EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0066

Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки (Текст от значение за ЕИП )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 31–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 198 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/66/oj

20.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/31


ДИРЕКТИВА 2007/66/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 декември 2007 година

за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директиви 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки за доставки и за строителство (4) и 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор (5) се отнасят за процедурите за преразглеждане на обществени поръчки, възложени съответно от възлагащи органи по член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (6) и от възложители по член 2 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (7). Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО имат за цел да осигурят ефективното прилагане на директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО.

(2)

Следователно директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО се прилагат само спрямо обществените поръчки, които попадат в приложното поле на директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО в съответствие с тълкуването на Съда на Европейските общности, независимо от използваната конкурсна процедура или средството за обявяване на конкурс, включително конкурси за проект, квалификационни схеми и динамични системи за покупка. Според съдебната практика на Съда държавите-членки следва да осигурят наличието на средства за ефективна и бърза правна защита срещу решения, взети от страна на възлагащи органи и възложители по отношение на факта дали дадена поръчка попада в персоналния и материалния обхват на директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО.

(3)

Консултациите със заинтересованите страни и съдебната практика на Съда показаха известен брой слабости в действащите в държавите-членки механизми за преразглеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. В резултат от тези слабости предвидените в директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО механизми не винаги са в състояние да осигурят спазването на правото на Общността, по-специално на етап, когато нарушенията още могат да бъдат отстранени. Следователно заложените като цели на тези директиви гаранции за прозрачност и недопускане на дискриминация следва да бъдат засилени, за да се гарантира, че Общността като цяло ще се възползва напълно от положителния ефект на осъщественото с директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО осъвременяване и опростяване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. В този смисъл директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО следва да бъдат изменени, като се добавят съществени пояснения, които да позволят постигането на целите, заложени от законодателя на Общността.

(4)

Установените слабости включват в частност липсата на период от време, позволяващ да се извърши ефективно преразглеждане, между решението за възлагане на поръчка и сключването на съответния договор. В резултат на това някои възлагащи органи и възложители, в желанието си да направят необратими последиците от дадено оспорвано решение, пристъпват твърде бързо към подписване на договора. За да се преодолее тази слабост, която представлява сериозно препятствие пред ефективната съдебна защита на заинтересованите оференти, а именно тези, които все още не са отпаднали окончателно, следва да се предвиди минимален период на изчакване, в течение на който да бъде спряно сключването на договора, независимо дали последното се извършва в момента на подписването на договора или не.

(5)

Продължителността на минималния период на изчакване следва да бъде съобразена с различните средства за съобщение. Ако се използват бързи средства за съобщение, може да бъде предвиден по-кратък период, отколкото ако се използват други средства за съобщение. Настоящата директива предвижда единствено минимални периоди на изчакване. Държавите-членки имат право да въведат или да запазят периоди, които надвишават въпросните минимални периоди. Държавите-членки също имат право да решат какъв период следва да приложат, ако различни средства за съобщение са използвани едновременно.

(6)

Периодът на изчакване следва да осигури на заинтересованите оференти достатъчно време да разгледат решението за възлагане на обществена поръчка и да преценят дали е уместно да започнат процедура за преразглеждане. При съобщаването на решението за възлагане на обществена поръчка на заинтересованите оференти следва бъде предоставена съответната информация, която е от съществено значение за търсенето на ефективно преразглеждане. Същото се отнася и за кандидати за възлагане на обществени поръчки, доколкото възлагащият орган или възложителят не е предоставил своевременно информация за отхвърляне на кандидатурата им.

(7)

Тази информация включва по-специално обобщение на съответните причини, предвидени в член 41 от Директива 2004/18/ЕО и в член 49 от Директива 2004/17/ЕО. Тъй като продължителността на периода на изчакване е различна при различните държави-членки, важно е също заинтересованите оференти и кандидати да бъдат информирани за периодите, през които те могат в действителност да започнат производства за преразглеждане.

(8)

Не се предвижда този вид минимален период на изчакване да бъде прилаган, ако Директива 2004/18/ЕО или Директива 2004/17/ЕО не изисква предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, и по-специално, в случаи на изключителна спешност, както е предвидено в член 31, параграф 1, буква в) от Директива 2004/18/ЕО или член 40, параграф 3, буква г) от Директива 2004/17/ЕО. В тези случаи е достатъчно да се предвидят ефективни процедури за преразглеждане след сключването на договора. По подобен начин, ако единственият заинтересован оферент е този, на когото е била възложена поръчката, и ако няма заинтересовани кандидати, не е необходим период на изчакване. В този случай в тръжната процедура няма друго лице, което е заинтересовано от получаване на уведомление и извличане на полза от период на изчакване, който да позволи ефективно преразглеждане.

(9)

Най-накрая, в случаи на поръчки, основаващи се на рамково споразумение или динамична система за покупка, наличието на задължителен период на изчакване би могло да влияе върху повишаването на ефективността, към което се стремят тези тръжни процедури. Вместо да въвеждат задължителен период на изчакване, държавите-членки би следвало да могат да предвидят недействителност като ефективна санкция съобразно член 2г от Директива 89/665/ЕИО и член 2г от Директива 92/13/ЕИО за нарушения на член 32, параграф 4, втора алинея, второ тире и на член 33, параграфи 5 и 6 от Директива 2004/18/ЕО и член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2004/17/ЕО.

(10)

В случаите, посочени в член 40, параграф 3, буква и) от Директива 2004/17/ЕО, поръчки, основаващи се на рамково споразумение, не изискват предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз. В такива случаи не следва да е задължително да има период на изчакване.

(11)

Когато държава-членка изисква лице, което възнамерява да използва процедура за преразглеждане, да информира възлагащия орган или възложителя за това си намерение, необходимо е да се уточни, че това не следва да засегне периода на изчакване или който и да е друг срок за подаване на молба за преразглеждане. По същия начин, когато държава-членка изисква заинтересованото лице първо да е поискало преразглеждане от възлагащия орган или възложителя, то това лице следва да разполага с разумен минимален срок, в който да се отнесе до компетентния преразглеждащ орган преди сключването на договора, в случай че пожелае да оспори отговора или липсата на такъв от страна на възложителя.

(12)

Ако бъде поискано преразглеждане малко преди изтичането на минималния период на изчакване, това не следва да лишава преразглеждащия орган от минималното време, което му е необходимо, за да предприеме действие, по-специално да удължи периода на изчакване за сключване на договора. В този смисъл е необходимо да се предвиди независим минимален период на изчакване, който не следва да приключва, преди преразглеждащият орган да е взел решение относно молбата. Това не следва да препятства преразглеждащия орган да извърши предварителна оценка относно допустимостта на преразглеждането като такова. Държавите-членки могат да предвидят този период да приключи било когато преразглеждащият орган е взел решение относно молбата за временни мерки, включително за допълнително спиране на сключването на договора, или когато преразглеждащият орган е взел решение по съществото на спора, и по-специално относно молбата за отмяна на неправомерно решение.

