EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0097

Директива 2006/97/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на България и Румъния

OJ L 363, 20.12.2006, p. 107–128 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 735–756 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 010 P. 172 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 010 P. 172 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/97/oj

06/ 10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

172


32006L0097


L 363/107

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/97/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2006 година

за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на България и Румъния

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на България и Румъния (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 56 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 56 от Акта за присъединяване, когато актове на институциите остават валидни след 1 януари 2007 г. и изискват адаптиране поради присъединяване и необходимите адаптации не са предвидени в Акта за присъединяване или в приложенията към него, необходимите актове трябва да се приемат от Съвета, освен ако Комисията е приела оригиналния акт.

(2)

В Заключителния акт на конференцията, по време на която бе съставен Договорът за присъединяване, се посочва, че високодоговарящите се страни са достигнали политическо споразумение по редица адаптации на приети от институциите актове, изисквани поради присъединяването, и са поканили Съвета и Комисията да приемат същите адаптации преди присъединяването, допълнени и осъвременени, където е необходимо, като се вземат предвид промените в законодателството на Съюза.

(3)

Следователно Директиви 92/13/ЕИО (2), 2004/17/ЕО (3) и 2004/18/ЕО (4) трябва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директиви 92/13/ЕИО, 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО се изменят, както е посочено в приложението.

Член 2

1.   Държави-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до датата на присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблица на съответствията между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държави-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Редът и условията на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държави-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила при условията и на датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на България и Румъния.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2006 година.

За Съвета

Председател

J. KORKEAOJA


(1)  ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1.

31992 L 0013: Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. за координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор (ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 14), изменена с:

11994 N: Акт за условията на присъединяване и корекциите в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ С 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

12003 T: Акт за условията на присъединяване и корекциите в Договорите — Присъединяване на Чешката Република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката Република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

В приложението се добавя следния текст:

„БЪЛГАРИЯ

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

РУМЪНИЯ

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (National Authority for Regulating and Monitoring Public Procurement).“

2.

32004 L 0017: Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и пощенския сектор (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1), изменена с:

32004 R 1874: Регламент (EО) № 1874/2004 на Комисията от 28.10.2004 г. (ОВ L 326, 29.10.2004 г., стр. 17),

32005 L 0051: Директива 2005/51/ЕО на Комисията от 7.9.2005 г. (ОВ L 257, 1.10.2005 г., стр. 127),

32005 R 2083: Регламент (ЕО) № 2083/2005 на Комисията от 19.12.2005 г. (ОВ L 333, 20.12.2005 г., стр. 28).

a)

в приложение I „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ПРЕНОС ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГАЗ ИЛИ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„България

Лица, които притежават лицензия за производство или пренос на топлинна енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/ 9.12.2003) (Entities licensed for production or transport of heat pursuant to Article 39(1) of the Law on Energy (published in State Gazette No 107/9.12.2003)).

АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

Брикел — ЕАД.

Девен АД.

ТЕЦ „Марица 3“ — АД.

Топлофикация Бургас — ЕАД.

Топлофикация Варна — ЕАД.

Топлофикация Велико Търново — ЕАД.

Топлофикация Враца — ЕАД.

Топлофикация Габрово — ЕАД.

Топлофикация Казанлък — ЕАД.

Топлофикация Ловеч — ЕАД.

Топлофикация Перник — ЕАД.

Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

Топлофикация Плевен — ЕАД.

Топлофикация Правец — ЕАД.

Топлофикация Разград — ЕАД.

Топлофикация Русе — ЕАД.

Топлофикация Самоков — ЕАД.

Топлофикация Сливен — ЕАД.

Топлофикация София — ЕАД.

Топлофикация Шумен — ЕАД.

Топлофикация Ямбол ЕАД.

Лица, които притежават лицензия за пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с природен газ в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/ 9.12.2003) (Entities licensed for transport, distribution, public delivery or public supply of gas pursuant to Article 39(1) of the Law on Energy (published in State Gazette No 107/9.12.2003)).

Булгаргаз — ЕАД.

Балкангаз 2000 АД.

Варнагаз АД.

Велбъждгаз АД.

Газинженеринг — ООД.

Газоснабдяване Асеновград АД.

Газоснабдяване Бургас ЕАД.

Газоснабдяване Враца ЕАД.

Газоснабдяване Нова Загора АД.

Газоснабдяване Нови Пазар АД.

Газоснабдяване Попово АД.

Газоснабдяване Първомай АД.

Газоснабдяване Разград АД.

Газоснабдяване Русе ЕАД.

Газоснабдяване Стара Загора ООД.

Добруджа газ АД.

Каварна газ ООД.

Камено-газ ЕООД.

Кнежа газ ООД.

Кожухгаз АД.

Комекес АД.

Ловечгаз 96 АД.

Монтанагаз АД.

Овергаз Инк. АД.

Павгаз АД.

Плевенгаз АД.

Правецгаз 1 АД.

Примагаз АД.

Раховецгаз 96 АД.

Севлиевогаз -2000 — АД.

Софиягаз ЕАД.

Хебросгаз АД.

Централ газ АД.

Черноморска технологична компания АД.

Ямболгаз 92 АД.“,

и след вписването за Португалия:

„Румъния

„Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaș“.

„Societatea Națională de Distribuție a Gazelor Naturale — Distrigaz Sud — SA București“.

