EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0078

Директива 2006/78/ЕО на Комисията от 29 септември 2006 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Комисията относно козметичните продукти, за целите на адаптирането на приложение II към нея към техническия напредъкТекст от значение за ЕИП.

OJ L 271, 30.9.2006, p. 56–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 257–258 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 229 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 229 - 230
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 21 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/78/oj

13/ 53

BG

Официален вестник на Европейския съюз

229


32006L0078


L 271/56

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/78/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2006 година

за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Комисията относно козметичните продукти, за целите на адаптирането на приложение II към нея към техническия напредък

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (1), и по-специално член 8, параграф 2 от нея,

след консултация с Научния комитет по козметични продукти и нехранителни продукти, предназначени за потребители,

като има предвид, че:

(1)

За страничните животинските продукти, попадащи под категория 1 материали или материал категория 2 съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (2), е забранено да влизат в продуктовата5 верига на технически продукт, например козметичен продукт. Ограниченията по отношение на източниците, наложени по този начин върху козметичните продукти, произведени в пределите на Общността, следва да бъдат разширени така че да обхващат и вносните продукти.

(2)

Тъй като специфичният рисков материал, определен в приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (3) е включен в материал от категория 1, предвидена в Регламент (ЕО) № 1774/2002, позоваването на това приложение във вписване № 419 от приложение II към Директива 76/768/ЕИО вече не е необходимо.

(3)

В съответствие с член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 999/2001, разпоредбите на част А на приложение ХI към този регламент важат до датата на приемане на решение в съответствие с член 5, параграф 2 или параграф 4 от него, след което стават приложими член 8 от този регламент и приложение V към него.

(4)

Следователно Директива 76/768/ЕИО трябва да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметични продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В приложение II към Директива 76/768/ЕИО вписване № 419 се заменя със следния текст:

„419.

Материал от категория 1 и материал от категория 2 съгласно членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета (4), и съставките, получени от тях.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива в срок до 30 март 2007 г. най-късно. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби, както и таблица на съответствията между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното си законодателство в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на третия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2006 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169. Директива, последно изменена с Директива 2006/65/ЕО на Комисията (ОВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 208/2006 на Комисията (ОВ L 36, 8.2.2006 г., стр. 25).

(3)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1041/2006 на Комисията (ОВ L 187, 8.7.2006 г., стр. 10).

(4)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.“


Top