(13)

За борба с незаконосъобразното пряко възлагане на поръчки, определено от Съда като най-сериозното нарушение на правото на Общността в областта на обществените поръчки от страна на възлагащ орган или възложител, следва да бъдат предвидени ефективни, пропорционални и възпиращи санкции. Ето защо договор, произтичащ от незаконосъобразно пряко възложена поръчка, следва по правило да бъде смятан за недействителен. Тази недействителност не следва да бъде автоматична (нищожност), а следва да бъде потвърдена или да бъде резултат от решение на независим преразглеждащ орган (унищожаемост).

(14)

Недействителността е най-ефективният начин за възстановяване на конкуренцията и създаване на нови бизнес възможности за онези икономически оператори, които незаконосъобразно са били лишени от възможността да се конкурират. Прякото възлагане по смисъла на настоящата директива следва да включва всички поръчки, възложени без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз по смисъла на Директива 2004/18/ЕО. Това съответства на процедура без предварително обявяване на конкурентно възлагане на поръчка по смисъла на Директива 2004/17/ЕО.

(15)

Възможна обосновка за пряко възлагане по смисъла на настоящата директива може да включва изключенията, предвидени в членове 10—18 от Директива 2004/18/ЕО, прилагането на член 31, член 61 или член 68 от Директива 2004/18/ЕО, възлагането на обществена поръчка за услуги в съответствие с член 21 от Директива 2004/18/ЕО или законосъобразно възлагане на вътрешни поръчки съгласно тълкуването на Съда.

(16)

Същото се отнася и за поръчки, които изпълняват условията за изключение или са предмет на специални разпоредби в съответствие с член 5, параграф 2, членове 18—26, членове 29 и 30 или член 62 от Директива 2004/17/ЕО за случаи, включващи прилагането на член 40, параграф 3 от Директива 2004/17/ЕО, или за възлагането на обществена поръчка за услуги в съответствие с член 32 от Директива 2004/17/ЕО.

(17)

Процедурите за преразглеждане следва да бъдат достъпни поне за всяко лице, което има или което е имало интерес от спечелването на дадена поръчка и което е било или би могло да бъде увредено от твърдяно нарушение.

(18)

За да се предотвратят сериозни нарушения на задължението за изчакване и автоматично спиране, които са предпоставки за ефективно преразглеждане, следва да се прилагат ефективни санкции. Затова договори, които се сключват в нарушение на периода на изчакване или автоматично спиране, следва да бъдат смятани за недействителни по правило, ако са съчетани с нарушения на Директива 2004/18/ЕО или Директива 2004/17/ЕО, доколкото тези нарушения са се отразили на възможността на търсещия преразглеждане оферент да спечели поръчката.

(19)

В случай на други нарушения на формалните изисквания държавите-членки биха могли да приемат принципа за недействителност за неуместен. В такива случаи държавите-членки следва да разполагат с възможност за налагане на алтернативни санкции. Алтернативните санкции следва да се ограничат до налагането на глоби, платими на орган, независим от възлагащия орган или възложител, или до съкращаване на продължителността на договора. Определянето на подробностите по алтернативните санкции и правилата за налагането им зависят от държавите-членки.

(20)

Настоящата директива не следва да изключва прилагането на по-строги санкции в съответствие с националното право.

(21)

Целта, която трябва да бъде постигната, когато държавите-членки установяват правилата, които гарантират, че даден договор се смята за недействителен, е, че прилагането и изпълнението на правата и задълженията на страните по договора следва да спрат. Последиците от договор, смятан за недействителен, следва да бъдат определени от националното право. Следователно националното право може, например, да предвижда отменяне на всички договорни задължения с обратна сила (ex tunc) или, обратно, ограничаване на обхвата на отменяне до онези задължения, които остава да бъдат изпълнени (ex nunc). Това не следва да доведе до отсъствие на въздействащи санкции, ако произтичащите от договор задължения вече са били напълно или почти напълно изпълнени. В такива случаи държавите-членки следва да предвидят и алтернативни санкции, като вземат предвид степента, до която даден договор остава в сила съобразно националното право. По подобен начин последиците относно възможното възстановяване на евентуално платени суми, както и всички други възможни форми на възстановяване, включително възстановяване на стойността, когато възстановяване в натура не е възможно, подлежат на определяне от националното право.

(22)

В същото време, за да осигурят пропорционалност на прилаганите санкции, държавите-членки могат да предоставят на отговорния за преразглеждането орган възможността да не поставя под въпрос даден договор или да признае някои от временните му правни ефекти, когато изключителните обстоятелства на случая налагат зачитането на съображения от по-висш обществен интерес. В такива случаи следва да се прилагат алтернативни санкции. Преразглеждащият орган, независим от възлагащия орган или възложителя, следва да проучи всички важни аспекти, за да установи дали съображения от по-висш обществен интерес изискват запазването на последиците от договора.

(23)

В изключителни случаи използването на процедура за договаряне без публикуване на обявление за обществена поръчка по смисъла на член 31 от Директива 2004/18/ЕО или член 40, параграф 3 от Директива 2004/17/ЕО следва да бъде разрешено веднага след отменянето на договора. Ако в тези случаи, по технически или други непреодолими причини, останалите договорни задължения могат да бъдат изпълнени на дадения етап само от икономическия оператор, на който е възложена поръчката, позоваването на съображения от по-висш обществен интерес би могло да бъде оправдано.

(24)

Икономическите интереси, свързани с действителността на даден договор, могат да бъдат разглеждани като съображения от по-висш обществен интерес само ако при изключителни обстоятелства недействителността би довела до непропорционални последици. Въпреки това пряко свързани с договора икономически интереси не следва да съставляват съображения от по-висш обществен интерес.

(25)

Освен това потребността да се гарантира във времето правната сигурност на решенията, взети от възлагащите органи и възложителите, налага да бъде установен разумен минимален срок, до който да се ограничат исканията за преразглеждане за обявяване на даден договор за недействителен.

(26)

За да се избегне правна несигурност в резултат от недействителност на даден договор, държавите-членки следва да предвидят изключение от установяване на недействителност в случаите, когато възлагащият орган или възложителят смята, че прякото възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз е допустимо в съответствие с директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО и е приложен минимален период на изчакване, който дава възможност за ефективна правна защита. Доброволното публикуване, което поражда този период на изчакване, не предполага разширяване на задълженията, произтичащи от Директива 2004/18/ЕО или Директива 2004/17/ЕО.

(27)

Тъй като настоящата директива укрепва националните процедури за преразглеждане, особено в случаи на незаконосъобразно пряко възлагане, икономическите оператори следва да бъдат насърчавани да използват тези нови механизми. От съображения за правна сигурност приложимостта на принципа за недействителност на даден договор е ограничена до определен период. Действието на тези срокове следва да бъде спазвано.

