-техническия прогрес

1.   Необходимите изменения за адаптиране към научно-техническия прогрес на системата за идентифициране (посочена в член 8, параграф 2 и член 10, втора алинея, последно тире) и форматите, свързани със системата от база данни (посочени в член 12, параграф 3 и приложение III), се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2.

2.   Комисията приема необходимите изменения за адаптиране към научно-техническия прогрес на обяснителните примери за определението за опаковка (посочени в приложение I). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3.“

5.

Член 20, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията определя техническите мерки, които са необходими за разрешаване на трудностите при прилагане на разпоредбите на настоящата директива, по-специално по отношение на инертните опаковъчни материали, пуснати на пазара в много малки количества (т.е. приблизително 0,1 % от теглото) в Общността, първичните опаковки за медицински уреди и фармацевтични продукти, малките и луксозните опаковки. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 21, параграф 3.“

6.

Член 21, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

3.4.   Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива  (17)

По отношение на Директива 1999/32/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за установяване на критерии за използването на технологиите за намаляване на емисиите за кораби под всякакви флагове в затворени пристанища и устия в Общността и за приемане на измененията, необходими за техническите адаптации на някои разпоредби в светлината на научно-техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 1999/32/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 1999/32/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 4в, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията установя критерии за използването на технологиите за намаляване на емисиите за кораби под всякакви флагове в затворени пристанища и устия в Общността. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 2. Комисията съобщава тези критерии на IMO.“

2.

Член 7, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Всякакви изменения, необходими за техническите адаптации на член 2, точки 1, 2, 3, 3а, 3б и 4 или член 6, параграф 2 в светлината на научно-техническия прогрес, се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 2. Тези адаптации не водят до пряка промяна на приложното поле на настоящата директива или на пределните стойности на съдържание на сяра в горивата, посочени в настоящата директива.“

3.

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

3.5.   Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители  (18)

По отношение на Директива 2001/81/ЕО, на Комисията следва бъде предоставено правомощието за актуализиране на методологиите, които следва да се използват съгласно приложение III. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на тази директива, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 2001/81/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 7, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Всяка актуализация на методологиите, които следва да се използват съгласно приложение III, се приема от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“

2.

Член 13, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

3.6.   Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността  (19)

По отношение на Директива 2003/87/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме разпоредбите, необходими за прилагане на член 11б, параграф 5, да приеме насоки за мониторинга и докладването на емисиите, да приеме регламент за стандартизирана и защитена регистрационна система, включващ разпоредби относно използването и идентифицирането на СЕРЕ и ЕРЕ в схемата на Общността и мониторинга на степента на използването им, да измени приложение III, както е предвидено в член 22, да одобри включването на дейности и парникови газове, които не са изброени в списъка по приложение I, да изготви всички необходими разпоредби, свързани с взаимното признаване на квоти съгласно споразуменията с трети страни, и да приеме стандартизирани или възприети методи за мониторинг на емисии на други парникови газове. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2003/87/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 2003/87/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 11б, параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Разпоредбите за прилагането на параграфи 3 и 4, в частност по отношение на избягването на двойното отчитане, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 23, параграф 2. Комисията приема разпоредби за прилагането на параграф 5 от настоящия член, когато страната домакин отговаря на всички изисквания за допустимост по отношение на дейности по проекти за СИ. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.“

2.

В член 14, параграф 1, първото изречение се заменя със следното:

„Комисията приема насоки за мониторинга и докладването на емисиите от дейностите, изброени в приложение I, на парникови газове, определени във връзка с тези дейности. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.“

3.

Член 19, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За изпълнението на настоящата директива Комисията приема регламент за стандартизирана и защитена регистрационна система под формата на стандартизирани електронни бази данни, съдържащи общи информационни елементи за проследяване на издаването, притежаването, прехвърлянето и отмяната на квоти, за осигуряване на достъп на обществеността и на подходяща степен на поверителност и за да се гарантира, че не се извършват прехвърляния, които са несъвместими със задълженията, произтичащи от Протокола от Киото. Регламентът включва също така и разпоредби относно използването и идентифицирането на СЕРЕ и ЕРЕ в схемата на Общността и за мониторинга на степента на използването им. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.“

4.

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Изменения на приложение III

Комисията може да изменя приложение III, с изключение на критерии 1, 5 и 7, за периода 2008—2012 г. в светлината на докладите по член 21 и на опита от прилагането на настоящата директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.“

5.

Член 23, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

6.

Член 24 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Като се вземат предвид всички приложими критерии, и по-конкретно последиците за вътрешния пазар, потенциалното нарушаване на конкуренцията, екологосъобразният интегритет на схемата и надеждността на планираната система за мониторинг и отчитане, от 2008 г. държавите-членки могат да осъществяват търговия с емисионни квоти съгласно настоящата директива във връзка със:

а)

инсталации, които не са изброени в списъка по приложение I, при условие че включването на такива инсталации е одобрено от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 23, параграф 2, и

б)

дейности и парникови газове, които не са изброени в списъка по приложение I, при положение че включването на такива дейности и парникови газове е одобрено от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.

От 2005 г. държавите-членки могат да осъществяват, при същите условия, търговия с емисионни квоти във връзка с инсталации, с които се извършват дейностите, изброени в приложение I, с капацитет под границите, посочени в това приложение.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията може, по собствена инициатива или по искане на държава-членка, да приеме насоки за мониторинг и докладване на емисиите от дейности, инсталации и парникови газове, които не са изброени в приложение I, ако мониторингът и докладването на тези емисии може да се извършва достатъчно точно.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.“

7.

Член 25, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато е сключено споразумение, както е посочено в параграф 1, Комисията приема всички необходими разпоредби, свързани с взаимното признаване на квоти съгласно това споразумение. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.“

8.

В приложение IV параграфът под заглавието „Мониторинг на емисии на други парникови газове“ се заменя със следното:

„Използват се стандартизирани или приети методи, разработени от Комисията в сътрудничество с всички подходящи заинтересовани страни. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.“

3.7.   Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители  (20)

По отношение на Регламент (ЕО) № 850/2004, на Комисията следва по-специално да бъде предоставено правомощието да определи някои максимално допустими концентрации в приложенията, да изменя приложенията всеки път, когато едно вещество се включва в списъците в Конвенцията или Протокола, да изменя съществуващите вписвания и да адаптира приложенията към научно-техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 850/2004, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 850/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в параграф 4 буква а) се заменя със следното:

„а)

отпадъци, които съдържат или са замърсени от някое от веществата, изброени в приложение IV, могат да бъдат обезвредени или оползотворени по друг начин, който е в съответствие със съответното законодателство на Общността, при условие че съдържанието на изброените вещества в отпадъците е по-ниско от максимално допустимите концентрации, които следва да бъдат определени в приложение IV. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 3. До определянето на максимално допустими концентрации съгласно тази процедура компетентният орган на държавата-членка може да приеме или да прилага максимално допустими концентрации или специфични технически изисквания по отношение на обезвреждането или оползотворяването на отпадъци съгласно настоящата буква;“

б)

в параграф 5 първата алинея се заменя със следното:

„Максимално допустимите концентрации в приложение V, част 2 се определят от Комисията за целите на параграф 4, буква б) от настоящия член. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 3.“

2.