„Societatea Națională de Distribuție a Gazelor Naturale — Distrigaz Nord — SA București“.

„Societăți de distribuție locală (Empresas locales de distribución)“.“;

б)

в приложение II „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„България

Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/ 9.12.2003) (Entities licensed for production, transport, distribution, public delivery or public supply of electricity pursuant to Article 39(1) of the Law on Energy (published in State Gazette No 107/9.12.2003)),

АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

Брикел — ЕАД.

Българско акционерно дружество Гранитоид АД.

Девен АД.

ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1.

Електроразпределение Варна — ЕАД.

Електроразпределение Горна Оряховица — ЕАД.

Електроразпределение Плевен — ЕАД.

Електроразпределение Пловдив — ЕАД.

Електроразпределение София Област — ЕАД.

Електроразпределение Стара Загора — ЕАД.

Електроразпределение Столично — ЕАД.

Енергийна компания Марица Изток III — АД.

Енерго-про България — АД.

ЕРП Златни пясъци АД.

Златни пясъци-сервиз АД.

НЕК ЕАД.

Петрол АД.

Руно-Казанлък АД.

Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД.

Сииф Мекамиди-Литекс ООД.

Слънчев бряг АД.

ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД.

ТЕЦ — Варна ЕАД.

ТЕЦ „Марица 3“ — АД.

ТЕЦ Марица Изток 2 — ЕАД.

Топлофикация Габрово — ЕАД.

Топлофикация Казанлък — ЕАД.

Топлофикация Перник — ЕАД.

Топлофикация Плевен — ЕАД.

Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

Топлофикация Русе — ЕАД.

Топлофикация Сливен — ЕАД.

Топлофикация София — ЕАД.

Топлофикация Шумен — ЕАД.“,

и след вписването за Португалия:

„Румъния

„Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica — SA București“

„Societatea Națională Nuclearelectrica — SA“

„Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA“

„S.C. Electrocentrale Deva SA“

„S.C. Electrocentrale București SA“

„S.C. Electrocentrale Galați SA“

„S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA“

„Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari“

„Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni“

„Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova“

„Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica — SA București“

„Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica — SA București“:

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica BANAT“ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica DOBROGEA“ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica MOLDOVA“ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica MUNTENIA SUD“ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica MUNTENIA NORD“ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica OLTENIA“ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica TRANSILVANIA SUD“ SA

S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica TRANSILVANIA NORD“„SA““;

в)

в приложение III „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„България

„В И К — Батак“ — ЕООД, Батак

„В и К — Белово“ — ЕООД, Белово

„Водоснабдяване и канализация Берковица“ — ЕООД, Берковица

„Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Благоевград

„В и К — Бебреш“ — ЕООД, Ботевград

„Инфрастрой“ — ЕООД, Брацигово

„Водоснабдяване“ — ЕООД, Брезник

„Водоснабдяване и канализация“ — ЕАД, Бургас

„Бързийска вода“ — ЕООД, Бързия

„Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Варна

„ВиК-Златни пясъци“ — ООД, Варна

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ — ООД, Велико Търново

„Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ — ЕООД, Велинград

„ВИК“ — ЕООД, Видин

„Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Враца

„В И К“ — ООД, Габрово

„В И К“ — ООД, Димитровград

„Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Добрич

„Водоснабдяване и канализация — Дупница“ — ЕООД, Дупница

„Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Исперих

„В И К — Кресна“ — ЕООД, Кресна

„Меден кладенец“ — ЕООД, Кубрат

„ВИК“ — ООД, Кърджали

„Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Кюстендил

„Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Ловеч

„В и К — Стримон“ — ЕООД, Микрево

„Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Монтана

„Водоснабдяване и канализация — П“ — ЕООД, Панагюрище

„Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Перник

„В И К“ — ЕООД, Петрич

„Водоснабдяване, канализация и строителство“ — ЕООД, Пещера

„Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Плевен

„Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Пловдив

„Водоснабдяване–Дунав“ — ЕООД, Разград

„ВКТВ“ — ЕООД, Ракитово

„Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Русе

„УВЕКС“ — ЕООД, Сандански

„Водоснабдяване и канализация“ — ЕАД, Свищов

„Бяла“ — ЕООД, Севлиево

„Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Силистра

„В и К“ — ООД, Сливен

„Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Смолян

„Софийска вода“ — АД, София

„Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, София

„Стамболово“ — ЕООД, Стамболово

„Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Стара Загора

„Водоснабдяване и канализация-С“ — ЕООД, Стрелча

„Водоснабдяване и канализация — Тетевен“ — ЕООД, Тетевен

„В и К — Стенето“ — ЕООД, Троян

„Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Търговище

„Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Хасково

„Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Шумен

„Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Ямбол“,

и след вписването за Португалия:

„Румъния

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (departments of the local authorities and companies that produce, transport and distribute water)“;

г)

в приложение IV „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ УСЛУГИ“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„България

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

„Български държавни железници“ ЕАД

„Българска Железопътна Компания“ АД

„Булмаркет — ДМ“ ООД“,

и след вписването за Португалия:

„Румъния

Societatea Națională Căile Ferate Române — SNCFR S.A.,

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR — Călători““;

д)

в приложение V „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ГРАДСКИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, ТРАМВАЙНИ, ТРОЛЕЙБУСНИ ИЛИ АВТОБУСНИ УСЛУГИ“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„България

