EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0614

Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година относно финансовия инструмент за околна среда (LIFE+) - Декларация на Комисията

OJ L 149, 9.6.2007, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 170 - 185

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1293 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/614/oj

9.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 614/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 май 2007 година

относно финансовия инструмент за околна среда (LIFE+)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3), в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 8 май 2007 г.

като имат предвид, че:

(1)

Опазването на околната среда е една от ключовите измерения на устойчивото развитие на Европейския съюз. То е приоритет за съфинансиране от Общността и следва да бъде финансирано основно чрез хоризонталните финансови инструменти на Общността, включително Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Европейския фонд за рибарство и Седмата рамкова програма за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

(2)

Тези финансови инструменти на Общността не покриват всички приоритети в областта на околната среда. Ето защо е необходим Финансов инструмент за околната среда (LIFE+), за да се предостави специфична подкрепа за развитието и прилагането на политиката и законодателството на Общността в областта на околната среда, и по-специално целите на Шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда (6-та ПДООС), предвидена с Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. (4).

(3)

Подкрепата следва да се предоставя посредством споразумения за отпускане на грантове и договори за обществени поръчки, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (5).

(4)

Проектите, финансирани по LIFE+, следва да отговарят на критериите за подбор за осигуряване на възможно най-добра употреба на фондовете на Общността, за да подсигурят придаването на европейска „добавена стойност“ и да избегнат финансирането на повтарящи се дейности, като например рутинни операции. Това не следва да предотвратява финансирането на иновационни и демонстрационни проекти.

(5)

В областта на природата и биологичното разнообразие прилагането на политиката и законодателството на Общността само по себе си предоставя рамка за европейска „добавена стойност“. Демонстрационните мерки и проекти или тези с най-добри практики, включително отнасящите се до управлението и определянето на обектите по Натура 2000, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна (6) и Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. за опазване на дивите птици (7), следва да бъдат допустими за финансиране от Общността по линия на LIFE+, освен в случаите, когато са допустими за финансиране по други финансови инструменти на Общността.

(6)

Следва да се установят договорености за осигуряване на адекватно финансиране на мрежата Натура 2000, включително съфинансиране от Общността. Тъй като целта на настоящия регламент е да финансира само най-добрите практики или демонстрационни проекти, свързани с управлението на местности по Натура 2000, Комисията и държавите-членки следва да гарантират, че са налични достатъчно фондове чрез други инструменти за управление на мрежата, годишните разходи, за която през 2004 г. са бири в размер на около 6 100 милиона EUR.

(7)

Новаторски или иновационни проекти, които се отнасят до целите на Общността в областта на околната среда, включително разработката и разпространението на най-добри практики, ноу-хау или технологии, както и проекти, свързани с разяснителни кампании и специални обучения за лица, участващи в инициативи по предотвратяване на горски пожари, трябва да бъдат допустими за финансиране от Общността по линия на LIFE+, освен когато са допустими за финансиране по други финансови инструменти на Общността.

(8)

Проектите за развитие и прилагане целите на Общността, свързани с широкообхватен, хармонизиран, подробен и дългосрочен мониторинг на горите и взаимодействията в околната среда, трябва да бъдат допустими за финансиране от Общността по линия на LIFE+, освен когато са допустими за финансиране по други финансови инструменти на Общността.

(9)

Предизвикателствата за ефективна разработка и прилагане на политики по смисъла на 6-та ПДООС могат да бъдат посрещнати само чрез подкрепа на демонстрационни проекти или такива, съдържащи най-добри практики за развитието и прилагането на политиката на Общността в областта на околната среда; демонстрация на оригинални политически подходи, нови технологии, методи и инструменти; консолидиране на базата от знания; изграждане на капацитет за прилагане; поощряване на доброто управление, насърчаване на работата в мрежа, взаимно обучение и обмен на най-добри практики; и подобрено разпространение на информация, повишаване на осведомеността и комуникации. Следователно финансовата подкрепа по този регламент трябва да спомогне за развитието, осъществяването, мониторинга и оценката на политиката и законодателството в областта на околната среда, както и на тяхното огласяване и разпространение в рамките на Общността.

(10)

LIFE+ следва да има три компонента: LIFE+ Природа и биологично разнообразие, LIFE+ Политика и управление в областта на околната среда и LIFE+ Информация и комуникации. Следва да се даде възможност проектите, финансирани по LIFE+, да допринасят за постигането на специфичните цели на повече от един от тези три компонента и да включват участието на повече от една държава-членка, както и да допринасят за развитието на стратегически подходи към осъществяването на целите, свързани с околната среда.

(11)

За да изпълни своята роля в лансирането на развитието и прилагането на политики в областта на околната среда, Комисията следва да използва ресурси от LIFE+, за да извърши проучвания и оценки, да се заеме с предоставянето на услуги с оглед на прилагането и интегрирането на политиката и законодателството в областта на околната среда, да провежда събрания, семинари и работни срещи с експерти и заинтересовани страни, да разработва и поддържа мрежи и компютърни системи. Освен това, Комисията трябва да използва част от бюджета на LIFE+, за да предприеме дейности по информиране, публикуване и разпространение, включително организирането на мероприятия, изложби и подобни мерки за повишаване на осведомеността, за разходите по подготовка и изработка на аудио-визуални материали и за получаването на техническа и/или административна помощ, свързана с идентифицирането, подготовката, управлението, мониторинга, финансовия одит и контрола на програми и проекти.

(12)

Неправителствените организации (НПО) спомагат за разработването и прилагането на политиката и законодателството на Общността в областта на околната среда. Следователно е целесъобразно част от бюджета на LIFE+ да подкрепя дейността на определен брой подходящо квалифицирани в областта на околната среда НПО посредством присъждането на годишни оперативни грантове на принципите на конкуренцията и прозрачността. Такива НПО следва да бъдат независими и регистрирани с идеална цел и да извършват дейности на територията на поне три европейски страни или самостоятелно, или под формата на асоциация.