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Изменение на приложенията

1.   Всеки път, когато едно вещество се включва в списъците в Конвенцията или Протокола, Комисията, по целесъобразност, изменя съответно приложения I, II и III.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 3.

2.   Всеки път, когато едно вещество се включва в списъците в Конвенцията или Протокола, Комисията, по целесъобразност, изменя съответно приложение IV.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 3.

3.   Комисията приема изменения на съществуващите позиции в приложения I, II и III, включително тяхното адаптиране към научно-техническия прогрес.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 3.

4.   Комисията приема изменения на съществуващите вписвания в приложение IV и изменения на приложение V, включително тяхното адаптиране към научно-техническия прогрес.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 3.“

3.

Член 16, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

4.

Член 17, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

3.8.   Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно съдържанието на арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух  (21)

По отношение на Директива 2004/107/ЕО, на Комисията следва бъде предоставено правомощието да адаптира към научно-техническия прогрес някои разпоредби и приложения. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/107/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 2004/107/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 9 се заменя със следното:

„9.   Независимо от нивата на концентрация се инсталира по един пункт за вземане на проби на всеки 100 000 km2 за индикативните измервания в атмосферния въздух на арсен, кадмий, никел, общо съдържание на живак в газообразно състояние, бензо(а)пирен и останалите полициклични ароматни въглеводороди, посочени в параграф 8, и на общото съдържание на отлаганията на арсен, кадмий, живак, никел, бензо(а)пирен и останалите полициклични ароматни въглеводороди, посочени в параграф 8. Всяка държава-членка изгражда не по-малко от една измервателна станция. Въпреки това, по споразумение и в съответствие с насоките, които трябва да се изготвят съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 6, параграф 2, държавите-членки могат да изградят една или няколко общи измервателни станции, които да обхващат съседни зони в граничещи държави-членки, за да се постигне необходимото пространствено покриване. Освен това се препоръчва и измерването на прахови частици и на двувалентен живак в газообразно състояние. При необходимост мониторингът се съгласува със стратегията за мониторинг и Европейската програма за продължителен мониторинг и оценка на замърсителите в атмосферния въздух („EMEP“). Пунктовете за вземане на проби по отношение на тези замърсители се избират по такъв начин, че да могат да се определят географските изменения и дългосрочните тенденции. Прилагат се раздели I, II и III от приложение III.“;

б)

параграф 15 се заменя със следното:

„15.   Всички изменения, които е необходимо да се направят с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на разпоредбите на настоящия член, на раздел II от приложение II и на приложения III, IV и V, се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 3. Те не могат да водят до никакви преки или косвени изменения на целевите стойности.“

2.

Член 5, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията приема, съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 6, параграф 2, подробни разпоредби за изпращането на информацията, която следва да се предостави по параграф 1 от настоящия член.“

3.

Член 6, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

4.

Приложение V, точка V се заменя със следното:

„V.   Референтни методи за моделиране на качеството на атмосферния въздух

Понастоящем не могат да бъдат определени референтни методи за моделиране на качеството на атмосферния въздух. Комисията може да извършва изменения с цел адаптиране на настоящата точка към научно-техническия прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 3.“

3.9.   Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци  (22)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1013/2006, на Комисията следва бъде предоставено правомощието да измени приложенията, както е предвидено в член 58 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, и да приеме някои допълнителни мерки, предвидени в член 59 от Регламент (ЕО) № 1013/2006. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1013/2006, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 1013/2006 се изменя, както следва:

1.

В член 11, параграф 3 третата алинея се заменя със следното:

„Ако няма задоволително решение, всяка една от държавите-членки има право да отнесе въпроса до Комисията. Тогава въпросът се решава в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 59а, параграф 2.“

2.

Член 58 се заменя със следното:

„Член 58

Изменение на приложенията

1.   Комисията може да изменя приложенията, за да се отчете научно-техническият прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 59а, параграф 3. Освен това:

а)

приложения I, II, III, IIIA, IV и V се изменят, за да се вземат предвид промените, договорени по Базелската конвенция и Решението на ОИСР;

б)

към приложения IIIБ, IV или V може да се добавят некласифицирани отпадъци, временно — до приемане на решение за тяхното включване в съответните приложения към Базелската конвенция или към Решението на ОИСР;

в)

при получаване на искане на държава-членка, смеси от два или повече вида отпадъци, изброени в приложение III, могат да се разгледат с оглед включването им в приложение IIIA в случаите, посочени в член 3, параграф 2, временно — до приемане на решение за тяхното включване в съответните приложения към Базелската конвенция или към Решението на ОИСР. Приложение IIIA може да съдържа условието едно или повече от вписванията в него да не се прилагат за износ към държавите, към които не се прилага Решението на ОИСР;

г)

определят се изключителните случаи по член 3, параграф 3, и когато е необходимо, такива отпадъци се добавят към приложения IVA и V и се заличават от приложение III;

д)

приложение V се изменя, за да отрази договорените промени към списъка с опасни отпадъци, приет в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО;

е)

приложение VIII се изменя, за да отрази съответните международни конвенции и споразумения.

2.   Когато се изменя приложение IX, комитетът, създаден с Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда (23), участва пълноценно в преговорите.

3.

Член 59 се заменя със следното:

„Член 59

Допълнителни мерки

1.   Комисията може да приеме в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 59а, параграф 2, следните допълнителни мерки, свързани с прилагането на настоящия регламент:

а)

насоки за прилагането на член 12, параграф 1, буква ж);

б)

насоки за прилагането на член 15 по отношение на идентифицирането и проследяването на отпадъци, претърпяващи съществени промени при операция по временно оползотворяване или временно обезвреждане;

в)

насоки за сътрудничеството между компетентните органи във връзка с незаконните превози, посочени в член 24;

г)

технически и организационни изисквания за практическото осъществяване на обмена на електронни данни за предоставянето на документи и информация в съответствие с член 26, параграф 4;

д)

допълнителни указания относно използването на езици, посочено в член 27;

е)

допълнително разяснение на процедурните изисквания на дял II, що се отнася до тяхното прилагане при износа, вноса и транзита на отпадъци от, към и през Общността;

ж)

допълнителни препоръки относно недефинирани правни понятия.

2.   Комисията може да приеме мерки за прилагане по отношение на следното:

а)

метод за изчисляване на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, предвидени в член 6;

б)

допълнителни условия и изисквания по отношение на съоръжения за оползотворяване с предварително съгласие по член 14.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 59а, параграф 3.“

4.

Вмъква се следният член:

„Член 59а

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 18, параграф 1 от Директива 2006/12/ЕО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

5.

