Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0066

Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИОТекст от значение за ЕИП.

OJ L 266, 26.9.2006, p. 1–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 215 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 215 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 88 - 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/66/oj

13/ 53

BG

Официален вестник на Европейския съюз

215


32006L0066


L 266/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2006/66/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 септември 2006 година

относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 и член 95, параграф 1 от него във връзка с членове 4, 6 и 21 от настоящата директива,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (4), предвид съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 22 юни 2006 г.,

като имат предвид, че:

(1)

Желателно е да се хармонизират националните мерки относно батериите и акумулаторите и отпадъците от батерии и акумулатори. Първостепенната цел на настоящата директива се състои в свеждането до минимум на негативното въздействие на батериите и акумулаторите и отпадъците от батерии и акумулатори върху околната среда, като по този начин се допринесе за защитата, опазването и подобряването качеството на околната среда. Във връзка с това за правна основа служи член 175, параграф 1 от Договора. Въпреки това, би било уместно да се вземат мерки на общностно ниво на основание на член 95, параграф 1 от Договора с оглед хармонизирането на изискванията по отношение на съдържанието на тежки метали и етикетирането на батериите и акумулаторите като по този начин се обезпечи безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар и се избегне нарушаването на конкуренцията в пределите на Общността.

(2)

Съобщението на Комисията от 30 юли 1996 г. относно Прегледа на общностната стратегия за управление на отпадъците създаде насоки за бъдещата общностна политика в областта на отпадъците. В това съобщение се набляга на нуждата от намаляване количествата опасни вещества в отпадъците и се изтъкват потенциалните ползи от правилата на Общността за ограничаване наличието на такива вещества в продуктите и в производствените процеси. По-нататък в него се казва, че в случаите, в които създаването на отпадъци не може да се избегне, същите следва да се използват повторно или от тях да бъдат извлечени материали или енергия.

(3)

Резолюцията на Съвета от 25 януари 1988 г. относно общностната програма за борба със замърсяването на околната среда с кадмий (5) поставя ударението върху ограничаване приложенията на кадмия до случаи, в които не са налице подходящи алтернативи и върху събирането и рециклирането на батерии, съдържащи кадмий, като основни елементи от стратегията за контрол върху кадмия в интерес защитата на човешкото здраве и околната среда.

(4)

Директивата 91/157/EИО на Съвета от 18 март 1991 г. относно батериите и акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества (6), е допринесла за сближаването на законите на държавите-членки в тази област. Въпреки това, целите на тази директива не са постигнати напълно. В Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. относно установяване на Шестата програма за действие на Общностна за околната среда (7) и в Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (8) също се подчертава необходимостта от преразглеждане на Директива 91/157/ЕИО. Във връзка с това в интерес на яснотата Директива 91/157/ЕИО следва да се преразгледа и замени.

(5)

С цел постигане на поставените задачи, свързани с околната среда, настоящата директива забранява пускането на пазара на някои батерии и акумулатори, съдържащи живак или кадмий. Освен това, тя е в подкрепа на усиленото събиране и рециклиране на отпадъците от батерии и акумулатори и на подобрената работа в интерес на околната среда на всички оператори, ангажирани в жизнения цикъл на батериите и акумулаторите, например на производителите, дистрибуторите и крайните потребители и по-специално, на операторите, които са пряко ангажирани в преработката и рециклирането на отпадъците от батерии и акумулатори. Специфичните правила, необходими за тази цел допълват съществуващото законодателство на Общността относно отпадъците, и по-специално Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците (9), Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (10) и Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъците (11).

(6)

С цел предотвратяване изхвърлянето на отпадъците от батерии и акумулатори по начин, който води до замърсяване на околната среда, както и с оглед избягване объркването у крайния потребител по въпроса за различните изисквания за управление на отпадъците за различните батерии и акумулатори, настоящата директива следва да важи за всички пуснати на пазара в пределите на Общността батерии и акумулатори. Наред с това, такъв широк обхват следва също да доведе до мащабни икономии във връзка със събирането и рециклирането на батерии и акумулатори, както и до оптимално спестяване на ресурси.

(7)

Надеждните батерии и акумулатори са от основно значение за безопасността на редица продукти, уреди и услуги и представляват съществен източник на енергия в нашето общество.

(8)

Подходящо е да се прави разграничение между преносимите батерии и акумулатори от една страна и батериите и акумулаторите за промишлеността и автомобилите, от друга страна. Депонирането на батериите и акумулаторите за промишлеността и автомобилите, както и тяхното изгаряне следва да бъде забранено.

(9)

Примери за промишлени батерии и акумулатори са батериите и акумулаторите, използвани за аварийно или резервно захранване с електрическа енергия по болници, летища или служебни помещения, батериите и акумулаторите, които се използват по влакове и самолети, и батериите и акумулаторите, които се използват по нефтените платформи в открито море или по морските фарове. Други примери са батериите и акумулаторите, проектирани изключително за отделни терминали за електронно плащане на сметки по магазини и ресторанти, четци на баркодове по магазини, професионално видеооборудване за телевизионни канали и професионални студия, миньорски и водолазни лампи, които се закрепят за миньорските и водолазните каски на хора, упражняващи тези професии, резервни батерии и акумулатори за електрически врати, служещи за предотвратяване на блокиране или смачкване на хора, батерии и акумулатори, които служат за захранване на инструменти, както и в различни видове измервателно и инструментално оборудване и батерии и акумулатори, които се използват свързани със слънчеви, фотоволтаични и други възобновяеми източници на енергия. Наред с това, промишлените батерии и акумулатори включват батерии и акумулатори, които се използват по пътни превозни средства с електрическо задвижване, например електрически превозни средства, инвалидни колички, велосипеди, летищни превозни средства и автоматизиран транспорт. В добавка към този неизчерпателен списък от примери, за промишлени следва да се считат всички батерии и акумулатори, които не са капсуловани и не са за автомобили.