(13)

Опитът от текущи и минали инструменти подчертава необходимостта да се планира и програмира дългосрочно и да се концентрират усилията върху подпомагане опазването на околната среда чрез определянето на приоритети и набелязването на сферите на дейност, които могат да се ползват от съфинансиране от Общността.

(14)

Държавите-членки следва да могат да представят национални годишни приоритети, които да са различни от плановете и програмите, подготвяни за редица сектори и определящи рамките за договаряне за по-нататъшното развитие, и от плановете и програмите, за които е решено, че изискват оценка, съгласно Директива 92/43/ЕИО, като тези приоритети не трябва да се считат за планове и програми, които са предмет на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. за оценка на въздействието на някои планове и програми върху околната среда (8).

(15)

Изискванията за опазване на околната среда следва да бъдат интегрирани в определянето и осъществяването на политиките и дейностите на Общността, включително във финансовите инструменти. Следователно LIFE+ следва да бъде допълващ спрямо останалите финансови инструменти на Общността и Комисията и държавите-членки следва да осигурят такова взаимно допълване на ниво Общност, на национално, регионално и местно ниво.

(16)

Съгласно заключенията на Европейския съвет в Люксембург (декември 1997) и на Европейския съвет в Солун (юни 2003), държавите-кандидатки и държавите от Западните Балкани в Процеса на стабилизация и асоцииране следва да са допустими за участие в програми на Общността, в съответствие с условията, определени в съответните двустранни споразумения, сключени с тези държави.

(17)

Необходимо е да се обединят редица съществуващи инструменти в областта на околната среда и да се опростят изготвянето на програми и управлението посредством създаването на един-единствен рационален финансов инструмент за околна среда.

(18)

Необходимо е, също така, да се осигури плавен преход и да се продължат мониторинга, одита и оценяването на качеството на дейностите, финансирани по текущи програми, след изтичането им.

(19)

Настоящият регламент определя, за целия период на изпълнение на програмата, финансова рамка, която представлява главна отправна точка за бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура, по смисъла на точка 37 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и стабилното финансово управление (9).

(20)

Главната цел на LIFE+ е да допринесе за осъществяването, обновяването и развитието на политиката и законодателството на Общността в областта на околната среда и по-специално да подкрепи изпълнението на 6-та ПДООС. Като работят заедно, с помощта на инструментите на Общността, за подобряването на усвояването им на национално или местно ниво, за постигане целите на Общността или за осигуряването на обмен на информация в рамките на цялата Общност, държавите-членки могат да постигнат европейска „добавена стойност“. Тъй като тази цел на LIFE+ не може да бъде осъществена в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъде осъществена по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е установен в този член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на своята цел.

(21)

Мерките, необходими за изпълнение на настоящия регламент следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., за определяне на реда и условията за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (10).

(22)

По-специално, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да добавя мерки към приложение I и да изменя приложение II към настоящия регламент. Тъй като тези мерки са с общ обхват и са предназначени да променят несъществени елементи от настоящия регламент или да го допълнят чрез добавяне на нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

1.   Настоящият регламент създава финансов инструмент за околната среда (LIFE+).

2.   Главната цел на LIFE+ е да допринася за изпълнението, обновяването и развитието на политиката и законодателството на Общността в областта на околната среда, включително интегрирането на проблемите на околната среда в други политики, допринасяйки по този начин за устойчиво развитие. По специално, LIFE+ подкрепя изпълнението на 6-та ПДООС, включително тематичните стратегии и финансира мерки и проекти с европейска „добавена стойност“ в държавите-членки.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

1)

„6-та ПДООС“ означава Шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда, предвидена в Решение 1600/2002/ЕО;

2)

„Финансов регламент“ означава Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

Член 3

Критерии за подбор

1.   Проектите, финансирани по LIFE+ отговарят на следните критерии:

а)

да са от интерес за Общността, като дават значителен принос за постигането на главната цел на LIFE+, изложена в член 1, параграф 2;

б)

да бъдат технически и финансово последователни и изпълними и да оправдават стойността си.

Когато е възможно, мерките и проектите, финансирани по LIFE+, насърчават обединяването на различни приоритети съгласно 6-та ПДООС за постигане на по-висока ефективност, и интеграцията.

2.   Освен това, за да се осигури европейска „добавена стойност“ и да се избегне финансирането на повтарящи се дейности, проектите отговарят поне на един от следните критерии:

а)

да бъдат проекти, включващи най-добри практики, или демонстрационни проекти за прилагането на Директива 79/409/ЕИО или Директива 92/43/ЕИО;

б)

да бъдат новаторски проекти или демонстрационни проекти, свързани с целите на Общността в областта на околната среда, включително разработката и разпространението на най-добри практики, ноу-хау или технологии;

в)

да бъдат кампании за повишаване на осведомеността и специални обучения за служители, участващи в предохранителни мерки срещу горските пожари;

г)

да бъдат проекти за разработката и изпълнението на целите на Общността, свързани с широкообхватен, хармонизиран, подробен и дългосрочен мониторинг на горите и взаимодействията в околната среда.

Член 4

Специфични цели

1.   LIFE+ се състои от три компонента:

LIFE+ Природа и биологично разнообразие,

LIFE+ Политики и управление в областта на околната среда,

LIFE+ Информация и комуникации.

2.   Специфичните цели на LIFE+ Природа и биологично разнообразие са:

а)

да допринесе за изпълнението на политиките и законодателството на Общността за природата и биологичното разнообразие, по-специално на Директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО, включително на местно и регионално ниво, и да подкрепи по-нататъшното развитие и реализация на мрежата Натура 2000, включително на крайбрежните и морски местообитания и видове;

б)

да допринесе за утвърждаването на базата от познания за разработката, преценката, мониторинга и крайната оценка на политиките и законодателството на Общността в областта на природата и биологичното разнообразие;

в)

да подкрепи разработката и изпълнението на политически подходи и инструменти за мониторинга и оценяването на природата и биологичното разнообразие и на факторите, видовете натиск и приспособителните реакции, които им оказват влияние, по специално във връзка с постигане на целта за овладяване обедняването на биоразнообразието в рамките на Общността до 2010 г. и заплахата пред природата и биоразнообразието, наложена от изменението на климата;

г)

да осигури подкрепа за по-добро управление в областта на околната среда, като увеличи ангажираността на заинтересованите страни, включително и тази на НПО, при консултирането и изпълнението на политиките и законодателството в областта на природата и биологичното разнообразие.