(28)

Повишаването на ефективността на националните процедури за преразглеждане следва да насърчи заинтересованите лица да се възползват в по-голяма степен от възможностите за преразглеждане чрез междинна процедура преди сключването на договор. При тези обстоятелства механизмът за отстраняване на нарушения следва да се пренасочи към сериозни нарушения на правото на Общността в областта на обществените поръчки.

(29)

Доброволната система за оценка, предвидена в Директива 92/13/ЕИО, която предоставя на възложителите възможността да установят съответствието на своите процедури по възлагане на поръчки чрез периодични проверки, остава неизползвана на практика. Следователно тя не може да постигне целта си да предотврати значителен брой нарушения на правото на Общността в областта на обществените поръчки. От друга страна, наложеното на държавите-членки с Директива 92/13/ЕИО изискване да поддържат постоянно на разположение акредитирани за целта органи понякога води до административни разходи за поддръжка, които вече не са оправдани предвид липсата на реално търсене от страна на възложителите. Поради тези причини системата за оценка следва да бъде премахната.

(30)

По-подобен начин помирителната процедура, предвидена в Директива 92/13/ЕИО, също не предизвика реален интерес сред икономическите оператори. Това се дължи както на факта, че сама по себе си тя не създава условия за налагане на задължителни временни мерки, които своевременно да предотвратят незаконосъобразното сключване на договори, така и на самото ѝ естество, което е трудно съвместимо със спазването на особено кратки срокове за преразглеждане с цел постановяване на временни мерки и отмяна на неправомерно взети решения. Освен това потенциалната ефективност на помирителната процедура бе допълнително отслабена от трудностите, възникнали при изготвянето във всяка държава-членка на пълен списък с достатъчен брой независими помирители, които да са на разположение по всяко време и да могат да обработват в много кратък срок исканията за прилагане на помирителната процедура. Поради тези причини помирителната процедура следва да бъде премахната.

(31)

Комисията следва да има право да поиска от държавите-членки да ѝ предоставят информация относно действието на националните процедури за преразглеждане съобразно преследваните цели, като в определянето на обхвата и естеството на тази информация участва Консултативният комитет по обществени поръчки. Действително само предоставянето на такава информация ще даде възможност да се оценят правилно резултатите от промените, въведени с настоящата директива, след изтичане на значителен период, по време на който тя ще бъде прилагана.

(32)

Комисията следва да преразгледа постигнатия от държавите-членки напредък и да докладва пред Европейския парламент и пред Съвета за ефективността на настоящата директива не по-късно от три години след крайния срок за нейното въвеждане в действие.

(33)

Мерките, необходими за изпълнението на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8).

(34)

Доколкото поради изложените по-горе причини целта на настоящата директива, а именно повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки, попадаща в обхвата на директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъдат по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел при спазване на принципа на процедурна независимост на държавите-членки.

(35)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (9) държавите-членки следва да изготвят, за себе си и в интерес на Общността, свои собствени таблици, които илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за транспониране, и да ги направят обществено достояние.

(36)

Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, провъзгласени по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз. Тя по-специално има за цел да осигури пълно зачитане на правото на ефективни средства за правна защита и правото на справедлив съдебен процес, в съответствие с член 47, първа и втора алинея от Хартата.

(37)

Следователно директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 89/665/ЕИО

Директива 89/665/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Членове 1 и 2 се заменят със следното:

„Член 1

Приложно поле и наличие на процедури за преразглеждане

1.   Настоящата директива се прилага за поръчките, посочени в Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (10), освен ако такива поръчки не са изключени от приложното поле на директивата съобразно членове 10—18 от същата директива.

Поръчки по смисъла на настоящата директива включват обществени поръчки, рамкови споразумения, концесии за строителство и динамични системи за покупка.

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят, че по отношение на обществените поръчки, попадащи в приложното поле на Директива 2004/18/ЕО, решения, взети от възлагащите органи, могат да бъдат ефективно преразглеждани, и по-специално възможно най-бързо в съответствие с условията, предвидени в членове 2—2е от настоящата директива, на основание, че тези решения са нарушили правото на Общността в областта на обществените поръчки или националните норми, транспониращи това право.

2.   Държавите-членки гарантират, че не съществува дискриминация между предприятията, претендиращи за нанесена им вреда в контекста на процедура за предоставяне на поръчка, в резултат от разграничаването, което настоящата директива прави между националните норми, транспониращи правото на Общността, и други национални норми.

3.   Държавите-членки гарантират достъпност до процедурите по преразглеждане съгласно подробни разпоредби, които държавите-членки могат да установят, най-малко за всяко лице, имащо или имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или рискува да бъде нанесена вреда от твърдяно нарушение.

4.   Държавите-членки могат да изискват лицето, което желае да започне процедура за преразглеждане, предварително да е уведомило възлагащия орган относно твърдяното нарушение и намерението си да иска преразглеждане, при условие че това не нарушава периода на изчакване съобразно член 2а, параграф 2 или други срокове за подаване на молба за преразглеждане в съответствие с член 2в.

5.   Държавите-членки могат да изискват заинтересованото лице първо да поиска преразглеждане от възлагащия орган. В този случай държавите-членки гарантират подаването на такава молба за преразглеждане да води до незабавно спиране на възможността за сключване на договор.

Държавите-членки определят подходящите средства за съобщение, включително по факс или по електронен път, които да бъдат използвани във връзка с молбата за преразглеждане, предвидена в първата алинея.

Спирането, посочено в първата алинея, е в сила до изтичане на срок от най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която възлагащият орган е изпратил отговора си, ако това е станало по факс или по електронен път, или, ако са използвани други средства за съобщение, 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която възлагащият орган е изпратил отговора си. В последния случай държавите-членки могат също да предвидят спирането да бъде прекратено преди изтичането на десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която е получен отговор.

Член 2

Изисквания относно процедурите за преразглеждане

1.   Държавите-членки гарантират, че мерките, приети относно процедурите за преразглеждане, уточнени в член 1, включват правомощия, които да позволяват:

а)

да се постановят временни мерки в най-кратки срокове и посредством междинни процедури с цел да се поправи твърдяно нарушение или да се предотврати нанасянето на допълнителни вреди на засегнатите интереси, включително мерки за спиране или за да се осигури спирането на процедурата за възлагане на обществена поръчка, или за изпълнението на всяко решение, взето от възлагащия орган;

б)

да се отменят или да се осигури отмяната на решения, взети неправомерно, включително премахването на дискриминационните технически, икономически или финансови спецификации в поканата за представяне на оферти, в документите за възлагането на поръчката или във всеки друг документ, свързан с процедурата за възлагане на поръчката;

в)

да се обезщетят лицата, на които е нанесена вреда вследствие на нарушение.

2.   Правомощията, предвидени в параграф 1 и членове 2г и 2д, могат да бъдат предоставени на отделни органи, отговорни за различни аспекти на процедурата за преразглеждане.