Член 63 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 третата алинея се заменя със следното:

„С изключение на отпадъци от стъкло, отпадъци от хартия и отпадъци от пневматични гуми, този период може да се удължи най-късно до 31 декември 2012 г. в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 59а, параграф 2.“;

б)

в параграф 4 третата алинея се заменя със следното:

„Този период може да се удължи най-късно до 31 декември 2012 г. в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 59а, параграф 2.“;

в)

параграф 5 се изменя, както следва:

i)

третата алинея се заменя със следното:

„Този период може да се удължи най-късно до 31 декември 2015 г. в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 59а, параграф 2.“;

ii)

петата алинея се заменя със следното:

„Този период може да се удължи най-късно до 31 декември 2015 г. в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 59а, параграф 2.“

4.   ЕВРОСТАТ

4.1.   Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно установяване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността  (24)

По отношение на Регламент (ЕИО) № 3924/91, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да актуализира списъка на продуктите, обхванати от регламента. На Комисията следва също да бъде предоставено правомощието да приеме подробни правила относно представителността и периодичността за някои продукти и да установи разпоредби относно съдържанието на изследванията и мерки по прилагането, включително мерки за привеждане в съответствие с техническия прогрес по отношение на събирането на данни и обработката на резултатите. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕИО) № 3924/91, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕИО) № 3924/91 се изменя, както следва:

1.

Член 2, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Продком списъкът и действително събраната информация за всяка позиция се актуализират от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.“

2.

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 10“ се заменят с думите „в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 10, параграф 2“.;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Подробни правила за прилагането на параграф 3, включително мерки за привеждане в съответствие с техническия прогрес, се приемат при необходимост от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.“

3.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Периоди на изследване

Изследването обхваща едногодишен период от една календарна година.

Въпреки това за някои позиции в Продком списъка Комисията може да вземе решение за провеждане на месечни или тримесечни изследвания. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.“

4.

Член 5, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Необходимата информация се събира от държавите-членки, като се използват въпросници за изследване, чието съдържание е съобразено с правилата, определени от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.“

5.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Обработване на резултатите

Държавите-членки обработват попълнените въпросници, посочени в член 5, параграф 1, или информацията от други източници, посочена в член 5, параграф 3, в съответствие с подробните правила, приети от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.“

6.

В член 7, параграф 2 думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 10“ се заменят с думите „в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 10, параграф 2“.

7.

Член 9 се заличава.

8.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (25).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.2.   Директива 96/16/ЕО на Съвета от 19 март 1996 г. относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти  (26)

По отношение на Директива 96/16/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме определенията относно земеделските стопанства, в които държавите-членки провеждат изследвания на производството на мляко и употребата му, да приеме списъка на млечните продукти, включени в обхвата на изследванията, и да изготви стандартните определения, които следва да се използват при съобщаване на резултатите на Комисията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят Директива 96/16/ЕО чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 96/16/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 1 точка 2 се заменя със следното:

„2.   провеждат годишни изследвания на производството на мляко и употребата му в земеделските стопанства, определени от Комисията. Мерките по определяне на земеделските стопанства, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.“

2.

Член 3, параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Списъкът на млечните продукти, включени в обхвата на изследванията, се приема от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.

3.   Стандартните определения, които следва да се използват при съобщаване на резултатите за различните продукти, се изготвят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.“

3.

В член 5, параграф 2 и в член 6, параграф 1 думите „в съответствие с процедурата, предвидена в член 7“ се заменят с думите „в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 7, параграф 2“.

4.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет за земеделска статистика, създаден с Решение 72/279/ЕИО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

4.3.   Директива 2001/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 2001 г. относно статистическите изследвания, извършвани от държавите-членки за установяване на производствения потенциал на насажденията от определени видове плодни дървета  (27)

По отношение на Директива 2001/109/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да промени списъка на видовете плодни дървета и таблицата на видовете, изследвани в различните държави-членки, да приеме подробните правила за прилагане на някои членове и да определи границите на производствените области, които трябва да се предвидят за държавите-членки. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2001/109/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 2001/109/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 2 третата алинея се заменя със следното:

„Списъкът от тези видове и посочената таблица могат да бъдат изменяни от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 2.“

2.

Член 2, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Подробните правила за организацията на изследванията, от които се получават съответните резултати, се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 2.“

3.

Член 3, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Подробните правила относно реда и условията на провеждане на изследвания по случайна извадка се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 2.“

4.

Член 4, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Резултатите, посочени в параграф 1, се предоставят за всяка производствена област. Границите на производствените области, които трябва да се предвидят за държавите-членки, се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 2.“

5.

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет за земеделска статистика, създаден с Решение 72/279/ЕИО на Съвета (28).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква а), и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.4.   Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно статистиката за железопътния транспорт  (29)

По отношение на Регламент (ЕО) № 91/2003, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира определенията, както и да приеме допълнителни разпоредби, да адаптира съдържанието на приложенията, да конкретизира информацията, която трябва да бъде предоставена и да определи насоки за отчетите за качеството и съпоставимостта на резултатите. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 91/2003, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 91/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията може да адаптира определенията, посочени в параграф 1, и да приеме допълнителни определения, необходими, за да се осигури хармонизиране на статистическите данни. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.“

2.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Приложения Б и Г определят изискванията за изготвяне на опростени доклад, които може да се използват от държави-членки като алтернатива на обичайните изисквания за изготвяне на подробни доклади, предвидени в приложения А и В, за предприятия, за които общият обем на превоз на стоки или пътници е по-малко от 500 милиона тон/км или 200 милиона пътник/км съответно. Тези прагове могат да бъдат адаптирани от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Съдържанието на приложенията може да бъде адаптирано от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.“

3.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Процедури за изпълнение

1.   Правилата за предаване на данни на Евростат се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 11, параграф 2.

2.   Комисията приема следните мерки за изпълнение:

а)

адаптиране на праговете за опростен доклад (член 4);

б)

адаптиране на определенията и приемане на допълнителни определения (член 3, параграф 2);

в)

адаптиране на съдържанието на приложенията (член 4);

г)

конкретизиране на информацията, която трябва да бъде предоставена по отношение на отчетите за качеството и съпоставимостта на резултатите (член 8, параграф 2).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.“

4.

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква а), и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

5.

В приложение З, точка 5 думите „съгласно процедурата на член 11, параграф 2“ се заменят с думите „в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 11, параграф 3“.

4.5.   Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха  (30)

По отношение на Регламент (ЕО) № 437/2003, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да установи стандартите за точност, да определи файловете с данни и да приеме някои мерки за прилагане. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 437/2003, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 437/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Точност на статистиката

Събирането на данни се базира върху пълни данни, освен ако са създадени други стандарти за точност от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.“

2.

Член 7, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Резултатите се предават съгласно файловете с данни, показани в приложение I. Файловете с данни се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

Използваните за предаване носители се определят от Комисията съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 11, параграф 2.“

3.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Мерки за прилагане

1.   Следните мерки за прилагане се приемат съгласно процедурата, установена в член 11, параграф 2:

списъкът на летищата на Общността, обхванати от член 3, параграф 2,

описание на кодовете на данните и на носителите, които да бъдат ползвани за предаване на резултатите на Комисията (член 7),

разпространение на статистическите резултати (член 8).

