EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0865

Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

OJ L 166, 19.6.2006, p. 1–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 104 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 104 - 167
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 106 - 169

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj

15/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

104


32006R0865


L 166/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 865/2006 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2006 година

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. за защитата на видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (1), и по-специално член 19, параграфи 1, 2 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Изискват се разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 338/97 и за да се гарантира спазването на разпоредбите на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), наричана по-долу „Конвенцията“.

(2)

За да се гарантира еднозначното прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97, е необходимо да се установят подробни критерии и условия за издаването на разрешителни и сертификати, както и за валидността и използването на подобни документи. Следователно е уместно да се установят модели, на които тези документи да отговарят.

(3)

Също така е необходимо установяването на подробни разпоредби, свързани с условията и критериите за третирането на екземпляри от животински видове, родени и отгледани в плен, и на екземпляри от растителни видове, които са изкуствено размножавани, с цел гарантиране на еднозначното прилагане на дерогациите, приложими по отношение на тези видове.

(4)

Дерогациите за екземплярите, които са лично или домашно притежание, съдържащи се в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, трябва да отговарят на изискванията на член VII, параграф 3 от Конвенцията.

(5)

За да се гарантира еднозначното прилагане на основните дерогации относно забраната за вътрешна търговия, които се съдържат в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, е необходимо да се предвидят условията и критериите, касаещи определението на тези изключения.

(6)

Необходимо е да се създаде процедура за маркирането на някои екземпляри, за да се улесни тяхната идентификация, както и за да се гарантира въвеждането в сила на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 338/97.

(7)

Следва да бъдат установени разпоредби относно съдържанието, формата и предаването на периодичните доклади, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97.

(8)

Във връзка с евентуални бъдещи изменения на приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 информацията, касаеща биологичния и търговския статус на дадени видове, тяхното използване и методите за контрол на търговията с тях, следва да бъде на разположение.

(9)

На дванадесетата сесия на Конференция на страните по Конвенцията, състояла се в Сантяго, Чили, от 3 до 15 ноември 2002 г., бяха приети резолюции, касаещи, inter alia, облекчени процедури за издаване на разрешителни и сертификати, издаването на специален сертификат за улеснение на движението на определени категории екземпляри, които са част от пътуващи изложби, допълнителни дерогации касаещи лични вещи, актуализирани изисквания за обозначаване на съдовете, съдържащи хайвер, както и други мерки от рутинен технически характер, включително изменение на кода, използван в разрешителните и сертификатите, промяна и допълнение на списъка на стандартните позовавания, използвани за определяне на имената на видовете, включени в допълненията, поради което е необходимо тези резолюции да се вземат предвид.

(10)

За да се намали административният товар на регламента за внос и износ на родени и отгледани на закрито живи животни и такива, които са лично притежание, внесени на територията на Европейската общност преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 338/97, Регламент (ЕО) № 3626/82 на Съвета от 3 декември 1982 г. за прилагане в Европейската общност на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (2) или национално законодателство за нейното прилагане, при положение че такъв внос и износ не е пречка за опазването на видовете от дивата фауна, следва да бъде създаден специален сертификат.

(11)

Регламент (ЕО) № 1808/2001 на Комисията от 30 август 2001 г. за определяне на подробни условия за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета за защита на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (3) се нуждае от съществени промени. С оглед на обхвата на тези изменения и за целите на яснотата посоченият регламент следва да бъде изцяло заменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по търговията с дивата фауна и флора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ДЕФИНИЦИИ

Член 1

Дефиниции

По смисъла на настоящия регламент и в допълнение към дефинициите в член 2 от Регламент (ЕО) № 338/97 се прилагат следните дефиниции:

1.

„дата на придобиване“ означава датата, на която екземплярът е взет от дивата природа, роден на закрито или изкуствено размножен;

2.

„потомство второ поколение (F2)“ и „потомства от следващи поколения (F3, F4, и т.н.)“ означава екземпляри, родени в контролирана среда от родители, които също са родени в контролирана среда, за разлика от индивидите, родени в контролирана среда, на които поне единият родител е взет от дивата природа или заченат там (потомство първо поколение — F1);

3.

„животни за разплод“ означава всички животни в репродуктивно състояние, използвани за разплод;

4.

„контролирана среда“ означава среда, която е манипулирана с цел развъждане на животни от определен вид, която има граници, които не позволяват на животните, техните яйца или гамети да я напуснат или да влизат в нея. Характеристиките на тази среда включват, но не се ограничават до: изкуствен подслон, почистване на отпадъците, грижи за здравето, предпазване от хищници, изкуствено хранене и др.;

5.

„лице, което пребивава в Общността“ означава, че лицето живее на територията на Общността поне 185 дни всяка календарна година поради професионални ангажименти или в случай на лице, което няма професионални ангажименти, поради лични ангажименти, свързани с мястото, където живее;

6.

„пътуваща изложба“ означава колекция от образци, пътуващ цирк, менажерия или изложба на растения, изложена за показ с търговска цел;

7.

„сертификат за специфични движения“ означава сертификат, издаден съгласно член 48, валиден за посочените случаи само на територията на издаващата го държава-членка;

8.

„сертификат за специфичен екземпляр“ означава сертификат, издаден на основание член 48, но различен от сертификат за покупко-продажба.

ГЛАВА II

ФОРМУЛЯРИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 2

Формуляри

1.   Формулярите за разрешителни за внос, износ, сертификати за реекспорт, сертификати за лично притежание, както и заявленията за горепосочените документи отговарят, с изключение на полето, определено за национално ползване, на образеца, установен в приложение I.

2.   Формулярите за нотификациите за внос отговарят, с изключение на полето, определено за национално ползване, на образеца, установен в приложение II. Те могат да съдържат сериен номер.

3.   Формулярите за сертификатите за пътуващите изложби, както и заявленията за такива документи се изготвят и отговарят, с изключение на полето, определено за национално ползване, на образеца, установен в приложение III.

4.   Формулярите за продължаване на сертификатите за лично притежание и сертификатите за пътуващи изложби трябва да отговарят на образеца, установен в приложение IV.

5.   Формулярите, на които сертификатите, издадени на основание член 5, параграф 2, буква б), параграфи 3 и 4, член 8, параграф 3, член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97 и заявленията за такива сертификати отговарят, с изключение на пространството, определено за национално ползване, на образеца, установен в приложение V към настоящия регламент.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят вместо предварително напечатан текст клетки 18 и 19 да съдържат съответната сертификация и/или одобрение.

6.   Формулярите за етикетите съгласно член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 отговарят на образеца, установен в приложение VI.

Член 3

Технически спецификации по отношение на формулярите

1.   Хартията, използвана за формулярите, посочени в член 2, е без механични примеси, подготвена за писане и трябва да тежи поне 55 g/m2.

2.   Размерът на формулярите, посочени в член 2, параграфи от 1 до 5 е 210 × 297 mm (А4) с максимално отклонение по отношение на дължината до 18 mm по-къс и до 8 mm по-дълъг.

3.   Цветът на използваната хартия за формулярите, посочени в член 2, параграф 1, трябва да бъде, както следва:

а)

бяла за формуляр 1, оригинала, с характерен рисунък на заден план, отпечатан в сиво на лицевата страна, така че да разкрива всяка фалшификация чрез механични или химични средства;

б)

жълта за формуляр 2, копието за собственика;

в)

светлозелена за формуляр 3, копието за страната износител или страната, осъществяваща реекспорт при наличие на разрешително за внос или копие, което митниците връщат в случаите на наличие на разрешително за износ или сертификат за реекспорт на издаващите разрешителното органи;

г)

розова за формуляр 4, копието за органите, които го издават;

д)

бяла за формуляр 5 — заявление.

4.   Цветът на използваната хартия за формулярите, посочени в член 2, параграф 2, е както следва:

a)

бяла за формуляр 1, оригинала;

б)

жълта за формуляр 2, копието за вносителя.

5.   Цветът на използваната хартия за формулярите, посочени в член 2, параграфи 3 и 5, трябва да бъде:

а)

cy;ълта за формуляр 1, оригинала, с характерен рисунък на заден план, отпечатан в сиво на лицевата страна, така че да разкрива всяка фалшификация чрез механични или химични средства;

б)

розова за формуляр 2, копието за органа, който го издава;

в)

бяла за формуляр 3, заявление.

6.   Цветът на използваната хартия за формулярите за удължаване на срока на сертификатите и етикетите, съответно посочени в член 2, параграфи 4 и 6, е бял.

7.   Формулярите, посочени в член 2, трябва да бъдат попълнени и отпечатани на един от официалните езици на Общността, както е установен от отговорните органи на всяка държава-членка. Когато е необходимо, формулярите съдържат и превод на тяхното съдържание на един от официалните работни езици на Конвенцията.

8.   Държавите-членки са отговорни за отпечатването на формулярите, посочени в член 2, които в случаите на формулярите, посочени в член 2, параграфи от 1 до 5, могат да бъдат част от компютризиран процес на издаване на сертификати/разрешителни.

Член 4

Попълване на формулярите

1.   Формулярите се попълват с печатни букви.

Въпреки това заявленията за разрешителни за внос и износ, за сертификати за реекспорт, за сертификатите, посочени в член 5, параграф 2, буква б), параграфи 3 и 4, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97, за сертификатите за лична собственост и пътуващи изложби, както и нотификациите за внос, формуляри за удължаване на срока на сертификатите и етикетите могат да бъдат попълнени и на ръка, стига да бъдат ясно попълнени с химикал и с главни букви.

2.   Формуляри от 1 до 4 от приложение I, формуляри 1 и 2 от приложение II, формуляри 1 и 2 от приложение III, формуляри 1 и 2 от приложение V, формулярите за удължаване на срока на сертификатите, посочени в член 2, параграф 4 и етикетите, посочени в член 2, параграф 6, не могат да съдържат никакви заличавания или поправки, които не са потвърдени с подпис и печат на издаващите документа власти. В случаите на нотификациите за внос, както е посочено в член 2, параграф 2, и формуляри за удължаване на сертификатите, посочени в член 2, параграф 4, заличавания и поправки могат да бъдат потвърдени с подпис и печат от митническите власти в страната на въвеждане на стоките.

Член 5

Съдържание на разрешителни, сертификати и заявления за издаването на такива документи

Информацията и позоваванията в разрешителните и сертификатите, както и заявленията за издаване на такива документи отговарят на следните изисквания:

1.

описанието на екземплярите трябва, когато това е предвидено, да съдържа един от кодовете, които се съдържат в приложение VII;

2.

за означаване на количествените единици и нетната маса трябва да се използват мерните единици, посочени в приложение VII;

3.

таксонът, към който екземплярите принадлежат, трябва да е означен за видовете, с изключение на случаите, когато видовете са диференцирани до подвидове съгласно приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 или ако съгласно решенията на Конвенцията определяне до по-високо таксонно ниво е достатъчно;

4.

стандартните позовавания на номенклатурата, която се съдържа в приложение VIII към настоящия регламент, трябва да се използва, за да посочи научното наименование на таксоните;

5.

когато е необходимо, целта на прехвърлянето трябва да бъде посочена, като се използва един от кодовете, които се съдържат в точка 1 от приложение IX към настоящия регламент;

6.

произходът на екземплярите трябва да бъде посочен, като се използва един от кодовете, които се съдържат в точка 2 от приложение IX към настоящия регламент.

Когато е необходимо използването на кодовете, посочени в точка 6, те трябва да отговарят на критериите, установени в Регламент (ЕО) № 338/97 или в настоящия регламент.

Член 6

Приложения към формулярите

1.   Ако приложението към някой от формулярите, посочен в член 2, е неразделна част от този формуляр, този факт, както и броят на страниците трябва да са ясно посочени в разрешителното или сертификата, към който принадлежи, като всяка страница на приложението трябва да съдържа следното:

a)

номера на разрешителното или сертификата и датата на неговото издаване;

б)

подпис и печат на органите, издаващи разрешителното или сертификата.

2.   Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 1, са използвани за повече от един вид в една пратка, трябва да се добави приложение, в което в допълнение на изискваната съгласно параграф 1 информация за всеки вид от пратката да се копират клетки от 8 до 22 от формуляра, както и полетата, които се съдържат в клетка 27 от него, мястото, определено за „количество/нетно тегло, внесено или изнесено/(ре)експортирано“ и, когато е необходимо, „брой на мъртвите животни при пристигането“.

3.   Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 3, са използвани за повече от един вид, трябва да се добави приложение, в което в допълнение на изискваната в параграф 1 от настоящия член информация за всеки вид да се копират клетки от 8 до 18 от съответния формуляр.

4.   Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 5, са използвани за повече от един вид, се добавя в приложение, в което в допълнение на изискваната в член 6, параграф 1 информация, за всеки вид да се копират клетки от 4 до 18 от съответния формуляр.

Член 7

Разрешителни и сертификати, издадени от трети страни

1.   Член 4, параграфи 1 и 2, член 5, параграфи 3, 4 и 5 и член 6 се прилагат при взимане на решения относно приемането на разрешителни и сертификати, издадени от трети страни за екземпляри, които трябва да бъдат внесени в Европейската общност.

2.   Когато разрешителните или сертификатите, посочени в параграф 1, се отнасят за екземпляри от видове, за които има доброволно наложени квоти за износ или такива са наложени с решение на страните по Конвенцията, те се приемат само ако специфицират броя на екземпляри, вече изнесени за съответната година, включително екземплярите от въпросното разрешително, както и квотата за съответните видове.

3.   Издадените от трета страна сертификати за реекспорт се приемат само ако съдържат страната по произход и номера и датата на издаване на разрешителното за износ и, когато е приложимо, и страната на последния реекспорт с дата и номер на сертификата за реекспорт или ако има достатъчно други доказателства за пропускането на тази информация.

ГЛАВА III

ИЗДАВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ДОКУМЕНТИ

Член 8

Издаване и използване на документи

1.   Документи се издават и използват само в съответствие с разпоредбите и съгласно условията, установени в настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 338/97, и по специално в член 11, параграфи от 1 до 4 от Регламент (ЕО) № 338/97.

С цел гарантиране на съответствие с тези регламенти и националното законодателство за тяхното прилагане властите, издаващи документите, могат да наложат условия и изисквания, които трябва да бъдат установени в съответните документи.

