EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1103

Регламент (ЕО) № 1103/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — Част трета

OJ L 304, 14.11.2008, p. 80–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 210 - 214

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1103/oj

14.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/80


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1103/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2008 година

за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол

Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол

Част трета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, буква в), член 63, първа алинея, точка 1, буква а) и член 67 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4) бе изменено с Решение 2006/512/ЕО на Съвета (5), което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването му с нови несъществени елементи.

(2)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде приложима процедурата по регулиране с контрол към актове, приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора, които вече са в сила, тези актове трябва да бъдат адаптирани в съответствие с приложимите процедури.

(3)

Обединеното кралство и Ирландия, които взеха участие в приемането и прилагането на актовете, изменени с настоящия регламент, в съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, вземат участие в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(4)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не взема участие в приемането на настоящия регламент и следователно не е обвързана от него, нито го прилага,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В настоящия регламент понятието „държава-членка“ означава всички държави-членки с изключение на Дания.

Член 2

Актовете, изброени в приложението, се адаптират към Решение 1999/468/ЕО, изменено с Решение 2006/512/ЕО, в съответствие със същото приложение.

Член 3

Позоваването на разпоредбите на актовете, изброени в приложението, се счита за позоваване на тези разпоредби, така както са адаптирани с настоящия регламент.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Страсбург на 22 октомври 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J.-P. JOUYET


(1)  ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 35.

(2)  ОВ C 117, 14.5.2008 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 18 юни 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 25 септември 2008 г.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11.

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела  (1)

По отношение на Регламент (ЕО) № 44/2001, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за актуализиране или за внасяне на технически корекции на формулярите, установени в приложенията към този регламента. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 44/2001, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 44/2001 се изменя, както следва:

1.

В член 74 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Актуализирането или техническите корекции на формулярите, образци на които се намират в приложения V и VI, се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 75, параграф 2.“

2.

Член 75 се заменя със следното:

„Член 75

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

2.   Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела  (2)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1206/2001, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за актуализиране или за внасяне на технически изменения на стандартните формуляри от приложението към този регламент. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1206/2001, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 1206/2001 се изменя, както следва:

1.

В член 19 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Актуализирането или внасянето на технически изменения на стандартните формуляри, установени в приложението, се извършват от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 2.“

2.

Член 20 се заменя със следното:

„Член 20

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

3.   Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна  (3)

По отношение на Регламент (ЕО) № 343/2003, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на условията и процедурите за прилагане на хуманитарната клауза и за приемане на критериите, необходими за осъществяването на прехвърляне. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 343/2003 чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 343/2003 се изменя, както следва:

1.

В член 15 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Условията и процедурите за прилагане на този член, включително, когато е уместно, помирителните механизми за преодоляване на различията между държавите-членки по отношение на нуждата от събиране на въпросните лица или на мястото, където това следва да бъде направено, се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 3.“

2.

В член 19 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Комисията може да приеме допълнителни правила за осъществяването на прехвърляне. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 3.“

3.

В член 20 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията може да приеме допълнителни правила за осъществяването на прехвърляне. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 27, параграф 3.“

4.

В член 27 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

4.   Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания  (4)

По отношение на Регламент (ЕО) № 805/2004, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за изменение на стандартните формуляри, установени в приложенията към този регламент. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 805/2004, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно членове 31 и 32 от Регламент (ЕО) № 805/2004 се заменят със следното:

„Член 31

Изменения на приложенията

Комисията изменя стандартните формуляри, установени в приложенията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 32, параграф 2.

Член 32

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, посочен в член 75 от Регламент (ЕО) № 44/2001.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“


(1)  ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 50, 25.2.2003 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 15.


Top