3.   Когато първоинстанционен орган, независим от възлагащия орган, преразглежда решение за възлагане на обществена поръчка, държавите-членки правят необходимото, за да не може възлагащият орган да сключи договора, преди преразглеждащият орган да е взел решение по молбата за временни мерки или за преразглеждане. Спирането се прекратява не по-рано от края на периода на изчакване, посочен в член 2а, параграф 2 и член 2г, параграфи 4 и 5.

4.   С изключение на случаите, предвидени в параграф 3 и в член 1, параграф 5, процедурите за преразглеждане не е необходимо да имат автоматично действие на спиране на процедурата за възлагане на поръчки, за която се отнасят.

5.   Държавите-членки могат да предвидят, че отговорните органи да могат да вземат предвид възможните последици от временните мерки за всички интереси, които е възможно да бъдат увредени, както и обществения интерес, и могат да решават да не наложат такива мерки в случаите, когато техните отрицателни последици могат да превишат ползата от тях.

Решението да не се наложат временни мерки не засяга останалите искове от страна на лицето, поискало мерките.

6.   Когато се търси обезщетение на основание, че дадено решение е взето неправомерно, държавите-членки могат да предвидят оспорваното решение да трябва първо да бъде отменено от орган, притежаващ необходимите правомощия.

7.   С изключение на случаите, предвидени в членове 2г—2е, последиците от упражняването на посочените в параграф 1 от настоящия член правомощия относно договор, сключен вследствие възлагането на обществената поръчка, се уреждат от националното право.

Освен това, с изключение на случаите, когато трябва да се отмени решение преди постановяването на обезщетение за вреди, държавата-членка може да предвиди, че след сключването на договор по реда на член 1, параграф 5, параграф 3 от настоящия член или членове 2а—2е, правомощията на органа, отговарящ за процедурите по преразглеждане, се ограничават до постановяване на обезщетения за всяко лице, увредено от нарушение.

8.   Държавите-членки осигуряват ефективното привеждане в изпълнение на решенията, взети от органите, отговарящи за процедурите за преразглеждане.

9.   Когато органите, отговорни за процедурите за преразглеждане, не са съдебни, решенията следва винаги да включват писмени мотиви. Освен това в такъв случай трябва да бъдат приети разпоредби, които да гарантират процедурите, чрез които всяка предполагаема неправомерна мярка, взета от преразглеждащия орган, или всеки предполагаем пропуск при упражняването на предоставените му правомощия да могат да бъдат предмет на съдебно преразглеждане или на преразглеждане от друг орган, който да е съд или юрисдикция по смисъла на член 234 от Договора и да бъде независим както от възлагащия, така и от преразглеждащия орган.

Назначаването на членовете на такъв независим орган и прекратяването на техния мандат се извършват съгласно същите условия както за членовете на съдебната власт, що се отнася до органа, отговорен за тяхното назначаване, продължителността на мандата им и възможността за тяхното отстраняване. Най-малко председателят на този независим орган притежава правната и професионална квалификация на представител на съдебната власт. Независимият орган взема решенията си, като следва процедура, съгласно която се изслушват и двете страни, и неговите решения, съгласно средствата, определени от всяка държава-членка, имат задължителна правна сила.“

2.

Създават се следните членове:

„Член 2а

Период на изчакване

1.   Държавите-членки гарантират, че лицата по член 1, параграф 3 разполагат с достатъчно време за ефективно преразглеждане на решенията за възлагане на обществени поръчки, взети от възлагащи органи, чрез приемане на необходимите разпоредби по отношение на минималните условия, предвидени в параграф 2 от настоящия член, както и в член 2в.

2.   Не може да бъде сключен договор въз основа на решението за възлагане на обществена поръчка, попадащо в приложното поле на Директива 2004/18/ЕО, преди изтичане на срок от най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти и кандидати, ако това е станало по факс или по електронен път, или ако са използвани други средства за съобщение, преди изтичане на срок от най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти и кандидати, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението за възлагане на обществената поръчка.

Оферентите се смятат за заинтересовани, ако все още не са изключени окончателно. Изключването е окончателно, ако заинтересованите оференти са били уведомени за него и ако изключването или е било прието за законосъобразно от независим преразглеждащ орган, или не може повече да бъде предмет на процедура на преразглеждане.

Кандидатите се смятат за заинтересовани, ако възлагащият орган не е предоставил информация за отхвърляне на заявлението им, преди заинтересованите оференти да са били уведомени за решението за възлагане на обществената поръчка.

Съобщаването на решението за възлагане на обществена поръчка до всеки заинтересован оферент и кандидат се придружава от:

обобщение на причините за взетото решение, предвидени в член 41, параграф 2 от Директива 2004/18/ЕО, при условията на член 41, параграф 3 от същата директива; и

точно изложение относно приложимия период на изчакване съобразно националните разпоредби за транспониране на настоящия параграф.

Член 2б

Дерогация от периода на изчакване

Държавите-членки могат да предвидят сроковете по член 2а, параграф 2 от настоящата директива да не се прилагат в следните случаи:

а)

ако Директива 2004/18/ЕО не изисква предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз;

б)

ако единственият заинтересован оферент по смисъла на член 2а, параграф 2 от настоящата директива е този, на който е възложена поръчката, и няма заинтересовани кандидати;

в)

по отношение на поръчки, основани на рамково споразумение, както е предвидено в член 32 от Директива 2004/18/ЕО, и в случай на конкретна поръчка, основана на динамична система за покупки, както е предвидено в член 33 от същата директива.

При позоваване на тази дерогация държавите-членки осигуряват договорът да бъде недействителен в съответствие с членове 2г и 2е от настоящата директива, когато:

е нарушен член 32, параграф 4, втора алинея, второ тире или член 33, параграф 5 или 6 от Директива 2004/18/ЕО; и

стойността на поръчката бъде определена като равна или надвишаваща праговете, предвидени в член 7 от Директива 2004/18/ЕО.

Член 2в

Срокове за подаване на молба за преразглеждане

Когато държава-членка предвиди, че всяка молба за преразглеждане на решение, взето от възлагащ орган в рамките на или във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, попадаща в приложното поле на Директива 2004/18/ЕО, трябва да бъде подадена преди изтичането на определен срок, то този срок не може да бъде по-кратък от десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която заинтересованият оферент или кандидат е бил уведомен по факс или по електронен път за решението на възложителя, или ако са използвани други средства за съобщение, този период е най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението на възлагащия орган е било изпратено на заинтересования оферент или кандидат, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението на възлагащия орган. Съобщението на решението на възлагащия орган до всеки оферент или кандидат се придружава от обобщение на основанията и причините за взетото решение. При подаване на молба за преразглеждане на решенията, посочени в член 2, параграф 1, буква б) от настоящата директива, които не подлежат на специално уведомление, срокът е най-малко десет календарни дни, считано от деня на публикуването на съответното решение.

