EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1628

Регламент (ЕO) № 1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощТекст от значение за ЕИП.

OJ L 302, 1.11.2006, p. 29–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 800–817 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 005 P. 54 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 005 P. 54 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 26/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1628/oj

08/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

54


32006R1628


L 302/29

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 1628/2006 НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2006 година

за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. за прилагане на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои видове хоризонтална държавна помощ (1), и по-специално член 1, параграф 1, буква а), i) и буква б) от него,

след като публикува проект на настоящия регламент (2),

след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 994/98 се оправомощава Комисията да обявява, в съответствие с член 87 от Договора, че при определени обстоятелства помощи, които съответстват на картата, одобрена от Комисията за всяка държава-членка по отношение предоставянето на регионална помощ, е съвместима с общия пазар и не подлежи на уведомяване съгласно член 88, параграф 3 от Договора.

(2)

В редица решения Комисията прилага членове 87 и 88 от Договора спрямо схеми за регионална инвестиционна помощ в подпомагани райони и освен това е декларирала своята политика, по-специално в насоките за национална регионална помощ за периода 2007—2013 г. (3), както и в Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО по отношение на държавната помощ за малките и средните предприятия (4). С оглед на значителния опит, натрупан от Комисията в прилагането на членове 87 и 88 от Договора към регионалната инвестиционна помощ, и с оглед на насоките за национална регионална помощ, издадени от Комисията на основание на споменатите разпоредби, е целесъобразно, за осигуряване на ефективен надзор и опростяване на администрирането, без да отслабва наблюдението от страна на Комисията, тя да се възползва от правомощията, предоставени ѝ от Регламент (ЕО) № 994/98.

(3)

Насочена към преодоляване на структурните недостатъци в необлагодетелстваните райони, националната регионална помощ работи за икономическото, социалното и териториалното сближаване на държавите-членки и на Общността като цяло. Националната регионална инвестиционна помощ е предназначена да подпомага развитието на най-необлагодетелстваните райони чрез подкрепяне на инвестиционната активност и създаване на работни места в устойчив контекст. Тя подкрепя разширяването, рационализацията, модернизацията и диверсификацията на икономическите дейности на предприятията, разположени в по-малко облагодетелстваните райони, особено като насърчава дружествата да откриват нови предприятия в тези райони.

(4)

За да се прецени дали дадена помощ е съвместима с общия пазар по смисъла на настоящия регламент, необходимо е да се вземат предвид интензитетът и размерът на помощта, изразена чрез еквивалента на безвъзмездна помощ. При изчисляване на еквивалента на безвъзмездни помощи, които се изплащат на няколко части, е необходимо да се използват пазарните лихвени проценти, действащи към момента на предоставяне. С оглед осигуряване на единно, прозрачно и опростено прилагане на правилата за държавни помощи, за пазарни лихви по смисъла на настоящия регламент следва да се приемат референтните лихвени проценти, които Комисията периодично определя на основата на обективни критерии и публикува в Официален вестник на Европейския съюз и в Интернет.

(5)

С оглед осигуряването на прозрачност и ефективно наблюдение, настоящият регламент следва да се прилага само към тези схеми за регионална инвестиционна помощ, които са прозрачни. Това са схеми за помощи, при които брутният еквивалент на помощта може точно да бъде изчислен предварително като процент от приемливите разходи, без необходимост от извършване на оценка на риска (например безвъзмездни помощи, субсидиране на лихви и лимитирани фискални мерки). Публичните заеми следва да се смятат прозрачни, ако са нормално обезпечени, не включват риск извън нормалния и следователно не се разглеждат като съдържащи елемент на държавна гаранция. По принцип схемите за помощ, при които има държавна гаранция, както и публичните заеми с елемент на държавна гаранция, следва да не бъдат приемани за прозрачни. Независимо от това тези схеми за помощ следва да се разглеждат като прозрачни, ако преди въвеждане на схемата методиката за изчисляване интензитета на помощта за съответната държавна гаранция е одобрена от Комисията, като за целта тази методика се изпраща уведомление на Комисията след приемането на настоящия регламент. Методиките ще бъдат оценявани от Комисията в съответствие с Известието относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към държавната помощ под формата на гаранции (5). Публичното дялово участие и помощите, включени в мерки за рисково капиталово финансиране, следва да не бъдат разглеждани като прозрачна помощ. За схемите за регионална помощ, които не са прозрачни, във всички случаи следва да се подава уведомление до Комисията. Непрозрачните схеми за регионална помощ, за които е подадено уведомление, ще бъдат оценявани от Комисията преди всичко с оглед на критериите, постановени в Насоките за национална регионална помощ за периода 2007—2013 г.