(10)

Примери на преносими батерии и акумулатори, които са напълно капсуловани батерии и акумулатори и които без усилия всеки човек може да носи на ръка и които не са нито батерии и акумулатори, предназначени за автомобили, нито батерии и акумулатори, предназначени за промишлеността, включват едноелементните батерии (например, батерии тип AA и AAA) и батерии и акумулатори, които се използват от потребители или служебни лица служат за захранване на мобилни телефони, преносими компютри, безжични електрически инструменти, играчки и битови уреди, например, електрически четки за зъби, електрически самобръсначки и ръчни прахосмукачки (тук се включва подобно оборудване, което се използва в училища, магазини, ресторанти, летища, офиси и болници) и всички други батерии или акумулатори, които потребителите могат да използват за нормални битови цели.

(11)

Комисията следва да оцени нуждата от адаптиране на настоящата директива, като вземе предвид наличния технически и научен доказателствен материал. По-специално, Комисията следва да направи преглед на освобождаване от забраната за използване на елемента кадмий, предвидена за преносимите батерии и акумулатори, предназначени за употреба в безжичните електрически инструменти. Примери на такива безжични електрически инструменти са инструментите, които потребители и служебни лица използват при струговане, смилане, полиране, шлифоване, изрязване, пробиване, рязане, постригване, перфориране, пробиване на отвори, щамповане, зачукване, занитване, завинтване, лакиране или друга подобна обработка на дърво, метал и други материали, както и за косене, подстригване и извършване на други дейности, свързани с градинарството.

(12)

Наред с това, Комисията следва да наблюдава, а държавите-членки следва да насърчават технологичните разработки, които служат за подобряване на природосъобразността на батерии и акумулатори през целия им жизнен цикъл, включително чрез участие в Схемата на Общността за екологично управление и одит (EMAS).

(13)

С цел опазване на околната среда, отпадъците от батерии и акумулатори следва да се събират. По отношение на преносимите батерии и акумулатори, следва да се създават програми за събиране с висок коефициент на събираемост. Това означава създаване на програми за събиране, които да дават възможност на крайните потребители да изхвърлят всички преносими отпадъци от батерии и акумулатори по подходящ начин, без д заплащат такса. За различните типове батерии и акумулатори са целесъобразни различни програми за събиране и споразумения за финансиране.

(14)

Желателно е държавите-членки да постигнат висок коефициент на събираемост и рециклиране на отпадъците от батерии и акумулатори с оглед постигане на високи резултати в опазването на околната среда и изолирането на полезни материали на територията на цялата Общност. Във връзка с това настоящата директива следва да постави пред държавите-членки минимални цели за събиране и рециклиране на батерии и акумулатори. Би било целесъобразно да се изчисли коефициента на събираемост въз основа на средния годишен оборот през предходните години, така че да се разполага със сравними цели за всички държави-членки, които да са пропорционални на мащаба на потреблението на батерии и акумулатори, характерен за всяка една държава-членка.

(15)

По отношение на кадмиевите и оловни батерии и акумулатори следва да се поставят конкретни изисквания за рециклиране с цел постигане висок процент изолиране на материали на територията на цялата Общност, както и с оглед предотвратяване на несъразмерност между отделните държави-членки.

(16)

Всички заинтересувани страни би следвало да са в състояние да участват в програмите за събиране, преработка и рециклиране. Тези програми следва да са разработени така че да се избегне дискриминирането на вносните батерии и акумулатори, както и ограниченията пред търговията или нарушенията на конкуренцията.

(17)

Програмите за събиране и рециклиране на батерии и акумулатори следва да бъдат оптимизирани, особено с цел свеждане до минимум на разходите и отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда. Програмите за преработка и рециклиране следва да експлоатират най-добрите налични технически методи, определени в член 2, параграф 11 от Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (12). В определението на термина „рециклиране“ следва да се изключи възстановяването на енергия. Концепцията за възстановяването на енергия се дефинира в други инструменти на Общността.

(18)

Батериите и акумулаторите могат да се събират поотделно, чрез национални програми за събиране на батерии или заедно с отпадъците от електрическо и електронно оборудване, чрез национални програми за събиране, създадени на базата на Директива 2002/96/ЕО. Във втория случай, по силата на задължителното изискване за минимална преработка, батериите и акумулаторите следва да бъдат отстранени от отпадъците от електрическо и електронно оборудване. След отстраняването им от отпадъците от електрическо и електронно оборудване, батериите и акумулаторите попадат под изискванията на настоящата директива, а именно те се включват в постигането на норматива за събиране на батерии и акумулатори, а също попадат под изискванията за рециклиране.

(19)

Основните принципи за финансиране управлението на отпадъците от батерии и акумулатори следва да се разработят на общностно ниво. Схемите за финансиране би следвало да спомогнат за постигането на високи коефициенти на събираемост и рециклиране и от тях да произтече принципът за отговорността на производителя. Всички производители по смисъла на определението, дадено от настоящата директива, подлежат на регистрация. Производителите следва да финансират разходите за събирането, преработката и рециклирането на всички събрани батерии и акумулатори, от които се изключва печалбата, която постъпва от продажбата на извлечените материали. Въпреки това, при определени обстоятелства, в сметката биха могли да не бъдат включвани дребните производители.

(20)

За успешното събиране е необходимо да обезпечаването на крайните потребители с информация относно полезността на разделното събиране, наличните програми за събиране и ролята на крайните потребители в управлението на отпадъците от батерии и акумулатори. Необходими са подробни разпореждания относно системата за етикетиране, която следва да обезпечава на крайните потребители прозрачна, надеждна и ясна информация за батериите и акумулаторите и за евентуално съдържание на тежки метали.

(21)

Ако с цел постигане на целите от настоящата директива и по-специално с цел постигане високи коефициенти разделно събиране и рециклиране, държавите-членки използват някои икономически инструменти, например диференцирани ставки на данъчно облагане, те са длъжни съответно да информират Комисията за прилагането на такива инструменти.

(22)

За наблюдението и контрола на постигане целите от настоящата директива са необходими надеждни и поддаващи се на сравнение данни за събраните и рециклирани батерии и акумулатори от количествата батерии и акумулатори, пуснати на пазара.

(23)

Държавите-членки следва да формулират правила за наказанията, които да се прилагат за нарушения на разпоредбите от настоящата директива, и да обезпечават тяхното изпълнение. Тези наказания следва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

(24)

В съответствие с параграф 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро нормотворчество (13), държавите-членки се насърчават да съставят, както в свой интерес, така и в интерес на Общността, свои собствени таблици, в които, доколкото е възможно, да се илюстрира връзката между настоящата директива и мерките за транспониране, както и да публикуват същите.