Член 2г

Недействителност

1.   Държавите-членки гарантират, че даден договор се смята за недействителен от преразглеждащ орган, който е независим от възлагащия орган, или че неговата недействителност е резултат от решението на такъв преразглеждащ орган в следните случаи:

а)

ако възлагащият орган е възложил обществена поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, без това да е допустимо според Директива 2004/18/ЕО;

б)

в случай на нарушение на член 1, параграф 5, член 2, параграф 3 или член 2а, параграф 2 от настоящата директива, ако това нарушение е лишило търсещия преразглеждане оферент от възможността да търси преддоговорна правна защита, когато такова нарушение е съчетано с нарушение на Директива 2004/18/ЕО, ако това нарушение е засегнало възможността поръчката да бъде спечелена от търсещия преразглеждане оферент; или

в)

в случаите, посочени в член 2б, буква в), втора алинея от настоящата директива, ако държавите-членки са се позовали на дерогация от периода на изчакване за поръчки, основани на рамково споразумение и динамична система на покупки.

2.   Последиците от договор, който се смята за недействителен, се предвиждат в националното право.

Националното право може да предвижда отменяне на всички договорни задължения с обратна сила или да ограничава обхвата на отменяне до онези задължения, които остава да бъдат изпълнени. В последния случай държавите-членки предвиждат прилагането на други санкции по смисъла на член 2д, параграф 2.

3.   Държавите-членки могат да предвидят, че преразглеждащият орган, който е независим от възлагащия орган, може да не сметне даден договор за недействителен, дори ако обществената поръчка е възложена неправомерно въз основа на посочените в параграф 1 основания, ако след проучване на всички важни аспекти преразглеждащият орган установи, че съображения от по-висш обществен интерес изискват запазването на последиците от договора. В този случай държавите-членки предвиждат алтернативни санкции по смисъла на член 2д, параграф 2, които се прилагат вместо това.

Икономически интереси, свързани с действителността на даден договор, могат да бъдат разглеждани като съображения от по-висш обществен интерес само ако при изключителни обстоятелства недействителността би довела до непропорционални последици.

Въпреки това пряко свързани с договора икономически интереси не съставляват съображения от по-висш обществен интерес. Икономически интереси, пряко свързани с договора, включват inter alia разходите, които са резултат на отлагането на изпълнението на договора, разходите, които са резултат на откриването на нова процедура за възлагане на поръчка, разходите, които са резултат на смяна на икономическия оператор, изпълняващ договора, и разходите, свързани с правните задължения, произтичащи от недействителността.

4.   Държавите-членки предвиждат, че параграф 1, буква а) от настоящия член не се прилага, когато:

възлагащият орган смята, че възлагането на обществена поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз е допустимо според Директива 2004/18/ЕО;

възлагащият орган е публикувал обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, така както е посочено в член 3а от настоящата директива, като е заявил намерението си да сключи договора; и

договорът не е бил сключен преди изтичането на период от десет календарни дни, считано от деня, следващ публикуването на обявлението.

5.   Държавите-членки предвиждат, че параграф 1, буква в) от настоящия член не се прилага, когато:

възлагащият орган смята, че възлагането на обществената поръчка е в съответствие с член 32, параграф 4, втора алинея, второ тире или с член 33, параграфи 5 и 6 от Директива 2004/18/ЕО;

възлагащият орган е изпратил решението за възлагане на обществената поръчка на заинтересованите оференти заедно с обобщение на причините, както е посочено в член 2а, параграф 2, четвърта алинея, първо тире от настоящата директива; и

договорът не е бил сключен преди изтичането на период от поне десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти, ако това е станало по факс или по електронен път, или, ако са използвани други средства за съобщение, преди изтичане на срок от най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението за възлагане на обществената поръчка.

Член 2д

Нарушения и алтернативни санкции

1.   В случай на нарушение на член 1, параграф 5, член 2, параграф 3 или член 2а, параграф 2, което не е обхванато от член 2г, параграф 1, буква б), държавите-членки предвиждат недействителност съобразно член 2г, параграфи 1—3 или алтернативни санкции. Държавите-членки могат да предвидят, че преразглеждащият орган, независим от възлагащия орган, след оценка на всички важни аспекти решава дали даден договор следва да се смята за недействителен или дали следва да бъдат наложени алтернативни санкции.

2.   Алтернативните санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Алтернативни санкции са:

налагане на глоби на възлагащия орган; или

съкращаване на продължителността на договора.

Държавите-членки могат да предоставят на преразглеждащия орган оперативна самостоятелност да вземе под внимание всички съществени фактори, включително сериозността на нарушението, поведението на възлагащия орган и в случаите, посочени в член 2г, параграф 2, степента, до която договорът остава в сила.

Постановяването на обезщетения не представлява подходящо наказание за целите на настоящия параграф.

Член 2е

Срокове

1.   Държавите-членки могат да предвидят, че молбата за преразглеждане в съответствие с член 2г, параграф 1 следва да бъде подадена:

а)

преди изтичането поне на тридесет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която:

възлагащият орган е публикувал обявление за обществена поръчка в съответствие с член 35, параграф 4, членове 36 и 37 от Директива 2004/18/ЕО, при условие че обявлението включва мотивите за решението на възлагащия орган да възложи обществената поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз; или

възлагащият орган е информирал заинтересованите оференти и кандидати за сключването на договора, при условие че тази информация съдържа обобщение на съответните причини, предвидени в член 41, параграф 2 от Директива 2004/18/ЕО, към които се прилагат разпоредбите на член 41, параграф 3 от същата директива. Тази възможност се прилага и към случаите, посочени в член 2б, буква в) от настоящата директива;

б)

и във всички случаи преди изтичането на период от поне шест месеца, считано от деня, следващ датата на сключване на договора.

2.   Във всички други случаи, включително при подаване на молби за преразглеждане съобразно член 2д, параграф 1, сроковете за подаване на молба за преразглеждане се определят от националното право при условията на член 2в.“

3.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Механизъм за отстраняване на нарушения

1.   Комисията може да приложи процедурата, предвидена в параграфи 2—5, когато преди сключване на договор тя сметне, че е било извършено сериозно нарушение на правото на Общността в областта на обществените поръчки по време на процедура за възлагане на поръчка, попадаща в приложното поле на Директива 2004/18/ЕО.

2.   Комисията уведомява заинтересованата държава-членка за причините, поради които тя смята, че е било извършено сериозно нарушение, и изисква неговото отстраняване с подходящи средства.

3.   В рамките на двадесет и един календарни дни след получаване на уведомлението, посочено в параграф 2, съответната държава-членка предоставя на Комисията:

а)

потвърждение, че нарушението е било отстранено;

б)

мотивирано заключение защо не е било отстранено нарушението; или

в)

обявление, посочващо, че процедурата за възлагане на поръчка е била спряна било от възлагащия орган, по негова собствена инициатива, или въз основа на правомощията, определени в член 2, параграф 1, буква а).