(6)

Настоящият регламент следва да се прилага и за eднократните помощи ad hoc, тоест индивидуалните помощи, които се предоставят въз основа на схеми за помощ, ако съответната еднократна помощ се използва за допълване на помощта, предоставяна по прозрачна схема за регионална инвестиционна помощ, и ако компонентът ad hoc не превишава 50 % от общия размер на помощта, предоставена за съответната инвестиция. Следва да се има предвид, че индивидуалните помощи за малки и средни предприятия, предоставяни извън схеми за помощ в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 70/2001, са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и са освободени от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора.

(7)

Помощите, които изпълняват всички изисквания на настоящия регламент, следва да бъдат освобождавани от изискването за уведомяване. Освободените по настоящия регламент регионални схеми за помощ следва изрично да се позовават на настоящия регламент.

(8)

Настоящият регламент не следва да се прилага към определени сектори, в които действат специални правила. Помощта за тези сектори и занапред ще подлежи на предварително уведомяване на Комисията в съответствие с член 88, параграф 3 от Договора. Това се отнася за въгледобивната и стоманодобивната промишленост, за сектор „производство на синтетични влакна“, за корабостроенето, рибарството и аквакултурите. В селскостопанския сектор настоящият регламент не трябва да се прилага към дейностите, свързани с първичното производство на земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора. Той следва да се прилага към преработката и реализацията на земеделски продукти, с изключение на производството и търговията с продукти, които наподобяват или заместват мляко и млечни продукти, съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета от 2 юли 1987 г. относно защитата на наименованията, използвани в търговията с мляко и млечни продукти (6). Дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство по заготовката на продукта за първата му продажба, както и първата продажба на прекупвачи и преработватели не следва да се разглеждат като преработка и търговия в това отношение. Настоящият регламент следва да гарантира, че във всички случаи може да се достигне интензитетът на помощите за предприятия, които преработват и продават земеделски продукти, определени в член 28, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагането за селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (7).

(9)

Комисията последователно поддържа все по-малко благоприятна позиция към помощта, насочена към конкретни сектори. В това отношение инвестиционните схеми за помощ, които са насочени към конкретни икономически сектори в сферата на производството или услугите, не следва да се включват в освобождаването от уведомяване, предвидено в настоящия регламент. Независимо от това схемите за регионална инвестиционна помощ, предназначени за дейности в областта на туризма, не следва се разглеждат като насочени към конкретен сектор и следва да бъдат освободени от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако предоставената помощ съответства на всички изисквания на настоящия регламент.

(10)

Помощта, предоставяна на малките и средните предприятия за консултантски и други услуги в съответствие с член 5, буква а) от Регламент (ЕО) № 70/2001, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора. Следователно тази помощ не следва да попада в приложното поле на настоящия регламент.

(11)

В съответствие с установената практика на Комисията и с оглед по-добре да се гарантира, че помощта е пропорционална и се ограничава до необходимата сума, таваните следва да се изразяват в интензитети на помощта спрямо пакет от приемливи разходи, а не като максимални суми на помощта.

(12)

Целесъобразно е да се въведат допълнителни условия, на които следва да съответстват всички схеми за помощи и индивидуални помощи, освободени по настоящия регламент. С оглед член 87, параграф 3, буква в) от Договора, обикновено ефектът от тези помощи не следва да се свежда единствено до непрекъснато или периодично намаляване на разходите за дейността, които по принцип следва да се поемат от получателя, а следва помощите да бъдат пропорционални на структурните недостатъци, които трябва да бъдат преодолени за постигане на социално-икономическите ползи, за които се счита, че са в интерес на Общността. Следователно е целесъобразно приложното поле на настоящия регламент да се ограничи до регионалните помощи, предоставяни във връзка с първоначални инвестиции по смисъла на настоящия регламент. Регионални схеми за помощи, в които са предвидени оперативни помощи, продължават да подлежат на уведомяване съгласно член 88, параграф 3 от Договора. Помощта за новосъздадените малки предприятия, с изключение на помощта за инвестиции и консултации, също остава предмет на изискването за уведомяване съгласно член 88, параграф 3 от Договора.

(13)

Тъй като Комисията е задължена да гарантира, че разрешената помощ не променя условията на търговия в противоречие с общия интерес, инвестиционните помощи, предоставяни в полза на получател, спрямо когото има неизпълнено разпореждане за възстановяване на помощи вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощите са обявени за незаконосъобразни и несъвместими с общия пазар, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент. Следователно за такива помощи ще останат изискванията за уведомяване съгласно член 88, параграф 3 от Договора.