(25)

Мерките, необходими за приложение на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (14).

(26)

Тъй като целите на настоящата директива, а именно опазване на околната среда и обезпечаване нормалното функциониране на вътрешния пазар, не могат в достатъчна степен да бъдат постигнати от държавите-членки, във връзка с което и поради мащаба или последиците от действието могат да бъдат постигнати по-добре на общностно ниво, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципите на пропорционалността, установени в този член, настоящата директива не излиза извън рамките на необходимото за постигане на тези цели.

(27)

Настоящата директива, без да се засяга законодателството на Общността в областта на изискванията за безопасност, качество и здравеопазване, и специфичното законодателство на Общността в областта на управлението на отпадъците, и по-специално на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (15) и Директива 2002/96/ЕО.

(28)

По отношение на отговорността на производителите, производителите на батерии и акумулатори и производителите на други продукти, включващи в състава си батерия или акумулатор, са отговорни за управлението на отпадъците, свързани с батериите и акумулаторите, които те пускат на пазара. Подходящо е прилагането на гъвкав подход с цел създаване на възможности за разгръщане на схеми за финансиране, които да отразяват различните обстоятелства, характерни за всяка страна и които да имат предвид съществуващите схеми, особено схемите, създадени в изпълнение на Директиви 2000/53/ЕО и 2002/96/ЕО, като същевременно се избягва двойното облагане.

(29)

Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (16) не се прилага по отношение на батериите и акумулаторите, които се използват в електрическото и електронното оборудване.

(30)

Автомобилните и промишлените батерии и акумулатори, използвани в пътни превозни средства, следва да отговарят на изискванията от Директива 2000/53/ЕО, и по-специално на тези от член 4. Следователно, употребата на елемента кадмий в промишлените батерии и акумулатори, предназначени за използване в електрически превозни средства, следва да се забрани, освен ако те могат да се възползват от освобождаване на основание приложение II към настоящата директива,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

С настоящата директива се установяват:

1.

правила за пускане на пазара на батериите и акумулаторите, и по-специално, забрана за пускане на пазара на батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества; както и

2.

специфични правила за събирането, преработката, рециклирането и изхвърлянето на отпадъците от батерии и акумулатори в допълнение към съответните разпоредби от законодателството но Общността, отнасящи се за отпадъците, и в подкрепа на високата степен на събираемост и рециклиране на отпадъците от батерии и акумулатори.

Настоящата директива има за цел подобряването съобразените с екологията експлоатационни качества на батериите и акумулаторите и дейностите на всички икономически оператори, ангажирани в жизнения цикъл на батериите и акумулаторите, например производители, дистрибутори и крайни потребители и особено икономическите оператори, които са пряко ангажирани в преработката и рециклирането на отпадъците от батерии и акумулатори.

Член 2

Обхват

1.   Настоящата директива се прилага по отношение на всички типове батерии и акумулатори, независимо от тяхната форма, обем, тегло, състав или употреба. Тя се прилага без да се нарушават Директиви 2000/53/ЕО и 2002/96/ЕО.

2.   Настоящата директива не се прилага по отношение на батериите и акумулаторите, които се използват в:

a)

оборудване, свързано със защитата на основни интереси, оръжия, амуниции и военни материали, свързани със сигурността, с изключение на продуктите, които не са предназначени за специфично военни цели;

б)

оборудване, проектирано за изпращане в космоса.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

под „батерия“ или „акумулатор“ следва да се разбира всеки източник електроенергия, генерирана посредством пряко превръщане на химична енергия и състоящ се от един или повече първични елемента (важи за елементите, които не се поддават на презареждане) или състоящ се от един или повече вторични елемента (важи за елементите, които се поддават на презареждане);

2.

под „пакет батерии“ следва да се разбира всеки комплект батерии или акумулатори, които са свързани заедно и/или са капсуловани и са покрити с външен корпус, така че да оформят завършена единица, която крайният потребител не би следвало да разделя, нито да отваря;

3.

под „преносима батерия или акумулатор“ следва да се разбира всяка батерия, клетъчна батерия, пакет батерии или акумулатори, които:

a)

са запечатани;

б)

могат да се носят на ръка;

в)

не представляват предназначена за промишлени нужди батерия или акумулатор, нито предназначена за използване в автомобили батерия или акумулатор;

4.

под „клетъчна батерия“ следва да се разбира всяка малка преносима батерия или акумулатор, чийто диаметър е по-голям от височината ѝ/му, и която/който се използва за специални цели, например за слухови апарати, ръчни часовници, дребно преносимо оборудване и резервно захранване;

5.

под „автомобилна батерия или акумулатор“ следва да се разбира всяка батерия или акумулатор, които се използват за стартерния двигател, осветлението или запалването на автомобила;

6.

под „промишлена батерия или акумулатор“ следва да се разбира всяка батерия или акумулатор, проектиран/а изключително за употреба в промишлеността или в професионалната дейност, или за употреба във всякакви видове електрически превозни средства;

7.

под „окончателно изтощена батерия или акумулатор“ следва да се разбира всяка батерия или акумулатор, която/който представлява отпадък по смисъла на член 1, параграф 1, буква a) от Директива 2006/12/ЕО;

8.

под „рециклиране“ следва да се разбира преработката през време на производствен процес на отпадъчни материали, предназначени за възвръщане към първоначалната им употреба или преминаване към други форми на употреба с изключение обаче на възстановяване на енергия;

9.

под „изхвърляне“ следва да се разбира всяка приложима операция, предвидена в приложение IIA към Директива 2006/12/ЕО;

10.

под „преработка“ следва да се разбира всяка дейност, който се извършва по отношение на отпадъците от батерии и акумулатори, след като същите са били предадени на дадена производствена база за сортиране, подготовка за рециклиране или подготовка за изхвърляне;

11.

под „уред“ следва да се разбира всякакво електрическо или електронно оборудване по смисъла на определението, дадено в Директива 2002/96/ЕО, което изцяло или частично се захранва с батерии или акумулатори или има възможност за такова захранване;

12.