„Метрополитен“ ЕАД София,

„Столичен електротранспорт“ ЕАД София,

„Столичен автотранспорт“ ЕАД, София,

„Бургасбус“ ЕООД, Бургас,

„Градски транспорт“ ЕАД, Варна,

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Враца,

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД, Габрово,

„Автобусен транспорт“ ЕООД, Добрич,

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Добрич,

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Пазарджик,

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Перник,

„Автобусни превози“ ЕАД, Плевен,

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Плевен,

„Градски транспорт Пловдив“ ЕАД, Пловдив,

„Градски транспорт“ ЕООД, Русе,

„Пътнически превози“ ЕАД, Сливен,

„Автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора,

„Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково,“,

и след вписването за Португалия:

„Румъния

SC Transport cu Metroul București „METROREX“ SA,

Regii autonome locale de transport urban de călători (local independent urban passenger transport operators)“;

е)

в приложение VI „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРА НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„България

„Български пощи“ ЕАД,“

и след вписването за Португалия:

„Румъния

Compania Națională „Poșta Română SA““;

ж)

в приложение VII „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„България

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на нефт или природен газ в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/ 12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/ 17.10.1995) (Entities exploring for or extracting coal or other solid fuels pursuant to the Law on Ore and Mineral Resources (published in State Gazette No 23/12.3.1999) or to the Law on Concessions (published in State Gazette No 92/17.10.1995)),

„Аншуц България“ — ЕООД, София,

„Петреко-България“ — ЕООД, София,

„Проучване и добив на нефт и газ“ — АД, София,

„Мерлоуз Рисорсиз“ — ООД, Люксембург,

„Петреко САРЛ“, Люксембург,

„ОМВ (България) Извънтериториално проучване“ — ООД, Виена, Австрия,

„Джей Кей Екс България Лимитид“ — Лондон, Англия,

„Рамко България Лимитид“ — Абърдийн, Шотландия,

„Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ — Дъблин, Ирландия,

ОАО „Башкиргеология“, Уфа, Руска федерация,

Си Би Ем Енерджи Лимитид — Хюстън, Тексас, САЩ,

„Винтидж Петролеум България, Инк.“ — Кайманови острови.“,

и след вписването за Португалия:

„Румъния

„Societatea Națională a Petrolului Petrom SA București“,

„Societatea Națională Romgaz SA Mediaș“.“;

з)

в приложение VIII „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА И ДРУГИ ТВЪРДИ ГОРИВА“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„България

Лица, извършващи търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/ 12.3.1999) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/ 17.10.1995) (Entities exploring for or extracting coal or other solid fuels pursuant to the Law on Ore and Mineral Resources (published in State Gazette No 23/12.3.1999) or to the Law on Concessions (published in State Gazette No 92/17.10.1995)),

„Балкан МК“ — ЕООД,

„Въглища Перник“ — ООД,

„Елшица-99“ — АД,

„Карбон Инвест“ — ООД,

„Каусто-голд“ — АД,

„Мес Ко ММ5“ — ЕООД,

„Мина Балкан — 2000“ — АД,

„Мина Бели брег“ — АД,

„Мина Открит въгледобив“ — ЕАД,

„Мина Пирин“ — ЕАД,

„Мина Станянци“ — АД,

„Мина Черно море — Бургас“ — ЕАД,

„Мина Чукурово“ — АД,

„Мини Бобов дол“ — ЕАД,

„Мини Марица-изток“ — ЕАД,

„Рекоул“ — АД,

„Руен Холдинг“ — АД,

„Фундаментал“ — ЕООД“,

и след вписването за Португалия:

„Румъния

Compania Națională a Huilei — SA Petroșani

Societatea Națională a Lignitului Oltenia — SA

Societatea Națională a Cărbunelui — SA Ploiești

Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina“ SA

Compania Națională a Uraniului SA București

Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele“;

и)

в приложение IX „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКИТЕ ИЛИ ВЪТРЕШНИТЕ ПРИСТАНИЩА И ДРУГИ ТЕРМИНАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„България

ДП „Пристанищна инфраструктура“

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/ 11.02.2000) (Entities which on the bases of special or exclusive rights perform exploitation of ports for public transport with national importance or parts thereof, listed in Annex No 1 to Article 103a of the Law on Maritime Space, Inland Waterways and Ports of the Republic of Bulgaria (published in State Gazette No 12/11.02.2000)

„Пристанище Варна“ ЕАД

„Порт Балчик“ АД

„БМ Порт“ АД

„Пристанище Бургас“ ЕАД

„Пристанищен комплекс — Русе“ ЕАД

„Пристанищен комплекс — Лом“ ЕАД

„Пристанище Видин“ ЕООД

Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/ 11.02.2000) (Entities which on the bases of special or exclusive rights perform exploitation of ports for public transport with regional importance or parts thereof, listed in Annex No 2 to Article 103a of the Law on Maritime Space, Inland Waterways and Ports of the Republic of Bulgaria (published in State Gazette No 12/11.02.2000)