3.   Що се отнася до целите на 6-та ПДООС, включително по отношение на приоритетните области за изменение на климата, околна среда и здраве и качество на живота, както и природни ресурси и отпадъци, специфичните цели на LIFE+ Политики и управление в областта на околната среда са:

а)

да допринесе за разработката и демонстрацията на новаторски политически подходи, технологии, методи и инструменти;

б)

да спомогне за утвърждаването на базата от познания за разработката, преценката, мониторинга и крайната оценка на политиките и законодателството в областта на околната среда;

в)

да подкрепи разработката и въвеждането на подходи към мониторинга и оценяването на състоянието на околната среда и на факторите, видовете натиск и приспособителните реакции, които оказват въздействие върху нея;

г)

да улесни изпълнението на политиките на Общността по отношение на околната среда, с по-специален акцент върху изпълнението на местно и регионално ниво;

д)

да осигури подкрепа за по-добро управление в областта на околната среда посредством разширяване участието на заинтересованите страни, включително и НПО, по отношение на консултиране по политиките и изпълнението им.

4.   Специфичните цели на LIFE+ Информация и комуникации са:

а)

да разпространява информация и да повишава осведомеността по въпросите на околната среда, включително предпазните мерки против горски пожари;

б)

да осигури подкрепа за придружаващи мерки, като предоставяне на информация, осведомителни дейности и кампании, конференции и обучения, включително обучения по предотвратяване на горски пожари.

5.   Приложение I съдържа списък на допустимите мерки.

Член 5

Видове интервенция

1.   Финансирането от Общността може да приеме следните законови форми:

а)

споразумения за отпускане на грантове;

б)

договори за обществени поръчки.

2.   Грантовете от Общността могат да бъдат предоставяни под специфични форми, като например рамкови споразумения за партньорство, участие във финансови механизми и фондове или съфинансиране на оперативни грантове или грантове за дейности. Оперативните грантове на организации, преследващи цели от общоевропейски интерес не са подчинени на разпоредбите за постепенно намаляване на финансирането на Финансовия регламент.

3.   За грантове за дейности максималното съфинансиране се определя на 50 % от допустимите разходи. Все пак, по изключение, максималният размер на съфинансиране за LIFE+ Природа и биологично разнообразие може да достигне до 75 % от допустимите разходи в случаите на мерки и проекти, отнасящи се до приоритетни местообитания или видове, за изпълнението на Директива 92/43/ЕИО или видовете птици считани за приоритет за финансиране от комитета, създаден по силата на член 16 от Директива 79/409/ЕИО, когато това е необходимо за постигане целите на опазване.

4.   В случаите на договори за обществени поръчки, финансирането от Общността може да покрие разходите за закупуването на услуги и стоки. Тези разходи могат да включват суми за информация и комуникации, за подготовка, реализация, мониторинг, проверка и оценка на проекти, политики, програми и законодателство.

5.   Разходите за възнаграждения на държавните служители могат да бъдат финансирани само до степента, в която са свързани с разходите по осъществяване на дейности по проекта, които съответната държавна институция не би извършила, ако проектът не е бил предприет. Въпросният работен екип трябва да бъде подпомаган по специфичните страни на даден проект и разходите за тази подкрепа трябва да представляват отделна сума по отношение на наличния постоянен персонал.

6.   Комисията изпълнява настоящия регламент в съответствие с Финансовия регламент.

Член 6

Изготвяне на програми и избор на проекти

1.   Най-малко 78 % от бюджетните ресурси за LIFE+ се използват за грантове за дейности по проекти.

2.   Комисията осигурява пропорционално разпределение на проектите като установява индикативни национални разпределения за периодите 2007-2010 г и 2011-2013 г., съгласно следните критерии:

а)

население:

(i)

общото население на всяка държава-членка. Към този критерий се прилага корекционен коефициент от 50 %;

и

(ii)

гъстота на населението на всяка държава-членка, до степен два пъти по-висока от средната гъстота на населението в ЕС. Към този критерий се прилага корекционен коефициент от 5 %;

б)

природа и биологично разнообразие;

(i)

общата площ на защитените места от значение за Общността за всяка държава-членка, изразена като дял от общата площ на защитените места от значение за Общността. Към този критерий се прилага корекционен коефициент от 25 %;

и

(ii)

делът от територията на държавата-членка, който представляват защитените места от значение за Общността по отношение на дела на територията на Общността, който представляват защитените места от значение за нея. Към този критерий се прилага корекционен коефициент от 20 %.

Веднага след получаване на съответните данни за всички държави-членки, Комисията прави изчисления за природата и биологичното разнообразие на основата на защитените места от значение за Общността и специалните защитени зони, избягвайки двойното отчитане.

Освен това, Общността може да направи допълнително разпределение на средства за държавите-членки без излаз на море. Общият размер на тези средства не надхвърля 3 % от общите бюджетни ресурси, определени за грантове за дейности по проекти.

Все пак, Комисията осигурява средствата, разпределени за всяка държава-членка, да са не по-малко от определен минимум, вариращ между 1 и 3 млн. EUR годишно, като се отчитат гъстотата на населението, разходите за околна среда, нуждите на околната среда и капацитетът за усвояване.

3.   Многогодишната стратегическа програма, посочена в приложение II определя приоритетните области на действие за финансиране от Общността по отношение на целите и критериите, посочени в членове 1, 3 и 4.