(14)

С цел да не се облагодетелства капиталовият фактор на инвестицията по отношение на трудовия фактор, необходимо е да се предвиди възможност за измерване на помощта за инвестицията на база инвестиционните разходи или на база разходите за създаване на нова заетост, директно свързана с изпълнението на инвестиционния проект.

(15)

Помощите в големи размери следва и занапред да подлежат на индивидуална оценка от Комисията, преди да бъдат приложени. Съответно помощите над определен таван, предоставяни на отделно предприятие или обект въз основа на съществуващи схеми за помощ, следва да бъдат извадени от обхвата на изключението, предвидено в настоящия регламент, и да останат предмет на изискванията за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора. За да не се допусне големи инвестиционни проекти да бъдат изкуствено разделяни на подпроекти, даден голям инвестиционен проект следва да се разглежда като цялостен инвестиционен проект, ако първоначалната инвестиция се осъществява в рамките на три години от едно и също предприятие или едни и същи предприятия и се състои от дълготрайни активи, съчетани по икономически неделим начин. Когато преценява дали дадена първоначална инвестиция е икономически неделима, Комисията ще взема предвид техническите, функционалните и стратегическите връзки, както и непосредствената географска близост. Икономическата неделимост ще бъде оценявана независимо от въпроса за собствеността. Това означава, че оценката дали даден голям инвестиционен проект представлява единен инвестиционен проект трябва да бъде една и съща, независимо дали проектът се осъществява от едно предприятие, от повече от едно предприятие с поделяне на инвестиционните разходи или от повече предприятия, всяко от които поема разходите по отделни инвестиции в рамките на един и същ инвестиционен проект (например в случая със съвместни предприятия).

(16)

Важно е да се гарантира, че регионалната помощ произвежда реален стимулиращ ефект и насърчава инвестиции, които не могат по друг начин да се реализират в подпомаганите региони, и действа като стимул за развиване на нови дейности. Следователно, преди да започне работата по подпомагания проект, отговорните органи следва да удостоверят писмено, че проектът по принцип отговаря на изискванията за приемливост. Удостоверяването по факс или електронна поща също се счита за писмено удостоверяване.

(17)

Предвид специфичните особености на регионалната помощ, съгласно настоящия регламент не следва да бъде освобождавана помощ, която е съчетана с други видове държавна помощ за същите приемливи разходи — включително помощ, предоставяна от национални, регионални или местни органи или със съдействието на Общността, когато натрупаната помощ превишава таваните, установени с настоящия регламент. Освободената по настоящия регламент регионална инвестиционна помощ не трябва да се натрупва с минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 69/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis  (8) за същите приемливи разходи, ако при това натрупване интензитетът на помощта превишава определения с настоящия регламент.

(18)

Настоящият регламент не следва да се прилага към помощ за дейности, свързани с износ за трети страни или други държави-членки, по-специално помощ, свързана с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи по износа, а също и към помощ, зависеща от използването на стоки, произведени в страната, а не на вносни стоки.

(19)

За гарантиране на прозрачност и ефективно наблюдение в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 994/98 е целесъобразно да се установи единна форма, с която държавите-членки да предоставят на Комисията обобщена информация във всички случаи, когато в съответствие с настоящия регламент дадена схема за помощ бива въвеждана или когато еднократна помощ ad hoc се предоставя с цел публикуване в Официален вестник на Европейския съюз. По същите причини е целесъобразно да се установят правила относно документацията, която държавите-членки следва да водят за освободените по настоящия регламент схеми за помощ. За да се улесни административната обработка и с оглед широката достъпност на нужната технология, обобщената информация следва да бъде предоставяна в компютризиран вид. С цел осигуряване на по-голяма прозрачност на регионалната помощ в разширената Общност, държавите-членки следва да публикуват пълния текст на схемите за помощ и да съобщават на Комисията адреса на публикациите в Интернет.

(20)

Предвид опита на Комисията в тази област, и по-специално честотата, с която по правило се налага да се ревизира политиката по отношение на държавните помощи, целесъобразно е да се предвиди ограничение на периода, през който ще действа настоящият регламент.

(21)

Настоящият регламент не засяга задълженията на държавите-членки да подават уведомление за индивидуално предоставяни помощи по силата на изисквания, въведени във връзка с други актове за регламентиране на държавните помощи, в частност задължението за уведомяване или съобщаване на Комисията за помощи, предназначени за предприятия, които получават помощ за оздравяване и преструктуриране по смисъла на Насоките на Общността относно държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (9),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага към прозрачните схеми за регионална инвестиционна помощ, които представляват държавни помощи по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора.

