EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H0708(01)

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (Текст от значение за ЕИП)

OJ C 155, 8.7.2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

8.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 155/1


ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 юни 2009 година

за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение

(текст от значение за ЕИП)

2009/C 155/01

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 149, параграф 4 и член 150, параграф 4 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Преходът към икономика, основана на знанието (Европейски съвет в Лисабон, 2000 г.) изисква модернизация и постоянно подобряване на системите за професионално образование и обучение („ПОО“) в отговор на бързите промени в икономиката и обществото, така че тези системи да допринесат за увеличаване на заетостта и социалната интеграция и да улеснят достъпа до учене през целия живот за всички, включително за хората в неравностойно положение.

(2)

Европейският съвет в Барселона от 2002 г. определи целта европейските системи за образование и обучение да бъдат превърнати в световен еталон за качество до 2010 г.

(3)

С интегрираните насоки от Лисабон за растеж и заетост 2005—2008 г. държавите-членки се призовават да развиват достъпна система за учене през целия живот на достъпни цени, която да отговаря на променящите се нужди на основаните на знанието икономика и общество. Адаптирането и изграждането на капацитет на системите за образование и обучение са необходими, за да може се подобри тяхната степен на съответствие по отношение на пазара на труда. Ето защо целите, определени в политиката в областта на образованието и обучението, следва да допълват в още по-голяма степен целите на политиката в областта на икономиката и на пазара на труда, така че да съчетават социално сближаване и конкурентоспособност.

(4)

Вследствие на резолюцията на Съвета от 19 декември 2002 г. относно насърчаване на засиленото европейско сътрудничество в областта на професионално образование и обучение (4) („Копенхагенски процес“), както и в резултат от последвалата съвместна работа между Комисията, държавите-членки, социалните партньори, държавите от ЕИП-ЕАСТ и страните-кандидатки по определяне на приоритетите за осигуряване на качество, беше разработена обща рамка за осигуряване на качество („ОРОК“), като беше отчетен наличният опит и „добри практики“ в различните участващи страни.

(5)

В съответствие с представения на Европейския съвет съвместен междинен доклад за 2004 г. на Съвета и Комисията относно Работната програма за обучение и образование 2010 г. (5), ОРОК за ПОО (като част от последващите действия след Декларацията от Копенхаген) и развитието на „одобрен набор от стандарти, процедури и насоки за осигуряване на качество“ (6) (във връзка с Болонския процес и като част от работната програма за целите на системите за образование и обучение) следва да бъдат основни приоритети за Европа.

(6)

Съветът по образованието от май 2004 г. (7), подкрепи подхода на ОРОК и прикани държавите-членки и Комисията, в рамките на съответните им правомощия, да насърчават прилагането ѝ на доброволен принцип, заедно със съответните заинтересовани страни.

(7)

Европейската мрежа за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение (8) предостави европейска платформа, която позволи подходящо изпълнение на Заключенията на Съвета от 2004 г. и Комюникето от Хелзинки и улесни трайно сътрудничество между държавите.

(8)

През 2006 г. Комюникето от Хелзинки подчерта необходимостта от по-нататъшно развитие и прилагане на общи европейски инструменти, предназначени по-конкретно за ПОО, като се базира на принципите, които са в основата на ОРОК, както е посочено в заключенията на Съвета от май 2004 г. относно осигуряване на качеството на ПОО с цел насърчаване на културата на подобряване на качеството и по-широкото участие в Европейската мрежа за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение.

(9)

Настоящата препоръка установява Европейска референтна рамка за осигуряване на качество („Рамката“) като референтен инструмент, чиято цел е да помогне на държавите-членки да развиват и наблюдават постоянното подобряване на техните системи за ПОО въз основа на общи европейски референции, които изграждат и доразвиват ОРОК. Рамката следва да допринесе за подобряване на качеството на ПОО и за увеличаване на прозрачността и последователността на политиката в областта на развитието на ПОО между държавите-членки, като насърчава взаимно доверие, мобилност на работниците и учащите и учене през целия живот.

(10)

Рамката следва да включва цикъла на осигуряване и подобряване на качеството включващ планиране, прилагане, оценяване/оценка и преразглеждане/ревизия на ПОО, подкрепени от общи критерии за качество, примерни дескриптори и показатели. Процесът на наблюдение, включващ комбинация от механизми за вътрешно и външно оценяване, следва да бъде определен по целесъобразност от държавите-членки, за да се установят възможностите на системите, процесите и процедурите и областите, в които се налага подобрение. Рамката следва да включва използването на измервателни инструменти с цел предоставяне на доказателства за ефективност.