под „производител“ следва да се разбира всяко лице в държава-членка, което, независимо от начина на продажба, включително посредством съобщение на разстояние, по смисъла на определението, дадено в Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (17), пуска на пазара за пръв път в пределите на територията на тази държава-членка на професионална основа батерии или акумулатори, включително вградени в уреди или пътни превозни средства;

13.

под „дистрибутор“ следва да се разбира всяко лице, което осигурява крайния потребител с батерии и акумулатори на професионална основа;

14.

под „пускане на пазара“ следва да се разбира доставянето или предоставянето, било срещу заплащане или безплатно на трета страна в пределите на Общността и включва внос на митническата територия на Общността;

15.

под „икономически оператори“ следва да се разбират всички производители, дистрибутори, лица, занимаващи се със събиране, рециклиране или друг вид преработка;

16.

под „безжичен електрически инструмент“ следва да се разбира всеки ръчен уред, който се захранва с батерия или акумулатор и е предназначен за поддръжка, строителство или градинарство;

17.

под „коефициент на събираемост“ по отношение на дадена държава-членка по време на дадена календарна година следва да се разбира процентът, получен посредством разделянето теглото на окончателно изтощените портативни батерии и акумулатори, събрани в съответствие с член 8, параграф 1 от настоящата директива или в съответствие с Директива 2002/96/ЕО през тази календарна година, на средното тегло на преносимите батерии и акумулатори, които производителите или продават пряко на крайните потребители, или доставят на трети страни с цел тяхната продажба на крайни потребители, или доставката им на трети страни с цел продажбата им на крайни потребители в тази държава-членка по време на същата календарна година и предходните две календарни години.

Член 4

Забрани

1.   Без да се засяга Директива 2000/53/ЕО, държавите-членки забраняват пускането на пазара на:

a)

всички батерии и акумулатори, независимо от това дали са вградени или не в уреди, които батерии и акумулатори съдържат повече от 0,0005 % тегловно живак; и

б)

преносими батерии и акумулатори, включително вградените в уредите, които съдържат повече от 0,002 % тегловно кадмий.

2.   Забраната, формулирана в параграф 1, буква a), не се прилага по отношение на клетъчните батерии с живачно съдържание не повече от 2 % тегловно.

3.   Забраната, формулирана в параграф 1, буква б), не се прилага по отношение на преносими батерии и акумулатори, предназначени за употреба в:

a)

аварийни и алармени системи, включително аварийно осветление;

б)

медицинско оборудване;

в)

безжични електрически инструменти.

4.   Комисията преразглежда освобождаването, упоменато в параграф 3, буква в), и представя отчет пред Европейския парламент и Съвета в срок до 26 септември 2010 г., заедно със съответните предложения, ако е целесъобразно, с оглед забраната на кадмия в батерии и акумулатори.

Член 5

Подобряване на експлоатационните качества предвид опазването на околната среда

Държавите-членки, които разполагат с производители, чиито адреси на управление се намират на тяхна територия, подкрепят научноизследователската дейност и насърчават подобряването на общите експлоатационни качества на батериите и акумулаторите, съобразени с опазването на околната среда, през целия им жизнен цикъл, както и разработването и пласирането на батериите и акумулаторите, които съдържат по-малки количества опасни вещества или които съдържат по-малко замърсяващи вещества, особено като заместители на живака, кадмия или оловото.

Член 6

Пускане на пазара

1.   Държавите-членки не могат на основание настоящата директива да възпрепятстват, забраняват и ограничават пускането на пазара на тяхна територия на батерии и акумулатори, които отговарят на изискванията от настоящата директива.

2.   Държавите-членки взимат всички необходими мерки за гарантиране, че батериите или акумулаторите, които не съответстват на изискванията от настоящата директива, не се пускат на пазара или че се изземват оттам.

Член 7

Цел — рециклиране

Предвид въздействието на транспорта върху околната среда, държавите-членки вземат необходимите мерки за увеличаването в максимална степен на разделното събиране на отпадъците от батерии и акумулатори и свеждането до минимум на изхвърлянето на батериите и акумулаторите в общите битови отпадъци с цел постигане висока степен на рециклиране за всички отпадъците от батерии и акумулатори.

Член 8

Програми за събиране

1.   Държавите-членки полагат всички усилия за прилагането на целесъобразни програми за събиране на батериите и акумулаторите. Тези програми:

a)

дават възможност крайните потребители да се освобождават от батерии и акумулатори в достъпен пункт за събиране, разположен в техния квартал, при което се има предвид и гъстотата на населението;

б)

изискват дистрибуторите да приемат батерии и акумулатори безплатно в момента на доставка на преносими батерии и акумулатори, освен ако оценка покаже, че са налице алтернативни програми, които са ефективни поне в същата степен колкото и горните, що се отнася до екологичните задачи, поставени от настоящата директива. Такива оценки се оповестяват от държавите-членки пред широката общественост;

в)

не практикуват каквато и да било форма на заплащане от страна на крайните потребители за връщане на отпадъци от преносими батерии или акумулатори, нито го обвързват със задължение за покупка на нова батерия или акумулатор;

г)

могат да вървят заедно с програмите, упоменати в член 5, параграф 2 от Директива 2002/96/ЕО.

Пунктовете за събиране на отпадъци от батерии и акумулатори, създадени в изпълнение на буква a) от настоящия параграф, не се съобразяват с изискванията за регистрация или за издаване на разрешителни по смисъла на Директива 2006/12/ЕО или Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци (18).

2.   При условие, че програмите отговарят на критериите, изброени в параграф 1, държавите-членки имат правото да:

a)

изискват производителите да създават такива програми;

б)

изискват останалите икономически оператори да участват в такива програми;

в)

поддържат съществуващите програми.

3.   Държавите-членки полагат всички усилия производителите на промишлени батерии и акумулатори или третите страни, действащи от тяхно име, да не отказват да приемат върнати отпадъци от промишлени батерии и акумулатори от крайните потребители, независимо от химическия състав и произход на тези батерии и акумулатори. Със събиране на промишлени батерии и акумулатори могат да се занимават и независими трети страни.

