EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0142

Директива 2006/142/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 година за изменение на приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, съдържащо списък на съставките, които задължително следва да присъстват върху етикета на хранитеТекст от значение за ЕИП.

OJ L 368, 23.12.2006, p. 110–111 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 652–653 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 207 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 94 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; отменен от 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/142/oj

15/ 18

BG

Официален вестник на Европейския съюз

207


32006L0142


L 368/110

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/142/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2006 година

за изменение на приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, съдържащо списък на съставките, които задължително следва да присъстват върху етикета на храните

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (1), и по-специално член 6, параграф 11, трета алинея от него,

като взе предвид становищата на Европейския орган за безопасност на храните от 6 декември 2005 г. и 15 февруари 2006 г.,

като има предвид, че:

(1)

Приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО съдържа списък на съставките, които задължително следва да присъстват върху етикета на храните, тъй като има вероятност да причинят неблагоприятни реакции у лица с изразена чувствителност към тях.

(2)

В член 6, параграф 11, първа алинея от посочената по-горе директива се предвижда систематично преразглеждане на списъка в приложение IIIа и при необходимост неговата актуализация въз основа на най-новите научни знания.

(3)

Като част от това преразглеждане Комисията се обърна към Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) за становище относно евентуалното включване на други продукти в приложение IIIа.

(4)

По отношение на лупина Европейският орган за безопасност на храните заявява в становището си от 6 декември 2005 г., че това бобово растение, от което има 450 разновидности, от дълго време се консумира в естественото си състояние, но брашното от лупина от много години се влага в пшеничното брашно за производство на хлебни изделия. Документирани са случаи на преки алергични реакции, някои от които много силни, а проучванията показват, че има относително висок риск от кръстосана алергия към лупина при 30—60 % от лицата, алергични към фъстъци.

(5)

По отношение на мекотелите (коремоноги, двучерупчести или главоноги) Европейският орган за безопасност на храните заявява в становището си от 15 февруари 2006 г., че те най-често се консумират в естествено състояние, но също така се използват като съставки, след преработка, в множество препарати и продукти, като например сурими. До 0,4 % от населението има алергични реакции, които могат да бъдат сериозни, т.е. 20 % от всички случаи на алергични реакции към морска храна. Основният алергизиращ протеин при мекотелите е тропомиозинът — същият както и при ракообразните, като има чести случаи на кръстосана алергия — между такава към мекотели и към ракообразни.

(6)

От тези наблюдения може да се заключи, че лупинът и мекотелите следва да бъдат добавени към списъка в приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО.

(7)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Към приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО се добавят следните съставки:

„Лупин и продукти от лупин

Мекотели и продукти от мекотели“

Член 2

1.   Считано от 23 декември 2007 г. държавите-членки разрешават продажбата на храни, които са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива.

2.   Считано от 23 декември 2008 г. държавите-членки забраняват продажбата на храни, които не съответстват на разпоредбите на настоящата директива. Въпреки това продажбата на храни, които не са в съответствие с настоящата директива и които са били етикетирани преди посочената по-горе дата, е разрешена до изчерпване на количествата.

Член 3

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 23 декември 2007 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2003/89/ЕО (ОВ L 308, 25.11.2003 г., стр. 15).


Top