За частта от бюджета, която ще се използва за грантове за дейности по проекти, държавите-членки могат да представят на Комисията национални годишни приоритети, избрани от приложение II, които, както е уместно, да:

а)

определят приоритетни области и видове проекти, като вземат предвид набелязаните дългосрочни нужди;

и

б)

очертават специфичните национални цели;

Когато държава-членка реши да представи национални годишни приоритети пред Комисията, тя може да включи транснационални приоритети.

4.   Когато държава-членка реши да представи национални годишни приоритети пред Комисията, тя следва да го направи възможно най-скоро и не по-късно от дата, посочена в съответствие с член 14, параграф 2, буква а). Не се представят такива приоритети във връзка с годишната покана за представяне на проекти за бюджета за 2007 г.

5.   Комисията отправя годишна покана за представяне на проекти за компонентите, изброени в член 4, параграф 1, като взема предвид, по-специално многогодишната стратегическа програма, посочена в приложение II и националните годишни приоритети, които са представени в съответствие с параграф 4 от настоящия член.

6.   Държавите-членки предават на Комисията всички предложения за проекти, които ще бъдат финансирани. В случай на транснационални проекти, държавата-членка, в която е регистриран бенефициерът предава предложението. Проектът се зачита пропорционално на индикативните национални средства на засегнатата държава-членка.

Държавите-членки могат да представят писмени коментари по отделните предложения за проекти. Те могат да коментират, по-специално съответствието на предложението на националните годишни приоритети, избрани от приложение II.

7.   Комисията избира проекти на основата на целите и критериите, посочени в членове 1, 3 и 4 и приложения I и II.

При изготвяне на списъка с проекти, които да бъдат финансирани в съответствие с индикативните национални средства, определени съгласно параграф 2, Комисията дава приоритет на тези проекти, които имат най-голям принос за постигане на целите на Общността, като отчита:

а)

националните приоритети, представени в съответствие с параграф 4;

и

б)

коментари от държавите-членки по отделни предложения за проекти съгласно параграф 6.

Комисията обръща особено внимание на транснационални проекти, когато транснационалното сътрудничество е съществено за гарантиране на екологична защита, по-специално, запазване на видовете и полага усилия да гарантира, че най-малко 15 % от бюджетните ресурси, определени за грантове за дейности по проекти са разпределени за транснационални проекти.

8.   Ако размерът на съфинансирането, необходимо за проекти от списъка, съставен в съответствие с параграф 7 по отношение на определена държава-членка е по-малък от индикативно разпределените средства за тази държава-членка, определени съгласно критериите по параграф 2, Комисията използва остатъка да съфинансира онези проекти, представени от други държави-членки, които имат най-голям принос за постигане на целите на Общността, посочени в членове 1, 3 и 4 и приложения I и II.

9.   Когато предлага списъка с проекти за съфинансиране на Комитета, посочен в член 13, параграф 1, Комисията представя писмено обяснение за това как е взела предвид критериите за разпределение, установени в съответствие с параграфи 4 и 6 на настоящия член, и националните годишни приоритети и коментари, представени в съответствие с параграфи 4 и 6 от настоящия член, при зачитане на целите и критериите, посочени в членове 1, 3 и 4.

10.   Комисията публикува редовно списъци на финансираните по LIFE+ проекти заедно с кратко описание на постигнатите цели и резултати, както и обобщение за изразходваните средства. Това става чрез ползване на подходящи медийни средства и технологии, включително и интернет.

Член 7

Бенефициери

Държавни и/или частни организации, субекти и институции могат да получат финансиране чрез LIFE+.

Член 8

Участие на трети страни

Програмите, финансирани от LIFE+ са открити за участие на следните държави, стига да са получени допълнителни средства за разпределяне:

а)

Държавите-членки на ЕАСТ, които са станали членове на Европейската агенция по околна среда, в съответствие с Регламент (ЕО) № 933/1999 на Съвета от 29 април 1999 г., който изменя Регламент (ЕИО) № 1210/90 за създаването на Европейска агенция по околна среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (11);

б)

страните-кандидатки за присъединяване към Европейския съюз;

в)

държавите от Западните Балкани, включени в Процеса на стабилизация и асоцииране.

Член 9

Взаимно допълване на финансовите инструменти

Настоящият регламент не финансира мерки, които отговарят на критериите за подбор, или получават подкрепа за същата цел от други финансови инструменти на Общността, включително Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Европейския фонд за рибарство и Седмата рамкова програма за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности. Бенефициерите по настоящия регламент предоставят информация за финансирането, което са получили от бюджета на Общността, и за текущите си искания за финансиране, пред Комисията. Комисията и държавите-членки предприемат стъпки за осигуряване на координация и допълване с други инструменти на Общността. Комисията докладва по тези въпроси в рамките на междинен преглед и крайна оценка, предвидени в член 15.

Член 10

Продължителност и бюджетни ресурси

1.   Настоящият регламент се изпълнява през периода, започващ на 1 януари 2007 г. и завършващ на 31 декември 2013 г.

2.   Финансовият пакет за изпълнение на LIFE+ се определя на 2 143 409 000 EUR за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

3.   Бюджетните ресурси, които са определени за предвидените в настоящия регламент действия, се вписват в годишните разпределения на общия бюджет на Европейския съюз.

Бюджетните власти разрешават ежегодно заделяните бюджетни средства в границите на финансовата рамка.

4.   Най-малко 50 % от бюджетните ресурси за LIFE+, определени за грантове за дейности по проекти се разпределят за мерки, подкрепящи опазването на природата и биологичното разнообразие.

Член 11

Мониторинг

1.   За всички проекти, финансирани по LIFE+, бенефициерите представят на Комисията технически и финансови отчети за напредъка на работата. До три месеца след завършването на всеки проект се внася и окончателен доклад.

2.   Без да се засяга одитът, провеждан от Сметната палата в сътрудничество с компетентните национални организации или отдели за одит, съгласно член 248 от Договора, или всякакви други проверки, извършвани съгласно член 279, параграф 1, буква б) от Договора, служителите и останалият персонал на Комисията извършват проверки на място, включително проверки на образци, на проектите, финансирани по LIFE+, по специално за да проверят целесъобразността с критериите за подбор, посочени в член 3.