4.   Държавите-членки гарантират, че производителите на предназначените за автомобили батерии и акумулатори или трети страни организират програми за събиране на отпадъци от предназначени за автомобили батерии и акумулатори от крайни потребители или от достъпен пункт за събиране на такива батерии и акумулатори в техния квартал в случаите, в които такова събиране не се осъществява по програмите, посочени в член 5, параграф 1 от Директива 2000/53/ЕО. По отношение на предназначените за автомобили батерии и акумулатори от частни, нетърговски автомобили такива програми не бива да са свързани с каквото и да било изискване за заплащане от страна на връщащите отпадъци от батерии и акумулатори крайни потребители, нито със задължение за покупка на нова батерия или акумулатор.

Член 9

Икономически инструменти

Държавите-членки могат да използват икономически инструменти за подкрепа и насърчаване събирането на отпадъците от батерии и акумулатори или в подкрепа на употребата на батерии и акумулатори, съдържащи по-малко замърсяващи вещества, като например приемат диференцирани данъчни ставки. Ако се решат на такива действия, те съобщават на Комисията за мерките, свързани с прилагането на тези инструменти.

Член 10

Цели при събирането

1.   Държавите-членки изчисляват коефициента на събираемост за пръв път по отношение на петата пълна календарна година след влизането в сила на настоящата директива.

Без да се засяга Директива 2002/96/ЕО, цифрите за събраните и продадените в течение на една година батерии и акумулатори включват и батериите и акумулаторите, вградени в уреди.

2.   Държавите-членки следва да постигнат следните минимални коефициенти на събираемост:

a)

25 % към 26 септември 2012 г.;

б)

45 % към 26 септември 2016 г.

3.   Държавите-членки осъществяват наблюдение и контрол над коефициентите на събираемост всяка година в съответствие с програмата, изложена в приложение I. Без да се накърнява Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците (19), държавите-членки предават отчети до Комисията в срок от шест месеца от края на въпросната календарна година. В тези отчети се посочва как са получени данните, необходими за изчисляване на коефициента на събираемост.

4.   В съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2:

a)

за справяне с трудностите, с които дадена държава-членка се сблъсква при спазването на изискванията от параграф 2, произтичащи от специфични обстоятелства, характерни за нея, могат да се формулират преходни разпоредби;

б)

за изчисляване на годишните продажби на преносими батерии и акумулатори на крайни потребители в срок до 26 септември 2007 г. се създава обща методология.

Член 11

Отстраняване на отпадъците от батерии и акумулатори

Държавите-членки полагат всички усилия производителите да проектират уредите по такъв начин, че отпадъците от батерии и акумулатори да могат лесно да се отстраняват. Уредите с вградени батерии и акумулатори следва да се придружават с указания относно начина, по който тези батерии и акумулатори могат да бъдат лесно отстранени, а където е целесъобразно — да информират крайния потребител за типа вградени батерии и акумулатори. Тези разпоредби не се прилагат в случаите, в които поради причини, свързани с безопасността, експлоатационните качества, медицински причини или причини, свързани с целостта на данните, е необходима непрекъснатост на токоподаването и се изисква непрекъсната връзка между уреда и батерията или акумулатора.

Член 12

Преработка и рециклиране

1.   Държавите-членки гарантират, че не по-късно от 26 септември 2009 г.:

a)

производителите или третите страни организират програми като използват най-добрите налични техники по отношение на опазването на здравето и околната среда с цел обезпечаване преработката и рециклирането на отпадъците от батерии и акумулатори; както и

б)

всички поддаващи се на идентификация батерии и акумулатори, събрани в съответствие с член 8 от настоящата директива или с Директива 2002/96/ЕО, преминават преработка и рециклиране по линията на програмите, които като минимум съответстват на Законодателството но Общността и особено що се отнася до здравето, безопасността и управлението на отпадъците.

Въпреки това, в съответствие с Договора, държавите-членки имат правото да се освобождават от събраните преносими батерии или акумулатори, съдържащи кадмий, живак или олово, в хвостохранилища, засипани със земя, или в подземни хранилища в случаите, в които не е налице реален краен пазар за същите. Освен това, в съответствие с Договора, държавите-членки имат правото да се освобождават от събраните преносими батерии или акумулатори, съдържащи кадмий, живак или олово, в хвостохранилища, засипани със земя, или в подземни хранилища като част от стратегия за изолиране на тежки метали, които, въз основа на подробна оценка на въздействията върху околната среда, икономиката и обществото показва, че вариантът с освобождаването е за предпочитане пред рециклирането.

Държавите-членки следва да оповестят пред обществеността резултатите от тази оценка и да нотифицират Комисията за предвидените мерки в съответствие с Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и правила и правилата за услугите в информационното общество (20).

2.   Преработката отговаря на минималните изисквания, формулирани в приложение III, част A.

3.   В случаите, в които батериите или акумулаторите се събират заедно с отпадъците от електрическо и електронно оборудване въз основа на Директива 2002/96/ЕО, батериите или акумулатори се отделят от събраното отработило електрическо и електронно оборудване.

4.   Не по-късно от 26 септември 2011 г. рециклиращите производства следва да отговарят на разпоредбите за производителността при рециклирането и свързаните с него разпоредби, залегнали в приложение III, част Б.

5.   Държавите-членки докладват за степента на рециклиране, постигната през всяка въпросна календарна година, и за това дали производителността, посочена в приложение III, част Б, е постигната. Те предават информацията на Комисията в рамките на шест месеца от края на въпросната календарна година.

6.   Приложение III може да бъде адаптирано или допълнено предвид научно-технологичния прогрес, в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2. По-специално:

a)

подробните правила за изчисляване на производителността при рециклиране се добавят в срок до 26 март 2010 г.; както и

б)

минималната производителност при рециклиране се подлага на редовна оценка и се адаптира към най-добрите налични техники в светлината на разработките, упоменати в параграф 1, алинея 2.

7.   Преди да предложи каквито изменения и допълнения към приложение III, Комисията се консултира със съответните заинтересувани лица, по-специално, с производителите, лицата, които се занимават със събиране, рециклиране и преработка, с екологичните организации, организациите на потребителите и сдруженията на наетите работници. Комисията информира комитета, посочен в член 24, параграф 1, относно резултата от тази консултация.