Освен това той се прилага към еднократни помощи, които представляват държавни помощи по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора, ако съответната еднократна помощ се използва за допълване на помощ, предоставяна по прозрачна схема за регионална инвестиционна помощ, и ако еднократният компонент не превишава 50 % от общия размер на помощта, предвиждана за инвестицията.

2.   Настоящият регламент не се прилага към помощи в следните отрасли:

а)

рибарство и аквакултури;

б)

корабостроене;

в)

въгледобив;

г)

стоманодобив;

д)

синтетични влакна.

Регламентът не се прилага към дейности, свързани с първичното производство на земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора. Той се прилага към преработката и търговията със земеделски продукти, с изключение на производството и търговията с продукти, които наподобяват или са заместители на мляко и млечни продукти, съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1898/87.

3.   Настоящият регламент не се прилага към следните видове помощ:

а)

помощ за дейности, свързани с износ за трети страни или други държави-членки, по-специално помощ, свързана с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи, свързани с износната дейност;

б)

помощ, предоставена, при условие че се използват стоки, произведени в страната, а не вносни стоки.

Член 2

Дефиниции

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

а)

„помощ“ е всяка мярка, която изпълнява всички критерии, определени в член 87, параграф 1 от Договора;

б)

„малки и средни предприятия (МСП)“ означава малки и средни предприятия съгласно дефиницията в приложение I към Регламент (ЕО) № 70/2001;

в)

„първоначална инвестиция“ означава:

i)

инвестиция в материални или нематериални активи, свързана със създаване на ново предприятие, разширяване на съществуващо предприятие, диверсификация на производството в предприятието с допълнителни нови продукти или фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие; или

ii)

придобиване на капиталови активи, пряко свързани с дадено предприятие, в случай че предприятието е закрито или е трябвало да бъде закрито, ако не е било изкупено и ако активите са изкупени от независим инвеститор.

Само по себе си придобиването на акциите на дадено предприятие не представлява първоначална инвестиция;

г)

„еднократна помощ“ означава индивидуална помощ, която не е предоставена въз основа на каквато и да било схема за помощ;

д)

„материални активи“ означава активи, отнасящи се до земя, сгради, машини и съоръжения;

е)

„нематериални активи“ означава активи, възникнали от трансфер на технологии чрез придобиване на патентни права, лицензи, ноу-хау или непатентовано техническо познание;

ж)

„голям инвестиционен проект“ означава първоначална инвестиция в капиталови активи с приемливи разходи над 50 милиона EUR, изчислени по цени и валутни курсове към датата на предоставяне на помощта; един голям инвестиционен проект се приема за единичен инвестиционен проект в случаите, когато първоначалната инвестиция се осъществява в рамките на три години от едно и също предприятие или едни и същи предприятия и се състои от фиксирани дълготрайни активи, съчетани по икономически неделим начин;

з)

„интензитет на помощта, изразен в настоящ брутен еквивалент на помощта (БЕП)“ означава сконтираната стойност на помощта, изразена като процент от сконтираната стойност на приемливите разходи;

и)

„прозрачни схеми за регионална инвестиционна помощ“ означава схеми за регионална инвестиционна помощ, при които брутният еквивалент на помощта може да бъде точно изчислен предварително като процент от приемливите разходи и това може да стане предварително, без необходимост от извършване на оценка на риска (например схеми, при които се използват безвъзмездна помощ, субсидиране на лихвения процент и лимитирани фискални мерки);

й)

„започване на работа“ означава започване на строителните работи или поемане на първия ангажимент, който правно обвързва страните, за поръчване на оборудване, с изключение на предварителните проучвания за изпълнимост, в зависимост от реда на извършване;

к)

„разкриване на работни места“ означава нетно увеличение на пряко заетите в предприятието годишни трудови единици (ГТЕ) в сравнение със средната стойност за предходните 12 месеца; ГТЕ е броят лица, заети на пълен работен ден за една година, като заетите на непълен работен ден и сезонните работници се изразяват като части от ГТЕ;

л)

„разходи за трудови възнаграждения“ означава общата сума, реално дължима от получателя на помощта за съответната заетост, в това число брутната работна заплата преди данъчно облагане и задължителните вноски, например за социално осигуряване;

м)

„работни места, разкрити пряко от инвестиционен проект“ означава работни места, отнасящи се до дейността, с която е свързана инвестицията, и създадени до три години след приключване на инвестицията, включително работните места, създадени вследствие увеличената използваемост на мощностите, създадени от инвестицията;