3.   Договорите и споразуменията, подписани в резултат на настоящия регламент, специално предвиждат наблюдение и финансов контрол от страна на Комисията, или от други представители, упълномощени от нея, и одит от страна на Сметната палата, ако е необходимо на място.

4.   Бенефициерите на финансова подкрепа пазят на разположение на Комисията всички оправдателни документи, свързани с разходите по съответния проект, за период от пет години след последното плащане по отношение на всеки проект.

5.   На базата на резултатите от докладите и проверките на образци, упоменати в параграфи 1 и 2, Комисията коригира, ако е необходимо, размера или условията на отпускане на първоначално одобрената финансова помощ, както и графика на плащанията.

6.   Комисията предприема всякакви други стъпки, необходими за да се провери дали финансираните проекти са били осъществени както подобава и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и на Финансовия регламент.

Член 12

Защита на финансовите интереси на Общността

1.   При осъществяването на проекти, финансирани съгласно настоящия регламент, Комисията осигурява защитата на финансовите интереси на Общността чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и възстановяване на неоснователно платени суми и, ако са открити нередности, чрез прилагането на ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект санкции, в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (12), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г., относно проверките на място и контрола, провеждани от Комисията за да се защитят финансовите интереси на Европейските общности от измами и други нередности (13), и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г., относно разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (14).

2.   За проекти на Общността, финансирани по LIFE+, „нередност“, така както е определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, означава всяко нарушение на някоя от разпоредбите на правото на Общността или всяко нарушение на договорните задължения, произтичащо от действие или бездействие на определен икономически оператор, което има или би имало за ефект ощетяването на общия бюджет на Европейския съюз, или на бюджетите управлявани от Общностите, чрез неоправдано перо на разходи.

3.   Комисията намалява, спира или си възвръща размера на отпуснатата финансова помощ по даден проект ако открие нередности, включително несъобразност с разпоредбите на настоящия регламент или на отделното решение, или договор, или споразумение, отпускащо въпросната финансова помощ, или, ако се окаже, че без да е потърсено одобрението на Комисията, проектът е бил подложен на промяна, която противоречи на естеството му или на условията за реализацията му.

4.   Ако крайният срок не бъде спазен или само част от определената финансова помощ е оправдана от напредъка, постигнат при изпълнение на проекта, Комисията изисква бенефициера да представи обяснения в рамките на определен период. Ако бенефициерът не даде задоволителен отговор, Комисията може да откаже изплащане на останалата финансова помощ и да поиска възстановяване на вече платените суми.

5.   Всяко неправилно плащане се възстановява на Комисията. На всички суми, неплатени своевременно според условията формулирани във Финансовия регламент, се начисляват лихви.

Член 13

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1-4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, посочен в член 4, параграф 2 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 14

Изпълнителни решения

1.   Следните решения, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2:

а)

за добавяне на мерки към приложение I;

б)

за изменение на приложение II;

2.   Следните изпълнителни решения се вземат в съответствие с процедурата, посочена в член 13, параграф 3:

а)

определяне формата, съдържанието и датите за представяне на национални годишни приоритети по смисъла на член 6, параграф 4;

б)

определяна на методологията на процедурата за избор на проекти за 2008 - 2013 г. в съответствие с член 6;

в)

определяна на списъка с проекти, одобрени за съфинансиране, както е посочено в член 6, параграфи 7 и 8;

г)

определяне формата и съдържанието на отчетите, посочени в член 11, параграф 1;

и

д)

определяне на показатели, които да помогнат за мониторинга на мерките, финансирани по LIFE+.

Член 15

Оценяване

1.   Комисията осигурява осъществяването на редовен мониторинг на многогодишните програми за оценяване на тяхното въздействие.

2.   Не по-късно от 30 септември 2010 г. Комисията представя междинен преглед на LIFE+ пред Европейския парламент и пред Комитета, посочен в член 13, параграф 1. Междинният преглед оценява изпълнението на настоящия регламент от 2007 до 2009 г. Комисията предлага, ако е целесъобразно, промени на изпълнителните разпоредби в съответствие с член 14.

3.   Комисията взема мерки за извършването на крайна оценка на изпълнението на настоящия регламент, като преценява конкретно и общо приносът, който дейностите и проектите, финансирани по настоящия регламент са имали за осъществяването, обновяването и развитието на политиките и законодателството на Общността в областта на околната среда и изразходването на отпуснатите средства. Тя представя тази крайна оценка пред Европейския парламент и пред Съвета не по-късно от 31 декември 2012 г., заедно с предложение, ако е необходимо, за по-нататъшното развитие на финансовия инструмент изключително в областта на околната среда, чието прилагане да започне от 2014 г. нататък.

Член 16

Отмяна и преходни разпоредби

1.   Следните инструменти се отменят, за да се постигне опростяване и обединение:

а)

Регламент (ЕО) № 1655/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно финансовия инструмент в областта на околната среда („LIFE“) (15);

б)

Решение № 1411/2001/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно рамка на Общността за сътрудничество с цел стимулиране устойчивото развитие на градската среда (16);

в)

Решение № 466/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 1 март 2002 г. за създаване на Програма за действие на Общността за подпомагане на неправителствени организации, активни основно в областта на опазване на околната среда (17);

г)

Регламент (ЕО) № 2152/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно наблюдението на горите и на взаимодействията в околната среда в рамките на Общността (Forest Focus) (18).

2.   Мерките, започнали преди 31 декември 2006 г. вследствие на актовете, посочени в параграф 1, продължават да се уреждат от тези актове до приключването им. Комитетът, упоменат в член 13, параграф 1, заменя комитетите, предвидени в тези актове. Настоящият регламент се използва за финансиране на всякакъв задължителен мониторинг и оценяване, изисквани съгласно тези актове и след изтичането им. До завършването им, мерките се съобразяват с техническите разпоредби, определени в актовете, посочени в параграф 1.