2.   Използването на документите не накърнява други формалности, свързани с движението на стоки в рамките на Общността, внасянето на стоки в Общността или техния износ или реекспорт на стоки от тях или на издаването на документи, използвани за такива формалности.

3.   Отговорните органи се произнасят по внесените искания за издаване на разрешителни и сертификати в рамките на един месец от датата на внасяне на пълното заявление.

Въпреки това в случаите, когато издаващите органи се консултират с трети страни, такова решение може да бъде взето само след получаване на задоволителна информация от такива консултации. Заявителите се нотифицират за значителни забавяния при обработване на техните заявления.

Член 9

Пратки на екземпляри

Отделно разрешително за внос, нотификация за внос, разрешително за износ или сертификат за реекспорт се издава за всяка пратка от екземпляри, изпратени заедно като част от обща пратка.

Член 10

Валидност на разрешителни за внос и износ, сертификати за реекспорт, сертификати за пътуващи изложби и сертификати за лична собственост

1.   Валидността на разрешителните за внос, издадени съгласно членове 20 и 21, не трябва да превишава 12 месеца. Разрешителното за внос е, въпреки това, невалидно без валиден съпътстващ го документ от страната на износ или реекспорт.

2.   Периодът на валидност на разрешителните за износ и на сертификатите за реекспорт, издадени съгласно член 26, не превишава 6 месеца.

3.   Периодът на валидност на сертификатите за пътуващи изложби и сертификатите за лична собственост, издадени съгласно членове 30 и 37 съответно, не трябва да превишава 3 години.

4.   След изтичането на тези периоди сертификатите и разрешителните, посочени в параграфи 1, 2 и 3, трябва да се считат за невалидни.

5.   Сертификатите за пътуващите изложби и сертификатите за лична собственост се считат за невалидни, ако екземплярът е продаден, изгубен, унищожен, откраднат или собствеността му е променена, или в случай на жив екземпляр, ако той умре, избяга или бъде пуснат на свобода.

6.   Собственикът трябва незабавно да върне на издалите документа органи оригинала и всички копия от разрешителни за внос и износ, сертификати за реекспорт, сертификати за пътуващи изложби или сертификати за лична собственост, които са изтекли или вече не са валидни.

Член 11

Валидност на използваните разрешителни за внос и други сертификати, посочени в членове 47, 48, 49, 60 и 63

1.   Копията за собственика на използваните разрешителни за внос престават да бъдат валидни в следните случаи:

а)

y;огато живи екземпляри, които са посочени в тях, са умрели;

б)

когато живи животни, които са посочени в тях, са избягали или са били пуснати на свобода;

в)

когато екземплярите, посочени в тях, са били унищожени;

г)

когато което и да е от вписванията в клетки 3, 6 или 8 не отговаря на актуалната ситуация.

2.   Сертификатите, посочени в членове 47, 48, 49 и 63, престават да бъдат валидни в следните случаи:

а)

когато живите екземпляри, посочени в тях, са умрели;

б)

когато живите животните, посочени в тях, са избягали или са били пуснати на свобода;

в)

когато екземплярите, посочени в тях, са били унищожени;

г)

когато което и да било от вписванията в клетки 2 и 4 не отговаря на актуалната ситуация.

3.   Сертификатите, издадени в съответствие с членове 48 и 63, са специфични за прехвърлянето, с изключение на случаите, когато екземплярите, за които са издадени, са маркирани с индивидуална и постоянна маркировка.

Управителните органи на държавата-членка, в която се намира такъв екземпляр, могат да издадат след консултация със съответния научен орган сертификат за специфично прехвърляне, когато се предполага, че има други фактори, свързани с опазването на вида, които пречат за издаването на сертификата за специфичен екземпляр.

4.   Сертификатите, посочени в член 48, параграф 1, буква г) и член 60, престават да бъдат валидни, когато вписването в клетка 1 повече не отговаря на актуалната ситуация.

Такива документи без необосновано забавяне се връщат на издалите ги органи, които, когато е уместно, могат да издадат сертификат, отразяващ настъпилите промени в съответствие с член 51.

Член 12

Отменени, загубени, откраднати, унищожени или изтекли документи

1.   Когато разрешително или сертификат са издадени, за да заменят документ, който е отменен, загубен, откраднат или унищожен, или изтекъл, в случай на сертификат за реекспорт, номерът на заменения документ, както и причината за тази замяна трябва да бъдат посочени в клетката „специални условия“.

2.   Когато разрешително за износ или сертификат за реекспорт е бил отменен, загубен, откраднат или унищожен, издалите го власти информират управителния орган в страната по местоназначение, както и секретариата на Конвенцията.

Член 13

Време за подаване на заявления за документи за внос, износ и реекспорт и връзка с митнически процедури

1.   Подаването на документи за издаването на разрешителни за внос, износ и сертификати за реекспорт трябва, като се взема предвид член 8, параграф 3, да се извърши предварително, така че да има достатъчно време за издаване на разрешителните и сертификатите преди вноса, износа или реекспорта на екземплярите във или от Общността.

2.   Разрешение за подлагане на екземплярите на митнически процедури не се разрешава преди представянето на изискваните документи.

Член 14

Валидност на документи, издадени от трети страни

В случаите на внос на екземпляри в Общността изискваните от трети страни документи се считат за валидни само ако са издадени за износ или реекспорт от тази страна, са използвани с тази цел преди крайната им дата на валидност и са използвани за внос на тези екземпляри в Европейската общност не по-късно от 6 месеца от датата на тяхното издаване.

Въпреки това сертификати за произход на екземпляри от видовете, изброени в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97, могат да се използват за въвеждане в Общността до 12 месеца от датата на тяхното издаване. Сертификати за пътуващи изложби и сертификати за лична собственост могат да се използват за въвеждане в Общността, както и за основание, на което да бъдат издадени други сертификати в съответствие с членове 30 и 37, до 3 години от датата на тяхното издаване.

Член 15

Издаване на определени документи със задна дата

1.   Чрез дерогация от член 13, параграф 1 и член 14 от настоящия регламент и когато собственикът, извършващ внос, износ или реекспорт, информира компетентните власти при пристигане или преди заминаване на пратката за причините, поради които изискваните документи не са на разположение, по изключение могат да бъдат издадени впоследствие документи за екземпляри от видовете, изброени в приложение Б или В към Регламент (ЕО) № 338/97, както и за екземпляри от видовете, изброени в приложение А към посочения регламент и в член 4, параграф 5 от него.

2.   Дерогацията, предвидена в параграф 1, се прилага само когато компетентните власти на държавата-членка, при необходимост след консултация с компетентните органи на трета страна, са убедени, че съществуващите нередности не се отнасят за вносителя/износителя на екземплярите и че той отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 338/97, Конвенцията или съответното законодателство на третата страна.

3.   Документите, издадени съгласно параграф 1, ясно посочват, че те са били издадени със задна дата, както и причината за такова издаване.

В случаите на разрешителни за внос на Общността, разрешителните за износ на Общността и сертификатите за реекспорт на Общността тази информация е посочена в клетка 23.

4.   Секретариатът на Конвенцията се нотифицира в случаите на издаване на разрешителни за износ и сертификати за рееекспорт съгласно параграфи 1, 2 и 3.

Член 16

Транзитно преминаващи екземпляри през Общността

Членове 14 и 15 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis за екземпляри от видове, изброени в приложения А и Б към Регламент (ЕО) № 338/97, които преминават транзитно през Европейската общност, когато този транзит е в съответствие с горепосочения регламент.

Член 17

Фитосанитарни сертификати

1.   В случаите на изкуствено размножени растения от видовете, изброени в приложения Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97 и на изкуствено размножени хибриди на видове, които не са отбелязани в приложение А от същия регламент, се прилага следното:

a)

държавата-членка може да реши, че трябва да бъде издаден фитосанитарен сертификат вместо разрешително за износ;

б)

издадените от трети страни фитосанитарни сертификати могат да бъдат приети вместо разрешително за износ.

2.   Когато е издаден фитосанитарен сертификат, посочен в параграф 1, той включва научното наименование на вида или родовото наименование, ако е невъзможно за тези таксони, включени в семейството, посочено в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97.

Въпрекит това изкуствено размножените орхидеи и кактуси, изброени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97, могат да бъдат посочени като такива.

Фитосанитарните сертификати включват също така и типа, и количеството на екземплярите и имат печат или друга специфична индикация, че „екземплярите са изкуствено размножени, както е определено от CITES“.

Член 18

Опростени процедури по отношение на определена търговия с биологични проби

1.   В случаите на търговия, която няма влияние върху опазването на съответните видове или това влияние е незначително, могат да се използват опростени процедури на основата на предварително издадени разрешителни и сертификати за биологични проби от тип, големина и начин на ползване, специфицирани в приложение XI, когато тези проби се изискват спешно и отговарят на следните условия:

a)

всяка държава-членка трябва да създаде и поддържа регистър на лицата и органите, които могат да се възползват от опростени процедури, наричани по-долу „регистрирани лица и органи“, както и на видовете, с които те могат да търгуват съгласно тези процедури, и трябва да гарантират, че регистърът се преразглежда на всеки 5 години от управителния орган;

б)

държавите-членки трябва да предоставят на регистрираните лица и органи частично попълнени разрешителни и сертификати;

в)

държавите-членки трябва да оторизират регистрирани лица или органи да впишат специализирана информация на лицевата страна на разрешителното или сертификата, когато отговорният орган на съответната държава-членка е включил в клетка 23 или на друго еквивалентно място, или в приложението към разрешението и сертификата следните точки:

i)

списък на клетките, които регистрираните лица и органи са оторизирани да попълват за всяка пратка;

ii)

място за подпис на лицето, което е попълнило документа.

Ако списъкът, посочен в буква в), i), съдържа научни наименования, отговорните органи трябва да включат на лицевата страна на разрешителното/сертификата или в приложение към него опис на одобрени видове.

2.   Лица и органи могат да бъдат вписани в регистъра за определен вид само след потвърждение от научните среди в съответстивие с член 4, параграф 1, буква а), параграф 2, буква а), член 5, параграф 2, буква а) и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 338/97, че многократни прехвърляния на биологичните проби, изброени в приложение XI към настоящия регламент, няма да окажат вредно въздействие върху консервационния статус на съответния вид.

3.   Контейнерът, в който се пренасят биологичните проби, посочени в параграф 1, трябва да има етикет с надпис „Muestras biolóуgicas CITES“ или „CITES Biological Samples“, или „Échantillons biologiques CITES“, както и номера на документа, издаден съгласно Конвенцията.

Член 19

Опростени процедури за износ или реекспорт на мъртви екземпляри

1.   В случай на износ или реекспорт на мъртви екземпляри от видове, включително части и продукти от тях, описани в приложения Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97, държавите-членки могат да предвидят използването на опростени процедури на базата на предварително издадени разрешителни за износ или сертификати за реекспорт, при условие че са спазени следните изисквания:

а)

компетентния научен орган трябва да декларира, че такъв износ или реекспорт няма да има вредно влияние за опазването на конкретния вид;

б)

всяка държава-членка трябва да създаде и поддържа регистър на лицата и органите, които могат да се възползват от опростени процедури, наричани по-долу „регистрирани лица и институции“, както и на видовете, с които те могат да търгуват съгласно тези процедури, и трябва да гарантира, че регистърът се обновява на всеки пет години от управителните органи;

в)

държавите-членки трябва да предоставят на регистрираните лица и органи частично попълнени разрешителни и сертификати за износ;

г)

държавите-членки трябва да оторизират регистрираните лица или органи да попълват специфична информация в клетки 3, 5, 8 и 9 или 10 от разрешителното, при условие че отговарят на следните изисквания:

i)

подписват попълненото от тях разрешително или сертификат в клетка 23;

ii)

незабавно изпращат копие от разрешителното или сертификата на управителните издаващи органи;

iii)

поддържат досие, което те изготвят по искане на компетентния управителен орган и което съдържа подробна информация за продадените екземпляри, включително името на вида, типа на екземпляра, произхода, датата на продажба и имената и адресите на лицата, на които е продаден.

2.   Износът и реекспортът, посочен в параграф 1, в противен случай е в съответствие с член 5, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 338/97.

ГЛАВА IV

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВНОС

Член 20

Заявления

1.   Заявителят за разрешително за внос, когато е уместно, попълва клетки 1, 3 — 6 и 8 — 23 от формуляра на заявлението и клетки 1, 3, 4, 5 и 8 — 22 на оригинала и всички копия. Държавите-членки могат, въпреки това, да предвидят, че само един формуляр за заявление трябва да бъде попълнен, като в този случай такова заявление може да се отнася за повече от една пратка.

2.   Надлежно попълненият формуляр се представя пред управителния орган на държавата-членка по местоназначение и съдържа информация и е придружен от документално доказателство, които органът счита за необходими за определяне, съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97, дали да бъде издадено разрешителното.

Липсата на такава информация от заявлението трябва да бъде оправдана.

3.   В случаите, когато се прави заявление за разрешително за внос, свързано с екземпляри, за които такова заявление е било предварително отказано, заявителят информира управителния орган за този факт.

4.   За разрешителни за внос по отношение на екземпляри, посочени в член 64, параграф 1, букви от а) до е), заявителят доказва на управителния орган, че изискванията за маркиране, установени в член 66, са спазени.

Член 21

Разрешителни за внос за екземпляри от видовете, включени в допълнение I към Конвенцията и изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97

В случаите на разрешително за внос, издадено за екземпляри от видовете, включени в допълнение I към Конвенцията и изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, копието за страната износител или реекспортиращата страна може да бъде върнато на заявителя за представяне пред управителния орган на страната износител или реекспортиращата страна за целите на издаване на разрешение за износ или сертификат за реекспорт. Оригиналът на това разрешително за внос е задържан до представяне на съответното разрешително за износ или сертификат за реекспорт в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), ii).

Когато копието за страната износител или на реекспортиращата страна не се връща на заявителя, на последния се дава писмено становище, че разрешителното за внос ще бъде издадено и при какви условия.

Член 22

Документи, които вносителят трябва да представи на митническите власти

Без да се накърнява член 53, вносителят или негов упълномощен представител трябва да представи на граничните митнически власти при влизане на територията на Европейската общност следните документи, определени в съответствие с член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97:

1.