н)

„земеделски продукт“ означава:

i)

продуктите, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продуктите от рибарство и аквакултури по Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (10);

ii)

продуктите с кодове 4502, 4503 и 4504 от Комбинираната номенклатура (коркови изделия);

iii)

продукти, предназначени да наподобяват или заместват мляко и млечни продукти, съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1898/87;

о)

„продукти, предназначени да наподобяват или заместват мляко и млечни продукти“ означава продукти, които могат погрешно да бъдат взети за мляко и/или млечни продукти, но чието съдържание се различава от последните, поради това че те съдържат мазнини и/или протеини, които не произхождат от мляко със или без извлечен от мляко протеин (в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1898/87 същите са посочени като „продукти, различни от млечни продукти“);

п)

„преработка на земеделски продукти“ означава всяка дейност по отношение на земеделски продукт, от която също се получава земеделски продукт, с изключение на дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство по подготовка на продукт с растителен или животински произход за първата му продажба;

р)

„пускане на пазара на земеделски продукт“ означава притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или всякакъв друг начин за пускане на пазара, с изключение на първата продажба от първоначалния производител на прекупвач или преработвател, както и всяка една дейност по подготовка на продукта за тази първа продажба; продажба от земеделски производител на краен клиент се счита за търговия, ако се осъществява в самостоятелни помещения, предвидени за тази цел;

с)

„дейности в областта на туризма“ означава следните стопански дейности по класификацията NACE Rev. 1.1. (11):

i)

NACE 55: хотелиерство и ресторантьорство;

ii)

NACE 63.3: дейности на пътнически агенции и туроператори, спомагателни туристически дейности;

iii)

NACE 92: възстановителни, културни и спортни дейности.

2.   Схемите с използване на публични заеми се разглеждат като прозрачни схеми за регионална инвестиционна помощ по смисъла на параграф 1, i), ако са нормално обезпечени, не включват риск извън нормалния и следователно не се разглеждат като съдържащи елемент на държавна гаранция; схемите с използване на държавна гаранция и публичните заеми с елемент на държавна гаранция се разглеждат като прозрачни, ако преди въвеждане на схемата методиката за изчисляване интензитета на помощта за съответната държавна гаранция е одобрена от Комисията, като за целта за тази методика се подава уведомление до Комисията след приемането на настоящия регламент. Публичното дялово участие и помощите, включени в мерки за рисково капиталово финансиране, не се разглеждат като прозрачни помощи.

Член 3

Условия за освобождаване

1.   Прозрачните схеми за регионална инвестиционна помощ, които изпълняват всички условия на настоящия регламент, са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и са освободени от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора при следните условия:

а)

помощите, предоставяни по тези схеми, изпълняват всички условия на настоящия регламент;

б)

в схемите има изрично позоваване на настоящия регламент с цитиране на заглавието и данните за публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Помощ до размера, определен в съответствие с член 7, буква д), предоставена въз основа на схеми по параграф 1 от настоящия член, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако предоставената помощ пряко изпълнява всички условия по настоящия регламент.

3.   Еднократна помощ, която се използва единствено за допълване на помощ, предоставена въз основа на прозрачни схеми за регионална инвестиционна помощ и не превишава 50 % от общата помощ, предвидена за инвестицията, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако предоставената еднократна помощ пряко изпълнява всички условия по настоящия регламент.

Член 4

Помощ за първоначална инвестиция

1.   Помощта за първоначална инвестиция е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора при следните условия:

а)

помощта се предоставя в райони, отговарящи на изискванията за регионална помощ, определени по одобрената за съответната държава-членка карта на регионалните помощи за периода 2007—2013 г.; и

б)

интензитетът на помощта, изразен в настоящ брутен еквивалент на помощта, не превишава тавана на регионалната помощ, действащ към момента на предоставянето ѝ, за района, в който се осъществява инвестицията, определен по одобрената за съответната държава-членка карта на регионалните помощи за периода 2007—2013 г.

С изключение на помощта, предоставяна в полза на големи инвестиционни проекти, и помощта за транспортния сектор, таваните по буква б) могат да бъдат увеличавани с 20 процентни пункта за помощите за първоначални инвестиции, предоставяни на малки предприятия, и с 10 проценти пункта за помощите, предоставяни на средни предприятия.