2.   Комисията приема следните мерки за прилагане:

адаптиране на спецификациите от приложенията към настоящия регламент,

адаптиране на характеристиките на събирането на данни (член 3),

точност на статистиката (член 5),

описание на файловете с данни (член 7).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.“

4.

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква а), и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

4.6.   Регламент (ЕО) № 48/2004 на Европейския парламент и Съвета от 5 декември 2003 г. относно изготвянето на годишните статистически данни на Общността за стоманодобивната промишленост за референтните години 2003—2009 г.  (31)

По отношение на Регламент (ЕО) № 48/2004, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да актуализира списъка с характеристиките, които този регламент засяга. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 48/2004, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 48/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Мерки за прилагане

1.   Мерките за прилагане на настоящия регламент по отношение на форматите за представяне на данните и първия период за представяне се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 8, параграф 2.

2.   При условие че върху държавите-членки не се налага значителна допълнителна тежест, мерките за прилагане на настоящия регламент, свързани с актуализирането на списъка с характеристиките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително и чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 3.“

2.

Член 8, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

5.   ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане  (32)

По отношение на Директива 2004/25/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме правила за прилагането на член 6, параграф 3 относно съдържанието на документа за предложението. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/25/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Директива 2004/25/ЕО предвижда времево ограничение по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията. В своята декларация относно Решение 2006/512/ЕО за изменение на Решение 1999/468/ЕО Европейският парламент, Съветът и Комисията заявиха, че Решение 2006/512/ЕО осигурява хоризонтално и удовлетворително решение за желанието на Европейския парламент да осъществява контрол върху прилагането на инструментите, приети съгласно процедурата за съвместно вземане на решения, и че следователно на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия без ограничения във времето. След въвеждането на процедурата по регулиране с контрол разпоредбите за установяване на това времево ограничение в Директива 2004/25/ЕО следва да се заличат.

В съответствие с това Директива 2004/25/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 6, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията може да приеме правила за изменения в списъка в параграф 3. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 2.“

2.

Член 18 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заличава.

6.   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

6.1.   Директива 79/373/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно обращението на комбинирани фуражи  (33)

По отношение на Директива 79/373/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме дерогации от разпоредбите за опаковките на фуражите и да изменя приложението. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 79/373/ЕИО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 79/373/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 4, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията приема дерогациите от принципа на параграф 1, които трябва да бъдат разрешени на равнището на Общността. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3, при условие че са осигурени идентифицирането и качеството на съответните комбинирани фуражи.“

2.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

В светлината на напредъка на научното и техническо познание Комисията:

а)

установява категории, групиращи няколко суровини за храни за животни;

б)

приема методи за изчисляване на енергийната стойност на комбинираните фуражи;

в)

приема изменения на приложението.

Всички горепосочени мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“

3.

Член 13, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

6.2.   Директива 82/471/ЕИО на Съвета от 30 юни 1982 г. относно някои продукти, използвани при храненето на животните  (34)

По отношение на Директива 82/471/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме изменения и да предвиди необходимите критерии за определяне на продуктите, обхванати от директивата. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 82/471/ЕИО чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО. По причини за спешност за приемането на измененията на директивата е необходимо да се приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 82/471/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията приема измененията, които трябва да бъдат направени в приложението в резултат на напредъка на научното и техническо познание. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3. В случаите, отнасящи се за продуктите, посочени в раздели 1.1 и 1.2 от приложението, Комисията провежда консултации с Научния комитет по хранене на животните и Научния комитет по храните.

Въпреки това, в случаите, отнасящи се до продуктите, получени от дрожди от вида Candida и култивирани върху n-алкани, посочени в член 4, параграф 1, Комисията взема решение в рамките на две години от нотификацията на настоящата директива и след консултация с Научния комитет по хранене на животните и Научния комитет по храните.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Критерии, позволяващи определянето на продуктите, обхванати от настоящата директива, и по-специално критериите за състав и чистота, както и за физико-химичните и биологичните свойства, могат да бъдат определени от Комисията в светлината на научното и техническо познание. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“

2.

В член 7, параграф 2, втора алинея думите „процедурата, посочена в член 13“ се заменят с думите „процедурата по регулиране, посочена в член 13, параграф 2“.

3.

Член 8, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Ако Комисията счете, че са необходими изменения на настоящата директива, за да се преодолеят трудностите, посочени в параграф 1, и да се гарантира защитата на здравето на човека или животните, тя приема тези мерки. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 13, параграф 4. В този случай държавата-членка, приела защитни мерки, има право да продължи да ги прилага до влизането в сила на тези изменения.“

4.

Член 13 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

5.

Член 14 се заличава.

6.3.   Директива 96/25/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно обращението и използването на фуражни суровини  (35)

По отношение на Директива 96/25/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да изготви и изменя списъка на суровините, чието обращение или използване за хранене на животните е забранено или ограничено, и да изменя приложението в светлината на напредъка на научното и техническо познание. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 96/25/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато, поради наложителни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за изменението на списъка на суровините, чието обращение или използване за хранене на животните е ограничено или забранено.

Поради причини за ефективност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, трябва да бъдат съкратени за приемането на измененията на приложението с оглед на напредъка на научното и техническо познание.

В съответствие с това Директива 96/25/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 5, параграф 1, буква ж) второто тире се заменя със следното:

„—

мерки на Общността, включени в списък, който следва да се изготви от Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3;“.

2.

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

1.   В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 13, параграф 2, може да бъде приета система от цифрови кодове за включените в списъка фуражни суровини въз основа на специализирани речници относно произхода, използваната част от продукта/вторичния продукт, преработката и зрелостта/качеството на фуражните суровини, която да дава възможност за международна идентификация на фуражите, по-конкретно по наименование и описание.

2.   Списъкът на суровините, чието обращение или използване за хранене на животните е ограничено или забранено, се изготвя от Комисията, за да се осигури спазването на член 3. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.

3.   Списъкът, посочен в параграф 2, се изменя от Комисията в светлината на напредъка на научното и техническо познание. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3. Поради наложителни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 13, параграф 5, с оглед приемането на тези мерки.

4.   Комисията приема измененията, които трябва да бъдат направени в приложението с оглед напредъка на научното и техническо познание. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 4.“

3.

Член 13 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

добавят се следните параграфи:

„4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б), и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на два месеца, един месец и два месеца.

5.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

6.4.   Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни  (36)

По отношение на Директива 2002/32/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да измени приложения I и II и да ги адаптира с оглед напредъка на научното и техническо познание, както и да определи допълнителни критерии за методите за детоксикация. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/32/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато, поради наложителни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за адаптирането на приложения I и II с оглед на напредъка на научното и техническо познание.

В съответствие с това Директива 2002/32/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 7, параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„2.   Взема се незабавно решение дали приложения I и II следва да бъдат изменени. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 11, параграф 4.“

2.