оригинала на разрешителното за внос (формуляр 1);

2.

„копието за собственика“ (формуляр 2);

3.

когато е специфицирано в разрешителното за внос, и всяка документация от страната износител или реекспортиращата страна.

Когато е възможно, вносителят или негов оторизиран представител посочва в клетка 26 номера на товарителницата.

Член 23

Обработване от митническите власти

Митническите власти съгласно член 22 или, където е приложимо, член 53, параграф 1, след попълване на клетка 27 от оригинала на разрешителното за внос (формуляр 1) и на „копието за собственика“ (формуляр 2) трябва да върнат последното на вносителя или на негов упълномощен представител.

Оригиналът на разрешителното за внос (формуляр 1) и всякаква документация от страната на износ или реекспортиращата страна трябва да бъдат предадени съгласно член 45.

ГЛАВА V

НОТИФИКАЦИИ ЗА ВНОС

Член 24

Документи, които вносителят трябва да представи на митническите власти

1.   Вносителят или негов упълномощен представител, когато е необходимо, попълват клетки 1 — 13 от оригинала на нотификацията за внос (формуляр 1) и на „копието за собственика“ (формуляр 2) и, без да се накърнява член 25, представя тези формуляри заедно с всякаква документация от страната износител на граничните митнически власти при влизане на територията на Европейската общност съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

2.   В случай на нотификации за внос, които се отнасят за екземпляри от видове, описани в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97, митническите власти могат, когато е необходимо, да задържат тези екземпляри до доказване на валидността на придружаващите ги документи, описани в член 4, параграф 3, букви а) и б) от посочения регламент.

Член 25

Попълване от митническите власти

Митническите власти, посочени в член 24 или, където е приложимо, в член 53, параграф 1, след попълване на клетка 14 от оригинала на нотификацията за внос (формуляр 1) и на „копието за вносителя“ (формуляр 2) трябва да върнат последното на вносителя или на негов упълномощен представител.

Оригиналът на нотификацията за внос (формуляр 1) и всяка документация от страната на износ или реекспортиращата страна се предават в съответствие с член 45.

ГЛАВА VI

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗНОС И СЕРТИФИКАТИ ЗА РЕЕКСПОРТ

Член 26

Заявления

1.   Заявителят за разрешително за износ или сертификат за реекспорт, когато е подходящо, попълва клетки 1, 3, 4, 5 и от 8 до 23 от формуляра на заявлението и клетки 1, 3, 4, 5 и от 8 до 22 от оригинала и всички копия. Въпреки това държавите-членки могат да изискат само един формуляр на заявление да се попълва, като в такъв случай такова заявление може да се отнася за повече от една пратка.

2.   Надлежно попълненият формуляр се представя на управителния орган на съответната държава-членка, в която се намират екземплярите, като той също така съдържа информация и е придружен от документално доказателство, които властите считат за необходими за определяне, съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97, дали да бъде издадено разрешителното/сертификатът.

Липсата информация от заявлението трябва да бъде оправдана.

3.   В случаите, когато издаването на разрешително за износ или сертификат за реекспорт на екземпляри е било отказано, заявителят информира управителния орган за този факт.

4.   За разрешителни за износ и сертификати за реекспорт по отношение на екземпляри, посочени в член 65, заявителят доказва на управителния орган, че изискванията за маркиране съгласно член 66 са спазени.

5.   Когато в подкрепа на заявление за сертификат за реекспорт са внесени „копието за собственика“ от разрешителното или „копие за вносителя“ на нотификация, или е представен сертификат, издаден на основание на споменатите документи, тези документи трябва да се върнат на собственика само след потвърждаване на броя на екземплярите, за които тези документи остават валидни.

В случаите, когато е издадено разрешително за реекспорт за пълния брой екземпляри, описани в горепосочените документи, или когато те са подменени съгласно член 51, тези документи не се връщат на собственика.

6.   Когато е необходимо, управителният орган установява валидността на всички допълнителни документи след консултация с друга държава-членка.

7.   Когато към заявлението за издаване на разрешително за износ е представен и сертификат, се прилагат параграфи 5 и 6.

8.   Когато екземплярите са индивидуално маркирани под надзора на управителните органи, така че лесно да може да се направи позоваване на тях в документите, посочени в параграфи 5 и 7, не е необходимо тези документи да бъдат физически представени заедно със заявлението, при условие че броят на екземплярите е описан в заявлението.

9.   При липсата на доказателство, посочено в параграфи 5 — 8, управителният орган установява легалното въвъждане или придобиване на екземплярите на територията на Общността чрез консултация с управителния орган на друга държава-членка.

10.   Когато по смисъла на параграфи 3 — 9 управителният орган консултира управителен орган на друга държава-членка, последната отговаря в рамките на една седмица.

Член 27

Документи, които трябва да бъдат представени на митническите власти при (ре)експорт

Извършващият износа или (ре)експорта или негов упълномощен представител трябва да представи оригиналите на разрешителното за износ или сертификата за (ре)експорт (формуляр 1), копието за собственика (формуляр 2) и копието за издаващите документа власти (формуляр 3) на митническите власти съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

Когато е необходимо, извършващият износа или (ре)експорта или негов упълномощен представител посочват в клетка 26 номера на товарителницата.

Член 28

Обработка от митническите власти

Митническите власти, посочени в член 27, след попълване на клетка 27 връщат оригинала на разрешително за износ или на сертификата за реекспорт (формуляр 1) и копието за собственика (формуляр 2) на износителя или на негов упълномощен представител.

Копието за връщане на издаващите разрешителното за износ или сертификата за (ре)експорт власти (формуляр 3) се изпраща в съответствие с член 45.

Член 29

Предварително издадени разрешителни за разсадници

Когато в съответствие с насоките, приети на конференцията на страните по Конвенцията, държава-членка регистрира разсадници, които изнасят изкуствено размножени екземпляри от видове, включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 388/97, тя може да изготвя предварително издадени разрешителни за износ за екземпляри от видовете, изброени в приложение А или Б към посочения регламент, който е на разположение за въпросните разсадници.

В клетка 23 от тези предварително издадени разрешителни за износ трябва да се отбележи регистрационният номер на разсадника, както и следният текст:

„Разрешително, валидно само за изкуствено размножени растения, както е определено в CITES Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP13). Валидно само за следните таксони …“

ГЛАВА VII

СЕРТИФИКАТИ ЗА ПЪТУВАЩИ ИЗЛОЖБИ

Член 30

Издаване

1.   Държавите-членки могат да издават сертификати за пътуващи изложби по отношение на законно придобити екземпляри, които са част от пътуваща изложба, при условие че покриват някой от следните критерии:

a)

екземплярите са родени и отгледани в плен съгласно членове 54 и 55 или са изкуствено размножени съгласно член 56;

б)

те са придобити или въведени в Общността преди изискванията за видовете, изброени в допълнение I, II или III към Конвенцията, или в приложение В към Регламент (ЕИО) № 3626/82, или в приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97, да са влезли в сила за тях.

2.   В случай на живи животни всеки сертификат за пътуваща изложба се отнася само за един екземпляр.

3.   Към сертификата за пътуваща изложба се добавя лист за удължаване на срока съгласно член 35.

4.   В случай, когато екземплярите не са живи животни, управителните органи прикрепят към сертификата за пътуваща изложба инвентарен лист, представящ информация за всеки екземпляр, както се изисква в клетки 8 — 18 от образеца, установен в приложение III.

Член 31

Използване на сертификат за пътуваща изложба

Сертификат за пътуваща изложба може да се използва като:

1.

разрешително за внос съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97;

2.

разрешително за износ или сертификат за (ре)експорт съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97;

3.

сертификат съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, с единствена цел екземплярите да бъдат изложени на публично място.

Член 32

Власти издаващи сертификата за пътуваща изложба

1.   Когато пътуващата изложба произхожда от Европейската общност, издаващите сертификата за пътуваща изложба са управителните органи на държавата-членка, от която тя произхожда.

2.   Когато пътуващата изложба произхожда от трета страна, издаващите сертификата са управителните органи на държавата-членка, която е първа дестинация, като сертификат за пътуваща изложба се издава на основание на еквивалентен сертификат, издаден от третата страна.

3.   Когато по време на престоя си в държава-членка животно със сертификат за пътуваща изложба роди, управителните органи трябва да издадат необходимия сертификат или разрешително, след като бъдат нотифицирани за това.

Член 33

Изисквания по отношение на екземплярите

1.   Когато е издаден сертификат за пътуваща изложба за екземпляр, трябва да са спазени следните изисквания:

а)

екземплярът трябва да е регистриран от издаващите сертификата власти;

б)

екземплярът трябва да бъде върнат в държавата-членка, в която е регистриран, преди изтичане на срока на сертификата;

в)

екземплярът трябва да е маркиран с индивидуална и трайна маркировка съгласно изискванията на член 66 в случаи на живи животни или в други случаи с такава маркировка, че властите във всяка държава-членка, в която екземплярът бъде внасян или изнасян, да могат да потвърдят, че сертификатът се отнася за него.

2.   В случаите, когато сертификат за пътуваща изложба е издаден в съответствие с член 32, параграф 2, тогава член 32, параграф 1, букви а) и б) не се прилагат. В такива случаи сертификатът трябва да съдържа следния текст в клетка 20:

„Този сертификат е невалиден, освен ако към него не е приложен оригинал на сертификат за пътуваща изложба, издаден от трета страна.“

Член 34

Подаване на заявления

1.   При подаване на документи за издаване на сертификат за пътуваща изложба трябва да се попълнят клетки 3 и 9 — 18 от завлението (формуляр 3), оригинала и всички копия.

Държавите-членки могат да изискат само един формуляр на заявлението да се попълва, като то може да се отнася за повече от един сертификат.

2.   Надлежно попълненият формуляр се представя на управителните органи на съответната държава-членка, в която се намират екземплярите, или в случаите, описани в член 32, параграф 2, при управителните органи на държавата-членка по първоначално местоназначение, като тя трябва също така да съдържа информация и документация, които властите считат за необходими за определяне дали да бъде издаден сертификатът.

Липсата на такава информация или документация трябва да бъде оправдана.

3.   Когато е подадено завление за серфикат, свързан с екземплярите, за които такъв сертификат е бил първоначално отхвърлен, заявителят информира за това управителните органи.

Член 35

Документи, които собственикът трябва да представи на митническите власти

1.   В случай на издаден съгласно член 32, параграф 1 сертификат за пътуваща изложба собственикът или негов упълномощен представител следва, за да потвърди, да представи оригинала на този сертификат (формуляр 1), както и оригинал и копие на приложението към него, на митническите власти съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

След попълване на приложението за удължаване към сертификата митническите власти трябва съгласно член 45 да върнат оригиналните документи на собственика или на негов упълномощен представител, да одобрят копието на приложението и да го препратят на съответните управителни органи.

2.   В случай на издаден сертификат за пътуваща изложба съгласно член 32, параграф 2 се прилага параграф 1 от настоящия член, като собственикът трябва да представи също и оригиналния сертификат и приложението към него, издадени от трета страна за потвърждение.

След попълване на двете приложения към сертификатите митническите власти трябва съгласно член 45 да върнат оригиналите на сертификатите за пътуваща изложба и приложенията към тях на вносителя или негов упълномощен представител и да препратят одобреното от тях копие на приложението към сертификата, издаден от държавата-членка на управителните органи.

Член 36

Подмяна

Сертификат за пътуваща изложба, който е бил загубен, откраднат или унищожен, може да бъде подменен само от органа, който го е издал.

Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като в клетка 20 трябва да се съдържа следният текст:

„Настоящият сертификат е валидно копие на оригинала.“

ГЛАВА VIII

СЕРТИФИКАТ ЗА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

Член 37

Издаване

1.   Държавите-членки могат да издават сертификати за лична собственост на законните собственици на законно придобити живи животни, отглеждани за собствени нетърговски цели, ако животните отговарят на някой от следните критерии:

a)

са родени и са отгледани в плен съгласно членове 54 и 55;

б)

те са придобити или внесени в Европейската общност, преди изискванията за видовете от допълнение I, II или III към Конвенцията, от приложение В към Регламент (ЕО) № 3626/82 или от приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97 да са влезли в сила за тях.

2.   Сертификатът за лична собственост важи само за един екземпляр.

3.   Към сертификата трябва да се добави приложение за удължаване на срока съгласно член 42.

Член 38

Използване

В случаите, когато екземпляр с валиден сертификат за лична собственост се придружава от неговия законен собственик, тогава сертификатът може да бъде използван като:

1.

разрешително за внос съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97;

2.

разрешително за износ или сертификат за реекспорт съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97, когато страната по местоназначение е съгласна.

Член 39

Власти, издаващи сертификата за лична собственост

1.   Когато екземплярът произхожда от Общността, сертификатът трябва да бъде издаден от управителните органи на държавата-членка, на чиято територия се намира екземплярът.

2.   Ако екземплярът е внесен от трета страна, сертификатът за лична собственост трябва да бъде издаден от управителните органи на първата държава-членка по местоназначение, в която екземплярът е внесен на основание на представен еквивалентен документ, издаден от третата страна.

3.   Сертификатът за лична собственост съдържа в клетка 23 или в приложение към него следния текст:

„Валиден за многократни презгранични движения, когато екземплярът е придружен от собственика си. Оригиналът се държи от законния собственик.

Екземплярът за който е издаден този сертификат, не може да бъде продаван или прехвърлян с изключение на основание член 43 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията. Този сертификат не е прехвърляем. Ако екземплярът умре, бъде откраднат, унищожен, загубен, продаден или собствеността му бъде променена, този сертификат трябва да бъде върнат веднага на издалите го власти.

Настоящият сертификат е невалиден, ако не е придружен от приложение за удължаване на срока, подписано и подпечатано от митническите власти при всяко преминаване на граница.

Настоящият сертификат по никакъв начин не засяга правото за приемане на по-строги национални мерки по отношение на ограниченията или условията за притежаване/отглеждане на живи животни.“

4.   Когато по време на престоя си в държава-членка животно със сертификат за лична собственост роди, управителните органи трябва да издадат необходимия сертификат или разрешително, след като бъдат нотифицирани за това.

