EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0240

Регламент (ЕО) № 240/2006 на Комисията от 10 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаванетоТекст от значение за ЕИП.

OB L 40, 11.2.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; заключение отменено от 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/240/oj

07/ 15

BG

Официален вестник на Европейския съюз

110


32006R0240


L 040/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 240/2006 НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2006 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно създаване на общи правила за сигурността на гражданското въздухоплаване (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

От Комисията се изисква в съответствие с Регламент (ЕО) № 2320/2002 да приеме мерки за установяване на общи правила за сигурността на въздухоплаването в Европейската общност. Регламент (ЕО) № 622/2003 на Комисията от 4 април 2003 г. за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (2), беше първият акт, който съдържа такива мерки,

(2)

Съществува необходимост от мерки, които в по-голяма степен да прецизират общите основни стандарти,

(3)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 2320/2002 и с цел предотвратяване на незаконни действия мерките, постановени в приложението към Регламент (ЕО) № 622/2003, следва да бъдат поверителни и да не се публикуват. По необходимост същото правило се прилага и към всеки акт за изменение,

(4)

Регламент (ЕО) № 622/2003 следва да бъде съответно изменен,

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за сигурност на гражданското въздухоплаване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Приложението към Регламент (ЕО) № 622/2003 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 3 от настоящия регламент се прилага по отношение на поверителния характер на приложението.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила двадесет дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2006 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 355, 30.12.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 849/2004 (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 89, 5.4.2003 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 65/2006 (ОВ L 11, 17.1.2006 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В съответствие с член 1 приложението е поверително и не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.


Top