„Фиш Порт“ АД

Кораборемонтен завод „Порт — Бургас“ АД

„Либърти металс груп“ АД

„Трансстрой — Бургас“ АД

„Одесос ПБМ“ АД

„Поддържане чистотата на морските води“ АД

„Поларис 8“ ООД

„Лесил“ АД

„Ромпетрол — България“ АД

„Булмаркет — ДМ“ ООД

„Свободна зона — Русе“ ЕАД

„Дунавски драгажен флот“ — АД

„Свилоза“ АД

„ТЕЦ Свилоза“ АД

НЕК ЕАД — клон „АЕЦ — Белене“

„Нафтекс Петрол“ ЕООД

„Фериботен комплекс“ АД

„Дунавски драгажен флот Дуним“ АД

„Екопетролиум“ ООД

СО МАТ АД — клон Видин

„Свободна зона — Видин“ ЕАД

„Дунавски драгажен флот Видин“

„Дунав турс“ АД“,

и след вписването за Португалия:

„Румъния

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ SA Constanța

Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile SA“

Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV“ SA

Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“

Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“

Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ SA

Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală — ARISN

Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele“;

й)

в приложение X „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕТИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„България

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ )(General Directorate „Civil Aviation Administration“)

ДП „Ръководство на въздушното движение“

Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл.43, ал.3 на Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/ 1.12.1972) (Airport operators of civil airports for public use determined by the Council of Ministers pursuant to Article 43(3) of the Civil Aviation Law (published in State Gazette No 94/1.12.1972)

„Летище София“ ЕАД

„Летище Варна“ ЕАД

„Летище Бургас“ ЕАД

„Летище Пловдив“ ЕАД

„Летище Русе“ ЕООД

„Летище Горна Оряховица“ ЕАД“,

и след вписването за Португалия:

„Румъния

Compania Națională „Aeroportul Internațional Henri Coandă București“ — SA

Societatea Națională „Aeroportul Internațional București — Băneasa“ — SA

Societatea Națională „Aeroportul Internațional Constanța“ — SA

Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia“ — SA

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA“

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“

Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale:

Regia Autonomă Aeroportul Arad

Regia Autonomă Aeroportul Bacău

Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

Regia Autonomă Aeroportul Craiova

Regia Autonomă Aeroportul Iași

Regia Autonomă Aeroportul Oradea

Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

Regia Autonomă Aeroportul Suceava

Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

Regia Autonomă Aeroportul Tulcea“.

3.

32004 L 0018: Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114), изменена с:

32004 R 1874: Регламент (ЕО) № 1874/2004 на Комисията от 28.10.2004 г. (ОВ L 326, 29.10.2004 г., стр. 17),

32005 L 0051: Директива 2005/51/ЕО на Комисията от 7.9.2005 г. (ОВ L 257, 1.10.2005 г., стр. 127),

32005 L 0075: Директива 2005/75/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16.11.2005 г. (ОВ L 323, 9.12.2005 г., стр. 55),

32005 R 2083: Регламент (ЕО) № 2083/2005 на Комисията от 19.12.2005 г. (ОВ L 333, 20.12.2005 г., стр. 28).

a)

в приложение III „СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И КАТЕГОРИИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕДЕНИ СЪГЛАСНО ПУБЛИЧНОТО ПРАВО, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 9, ВТОРА АЛИНЕЯ“ се добавя следният текст:

„XXVI – БЪЛГАРИЯ

Организации

Икономически и социален съвет (Economic and Social Council)

Национален осигурителен институт (National Social Security Institute)

Национална здравноосигурителна каса (National Health Insurance Fund)

Български червен кръст (Bulgarian Red Cross)

Българска академия на науките (Bulgarian Academy of Sciences)

Национален център за аграрни науки (National Centre for Agrarian Science)

Български институт за стандартизация (Bulgarian Institute for Standardisation)

Българско национално радио (Bulgarian National Radio)

Българска национална телевизия (Bulgarian National Television)

Категории

Държавни предприятия по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/ 18.6.1991) (State undertakings within the meaning of Article 62(3) of the Commercial Law (published in State Gazette No 48/18.6.1991)).

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

ДП „Пристанищна инфраструктура“

ДП „Ръководство на въздушното движение“

ДП „Строителство и възстановяване“

ДП „Транспортно строителство и възстановяване“

ДП „Съобщително строителство и възстановяване“

ДП „Радиоактивни отпадъци“

ДП „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“

ДП „Български спортен тотализатор“

ДП „Държавна парично-предметна лотария“

ДП „Кабиюк“, Шумен

Държавни дивечовъдни станции (State game breeding stations)

Държавни висши училища, създадени в съответствие с чл.13 на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/ 27.12.1995) (State Universities, established pursuant to Article 13 of the Law on the Higher Education (published in State Gazette No 112/27.12.1995)).

Аграрен университет — Пловдив (Agricultural University — Plovdiv)

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство — Пловдив (Academy of Music, Dance and Fine Arts — Plovdiv)

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo)

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ — Варна (N. Y. Vaptsarov Naval Academy — Varna)

Висше строително училище „Любен Каравелов“ — София (Civil Engineering Higher School „Lyuben Karavelov“ — Sofia)

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ — София (Higher School of Transport „Todor Kableshkov“ — Sofia)

Военна академия „Г. С. Раковски“ — София (Military Academy „G. S. Rakovski“ —

Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ — София София (State Academy of Music „Prof. Pancho Vladigerov“ — Sofia)

Икономически университет — Варна (University of Economics — Varna)

Колеж по телекомуникации и пощи — София (College of Telecommunications and Posts — Sofia)

Лесотехнически университет — София (University of Forestry — Sofia)

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ — Варна (Medical University „Prof. D-r Paraskev Stoyanov“ — Varna)

Медицински университет — Плевен (Medical University — Pleven)