Член 40

Изисквания по отношение на екземплярите

1.   Когато е издаден сертификат за лична собственост за екземпляр, трябва да са спазени следните изисквания:

а)

cy;кземплярът трябва да бъде регистриран от управителните органи на държавата-членка, в която собственикът живее;

б)

екземплярът трябва да бъде върнат в държавата-членка, в която е регистриран, преди изтичане на валидността на сертификата;

в)

екземплярът не може да бъде използван за търговски цели с изключение на случаите, предвидени в член 43;

г)

екземплярът трябва да бъде маркиран индивидуално с постоянна маркировка съгласно член 66.

2.   Когато сертификатът за лична собственост е издаден съгласно член 39, параграф 2, член 40, параграф 1, букви а) и б) от настоящия член не се прилагат.

В такива случаи клетка 23 от сертификата трябва да съдържа следния текст:

„Настоящият сертификат е невалиден, ако не е придружен от оригинал на сертификат за лична собственост, издаден от трета страна и собственика на екземпляра.“

Член 41

Подаване на заявления

1.   При подаване на заявление за издаване на сертификат за лична собственост трябва да се попълнят клетки 1, 4 и 6 — 23 от формуляра на зявлението и клетки 1, 4 и 6 — 22 от оригинала и всички копия.

Държавите-членки могат въпреки това да изискат да се попълва само един формуляр на заявлението, като то може да се отнася за повече от един сертификат.

2.   Надлежно попълненият формуляр се внася при управителните органи на съответната държава-членка, в която се намират екземплярите, или в случаите, описани в член 39, параграф 2 — при управителните органи на държавата-членка по първоначално местоназначение, като към него трябва също така да се прикрепи информация и документация, които властите считат за необходими при определяне дали да бъде издаден сертификатът.

Липсата на такава информация или документация трябва да бъде оправдана.

В случаите, когато се подава завление за сертификат, свързан с екземплярите, за които такова заявление е било предварително отказано, заявителят информира за това управителните органи.

Член 42

Документи, които собственикът трябва да представи на митническите власти

1.   В случай на внос, износ или реекспорт на екземпляр със сертификат за лична собственост, издаден съгласно член 39, праграф 1, собственикът или негов упълномощен представител трябва за потвърждение да представи оригинала на този сертификат (формуляр 1), както и оригинала и копие от приложението към него, на митническите власти съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

След попълване на приложението за удължаване към сертификата митническите власти трябва съгласно член 45 да върнат оригиналните документи на собственика или на негов упълномощен представител, да одобрят копието на приложението за удължаване и да го препратят на управителните органи.

2.   В случай на издаден сертификат за лична собственост съгласно член 39, параграф 2, се прилага параграф 1 от настоящия член, като собственикът трябва да представи за потвърждение също и оригиналния сертификат, издаден от третата страна.

След попълване на двете приложения за удължаване към сертификатите митническите власти трябва съгласно член 45 да върнат оригиналите на сертификатите за лична собственост на собственика и да препратят на управителните органи одобреното от тях копие на приложението за удължаване към сертификата, издаден от управителния орган на държавата-членка.

Член 43

Продажба на екземпляри

Когато притежателят на сертификат за лична собственост, издаден съгласно член 39, параграф 1 от настоящия регламент, възнамерява да продаде екземпляра, той трябва първо да върне сертификата на издалите го власти и когато екземплярът принадлежи към някой от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, да подаде завление пред съответните власти за сертификат съгласно член 8, параграф 3 от посочения регламент.

Член 44

Подмяна

Сертификат за пътуваща изложба, който е бил загубен, откраднат или унищожен, може да бъде подменен само от издалите го власти.

Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като в клетка 20 трябва да съдържа следния текст:

„Настоящият сертификат е валидно копие на оригинала.“

ГЛАВА IX

МИТНИЧЕСКА ПРОЦЕДУРА

Член 45

Документи, които митническите власти трябва да представят

1.   Митническите власти трябва незабавно да представят на съответните отговорни власти в тяхната държава-членка всички документи, които са им били представени съгласно настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 338/97.

Управителните органи, получили тези документи, трябва незабавно да препратят документите, издадени от друга държава-членка, на съответните власти в тази страна, както и всякаква допълнителна документация, издадена съгласно изискванията на Конвенцията.

2.   Чред дерогация от параграф 1 митническите власти могат да потвърдят наличието на документи, издадени от управителните органи в тяхната държава-членка по електронен път.

ГЛАВА X

СЕРТИФИКАТИ, ПРЕДВИДЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Б), ПАРАГРАФИ 3 И 4, ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 3 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97

Член 46

Власти, издаващи сертификатите

Сертификатите, предвидени в член 5, параграф 2, буква б), паргарафи 3 и 4, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97, могат да бъдат издавани от управителните органи на държавата-членка, в която екземплярите се намират, след подаване на необходимите документи за тях съгласно член 50 от настоящия регламент.

Член 47

Сертификати съгласно член 5, параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 (сертификати, изисквани при износ или реекспорт)

Сертификатите съгласно член 5, параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 отбелязват кои от следните твърдения важат за обхванатите екземпляри:

1.

екземплярите са взети от природата съгласно законодателството на държавата-членка по произход;

2.

екземплярите са били изоставени или са избягали и са уловени съгласно законодателството на държавата-членка, където това е станало;

3.

екземплярите са придобити или въведени в Общността съгласно Регламент (ЕО) № 338/97;

4.

екземплярите са придобити или въведени в Общността преди 1 юни 1997 г. съгласно Регламент (ЕИО) № 3626/82;

5.

екземплярите са придобити или въведени в Общността преди 1 януари 1984 г. съгласно изискванията на Конвенцията;

6.

екземплярите са придобити или въведени на територията на държава-членка, преди регламентите, посочени в точка 3 или 4 от Конвенцията, да са влезли в сила за тях или за държавата-членка.

Член 48

Сертификат съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 (сертификат за търговски цели)

1.   Сертификат по смисъла на член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 показва, че екземпляри от видовете, изброени в приложение А към него, са изключени от една или повече забрани на член 8, параграф 1 от посочения регламент поради някоя от следните причини:

а)

екземплярите са придобити или внесени в Европейската общност, преди изискванията за видовете от приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 или от допълнение I към Конвенцията, или приложение В1 към Регламент (ЕИО) № 3626/82 да са влезли в сила за тях;

б)

екземплярите произхождат от държава-членка и са взети от природата съгласно законодателството на тази държава-членка;

в)

екземплярите са родени и отгледани в плен или са техни части и продукти;

г)

екземплярите могат да се използват за една от целите, описани в член 8, параграф 3, букви в) и д) — ж) от Регламент (ЕО) № 338/97.

2.   Компетентните управителни органи на държавата-членка по свое усмотрение могат да приемат разрешително за внос за достатъчен документ дори и по смисъла на член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 при представяне на формуляр 2 — копие за собственика, ако в този формуляр е отбелязано съгласно член 8, параграф 3, че екземплярите са изключени от забраните на член 8, параграф 1 от посочения регламент.

Член 49

Сертификат, предвиден в член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97 (сертификат за транспортиране на живи екземпляри)

В сертификат, издаден по смисъла на член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97, се постановява, че транспортирането на живи екземпляри от видове от приложение А към него от местоположение, описано в разрешителното за внос или в сертификата, издаден преди това, е разрешено.

Член 50

Подаване на заявление за издаване на сертификати, предвидени в член 5, параграф 2, буква б), параграфи 3 и 4 член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97

1.   При подаване на заявление за издаване на сертификати съгласно член 5, параграф 2, буква б), параграфи 3 и 4, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97 трябва да се попълнят клетки 1, 2 и 4 — 19 от формуляра за приложение и клетки 1 и 4 — 18 от оригинала и всички копия.

Държавите-членки могат да изискат да се попълва само един формуляр на заявление, като той може да се отнася за повече от един сертификат.

2.   Надлежно попълненият формуляр се представя на управителните органи на съответната държава-членка, в която се намират екземплярите, като към него трябва също така да се приложи информация и документация, които властите считат за необходими при определяне дали да бъде издаден сертификатът.

Липсата на такава информация или документация следва да бъде оправдана.

В случаите, когато се прави заявление за издаването на сертификат, свързан с екземпляри, за които заявлението е било отхвърлено преди това, заявителят информира за това управителните органи.

Член 51

Изменения на разрешителни, нотификации и сертификати

1.   Когато пратка с един от следните документи: копие за собственика на разрешително за внос (формуляр 2), копие за вносителя на нотификацията за внос (формуляр 2) или сертификат, е разделена или поради други причини тези документи вече не отразяват реалната ситуация, управителните органи могат да предприемат едно от следните действия:

a)

да нанесат необходимите промени в тези документи съгласно член 4, параграф 2.

б)

да издадат един или повече съответни сертификати по смисъла, посочен в членове 47 и 48.

По смисъла на буква б) управителните органи първо трябва да удостоверят валидността на документа, който ще бъде подменен, когато е необходимо, чрез консултация с управителните органи на друга държава-членка.

2.   Когато се издава сертификат, за да замени копието за собственика на разрешително за внос (формуляр 2), копието за вносителя на нотификация за внос (формуляр 2) или сертификат, издаден преди това, този документ трябва да бъде задържан от издаващите сертификата власти.

3.   Разрешително, нотификация или сертификат, които са загубени, откраднати или унищожени могат да бъдат заменени само от властите, които са ги издали.

4.   Когато по смисъла на параграф 1 е отправено запитване към управителните органи на друга държава-членка, те трябва да дадат отговор в рамките на една седмица.

ГЛАВА XI

ЕТИКЕТИ

Член 52

Използване на етикети

1.   Етикетите, описани в член 2, параграф 6, трябва да се използват само в случаите на движението на нетърговски пратки между регистрирани научни институции, дарения, заемни и разменни хербарийни екземпляри, консервирани, изсушени или запечатани музейни екземпляри, както и жив посадъчен материал за научни изследвания.

2.   Научните институции, упоменати в параграф 1, трябва да имат регистрационен номер, даден им от управителните органи на държавата-членка, в която се намират.

Регистрационният номер трябва да съдържа пет знака, като първите два са буквите от унифицирания код на съответната държава-членка, а останалите три са индивидуалният номер, даден на институцията от управителните органи.

3.   Учените и научните институции трябва да попълнят клетки 1 — 5 от етикета и да уведомят незабавно управителните органи, при които са регистрирани, за използването на всеки етикет, чрез представяне на предвидената за тази цел част на етикет.

ГЛАВА XII

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97

Член 53

Митнически власти, различни от митническите власти на граничния пункт

1.   Когато пратка за внос в Европейската общност пристигне на граничен пункт с воден, въздушен или железопътен транспорт, за да продължи без престой със същия транспорт до друг митнически пункт в Европейската общност, посочен в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, попълването и представянето на документацията трябва да се извърши на втория пункт.

2.   Когато пратка е проверена на митнически пункт, посочен в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, и продължава до друг митнически пункт за следващи митнически процедури, последният трябва да изиска копието за собственика на разрешителното за внос (формуляр 2), попълнено съгласно член 23 от настоящия регламент, или копието за вносителя на нотификацията за внос (формуляр 2), попълнено съгласно член 24 от настоящия регламент, и може да направи всякакви проверки, за да удостовери спазването на Регламент (ЕО) № 338/97 и настоящия регламент.

ГЛАВА XIII

ЕКЗЕМПЛЯРИ, РОДЕНИ И ОТГЛЕДАНИ В ПЛЕН, И ИЗКУСТВЕНО РАЗМНОЖЕНИ ЕКЗЕМПЯРИ

Член 54

Екземпляри от животински видове, родени и отгледани в плен

Екземпляр от животински вид трябва да се счита за роден и отгледан в плен само ако управителните органи след консултация с компетентните научни институции на съответната държава-членка считат, че отговаря на следните условия:

1.

еземплярът е или произхожда от поколение, родено или получено в контролирана среда, което има:

а)

родители, които са се чифтосали в контролирана среда или техните гамети са прехвърлени там, ако размножаването е полово;

б)

родители, които са били на затворено, когато развитието на поколението е започнало, ако размножаването е безполово;

2.

животните за разплод са придобити съгласно законовите разпоредби, приложими за тях към момента на придобиване, и по начин, който не застрашава оцеляването на вида в природата;

3.

животните за разплод са отглеждани, без да са въвеждани при тях диви животни, яйца и гамети, освен при изключителни случаи и съгласно законовите разпоредби, приложими за тях, по начин, който не застрашава оцеляването на вида в природата, за една от следните цели:

а)

за да се избегне близкородствено кръстосване, като броят на новите екземпляри се определя от нуждата от нов генетичен материал;

б)

за разполагане на конфискувани животни съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97;

в)

по изключение за използването им като животни за разплод;

4.

животните за разплод са дали второ и следващо поколение (F2, F3 и т.н.) в контролирана среда или са отглеждани по начин, който демонстрира, че могат да дадат второ поколение на затворено.

Член 55

Установяване на родословие

Когато по смисъла на член 54, член 62, параграф 1 или член 63, параграф 1 компетентните власти считат за необходимо да се установи родословието на дадено животно чрез анализ на кръв или тъкан, анализът и взимането на пробите трябва да се извършат по начин, определен от тях.

Член 56

Изкуствено отгледани екземпляри от растителни видове

1.   Екземпляр от растителен вид трябва да се счита за отгледан на затворено само ако управителните органи след консултация с компетентните научни институции на съответната държава-членка счетат, че отговаря на следните условия:

а)

екземплярът е или произхожда от растения, израснали на затворено от семена, резници, израстъци или друга растителна тъкан, както и спори или други пропагативни спори;

б)

култивираните родителски клетки са били установени в съответствие с правните разпоредби, приложими за тях към датата на придобиване, и се поддържат по начин, който не е вреден за оцеляването на вида в природата;

в)

култивираните родителски клетки се управляват, така че да гарантират поддържането им в дългосрочен план;

г)

в случая на присадените растения, растението майка и присадката са размножени по изкуствен път в съответствие с букви а), б) и в).