3.   За грантове, предоставени през 2007 г. по буква а) от приложение I, периодът за допустимост на разходите започва на 1 януари 2007 г., при условие че разходите не предшестват датата, на която започва бюджетната година на бенефициера. За такива грантове, по изключение, споразуменията, посочени в член 112, параграф 2 от Финансовия регламент, могат да бъдат подписани не по-късно от 31 октомври 2007 г.

4.   Сумата, необходима в рамките на финансовия пакет за осигуряване на мерки за мониторинг и одит в периода след 31 декември 2013 г., се счита за потвърдена само ако е съгласувана с новата финансова рамка, приложима от 2014 г.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

G. GLOSER


(1)  ОВ C 255, 14.10.2005 г., стр. 52.

(2)  ОВ C 231, 20.9.2005 г., стр. 72.

(3)  Становище на Европейския парламент от 7 юли 2005 г. (ОВ C 157 E, 6.7.2006 г., стр. 451), Обща позиция на Съвета от 27 юни 2006 г. (ОВ C 238 E, 3.10.2006 г., стр. 1) и Позиция на Европейския парламент от 24 октомври 2006 г. (бсе още непубликувана в Официален вестник). Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 май 2007 г. (бсе още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 14 май 2007 г.

(4)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, последно изменена с Директива 2006/105/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 368).

(7)  ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/105/ЕО.

(8)  ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.

(9)  ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(11)  ОВ L 117, 5.5.1999 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1

(13)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(14)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1

(15)  ОВ L 192, 28.7.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1682/2004 (ОВ L 308, 5.10.2004 г., стр. 1).

(16)  ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение № 786/2004/ЕО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 7).

(17)  ОВ L 75, 16.3.2002 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение 786/2004/ЕО.

(18)  ОВ L 324, 11.12.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 788/2004 (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 17).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МЕРКИ ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Без да се засяга член 9, по LIFE+ могат да се финансират следните мерки, ако те отговарят на критериите за подбор, изложени в член 3:

а)

оперативни дейности на НПО, които са активни основно в областта на опазване и укрепване на околната среда на европейско ниво и участват в развитието и прилагането на политиката и законодателството на Общността;

б)

разработка и поддръжка на мрежи, бази данни и компютърни системи, пряко свързани с изпълнението на политиките и законодателството на Общността в областта на околната среда, и по-специално при подобряване на обществения достъп до информация, свързана с околната среда;

в)

проучвания, наблюдения, моделиране и разработка на сценарии;

г)

мониторинг, включително мониторинг на горите;

д)

подкрепа за институционално укрепване;

е)

обучения, работни срещи и събрания, включително обучение на служители, участващи в инициативи по предотвратяване на горски пожари;

ж)

работа в мрежа и платформи за най-добри практики;

з)

дейности, свързани с информация и комуникации, включително кампании за повишаване на осведомеността и по-специално кампании за повишаване осведомеността на обществеността в областта на горските пожари;

и)

демонстрация на новаторски политически подходи, нови технологии, методи и инструменти;

и

й)

по-специално за компонента природа и биологично разнообразие:

управление на защитените места и видове и планиране за местата, включително подобряване на екологичната съгласуваност на мрежата Натура 2000,

наблюдение на консервационния статус, включително определяне на процедури и структури за такъв мониторинг,

разработка и прилагане на плановете за действие за опазване на видове и местообитания,

разширяване на мрежата Натура 2000 в морските области,

закупуване на земя, при условие че:

закупуването ще допринесе за поддръжката или възстановяването цялостността на обект на Натура 2000,

закупуването на земята е единственият или най-ефективният начин за постигане на желаните консервационни резултати,

закупената земя се запазва за дългосрочна употреба в съответствие с целите, заложени в член 4, параграф 2,

и

съответните държавите-членки гарантират, посредством трансфер или по друг начин, че предназначението на такава земя в дългосрочен план ще бъде за целите на опазване на природата.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МНОГОГОДИШНА СТРАТЕГИЧЕСКА ПРОГРАМА

ПРИРОДА И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

1.   Главна цел

Опазване, съхраняване, възстановяване, мониторинг и улесняване на функционирането на природните системи, природните местообитания и дивата флора и фауна, с цел овладяване на обедняването на биологичното разнообразие, включително разнообразието на генетични ресурси в рамките на ЕС до 2010 г.

1.1.   Приоритетни области на действие

допринасяне за изпълнението на политиката и законодателството на Общността в областта на природата и биологичното разнообразие, и по-специално Директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО, и насърчаване на обединяването им с други области на политиката,

подпомагане на по-нататъшното развитие и изпълнение на мрежата Натура 2000, включително крайбрежните и морски местообитания и видове,

подпомагане на разработката и изпълнението на политически подходи и инструменти за мониторинг и оценка на природата и биологичното разнообразие, и на факторите, видовете натиск и приспособителните реакции, които им оказват влияние, по специално във връзка с постигане на целта за овладяване на обедняване на биологичното разнообразие в рамките на Общността до 2010 г.,

и

подобряване на познанията за въздействието на генетично модифицираните организми върху екосистемите и биологичното разнообразие: методологии за оценка на риска.

ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2.   Основна цел „Изменение на климата“

Стабилизиране на концентрацията на парникови газове на ниво, което предотвратява глобално затопляне надвишаващо 2 °C.

2.1.   Приоритетни области на действие

осигуряване на изпълнението на ангажиментите на ЕС в съответствие с Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и разработване на стратегия и програма за прилагане за периода след 2012 г.

осигуряване на адаптирането на икономиката и обществото на ЕС, природата и биологичното разнообразие, водните ресурси и човешкото здраве, към неблагоприятните последици от изменението на климата (до потенциално повишаване на температурата с 2 °C в резултат на увеличените концентрации на парникови газове) и смекчаване на неговото въздействие.

осигуряване на прилагането и ползването на пазарно-ориентирани инструменти, по-специално търговия с квоти от емисии на парникови газове, с цел постигане на разходно-ефективно намаляване на емисиите в рамката след 2012 г.