Член 13

Нови технологии за рециклиране

1.   Държавите-членки насърчават разработването на нови технологии за рециклиране и преработка и подкрепят научноизследователската работа в областта на съобразените с екологията и рентабилни методи за рециклиране на всички видове батерии и акумулатори.

2.   Държавите-членки насърчават производствената база за преработка да въвежда заверени програми за управление на околната среда в съответствие с Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г., за допускане на доброволно участие на организации в Схемата на Общността по управление на околната среда и одит (EMAS) (21).

Член 14

Освобождаване

Държавите-членки забраняват освобождаването от окончателно изтощените промишлени и автомобилни батерии и акумулатори чрез депониране в засипани със земя хвостохранилища или чрез изгаряне. Въпреки това, остатъци от батерии и акумулатори, преминали през преработка и рециклиране в съответствие с член 12, параграф 1, могат да бъдат депонирани, както и да бъдат изгаряни.

Член 15

Износ

1.   Преработката и рециклирането могат да се предприемат извън заинтересуваната държава-членка или извън Общността при положение, че превозът на отпадъците от батерии и акумулатори е в съответствие с Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност (22).

2.   Отпадъците от батерии и акумулатори, които се изнасят от Общността в съответствие с Регламент (ЕИО) № 259/93, Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета от 29 април 1999 г. за установяване на общи правила и процедури, които да се прилагат за превози на определени видове отпадъци до определени страни, които не са членки на ОИСР (23) и Регламент (ЕО) № 1547/1999 на Комисията от 12 юли 1999 г., за определяне на процедури за контрол съгласно Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета, които да се прилагат за превоза на определени видове отпадъци до определени страни, за които не се прилага Решение С(92)39 окончателно на ОИСР (24), се зачита в полза на изпълнение задълженията и производителността, посочени в приложение III към настоящата директива, само ако е налице разумно доказателство за това, че операцията по рециклиране на отпадъците е била реализирана при условия, равностойни на изискванията oт настоящата директива.

3.   В съответствие с процедурата, упомената в член 24, параграф 2, се формулират подробни правила за реализирането на настоящия член.

Член 16

Финансиране

1.   Държавите-членки полагат всички усилия производителите или трети страни, действащи от тяхно име, да финансират всякакви нетни разходи, произтичащи от:

a)

събирането, преработката и рециклирането всички отпадъци от преносими батерии и акумулатори, събрани в съответствие с член 8, параграфи 1 и 2; и

б)

събирането, преработката и рециклирането на всички отпадъци от промишлени и автомобилни батерии и акумулатори, събрани в съответствие с член 8, параграфи 3 и 4.

2.   Държавите-членки полагат всички усилия при изпълнението на параграф 1 по отношение на събраните батерии и акумулатори по програмите, създадени в съответствие с Директива 2000/53/ЕО или Директива 2002/96/ЕО, да се избегне всякакво двойно облагане на производителите.

3.   Държавите-членки задължават производителите или третите страни, действащи от тяхно име, да финансират всякакви нетни разходи, произтичащи от кампаниите за осведомяване на обществеността относно събирането, преработката и рециклирането на всички отпадъци от преносими батерии и акумулатори.

4.   В момента на продажба на нови преносими батерии и акумулатори на крайните потребители не се показват отделно разходите, възникнали във връзка със събирането, преработката и рециклирането.

5.   Производителите и потребителите на промишлени и автомобилни батерии и акумулатори могат да подписват споразумения, в които да са посочени финансови разпореждания, различни от посочените в параграф 1.

6.   Настоящият член се прилага по отношение на всички отпадъци от батерии и акумулатори, независимо от датата на тяхното пускане на пазара.

Член 17

Регистрация

Държавите-членки обезпечават регистрирането на всеки производител. Регистрацията подлежи на едни и същи процедурни изисквания във всички държави-членки. Такива изисквания за регистрация се създават в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2.

Член 18

Дребни производители

1.   Държавите-членки могат да освобождават от изискванията от член 16, параграф 1, производители, които, съотнесени към размера на вътрешния пазар, пускат в продажба много малки количества батерии и акумулатори, при условие че по този начин не се поставят препятствия пред нормалното функциониране на програмите за събиране и рециклиране на батерии и акумулатори, организирани въз основа на членове 8 и 12.

2.   Държавите-членки оповестяват пред обществеността такива проектомерки и основанията за предлагането им, като същевременно нотифицират за тях Комисията и останалите държави-членки с посредничеството на Комитета, упоменат в член 24, параграф 1.

3.   В рамките на шест месеца след нотификацията, упомената в параграф 2, Комисията утвърждава или отхвърля проектомерките, след като е проверила, че те са в съответствие със съображенията, изложени в параграф 1, и не представляват средство за своеволна дискриминация, нито скрито препятствие за търговията между държавите-членки. При отсъствието на решение на Комисията през този период, проектомерките ще се считат за приети.

Член 19

Участие

1.   Държавите-членки полагат всички усилия всички икономически оператори и всички компетентни обществени органи да имат възможността на участват в програмите за събиране, преработка и рециклиране, посочени в членове 8 и 12.

2.   Тези програми ще се прилагат и по отношение на батериите и акумулаторите, внасяни от трети страни при недискриминационни условия, като наред с това са проектирани така че да избягват препятствията пред търговията или изкривяванията в конкуренцията.

Член 20

Информация за крайните потребители

1.   Държавите-членки полагат всички усилия, особено с помощта на осведомителни кампании, крайните потребители да са осведомени за следното:

a)

потенциалните последици за околната среда и здравето на човека от веществата, които се използват в батериите и акумулаторите;

б)

желателно е отпадъците от батерии и акумулатори да не се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци и на участието в разделното им събиране, което би улеснило преработката и рециклирането на тези батерии и акумулатори;

в)

програмите за събиране и рециклиране на батерии и акумулатори, достъпни за тях;

г)

своята роля в приноса за рециклирането на отпадъците от батерии и акумулатори;

д)

значението на символа, представляващ кофа за отпадъци на колелца, зачертана с кръст, показан в приложение II, и химичните символи Hg, Cd и Pb.

2.   Държавите-членки могат да изискват икономическите оператори да осигуряват някаква част или цялата информация, упомената в параграф 1.