2.   Освен общите условия за освобождаване по настоящия регламент, помощта за първоначална инвестиция ще отговаря и на следните специални условия:

а)

инвестицията трябва да се поддържа в района получател за период минимум пет години — или три години за МСП — след осъществяване на цялата инвестиция;

б)

за да бъдат приемливи, нематериалните активи трябва да:

i)

се използват изключително в предприятието — получател на помощта;

ii)

се разглеждат като амортизационни активи;

iii)

са закупени от трети страни при пазарни условия;

iv)

бъдат включени в активите на дружеството и да останат в предприятието — получател на регионалната помощ, за срок минимум пет години или три години за МСП;

в)

когато помощта се изчислява на база разходите за материални или нематериални инвестиции или на база разходите за изкупуване при сливане на дружества, получателят трябва да осигури финансово участие в размер минимум 25 % от приемливите разходи, използвайки собствени средства или външно финансиране, в което не може да има публично подпомагане под каквато и да било форма. Независимо от това, ако максималният интензитет на помощта, одобрен по националната карта на регионалните помощи за съответната държава-членка и увеличен, ако случаят е такъв, в съответствие с параграф 1, втора алинея, надхвърля 75 %, финансовото участие на получателя следва да бъде съответно намалено.

Условието по първата алинея, буква а) не е пречка за подменянето на съоръжения и оборудване, които поради бързи технологични промени са остарели морално през периода по тази буква, при условие че икономическата дейност се запази в съответния район за минималния период.

3.   Определените горни граници по параграф 1 се отнасят до интензитетите на помощта, изчислени или като процент от приемливите материални и нематериални разходи по инвестицията, или като процент от прогнозните разходи за трудови възнаграждения на заетите лица, изчислени за период две години, по отношение на работните места, пряко създадени от инвестиционния проект, или като комбинация от двата метода на изчисляване, но при условие че помощта не превишава най-благоприятната сума, получена при отделното прилагане на всеки метод.

4.   Приемливите инвестиционни разходи се сконтират до стойността им към момента на предоставяне на помощта. Помощ, която се изплаща на няколко вноски, се сконтира към стойността ѝ в момента на предоставянето на тази помощ. За лихвен процент при сконтирането се използва референтният лихвен процент към момента на предоставяне. В случаите, когато помощта се предоставя посредством освобождаване от данъци или редуциране на бъдещи данъчни задължения, при съблюдаване на определен интензитет на помощта в БЕП, траншовете на помощта се сконтират на база референтните лихвени проценти, действащи към различните моменти, в които влизат в сила данъчните облекчения.

5.   При придобиване на предприятие се вземат предвид само разходите за закупуване на активи от трети страни, при условие че сделката е осъществена при пазарни условия. Когато придобиването е съпроводено с друга първоначална инвестиция, разходът по нея се прибавя към разхода за закупуване.

6.   Разходите по придобиване на активи при лизингови условия, с изключение на земя и сгради, се вземат предвид само при условие че лизингът е под формата на финансов лизинг и включва задължение за закупуване на активите при изтичане на лизинговия срок. По отношение на лизинга на земя и сгради лизинговото правоотношение трябва да продължава минимум пет години, или три години за МСП, след очакваната дата на приключване на инвестиционния проект.

7.   В транспортния сектор разходите за закупуване на транспортно оборудване (движимо имущество) не се включват в приемливите разходи за първоначална инвестиция.

8.   Освен в случаите с МСП и сливания на дружества, придобитите активи трябва да са нови. При поглъщане на фирма се приспадат активите, за чието придобиване е била предоставяна помощ още преди покупката. При МСП могат да се вземат предвид и всички разходи за инвестиции в нематериални активи. При големите предприятия тези разходи са приемливи само до 50 % от общия размер на приемливите инвестиционни разходи по проекта.

9.   В случаите, когато помощта се изчислява на база разходи за трудови възнаграждения, се спазват следните условия:

а)

работните места трябва да са създадени пряко от инвестиционния проект;

б)

работните места трябва да са създадени в рамките на три години след осъществяване на инвестицията и всяко едно работно място трябва да се запази за срок минимум пет години или три години за МСП.

10.   Чрез дерогация от параграф 1 максималните интензитети на помощта за инвестиции в преработката и реализацията на земеделски продукти могат да бъдат увеличавани до:

а)

50 % от приемливите инвестиции в райони, отговарящи на условията по член 87, параграф 3, буква а) от Договора и 40 % от приемливите разходи в други райони, отговарящи на изискванията за получаване на регионална помощ, определени по одобрената за съответната държава-членка карта на регионалните помощи за периода 2007—2013 г., ако получателят е малко или средно предприятие;

б)

25 % от приемливите инвестиции в райони, отговарящи на условията по член 87, параграф 3, буква а) от Договора, и 20 % от приемливите разходи в други райони, отговарящи на изискванията за получаване на регионална помощ, определени по одобрената за съответната държава-членка карта на регионалните помощи за периода 2007—2013 г., ако получателят има по-малко от 750 служители и работници и/или оборот под 200 милиона EUR, определен в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (12), и ако получателят изпълнява всички останали условия от споменатата препоръка.