(11)

Рамката следва да се прилага на равнище системи за ПОО, на равнище институти за предоставяне на ПОО и това на даване на квалификации. Тя осигурява системен подход по отношение на качеството, като включва и свързва помежду им съответните равнища и действащи фактори. Рамката следва да постави акцент върху наблюдението и подобряването на качеството чрез съчетаване на вътрешно и външно оценяване, преглед и процес на подобрение, подкрепени от конкретни цифри и качествен анализ. Рамката следва да се превърне в основа за по-нататъшно развитие чрез сътрудничество на европейско, национално, регионално и местно равнище.

(12)

Като предоставя конкретни мерки в подкрепа на културата на оценяването и подобряването на качеството на всички равнища, настоящата препоръка допринася за използването на основани на факти политика и практика, като основа за по-ефикасни и справедливи политики в съответствие със Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки от 2006 г. относно ефикасност и справедливост на европейските системи за образование и обучение (9).

(13)

Настоящата препоръка предвижда рамка за определяне, подкрепа и обмен на най-добри практики не само на национално, но и на местно и регионално равнище във всички релевантни мрежи, включително Мрежата на европейската референтна рамка за осигуряване на качество.

(14)

Настоящата препоръка взема предвид „Общи принципи за осигуряване на качеството на висшето образование и на професионалното обучение“, които са включени в приложение III към препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (10) ( „ЕКР“). Следователно рамката следва да подкрепя прилагането на ЕКР и по-специално качеството на удостоверяването на резултатите от ученето. Тя следва също така да подкрепя прилагането на други европейски инструменти като Европейската кредитна система в ПОО и общите европейски принципи за определяне и оценка на неформално и самостоятелно учене.

(15)

Като се вземе предвид незадължителният ѝ характер, настоящата препоръка e в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора, доколкото нейната цел е да подкрепя и допълва действията на държавите-членки чрез улесняване на по-нататъшното сътрудничество между тях, за да се увеличи прозрачността на ПОО и насърчи мобилността и ученето през целия живот. Тя следва да се прилага в съответствие с националното законодателство и практика. Настоящата препоръка е в съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, тъй като не замества или определя националните системи за осигуряване на качество. Рамката не определя конкретна система или подход за осигуряване на качество, а предвижда общи принципи, критерии за качество, примерни дескриптори и показатели, които може да помагат за оценката и подобряването на съществуващите системи и предоставяне на ПОО.

(16)

Референтните показатели, предложени в приложение II, имат за цел да подкрепят оценяването и подобряването на качеството на системите и/или институтите, предоставящи ПОО в съответствие с националното законодателство и практики, и да служат като „набор от инструменти“, от който различните ползватели може да избират показателите, които считат, че в най-голяма степен съответстват на изискванията на тяхната конкретна система за осигуряване на качество. По отношение на тяхното естество и цел, те следва да се отличават от показателите и моделите за сравнение, посочени в заключенията на Съвета от 25 май 2007 г. относно съгласувана рамка от показатели и модели за сравнение относно наблюдението на напредъка при изпълнението на целите от Лисабон в областта на образованието и обучението (11).

(17)

Рамката, ако бъде използвана и доразвивана от държавите-членки, би могла да им помага за по-нататъшно подобряване и развиване на техните системи за ПОО, за подкрепа на стратегиите за учене през целия живот, по-нататъшна интеграция на европейския пазар на труда и прилагане на ЕКР и насърчаване на културата на подобряване на качеството на всички равнища, като се зачита богатото разнообразие от национални образователни системи.

(18)

Настоящата препоръка следва да допринася за модернизиране на системите за образование и обучение, подобряване на ефективността на обучението посредством стремежа да се гарантира, че обучаващите се няма да напуснат системите без квалификации, подобряване на взаимната обвързаност между образование, професионално обучение и трудова заетост, изграждане на мостове между формалното, неформалното и самостоятелното учене и разширяване на предоставянето на квалификации на основата на придобития опит,

ПРЕПОРЪЧВАТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ:

1.

Да използват и развиват допълнително Европейската референтна рамка за осигуряване на качество („Рамката“), критериите за качество, примерните дескриптори и референтните показатели, както са определени и подробно описани в приложения I и II, да подобряват допълнително и развиват своите системи за ПОО, да подкрепят стратегиите за учене през целия живот и прилагането на ЕКР и на Европейската харта за качество на мобилността и да насърчават културата на подобряване на качеството и нововъведенията в качеството на всички равнища. Специално внимание следва да се отдели на прехода от ПОО към висше образование;

2.