3.   В случаите, в които държавите-членки изискват дистрибуторите да приемат окончателно изтощените преносими батерии и акумулатори в съответствие с член 8, те правят всичко възможно такива дистрибутори да информират крайните потребители относно възможността за освобождаване от окончателно изтощените преносими батерии и акумулатори в принадлежащите им търговски обекти.

Член 21

Етикетиране

1.   Държавите-членки полагат всички усилия всички батерии, акумулатори и пакети батерии да са надлежно маркирани със символа, показан в приложение II.

2.   Държавите-членки полагат всички усилия капацитетът на всички преносими и автомобилни батерии и акумулатори да е указан върху тях в ясна, четлива и неизтриваема форма с краен срок до 26 септември 2009 г. Подробните правила за изпълнението на това изискване, включително хармонизираните методи за определяне капацитета и правилната употреба, се формулират в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2 в срок не по-късно от 26 март 2009 г.

3.   Батериите, акумулаторите и клетъчните батерии, съдържащи над 0,0005 % живак, над 0,002 % кадмий и над 0,004 % олово, се маркират с химичния символ за съответния метал: Hg, Cd или Pb. Символът, указващ съдържанието на тежкия метал, се отпечатва под символа, показан в приложение II, и заема площ поне една четвърт от площта заемана от този символ.

4.   Символът, показан в приложение II, заема поне 3 % от площта на най-голямата страна на батерията, акумулатора или пакета батерии, като максималният размер е 5 х 5 cm. По отношение на по отношение на цилиндричните елементи, символът заема поне 1,5 % от площта на повърхността на батерията или акумулатора, но максималният му размер е 5 х 5 cm.

5.   В случаите, в които размерът на батерията, акумулатора или пакета батерии е такъв, че символът ще се получи под 5 х 5 см, батерията, акумулаторът или пакетът батерии не е необходимо да се маркират, но на опаковката се отпечатва символ с минимален размер 1 х 1 cm.

6.   При отпечатването символите трябва да се получат ясни, лесни за разчитане и неизтриваеми.

7.   Освобождаване от изискванията при етикетирането от настоящия член могат да се дадат в съответствие с процедурата, упомената в член 24, параграф 2.

Член 22

Национални отчети за изпълнението

1.   Държавите-членки изпращат на Комисията отчет за изпълнението на настоящата директива на всеки три години. Първият отчет обаче обхваща периода до 26 септември 2012 г.

2.   Отчетите се съставят въз основа на въпросник или резюмирано изложение, оформено в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2. Този въпросник или резюмирано изложение се изпраща на държавите-членки шест месеца преди началото на първия период, който отчетът ще обхваща.

3.   Наред с другото, държавите-членки докладват за всякакви мерки, които вземат за насърчаване на разработки по въздействието на батериите и акумулаторите върху околната среда и по-специално:

a)

разработки, включително доброволни мерки, предприети от производители, водещи до намаляване количествата тежки метали и други опасни вещества в състава на батериите и акумулаторите;

б)

технически нововъведения в областта на рециклирането и преработката;

в)

участие на икономически оператори в програмите за управление опазването на околната среда;

г)

научноизследователска работа в тези области; и

д)

мерки, предприети в подкрепа на предотвратяване възникването на вредни отпадъци.

4.   Отчетът се предоставя на Комисията в срок не по-късно от девет месеца след края на разглеждания тригодишен период, а по отношение на първия отчет — в срок не по-късно от 26 юни 2013 г.

5.   Комисията публикува отчет за изпълнението и за резултата от прилагането на настоящата директива по отношение на околната среда и функционирането на вътрешния пазар в срок не по-късно от девет месеца след получаване на отчетите от Държавите-членки в съответствие с параграф 4.

Член 23

Преглед

1.   Комисията прави втори преглед на изпълнението и резултата от прилагането на настоящата директива по отношение на околната среда и функционирането на вътрешния пазар в срок не по-късно от девет месеца след получаване на отчетите от държавите-членки в съответствие с член 22, параграф 4.

2.   Вторият отчет, който Комисията публикува в съответствие с член 22, параграф 5, включва оценка на следните аспекти от настоящата директива:

a)

целесъобразността от вземане на по-нататъшни мерки за управление на риска по отношение на батериите и акумулаторите, съдържащи тежки метали;

б)

целесъобразността от минималните нормативи за събиране на всички отпадъци от преносими батерии и акумулатори, посочени в член 10, параграф 2, и възможността за въвеждане на по-нататъшни нормативи за следващи години, предвид техническия прогрес и практическия опит, придобит от държавите-членки;

в)

целесъобразността от минималните изисквания за рециклирането, посочени в приложение III, част Б, предвид предоставяната от държавите-членки информация, техническия прогрес и практическия опит, придобит от държавите-членки.

3.   Ако е необходимо, отчетът се придружава от предложения за преразглеждане на свързаните с него разпоредби от настоящата директива.

Член 24

Процедура на Комитета

1.   В дейността си Комисията се подпомага от Комитет, учреден съгласно член 18 от Директива 2006/12/ЕО.

2.   В случаите, в които се прави препратка към настоящия член, се прилагат член 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, предвид разпоредбите от същото решение.

Периодът, посочено в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО се фиксира на три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 25

Наказания

Държавите-членки съставят правила за наказания, приложими по отношение на нарушения на вътрешните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива и предприемат всички необходими мерки за обезпечаване на тяхното прилагане. Предвидените наказания следва задължително да действителни, пропорционални и разубеждаващи. Държавите-членки нотифицират Комисията за тези мерки в срок до 26 септември 2008 г. и я информират незабавно при приемане на всякакви изменения и допълнения, внесени впоследствие.

Член 26

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива до 26 септември 2008 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на всички съществуващи законови, подзаконови и административни разпоредби, приети в областта, приети в областта регулирана от настоящата директива.

Член 27

Доброволни споразумения

1.   При условие, че посочените в настоящата директива цели бъдат постигнати, държавите-членки могат да транспонират членове 8, 15 и 18 посредством споразумения между компетентните органи и заинтересуваните икономически оператори. Такива споразумения следва да отговарят на следните изисквания:

a)

те следва да са изпълними;

б)

в тях следва да са посочени целите със съответните крайни срокове;

в)

те следва задължително да са публикувани в националния официален вестник или в официален документ, който да е достъпен на широката общественост в същата степен, и да бъдат изпратени на Комисията.