По смисъла на буква а) контролирани условия се отнасят за неестествена околна среда с интензивна човешка намеса, която включва, но не се ограничава до обработка на почвата, торене, борба с плевели, напояване, засаждане в саксии, лехи и предпазване от неподходящи климатични условия.

2.   Горите, произлезли от дървета, расли в моноспецифични плантации, се считат за размножени по изкуствен път съгласно параграф 1.

ГЛАВА XIV

ЛИЧНО И ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Член 57

Въвеждане и повторно въвеждане на лично и домашно имущество в Общността

1.   Дерогацията от член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 за лично и домашно имущество, предвидена в член 7, параграф 3 от посочения регламент, не могат да се прилагат за екземпляри, използвани за печалба, продадени, изложени на показ срещу заплащане, предлагани за продан, държани с цел продажба или транспортирани с цел продажба.

Тази дерогация се прилага само за екземпляри, включително ловни трофеи, ако те отговарят на някое от следните условия:

a)

държани са в личния багаж на пътници, пристигащи от трета страна;

б)

те са част от личните вещи на гражданин на трета страна, който променя местожителството си в тази държава с ново в рамките на Общността;

в)

те са ловни трофеи, придобити от пътник и внесени на по-късна дата.

2.   Дерогацията от член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 за лично и домашно имущество, предвидена в член 7, параграф 3 от посочения регламент, не може да се прилага за екземпляри от видовете, изброени в приложение А, когато са внасяни на територията на Общността за първи път от лице, което живее в Общността, или лице, което ще живее в нея.

3.   При първо въвеждане в Общността на домашно имущество, включително ловни трофеи, от видовете, изброени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97, от лице, по принцип живеещо в Общността, не се изисква представяне на митническите власти на разрешително за внос, при условие че са представени оригинал и копие на документа за износ/реекспорт.

Митническите власти препращат оригинала на документа съгласно член 45 от настоящия регламент и връщат подпечатаното копие на собственика.

4.   При повторно въвеждане в Общността на лично и домашно имущество, включително ловни трофеи, от видовете, изброени в приложение А или Б към Регламент (ЕО) № 338/97, от лице, което по принцип живее в Общността, не се изисква представяне на митническите власти на разрешително за внос, при условие че е представен един от следните документи:

а)

подпечатано от митнически власти копие за собственика на използвано вече разрешително за внос или износ (формуляр 2);

б)

копие от документ за износ/реекспорт, упоменато в параграф 3;

в)

доказателство, че екземплярите са придобити в Общността.

5.   Чрез дерогация от параграфи 3 и 4, при въвеждането или повторното въвеждане в Общността на следните артикули, описани в приложения А и Б към Регламент (ЕО) № 338/97, не се изисква представянето на разрешително за внос или документ за износ/реекспорт:

а)

хайвер от есетра (Acipenseriformes spp.), до максимум 250 g на човек;

б)

кактуси от вида Cactaceae spp., до 3 на човек;

в)

обработени мъртви екземпляри от Crocodylia spp., с изключение на месо и ловни трофеи, до 4 на човек;

г)

раковини от Strombus gigas, до 3 на човек.

Член 58

Износ и реекспорт от Европейската общност на лично и домашно имущество

1.   Дерогацията от член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 за лично и домашно имущество, описани в член 7, параграф 3 от посочения регламент, не могат да се прилагат за екземпляри, използвани за печалба, продадени, изложени на показ срещу заплащане, предлагани за продан, държани с цел продажба или транспортирани с цел продажба.

Тази дерогация се прилага само за екземпляри, които отговарят на някое от следните условия:

a)

държани са в личния багаж на пътници, заминаващи за трета страна;

б)

те са част от личните вещи на гражданин на Общността, който променя местожителството си в Общността с ново в трета страна.

2.   В случаи на износ дерогацията от член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 за лично и домашно имущество, описани в член 7, параграф 3 от посочения регламент, не се прилагат за екземпляри от видовете, изброени в приложение А или Б към посочения регламент.

3.   При реекспорт на лично и домашно имущество, включително лични ловни трофеи, от видовете, изброени в приложение А или Б към Регламент (ЕО) № 338/97, от лице, по принцип живеещо в Общността, не се изисква представяне пред митническите власти на сертификат за реекспорт, при условие че е представен някой от следните документи:

а)

подпечатано от митническите власти копие за собственика на използвано преди това разрешително за внос или износ (формуляр 2);

б)

копие на документа за реекспорт, посочен в член 57, параграф 3 от настоящия регламент;

в)

доказателство, че екземплярите са придобити в Европейската общност.

4.   Чрез дерогация от параграфи 2 и 3, при износа или реекспорта на артикулите, описани в член 57, параграф 5, букви а) — д), не се изисква представянето на документ за износ/реекспорт.

ГЛАВА XV

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ДЕРОГАЦИИ

Член 59

Изключения от член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, както са предвидени в член 8, параграф 3 от него

1.   Изключения за екземпляри, описани в член 8, параграф 3, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 338/97, се допускат само когато са спазени техните изисквания, както и тези на член 48 от настоящия регламент.

2.   Изключения за екземпляри, посочени в член 8, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 338/97, се допускат само когато управителните органи са убедени, ако се налага след консултация с научни институции, че са спазени изискванията на член 48 от настоящия регламент и когато тези екземпляри са родени и отгледани в плен или са изкуствено отгледани съгласно членове 54, 55 и 56 от настоящия регламент.

3.   Изключението за екземпляри, посочени в член 8, параграф 3, букви д), е) и ж) от Регламент (ЕО) № 338/97, се допускат само когато управителните органи са убедени, ако се налага след консултация с научни институции, че са спазени техните изисквания, както и тези на член 48 от настоящия регламент.

4.   Изключението за екземпляри, описани в член 8, параграф 3, буква з) от Регламент (ЕО) № 338/97, се допускат само когато управителните органи са убедени, че екземплярите са взети от природата в държава-членка съгласно нейното законодателство.

5.   Изключението, предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, се допуска по отношение на живи гръбначни животни само когато компетентните управителни органи са убедени, че са спазени изискванията на член 66 от настоящия регламент.

Член 60

Дерогация от член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97 за ползата на научните институции

Без да се накърнява член 9 от Регламент (ЕО) № 338/97, се допуска дерогация от забраната, описана в член 8, параграф 1 от същия регламент, за научни институции, чрез издаване на сертификат, покриващ всички екземпляри в тяхната колекция от видове, описани в приложение А към посочения регламент, когато са използвани за следното:

1.

размножаване на затворено или изкуствено отглеждане, което ще има положителен ефект за вида;

2.

изучаване или обучение, което цели опазването на въпросните видове.

Продажба на екземпляри, включени в такъв сертификат, може да се извърши само на други научни институции, притежаващи подобен сертификат.

Член 61

Изключения от член 8, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 338/97

Без да се накърнява член 9 от Регламент (ЕО) № 338/97, в случаите когато се налага допускане на изключения чрез издаването на сертификат на основание специфичен случай, не се прилагат нито забраните, описани в член 8, параграф 1 от посочения регламент, за покупка, предлагане за покупка или придобиване на екземпляр от видовете, описани в приложение А към него, нито изискванията на член 8, параграф 3, ако екземплярите отговарят на някой от следните критерии:

1.

имат издаден един от сертификатите за екземпляри, описани в член 48 от настоящия регламент;

2.

отговарят на едно от общите изключения, предвидени в член 62 от настоящия регламент.

Член 62

Общи изключения от член 8, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 338/97

Разпоредбата на член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 не се прилага за допускане на изключения от забраните, описани в член 8, параграф 1 от него, чрез издаването на сертификат на основание специфичен случай, както и не се изисква сертификат за:

1.

родени и отгледани в плен екземпляри от видове и хибриди, описани в приложение X към настоящия регламент, при условие че екземплярите са маркирани съгласно изискванията на член 66, параграф 1 от настоящия регламент;

2.

изкуствено размножени екземпляри на растителни видове;

3.

препарирани екземпляри, придобити преди повече от 50 години, както е формулирано в член 2, буква ц) от Регламент (ЕО) № 338/97.

Член 63

Предварително издадени сертификати съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97

1.   По смисъла на член 8, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 338/97 държава-членка може да даде предварително издадени сертификати на одобрени от управителните органи животновъди, при условие че те поддържат архив на развъжданите животни и го представят при поискване.

Тези сертификати съдържат в клетка 20 следния текст:

„Сертификатът е валиден само за следните таксони/таксономични единици …“

2.   По смисъла на член 8, параграф 3, букви г) и з) от Регламент (ЕО) № 338/97 държава-членка може да даде предварително издадени сертификати на лица, одобрени от управителните органи да продават на основание на тези сертификати, мъртви екземпляри, отгледани в плен, и/или малък брой мъртви екземпляри, придобити от природата в Общността по законен ред, при условие че тези лица отговарят на следните критерии:

a)

поддържат архив, който при поискване представят на управителните органи и който съдържа данни за продадените екземпляри/видове, причина за смъртта, ако се знае, лицето, от което са получени, и лицето, на което са продадени;

б)

предават годишен доклад на управителните органи, който съдържа данни за продажбите през годината, вида и броя на екземплярите и видовете и как са били придобити.

ГЛАВА XVI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МАРКИРАНЕ

Член 64

Маркиране на екземпляри за целите на внос и търговските дейности в рамките на Общността

1.   Разрешителни за внос за следните случаи се издават само ако е удостоверено, че екземплярите са индивидуално маркирани съгласно изискванията на член 66, параграф 6:

а)

екземплярите произхождат от одобрена от Конференцията на страните по Конвенцията операция за отглеждане на закрито;

б)

екземплярите произхождат от ферма, одобрена от Конференцията на страните по Конвенцията;

в)

екземпляри от популация на видове, изброени в допълнение I към Конвенцията, за които е одобрена квота за износ от Конференцията на страните по Конвенцията;

г)

необработени бивни от африкански слон, както и нарязани парчета, по дълги от 20 cm и по-тежки от 1 kg;

д)

необработена и обработена крокодилска кожа, кожа от хълбоците, опашки, шии, лапи, крокодилски гръб и други части, изнасяни за Общността, както и напълно необработена и обработена крокодилска кожа и кожа от хълбоците, реекспортирана за Общността;

е)

живи гръбначни от видове, описани в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, които принадлежат към пътуваща изложба;

ж)

всички първични контейнери хайвер от Acipenseriformes spp., включително консерви, буркани или кутии, в които е пакетиран.

2.   По смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 всички контейнери с хайвер, посочени в буква ж) от параграф 1 от настоящия регламент, трябва да бъдат маркирани съгласно член 66, параграф 6 от настоящия регламент, което е предмет на допълнителните изисквания на член 66, параграф 7 от него.

Член 65

Маркиране на екземпляри, предназначени за износ и реекспорт

1.   Сертификати за реекспорт на екземпляри, описани в член 64, параграф 1, букви а) — г) и е), когато екземплярите не са съществено изменяни, се издават само ако оригиналните маркировки са непроменени.

2.   Сертификати за реекспорт за напълно необработени, обработени или готови крокодилски кожи и кожи от хълбоците трябва да се издават само когато заявителят за сертификат е доказал, че оригиналните етикети са непроменени или ако са загубени или премахнати, екземплярите са маркирани с реекспортни етикети.

3.   Разрешителни за износ и сертификати за реекспорт за всеки контейнер с хайвер, описан в член 64, параграф 1, буква ж), се издават само ако контейнерът е маркиран съгласно изискванията на член 66, параграф 6.

4.   Разрешителни за износ за живи гръбначни от видовете, описани в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, се издават само ако заявителят за сертификат е доказал, че са спазени изискванията на член 66 от настоящия регламент.

Член 66

Методи за маркировка

1.   По смисъла на член 33, параграф 1, член 40, параграф 1, член 59, параграф 5 и член 65, параграф 4 се прилагат параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Излюпени и отгледани в плен птици трябва да се маркират съгласно параграф 8 или когато компетентните власти считат метода за неподходящ поради физически или поведенчески особености на птицата, чрез индивидуално номериран, непроменяем транспондер с микрочип, отговарящ на стандартите ISO 11784:1996(E) и ISO 11785:1996(E).

3.   Други живи гръбначни, различни от птици, трябва да се маркират чрез индивидуално номериран, непроменяем транспондер с микрочип, отговарящ на стандартите ISO 11784:1996(E) и ISO 11785:1996(E), или когато методът е неподходящ поради физически или поведенчески особености на екземпляра/вида, чрез пръстени, ленти, татуировки или други подобни методи, позволяващи идентификация на екземплярите.

4.   Член 33, параграф 1, член 40, параграф 1, член 48, параграф 2, член 59, параграф 5 и член 65, параграф 4 не се прилагат, когато към момента на издаване на съответния сертификат физическото състояние на екземплярите не позволява безопасно прилагане на който и да е от методите за маркиране. В такива случаи управителните органи трябва да издадат сертификат за специфичен случай и в клетка 20 от сертификата това да бъде отбелязано или ако на по-късен етап може безопасно да се приложи някой от методите за маркиране, това да бъде записано.

В такива случаи не се издават сертификати за екземпляри, сертификати за пътуващи изложби и сертификати за лична собственост.

5.   Екземпляри, маркирани с транспондери с микрочипове, различни от стандартите ISO 11784:1996(E) и ISO 11785:1996(E) преди 1 януари 2002 г., чрез някой от методите, описани в параграф 3, преди 1 юни 1997 г. или съгласно параграф 6 преди въвеждането им в Общността, трябва да бъдат маркирани съгласно изискванията на параграфи 2 и 3.

6.   Екземплярите, описани в член 64, параграф 1 и член 65, се маркират по метод, одобрен или препоръчан от Конференцията на страните по Конвенцията, като контейнерите с хайвер, описани в член 64, параграф 1, буква ж) и параграф 2 и член 65, параграф 3, трябва да са индивидуално маркирани с етикети за еднократна употреба, прикрепени към тях.

7.   Само лицензирани от управителните органи заводи за опаковане са лицензирани да опаковат или преопаковат хайвер за износ, реекспорт или търговия в рамките на Общността.

От лицензираните заводи за опаковане и преопаковане трябва да се изисква да поддържат съответен архив на количествата внесен, изнесен, реекспортиран, произведен на място или складиран хайвер. Този архив трябва да е на разположение за проверка от управителните органи на съответната държава-членка.