Член 8, параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Комисията адаптира приложения I и II с оглед на напредъка на научното и техническо познание. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3. Поради наложителни причини за спешност, Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 11, параграф 4, с цел да се приемат тези изменения.

2.   Освен това Комисията:

периодично приема консолидирани версии на приложения I и II, които включват всякакви адаптации, направени съгласно параграф 1, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 11, параграф 2,

може да определи критерии за приемане на методи за детоксикация в допълнение към критериите, предвидени за продукти, предназначени за хранене на животни, които са били подложени на подобни методи. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.“

3.

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по храните за животни, създаден с член 1 от Решение 70/372/ЕИО на Съвета (37).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.

Член 12 се заличава.

6.5.   Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци  (38)

По отношение на Регламент (ЕО) № 998/2003, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да изменя списъка с видовете животни, установен в част В от приложение I, и списъците със страните и териториите, установени в части Б и В от приложение II, да изготвя специфични изисквания относно болести, различни от бяс, по отношение на държавите-членки и териториите, посочени в приложение II, част Б, раздел 2, да приема условия за движението от трети страни на животни от видовете, изброени в част В от приложение I, и да приема изисквания от технически характер по отношение на движението на животни от видовете, изброени в части А и Б от приложение I. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на този регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Поради причини за ефективност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, следва да бъдат съкратени за приемането на списъка с някои трети страни.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 998/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Движението между държави-членки или от територия, посочена в приложение II, част Б, раздел 2, на животни от видовете, посочени в приложение I, част В, не подлежи на никакви изисквания във връзка с болестта бяс. Ако е необходимо, Комисията изготвя специфични изисквания, включително евентуално ограничаване на броя на животните, относно други болести. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 24, параграф 4. Може да се изготви образец на сертификат, който да придружава такива животни, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 24, параграф 2.“

2.

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Условията, приложими при движението на животни от видовете, посочени в приложение I, част В, идващи от трети страни, се приемат от Комисията. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 24, параграф 4. Образецът на сертификат, който трябва да придружава движението на животни, се изготвя в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 24, параграф 2.“

3.

Член 10 се изменя, както следва:

а)

уводното изречение се заменя със следното:

„Комисията изготвя списъка с трети страни, предвиден в приложение II, част В. За да бъде включена в този списък, трета страна трябва първо да докаже своя статус относно бяса, както и че:“;

б)

добавя се следната алинея:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 24, параграф 5.“

4.

В член 17 първата алинея се заменя със следното:

„За движение на животни от видовете, посочени в приложение I, части А и Б, Комисията може да приема изисквания от техническо естество, различни от изискванията, определени в настоящия регламент. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 24, параграф 4.“

5.

Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Част В от приложение I и части Б и В от приложение II могат да бъдат изменени от Комисията, с цел да се отчете развитието в ситуацията в Общността или в трети страни относно болести, които засягат видовете животни, обхванати от настоящия регламент, и по-специално бяс, и ако е необходимо, за целите на настоящия регламент, да се ограничи броят на животните, които могат да се придвижват. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 24, параграф 4.“

6.

Член 21 се заменя със следното:

„Член 21

Комисията може да приема всякакви преходни разпоредби, за да се позволи смяната на действащия режим с този, установен от настоящия регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 24, параграф 4.“

7.

Член 24 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

добавя се следният параграф:

„5.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б), и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на два месеца, един месец и два месеца.“

6.6.   Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози  (39)

По отношение на Директива 2003/99/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да създаде координирани програми за мониторинг, отнасящи се до зоонози и заразни агенти, причиняващи зоонози. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2003/99/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Поради причини за спешност е необходимо да се приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на изменения в приложение I към Директива 2003/99/ЕО с оглед добавянето или заличаването зоонози и заразни агенти, причиняващи зоонози, в списъците, включени в него.

В съответствие с това Директива 2003/99/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 4, параграф 4 се изменя, както следва:

а)

уводното изречение се заменя със следното:

„Приложение I може да бъде изменяно от Комисията, за да се добавят или заличат зоонози или заразни агенти, причиняващи зоонози, в списъците,включени в него, като се вземат предвид по-специално следните критерии:“;

б)

добавя се следната алинея:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 12, параграф 4.“

2.

Член 5, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Когато данните, събрани чрез рутинно наблюдение в съответствие с член 4, не са достатъчни, координирани програми за мониторинг, отнасящи се до една или повече зоонози и/или заразни агенти, причиняващи зоонози, могат да бъдат създадени от Комисията, по-специално когато са идентифицирани специфичните потребности, за да се оцени рискът или да се определят на равнище държави-членки или на общностно равнище основните стойности, свързани със зоонозите или заразните агенти, причиняващи зоонози. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“

3.

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Изменения на приложенията и преходни мерки или мерки по изпълнение

Приложения II, III и IV могат да бъдат изменяни от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Преходни мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, по-специално допълнителни спецификации към изискванията, предвидени в настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Други мерки по изпълнение или преходни мерки могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2.“

4.

Член 12 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

6.7.   Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните  (40)

По отношение на Регламент (ЕО) № 852/2004, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме разпоредби относно специфични хигиенни правила и одобрението на предприятията, както и да разреши при определени условия дерогации от приложения I и II. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 852/2004, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 852/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 4, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Критериите, изискванията и планираните резултати, посочени в параграф 3, както и свързаните с тях методи за вземане на проби и анализ се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

2.

В член 6, параграф 3 буква в) се заменя със следното:

„в)

решение, прието от Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

3.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Преходни мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, по-специално допълнителни спецификации към изискванията, предвидени в настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.

Други мерки за прилагане или преходни мерки могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 14, параграф 2.“

4.

Член 13 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

уводната част се заменя със следното:

„Приложения I и II могат да се адаптират или актуализират от Комисията, като се вземе предвид:“;

ii)

добавя се следната алинея:

„Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Дерогации от приложения I и II могат да се разрешат от Комисията, по-специално за улесняване на прилагането на член 5 за малки предприятия, като се вземат предвид съответните рискови фактори, при условие че подобни дерогации не засягат постигането на целите на настоящия регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

5.

Член 14, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

6.8.   Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход  (41)

По отношение на Регламент (ЕО) № 583/2004, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме разпоредби относно общите задължения на предприятията за хранителни продукти и специалните гаранции за пускането на храни на пазара в Швеция и Финландия, както и да разреши при определени условия дерогации от приложенията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 583/2004, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя, както следва:

1.

В член 3, параграф 2 първото изречение се заменя със следното:

„Стопанските субекти в хранителната промишленост не използват други вещества освен питейна вода — или, когато Регламент (ЕО) № 852/2004 или настоящият регламент разрешават, чиста вода — за отстраняване на повърхностно замърсяване от продуктите от животински произход, освен когато употребата на друго вещество е одобрена от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“

2.