2.   Постигнатите резултати следва задължително редовно да се следят и контролират, както и да се докладват на компетентните органи и на Комисията, като освен това следва да се оповестяват пред широката общественост при условията, изложени в споразумението.

3.   Компетентните органи обезпечават проверката на напредъка, постигнат в съответствие с такива споразумения.

4.   В случаи на неизпълнение на споразуменията държавите-членки прилагат съответните разпоредби от настоящата директива чрез законови, подзаконови или административни мерки.

Член 28

Отмяна

Директива 91/157/ЕИО се отменя считано от 26 септември 2008 г.

Позоваванията на Директива 91/157/ЕИО се тълкуват като позовавания на настоящата директива.

Член 29

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 30

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 6 септември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

P. LEHTOMÄKI


(1)  ОВ C 96, 21.4.2004 г., стр. 29.

(2)  ОВ C 117, 30.4.2004 г., стр. 5.

(3)  ОВ C 121, 30.4.2004 г., стр. 35.

(4)  Становище на Европейския парламент от 20 април 2004 г. (ОВ C 104 E, 30.4.2004 г., стр. 354), Обща позиция на Съвета от 18 юли 2005 г. (ОВ C 264 E, 25.10.2005 г., стр. 1) и Позиция на Европейския парламент от 13 декември 2005 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 18 юли 2006 г.

(5)  ОВ C 30, 4.2.1988 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 38. Директива, изменена с Директива 98/101/EО на Комисията (ОВ L 1, 5.1.1999 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24. Директива, изменена с Директива 2003/108/EО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 106).

(9)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.

(10)  ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(11)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.

(12)  ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).

(13)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(15)  ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34. Директива, последно изменена с Решение 2005/673/ЕО на Съвета (ОВ L 254, 30.9.2005 г., стр. 69).

(16)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Решение 2006/310/ЕО на Комисията (ОВ L 115, 28.4.2006 г., стр. 38).

(17)  ОВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19. Директива, последно изменена с Директива 2005/29/ЕО (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).

(18)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 166/2006.

(19)  ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 783/2005 на Комисията (ОВ L 131, 25.5.2005 г., стр. 38).

(20)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

(21)  ОВ L 114, 24.4.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 196/2006 на Комисията (ОВ L 32, 4.2.2006 г., стр. 4).

(22)  ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2557/2001 на Комисията (ОВ L 349, 31.12.2001 г., стр. 1).

(23)  ОВ L 166, 1.7.1999 г., стр. 6. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 105/2005 на Комисията (ОВ L 20, 22.1.2005 г., стр. 9).

(24)  ОВ L 185, 17.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 105/2005.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МОНИТОРИНГ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ЦЕЛИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 10

Година

Събиране на данни

Изчисление

Изискване за отчитане

X (*) +1

Продажби през година 1 (S1)

 

 

 

X + 2

Продажби през година 2 (S2)

 

X + 3

Продажби през година 3 (S3)

Събиране през година 3 (C3)

Коефициент на събираемостта (CR3) =

3*C3/(S1 + S2 + S3)

 

X + 4

Продажби през година 4 (S4)

Събиране през година 4 (C4)

Коефициент на събираемостта (CR4) =

3*C4/(S2 + S3 + S4)

(Target set at 25 %.)

 

X + 5

Продажби през година 5 (S5)

Събиране през година 5 (C5)

Коефициент на събираемостта (CR5) =

3*C5/(S3 + S4 + S5)

CR4

X + 6

Продажби през година 6 (S6)

Събиране през година 6 (C6)

Коефициент на събираемостта (CR6) =

3*C6/(S4 + S5 + S6)

CR5

X + 7

Продажби през година 7 (S7)

Събиране през година 7 (C7)

Коефициент на събираемостта (CR7) =

3*C7/(S5 + S6 + S7)

CR6

X + 8

Продажби през година 8 (S8)

Събиране през година 8 (C8)

Коефициент на събираемостта (CR8) =

3*C8/(S6 + S7 + S8)

(Target set at 45 %.)

CR7

X + 9

Продажби през година 9 (S9)

Събиране през година 9 (C9)

Коефициент на събираемостта (CR9) =

3*C9/(S7 + S8 + S9)

CR8

X + 10

Продажби през година 10 (S10)

Събиране през година 10 (C10)

Коефициент на събираемостта (CR10) =

3*C10/(S8 + S9 + S10)

CR9

X + 11

Др.

Др.

Др.

CR10

Др.

 

 

 

 


(*)  Годината X е годината, включваща датата, упомената в член 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СИМВОЛИ ЗА БАТЕРИИ, АКУМУЛАТОРИ И ПАКЕТИ БАТЕРИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

Символът, указващ „разделно събиране“ за всички батерии и акумулатори, е зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца, показана по-долу:

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПОДРОБНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕРАБОТКАТА И РЕЦИКЛИРАНЕТО

ЧАСТ A: ПРЕРАБОТКА

1.

Като минимум, преработката включва отстраняване на всички течности и киселини.

2.

Преработката и всякакъв вид съхранение, включително временно съхранение, в производствената база за извършване на преработката, се реализира на площадки с непроницаеми повърхности и подходящо издръжливо на влиянието на неблагоприятни атмосферни условия покритие или в подходящи контейнери.

ЧАСТ Б: РЕЦИКЛИРАНЕ

3.

Процесите, свързани с рециклирането, следва да постигнат следните минимални стойности на рециклиране:

a)

рециклиране на средно 65 % тегловно от оловнокиселинните батерии и акумулатори, включително рециклирането на оловното съдържание в най-високата технически постижима степен, като същевременно се избягват прекомерните разходи;

б)

рециклиране на средно 75 % тегловно от никел-кадмиевите батерии и акумулатори, включително рециклирането на кадмиевото съдържание в най-високата технически постижима степен, като същевременно се избягват прекомерните разходи; и

в)

рециклиране на средно 50 % тегловно от други отпадъци от батерии и акумулатори.


Top