Член 5

Необходимост от помощта

1.   Съгласно настоящия регламент се освобождават само помощи, предоставяни по схеми за регионална инвестиционна помощ, при условие че преди започване на работата по проекта получателят е подал заявление за помощ до националните или регионалните органи и относно заявленията, подадени след 1 януари 2007 г., органът, отговорен за администрирането на схемата, е удостоверил писмено, че освен ако резултатите от обстойната проверка не наложат друго решение, проектът отговаря на условията за приемливост по схемата. Горните две условия изрично се посочват в схемата за помощ. Ако работата започне, преди да са изпълнени условията от настоящия член, целият проект става неприемлив за регионална помощ.

2.   Параграф 1 не се прилага относно схеми за помощ, при които се предоставят автоматично освобождаване от данъчно облагане или данъчно намаление по отношение на приемливите разходи, без субективна преценка от страна на органите.

Член 6

Натрупване

1.   Определените в член 4 тавани на помощта се отнасят за общия размер на публичната подкрепа за подпомагания проект, независимо дали тази подкрепа се финансира от местни, регионални, национални източници или източници от Общността.

2.   Помощ, която е освободена съгласно настоящия регламент, не се натрупва с каквато и да било друга държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора или с друго финансиране от Общността или национално финансиране за едни и същи приемливи разходи, ако в резултат на това натрупване интензитетът на помощта превишава интензитета, определен с настоящия регламент.

3.   Регионална инвестиционна помощ, която е освободена по настоящия регламент, не се натрупва с помощата de minimis по смисъла на Регламент (ЕО) № 69/2001 за едни и същи приемливи разходи, ако в резултат на това натрупване интензитетът на помощта превишава интензитета, определен с настоящия регламент.

Член 7

Помощи, които подлежат на предварително уведомяване на Комисията

Настоящият регламент не освобождава следните видове помощ от изискването за уведомяване и те подлежат на изискването за уведомяване съгласно член 88, параграф 3 от Договора:

а)

непрозрачни схеми за регионална инвестиционна помощ;

б)

схеми за регионална помощ, насочени към конкретни отрасли на икономическа дейност в сферата на производството и услугите. Схеми за регионална инвестиционна помощ, които са насочени към дейности в областта на туризма, не се считат за насочени към конкретни сектори;

в)

схеми за регионална помощ, които предвиждат предоставянето на оперативна помощ;

г)

схеми за регионална помощ, които предвиждат помощ, различна от инвестиционна или консултантска помощ за новосъздадени малки предприятия;

д)

регионална помощ, предоставена в полза на големи инвестиционни проекти на основата на съществуващи схеми за помощ, ако общият размер на помощта от всички източници надхвърля 75 % от максималния размер на помощта, която може да получи инвестиционен проект с приемливи разходи от 100 милиона EUR, прилагайки действащия стандартен таван на помощта за големи предприятия съгласно одобрената карта на регионалните помощи към датата, на която трябва да бъде предоставена помощта;

е)

еднократна регионална помощ, с изключение на тази, освободена по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 70/2001 и член 3, параграф 3 от настоящия регламент;

ж)

инвестиционна помощ, предоставяна в полза на получател, който не е изпълнил разпореждане за възстановяване на помощ по предходно решение на Комисията, с което въпросната помощ е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.

Член 8

Прозрачност и наблюдение

1.   В срок до 20 работни дни след въвеждането на схеми за помощ или предоставянето на еднократни помощи, освободени съгласно настоящия регламент, държавите-членки изпращат в Комисията, с оглед публикуване в Официален вестник на Европейския съюз, обобщена информация за съответната помощ по формата, дадена в приложение I. Тази информация се предоставя по електронен път в компютризиран вид.

2.   Във всички случаи, когато регионална помощ бива предоставяна на основата на съществуваща схема за помощ в полза на големи инвестиционни проекти и тази помощ е под прага за индивидуално уведомяване съгласно член 7, буква д), в срок 20 работни дни от датата, на която компетентният орган е предоставил помощта, държавите-членки предоставят на Комисията информация съгласно стандартната форма, дадена в приложение II, като същата се изпраща по електронен път в компютризиран вид. Комисията ще прави тази резюмирана информация публично достояние чрез своята интернет страница (http://ec.europa.eu./comm/competition).