4.   Мотивирано заключение, съобщено в съответствие с параграф 3, буква б), може да се основава на факта, че твърдяното нарушение вече е предмет на съдебни или други процедури за преразглеждане, или на преразглеждане съгласно член 2, параграф 9. В този случай съответната държава-членка информира Комисията за резултата от тези производства във възможно най-кратък срок след като той стане известен.

5.   Когато е било направено обявление, че дадена процедура за възлагане на обществена поръчка е била спряна в съответствие с параграф 3, буква в), държавата-членка уведомява Комисията, когато спирането бъде отменено или е започнала друга процедура за възлагане на поръчка, отнасяща се изцяло или отчасти до същия предмет. Това обявление потвърждава, че твърдяното нарушение е било отстранено, или включва мотивирано изявление относно причината, поради която нарушението не е било отстранено.“

4.

Създават се следните членове:

„Член 3а

Съдържание на обявление за доброволна прозрачност ex-ante

Обявлението, посочено в член 2г, параграф 4, второ тире, чиято форма се приема от Комисията съобразно процедурата по консултиране, посочена в член 3б, параграф 2, съдържа следната информация:

а)

наименование и данни за контакт на възлагащия орган;

б)

описание на предмета на договора;

в)

мотивите за решението на възлагащия орган да възложи поръчката без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз;

г)

наименование и данни за контакт на икономическия оператор, в полза на когото е било взето решение за възлагане на поръчката; и

д)

по целесъобразност, всякаква друга информация, която възлагащият орган смята за полезна.

Член 3б

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от Консултативен комитет по обществени поръчки, създаден в съответствие с член 1 от Решение 71/306/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 (11) (наричан по-долу „Комитета“).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (12), като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

5.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Изпълнение

1.   Комисията може да поиска от държавите-членки, след консултации с комитета, да ѝ предоставят информация относно действието на националните процедури за преразглеждане.

2.   Всяка година държавите-членки съобщават на Комисията текста на всички решения на преразглеждащите органи, заедно с мотивите за вземането им, съобразно член 2г, параграф 3.“

6.

Създава се следният член:

„Член 4а

Преразглеждане

Не по-късно от 20 декември 2012 г. Комисията преразглежда прилагането на настоящата директива и докладва пред Европейския парламент и пред Съвета за нейната ефективност, и по-специално за ефективността на алтернативните санкции и сроковете.“

Член 2

Изменения на Директива 92/13/ЕИО

Директива 92/13/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Приложно поле и наличие на процедури за преразглеждане

1.   Настоящата директива се прилага за поръчките, посочени в Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (13), освен ако такива поръчки не са изключени от приложното поле на директивата съгласно член 5, параграф 2, членове 18—26, членове 29 и 30 или член 62 от същата Директива.

Поръчки по смисъла на настоящата директива включват обществени поръчки за доставка, строителство и услуги, рамкови споразумения и динамични системи за покупка.

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че по отношение на обществени поръчки, попадащи в приложното поле на Директива 2004/17/ЕО, решения, взети от възложителите, могат да бъдат ефективно преразглеждани, и по-специално във възможно най-кратък срок при условията на членове 2—2е от настоящата директива, на основание, че тези решения са нарушили правото на Общността в областта на обществените поръчки или националните норми, транспониращи това право.

2.   Държавите-членки гарантират, че не съществува дискриминация между предприятията, които е възможно да предявят претенция за вреди в контекста на процедура по възлагане на обществена поръчка, в резултат на разграничаването, което се въвежда от настоящата директива между националните норми, транспониращи правото на Общността и други национални норми.

3.   Държавите-членки гарантират достъпност до процедурите по преразглеждане съгласно подробни разпоредби, които държавите-членки могат да установят, най-малко за всяко лице, имащо или имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е била или рискува да бъде нанесена вреда от твърдяно нарушение.

4.   Държавите-членки могат да изискват лицето, което желае да започне процедура за преразглеждане, предварително да е уведомило възложителя относно твърдяното нарушение и намерението си да иска преразглеждане, при условие че това не нарушава периода на изчакване съобразно член 2а, параграф 2 или други срокове за подаване на молба за преразглеждане в съответствие с член 2в.

5.   Държавите-членки могат да изискват заинтересованото лице първо да поиска преразглеждане от възложителя. В този случай държавите-членки гарантират подаването на такава молба за преразглеждане да води до незабавно спиране на възможността за сключване на договор.

Държавите-членки определят подходящите средства за съобщение, включително по факс или по електронен път, които да бъдат използвани във връзка с молбата за преразглеждане, предвидена в първата алинея.

Спирането по първа алинея е в сила до изтичане на срок от най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която възложителят е изпратил отговора си, ако това е станало по факс или по електронен път, или ако са използвани други средства за съобщение, преди да изтекат 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която възложителят е изпратил отговора си, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която е получен отговор.“

2.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

създава се заглавието „Изисквания относно процедурите за преразглеждане“;

б)

параграфи 2—4 се заменят със следното:

„2.   Правомощията, предвидени в параграф 1 и членове 2г и 2д, могат да бъдат предоставени на отделни органи, отговорни за различни аспекти на процедурата за преразглеждане.

3.   Когато първоинстанционен орган, който е независим от възложителя, преразглежда решение за възлагане на обществена поръчка, държавите-членки осигуряват възложителят да не може да сключи договора, преди преразглеждащият орган да е взел решение по молбата за временни мерки или за преразглеждане. Спирането се прекратява не по-рано от края на периода на изчакване, посочен в член 2а, параграф 2 и член 2г, параграфи 4 и 5.

3а.   С изключение на случаите, предвидени в параграф 3 и в член 1, параграф 5, процедурите за преразглеждане не е необходимо да имат автоматично действие на спиране на процедурата за възлагане на поръчки, за която се отнасят.

4.   Държавите-членки могат да предвидят, че отговорните органи могат да вземат предвид възможните последици от временните мерки за всички интереси, които е възможно да бъдат увредени, както и обществения интерес и могат да решават да не наложат такива мерки в случаите, когато техните отрицателни последици могат да превишат ползата от тях.

Решение да не се постановят временни мерки не засяга останалите искове на лицето, което е поискало тези мерки.“;

в)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   С изключение на случаите, предвидени в членове 2г—2е, последиците от упражняването на правомощия по параграф 1 от настоящия член върху договор, сключен вследствие възлагането на обществената поръчка, се уреждат от националното право.

Освен това, с изключение на случаите, когато трябва да се отмени решение преди постановяването на обезщетение за вреди, държавата-членка може да предвиди, че след сключването на договор по реда на член 1, параграф 5, параграф 3 от настоящия член или членове 2а—2е правомощията на органа, отговарящ за процедурите за преразглеждане, се ограничават до постановяване на обезщетения за всяко увредено от нарушение лице.“;

г)

в параграф 9, първа алинея изразът „съд или юрисдикция по смисъла на член 177 от Договора“ се заменя със „съд или юрисдикция по смисъла на член 234 от Договора“.