Медицински университет — Пловдив (Medical University — Plovdiv)

Медицински университет — София (Medical University — Sofia)

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ — София (University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“ — Sofia)

Национален военен университет „Васил Левски“ — Велико Търново (National Military University „Vasil Levski“ — Veliko Tarnovo)

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ — София (National Academy of Theatre and Film Arts „Krasyo Sarafov“ — Sofia)

Национална спортна академия „Васил Левски“ — София (National Sports Academy „Vasil Levski“ — Sofia)

Национална художествена академия — София (National Academy of Arts — Sofia)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (Plovdiv University „Paisiy Hilendarski“)

Русенски университет „Ангел Кънчев“ (Ruse University „Angel Kanchev“)

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Sofia University „St. Kliment Ohridski“)

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии — София (Specialised Higher School on Library Science and Information Technologies — Sofia)

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ — Свищов (Academy of Economics „D. A. Tsenov“ — Svishtov)

Технически университет — Варна (Technical University — Varna)

Технически университет — Габрово (Technical University — Gabrovo)

Технически университет — София (Technical University — Sofia)

Тракийски университет — Стара Загора (Trakia University — Stara Zagora)

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ — Бургас (University „Prof. D-r Asen Zlatarov“ — Burgas)

Университет за национално и световно стопанство — София (University of National and World Economy — Sofia)

Университет по архитектура, строителство и геодезия — София (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy — Sofia)

Университет по хранителни технологии — Пловдив (University of Food Technologies — Plovdiv)

Химико-технологичен и металургичен университет — София (University of Chemical Technology and Metallurgy — Sofia)

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (Shumen University „Konstantin Preslavski“)

Югозападен университет „Неофит Рилски“ — Благоевград (South-West University „Neofit Rilski“ — Blagoevgrad)

Културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/ 1.6.1999) (Cultural institutes within the meaning of the Law on Culture Protection and Development (published in State Gazette No 50/1.6.1999)).

Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (National Library St. Cyril and St. Methodius)

Българска национална фонотека (Bulgarian National Records Library)

Българска национална филмотека (Bulgarian National Film Library)

Национален фонд „Култура“ (National Culture Fund)

Национален институт за паметниците на културата (National Institute for Monuments of Culture)

Театри (Theatres)

Опери, филхармонии и ансамбли (Operas, philharmonic orchestras, ensembles)

Музеи и галерии (Museums and galleries)

Училища по изкуствата и културата (Art and culture schools)

Български културни институти в чужбина (Bulgarian cultural institutes abroad)

Държавни или общински лечебни заведения по чл. 3, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/ 9.7.1999) State or municipal medical institutions referred to in Article 3(1) of the Law on Medical Institutions (published in State Gazette No 62/9.7.1999)).

Лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/ 9.7.1999) (Cultural institutes within the meaning of the Law on Culture Protection and Development (published in State Gazette No 50/1.6.1999)).

Домове за медико-социални грижи за деца (Medical and social care institutions for children)

Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (Medical institutions for inpatient psychiatric care)

Центрове за спешна медицинска помощ (Centres for emergency medical care)

Центрове за трансфузионна хематология (Centres for transfusion haematology)

Болница „Лозенец“ (Hospital „Lozenets“)

Военномедицинска академия (Military Medical Academy)

Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Medical Institute under the Ministry of the Interior)

Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Medical institutions under the Ministry of Justice)

Лечебни заведения към Министерството на транспорта (Medical institutions under the Ministry of Transport)

Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/ 6.10.2000), които отговарят на условията по §1, т.1 на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/ 6.4.2004) (Legal persons of a non-commercial character established for the purpose of meeting needs of general interest pursuant to the Law on Legal Persons of a Noncommercial Character (published in State Gazette No 81/6.10.2000), and satisfying the conditions of §1, item 1 of the Public Procurement Law (published in State Gazette No 28/6.4.2004)).

XXVII – РУМЪНИЯ

Организации

1.

Academia Română (Romanian Academy)

2.

Biblioteca Națională (National Library)

3.

Institutul Cultural Român (Romanian Cultural Institute)

4.

Institutul European din România (European Institute of Romania)

5.

Institutul de Memorie Culturală (Institute for Cultural Memory)

6.

Agenția Națională „Socrates“ (National Agency „Socrates“)

7.

Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) (UNESCO European Centre for Higher Education)

8.

Comisia Națională a României pentru UNESCO (National Romanian Commission for UNESCO)

9.

Societatea Română de Radiodifuziune (Romanian Broadcasting Company)

10.

Societatea Română de Televiziune (Romanian Television Company)

11.

Societatea Națională pentru Radiocomunicații (National Radiocommunication Company)

12.

Oficiul Național al Cinematografiei (National Cinematography Office)

13.

Studioul de Creație Cinematografică (Studio of Cinematographic Creation)

14.

Arhiva Națională de Filme (National Film Archive)

15.

Oficiul Național pentru Documentare și Expoziții de Artă (National Office for Documentation and Art Exhibition)

16.

Corul Național de Cameră „Madrigal“ (National Chamber Choir Madrigal)

17.

Inspectoratul muzicilor militare (Institute of Military Music)

18.

Palatul Național al Copiilor (National Children's Palace)

19.

Oficiul Național al Burselor de Studii în Străinătate (National Office for Scholarships Abroad)

20.