3.   Главна цел „Води“

Допринасяне за повишаване на качеството на водите и разработване на разходно-ефективни мерки за постигане на добро екологично състояние, предвид развитието на първия план за управление на речни басейни по Директива 2000/60/ЕО (1) до 2009 г.

3.1.   Приоритетни области на действие

обмен на информация и най-добри практики във връзка с дадената политика;

засилване на интеграцията между наука и политика и на трансфера на резултати в помощ на държавите-членки за изготвяне на планове за управление на речните басейни, включително за изготвяне на програми от мерки съгласно Директива 2000/60/ЕО и интегриране на мерки от директивите-майки, като Директива 91/271/ЕИО (2), Директива 91/414/ЕИО (3), Директива 91/676/ЕИО (4), Директива 96/61/ЕО (5), Директива 98/83/ЕО (6) и Директива 2006/7/ЕО (7);

допринасяне за ефективното изпълнение на Тематичната стратегия относно защитата и опазването на морската среда;

хидроморфологични характеристики като възстановяване на наводняваните площи и други мерки в подкрепа на директива за оценка и управление на рисковете от наводнения.

4.   Главна цел „Въздух“

Постигане на нива на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателно въздействие и опасност за човешкото здраве и околната среда.

4.1.   Приоритетни области на действие

изпълнение на Тематичната стратегия относно замърсяването на въздуха.

5.   Главна цел „Почва“

Опазване и осигуряване на устойчивото използване на почвата чрез запазване на нейните функции, предотвратяване на опасностите за почвата, смекчаване на тяхното въздействие и възстановяване на влошени почви.

5.1.   Приоритетни области на действие

изпълнение на Тематичната стратегия относно защитата на почвата,

и

осигуряване на опазването и възстановяването на почвеното биологично разнообразие.

6.   Принципна цел „Развитие на градската среда“

Допринасяне за подобряване на екологичното състояние на урбанизираните райони на Европа.

6.1.   Приоритетна област на действие

допринасяне за по-добро изпълнение на съществуващите общностни политики и законодателство в областта на околната среда на местно ниво чрез подпомагане и насърчаване на местните власти за възприемане на по-интегриран подход за управление на градската среда, включително в транспортния и енергийния сектор.

7.   Главна цел „Шум“

Допринасяне за развитие и прилагане на политиката относно шума в околната среда.

7.1.   Приоритетни области на действие

предотвратяване и намаляване на вредните последици от експозицията на шум в околната среда.

8.   Главна цел „Химикали“

Подобряване опазването на околната среда и здравето от рисковете, създавани от химикали, до 2020 г. чрез прилагане и изпълнение на законодателството относно химикалите, по-специално Регламент № 1907/2006 (8) (REACH) и тематичната стратегия за устойчиво използване на пестицидите.

8.1.   Приоритетни области на действие

обмен на информация и най-добри практики, които са от значение за съответната политика,

засилване на интеграцията между наука и политика и трансфера на резултати, за осигуряване на солидна техническа база в подкрепа на REACH,

изпълнение на тематичната стратегия за устойчиво използване на пестицидите.

9.   Главна цел „Околна среда и здраве“

Развиване на информационна база за политиката в областта на околната среда и здравеопазването (План за действие в областта на околната среда и здравеопазването за 2004-2010 г.).

9.1.   Приоритетна област на действие

биомониторинг на населението и свързване на данни за околната среда и здравеопазването,

опазване на озоновия слой с оглед намаляване на негативните въздействия върху здравето и околната среда.

10.   Главна цел „Природни ресурси и отпадъци“

Разработване и изпълнение на политики, предназначени за осигуряване на устойчиво управление и използване на природните ресурси и отпадъците, подобряване на екологичните показатели на продуктите, устойчиви модели на производство и потребление, предотвратяване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците.

Допринасяне за ефективното прилагане на Тематичната стратегия за отпадъците.

10.1.   Приоритетни области на действие

разработване и изпълнение на политики за устойчиво потребление и производство, включително Интегрираната политика относно продуктите,

насърчаване на устойчивото използване на природните ресурси, с подход, ориентиран към жизнения цикъл, включително екологичните, социални и икономически аспекти, с оглед отделяне на екологичното въздействие от икономическия растеж,

насърчаване на предотвратяването, оползотворяването и рециклирането на отпадъците, с фокус върху жизнения цикъл, еко-дизайна и развитието на пазарите за рециклиране,

допринасяне за изпълнението на политиката и законодателството на Общността относно отпадъците, по-специално Директива 75/439/ЕИО (9), Директива 91/689/ЕО (10), Директива 96/59/ЕО (11), Директива 1999/31/ЕО (12), Директива 2000/53/ЕО (13), Директива 2002/95/ЕО (14), Директива 2002/96/ЕО (15), Регламент (ЕО) № 850/2004 (16), Директива 2006/12ЕО (17), Директива 2006/21/ЕО (18) и Регламент (ЕО) № 1013/2006 (19).

11.   Главна цел „Гори“

Предоставяне, особено чрез координационна мрежа на ЕС, на кратка и всеобхватна основа за свързаната с дадената политика информация относно горите във връзка с изменението на климата (въздействие върху горските екосистеми, ефекти на смекчаване, заместване), биологичното разнообразие (базова информация и защитени горски зони), горски пожари, състояние на горите и защитни функции на горите (вода, почва и инфраструктура), както и допринасяне за опазване на горите от пожари.

11.1.   Приоритетна област на действие

насърчаване на събирането, анализа и разпространението на свързана с дадената политика информация относно горите и взаимодействията в околната среда,

насърчаване на хармонизацията и ефективността на дейностите по мониторинг на горите и на системите за събиране на данни, оползотворяване на единодействието чрез създаване на връзки между механизмите за мониторинг, установени на регионално, национално, общностно и глобално равнище,

стимулиране на единодействието между специфични въпроси, свързани с горите, и инициативите и законодателството в областта на опазването на околната среда (напр. Стратегия на ЕС за почвата. Натура 2000, Директива 2000/60/ЕО),

допринасяне за устойчивото управление на горите, по-специално чрез събиране на данни във връзка с подобрените паневропейски индикатори за устойчиво управление на горите, приети на заседанието на експертно ниво на MCPFE (Министерска конференция по опазване на горите в Европа) на 7-8 октомври 2002 г. във Виена, Австрия,

изграждане на капацитет на национално и общностно ниво, който да позволи координация и ръководство на мониторинга на горите.