3.

Създават се следните членове:

„Член 2а

Период на изчакване

1.   Държавите-членки гарантират, че лицата по член 1, параграф 3 разполагат с достатъчно време за ефективно преразглеждане на решенията за възлагане на обществени поръчки, взети от възложители, чрез приемане на необходимите разпоредби при спазване на минималните условия, предвидени в параграф 2 от настоящия член, както и в член 2в.

2.   Не може да бъде сключен договор вследствие на решението за възлагане на обществена поръчка, попадаща в приложното поле на Директива 2004/17/ЕО, преди изтичане на срок от най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти и кандидати, ако това е станало по факс или по електронен път, или ако са използвани други средства за съобщение, преди изтичане на срок от най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти и кандидати, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението за възлагане на обществената поръчка.

Оферентите се смятат за заинтересовани, ако все още не са изключени окончателно. Изключването е окончателно, ако заинтересованите оференти са били уведомени за него и ако изключването или е било прието за законосъобразно от независим преразглеждащ орган, или не може повече да бъде обект на процедура на преразглеждане.

Кандидатите се смятат за заинтересовани, ако възложителят не е предоставил информация при отхвърляне на тяхната кандидатура, преди заинтересованите оференти да са били уведомени за решението за възлагане на обществената поръчка.

Уведомлението относно решението за възлагане на обществена поръчка до всеки заинтересован оферент и кандидат се придружава от:

обобщение на съответните причини, предвидени в член 49, параграф 2 от Директива 2004/17/ЕО; и

точно изложение относно приложимия период на изчакване съобразно разпоредбите на националното право за транспониране на настоящия параграф.

Член 2б

Дерогация от периода на изчакване

Държавите-членки могат да предвидят сроковете по член 2а, параграф 2 от настоящата директива да не се прилагат в следните случаи:

а)

ако Директива 2004/17/ЕО не изисква предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз;

б)

ако единственият заинтересован оферент по смисъла на член 2а, параграф 2 от настоящата директива е този, на който е възложена поръчката, и няма заинтересовани кандидати;

в)

в случай на конкретна поръчка, основана на динамична система за покупки, както е предвидено в член 15 от Директива 2004/17/ЕО.

При позоваване на тази дерогация държавите-членки осигуряват договорът да бъде недействителен в съответствие с членове 2г и 2е от настоящата директива, когато:

е нарушен член 15, параграф 5 или 6 от Директива 2004/17/ЕО; и

стойността на поръчката бъде определена като равностойна или надвишаваща праговете, предвидени в член 16 от Директива 2004/17/ЕО.

Член 2в

Срокове за подаване на молба за преразглеждане

Когато държава-членка предвиди, че всяка молба за преразглеждане на решение, взето от възложител в рамките на или във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, попадаща в приложното поле на Директива 2004/17/ЕО, трябва да бъде подадена преди изтичането на определен срок, то този срок не може да бъде по-кратък от десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която заинтересованият оферент или кандидат е бил уведомен по факс или по електронен път за решението на възложителя, или, ако са използвани други средства за съобщение, този период е най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението на възложителя е било изпратено на заинтересования оферент или кандидат, или най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението на възложителя. Уведомлението за решението на възложителя до всеки оферент или кандидат се придружава от обобщение на мотивите за него. При подаване на молба за преразглеждане на решенията, посочени в член 2, параграф 1, буква б) от настоящата директива, които не подлежат на специално уведомление, срокът е най-малко десет календарни дни, считано от деня на публикуването на съответното решение.

Член 2г

Недействителност

1.   Държавите-членки гарантират, че даден договор се смята за недействителен от преразглеждащ орган, независим от възложителя, или че неговата недействителност е резултат от решението на такъв преразглеждащ орган в следните случаи:

а)

ако възложителят е възложил обществена поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, без това да е допустимо според Директива 2004/17/ЕО;

б)

в случай на нарушение на член 1, параграф 5, член 2, параграф 3 или член 2а, параграф 2 от настоящата директива, ако това нарушение е лишило търсещия преразглеждане оферент от възможността да търси преддоговорна правна защита, когато това нарушение е съчетано с нарушение на Директива 2004/17/ЕО, ако това нарушение е засегнало възможността поръчката да бъде спечелена от търсещия преразглеждане оферент;

в)

в случаите, посочени в член 2б, буква в), втора алинея от настоящата директива, ако държавите-членки са се позовали на дерогация от периода на изчакване за поръчки, основани на динамична система за покупки.

2.   Последиците от договор, който се смята за недействителен, се предвиждат в националното право.

Националното право може да предвижда отменяне на всички договорни задължения с обратна сила или да ограничава обхвата на отменяне на онези задължения, които остава да бъдат изпълнени. В последния случай държавите-членки предвиждат прилагането на други санкции по смисъла на член 2д, параграф 2.

3.   Държавите-членки могат да предвидят, че преразглеждащият орган, независим от възложителя, може да не сметне даден договор за недействителен, дори ако обществената поръчка е възложена неправомерно въз основа на посочените в параграф 1 основания, ако след проучване на всички важни аспекти преразглеждащият орган установи, че съображения от по-висш обществен интерес изискват запазването на последиците от договора. В този случай държавите-членки предвиждат алтернативни санкции по смисъла на член 2д, параграф 2, които се прилагат вместо това.

Икономически интереси, свързани с действителността на даден договор, могат да бъдат разглеждани като съображения от по-висш обществен интерес само ако при изключителни обстоятелства недействителността би довела до непропорционални последици.

Въпреки това пряко свързани с договора икономически интереси не съставляват съображения от по-висш обществен интерес. Икономически интереси, пряко свързани с договора, включват наред с другото разходите, които са резултат на отлагането на изпълнението на договора, разходите, които са резултат на откриването на нова процедура за възлагане на поръчка, разходите, които са резултат на смяна на икономическия оператор, изпълняващ договора, и разходите, свързани с правните задължения, произтичащи от недействителността.

4.   Държавите-членки предвиждат, че параграф 1, буква а) от настоящия член не се прилага, когато:

възложителят смята, че възлагането на обществена поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз е допустимо според Директива 2004/17/ЕО;

възложителят е публикувал обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, така както е посочено в член 3а от настоящата директива, като е заявил намерението си да сключи договора; и

договорът не е бил сключен преди изтичането на период от десет календарни дни, считано от деня, следващ публикуването на обявлението.

5.   Държавите-членки предвиждат, че параграф 1, буква в) от настоящия член не се прилага, когато:

възложителят смята, че възлагането на обществената поръчка е в съответствие с член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2004/17/ЕО;

възложителят е изпратил решението за възлагане на обществената поръчка на заинтересованите оференти заедно с обобщение на причините, както е посочено в член 2а, параграф 2, четвърта алинея, първо тире от настоящата директива; и

договорът не е бил сключен преди изтичането на период от поне десет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти, ако това е станало по факс или по електронен път, или, ако са използвани други средства за съобщение, преди изтичане на срок от най-малко 15 календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която решението за възлагане на обществената поръчка е изпратено на заинтересованите оференти, или на срок от най-малко десет календарни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на решението за възлагане на обществената поръчка.