Agenția Socială a Studenților (Social Agency of Students)

21.

Comitetul Olimpic Român (Romanian Olympic Committee)

22.

Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în Domeniul Tineretului (EUROTIN) (Romanian Agency for European Youth Cooperation)

23.

Centrul de Informare și Consultanță pentru Tineret (INFOTIN) (Youth Information and Counselling Centre)

24.

Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (CSCPT) (Youth Studies and Research Centre)

25.

Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (CCPS) (Centre for Sport Research)

26.

Societatea Națională de Cruce Roșie (Romanian National Red Cross Society)

27.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (National Council for Combatting Discrimination)

28.

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 (State Secretariat for December 1989 Revolutionaries' Problems)

29.

Secretariatul de Stat pentru Culte (State Secretariat for Cults)

30.

Agenția Națională pentru Locuințe (National Agency for Housing)

31.

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (National House of Pension and Other Social Insurance Rights)

32.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (National House of Health Insurance)

33.

Inspecția Muncii (Labour Inspection)

34.

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Central State Office for Special Problems)

35.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (General Inspectorate for Emergency Situations)

36.

Agenția Națională de Consultanță Agricolă (National Agency for Agricultural Counselling)

37.

Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie (National Agency for Improvement and Zootechnic Reproduction)

38.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Central Laboratory of Phytosanitary Quarantine)

39.

Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor (Central Laboratory for Seeds Quality Control)

40.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar (Institute for the Control of Veterinary Biological Products and Medicines)

41.

Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară (Hygiene Institute of Veterinary Public Health)

42.

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health)

43.

Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (State Institute for Variety Testing and Registration)

44.

Banca de Resurse Genetice Vegetale (Genetical Vegetal Resources Bank)

45.

Institutul Diplomatic Roman (Romanian Diplomatic Institute)

46.

Administrația Națională a Rezervelor de Stat (National Administration of State Reserves)

47.

Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere (National Agency for the Development and the Implementation of the Mining Regions Reconstruction Programmes)

48.

Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase (National Agency for Dangerous Chemical Substances)

49.

Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice (National Agency for the Control of Strategic Exports and Prohibition of Chemical Weapons)

50.

Agenția Națională pentru Supravegherea Radioactivității Mediului (National Agency for Environment Radioactivity Surveillance)

51.

Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ Tulcea (Administration of Natural Biosphere Reservation-„Danube Delta“-Tulcea)

52.

Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA) (National Forests Administration)

53.

Administrația Națională Apele Române (Romanian Waters National Administration)

54.

Administratia Nationala de Meteorologie (National Administration of Meteorology)

55.

Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor (National Commission for Materials Recycling)

56.

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (National Commission for Nuclear Activity Control)

57.

Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare (National Agency for Science, Technology and Innovation)

58.

Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică (National Agency for Communication and Informatics)

59.

Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (General Inspectorate for Communication and Information Technology)

60.

Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații (Office for Administration and Operation of the Data Communication Infrastructure)

61.

Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (State Inspection for the Control of Boilers, Pressure Vessels and Hoisting Equipment)

62.

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale — CERONAV (Romanian Centre for Instruction and Training of Personnel engaged in Naval Transport)

63.

Inspectoratul Navigației Civile (INC) (Inspectorate for Civil Navigation)

64.

Societatea de Servicii de Management Feroviar SMF SA (Society for Railway Management Services)

65.

Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA (Society for Railway Assets Administration)

66.

Regia Autonomă Registrul Auto Român (Autonomous Public Service Undertaking — Romanian Auto Register)

67.

Agenția Spațială Română (Romanian Space Agency)

68.

Școala Superioară de Aviație Civilă (Superior School of Civil Aviation)

69.

Aeroclubul României (Romanian Aeroclub)

70.

Centrul de pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni (Training Centre for the Staff in Industry Busteni)

71.

Centrul Român de Comerț Exterior (Romanian Centre of Foreign Trade)

72.

Centrul de Formare și Management pentru Comerț București (Management and Formation Centre for Commerce București)

73.

Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare (Research Agency for Military Technics and Technology)

74.

Asociația Română de Standardizare (ASRO) (Romanian Association of Standardization)

75.

Asociația de Acreditare din România (RENAR) (Romanian Accreditation Association)

76.

Comisia Națională de Prognoză (CNP) (National Commission for Prognosis)

77.

Institutul Național de Statistică (INS) (National Institute for Statistics)

78.

Consiliul Concurenței (CC) (Competition Council)

79.

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) (National Commission for Transferable Securities)

80.

Consiliul Economic și Social (CES) (Economic and Social Council)

81.

Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (Office of State Participation and Privatisation in Industry)

82.

Agenția Domeniilor Statului (Agency of State Domains)

83.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (National Trade Register Office)

84.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Authority for State Assets Recovery)

85.

Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) (National Office for Preventing and Combatting Money Laundering)

86.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (National Council for Study of the Securitate Archives)

87.

Avocatul Poporului (People's Attorney)

88.

Autoritatea Electorala Permanenta (Permanent Electoral Authority)

89.

Institutul Național de Administrație (INA) (National Institute of Administration)

90.

Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor (National Inspectorate for Personal Records)

91.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) (State Office for Inventions and Trademarks)

92.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Romanian Office for Author Rights)

93.

Oficiul Național pentru Protejarea Patrimoniului (National Office for Patrimony Protection)

94.

Agentia Nationala Antidrog (National Antidrug Agency)

95.