12.   Главна цел „Иновации“

Допринасяне за развиването и демонстрирането на подходи за иновативна политика, технологии, методи и инструменти в помощ на изпълнението на Плана за действие в областта на екологичните технологии (ETAP).

12.1.   Приоритетни области на действие

по-нататъшно дефиниране и оптимизиране на ETAP чрез по-добро планиране и координация, ефективен мониторинг на напредъка, навременно установяване и намаляване на пропуските в знанията и ефективно оползотворяване на научна, икономическа и друга информация, имаща отношение към изпълнението на политиката,

насърчаване на установяването, демонстрациите и разпространението на иновативни технологии и практики чрез действия, допълващи дейностите по Програмата за конкурентоспособност и иновации,

и

обмен на информация и добри практики между участниците от ЕС в международната търговия с екологични технологии, отговорни инвестиции в развиващите се страни, изпълнение на действията по Срещата на върха за устойчиво развитие (WSSD), свързани с екологичните технологии.

13.   Главна цел „Стратегически подходи“

Насърчаване на ефективното изпълнение и прилагане на законодателството на ЕО в областта на околната среда и подобряване на базата от знания за политиката по околната среда.

Осигуряване на по-ефективни и съгласувани политики.

Подобряване на екологичните показатели на МСП.

Предоставяне на механизми за развитие на политика и законодателство по околната среда.

Осигуряване на адекватен надзор на проектите от страна на Комисията.

13.1.   Приоритетни области на действие

подобряване на оценяването на новите политически мерки, по-специално на етапа на първоначалното им формулиране или при последващ преглед,

укрепване на базата от познания за формулиране и изпълнение на политиката, чрез изграждане на Обща информационна система за околната среда (SEIS) и подпомагане на изпълнението на инициативата за Глобален мониторинг на околната среда и сигурност (GMES),

подобряване на оценяването на изпълнението и последващата оценка,

установяване и поетапно премахване на увреждащи околната среда субсидии,

увеличаване на ползването на пазарно-ориентирани инструменти за постигане на подобрени съчетания от политики,

предоставяне на инструменти за засилване на политиките на устойчиво развитие, по-специално - на индикатори,

изпълнение на Програмата за подпомагане на спазването на екологичните стандарти за МСП,

предприемане на подходящи стъпки за ангажиране на външна помощ с цел разработване и изпълнение на политика по околната среда,

предоставяне на инструменти за получаване на техническа и/или административна помощ във връзка с установяването, подготовката, управлението, мониторинга, одита и надзора на проекти, включително проекти по LIFE III и LIFE+.

14.   Главна цел „Управление“

Постигане на по-добро управление на околната среда, включително повишено осъзнаване на екологичните проблеми и участие в процеса на вземане на решения по въпросите на околната среда от страна на европейските граждани.

14.1.   Приоритетни области на действие

Разширяване на участието на заинтересовани страни, включително на групите на потребителите и неправителствените организации, в разработването и изпълнението на политиката и законодателството в областта на околната среда.

15.   Главна цел „Неправителствени организации“

Насърчаване на НПО, действащи главно в сферата на опазването на околната среда на европейско ниво.

15.1.   Приоритетна област на действие

засилване на участието на НПО в процеса на диалог при формулиране и изпълнение на политиката в областта на околната среда,

засилване на участието на НПО в процеса на европейска стандартизация, за да се осигури балансирано представяне на заинтересованите страни и систематично интегриране на аспектите на околната среда.

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

16.   Главна цел

Осигуряване на редовен и ефективен информационен поток, с цел предоставяне на база за вземане на политически решения по въпросите на околната среда, и предоставяне на достъпна за гражданите информация относно състоянието и тенденциите на развитие на околната среда.

16.1.   Приоритетна област на действие

разпространяване на информация, еко-етикетиране, повишаване на осведомеността и развиване на специфични умения във връзка с въпросите на околната среда, включително предотвратяване на горските пожари.


(1)  Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1). Директива, изменена с Решение № 2455/2001/ЕО (ОВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 1).

(2)  Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40). Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 2007/21/ЕО на Комисията (ОВ L 97, 12.4.2007 г., стр. 42).

(4)  Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1). Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(5)  Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26). Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).

(6)  Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. за качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32). Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(7)  Директива 2006/7/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане (ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37).

(8)  Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(9)  Директива 75/439/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 година относно обезвреждането на отработени масла (ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 23). Директива, последно изменена с Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91).

(10)  Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 година относно опасните отпадъци (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20). Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).

(11)  Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 година за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 31).

(12)  Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1). Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(13)  Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34). Директива, последно изменена с Решение 2005/673/ЕО на Съвета (ОВ L 254, 30.9.2005 г., стр. 69).

(14)  Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19). Директива, изменена с Решение 2006/692/ЕО на Комисията (ОВ L 283, 14.10.2006 г., стр. 50).

(15)  Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24). Директива, последно изменена с Директива 2003/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 106).

(16)  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно устойчивите органични замърсители (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 323/2007 на Комисията (ОВ L 85, 27.3.2007 г., стр. 3).

(17)  Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно отпадъците (ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9).

(18)  Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15).

(19)  Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).


ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Комисията ще направи анализ на направените или предвидени разходи на базата на информацията, която ще ѝ бъде предоставена от държавите-членки в съответния срок, необходим за преразглеждането за периода 2008—2009 г. на финансовата рамка, както на национално равнище, така и на равнището на Европейския съюз, във връзка с управлението на мрежите Натура 2000 с оглед адаптирането на инструментите на Общността, и по-специално на програмата LIFE+, както и гарантирането на високо равнище на съфинансиране от страна на Общността.


Top