Член 2д

Нарушения на настоящата директива и алтернативни санкции

1.   В случай на нарушение на член 1, параграф 5, член 2, параграф 3 или член 2а, параграф 2, което не е обхванато от член 2г, параграф 1, буква б), държавите-членки предвиждат недействителност съобразно член 2г, параграфи 1—3 или алтернативни санкции. Държавите-членки могат да предвидят, че преразглеждащият орган, независим от възложителя, след оценка на всички важни аспекти решава дали даден договор следва да се смята за недействителен или дали следва да бъдат наложени алтернативни санкции.

2.   Алтернативните санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Алтернативни санкции са:

налагането на глоби на възложителя; или

съкращаване на продължителността на договора.

Държавите-членки могат да предоставят на преразглеждащия орган оперативна самостоятелност да вземе под внимание всички съществени фактори, включително сериозността на нарушението, поведението на възложителя и в случаите, посочени в член 2г, параграф 2, степента, до която договорът остава в сила.

Постановяването на обезщетения не представлява подходящо наказание за целите на настоящия параграф.

Член 2е

Срокове

1.   Държавите-членки могат да предвидят, че молбата за преразглеждане в съответствие с член 2г, параграф 1 трябва да бъде подадена:

а)

преди изтичането на поне тридесет календарни дни, считано от деня, следващ датата, на която:

възлагащият орган е публикувал обявление за възложена поръчка в съответствие с членове 43 и 44 от Директива 2004/17/ЕО, при условие че обявлението включва мотивите за решението на възложителя да възложи обществената поръчка без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка в Официален вестник на Европейския съюз; или

възложителят е информирал заинтересованите оференти и кандидати за сключването на договора, при условие че тази информация съдържа резюме на съответните причини, предвидени в член 49, параграф 2 от Директива 2004/17/ЕО. Тази възможност се прилага и към случаите, посочени в член 2б, буква в) от настоящата директива;

б)

и във всички случаи преди изтичането на най-малко шест месеца, считано от деня, следващ датата на сключване на договора.

2.   Във всички други случаи, включително подаване на молби за преразглеждане съобразно член 2д, параграф 1, сроковете за подаване на молба за преразглеждане се определят от националното право при условията на член 2в.“

4.

Членове 3—7 се заменят със следното:

„Член 3а

Съдържание на обявление за доброволна прозрачност ex-ante

Обявлението, посочено в член 2г, параграф 4, второ тире, чиято форма се приема от Комисията съобразно процедурата по консултиране, посочена в член 3б, параграф 2, съдържа следната информация:

а)

наименование и данни за контакт на възложителя;

б)

описание на предмета на договора;

в)

мотиви за решението на възложителя да възложи поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз;

г)

наименование и данни за контакт на икономическия оператор, в полза на който е било взето решение за възлагане на поръчката; и

д)

по целесъобразност, всякаква друга информация, която възложителят смята за полезна.

Член 3б

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от Консултативен комитет по обществени поръчки, създаден в съответствие с член 1 от Решение 71/306/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. (14) (наричан по-долу „Комитета“).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (15), като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

5.

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Механизъм за отстраняване на нарушения

1.   Комисията може да приложи процедурата, предвидени в параграфи 2—5, когато преди сключването на договор тя сметне, че е било извършено сериозно нарушение на правото на Общността в областта на обществените поръчки по време на процедура за възлагане на поръчка, попадаща в приложното поле на Директива 2004/17/ЕО, или във връзка с член 27, буква а) от същата директива в случаите по отношение на възложителите, за които тази разпоредба се прилага.

2.   Комисията уведомява заинтересованата държава-членка за причините, поради които тя счита, че е било извършено сериозно нарушение, и изисква неговото отстраняване чрез подходящи мерки.

3.   В рамките на двадесет и един календарни дни след получаване на уведомлението, посочено в параграф 2, съответната държава-членка предоставя на Комисията:

а)

потвърждение, че нарушението е било отстранено;

б)

мотивирано заключение защо не е било отстранено нарушението; или

в)

обявление, посочващо, че процедурата по възлагане на поръчка е била спряна било от възложителя по негова инициатива, или въз основа на правомощията, определени в член 2, параграф 1, буква а).

4.   Мотивираното заключение, съобщено в съответствие с параграф 3, буква б), може да се основава и на факта, че твърдяното нарушение вече е предмет на съдебно производство за преразглеждане или на преразглеждането, предвидено в член 2, параграф 9. В този случай съответната държава-членка информира Комисията за резултата от тези производства възможно най-скоро след като той стане известен.

5.   Когато е било отправено обявление, че процедурата по възлагане на поръчка е спряна съгласно параграф 3, буква в), заинтересованата държава-членка уведомява Комисията, когато спирането бъде отменено или е започнала друга процедура за възлагане на обществени поръчки, отнасяща се изцяло или отчасти до същия предмет. Новото обявление потвърждава, че твърдяното нарушение е било отстранено или включва мотивирано изявление относно причината, поради която то не е било отстранено.“

6.

Членове 9—12 се заменят със следното:

„Член 12

Изпълнение

1.   Комисията може да поиска от държавите-членки, след консултации с комитета, да ѝ предоставят информация относно действието на националните процедури за преразглеждане.

2.   Всяка година държавите-членки съобщават на Комисията текста на всички решения на преразглеждащите органи, заедно с мотивите за вземането им, съобразно член 2г, параграф 3.

Член 12а

Преразглеждане

Не по-късно от 20 декември 2012 г. Комисията преразглежда прилагането на настоящата директива и докладва пред Европейския парламент и пред Съвета за нейната ефективност, и по-специално за ефективността на алтернативните санкции и сроковете.“

7.

Приложението се заличава.

Член 3

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за изпълнение на настоящата директива, не по-късно от 20 декември 2009 г. Те незабавно информират Комисията за тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 11 декември 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

M. LOBO ANTUNES


(1)  ОВ С 93, 27.4.2007 г., стр. 16.

(2)  ОВ С 146, 30.6.2007 г., стр. 69.

(3)  Становище на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 15 ноември 2007 г.

(4)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 33. Директива, изменена с Директива 92/50/ЕИО (ОВ L 209, 24.7.1992 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 14. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 107).

(6)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО.

(7)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(9)  ОВ С 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 107).

(11)  ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 15. Решение, изменено с Решение 77/63/ЕИО (ОВ L 13, 15.1.1977 г., стр. 15).

(12)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(13)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/97/ЕО на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 107).

(14)  ОВ L 185, 16.8.1971 г., стр. 15. Решение, изменено с Решение 77/63/ЕИО (ОВ L 13, 15.1.1977 г., стр. 15).

(15)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).


Top