3.   Държавите-членки водят подробна документация за всички освободени по настоящия регламент схеми за помощ, както и за индивидуалните помощи, предоставени по тези схеми. Тази документация съдържа цялата информация, необходима за установяване дали са изпълнени условията за освобождаване по настоящия регламент, включително информация за статута на всяко предприятие, чието право да получава държавната помощ зависи от статута му на МСП. Държавите-членки съхраняват документацията за всяка схема в продължение на 10 години след датата, на която последната индивидуална помощ е била предоставена по тази схема. По писмено искане съответната държава-членка предоставя на Комисията в срок до 20 работни дни или в по-дълъг срок, ако такъв бъде определен с искането, цялата информация, която Комисията счита за необходима, за да прецени дали са спазени условията по настоящия регламент.

4.   Държавите-членки внасят в Комисията доклад относно прилагането на настоящия регламент за всяка цяла календарна година или част от календарна година, през която е в сила настоящият регламент, по образеца, даден в глава III от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (13).

5.   Държавите-членки публикуват пълния текст на схемите за помощ, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, и съобщават на Комисията адреса на публикацията в Интернет. Тази информация се включва и в годишния доклад съгласно параграф 4. Проекти, по които са правени разходи преди датата на публикуване на схемата за помощ, не са приемливи за регионална помощ.

Член 9

Влизане в сила и срок на действие

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага към всички схеми за помощ, които влизат в сила или са в действие след 31 декември 2006 г.

Той остава в сила до 31 декември 2013 г.

2.   Уведомленията, които са висящи към датата на влизане в сила на настоящия регламент, се разглеждат в съответствие с неговите разпоредби. Схемите за помощ, влезли в действие преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, както и помощите, предоставени по тези схеми, по отношение на които няма разрешение на Комисията и не е спазено изискването за уведомяване съгласно член 88, параграф 3 от Договора, са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора и са освободени по настоящия регламент, ако изпълняват всички условия по настоящия регламент.

При изтичане срока на действие на настоящия регламент освобождаването на схемите за помощ, които са освободени въз основа на настоящия регламент, се прекратява на датата, на която изтича валидността на одобрените карти на регионалните помощи.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2006 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 142, 14.5.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 120, 20.5.2006 г., стр. 2.

(3)  ОВ С 54, 4.3.2006 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 33. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1040/2006 (ОВ L 187, 8.7.2006 г., стр. 8).

(5)  ОВ С 71, 11.3.2000 г., стр. 14.

(6)  ОВ L 182, 3.7.1987 г., стр. 36. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 1994 г.

(7)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 30.

(9)  ОВ С 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(10)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(11)  Класификация на икономическите дейности в Европейската общност.

(12)  ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

(13)  ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Информация от държавите-членки относно държавна помощ, предоставена по Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към националната регионална инвестиционна помощ

(изпраща се в компютризиран вид, по електронна поща, на следния адрес: stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формуляр за предоставяне на обобщена информация относно помощи за големи инвестиционни проекти, които помощи не превишават таваните по член 7, буква д)

1.

Помощ в полза на (име на предприятието или предприятията, получаващо/получаващи помощта).

2.

Референтен номер на схемата за помощ (посочва се даденият от Комисията номер на схемата или схемите за помощ, по която/които се предоставя помощта).

3.

Публичен орган/публични органи, предоставящ(и) помощта (име и адрес на предоставящия публичен орган или предоставящите публични органи).

4.

Държава-членка, в която се осъществява инвестицията.

5.

Район (ниво NUTS 3), в който се осъществява инвестицията.

6.

Община (по-рано ниво NUTS 5, сега LAU 2), в която се осъществява инвестицията.

7.

Вид на проекта (създаване на нов обект, разширяване на съществуващ обект, диверсификация (разнообразяване) на производството в съществуващ обект с допълнителни нови продукти или фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващ обект).

8.

Произвеждани продукти или предоставяни услуги по инвестиционния проект (съгласно номенклатурата PRODCOM (Номенклатура на промишлената продукция)/NACE или номенклатурата СРА за проекти в сектора на услугите).

9.

Кратко описание на инвестиционния проект.

10.

Сконтирани приемливи разходи по инвестиционния проект (в EUR).

11.

Сконтирана сума на помощта (бруто) в EUR.

12.

Интензитет на помощта (%, в БЕП).

13.

Условия, от които зависи изплащането на предвижданата помощ (ако има такива).

14.

Планирани дати на започване и приключване на проекта.

15.

Дата на предоставяне на помощта.


Top