Не по-късно от 18 юни 2011 година, всяка от държавите-членки да разработи подход, насочен към подобряване на системите за осигуряване на качество на национално равнище, когато това е целесъобразно, и към възможно най-добро прилагане на Рамката, като включи социалните партньори, регионалните и местните органи и всички релевантни заинтересовани страни в съответствие с националното законодателство и практика;

3.

Да участват активно в мрежата на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество („мрежата на Рамката“) като основа за по-нататъшно разработване на общи принципи, референтни критерии и показатели, насоки и инструменти за подобряване на качеството на ПОО на национално, регионално и местно равнище, по целесъобразност;

4.

Да установят там, където такава липсва, национална референтна точка за осигуряване на качество за ПОО, която да е свързана със съответните структури и изисквания на всяка държава-членка и да обединява съобразно националните традиции съществуващите органи, действащи в тази област и да включва социалните партньори и съответните заинтересовани страни на национално и регионално равнище, така че да гарантира доразвиването на инициативи. Референтната точка следва,

да осигурява на широк кръг заинтересовани страни информация относно дейностите на мрежата на Рамката,

да предоставя активна подкрепа за прилагането на работната програма на мрежата на Рамката,

да предприема конкретни инициативи за насърчаване на по-нататъшното развитие на Рамката в национален контекст,

да подкрепя самооценяването като допълнително и ефективно средство за осигуряване на качество, което позволява измерване на успеха и установяване на областите, които се нуждаят от усъвършенстване предвид прилагането на работната програма на мрежата на Рамката,

да гарантира, че информацията се разпространява по ефективен начин сред заинтересованите страни.

5.

На всеки четири години да осъществяват преглед на процеса на прилагане — такъв преглед да бъде включен в във всеки втори национален доклад за напредъка, изготвян в контекста на бъдещата стратегическа рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението въз основа на референтни критерии, които да бъдат дефинирани в рамките на мрежата на Рамката, в сътрудничество с Комисията и държавите-членки,

ПОДКРЕПЯТ НАМЕРЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДА:

1.

Подкрепя държавите-членки в осъществяването на горепосочените задачи, по-конкретно като улеснява сътрудничеството и съвместното учене, като провежда изпитвания и разработва справочен материал, и като предоставя информация относно процесите на развитие на качеството в ПОО в държавите-членки;

2.

Насърчава и участва заедно с държавите-членки в мрежата на Рамката, като допринася за разработването на политиките в тази област чрез конкретни предложения и инициативи, в зависимост от необходимостта;

3.

Гарантира наблюдение върху изпълнението на настоящата препоръка, като представя доклад на всеки четири години пред Европейския парламент и Съвета относно придобития опит и последствията за бъдещето, включително, ако е необходимо, преглед на настоящата препоръка, осъществен в сътрудничество с държавите-членки и с участието на различни заинтересовани страни;

4.

Предприема въз основа на доклада и в сътрудничество с държавите-членки оценка на изпълнението на настоящата препоръка и, ако е необходимо, да я преразглежда.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

Štefan FÜLE


(1)  ОВ С 100, 30.4.2009 г., стр. 136.

(2)  ОВ C 325, 19.12.2008 г., стр. 48.

(3)  Становище на Европейския парламент от 18 декември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 11 май 2009 г.

(4)  ОВ C 13, 18.1.2003 г., стр. 2.

(5)  ОВ C 104, 30.4.2004 г., стр. 1.

(6)  „Осъществяване на европейското пространство на висшето образование“: Комюнике от конференцията на министрите на висшето образование, Берлин, 19 септември 2003 г.

(7)  Заключенията на Съвета относно осигуряването на гаранции за качество в областта на професионалното образование и обучение от 28 май 2004 г.

(8)  Европейската мрежа за осигуряване на качество в ПОО беше създадена през октомври 2005 г. от Комисията след положителното становище на Консултативния комитет за професионално обучение. Членовете ѝ бяха посочени от държавите-членки, страните-кандидатки, държавите от ЕАСТ—ЕИП и организациите на европейските социални партньори, в съответствие със специална процедура.

(9)  ОВ C 298, 8.12.2006 г., стр. 3.

(10)  ОВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1.

(11)  ОВ C 311, 21.12.2007 г., стр. 13.


ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЯТА

Настоящата препоръка установява Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството („Рамката“), която включва цикъл за осигуряване и подобряване на качеството на ПОО (планиране, прилагане, оценяване/оценка и преразглеждане/ревизия) въз основа на подбрани критерии за качество, дескриптори и показатели, приложими за управлението на качеството, както на равнището на системите за ПОО, така на равнището на институтите, предоставящи ПОО. Целта е не да бъдат въвеждани нови стандарти, а де се подкрепят усилията на държавите-членки, като същевременно се запазва многообразието на техните подходи.

Рамката следва да се разглежда по-скоро като „набор от инструменти“, от който различните ползватели могат да избират дескрипторите и показателите, които те считат, че в най-голяма степен съответстват на изискванията на тяхната конкретна система за осигуряване на качество.

Предложените дескриптори (приложение I) и показатели (приложение II), се предоставят само като указание и се избират и прилагат от ползвателите на Рамката в зависимост от съвкупността или част от техните изисквания и съществуващите условия.

Те може да бъдат прилагани при първоначално и/или продължително професионално обучение в зависимост от съответните индивидуални характеристики на системите за ПОО в отделните държави-членки и вида на институтите, предоставящи ПОО.

Те следва да се използват на доброволни начала, като се отчита евентуалната добавена стойност, която носят, и в съответствие с националното законодателство и практика. Те не следва да се разглеждат нито като база за сравнение, нито като средство за докладване за или съставяне на сравнения между качеството и ефективността на различните национални системи. Отговорност за наблюдението на качеството на тези системи носят изцяло държавите-членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО: КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО И ПРИМЕРНИ ДЕСКРИПТОРИ  (1)

Настоящото приложение предлага общи критерии за качество и примерни дескриптори в помощ на държавите-членки, както те намерят за уместно, при прилагането на Рамката (2).

Критерии за качество

Примерни дескриптори на равнище система за ПОО

Примерни дескриптори на равнище институти, предоставящи ПОО

Планирането отразява стратегическа позиция, споделяна от заинтересованите страни и включва изрични цели, действия и показатели

Целите на ПОО са описани в средносрочен и дългосрочен план и са обвързани с европейските цели

Съответните заинтересовани страни участват в определянето на целите на ПОО на различни равнища

Плановете се установяват и наблюдават чрез специфични показатели (критерии за успех)

Установени са механизми и процедури за определяне на нуждите на обучението

Създадена е информационна политика, която да гарантира най-добро разпространение на качествени резултати, при спазване на националните/регионални изисквания за защита на данните

Определени са стандарти и насоки за разпознаване, утвърждаване и удостоверяване на индивидуалните способности

Европейските, националните и регионалните цели на политиката в областта на ПОО са отразени в местните планове, установени от институтите, предоставящи ПОО

Определени са и се наблюдават ясно определени цели

Текуща консултацията със съответните заинтересовани страни с цел да се установят специфичните местни/индивидуални потребности

Ясно са разпределени отговорностите по управлението на качеството и развитието

Налице е ранно участие на екипа в планирането, включително по отношение на развитието на качеството

Предоставящите институти организират съвместни инициативи с други институти, предоставящи ПОО

Съответните заинтересовани страни участват в процеса на анализиране на местните потребности

Институтите, предоставящи ПОО разполагат с ясна и прозрачна система за осигуряване на качество

Плановете за прилагане са създадени след консултации със заинтересованите страни и включват изрични принципи

Плановете за прилагане са установени в сътрудничество със социалните партньори, институтите, предоставящи ПОО и други заинтересовани страни на различните равнища

Плановете за прилагане включват разглеждане на необходимите ресурси, на възможностите на потребителите и инструментите, както и необходимите насоки за подкрепа

Насоките и стандартите са създадени с цел прилагането им на различни равнища

Плановете за прилагане включват специфична подкрепа за обучение на учители и обучаващи

Отговорностите на институтите, предоставящи ПОО в процеса на прилагане са изрично описани и прозрачни

Създава се национална и/или регионална рамка за осигуряване на качество, която включва насоки и стандарти за качество на равнище институт, предоставящ ПОО, чиято цел е да насърчават постоянното подобряване и саморегулирането

Ресурсите са подходящо съобразени/определени във вътрешен план с оглед постигането на целите, определени в плановете за прилагане

Изрично се подкрепят уместни и всеобхватни партньорства с цел прилагане на планираните действия

Стратегическият план за развитието на уменията на екипа определя потребностите от обучение за учители и обучаващи