Член 8, параграф 3 се заменя със следното:

„3.

a)

Изискванията на параграфи 1 и 2 могат да се актуализират от Комисията, по-специално за да се вземат предвид промените в програмите за контрол на държавите-членки или приемането на микробиологични критерии в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

б)

В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, действието на правилата, предвидени в параграф 2 от настоящия член относно хранителните продукти, посочени в параграф 1 от настоящия член, може да се разшири изцяло или частично, така че да обхване всяка държава-членка или район в държава-членка, която има програма за контрол, призната за равностойна на тази, одобрена за Швеция и Финландия, по отношение на посочените храни от животински произход.“

3.

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Преходни мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, по-специално допълнителни спецификации към изискванията, предвидени в настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Други мерки за прилагане или преходни мерки могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2.“

4.

Член 10 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

уводната част се заменя със следното:

„Приложения II и III могат да се адаптират или актуализират от Комисията, като се отчита:“;

ii)

добавя се следната алинея:

„Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Освобождаване от действието на приложения II и III може да се предостави от Комисията, при условие че не засяга постигането на целите на настоящия регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“

5.

В член 11 уводната част се заменя със следното:

„Без да се засяга общото приложение на член 9 и член 10, параграф 1, могат да се приемат мерки за прилагане в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, и могат да се приемат изменения в приложения II или III — под формата на мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент — в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3, за:“.

6.

Член 12, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

6.9.   Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация  (42)

По отношение на Регламент (ЕО) № 854/2004, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да изменя или да адаптира приложенията към него и да приема преходни мерки, в частност допълнителни спецификации на изискванията, предвидени в посочения регламент. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 854/2004, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 854/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Преходни мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, по-специално допълнителни спецификации към изискванията, предвидени в настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3.

Други мерки за прилагане или преходни мерки могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 19, параграф 2.“

2.

Член 17, параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Приложения I, II, III, IV, V и VI могат да бъдат изменени или допълнени от Комисията, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3.

2.   Освобождаване от прилагането на приложения I, II, III, IV, V и VI може да бъде разрешено от Комисията, при условие че то не засяга постигането на целите на настоящия регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3.“

3.

В член 18 уводната част се заменя със следното:

„Без да се засяга общото приложение на член 16 и член 17, параграф 1, могат да се приемат мерки за прилагане в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 19, параграф 2, и да се приемат изменения в приложения I, II, III, IV, V или VI — под формата на мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент — в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 3, за да се конкретизират:“.

4.

Член 19, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

6.10.   Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите  (43)

По отношение на Регламент (ЕО) № 183/2005, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи микробиологичните критерии и конкретните цели, с които операторите в сектора на фуражите трябва да се съобразяват, да приеме мерки относно одобрението на предприятията, да изменя приложения I, II и III и да разрешава дерогации от тези приложения. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 183/2005, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 183/2005 се изменя, както следва:

1.

В член 5, параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„Критериите и целите, определени в букви а) и б), се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 31, параграф 3.“

2.

Член 10, точка 3 се заменя със следното:

„3.   се изисква одобрение с регламент, приет от Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 31, параграф 3.“

3.

Член 27 се заменя със следното:

„Член 27

Изменения в приложения I, II и III

Приложения I, II и III могат да бъдат изменяни, така че да се отчетат:

а)

развитието в кодексите за добри практики;

б)

опитът, получен от внедряването на системи на основата на НАССР съгласно член 6;

в)

технологичните развития;

г)

научните съвети и особено новите оценки за рисковете;

д)

определянето на целите за безопасност на фуражите;

и

е)

развитието на изискванията, свързани с конкретни операции.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 31, параграф 3.“

4.

Член 28 се заменя със следното:

„Член 28

Дерогации от приложения I, II и III

Дерогации от приложения I, II и III могат да бъдат разрешени от Комисията по конкретни причини, при условие че тези дерогации не засягат постигането на целите на настоящия регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 31, параграф 3.“

5.

Член 31, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

7.   ЕНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ

7.1.   Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт  (44)

По отношение на Регламент (ЕИО) № 3821/85, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да внася измененията, необходими за адаптиране на приложенията към техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕИО) № 3821/85, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕИО) № 3821/85 се изменя, както следва:

1.

В член 5 втората алинея се заменя със следното:

„Безопасността на системата трябва да съответства на техническите изисквания, посочени в приложение IБ. Комисията гарантира, че в това приложение се посочва, че контролният уред за регистриране на данните не може да получи типово одобрение на ЕО за компонент, преди да е доказана способността на цялата система (самия контролен уред за регистриране на данните, картата на водача и електрическите съединения на предавателната кутия) да противодейства на опитите за подправка или промяна на данните относно периодите за управление на превозното средство. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 2. Изпитванията, необходими за да се установи това, се провеждат от специалисти, запознати със съвременните техники на подправка.“

2.

Член 17, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Измененията, които са необходими за адаптиране на приложенията към техническия прогрес, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 2.“

3.

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

7.2.   Директива 97/70/ЕО на Съвета от 11 декември 1997 г. относно установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни кораби с дължина, равна или по-голяма от 24 метра  (45)

По отношение на Директива 97/70/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме разпоредби относно, от една страна, хармонизиране на тълкуването на някои разпоредби на приложението към Протокола от Торемолинос и, от друга страна, изпълнението на директивата. На Комисията следва също да бъде предоставено правомощието да измени някои разпоредби на директивата, както и приложенията към нея, за да се приложат, за целите на директивата, измененията на Протокола от Торемолинос, които са влезли в сила след приемането на директивата. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 97/70/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 97/70/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 4, параграф 4, буква б) думите „съгласно процедурата, установена в член 9“ се заменят с думите „в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 9, параграф 2“.

2.

В член 8 първата алинея се заменя със следното:

„Следните адаптации, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 3:

а)

могат да бъдат приети и приложени разпоредби за:

хармонизиране на тълкуването на тази разпоредби на приложението към Протокола от Торемолинос, по отношение на които администрациите на отделни договарящи се страни разполагат с право на преценка, доколкото е необходимо да се гарантира тяхното последователно прилагане в рамките на Общността,

изпълнението на настоящата директива без разширяване на нейното приложно поле;

б)

членове 2, 3, 4, 6 и 7 от настоящата директива могат да се адаптират и приложенията към нея могат да се изменят, за да се приложат, за целите на настоящата директива, последващите изменения на Протокола от Торемолинос, които са влезли в сила след приемането на настоящата директива.“

3.

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (46).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (47), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

7.3.   Директива 1999/35/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно система за задължителни прегледи за безопасна работа при редовни услуги от ро-ро фериботи и бързоходни пътнически плавателни съдове  (48)

По отношение на Директива 1999/35/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира приложенията, определенията, както и позоваванията на инструментите на Общността и на Международната морска организация (ММО), за да ги приведе в съответствие с мерките на Общността или на MMO, влезли в сила впоследствие. На Комисията следва също да бъде предоставено правомощието да изменя приложенията, за да се усъвършенства режимът, установен с директивата. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 1999/35/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 1999/35/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 4, параграф 1, буква г), последното изречение, в член 11, параграфи 6 и 8, и в член 13, параграф 3, второто и последното изречение думите „процедурата, установена в член 16“ се заменят с думите „процедурата по регулиране, посочена в член 16, параграф 2“

2.

Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (49).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Процедура за изменение

Приложенията към настоящата директива, определенията, позоваванията на инструменти на Общността и позоваванията на инструменти на ММО могат да бъдат адаптирани до степен, необходима да ги приведе в съответствие с мерките на Общността или на MMO, които са влезли в сила, но без да се разширява приложното поле на настоящата директива.

Приложенията към настоящата директива могат също да бъдат адаптирани, когато е необходимо да се усъвършенства режимът, установен с настоящата директива, но без да се разширява нейното приложно поле.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 3.

Измененията на международните актове, посочени в член 2, могат да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 2099/2002.“

7.4.   Регламент (ЕО) № 417/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 18 февруари 2002 г. относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери  (50)

По отношение на Регламент (ЕО) № 417/2002, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да измени някои позовавания на съответните правила на MARPOL 73/78 и на Резолюция MEPC 111(50) и Резолюция МЕРС 94(46), с цел привеждане в съответствие на позоваванията с измененията на тези правила и резолюции, приети от Международната морска организация (ММО), доколкото подобни изменения не разширяват приложното поле на регламента. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 417/2002, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 417/2002 се изменя, както следва:

1.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (51).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

2.

В член 11 първата алинея се заменя със следното:

„Комисията може да изменя позоваванията в членовете от настоящия регламент на правилата от приложение I към MARPOL 73/78, на Резолюция MEPC 111(50) и на Резолюция МЕРС 94(46), изменена с Резолюция МЕРС 99(48) и Резолюция МЕРС 112(50), с цел привеждане в съответствие на позоваванията с измененията на тези правила и резолюции, приети от ММО, доколкото подобни изменения не разширяват приложното поле на настоящия регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 2.“

7.5.   Регламент (ЕО) № 782/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 14 април 2003 г. относно забраната за използване на органотични съединения на корабите  (52)

По отношение на Регламент (ЕО) № 782/2003, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да установи хармонизиран режим на проверка и сертифициране за някои кораби, да приеме някои мерки относно корабите, плаващи под знамето на трета държава, да установи процедури за държавния пристанищен контрол, както и да измени някои позовавания и приложения с цел да се отчетат промените на международно ниво, и по-специално тези в рамките на ММО или с оглед да се подобри ефективността на регламента предвид придобития опит. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 782/2003, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 782/2003 се изменя, както следва:

1.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, буква б) втората алинея се заменя със следното:

„Ако е необходимо, Комисията може да установи хармонизиран режим на проверка и сертифициране за тези кораби. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 2.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Ако до 1 януари 2007 г. Конвенцията AFS още не е влязла в сила, Комисията приема подходящи мерки, за да позволи да бъде доказано съответствието с член 5 на корабите, плаващи под знамето на трета държава. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 2.“

2.

В член 7 втора алинея се заменя със следното:

„Ако до 1 януари 2007 г. Конвенцията AFS още не е влязла в сила, Комисията установява подходящи процедури за упражняването на този контрол. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 2.“

3.

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Комисията може да изменя позоваванията на Конвенцията AFS, на сертификата AFS, на декларацията AFS и на декларацията за съответствие AFS и приложенията към настоящия регламент, включително съответните насоки на Международната морска организация (ММО) по отношение на член 11 от Конвенцията AFS, с цел да се вземат предвид промените на международно ниво, и по-специално тези в рамките на ММО или с цел да се подобри ефективността на настоящия регламент предвид придобития опит. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 2.“

4.

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (53).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

7.6.   Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар  (54)

По отношение на Директива 2004/8/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да разгледа хармонизираните референтни стойности на ефективност за отделно производство на електричество и топлоенергия, да адаптира към техническия прогрес праговите стойности, посочени в член 13, и да установи и адаптира към техническия прогрес подробните насоки за прилагането и използването на приложение II към посочената директива включително определянето на съотношението електроенергия/топлоенергия. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/8/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 2004/8/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 4, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията разглежда хармонизираните референтни стойности на ефективност за отделно производство на електричество и топлоенергия, посочени в параграф 1, за пръв път на 21 февруари 2011 г., и след това на всеки четири години, за да отчете технологичното развитие и промени в разпределението на енергийните източници. Всички мерки в резултат от този преглед, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.“

2.

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Адаптиране към техническия прогрес

1.   Комисията адаптира към техническия прогрес праговите стойности, използвани за изчисляването на електричеството от комбинирано производство на енергия, посочени в приложение II, буква a). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.

2.   Комисията адаптира към техническия прогрес праговите стойности, използвани за изчисляването на ефективността на комбинираното производство на енергия и икономиите на първична енергия, посочени в приложение III, буква a). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.

3.   Комисията адаптира към техническия прогрес насоките за определянето на съотношението електроенергия/топлоенергия, посочено в приложение II, буква г). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.“

3.

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

4.

В приложение II буква д) се заменя със следното:

„д)

Комисията установява подробни насоки за прилагането и използването на приложение II, включително определянето на съотношението електроенергия/топлоенергия. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.“

7.7.   Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността  (55)

По отношение на Директива 2004/52/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира приложението и да вземе решенията, свързани с определението на европейската услуга за електронно пътно таксуване. На Комисията следва също да се предостави правомощието да взема техническите решения, отнасящи се до реализирането на европейската услуга за електронно пътно таксуване. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/52/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 2004/52/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В случай на необходимост това приложение може да бъде адаптирано по технически причини. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5, параграф 2.“;

б)

параграфи 4, 5 и 6 се заменят със следното:

„4.   Комисията взема решенията, свързани с определението на европейската услуга за електронно пътно таксуване. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5, параграф 2. Тези решения могат да бъдат взети само ако всички условия, оценени на базата на съответните проучвания, са изпълнени, за да позволят оперативната съвместимост във всички аспекти, включително техническите, юридическите и търговските условия.

5.   Комисията взема техническите решения, отнасящи се до реализирането на европейската услуга за електронно пътно таксуване. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5, параграф 2.“

2.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитет за електронно пътно таксуване.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

7.8.   Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения  (56)

По отношение на Регламент (ЕО) № 725/2004, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да реши дали измененията на приложенията, които се отнасят до някои специални мерки за подобряване на морската сигурност на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море и на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, които автоматично се прилагат за международния трафик, следва да се прилагат също и за кораби, извършващи вътрешни услуги, и обслужващите ги пристанищни съоръжения. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 725/2004, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Регламент (ЕО) № 725/2004 предвижда изисквания и мерки за сигурност и е основан на международни инструменти, които подлежат на изменение. Когато, поради наложителни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 725/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 10, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията взема решение относно включването на измененията в международните инструменти, посочени в член 2, отнасящи се до корабите, извършващи вътрешни услуги, и до обслужващите ги пристанищни съоръжения, за които се прилага настоящият регламент, доколкото тези изменения представляват техническо осъвременяване на разпоредбите на Конвенция SOLAS и на ISPS Code. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 4; поради наложителни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 11, параграф 5. В този случай не се прилага процедурата по проверка на съответствието, установена в параграф 5 от настоящия член.“

2.