На всеки такъв завод трябва да бъде даден индивидуален регистрационен код от управителните органи на съответната държава-членка.

8.   Излюпените и отгледани в плен птици, както и други такива излюпени в контролирана среда се маркират с индивидуално маркирани неотварящи се пръстени за крака.

Неотварящ се пръстен означава пръстен от непрекъснат материал без сглобки, който не е подправян и е с такава големина, че да не може да бъде премахнат от крака на напълно израсналата птица, след като е бил поставен в първите дни от нейния живот, и който е произведен специално за тази цел.

Член 67

Хуманни методи за маркиране

Когато маркирането на живи животни на територията на Общността изисква поставянето на маркер, пръстен, имплантация на транспортер с микрочип или маркирането на част от анатомията на животното, това трябва да се извърши по хуманен начин, който не застрашава здравето и не пречи на естественото поведение на животното.

Член 68

Взаимно признаване на методите за маркиране

1.   Компетентните органи на държавата-членка признават методите за маркиране, одобрени от друга държава-членка, когато те отговарят на изискванията на член 66.

2.   Когато е нужен сертификат или разрешително съгласно настоящия регламент, в него трябва да бъдат подробно описани маркировките на екземпляра.

ГЛАВА XVII

ДОКЛАДИ И ИНФОРМАЦИЯ

Член 69

Доклади за внос, износ и реекспорт

1.   Държавите-членки събират информацията за вноса и износа и реекспорта от Общността, които са извършени на база издадени разрешителни и сертификати от съответните отговорни власти, независимо от мястото на внос или износ/реекспорт.

Съгласно член 15, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 338/97 държавите-членки докладват на Комисията тази информация за видовете, включени в приложения А, Б и В към посочения регламент, за всяка календарна година, съгласно сроковете, посочени в параграф 4 от настоящия член, в компютризирана форма и съгласно Насоките за подготвяне и предаване на годишни доклади за CITES, подготвена от секретариата за Конвенцията.

Докладите съдържат информация за спрени и конфискувани пратки.

2.   Информацията, описана в параграф 1, се представя в две отделни части, както следва:

a)

част за вноса, износа и реекспортa на екземпляри от видове, описани в допълненията към Конвенцията;

б)

част за вноса, износа и реекспорта на екземпляри на други видове, описaни в приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97, както и вноса в Европейската общност на екземпляри от видове, описани в приложение Г към него.

3.   По отношение на внос на пратки, съдържащи живи животни, държавите-членки да поддържат архив за процента на мъртвите към момента на вноса в Общността екземпляри от видове, описани в приложения А и Б към Регламент (ЕО) № 338/97.

4.   Информацията, описана в параграфи 1, 2 и 3, за всяка календарна година трябва да бъде представяна на Комисията преди 15 юни следващата година, структурирана по видове и страни на износ/реекспорт.

5.   Информацията, описана в член 15, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 338/97, трябва да включва законовите, регулаторните и административните мерки, които са взети за прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) № 338/97 и настоящия регламент.

В допълнение държавите-членки трябва да представят доклади за:

a)

лицата и институциите, регистрирани съгласно членове 18 и 19 от настоящия регламент;

б)

научните институции, регистрирани съгласно член 60 от настоящия регламент;

в)

) животновъдите, одобрени съгласно член 63 от настоящия регламент;

г)

заводите за пакетиране и препакетиране на хайвер, лицензирани съгласно член 66 от настоящия регламент;

д)

използването на фитосанитарни сертификати съгласно член 17 от настоящия регламент.

Член 70

Изменения на приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97

1.   С оглед на подготвяне на изменения на Регламент (ЕО) № 338/97 съгласно член 15, параграф 5 от посочения регламент, във връзка с видовете, вече описани в приложенията към регламента, както и потенциални видове за включване в тях, държавите-членки трябва да представят на Комисията следната информация за тези видове:

а)

биологичния и търговския им статус;

б)

за какво се използват екземпляри на тези видове;

в)

методите за контролиране на търгуваните екземпляри.

2.   Всички предложения за изменения на приложение Б или Г към Регламент (ЕО) № 338/97 съгласно член 3, параграф 2, буква в) или г) или член 3, параграф 4, буква а) от посочения регламент трябва да бъдат представени от Комисията на Научния съвет за консултация, споменат в член 17 от посочения регламент, преди да бъде предадена на Комитета.

ГЛАВА XVIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 71

Отхвърляне на заявления за издаване на разрешителни за внос

1.   При въвеждане на ограничение съгласно член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 339/97, докато то не бъде отменено, държавите-членки трябва да отхвърлят заявленията за издаване на разрешителни за внос на екземпляри, изнесени от съответните страни, от които произхождат, или от страните, за които са въведени ограниченията.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 разрешително за внос може да бъде издадено, когато заявлението за издаването му е било преди въвеждането на ограничението или при доказателства, че съществува договор, извършено е плащане или пратката вече е изпратена.

3.   Периодът на валидност на разрешително за внос, издадено съгласно параграф 2, не трябва да превишава един месец.

4.   Освен това ограниченията, посочени в параграф 1, не се прилагат за следните случаи:

а)

родени и отгледани в плен екземпляри съгласно членове 54 и 55 и изкуствено отгледани екземпляри съгласно член 56;

б)

екземпляри, внасяни по смисъла на член 8, параграф 3, буква д), е) или ж) от Регламент (ЕО) № 338/97;

в)

живи или мъртви екземпляри, които са част от домашните вещи на лице, което ще живее в Общността.

Член 72

Преходни мерки

1.   Сертификати, издадени съгласно член 11 от Регламент (ЕИО) № 3626/82 и член 22 от Регламент (ЕИО) № 3418/83 на Комисията (4) могат да продължат да бъдат използвани по смисъла на член 5, параграф 2, буква б), параграф 3, букви б), в) и г) и параграф 4 и член 8, параграф 3, букви а) и от г) до з) от Регламент (ЕО) № 338/97.

2.   Разрешените изключения от забраните, установени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3626/82, остават валидни за целия период, за който са издадени.

3.   Държавите-членки могат да продължат издаването на разрешителни за внос и износ, сертификати за реекспорт, пътуващи изложби, лична собственост и сертификати, издадени по формуляра от приложение I към Регламент (ЕО) № 1808/2001, в продължение на една година след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 73

Нотификация за разпоредбите за прилагане

Всяка държава-членка нотифицира Комисията и секретариата по Конвенцията за приетите от нея разпоредби за прилагането на настоящия регламент, както и за всички използвани законови средства и мерки за неговото изпълнение. Комисията съобщава тази информация на другите държави-членки.

Член 74

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1808/2001 се отменя.

Позовавания на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент, като се четат в съответствие с таблицата на съответствията в приложение XII.

Член 75

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 май 2006 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1332/2005 (ОВ L 215, 19.8.2005 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 384, 31.12.1982 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2727/95 на Комисията (ОВ L 284, 28.11.1995 г., стр. 3).

(3)  ОВ L 250, 19.9.2001 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 344, 7.12.1983 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Кодове и мерни единици, които да бъдат използвани при описание на екземплярите и единиците съгласно член 5, параграфr 1 и 2

Описание

Код

Мерна единица

Алтернативна мерна единица

Обяснения

Кора

BAR

kg

 

Кора от дърво (сурова, сушена или стрита; необработена)

Тяло

BOD

брой

kg

Цели мъртви животни, включително прясна или обработена риба, препарирани костенурки, изсушени пеперуди, влечуги в алкохол, цели препарирани ловни трофеи и др.

Кост

BON

kg

Брой

Кости, включително челюсти

Хрущял

CAL

kg

 

Хрущял от костенурки за супа

Черупка

CAP

брой

kg

Необработени цели черупки от видове от Testudinata

Скулптура

CAR

kg

m3

Скулптури (вкл. от дърво, и по-точно крайни продукти от дърво, като мебели, музикални инструменти и занаятчийски предмети). Забележка: за някои видове може да бъде моделиран повече от един продукт (напр. рог и кости); ако е необходимо, описанието трябва да посочва типа продукт (напр. скулптура от рог). Когато е необходимо, трябва да има описание на продукта, например резба от рог.

Хайвер

CAV

kg

 

Неоплодени мъртви яйца от всички видове от Acipenseriformes

Стърготини

CHP

kg

 

Дървени стърготини, особено от Aquilaria malaccensis и Pterocarpus santalinus

Нокти

CLA

брой

kg

Нокти от Felidae, Ursidae или Crocodylia (Забележка. Ноктите от костенурка са плочки, а не нокти)

Тъкан

CLO

m2

kg

Тъкан — ако не е изтъкана изцяло от вълна на животно, включено в CITES, тогава ако е възможно теглото на вълната се записва с HAI.

Корал (суров)

COR

kg

брой

Мъртви корали и коралови скали. Забележка. Описват се по бройка само ако са транспортирани във вода

Култура

CUL

брой стъкленици и др.

 

Култури от изкуствено отглеждани растения

Продукти

DER

кg; l

 

Продукти, различни от описаните в таблицата

Изсушени растения

DPL

брой

 

Изсушени растения — хербарийни екземпляри

Уши

EAR

брой

 

Обикновено от слонове

Яйца

EGG

брой

kg

Мъртви или празни яйца (виж също хайвер)

Яйца (живи)

EGL

брой

kg

Живи яйца — на птици и влечуги, но също и на риби и безгръбначни

Яйчени черупки

SHE

g; kg

 

Обработени или необработени яйчени черупки, без цели яйца.

Екстракт

EXT

kg

l

Екстракт — обикновено от растения.

Пера

FEA

kg; брой крила

брой

Пера — в случай на изработени от тях предмети да се запише броят на предметите.

Растителни влакна

FIB

kg

m

Влакна — растителни, но включва и корди за ракети за тенис.

Плавници

FIN

kg

 

Пресни, замразени или изсушени плавници и части от тях.

Малки рибки

FIG

kg

брой

Млади рибки на една или две години, за аквариумна търговия, рибарници или за зарибяване

Цветя

FLO

kg

 

Цветя

Саксии за цветя

FPT

брой

 

Саксии за цветя, изработени от части на растения — влакна на дървесна папрат. Забележка. Живи цветя, търгувани в саксии, се записват като „живи растения“.

Жабешки крачета

LEG

kg

 

Жабешки крачета

Плодове

FRU

kg

 

Плодове

Крака

FOO

брой

 

Крака от слонове, носорози, хипопотами, лъвове, крокодили и т.н.

Жлъчка

GAL

kg

 

Жлъчка

Жлъчни мехури

GAB

брой

kg

Жлъчни мехури

Дрехи

GAR

брой

 

Дрехи —включително ръкавици и шапки, аксесоари по тях, но без обувки.

Гениталии

GEN

kg

брой

Кастрати и изсушени пениси

Коренови подложки за присадки

GRS

брой

 

Коренови подложки за присадки, но без присадките.

Козина

HAI

kg

g

Включва всякаква козина — от слон, як, викуня, гуанако и т.н.

Рога

HOR

брой

kg

Всякакви видове рога

Кожени продукти (малки)

LPS

брой

 

Малки, изработени от кожа предмети — колани, гривни, седалки за велосипеди, портфейли, обици, ръчни чанти, ключодържатели, бележници, портмонета, обувки, табакери, каишки за часовници.

Кожени продукти (големи)

LPL

брой

 

Големи, изработени от кожа предмети — куфари, мебели, пътнически сандъци.

Живи

LIV

брой

 

Живи растения и животни. Екземпляри от живи корали, транспортирани във вода, трябва да се описват само по брой парчета.

Листа

LVS

брой

kg

Листа

Трупи

LOG

m3

 

Всякакъв дървен материал, независимо със или без кората или грубо обработен, за нарязване, фурнир. Забележка. Търговията с трупи със специално предназначение трябва да се описва в kg. (Guaiacum spp.)

Месо

MEA

kg

 

Всякакво месо, включително и от риба, ако не е цяла (виж „Тяло“).

Лекарства

MED

kg; l

 

Лекарства

Мускус

MUS

g

 

Мускус

Масло

OIL

kg

l

Масло от костенурки, тюлени, китове, риба, различни растения.

Кости — парчета

BOP

kg

 

Парчета от необработени кости.

Рога — парчета

HOP

kg

 

Парчета от необработени рога.

Слонова кост — парчета

IVP

kg

 

Парчета от необработена слонова кост. Включително остатъци от обработка.

Изделия от кожа с козината

PLA

m2

 

Изделия от кожа с козина, включително килимчета, ако са изработени от няколко кожи.

Пудра/прах

POW

kg

 

Пудра/прах

Корени

ROO

брой

kg

Корени, грудки, луковици или подземни стъбла.

Нарязана дървесина

SAW

m3

 

Нарязана на дължина дървесина с дебелина над 6 mm. Забележка. Нарязана дървесина от някои видове със специално предназначение (Guaiacum spp.) трябва да се описва в kg.

Люспи/плочки

SCA

kg

 

От костенурки, други влечуги, риба, панголин.

Семена

SEE

kg

 

Семена

Раковини

SHE

брой

kg

Необработени раковини от молюски.

Кожа от хълбоците

SID

брой

 

Кожа от хълбоците.

Скелети

SKE

брой

 

Цели скелети

Кожа

SKI

брой

 

Цели кожи, обработени или необработени,

Парчета кожа

SKP

брой

 

Парчета обработена или необработена кожа.

Черепи

SKU

брой

 

Черепи

Супа

SOU

kg

l

Супа — например от костенурки

Проби (научни)

SPE

kg; l; ml

 

Научни проби — кръв, тъкан (бъбреци, далак) хистологични препарати и др.

Стъбла

STE

брой

kg

Стъбла от растения

Плавателни мехури

SWI

kg

 

Хидростатичен орган — рибен клей.

Опашки

TAI

брой

kg

Опашки от каймани, лисици и т.н.

Зъби

TEE

брой

kg

Зъби от лъвове, хипопотами, крокодили, китове.

Дървесен материал

TIM

m3

kg

Суров дървен материал без нарязана дървесина и трупи.