Екипът осъществява редовни обучения и развива сътрудничество със съответните външни заинтересовани страни, за да подкрепи изграждането на капацитет и подобряването на качеството и за да постигне по-добри резултати

Оценяване на резултатите и процесите, подкрепено от конкретни цифри, се извършва редовно

Създава се методологията за оценяване, която включва вътрешно и външно оценяване

Участието на заинтересованите лица в процеса на наблюдение и оценяване е съгласуван и ясно описан

Националните/регионалните стандарти и процеси за подобряване и осигуряване на качеството съответстват и са пропорционални на потребностите на отрасъла

Системите подлежат на самооценка, вътрешен и външен преглед, по целесъобразност

Прилагат се системи за ранно предупреждение

Прилагат се показатели за изпълнение

Събират се съотносими, редовни и съгласувани данни, за да се измери успеха и да се определят областите за подобрение. Създадени са подходящи методологии за събиране на данни, например въпросници и показатели/измервателни единици

Периодично се извършва самооценка в съответствие с националните и регионалните нормативни уредби/рамки или по инициатива на институтите, предоставящи ПОО

Оценяването и прегледът включват процеси и резултати от обучението включително оценка на удовлетворението на учащите, както и на постиженията и удовлетворението на екипа

Оценяването и прегледът включват подходящи и ефективни механизми за включването на вътрешни и външни заинтересовани страни

Прилагат се системи за ранно предупреждение

Преразглеждане

На всички равнища се определят процедури, механизми и инструменти за извършване на преразглеждането

Процесите подлежат на периодично преразглеждане и се създават планове за действие за осъществяване на промени. Системите се коригират съответно.

Информация относно резултатите от оценяването се прави обществено достъпна

Събират се отзиви на обучаващите се относно техния собствен учебен опит и относно средата на учене и преподаване. Наред с отзивите от преподавателите, те се използват за информация при следващи действия

Информация относно резултатите от преразглеждането е широко обществено достъпна

Процедурите относно отзивите и преразглеждането са част от процеса за стратегическо обучение в организацията

Резултатите от процеса на оценяване се обсъждат със съответните заинтересовани страни и се изготвят съответни планове за действие


(1)  За целите на настоящата препоръка се прилагат определения, основани на речника относно качеството на обучението на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (работен документ, ноември 2003 г.).

(2)  Допълнителни уточнения относно избраните показатели за качество са подробно описани в приложение II.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕФЕРЕНТЕН НАБОР ОТ ИЗБРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО ЗА ОЦЕНКАТА НА КАЧЕСТВОТО НА ПОО

Настоящото приложение предлага всеобхватен набор от избрани показатели за качеството, които могат да бъдат използвани в подкрепа на оценяването и подобряването на качеството на равнище системи за ПОО и/или институтите, предоставящи ПОО. Наборът от показатели ще бъде допълнително развиван чрез двустранно и/или многостранно европейско сътрудничество, изградено въз основа на европейски данни и национални регистри.

По отношение на тяхното естество и цел, те следва да бъдат разграничавани от показателите и моделите за сравнение, посочени в заключенията на Съвета от 25 май 2007 г. относно съгласувана рамка от показатели и модели за сравнение относно наблюдението на напредъка при изпълнението на целите от Лисабон в областта на образованието и обучението.

Освен това таблицата на показателите не включва обобщени показатели на национално равнище, когато такива показатели не съществуват или е трудно да бъдат изведени. Обобщаването на тези показатели на национално равнище може да бъде извършено на по-късен етап въз основа на съвместно споразумение между държавите-членки, Комисията и мрежата на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество.

Показател

Вид на показателя

Цел на политиката

Общи показатели за осигуряване на качество

№ 1

Значение на системите за осигуряване на качество за институтите, предоставящи ПОО:

а)

дял на институтите, предоставящи ПОО, използващи вътрешните системи за осигуряване на качеството, определени от закон/по собствена инициатива;

б)

дял на акредитираните институти, предоставящи ПОО.

Контекст/Входен показател

Насърчаване на културата на подобряване на качеството на равнище институти, предоставящи ПОО

Повишаване на прозрачността на качеството на обучение

Подобряване на взаимното доверие в предоставянето на обучение

№ 2

Инвестиции в обучението на учители и обучаващи:

а)

дял на учителите и обучаващите, участващи в допълнително обучение;

б)

размер на инвестираните средства.