Член 10, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията може да приема разпоредби с цел определяне на хармонизирани процедури за прилагане на задължителните разпоредби по ISPS Code без да разширява приложното поле на настоящия регламент. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 4.

Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 11, параграф 5.“

3.

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 6 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени съответно в член 6, букви б) и в) от Решение 1999/468/ЕО, се определят на един месец.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

5.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

7.9.   Регламент (ЕО) № 789/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно прехвърлянето на товарните и пътническите кораби от един регистър в друг в рамките на Общността  (57)

По отношение на Регламент (ЕО) № 789/2004, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да изменя някои определения, за да се вземе предвид развитието на международно ниво, по-специално в рамките на Международната морска организация, и за да се увеличи ефективността на настоящия регламент в светлината на натрупания опит и техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 789/2004, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Регламент (ЕО) № 789/2004 се изменя, както следва:

1.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (58).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

2.

Член 9, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   За да се вземе предвид развитието на международно ниво, по-специално в рамките на Международната морска организация (IMO), и за да се увеличи ефективността на настоящия регламент в светлината на натрупания опит и техническия прогрес, Комисията може да изменя определенията в член 2, доколкото тези изменения не разширяват приложното поле на регламента. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.“

7.10.   Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността  (59)

По отношение на Директива 2005/44/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира приложенията към техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2005/44/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

В съответствие с това Директива 2005/44/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Процедура за изменение

Приложения I и II могат да бъдат изменяни в светлината на опита от прилагането на настоящата директива и да бъдат адаптирани към техническия прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 4.“

2.

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 7 от Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища (60).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

5.   Комисията периодично се консултира с представителите на сектора.

7.11.   Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността на пристанищата  (61)

По отношение на Директива 2005/65/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да адаптира приложенията към нея. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2005/65/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Директива 2005/65/ЕО предвижда изисквания и мерки за сигурност и е основана на международни инструменти, които подлежат на изменение. Когато, поради наложителни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за адаптирането на приложенията към директивата.

В съответствие с това членове 14 и 15 от Директива 2005/65/ЕО се заменят със следното:

„Член 14

Адаптации

Комисията може да адаптира приложения I—IV, без да се разширява приложното поле на настоящата директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2.

Поради наложителни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 15, параграф 3.

Член 15

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с Регламент (ЕО) № 725/2004.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“


(1)  ОВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40.

(3)  ОВ L 121, 15.5.1993 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 162, 3.7.2000 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 50, 20.2.2004 г., стр. 28.

(7)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.“

(8)  ОВ L 50, 20.2.2004 г., стр. 44.

(9)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.“

(10)  ОВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 22, 26.1.2005 г., стр. 1.“

(12)  ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6.

(16)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.

(17)  ОВ L 121, 11.5.1999 г., стр. 13.

(18)  ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22.

(19)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(20)  ОВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 5.

(21)  ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 3.

(22)  ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.

(23)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.“

(24)  ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 1.

(25)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.“

(26)  ОВ L 78, 28.3.1996 г., стр. 27.

(27)  ОВ L 13, 16.1.2002 г., стр. 21.

(28)  ОВ L 179, 7.8.1972 г., стр. 1.“

(29)  ОВ L 14, 21.1.2003 г., стр. 1.

(30)  ОВ L 66, 11.3.2003 г., стр. 1.

(31)  ОВ L 7, 13.1.2004 г., стр. 1.

(32)  ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.

(33)  ОВ L 86, 6.4.1979 г., стр. 30.

(34)  ОВ L 213, 21.7.1982 г., стр. 8.

(35)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 35.

(36)  ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10.

(37)  ОВ L 170, 3.8.1970 г., стр. 1.“

(38)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.

(39)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 31.

(40)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(41)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(42)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(43)  ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1.

(44)  ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.

(45)  ОВ L 34, 9.2.1998 г., стр. 1.

(46)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.

(47)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“

(48)  ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 1.

(49)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.“

(50)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 1.

(51)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.“

(52)  ОВ L 115, 9.5.2003 г., стр. 1.

(53)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.“

(54)  ОВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 50.

(55)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 124.

(56)  ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 6.

(57)  ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 19.

(58)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.“

(59)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 152.

(60)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 29.“

(61)  ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 28.


Хронологичен индекс

1.

Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки

2.

Директива 79/373/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно обращението на комбинирани фуражи

3.

Директива 82/471/ЕИО на Съвета от 30 юни 1982 г. относно някои продукти, използвани при храненето на животните

4.

Директива 82/883/ЕИО на Съвета от 3 декември 1982 г. относно процедури за наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от отпадъци от производството на титанов двуокис

5.

Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

6.

Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието

7.

Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно установяване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността

8.

Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение

9.

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки

10.

Директива 96/16/ЕО на Съвета от 19 март 1996 г. относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти

11.

Директива 96/25/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно обращението и използването на фуражни суровини

12.

Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ

13.

Директива 97/70/ЕО на Съвета от 11 декември 1997 г. относно установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни кораби с дължина, равна или по-голяма от 24 метра

14.

Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива

15.

Директива 1999/35/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно система за задължителни прегледи за безопасна работа при редовни услуги от ро-ро фериботи и бързоходни пътнически плавателни съдове

16.

Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите

17.

Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители

18.

Директива 2001/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 2001 г. относно статистическите изследвания, извършвани от държавите-членки за установяване на производствения потенциал на насажденията от определени видове плодни дървета

19.

Регламент (ЕО) № 417/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 18 февруари 2002 г. относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери

20.

Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни

21.

Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно статистиката за железопътния транспорт

22.

Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха

23.

Регламент (ЕО) № 782/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 14 април 2003 г. относно забраната за използване на органотични съединения на корабите

24.

Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци

25.

Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете

26.

Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

27.

Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози

28.

Регламент (ЕО) № 48/2004 на Европейския парламент и Съвета от 5 декември 2003 г. относно изготвянето на годишните статистически данни на Общността за стоманодобивната промишленост за референтните години 2003—2009 г.

29.

Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно прекурсорите на наркотичните вещества

30.

Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар

31.

Директива 2004/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно инспектирането и верифицирането на добрата лабораторна практика (ДЛП) (кодифицирана версия)

32.

Директива 2004/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прилагането на принципите на добра лабораторна практика и верифицирането на тяхното прилагане при изпитвания на химически вещества (кодифицирана версия)

33.

Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите

34.

Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения

35.

Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата

36.

Регламент (ЕО) № 789/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно прехвърлянето на товарните и пътническите кораби от един регистър в друг в рамките на Общността

37.

Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

38.

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители

39.

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните

40.

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

41.

Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация

42.

Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността

43.

Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно съдържанието на арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

44.

Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите

45.

Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността

46.

Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността на пристанищата

47.

Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци


Top