Трофеи

TRO

брой

 

Всички трофейни части на едно животно, ако са изнасяни заедно — рога (2), череп, кожата от плешките, кожата от гърба, опашка и крака (10 трофейни единици) съставляват един трофей. Но ако например само черепът и рогата са изнасяни, тогава двете неща заедно трябва да се считат за един трофей. В други случай се описват поотделно. Цяло препарирано тяло се записва „Тяло“, а само кожа като „Кожа“.

Бивни

TUS

брой

kg

Цели бивни независимо дали са обработвани. Включва бивни от слонове, хипопотами, моржове, нарвал, но не и други зъби.

Фурнир

фурнир на рула

фурнир на платна

VEN

m3; m2

kg

Тънки платна от дърво с еднаква дебелина, обикновено 6 mm или по-малко, използвани за шперплат.

Восък

WAX

kg

 

Восък, включително амбра.

Цял

WHO

kg

брой

Цяло животно — живо или мъртво.

Легенда на мерните единици (еквивалентни неметрични мерни единици могат да бъдат използвани)

g

=

грамове

kg

=

килограми

l

=

литри

cm3

=

кубически сантиметри

ml

=

милилитри

m

=

метри

m2

=

квадратни метри

m3

=

кубически метри

брой

=

брой екземпляри (образци, елементи)


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Стандартна библиография за номенклатурата, която трябва да се ползва съгласно член 5, параграф 4 за научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите

а)   Mammalia

Wilson, D. E и Reeder, D. M. 1993. Бозайниците на света: Таксономична и географска справка. Второ издание. Издателство на Смитсониан институт, Вашингтон (за всички бозайници, с изключение на приемането на следните наименования на дивите форми — Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion (във връзка с наименованията на домашни форми)

Alperin, R. 1993. Callithrix argentata (Linnaeus, 1771): Таксономични изследвания и описание на нов подвид. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Zoologia 9: 317-328. (за Callithrix marcai)

Dalebout, M. L., Mead, J. G., Baker, C. S., Baker, A. N. и van Helden, A. L. 2002. Нов вид зъбат кит Mesoplodon perrini sp. n. (Cetacea: Ziphiidae), открит чрез филогенетичен анализ на митохондриална ДНК последователност. Marine Mammal Science 18: 577-608. (за Mesoplodon perrini)

Ferrari, S. F. и Lopes, M. A. 1992. Нов вид мармозетка, род Callithrix Erxleben 1777 (Callitrichidae, Човекоподобни) от западна Бразилска Амазония. Goeldiana Zoologia 12: 1-13. (за Callithrix nigriceps)

Flannery, T. F. и Groves, C. P. 1998. Преглед на род Zaglossus (Monotremata, Tachyglossidae), с описание на нов вид и подвид. Mammalia 62: 367-396. (за Zaglossus attenboroughi)

Groves, C. P. 2000. Род Cheirogaleus: Непознато разнообразие при лемурите джуджета. International Journal of Primatology 21: 943-962. (за Cheirogaleus minusculus и Cheirogaleus ravus)

Van Helden, A. L., Baker, A. N., Dalebout, M. L., Reyes, J. C., van Waerebeek, K. и Baker, C. S. 2002. Възкръсването на Mesoplodon traversii (Gray, 1874), синоним на M. bahamondi Reyes, Van Waerebeek, Cаrdenas и Yanez, 1995 (Cetacea: Ziphiidae). Marine Mammal Science 18: 609-621. (за Mesoplodon traversii)

Honess, P. E. и Bearder, S. K. 1997. Описание на видовете галагоси джуджета от Танзания. African Primates 2: 75-79. (за Galagoides rondoensis и Galagoides udzungwensis)

Kingdon, J. 1997. Полеви определител на африканските бозайници от Кингдън. Лондон, Академично издателство (за Miopithecus ogouensis)

Kobayashi, S. и Langguth, A. 1999. Нов вид маймуна тити, Callicebus, от североизточна Бразилия (Primates, Cebidae). Revista Brasileira de Zoologia 16: 531-551. (за Callicebus coimbrai)

Mittermeier, R. A., Schwarz, M. и Ayres, J. M. 1992. Нов вид мармозетка, род Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates) от региона на река Рио Мауес, щат Амазонас, централна Бразилска Амазония. Goeldiana Zoologia 14: 1-17 (за Callithrix mauesi)

Rasoloarison, R. M., Goodman, S. M. и Ganzhorn, J. U. 2000. Таксономичен преглед на мишите лемури (Microcebus) в западните части на Мадагаскар. International Journal of Primatology 21: 963-1019 (за Microcebus berthae, Microcebus sambiranensis и Microcebus tavaratra)

Rice, D. W. 1998. Морските бозайници на света. Систематика и разпространение. Special Publication Number 4: i-ix, 1-231. Дружество за морски бозайници (за Balaenoptera)

Richards, G. C. и Hall, L. S. 2002. Нов вид летяща лисица от род Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae) от пролива Торес, Австралия. Australian Zoologist 32: 69-75 (за Pteropus banakrisi)

Van Roosmalen, M. G. M., Van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. и Rylands, A. B. 2000. Два нови вида мармозетки, род Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), от Тапахос/Мадейра, южна Централна Амазония, Бразилия. Neotropical Primates 10 (Suppl.): 2-18 (за Callicebus bernhardi и Callicebus stephennashi)

Van Roosmalen, M. G. M, Van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. и Da Fonseca, G. A. B. 1998. Нов вид мармозетка (Callitrichidae, Primates) от долната част на река Рио Арипуана, Щат Амазонас, централна Бразилска Амазония. Goeldiana Zoologia 22: 1-27 (за Callithrix humilis)

Van Roosmalen, M. G. M., Van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. и Rylands, A. B. 2000. Два нови вида мармозетки, род Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), от Тапажос/Мадейра, южна централна Амазония, Бразилия. Neotropical Primates 8: 2-18 (за Callithrix acariensis & Callithrix manicorensis)

Schwartz, J. H. 1996. Pseudopotto martini: Нов род и вид на лориподобен примат. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 78: 1-14 (за Pseudopotto martini)

Silva Jr, J. и Noronha, M. 1996. Откритие на нов вид мармозетка в Бразилска Амазония. Neotropical Primates 4: 58-59 (за Callithrix saterei)

Thalmann, U. и Geissmann, T. 2000. Разпространение и географски вариации при западния власат лемур (Avahi occidentalis) и описание на нов вид (A. unicolor). International Journal of Primatology 21: 915-941 (за Avahi unicolor)

Wang, J. Y., Chou, L.-S. & White, B. N. 1999. Molecular Ecology 8: 1603-1612 (за Tursiops aduncus)

Zimmerman, E., Cepok, S., Rakotoarison, N., Zietemann, V. и Radespiel, U. 1998. Миши лемури в северозападен Мадагаскар: нов вид ръждив миши лемур (Microcebus ravelobensis). Folia Primatologica 69: 106-114 (за Microcebus ravelobensis)

б)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. и Farrand, J., Jr. 1975. Справочник за птиците на света. Американски музей по естествена история (за наименования на разреди и семейства)

Sibley, C. G. и Monroe, B. L., Jr. 1990. Разпространение и таксономия на птиците на света. Издателство на университета Иейл, Ню Хейвън. Sibley, C. G. и Monroe, B. L., Jr. 1993. Допълнение към разпространение и таксономия на птиците на света. Издателство на университета Иелс, Ню Хевън (за птичи видове, с изключение на Psittaciformes & Trochilidae)

Collar, N. J. 1997. Семейство Psittacidae (Папагали). Pp. 280-477 в del Hoyo, J., Elliot, A. и Sargatal, J. ред. Наръчник на птиците на света. Том. 4. Пустинарки до кукувици. Издателство Линкс, Барселона (за Psittacidae)

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. и Hofling, E. 2002. Описание на нов вид от род Pionopsitta (Aves: Psittacidae) ендемит за Бразилия. Auk 119: 815-819 (за Pionopsitta aurantiocephala)

Howell, S. N. G. и Robbins, M. B. 1995. Видови ограничения за совата пигмей (Glaucidium minutissimum). Wilson Bulletin 107: 7-25(за Glaucidium parkeri)

Lafontaine, R. M. и Moulaert, N. 1998. Нов вид чухал (Otus: Aves): таксономия и консервационен статус. Journal of African Zoology 112: 163-169 (за Otus moheliensis)

Lambert, F. R. и Rasmussen, P. C. 1998. Нов вид чухал от остров Сангихе, Индонезия. Bulletin of the British Ornithologists' Club 204-217 (за Otus collari)

Olsen, J., Wink, M., Sauer-Gьrth, H. и Trost, S. 2002. Нов вид сова от род Ninox от Сумба, Индонезия. Emu 102: 223-231 (за Ninoxsumbaensis)

Rasmussen, P. C. 1998. Нов вид чухал от остров Голям Никобар. Bulletin of the British Ornithologists' Club 118: 141-153. (за Otus alius)

Rasmussen, P. C. 1999. Нов вид ястребова сова от род Ninox от северен Сулавеси, Индонезия. Wilson Bulletin 111: 457-464. (за Ninox ios)

Robbins, M. B. и Stiles, F. G. 1999. Нов вид врабчова кукумявка (Strigidae: Glaucidium) от тихоокеанските склонове на северните Анди. Auk 116: 305-315 (за Glaucidium nubicola)

Rowley, I. 1997. Семейство Cacatuidae (Какадута). Pp. 246-279 в del Hoyo, J., Elliot, A. и Sargatal, J. ред. Наръчник на птиците на света. Том. 4. Пустинарки до кукувици. Издателство Линкс, Барселона (за Cacatuidae = Psittacidae)

Schuchmann, K. L. 1999. Семейство Trochilidae (Колибри). Pp. 468-680 в del Hoyo, J., Elliot, A. и Sargatal, J.ред. Наръчник на птиците на света. Том. 5. Забулени сови до Колибри. Издателство Линкс, Барселона (за Trochilidae)

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. и Gonzaga, P. 2002. Открит, преди да изчезне: нов вид врабчова кукумявка (Strigidae: Glaucidium) от атлантическата джунгла на североизточна Бразилия. Ararajuba 10 (2): 123-130 (за Glaucidium mooreorum)

Whittaker, A. 2002. Нов вид горски сокол (Falconidae: Micrastur) от югоизточна Амазония и атлантическата дъждовна гора на Бразилия. Wilson Bulletin 114 (4): 421-445. (за Micrastur mintoni)

в)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. и Randrianirina, J. E. 2001. Два нови хамелеона от род Calumma от североизточен Мадагаскар, с изследвания на пенисовата морфология при Calumma furcifer група (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68 (за Calumma vatosoa и Calumma vencesi)

Avila Pires, T. C. S. 1995. Гущерите на Бразилска Амазония. Zool. Verh. 299: 706 pp. (за Tupinambis)

Böhme, W. 1997. Нов вид хамелеон от Calumma gastrotaenia — източен Мадагаскар. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10 (за Calumma glawi)

Böhme, W. 2003. Списък на живите видове варани на света (семейство Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43 (за Varanidae)

Broadley, D. G. 2002. Стандартна библиография на CITES за видовете от род Cordylus (Cordylidae, Reptilia), изготвена по поръчка на Съвет по номенклатура към CITES. CoP12 Inf. 14 (за Cordylus)

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. (за Tupinambis)

Colli, G. R., Péres, A. K. и da Cunha, H. J. 1998. Нов вид от род Tupinambis (Squamata: Teiidae) от централна Бразилия, с анализ на морфологичните и генетичните вариации в рода. Herpetologica 54: 477-492 (за Tupinambis cerradensis)

Dirksen, L. 2002. Анаконди. NTV Wissenschaft (за Eunectes beniensis)

Hallmann, G., Krüger, J. и Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma: 1-229 — Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X (за род Phelsuma)

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. и Chippindale, P. T. 2000. Систематика на питоните от комплекса Morelia amethistina (Serpentes: Boidae) с описание на три нови вида. Herpetological Monographs 14: 139-185 (за Morelia clastolepis, Morelia nauta и Morelia tracyae, и Morelia kinghorni до ниво вид)

Hedges, B. S., Estrada, A. R. и Diaz, L. M. 1999. Нов вид змия от род (Tropidophis) от западна Куба. Copeia 1999(2): 376-381 (за Tropidophis celiae)

Hedges, B. S. и Garrido, O. 1999. Нов вид змия от род Tropidophis (Tropidophiidae) от централна Куба. Journal of Herpetology 33: 436-441 (за Tropidophis spiritus)

Hedges, B. S., Garrido, O. и Diaz, L. M. 2001. Нов вид змия от род Tropidophis (Tropidophiidae) от северна централна Куба. Journal of Herpetology 35: 615-617 (за Tropidophis morenoi)

Hedges, B. S. и Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161 (за Tropidophis hendersoni)

Jacobs, H. J. 2003. Още един нов вид смарагдов дървесен варан от групата Varanus prasinus от Уайгео, западна Ириан (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74 (за Varanus boehmei)

Jesu, R., Mattioli, F. и Schimenti, G. 1999. За откритието на нов хамелеон гигант, обитаващ карстовите образувания на западен Мадагаскар: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14 (за Furcifer nicosiai)

Karl, H.-V. и Tichy, G. 1999. Mauritiana 17: 277-28. (за костенурки)

Keogh, J. S., Barker, D. G. и Shine, R. 2001. Силно експлоатирани, но слабо познати: систематика и биогеография на събираните за търговия питони (Python curtus група) в югоизточна Азия. Biological Journal of the Linnean Society 73:113-129 (за Python breitensteini и Python brongersmai)

Klaver, C. J. J. и Bоhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. (за Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo и Furcifer — с изключение за определянето на Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi и C. marojezensis като самостоятелни видове)

Manzani, P. R. и Abe, A. S. 1997. Нов вид от род Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) от централна Бразилия. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. (за Tupinambis quadrilineatus)

Manzani, P. R. и Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. (за Tupinambis Palustris)

Massary, J.-C. de и Hoogmoed, M. 2001. Валидното наименование за Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802), (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357 (за Crocodilurus amazonicus)

McCord, W. P., Iverson, J. B., Spinks, P. Q. и Shaffer, H. B. 2000. Нов род костенурки Geoemydid от Азия. Hamadryad 25: 86-90 (за Leucocephalon)