Входен показател/Показател за процеса

Насърчаване съпричастността на учители и обучаващи в процеса на развиване на качеството на ПОО

Подобряване на способността на ПОО да отговори на променящите се потребности на пазара на труда

Повишаване на индивидуалните способности за изграждане на капацитет за обучение

Подобряване на постиженията на учащите се

Показатели в подкрепа на целите за постигане на качество на политиките в областта на ПОО

№ 3

Процент на участие в програмите за ПОО:

Брой на участниците в програмите за ПОО (1), според вида на програмата и индивидуалните критерии (2).

Входен показател/Показател за процеса/Показател за резултата

Получаване на основна информация на равнище система за ПОО и институти, предоставящи ПОО относно привлекателността на ПОО

Целева подкрепа за увеличаване на достъпа до ПОО, включително на групите в неравностойно положение

№ 4

Процент на завършване на програмите за ПОО:

Брой лица, успешно завършили/изоставили програми за ПОО според вида на програмата и индивидуалните критерии.

Показател за процеса/Показател за резултата

Получаване на основна информация относно постигнатите резултати и качеството на процеса на обучение

Изчисляване на процента на отпадащите от обучението в сравнение с процента на участие

Подкрепа за успешно завършване като една от основните цели за постигане на качество на ПОО

Предоставяне на обучение с подпомагаща насоченост, включително за групите в неравностойно положение

№ 5

Процент на намиране на работа по програмите за ПОО:

а)

ориентиране на обучаващите се по ПОО в определен момент след завършване на обучението според вида на програмата и индивидуалните критерии (3);

б)

дял на обучаващите се по ПОО, намерили работа в определен момент след завършване на обучението, според вида на програмата и индивидуалните критерии.

Показател за резултата

Подкрепа на професионалната пригодност

Подобряване на способността на ПОО да отговори на променящите се потребности на пазара на труда

Предоставяне на обучение с подпомагаща насоченост, включително за групите в неравностойно положение

№ 6

Използване на придобитите умения на работното място:

а)

информация относно работното място, получено от отделните лица след завършване на обучението според вида на обучението и индивидуалните критерии;

б)

процент на удовлетворение на отделните лица и на работодателите от придобитите умения/способности.

Показател за резултата

(комбинация от качествени и количествени данни)

Увеличаване на професионалната пригодност

Подобряване на способността на ПОО да отговори на променящите се потребности на пазара на труда

Предоставяне на обучение с подпомагаща насоченост, включително за групите в неравностойно положение

Допълнителна информация

№ 7

Процент на безработицата (4) според индивидуалните критерии

Показател за контекста

Основна информация за политиката за вземане на решения на равнище система за ПОО

№ 8

Превес на уязвими групи:

а)

процент на участници в ПОО, класифицирани като групи в неравностойно положение (в определени райони или области, привличащи работна ръка) според възрастта и пола;

б)

процент на успеваемост на групите в неравностойно положение според възрастта и пола.

Показател за контекста

Основна информация за политиката за вземане на решения на равнище система за ПОО

Подкрепа за достъпа до ПОО на групите в неравностойно положение

Предоставяне на обучение с подпомагаща насоченост за групите в неравностойно положение

№ 9

Механизми за определяне на потребностите от обучение на пазара на труда:

а)

информация относно механизмите, създадени с цел да определят променящите се изисквания на различни равнища;

б)

доказателства за тяхната ефективност.

Контекст/Входен показател

(информация относно качеството)

Подобряване на способността на ПОО да отговори на променящите се потребности на пазара на труда

Подкрепа на професионалната пригодност

№ 10

Схеми, използвани за насърчаване на по-лесен достъп до ПОО:

а)

информация относно съществуващите на различни равнища схеми;

б)

доказателства за тяхната ефективност.

Показател за процеса

(информация относно качеството)

Подпомагане на достъпа до ПОО, включително на групите в неравностойно положение

Предоставяне на обучение с подпомагаща насоченост


(1)  За интерактивното дистанционно обучение: нужен е период от шест седмици обучение преди обучаваният да може да се счита за участник.

За учене през целия живот: процент от населението, одобрен за официалните програми за ПОО.

(2)  Освен основни критерии като пол и възраст, могат да бъдат прилагани и други социални критерии, като например лица, напуснали рано училище, най-високо ниво на образование, мигранти, лица с увреждания, продължителност на периода на безработица и т.н.

(3)  За интерактивното дистанционно обучение: включително информация относно посоката, поета от отпадащите от ПОО.

(4)  Определение според МОТ и ОИСР: лица на възраст между 15 и 74 години без работа, активно търсещи работа и готови да започнат работа.


Top