EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1976

Регламент (ЕО) № 1976/2006 на Комисията от 20 декември 2006 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 2204/2002, (ЕО) № 70/2001 и (ЕО) № 68/2001 във връзка с удължаване на сроковете за прилагането имТекст от значение за ЕИП.

OJ L 368, 23.12.2006, p. 85–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 801–804 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 005 P. 94 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 005 P. 94 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1976/oj

08/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

94


32006R1976


L 368/85

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1976/2006 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2006 година

за изменение на Регламенти (ЕО) № 2204/2002, (ЕО) № 70/2001 и (ЕО) № 68/2001 във връзка с удължаване на сроковете за прилагането им

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. за прилагане на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ (1), и по-специално, член 1, параграф 1, буква a), i), ii), iv) и буква б) от него;

след като публикува проект на настоящия регламент,

след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1)

Действието на Регламент (ЕО) № 2204/2002 на Комисията от 12 декември 2002 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към държавната помощ за заетост (2), Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към държавната помощ за малки и средни предприятия (3) и Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощта за обучение (4) изтича на 31 декември 2006 г. В своя План за действие относно държавните помощи (5) Комисията предложи посочените регламенти да бъдат прегрупирани в един регламент за групово освобождаване, като евентуално се добавят и другите области, посочени в членове 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 994/98.

(2)

Съдържанието на бъдещия регламент за групово освобождаване зависи по-специално от резултатите от публичните консултации, инициирани с Плана за действие относно държавните помощи относно по-малко и по-добре насочена държавна помощ: пътна карта за реформа на държавните помощи (6), и документа за консултации по помощта за иновации. Обсъждания с представители на държавите-членки са необходими и за определяне на видовете помощ, които могат да бъдат считани за съвместими с Договора. За цел да бъдат продължени сегашните консултации и анализът на резултатите им, е целесъобразно срокът на прилагане на Регламенти (ЕО) № 2204/2002, (ЕО) № 70/2001 и (ЕО) № 68/2001 да бъде удължен до 30 юни 2008 г.

(3)

Регламенти (ЕО) № 2204/2002, (ЕО) № 70/2001 и (ЕО) № 68/2001 следва да бъдат съответно изменени.

(4)

Освен това е целесъобразно от държавите-членки да не се изисква да изпращат обобщени справки за мерките, които биват удължени съгласно настоящия регламент, без да бъдат съществено променяни,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2204/2002 второто изречение се заменя със следния текст:

„Той се прилага до 30 юни 2008 г.“

Член 2

В член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 70/2001 второто изречение се заменя със следния текст:

„Той се прилага до 30 юни 2008 г.“

Член 3

В член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 68/2001 второто изречение се заменя със следния текст:

„Той се прилага до 30 юни 2008 г.“

Член 4

Задължението за предоставяне на обобщени справки относно мерките, въведени в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 68/2001, член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 70/2001 и член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2204/2002, не се прилага към мерките за държавна помощ, с които съществуващи мерки биват удължени съгласно настоящия регламент, при условие че в тези мерки не са направени съществени изменения и обобщените справки са били надлежно подадени при въвеждането на тези мерки.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2006 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 142, 14.5.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 337, 13.12.2002 г., стр. 3. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1040/2006 (ОВ L 187, 8.7.2006 г., стр. 8).

(3)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 33. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1040/2006.

(4)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 20. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1040/2006.

(5)  COM(2005) 107 окончателен.

(6)  COM(2005) 436 окончателен.


Top