McCord, W. P. и Pritchard, P. C. H. 2002. Преглед на кожестите костенурки от род Chitra, с описание на нов вид от Мианмар и Индонезия (Ява). Hamadryad 27 (1): 11-56 (за Chitra vandijki)

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. и Tourе, T. A. 1999. Видовете змии на света. Таксономична и географска библиография. Том 1. The Herpetologists' League, Washington, DC (за Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae и Viperidae — с изключение за запазване на родовете Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura и определянето на Epicrates maurus като самостоятелен вид)

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. и Ramanamanjato, J. B. 2000. Нов вид дневен гекон, Phelsuma (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), от резервата „Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela“, южен Мадагаскар. Copeia 2000: 763-770 (за Phelsuma malamakibo)

Perälä, J. 2001. Нов вид от род Testudo (Testudines: Testudinidae) от Близкия изток, и неговото опазване. Journal of Herpetology 35: 567-582 (за Testudo werneri)

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. и Wells, K. D. 1998. Herpetology (за разграничаване на видовете от Sauria)

Rösler, H., Obst, F. J. и Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60 (за Phelsuma hielscheri)

Slowinski, J. B. и Wuster, W. 2000. Нов вид кобра (Elapidae: Naja) от Мианмар (Бирма). Herpetologica 56: 257-270 (за Naja mandalayensis)

Tilbury, C. 1998. Два нови хамелеона (Sauria: Chamaeleonidae) от изолирани афропланински гори в Судан и Етиопия. Bonner Zoologische Beitrаge 47: 293-299 (за Chamaeleo balebicornutus и Chamaeleo conirostratus)

Webb, R. G. 2002. Изследвания на гигантската кожеста костенурка, Pelochelys cantorii, с описание на нов вид. Hamadryad 27 (1): 99-107 (за Pelochelys signifera)

Wermuth, H. и Mertens, R. 1996 (препечатано издание). Schildkrцte, Krokodile, Brьckenechsen. Gustav Fischer Verlag, Jena. (за Crocodylia, Testudinata и Rhynchocephalia)

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2 (за род Uromastyx)

Wuster, W. 1996. Таксономични промени и токсинология: систематичен преглед на азиатските кобри от видов комплекс Naja naja. Toxicon 34: 339-406 (за Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix и Naja sumatrana)

г)   Amphibia

Frost, D. R., ed. 2002. Видовете земноводни на света: таксономична и географска справка. http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html от 23 август 2002.

д)   Elasmobranchii, Actinopterygii и Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Каталог на рибите. 3 тома. Калифорнийска академия на науките (за всички риби)

Horne, M. L., 2001. Нов вид морско конче (Syngnathidae: Hippocampus) от Големия бариерен риф — Records of the Australian Museum 53: 243-246 (за Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2001. Преглед на австралийските морски кончета от род Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) с описание на девет нови вида — Records of the Australian Museum 53: 293-340 (за Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2003. Нов вид морско конче джудже (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) от остров Лорг Хоуи — Records of the Australian Museum 55: 113-116 (за Hippocampus)

Lourie, S. A., и J. E. Randall, 2003. Нов вид морско конче джудже, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), от Индо-Тихоокеанския регион — Zoological Studies 42: 284-291 (за Hippocampus)

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent и H. J. Hall, 1999. Морски кончета.Определител на видовете морски кончета на света и тяхното опазване. Проект морско конче, ISBN 0 9534693 0 1 (Второ издание и на CD-ROM) (за Hippocampus)

е)   Arachnida

Lourenço, W. R. и Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Определяне и разпространение на скорпионите от род Pandinus Thorell, 1876, опазвани от Вашингтонската конвенция Biogeographica 72(3): 133-143 (за скорпиони от род Pandinus)

Platnick, N. I. 2004 и нови публикации. Световен каталог на паяците. Интернет издание на: http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/THERAPHOSIDAE.html (за паяци от род Brachypelma)

ж)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Естествена история на птицекрилите пеперуди: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6 (за птицекрилите пеперуди от родовете Ornithoptera, Trogonoptera и Troides)

ФЛОРА

Книга за растенията, второ издание, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (препечатано издание с корекции, 1998 г.) (за родовите имена на всички растения, включени в приложенията към Конвенцията, ако не са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на държавите по Конвенцията).

Речник на цветните растения и папратите, 8-о издание (J. C. Willis, ревизирано от H. K. Airy Shaw, 1973 г., Cambridge University Press) (за родови синоними, неупоменати в книга за растенията, ако не са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на държавите по Конвенцията, посочени по-долу).

Световен списък на видовете от семейство Cycadaceae (D. W. Stevenson, R. Osborne и K. D. Hill, 1995 г.; In: P. Vorster (Ed.), Бюлетин на Третата международна конференция по цикадна биология, стр. 55-64, Цикадно дружество на Южна Африка, Стеленбош) и неговите обновени издания, приети от Съвета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Cycadaceae, Stangeriaceae и Zamiaceae.

CITES списък на луковиците (A. P. Davis et al., 1999 г., съставен от Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновените му издания, приети от Съвета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Primulaceae & Galanthus и Sternbergia (Liliaceae).

CITES списък на Cactaceae, второ издание (1999 г., съставен от D. Hunt, Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновените му издания, приети от Съвета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Cactaceae.

CITES списък на хищните растения, второ издание (B. von Arx et al., 2001 г., Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновените му издания, приети от Съвета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Dionaea, Nepenthes и Sarracenia.

CITES Aloe и Pachypodium списък (U. Eggli et al., 2001 г., съставен от Stаdtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, в сътрудничество с Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновените му издания, приети от Съвета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Aloe и Pachypodium.

Световен списък и библиография на иглолистните (A. Farjon, 2001 г.) и обновените му издания, приети от Съвета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Taxus.

CITES списък на орхидеите (съставен от Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновените му издания, приети от Съвета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione и Sophronitis (Том 1, 1995 г.); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula и Encyclia (Том 2, 1997 г.); Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides, Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda и Vandopsis (Том 3, 2001).

CITES списък на сукулентните растения от (Euphorbiaceae), второ издание (S. Carter и U. Eggli, 2003, публикувано от Федералната агенция за защита на природата, Бон, Германия), последващи бележки и коментари от страни по Конвенцията и обновени издания, приети от Съвета по номенклатура, когато става въпрос за наименования на видове от Euphorbiaceae.

Видовете от род Dicksonia species в Северна и Южна Америка (2003 г., съставено от Ботаническата градина в Бон и Федералната агенция за защита на природата, Бон, Германия), последващи бележки и коментари от страни по Конвенцията и обновени издания, приети от Съвета по номенклатура, когато става въпрос за наименования на видове от Dicksonia.

CITES списък на видовете (2005 г. и обновените му издания), публикувано от UNEP — WCMC, може да се ползва за неофициален преглед на латинските наименования, които са одобрени от Конференцията на страните по конвенцията за животинските видове, описани в допълненията към Конвенцията, както и като неофициално резюме на информацията, съдържаща се в стандартните библиографии, приети като номенклатура на CITES.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

1.

Кодове за описание в разрешителните и сертификатите на предназначението на екземплярите съгласно член 5, параграф 5.

B

Развъждане на затворено или изкуствено отглеждане;

E

Образователна;

G

Ботанически градини;

H

Ловни трофеи;

L

Прилагане на законодателство/съдебна/юридическа;

M

Медицинска (включително биомедицински изследвания);

N

Интродукция или реинтродукция в природата;

P

Лична;

Q

Циркове и пътуващи изложби;

S

Научна;

T

Търговска;

Z

Зоологически градини.

2.

Кодове за описание в разрешителните и сертификатите по произхода на екземплярите съгласно член 5, параграф 6.

W

Екземпляри, взети от природата;

R

Екземпляри от развъдник;

D

Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели, и растения от приложение А, изкуствено отгледани за търговски цели съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях;

A

Растения от приложение А, изкуствено отгледани за нетърговски цели, и растения от приложения Б и В, изкуствено отгледани съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях;

C

Животни от приложение А, отгледани в плен за нетърговски цели, и животни от приложения Б и В, отгледани в плен съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях;

F

Животни, родени в плен, които не отговарят на критериите на глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях;

I

Конфискувани екземпляри (1);

O

Преди влизане в сила на Конвенцията (1);

U

Неизвестен източник (трябва да бъде оправдано).


(1)  Да се използва само заедно с друг код.


ПРИЛОЖЕНИЕ X

ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 62, ПАРАГРАФ 1

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Типове биологични проби съгласно член 18 и тяхното ползване

Тип на пробата

Големина на пробата

Предназначение на пробата

Кръв, течност

Капки или 5 ml от цялата кръв в епруветка с антикоагулант; може да се развали след 36 часа

Хематологични и биохимични тестове за откриване на заболявания; таксономични изследвания; биомедицински изследвания

Кръв, суха (намазки)

Капка кръв, нанесена върху микроскопско стъкло и обработена с химичен фиксатор

Кръвни изследвания и тестове за паразити

Кръв, съсирена (серум)

5 ml кръв в епруветка с или без съсирек

Серологични изследвания и откриване на антитела като доказателство за заболявания; биомедицински изследвания

Тъкан, фиксирана

5 mm3 парченца тъкан във фиксаж

Хистологични и електронно-микроскопски изследвания за заболявания; таксономични изследвания, биомедицински изследвания

Тъкан, прясна (без яйцеклетки, сперматозоиди и зародиши)

5 mm3 парченца тъкан, понякога замразена

Микробиологични и токсикологични изследвания за откриване на организми и отрови; таксономични изследвания; биомедицински изследвания

Намазки

Малки парченца тъкан върху тампон в епруветка

Бактериални и гъбични изследвания

Козина, кожа, пера, люспи

Малки до микроскопични парченца от кожна повърхност в епруветка (до 10 ml) със или без фиксаж

Генетични тестове; откриване на паразити и патогени и други тестове

Клетъчни и тъканни култури

Без ограничения за големината на пробата

Клетъчни и тъканни култури, използвани за тестване на ваксини и други медицински продукти; таксономични изследвания (хромозомни и ДХК изследвания)

ДНК

Малки количества кръв (до 5 ml), козина, пера, мускулна и органна тъкан (черен дроб, сърце и др.), пречистена ДНК

Определяне на пола; разпознаване; съдебни дела; таксономични изследвания; биомедицински изследвания

Секрети (слюнка, отрова, мляко)

1-5 ml в шишенце

Филогенетични изследвания; добив на противоотрова; биомедицински изследвания


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Таблица на съответствията

Регламент (ЕО) № 1808/2001

Настоящият регламент

член 1, букви а) и б)

член 1, параграфи 1 и 2

член 1, буква в)

член 1, букви г), д) и е)

член 1, параграфи 3, 4 и 5

член 1, параграфи 6, 7 и 8

член 2, параграфи 1 и 2

член 2, параграфи 1 и 2

член 2, параграфи 3 и 4

член 2, параграфи 3 и 4

член 2, параграфи 5 и 6

член 3

член 3

член 4, параграфи 1 и 2

член 4, параграфи 1 и 2

член 4, параграф 3, букви а) и б)

член 5, първи параграф, точки 1 и 2

член 5, първи параграф, точка 3

член 4, параграф 3, букви в), г) и д)

член 5, първи параграф, точки 4, 5 и 6

член 4, параграф 4

член 6

член 4, параграф 5

член 7

член 5

член 8

член 6

член 9

член 7, параграф 1

член 10

член 7, параграф 2

член 11

член 7, параграфи 3 и 4

член 12

член 8, параграф 1

член 13

член 8, параграф 2

член 14

член 8, параграф 3

член 15, параграфи 1 и 2

член 8, параграф 4

член 15, параграфи 3 и 4

член 8, параграф 5

член 16

член 8, параграфи 6 и 7

член 17

членове 18—19

член 9

член 20

член 10

член 21

член 11

член 22

член 12

член 23

член 13

член 24

член 14

член 25

член 15

член 26

член 16

член 27

член 17

член 28

член 18

член 29

членове 30—44

член 19

член 45

член20, параграф 1

член 46

член 20, параграф 2

член 47

член 20, параграф 3, букви а) и б)

член 48, параграф 1, букви а) и б)

член 20, параграф 3, буква в)

член 20, параграф 3, букви г) и д)

член 48, параграф 1, букви в) и г)

член 20, параграф 4

член 49

член 20, параграфи 5 и 6

член 50, параграфи 1 и 2

член 21

член 51

член 22

член 52

член 23

член 53

член 24

член 54

член 25

член 55

член 26

член 56

член 27, параграф 1 (първо и второ тире и по-нататъшният текст)

член 57, параграф 1, букви а), б) и в)

член 27, параграфи 2, 3 и 4

член 57, параграфи 2, 3 и 4

член 27, параграф 5, букви а) и б)

член 57, параграф 5, букви а) и б)

член 57, параграф 5, букви в) и г)

член 28, параграф 1, първо и второ тире

член 58, параграф 1, букви а) и б)

член 28, параграфи 2 и 3

член 58, параграфи 2 и 3

член 28, параграф 4, букви а) и б)

член 58, параграф 4

член 29

член 59

член 30

член 60

член 31

член 61

член 32

член 62

член 33

член 63

член 34, параграф 1

член 34, параграф 2, букви от а) до е)

член 64, параграф 1, букви от а) до е)

член 34, параграф 2, букви ж) и з)

член64, параграф 2

член35, параграфи 1 и 2

член 65, параграфи 1 и 2

член 35, параграф 3, букви а) и б)

член 65, параграф 3

член 65, параграф 4

член 36, параграф 1

член 66, параграфи 1, 2 и 3

член 36, параграф 2

член 66, параграф 4

член 36, параграфи 3 и 4

член 66, параграфи 5 и 6

член 66, параграф 7

член 36, параграф 5

член 66, параграф 8

член 37

член 67

член 38

член 68

член 39

член 69

член 40

член 70

член 41

член 71

член 42

член 74

член 43

член 72

член 44

член 73

член 45

член 75

приложение I

приложение I

приложение II

приложение II

приложение III

приложение IV

приложение III

приложение V

приложение IV

приложение VI

приложение V

приложение VII

приложение VI

приложение VIII

приложениеVII

приложение IХ

приложение VIII

приложение Х

приложение ХI

приложение XII


Top