Biroul Român de Metrologie Legală (Romanian Bureau of Legal Metrology)

96.

Inspecția de Stat în Construcții (State Inspection in Construction)

97.

Compania Națională de Investiții (Natonal Company for Investements)

98.

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (Romanian National Company of Motorways and National Roads)

99.

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (National Agency for the Land Register and Real Estate Advertising)

100.

Direcția topografică militară (Department of Military Topography)

101.

Administratia Nationala a Îmbunătățirilor Funciare (National Administration of Land Improvements)

102.

Garda Financiară (Financial Guard)

103.

Garda Națională de Mediu (National Guard for Environment)

104.

Institutul Național de Expertize Criminalistice (National Institute for Criminological Expertise)

105.

Institutul Național al Magistraturii (National Institute of Magistracy)

106.

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților (National Institute for Magistrates' Professional Training)

107.

Institutul Național de Criminologie (National Institute of Criminology)

108.

Centrul de Pregătire și Perfecționare a Grefierilor și a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate (Training Centre for Court Clerks and Other Auxiliary Specialised Personnel)

109.

Direcția Generală a Penitenciarelor (General Directorate for Penitentiaries)

110.

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (National Register Office of State Secret Information)

111.

Autoritatea Nationala a Vămilor (National Customs Authority)

112.

Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Constanța-Sud“ (Autonomous Public Service Undertaking „Free Zone Administration Constanța-Sud“)

113.

Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila“ (Autonomous Public Service Undertaking „Free Zone Administration Brăila“)

114.

Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați“ (Autonomous Public Service Undertaking „Free Zone Administration Galați“)

115.

Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Sulina“ (Autonomous Public Service Undertaking „Free Zone Administration Sulina“)

116.

Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Giurgiu“ (Autonomous Public Service Undertaking „Free Zone Administration Giurgiu“)

117.

Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Curtici“ (Autonomous Public Service Undertaking „Free Zone Administration Curtici“)

118.

Banca Națională a României (National Bank of Romania)

119.

Regia Autonomă „Monetăria Statului“ (Autonomous Public Service Undertaking „State Mint of Romania“)

120.

Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale“ (Autonomous Public Service Undertaking „Printing House of the National Bank“)

121.

Regia Autonomă „Imprimeria Națională“ (Autonomous Public Service Undertaking „National Printing House“)

122.

Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ (Autonomous Public Service Undertaking „Official Gazette“)

123.

Regia Autonomă „Rasirom“ (Autonomous Public Service Undertaking „Rasirom“)

124.

Regia Autonomă „Unifarm“ București (Autonomous Public Service Undertaking „Unifarm“ București)

125.

Regia Autonomă „România Film“ (Autonomous Public Service Undertaking „Romania Film“)

126.

Compania Națională „Loteria Română“ (National Company „Romanian Lottery“)

127.

Compania Națională „Romtehnica“ (National Company „Romtehnica“)

128.

Compania Națională „Romarm“ (National Company „Romarm“)

129.

Regia Autonomă „Romavia“ (Autonomous Public Service Undertaking „Romavia“)

130.

Agenția Națională de Presă ROMPRES (National News Agency ROMPRES)

131.

Regia Autonomă „Editura Didactică și Pedagogică“ (Autonomous Public Service Undertaking „Didactic and Pedagogical Publishing House“)

132.

Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ (Autonomous Public Service Undertaking „Administration of State Patrimony and Protocol“)

Категории

1.

Institute și centre de cercetare (Research institutes and centres)

2.

Instituții de învățământ de stat (Education state institutes)

3.

Universități de stat (State Universities)

4.

Muzee (Museums)

5.

Biblioteci de stat (State Libraries)

6.

Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre și case de cultură (State theatres, operas, philharmonic orchestras, cultural houses and centres)

7.

Reviste (Magazines)

8.

Edituri (Publishing houses)

9.

Inspectorate școlare, de cultură, de culte (School, culture and cults inspectorates)

10.

Complexuri, federații și cluburi sportive (Sport federations and clubs)

11.

Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță (Hospitals, sanatoriums, clinics, medical units, institutes of forensic medicine, ambulance stations)

12.

Unități de asistență socială (Social assistance units)

13.

Tribunale (Tribunals)

14.

Judecătorii (Law Courts)

15.

Curți de apel (Courts of Appeal)

16.

Penitenciare (Penitentiaries)

17.

Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești (Prosecutor's Offices)

18.

Unități militare (Military units)

19.

Instanțe militare (Military courts)

20.

Inspectorate de Politie (Police Inspectorates)

21.

Centre de odihnă (Rest Houses)“.

б)

в приложение IV „ЦЕНТРАЛНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„БЪЛГАРИЯ

Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

Администрация на Президента (Administration of the President)

Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

Конституционен съд (Constitutional Court)

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (Ministry of State Policy for Disasters and Accidents)

Министерство на земеделието и горите (Ministry of Agriculture and Forestry)

Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

Министерство на културата (Ministry of Culture)

Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)

Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

Министерство на финансите (Ministry of Finance)

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power)

Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

Агенция за приватизация (Privatisation Agency)

Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatisation Control)

Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

Главно управление на архивите (General Department of Archives)

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (State Agency „State Reserve and War-Time Stocks“)

Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Marketplaces)

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

Национален статистически институт (National Statistical Institute)

Агенция „Митници“ (Customs Agency)

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

Агенция за финансово разузнаване (Financial Intelligence Agency)

Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

Агенция по вписванията (Registry Agency)

Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

Агенция по заетостта (Employment Agency)

Агенция по кадастъра (Land Registry Agency)

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (General Directorate „Civil Aviation Administration“)

Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (Executive Agency „Automobile Administration“)

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (Executive Agency „Hail Suppression“)

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (Executive Agency „Bulgarian Accreditation Service“)

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (Executive Agency „General Labour Inspectorate“)

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (Executive Agency „Railway Administration“)

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (Executive Agency „Maritime Administration“)

Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ (Executive Agency „National Film Centre“)

Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“ (Executive Agency „Port Administration“)

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (Executive Agency „Exploration and Maintenance of the Danube River“)

Изпълнителна агенция „Пътища“ (Roads Executive Agency)

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

Национално управление по горите (National Forestry Board),“,

и след вписването за Португалия:

„РУМЪНИЯ

1.

Administrația Prezidențială (Presidential Administration)

2.

Senatul României (Romanian Senate)

3.

Camera Deputaților (Chamber of Deputies)

4.

Înalta Curte de Casație și Justiție (Supreme Court)

5.

Curtea Constituțională (Constitutional Court)

6.

Consiliul Legislativ (Legislative Council)

7.

Curtea de Conturi (Court of Accounts)

8.

Consiliul Superior al Magistraturii (Superior Council of Magistracy)

9.

Parchetul General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (General Prosecutor's Office attached to the Supreme Court)

10.

Secretariatul General al Guvernului (General Secretariat of the Government)

11.

Cancelaria Primului-Ministru (Chancellery of the Prime Minister)

12.

Ministerul Afacerilor Externe (Ministry of Foreign Affairs)

13.

Ministerul Integrării Europene (Ministry of European Integration)

14.

Ministerul Finanțelor Publice (Ministry of Public Finance)

15.

Ministerul Justiției (Ministry of Justice)

16.

Ministerul Apărării Naționale (Ministry of National Defence)

17.

Ministerul Administrației și Internelor (Ministry of Administration and Interior)

18.

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Ministry of Labour, Social Solidarity and Family)

19.

Ministerul Economiei și Comerțului (Ministry of Economy and Commerce)

20.

Ministerul Agriculturii, Pădurii și Dezvoltării Rurale (Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development)

21.

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (Ministry of Transport, Construction and Tourism)

22.

Ministerul Educației și Cercetării (Ministry of Education and Research)

23.

Ministerul Sănătății (Ministry of Health)

24.

Ministerul Culturii și Cultelor (Ministry of Culture and Religious Affairs)

25.

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor (Ministry of Communications and Information Technology)

26.

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor (Ministry of Environment and Water Management)

27.

Ministerul Public (Public Ministry)

28.

Serviciul Român de Informații (Romanian Intelligence Service)

29.

Serviciul Român de Informații Externe (Romanian Foreign Intelligence Service)

30.

Serviciul de Protecție și Pază (Protection and Guard Service)

31.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (Special Telecommunications Service)

32.

Consiliul Național al Audiovizualului (The National Audiovisual Council)

33.

Direcția Națională Anticorupție (National Anti-corruption Department)

34.

Inspectoratul General de Poliție (General Inspectorate of Police)

35.

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (National Authority for Regulating and Monitoring Public Procurement)

36.

Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații (National Authority for Communications Regulation)

37.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (National Authority for Regulating the Public Services and Rural Administration)

38.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Sanitary Veterinary and Food Safety National Authority)

39.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor(National Authority for Consumer Protection)

40.

Autoritatea Navală Română (Romanian Naval Authority)

41.

Autoritatea Feroviară Română (AFER) (Romanian Railway Authority)

42.

Autoritatea Rutieră Română (ARR) (Romanian Road Authority)

43.

Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție (National Authority for Child Protection and Adoption)

44.

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (National Authority for Disabled Persons)

45.

Autoritatea Națională pentru Turism (National Authority for Tourism)

46.

Agenția pentru Strategii Guvernamentale (Agency of Governmental Strategies)

47.

Agenția Națională a Medicamentului (National Medicines Agency)

48.

Agenția Națională pentru Sport (National Agency for Sport)

49.

Agenția Națională pentru Ocuparea Fortei de Munca (National Agency for Employment)

50.

Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (National Agency for Power Regulation)

51.

Agenția Română pentru Conservarea Energiei (Romanian Agency for Power Conservation)

52.

Agenția Națională pentru Resurse Minerale (National Agency for Mineral Resources)

53.

Agenția Română pentru Investiții Străine (Romanian Agency for Foreign Investment)

54.

Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (National Agency for Small and Medium-Sized Entreprises and Cooperation)

55.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (National Agency of Public Civil Servants)

56.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (National Agency of Fiscal Administration).“.

в)

в приложение IX A „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„—

в България, „Търговски регистър““,

и след вписването за Португалия:

„—

в Румъния, „Registrul Comerțului““;

г)

в приложение IX Б „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ДОСТАВКИ“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„—

в България, „Търговски регистър““,

и след вписването за Португалия:

„—

в Румъния, „Registrul Comerțului““;

д)

в приложение IX В „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ“ след вписването за Белгия се добавя следният текст:

„—

в България, „Търговски регистър““,

и след вписването за Португалия:

„—

в Румъния, „Registrul Comerțului““.


Top